FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELOR I INGENIØRFAG - ENERGI OG MILJØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELOR I INGENIØRFAG - ENERGI OG MILJØ"

Transkript

1 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELOR I INGENIØRFAG - ENERGI OG MILJØ Studieretning: Energi og miljø GENERELT OM ENERGI OG MILJØ Studieprogram Energi og miljø er forholdsvis nytt, første kull startet høsten Studiet er relatert til problematikk rundt energi og miljø i bygg. Studiet vektlegger kunnskaper om friske bygg og godt inneklima. Samtidig vektlegges den globale problematikken med økt forurensing og knappe energiressurser på den måten at byggene skal utnytte energien optimalt og materialene skal være miljøvennlige. STUDIETS MÅL Den nye høgskoleingeniøren skal kunne påta seg, å samordne og på sikt lede arbeid med å sikre helhetlige løsninger for bygg slik at kravene til energibruk, indre og ytre miljø, funksjon og økonomi tilfredsstilles under bygging og drift. I tillegg til helhets- og samordningsansvar skal den nye ingeniøren kunne ta særskilt ansvar for løsninger innenfor området energi- og miljøteknikk i bygg. For at studenten skal nå dette målet skal studentene gjennom studiet tilegne seg tverrfaglig kompetanse relatert til inneklima, energi- og effektbehov. Kompetansen skal omfatte tekniske løsninger, krav, lover, regler, beregningsmetoder, tegneverktøy og målemetoder. tilegne seg ferdigheter i kommunikasjon, samarbeid, ledelse og prosjektstyring tilegne seg oversikt og forståelse for sentrale miljø- og energiproblemstillinger bevisstgjøres sine egne holdninger til miljø- og energispørsmål OPPTAKSKRAV Opptakskravet er spesiell studiekompetanse som er generell studiekompetanse med fordypning i matematikk (2MX, 3MX) og fysikk (2FY). Alternativt forkurs for ingeniørutdanningen eller 2-årig teknisk fagskole. Søkere med generell studiekompetanse som mangler matematikk 2MX, 3MX eller fysikk 2FY, kan gjennomføre bachelorutdanningen over tre år inkludert to sommerterminer (treterminsordning). ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN Med vårt studietilbud ønsker vi å fremme faglige og profesjonelle ferdigheter. Det går på: faktisk kunnskap utvikle fantasi og kreativitet i anvendelse av kunnskapen ferdighet i å anvende kunnskapen rett i sin fremtidige profesjon ha evnen til å forenkle og løse komplekse problemstillinger skal kunne kjenne forskjellige løsningsteknikker og være i stand til å bruke den mest effektive skal kunne bidra med sin faglige kompetanse i prosjekter og utvikle større prosjekter sammen med andre opplæringen av studentene når vi ser på dem som fremtidige profesjonsutøvere 1

2 Det vi ser i dag er at kunnskap og ferdigheter er tidsbegrenset, de går ut på dato etter noen år. Det vil si at en del kunnskap kan man glemme igjen. Da blir vår utfordring å undervise studentene slik at de bruker forskjellige læringsteknikker. Grunnlagsemnene skal omfatte den delen av emnene som ikke skal "glemmes". I grunnlagsemnene skal studentenes evne til å sette annen kunnskap i system utvikles. Grunnlagsemnene skal ha den overbyggende karakteren. Opplæringen må da være preget av gjentagelse på forskjellige problemstillinger og plan. Det er derfor innført obligatoriske øvinger i de fleste emner. Når grunnlagsemnet anvendes på et nytt problem, må man følge tankegangen fra bunnen og opp til problemet er løst. Etter at problemet er løst bør man sammen med studenten se hvilke prinsipper og fremgangsmåter man har valgt. Prosjektarbeid vil stå sentralt i utdanningen gjennom alle tre år, men vektes forholdsvis mer ved slutten av studiet enn i begynnelsen. Totalt sett er målet et opplegg som innebærer 50 % direkte prosjektarbeid, 25 % undervisning i tilknytning til prosjektarbeid og 25 % undervisning knyttet til generelle og mer fagspesifikke temaer. Det vil bli laboratoriearbeid i forbindelse med prosjekt og undervisning. Prosjektbasert undervisning innebærer også en forflytting av ressurser bort i fra lærerstyrt formidlingspedagogikk til studentstyrte læringsprosesser der veiledning får en langt viktigere plass i undervisningen. Et bærende element i læringsprosessen er at vi stadig vender tilbake til emner og metoder som er innført tidligere i studiet og bruker disse på et senere tidspunkt. Tanken er at vi tidlig utvikler en bred forståelse for ulike problemstillinger og faglige utfordringer. Senere kommer vi tilbake til disse og går i større grad faglig i dybden av de enkelte problemstillinger. På denne måten ønsker vi å utvikle både helhetsforståelse og dybdekunnskaper innenfor energi- og miljøfeltet. Organiseringen av energi- og miljøstudiet baserer seg også på en overføring av ressurser fra siste til første halvdel av studiet. Dette innebærer at det satses på mer lærerintensiv undervisning de tre første semestrene av studiet. De tre siste semestrene preges i større grad av studentenes egeninnsats supplert med forelesninger og veiledning. De tre siste semestrene vil også i større grad enn de tre siste knytte eksterne ressurser til undervisningsforløpet. Undervisningen er forskningsbasert ut fra følgende kriterier: - undervisningen i de fleste grunnlagsemner er tilknyttet et forskningsmiljø - ansatte lærere ved programmet har forskningskompetanse og driver aktiv FoU - de fleste hovedprosjekter studentene utfører i 6. semester er knyttet til utviklingsprosjekt i næringslivet. Kontakten og den informasjon som faglærerne får ved dette samarbeidet bidrar til stadig oppgradering av pensum i berørte emner og kontinuerlig utvikling av relevante laboratorieoppgaver tilknyttet emnet. VURDERINGSFORMER Som et supplement og alternativ til tradisjonelle eksamensformer tar energi og miljø i bruk andre former for vurdering enn skriftlige eksamener. Læringsprosessen vil i større grad bli vektlagt og få konsekvenser for den endelige vurderingen. Dette kan skje gjennom tilbakemeldinger fra veileder og medstudenter underveis. Følgende vurderingsformer brukes ved energi og miljø: Skriftlig slutteksamen 2

