Rapport forprosjekt. Trysil Utmarkstjenester - desember Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forprosjekt. Trysil Utmarkstjenester - desember 2013. Side 1"

Transkript

1 Rapport forprosjekt Trysil Utmarkstjenester - desember 2013 Side 1

2 Innledning Trysil har vaert Norges st,~rste elgkommune over mange ar, uten at vi har klart a utnytte elgens verdipotensial i s~rlig grad. Dagens verdiskapning er i hovedsak knyttet til jaktut,~velsen og lokale grunneiere i form av ravareressursen. I kommersiell sammenheng ser vi at verdiskapingen rundt elg er fallende, men at det fortsatt selges en del «elg-effekter» i butikkene. I markedsf~ringen av Trysil er elgen pr i dag nesten totalt frava~rende. Det felles arlig ca elger i kommunen, noe som representerer ca. 9 millioner kroner i lokal verdiskapning for grunneierne, mens det potensielle verdigrunnlaget kanskje strekker seg mot 50 millioner kroner dersom man evner a videreutvikle ressursen elgkjr~ttet representerer. Pr i dag omsettes mesteparten av elgkjr~ttet privat, resten til kommersielle oppkja~pere i hovedsak utenfor kommunen. De fleste restaurantene og butikkene som selger elgkjr~tt kjr~per inn dette i stor grad utenfra. Trysil har vi lange og stolte tradisjoner knyttet til elgjakta, og ca. 15% av Trysils befolkning jakter elg i kommunen hvert ar. Vi kan nesten si at elg er minste felles multiplum i Trysil! Bade innen reiselivsna~ringa, lag og foreninger, og helt sikkert mange jaktkoier, har det i mange ar va~rt snakket om en elgfestival. Q~nsket om a utnytte det potensielle verdigrunnlaget pa en bedre mate, og i trad med strategiene innen reiselivs- og arrangementsutviklingen i Trysil kan en elgfestival v~re en katalysator for dette. Trysil Utmarkstjenester har med dette forprosjektet tatt et innitiativ til a fa etablert Norsk Elgfestival i Trysil. Trysil har gjennom sin satsning pa reiseliv i mange ar opparbeidet en saerskilt god kompetanse pa a handtere gjester, med fasiliteter, service og vertskap i verdensklasse. Trysil er ogsa en godt kjent merkevare bade nasjonalt og internasjonalt, samtidig som vi har et enormt sterkt markedsapparat. Forutsetningene for a lykkes med en elgfestival i Trysil ma anses som veldig gode. Malsetning En elgfestival i Trysil har fv~lgende malsetninger: - Skape ny naeringsutvikling, nye produkter og nye tjenester basert pa elgen som ressurs - Bidra til a realisere Trysils reiselivsstrategi om kommersielle overnattingsdr~gn i sommerhalvaret - Styrke identiteten, omdr~mmet og stoltheten blant Tryslingen - ~tyrke lokait n~rin~sii~i, gr~rde~d~rfun~~ og ~e~kevare~ i rysii - Etablere en stor arlig nasjonal festival Malgruppe innledende faser av elgfestivalen ser vi for oss f,~lgende hovedmalgrupper: tryslinger, hyttetryslinger og elgjegere. I tillegg kommer fagmilj~er og interessegrupper bade nasjonalt og skandinavisk. Hver del av festivalen ma vurderes opp mot disse malgruppene, for a kunne effektivisere markedsf~ringsinnsatsen og sikre at man utvikler ser etter malgruppenes behov og r~nsker. Side 2