3 Muntlig slutteksamen Prosjektoppgave med eventuell presentasjon og drøfting Prosjekt/laboratorierapportering og skriftlig slutteksamen Mappevurdering Presentasjoner av prosjektarbeidet vil være et viktig grunnlag for den vurdering og karaktersetting som gjennomføres i løpet av studieåret. Både verbal og elektronisk presentasjon av faglig innhold er elementer som vektlegges. Studiet vil benytte seg mye av mappevurdering som kan innebærer at det tas i bruk en rekke ulike vurderingsformer tilpasset det enkelte emne. I mappevurderingen kan benyttes: prosjektoppgaver i enkeltemner tverrfaglige prosjektoppgaver der aktuelle emner bedømmes ut fra anvendelsen av faglig innhold laboratorierapporter flervalgsoppgaver skriftlig og/eller muntlig eksamen delprøver Delprøvene kan utføres som multiple choise eller som en tradisjonell eksamen. Studentenes evne til å anvende emnet for å løse problemstillinger kan bli gjort til grunnlag for vurdering av prosjektene. STUDENTENES EVALUERING AV UTDANNINGEN Kvalitetssikringssystemet ved avdelingen har prosedyrer for studentenes evaluering av undervisningen. Studentene skal hvert semester evaluerer undervisningsopplegget i de emner som er trukket ut. Avgangsstudentene skal hvert år gjøre en mer omfattende evaluering av læringsmiljøet ved utdanningen. Studenttillitsvalgte deltar eller i felles møter ved studieprogrammet gjennom semesteret, og vil her kunne bidra til at utdanningen utvikler seg på best mulig måte. VALGBARE EMNER Studiet Energi og miljø har flere programspesifikke valgbare emner. Det kreves påmelding til disse emnene, et emne vil kun bli undervist ut fra et minimum antall studenter påmeldt. Det finnes også en god del valgbare emner som er felles for hele ingeniørutdanningen (se bakerst i studiehåndboka). Studentene kan også velge emner i de andre studieprogrammene, forutsatt at studentene har de kunnskaper emnet bygger på (se under hvert enkelt program). 3

4 VIDERE STUDIER Høgskolen arbeider med å få i gang et masterstudium i Energi og miljø. Også ved NTNU finnes et studium i Energi og miljø, her kreves det bl.a. minimum 27 studiepoeng matematikk og statistikk inkludert Matematikk III eller IV for å komme inn. GRUNNLAGSEMNENE OG DE SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNENES PLASS I FAGPLANEN FOR ENERGI OG MILJØPROGRAMMET Matematikk og statistikk (25 studiepoeng): Matematikk 100 (5 studiepoeng) Matematikk 200 (5 studiepoeng) Matematikk 300 (10 studiepoeng) Statistikk (5 studiepoeng) Datateknikk (5 studiepoeng) Teknisk design (5 studiepoeng, hvorav 1 studiepoeng datateknikk Inneklima (10 studiepoeng, hvorav 2 studiepoeng datateknikk) Energi og miljøteknikk i bygg I (10 studiepoeng, hvorav 2 studiepoeng datateknikk) Fysikk (10 studiepoeng): Fysikk (10 studiepoeng) Kjemi og Miljø (10 studiepoeng): Miljø og kjemi (10 studiepoeng) Samfunnsfag (15 studiepoeng): Prosjektlarbeid og ledelse (5 studiepoeng) Energi- og miljøprosjekt (10 studiepoeng) 4

5 Emner og studiepoengsfordeling for studenter som begynner i 1. studieår høsten år Matematikk studiepoeng Høst Prosjektarbeid og -ledelse 5 studiepoeng Høst Energi og miljølære 5 studiepoeng Høst Miljø og kjemi 10 studiepoeng Høst Fysikk 10 studiepoeng Høst/Vår Matematikk studiepoeng Vår Energi- og miljø prosjekt 10 studiepoeng Vår Strømningsteknikk 10 studiepoeng Vår 2. år Matematikk studiepoeng Høst Statistikk 5 studiepoeng Høst Teknisk design 5 studiepoeng Høst Elektriske anlegg 10 studiepoeng Høst Måleteknikk 5 studiepoeng Vår Styring, regulering og byggautomasjon 5 studiepoeng Vår Inneklima 10 studiepoeng Vår Sanitasjon og mikrobiologi 10 studiepoeng Vår 3. år Lys og belysning 5 studiepoeng Høst Energi og miljøteknikk i bygg 1- lover, regler og beregningsmåter 10 studiepoeng Høst Energi og miljøteknikk i bygg 2 - varme og ventilasjonsteknikk 10 studiepoeng Høst Sanitærteknikk og miljø 5 studiepoeng Høst Hovedprosjekt 20 studiepoeng Vår Valgemner 10 studiepoeng Vår 5

6 Emner og studiepoengsfordeling for studenter som begynner i 2. studieår høsten år Matematikk studiepoeng Høst Måleteknikk 5 studiepoeng Høst Teknisk design og prosjektering 5 studiepoeng Høst Elektriske anlegg 10 studiepoeng Høst Lys og belysning 5 studiepoeng Vår Styring, regulering og byggautomasjon 5 studiepoeng Vår Inneklima 10 studiepoeng Vår Sanitasjon og mikrobiologi 10 studiepoeng Vår 3. år Energi og miljøteknikk i bygg 1- lover, regler og beregningsmåter 10 studiepoeng Høst Energi og miljøteknikk i bygg 2 - varme og ventilasjonsteknikk 10 studiepoeng Høst Sanitærteknikk og miljø 5 studiepoeng Høst Valgemner 5 studiepoeng Høst Hovedprosjekt 20 studiepoeng Vår Valgemner 10 studiepoeng Vår Emner og studiepoengfordeling for studenter som begynner i 3. studieår høsten år Energi og miljøteknikk i bygg I- lover, regler og beregningsmåter 10 studiepoeng Høst Energi og miljøteknikk i bygg II - varme og ventilasjonsteknikk 10 studiepoeng Høst Sanitærteknikk og miljø 5 studiepoeng Høst Valgbare emner 5 studiepoeng Høst Hovedprosjekt 20 studiepoeng Vår Valgbare emner 10 studiepoeng Vår VALGEMNER Valgemner ved Energi og Miljø programmet 2006/2007: Dagslys 5 studiepoeng Høst Finite element analyser 5 studiepoeng Vår Lysdesign 5 studiepoeng Vår Styring og optimalisering av motorer i bygg 5 studiepoeng Vår 6

7 1. ÅRSKURS 2006/2007 EMNE: MATEMATIKK 100 EMNEKODE: FO100A EMNETYPE: Matematisk-naturvitenskapelig grunnlagsemne EMNETS OMFANG: 5 studiepoeng MÅL: Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om elementære funksjoner, og utvikle ferdigheter i å bruke disse til å løse ulike problemer hvor også derivasjon, integrasjon og differensiallikninger av 1. orden inngår. INNHOLD: Følgende temaer inngår Elementære funksjoner, kontinuitet og deriverbarhet. Derivasjon og endringshastighet. Ekstremalverdiproblemer Riemannsum, antiderivasjon, integrasjonsmetoder Differensiallikninger av 1. orden, lineære og separable Anvendt integrasjon og uoppstilte differensiallikninger ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Undervisningsplan med en fast ukedag, og med to ukers sykluser. I første uke 3 timer forelesning, utlevering av oppgave, 2 timer øving med studentassistent/øvingslærer, 2 timer øving med lærer/studentassistent. PENSUM: Edwards and Penney, Calculus, 6 e, Early transcendentals, Matrix version, ISBN Tilleggslitteratur, Terje Solli, Ingeniørmatematikk 1. ARBEIDSKRAV: 3 av 5 obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart. VURDERING: 3 timers skriftlig slutteksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: Karakterskala A-F, der F er ikke bestått HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 7