3 Innhold Hr~y kvalitet pa innholdet til festivalen vil va~re en avgjr~rende suksessfaktor for a na vare malsetninger. Vi ser for oss a utvikle festivalens innhold fordelt etter f~lgende kategorier: Faglig Handel Aktiviteter Mat Underholdning Faglig Vi har i forprosjektet konkludert med at et faglig innhold vil gi festivalen str~rre legitimitet, bidra til kompetanseutvikling og styrke grunnlaget for n~ringsutvikling rundt elg. I tillegg vil et godt faglig program umiddelbart skape nasjonal interesse for festivalen. Det faglige programmet kan rette seg mot flere malgrupper; skogeiere og skogn~ringa, forvaltning og forskning, restaurant og mat, m.fl. I tillegg mener vi med bakgrunn i det faglige programmet at festivalen kan v~re med a sette fokus pa viktige sprarsmal for ulike naeringer tilknyttet verdikjeden rundt elgen, og pa den maten ogsa bli en arena for politisk diskusjon. I fremtiden tror vi dette er en mulighet for ogsa a skape ytterligere nasjonal interesse, og en malsetning vil kunne vaere en TVsendt debatt fra Norsk Elgfestival i Trysil. Handel Mkt handel og styrking av lokalt naeringsliv er en av vare malsetninger. Dette r~nsker vi i fr~rste rekke a gj ~re i samarbeid med lokalt n~ringsiiv, men vi er ogsa apne for andre akt~rer som ~nsker a komme til elgfestivalen for a selge sine varer. I sentrum vil vi etablere et festivalomrade med handelsboder. Vi mener det er viktig at vi har et h ~yt fokus pa kvalitet pa det vi tilbyr vare besr~kende, og vil med det stille krav til de som ~nsker a selge sine varer og tjenester her. I hovedsak snakker vi om handverksprodukter, norske produkter, elg- og jaktrelevante produkter og tjenester, lokaimat og servering. Aktiviteter Aktiviteter star sentralt for a gyre festivalen attraktiv. Gjennom aktivitetene kan vi ogsa kunne rette oss mot mer spesifikke malgrupper og skape en reiseanledning for disse, for eksempel et stevne i rifleskyting eller hundeutstilling. Vi vil ogsa tilby mer generelle aktiviteter tilrettelagt for festivalgjestene, men med et saerlig fokus pa elgrelaterte familieaktiviteter, «Se-L~r-Opplev», utflukter og aktiviteter med fokus pa mat og matopplevelser. Mat For a kunne styrke n~ringsgrunnlaget for matprodusenter og videreforedlere, og for a behoide en st~rre del av verdikjeden til elgkjr~ttet lokalt vil festivalen ha et fokus pa mat og matopplevelsen. dette r~nsker vi at elgen star i sentrum, men ogsa andre lokalproduserte matvarer og «kortreist» konsepter. Det viktige er igjen kvaliteten og fokuset pa det naturlige og ekte. Vi haper ogsa at festivalen vil bidra med a skape et grunnlag for mer lokal innovasjon innen videreforedling og produksjon av kortreist mat. Fokuset pa mat er ogsa viktig for a to vare pa lokale tradisjoner og matkultur. Formidling, kurs og opplevelser vil bli viktig i sa mate. Trysil har mange ressurser pa feltet som vi r~nsker a larfte frem gjennom festivalen. Her Jigger det ogsa en mulighet for restauranter og serveringsstedene i Trysil til a fa kompetanseheving og innfr~ring i lokal matkultur. Side 3