8 EMNE: PROSJEKTARBEID OG -LEDELSE EMNEKODE: LO810G EMNETYPE: Samfunnsfaglig emne EMNETS OMFANG: 5 studiepoeng MÅL: Studentene skal tilegne seg de ferdigheter, kunnskap og holdninger som er grunnlaget for et vellykket prosjektarbeid ved forelesninger og øvinger. Emnet skal videre gi kompetanse og holdninger i kvalitetsledelse, kvalitetssikring og forbedringsprosesser INNHOLD Planlegging og gjennomføring av et prosjekt Strategier og struktur, fallgruver og initiering Prosjektfaser, -bevissthet, -rammer, -styring, - oppfølging, vurdering, måling og kontroll Kontrahering, kontraktsformer, strategi, gjennomgang og oppfølging, beregninger og beslutningsgrunnlag, idriftsettelse, overtagelse og garanti Avslutning, oppfølging og ettervurdering av prosjekter Organisering og ansvar; Kommunikasjon og samhandling; kommunikasjonsformer, kommunikasjonsveier og samhandling, prosjektdokumentasjon, formålet med rapport, møteteknikk, møter Presentasjonsteknikk Kvalitetsledelse, - sikring, -metoder, styringsverktøy, norske standarder for kvalitet Økonomi, lønnsomhetsvurdering, investeringer, risikomåling, følsomhetsanalyse Arbeidsmiljøloven; forskrifter, normer mm Plan- og bygningsloven, forskrifter, veiledninger, normer HMS, Etikk, Benchmarking ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger og øvinger, individuelt og i grupper. PENSUM: Skattum, K., Hatling, J.: Veien til Prosjektsuksess. Veileder for alle som jobber med eller i prosjekter. Norsk forening for Prosjektledelse (NFP). ISBN Sjøvold, O.: Kompendium i prosjektarbeid og ledelse Samhandling og løsning av prosjekt og arbeidsoppgaver i et kvalitetsperspektiv, utgave 2006 Støttelitteratur: Berg Wig, Bjarne, Kvalitetsforbedring som håndverk. 2.utgave, NKF, Kommunal og arbeidsdepartementet m.fl., Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, Arbeidsmiljøforlaget, Arbeidsmiljøloven av nr 4, kap. I - VII, Tiden Norsk Forlag AS, siste utgave, ISO versjon, ISO 14001, EMAS ARBEIDSKRAV: 9 obligatoriske innleveringer samt 1obligatorisk øving i form av presentasjon av et tema. Minst 7 av disse 9 innleveringene og presentasjonen må være godkjent for å få gå opp til eksamen. VURDERING: 3 timers skriftlig slutteksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: A-E for bestått, F for ikke bestått. HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 8

9 EMNE: ENERGI- OG MILJØLÆRE EMNEKODE: LO811G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 5 studiepoeng MÅL: Studentene skal få økt bevissthet om energiomsetning. Studenten skal tilegne seg basiskunnskap om mulige energi- og miljøtiltak i forhold til samfunn, næringsliv og bygg. INNHOLD Terminologi, energi og effekt. Drivhuseffekt, miljømål, virkemidler Uttak av energiressurser, energiomsetning Kvantitet og kvalitet for energisystemer, virkningsgrader Forbrenning og energiregnskap Energiøkonomisering Miljøvern, ressurser og teknologi Kretsløp Offentlige virkemidler ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, øving og laboratorieøving. PENSUM: T Henriksen og I Kanestrøm: Klima drivhuseffekt energi. Gyldendal ARBEIDSKRAV: En godkjent obligatorisk prøve og en godkjent laboratorieøving øving. VURDERING: 3 timers skriftlig eksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Ingen 9

10 EMNE: MILJØ OG KJEMI EMNEKODE: FO051K EMNETYPE: Matematisk-naturvitenskapelig grunnlagsemne EMNETS OMFANG: 10 studiepoeng MÅL: Etter å ha fullført emnet skal studentene ha grunnleggende forståelse av generell kjemi kunne utføre kjemiske likevektsberegninger, syre/base-beregninger og beregninger med redoksreaksjoner og elektrokjemiske celler kunne anvende kjemikunnskapen i miljøvurderinger ha innsikt i de ressursutfordringene samfunnet står ovenfor og hvordan disse kan løses forstå de vanligste prosessene som fører til miljøproblemer og hvordan disse problemene kan unngås eller reduseres ta med miljøaspektet som en naturlig del i løsning av tekniske problemer, kjenne til arbeidsmiljøloven og faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, spesielt de kjemiske miljøfaktorene INNHOLD: Emnet har to deler som er omtrent like store Kjemidelen Oppbygningen av atomer og periodesystemet Uorganiske forbindelser. Kjemiske bindingstyper Reaksjonslikninger. Støkiometriske beregninger Syre base beregninger. Beregninger med redoksreaksjoner Elektrokjemiske celler. Grunnleggende korrosjonsteori Ideelle gasser Organiske stoffgrupper. Plast, olje og gass Miljødelen. Økologiske grunnprinsipper. Miljøproblemer ved ulike energikilder Forbruksmønster og tiltak for energisparing. Miljøanalyse, miljørevisjon, livsløpsvurderinger. Miljøstyring Resipienter og alminnelige rensemetoder for utslipp til luft, vann og jord Avfallstyper og metoder for behandling eller resirkulering av avfall Helse, miljø og sikkerhet (internkontroll, arbeidsmiljøloven og forurensningsloven) ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE: Første halvdel av semesteret benyttes til kjemidelen, siste halvdel av semesteret benyttes til miljødelen. Undervisningen gis i form av forelesninger 4 timer per uke og 4 øvingstimer per uke. Studentene kan velge mellom lærestyrte øvingstimer der lærer gjennomgår oppgaver i plenum eller aktive øvingstimer der studentene sitter i grupper og løser oppgaver mens lærer og studentassistenter er behjelpelige med veiledning når gruppene står fast. PENSUM: Rystad, Lauritsen Kjemi og miljøkunnskap 3. utgave NKI-forlaget. ARBEIDSKRAV: Tre flervalgstester på Classfronter både i kjemi og miljø som må være godkjent for å kunne avlegge slutteksamen. VURDERING: 3 timers skriftlig slutteksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: Karakterskala A-F, der F er ikke bestått. HJELPEMIDLER TIL SLUTTEKSAMEN: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 10

11 EMNE: FYSIKK EMNEKODE: FO818A EMNETYPE: Matematisk-naturvitenskapelig grunnlagsemne EMNETS OMFANG: 10 studiepoeng MÅL: Studentene skal ha kompetanse om termofysikk og termodynamikk som kan danne grunnlag for forståelse av ny teknologi i energisammenheng, og for behandling av termiske problemer i bygningsteknisk sammenheng. INNHOLD: Termodynamikk: Ideelle gasser, tilstandslikninger. Varmelærens 1. og 2. hovedsetning. Termodynamiske prosesser blant andre Carnotprosessen, varmepumpe og kjølesystem. Energikvalitet, virkningsgrad. Varmeoverføring: Varmeledning, konveksjon og stråling. Kalorimetri og faseoverganger. ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger med regneøvelser, laboratorieøvinger. PENSUM: Notater Kopi av utvalgt litteratur, Hallset, Haugan, Hjelmen, Isnes: Termofysikk, 2. utgave, NKI Forlaget Utvalgte emner fra: Hansen et. al: Danvak Varme- og klimateknikk, 2. utgave, Danvak Aps ARBEIDSKRAV: 3 obligatoriske laboratoriearbeider og 2 obligatoriske delprøver som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. VURDERING: 5 timers skriftlig slutteksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 11

12 EMNE: MATEMATIKK 200 FOR ENERGI OG MILJØPROGRAMMET EMNEKODE: FO210G EMNETYPE: Matematisk-naturvitenskapelig grunnlagsemne EMNETS OMFANG: 5 studiepoeng MÅL: Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i lineær algebra, og utvikle ferdigheter i å bruke disse på aktuelle oppgaver innenfor energi-miljøfaget. INNHOLD: Følgende tema inngår: løsning av lineære ligningssystemer på matriseform matrisealgebra, lineære transformasjoner, determinanter Gauss og Gauss-Jordan prosesser for invertering av matriser lineær uavhengighet, basis, enkel innføring i vektorrom beregning av egenverdier og egenvektorer til matriser diagonalisering av matriser med anvendelse på systemer av 1. ordens lineære differensialligninger med konstante koeffisienter ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Undervisningsplan med en fast ukedag, og med to ukers sykluser. I første uke 2 timer forelesning, utlevering av oppgave, 2 timer øving med studentassistent/øvingslærer, 2 timer øving med lærer/studentassistent. Innlevering av arbeidet ved dagens slutt. I neste uke forelesning, gjennomgang av oppgavene og nye supplerende oppgaver. PENSUM: Edwards & Penney: Differential Equations & Linear Algebra ARBEIDSKRAV: 3 av 5 obligatoriske arbeider som må være godkjent for å avlegge slutteksamen. Vurderingen av de obligatoriske arbeider inngår ikke i sluttkarakteren. Frist for innlevering av obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart. VURDERING: 3 timers skriftlig slutteksamen under tilsyn VURDERINGSUTTRYKK: Karakterskala A-F, der F er ikke bestått HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 12