4 Underholdning Underholdning er viktig for totalopplevelsen og den sosiale m~teplassen en god festival br~r ha. Vi ser underholdning her i et bredt perspektiv med alt fra kunst til gevirutstillinger og konserter. tillegg vil undeholdningsarenane va~re en viktig formidler av kultur, tradisjoner og historie. Vi har i forprosjektet utviklet et kunstprosjekt som vil involvere bade profesjonelle aktr~rer og barn og unge i Trysil. Resultatet fra kunstprosjektet vil bli presentert og utstilt under festivalen, sammen med en gevirutstilling. Noe av grunntanken var rundt festivalen er ogsa a skape fest og moro pa kveldstid under festivalen. Vi har i forprosjektet jobbet frem tre ulike konsepter, ett for hver av kveldene under ferstivalen; en humor og fortelleraften, en villmarksaften og en tradisjonell folkelig fest. Til alle konseptene budsjetterer vi med kjente personer og band som trekkplastere. Akt,~rer Vi ~nsker at Norsk Elgfestival skal va~re en samlende festival for mange ulike akto~rer. Vi vil derfor jobbe for et bredt engasjement blant bade tryslinger, lokalt na~ringsliv, foreninger og organisasjoner. Vi vil ogsa samarbeide med nasjonale akt,~rer, fagmilj~er, forskere, kunst- og kulturorganisasjoner og andre som kan bidra med innhold og attraksjoner til festivalen og som passer inn i vart konsept. Arenaer Vi ~nsker a engasjere alle deter av kommunen, og dens innbyggere. I tillegg tit et sentralt plassert festivalomrade vil vi ha ulike dagbaserte aktiviteter og arrangementer pa flere steder rundt omkring i kommunen. Pa denne maten vil vi skape et bredt lokalt engasjement pa ulike arenaer og i ulike grender, koordinert med hver sin egenart i arrangementets innhold. I oppstarten av festivalen ~nsker vi at kveldsarrangementene trekker alle festivalens gjester tit sentrum for det sosiale og folkelige programmet der, mens det i fremtiden ogsa vil kunne bli aktuelt med kveldsarrangementer pa flere steder. Organisering Vi vil anbefale at Norsk Elgfestival i 2014 arrangeres i regi av Trysil Utmarkstjenester, ettersom Trysil Utmarkstjenester ogsa har mottatt str~tte fra Landbruksdepartementet om naeringsutvikling tilknyttet elg, og ser for seg a fordele personalressurser mellom dette og festivalen. I etterkant av #estiva~er~ bar roan evaluere de~t~ pa nytt, cg kansk~e ~a sikt etab~~r2 et aksjeszlskap. Arbeidet frem mot festivalen vil bli ledet og tilrettelagt av Trysil Utmarkstjenester, men i tett samarbeid med de ulike aktr~rene og spesielt Destinasjon Trysil. Under selve festivalen vil vi ha behov for flere frivillige. Et alternativ er a rekruttere dugnadsinnsats blant lag og foreninger, men ma da beregne a betale en sum for dette. Ungdom som ~ansker relevant arrangementserfaring de kan ha pa sin CV og hvor vi samtidig kan gi dem en attest, etter samme model) som de strarre festivalene i Norge, er ogsa et alternativ. Side 4

5 Budsjett 2014 Billettsalg Andre inntekter Sponsorer og arrangementss~tte Sum Inntekter Administrasjon og personal Artister og innleide tjenester Q~vrige driftskostander Sum utgifter Resultat: 0 Finansiering Etableringen av et arrangment som Norsk Elgfestival er a~konomisk krevende, og vi ser det som avgjr~rende at festivalen far r~konomisk stratte til drift under oppbyggingen de fr~rste arene. tillegg til str~tte fra ulike akt ~rer har vi etablert f~lgende prinsipper i festivalens budsjett for 2014: - Festivalens egne arrangementer skal balansere r~konomisk eller ga med overskudd De arrangementene andre akt~rer star bak legger vi til grunn en 3-deling av overskuddet der 1/3 gar tilbake til arrang~ren, 1/3 gar til videreutvikling av neste ars arrangement, og 1/3 gar til a dekke administrasjon og markedsf~ring - For r~vrig omsetning der festivalen er trafikkdriver har vi lagt inn en provisjonssats som gar tilbake til festivalen Konklusjon Vi har i forprosjektet v~rt i dialog med mange aktrdrer, bade lokale og eksterne. De alter fleste har vist et bredt engasjement for prosjektet og v~rt positive tit a bidra for a fa festivalen realisert. Vi har hatt apne mater for a fa innspill tit vare tanker og ideer rundt innhold, arenaer og tidspunkter, og vi har hatt egne miter med interesseforeninger og str~rre aktr~rer. Med bakgrunn i dette fr~ler vi oss trygge pa at vi har en bred oppslutning for a arrangere en festival i Etter a ha gjort en helhetsvurdering, og med forbehold om at finansieringen kommer pa plass, vil vi i var konklusjon anbefale a arrangere Norsk Elgfestival i Trysil frarste gang august Trysil 20. desember 2013 / ~ ~ Oive Norderhaug Frank Robert Lund Prosjektleder Trysil Utmarkstjenester Prosjekteier Side 5

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR FILMFESTIVALUTVALGET IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 8/2013 Malin Dahle Jostein

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Fra: Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon SE-senteret Oslo 1. mai 2015 SE-senteret har som Visjon: En arena for et likeverdig

Detaljer