13 EMNE: ENERGI OG MILJØ PROSJEKT EMNEKODE: LO827G EMNETYPE: Samfunnsfaglig emne EMNETS OMFANG: 10 studiepoeng EMNET BYGGER PÅ: Energi- og Miljølære MÅL Studentene skal tilegne seg ferdigheter i prosjektarbeid, teamarbeid, rapportskriving og presentasjon ved praktisk utførelse av prosjekt. Prosjektene vil også gi studentene kunnskap om energibruk og energiøkonomisering, inneklima og forurensning. Studentene vil også lære å bruke enkelt måleutstyr. INNHOLD Strukturering og gjennomføring av et prosjekt Organisering og ansvar Kommunikasjon, samhandling, teamarbeid Prosjektplanlegging Møteteknikk og referatskriving Litteratursøk Rapportstruktur Rapportskriving Prosjektpresentasjon Bruk av måleutstyr Energi- og effekt beregning Miljøkunnskap Energisparesystem ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Studentene vil tilegne seg kunnskapene i emnet gjennom aktiv jobbing med prosjekter. Prosjektoppgavene utføres gruppevis. Skriftlig rapport og muntlig presentasjon i felles forum. PENSUM: Skattum, K., Hatling, J.: Veien til Prosjektsuksess. Veileder for alle som jobber med eller i prosjekter. Norsk forening for Prosjektledelse (NFP). ISBN Sjøvold, O.: Kompendium i prosjektarbeid og ledelse Samhandling og løsning av prosjekt og arbeidsoppgaver i et kvalitetsperspektiv, utgave 2006 I tillegg vil pensum fra Energi- og Miljølære komme til anvendelse. Støttelitteratur: Berg Wig, Bjarne, Kvalitetsforbedring som håndverk. 2.utgave, NKF, Kommunal og arbeidsdepartementet m.fl., Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, Arbeidsmiljøforlaget, Arbeidsmiljøloven av nr 4, kap. I - VII, Tiden Norsk Forlag AS, siste utgave, ISO versjon, ISO 14001, EMAS ARBEIDSKRAV: 2 prosjektoppgaver som må godkjennes før studentene blir vurdert. VURDERING: Mappevurdering inneholdende 2 prosjektoppgaver. Prosessen, rapporten og muntlig presentasjon teller i vurderingen av prosjektene. På den første oppgaven: Rapporten teller 75 % prosent, den muntlige presentasjon teller 25 % prosent. På den neste oppgaven: 50 % på rapport, 30% på muntlig presentasjon og 20% på samarbeidsprosessen. VURDERINGSUTTRYKK: A-E for bestått, F for ikke bestått. 13

14 EMNE: STRØMNINGSTEKNIKK EMNEKODE: LO826G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 10 studiepoeng EMNET BYGGER PÅ: Fysikk MÅL: Studentene skal få en grunnleggende innføring i teorier for strømningslære og forståelse for at anvende teorien i praksis i bygningsteknisk sammenheng. Emnet gir også grunnlag for å forstå funksjonsprinsippet for ulike energisystemer, hvilke tekniske enheter som inngår og grunnleggende beregninger av disse. INNHOLD Enheter og dimensjoner Væskers fysiske egenskaper Væske- og gasstrømmer Rørledninger og kanaler Trykktap, bøyninger, blende Pumper, vifter, ventilatorer og kompressorer Luftstrømning i rom Varmeoverføring i strømningsteknisk sammenheng Varmegjenvinnere Måleteori Måleteknikk Strømningsmåling ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE: Forelesninger, øvinger. Obligatorisk laboratoriearbeid og prosjektoppgave i grupper. PENSUM: DANVAK: Varme- og klimateknikk Grunnbok, 2. utgave, Danvak Aps, Stensaas, Leif: Ventilasjonsteknikk, Gyldendal, 2001., Notater, kopi av utvalgt litteratur Utdrag fra: Dahlvig, Gunnar: Energiteknikk, Universitetsforlaget, 2001, Lund, Ansgar: Termodynamikk og strømningslære, 1999, Stensaas, Leif: Ventilasjonsteknikk 1 Skarland Press.1999 ARBEIDSKRAV: En skriftlig delprøve, 3 obligatoriske laboratoriearbeider og 1 prosjektoppgave må være godkjent for å få gå opp til slutteksamen. I prosjektoppgaven inngår 2 av de obligatoriske laboratorieoppgavene og teller derfor med i vurdering av prosjektet. VURDERING: En prosjektoppgave som teller 30% og skriftlig eksamen av 3 timers varighet under tilsyn, som utgjør 70%. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 14

15 2. ÅRSKURS 2006/2007 EMNE: MATEMATIKK 300 FOR ENERGI MILJØPROGRAMMET EMNEKODE: FO310G EMNETYPE: Matematisk-naturvitenskapelig grunnlagsemne EMNETS OMFANG: 10 studiepoeng. EMNET BYGGER PÅ: Matematikk 100 (Tidl. Matematikk I) MÅL: Studenten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter tilpasset studieprogrammets behov for matematikk Studenten skal utvikle ferdigheter i å nytte dataverktøy for å få fram resultater i mer kompliserte sammenhenger INNHOLD: Følgende tema inngår: komplekse tall løsning av 2. ordens differensiallikninger med konstante koeffisienter enkel innføring i konvergensbegrepet og utvikling av kjente elementære funksjoner i Taylorrekke lineær tilpasning til funksjoner og anvendelse av dette på integraler og grenseverdier beregning av partielt deriverte av funksjoner av flere variable, samt skissere grafer og nivåkurver og bestemme likningen for tangentplan til flater i rommet beregning og klassifikasjon av kritiske punkter til funksjoner i flere variable ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Ukeplan: Forelesninger 2 timer, regneøvinger med studentassistent og faglærer 2 timer og opplæring i bruk av dataverktøy 2timer. PENSUM: Edwards and Penney, Calculus, 6 e, Early transcendentals, Matrix version, ISBN Tilleggslitteratur, Terje Solli, Ingeniørmatematikk 2. ARBEIDSKRAV: To obligatorisk øvinger samt tre programrelaterte prosjekter som karaktervurderes. Prosjektene må være bestått for å få gå opp til slutteksamen. Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer framgår av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart. VURDERING: 3 prosjektoppgaver som til sammen teller 30% og skriftlig eksamen av 3 timers varighet under tilsyn, som utgjør 70%. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 15

16 EMNE: MÅLETEKNIKK EMNEKODE: LO828G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 5 studiepoeng MÅL: Studentene skal kjenne til prinsippene for måling på ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, oppvarmingsanlegg, spenningssatte elektriske kretser med motorer, belysning, bruk av termograferingskamera, usikkerheter i målinger samt statistisk bearbeiding av måledata. INNHOLD Forskrifter ved måling på spenningssatte systemer (hvordan måle trykt) Måling av temperaturer, lufthastigheter, CO2, Relativ fuktighet og andre utvalgte inneklimaparametere. Dessuten parametre fra Strømninngsteknikk Måling av spenning, strøm, effekt og energi ved likestrømsystemer og vekselstrømsystemer Måling av strøm, effekt og energi ved usymmetrisk last og med overharmoniske strømmer Måling av driftskarakteristikker på motorer for vurdering av optimal ev. uoptimal drift Måling av belysningsstyrker Måling av luminanser Strålingsfysikk Termograferingskameraets funksjon Termografering Statistiske temaer for beregning av gjennomsnitt, varians, standardavvik samt nullhypotesetesting. ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER : Forelesninger, øvingsoppgaver, laboratorieoppgaver. PENSUM: Eget kompendium ARBEIDSKRAV: 5 øvingsoppgaver. Laboratorieoppgaver med tilhørende rapport. VURDERING: 3 timers skriftlig slutteksamen under tilsyn. VURDERINGSUTTRYKK: A-E for bestått, F for ikke bestått. HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 16

17 EMNE: TEKNISK DESIGN OG PROSJEKTERING EMNEKODE: LO822G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 5 studiepoeng EMNET BYGGER PÅ: Prosjektarbeid og -ledelse MÅL: Studentene skal kunne lese og forstå tekniske tegninger i VVS faget. Beherske relevante 2D- og 3D-verktøy. Bli gode gjennom samarbeid og planlegging. INNHOLD: Perspektivforståelse gjennom teori og øvinger i håndskissing. Forstå og utføre enkle byggtekniske tegninger i 2D, eks: plan, oppriss, systemtegninger. Kunne tegne 3D objekter og utføre enkel 3D-prosjektering Prosjektpresentasjon ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, obligatoriske øvinger og prosjektoppgaver. PENSUM: Kom i gang med Microsoft Project (Anbefalt) AutoCAD 2005 Begynnerkurs (Techpower) 3D: Elektronisk kompendium. ARBEIDSKRAV: 4 obligatoriske øvinger: Perspektivforståelse (håndskisse), systemskisse (AutoCAD), 3D modell og elektronisk fremdriftsplanlegger(ms Project). 3 av 4 må være godkjent. Videre skal studentene gruppevis prosjektere og utføre felles byggeprosjekt i 3D hvor studentene tar roller som byggeprosessens aktører. Arbeidet avsluttes med prosjektpresentasjon med påfølgende individuell muntlig eksamen. VURDERING: Muntlig slutteksamen. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 17

18 EMNE: ELEKTRISKE ANLEGG EMNEKODE: LO829G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 10 Studiepoeng MÅL: Studenten skal kunne forstå strukturen i elektrotekniske anlegg, ha kjennskap til lover og forskrifter knyttet til elektrotekniske anlegg, kunne kommunisere med personer med elektroteknisk bakgrunn, forstå elektrotekniske tegninger, kunne beskrive et elektroteknisk anlegg kvalitativt ut fra den funksjon man ønsker anlegget skal ha i forhold til drifting av bygninger relatert til inneklima og energiforbruk, kjenne til prinsippene for bygningsautomasjon, styring og regulering av inneklimaparametere samt prinsippene for sentral driftskontroll. INNHOLD Studentene skal kjenne til definisjoner, begreper, betydning, konsekvenser og tiltak som omfatter innemiljøet: Grunnstrukturen i elektriske installasjoner Basisparametrene som benyttes for dimensjonering av elektriske installasjoner Komponenter og deres virkemåte i en elektrisk installasjon Ulike spenningssystemer Sikkerhet (lover og forskrifter) Skjemategning Kvalitet (spenningskvalitet, valg av samtidighetsfaktorer, utbyggingsmuligheter, osv) NS-3031 (boligstandarden) Forbruksmønstere Elektriske motorer Bruk av bus-systemer Prinsipper for bygningsautomasjon Sentral driftskontroll ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER : Forelesninger, obligatoriske regneøvinger, obligatoriske laboratorieøvinger og prosjektoppgave. Prosjektoppgaven utføres gruppevis, skriftlig rapport og muntlig presentasjon i felles forum. PENSUM: Nersveen, J.: Elektriske anlegg, 2006 ARBEIDSKRAV: Mappe inneholdende 2 delprøver, 1 prosjekt, 10 øvingsoppgaver hvor minst 8 øvinger skal være innlevert og godkjent, 3 laboratorieøvinger med måleprotokoll. Ved utsatt delprøve kan muntlig eksamensform bli benyttet. VURDERING: Mappevurdering. Hver delprøve teller 35 % (totalt 70%) og prosjektet teller 30% av den endelige karakteren. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått HJELPEMIDLER VED DELPRØVER: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 18

19 EMNE: LYS OG BELYSNING EMNEKODE: SO871G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 5 studiepoeng MÅL: Studentene skal kjenne til betydningen av dagslys og kunstig lys på miljøet, skal kunne ulike fysiske prinsipper og begreper for lys, skal kunne beregne på lysanlegg og skal kunne velge riktige lyskilder. INNHOLD Lystekniske begreper og enheter lover, regler og normer innenfor lys og belysning Lystekniske prinsipper Lyskilder og armaturtyper Valg av lyskilder med vekt på forkoblingsutstyr Metoder for beregning av lysanlegg Dagslys som lyskilde Dagslysberegninger ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid/prosjektoppgave. Obligatoriske innleveringer. PENSUM: Oppgis ved kursstart ARBEIDSKRAV: 8 øvinger hvor 6 må være innlevert og godkjent samt en prosjektoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. VURDERING: Skriftlig eksamen, 3 timer under tilsyn VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått.. HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 19

20 EMNE: STYRING, REGULERING OG BYGGAUTOMASJON EMNEKODE: LO833G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 5 studiepoeng MÅL: Studenten skal kunne designe et styrings- eller reguleringsanlegg mhp. innemiljø og energibruk i bygg. INNHOLD: Anvende lover, forskrifter, veiledninger og normer (TEK, REN, FOBTOT, standarder og normer, internkontrollforskriften) Styring og reguleringsprinsipper PID-regulatoren, programmerbare regulatorer, fuzzyloggikk, PLS Frekvensregulering av assynkronmotoren Styring av stepmotoren Styring og regulering av oppvarming, ventilasjon, kjøling, lys Bus-systemer som EIB/Konnex, LonWorks Sentral driftskontroll (SD-anlegg) ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og prosjektoppgave. PENSUM: DANVAK Varme- og klimateknikk Grunnbok, 2. utgave, (kopi av kap utgave) Stensaas, Leif: Ventilasjonsteknikk, Gyldendal, Notater, kopi av utvalgt litteratur, Plan og bygningslov(pbl) og forskrift PBL og Ren Tek veileding til PBL, Emilsen, Jan W: Styring og regulering av tekniske anlegg i bygninger, Skarand Press1999(srta), ARBEIDSKRAV: 1 godkjent obligatorisk øving,1 delprøve av 3 timers varighet som vurderes og må være bestått for å få karakter i emnet samt 1 obligatorisk oppgave som skal gjennomføres med karaktervurdering. VURDERING: Mappevurdering. Ved vurdering av mappen utgjør delprøven 50%. Den obligatoriske oppgaven inkludert den muntlige presentasjonen teller 50%. Prosessen mellom studenter/lærer/ekstern veileder, rapporten og muntlige presentasjon teller i vurderingen av den obligatoriske oppgaven. Ved utsatt delprøve kan muntlig eksamensform bli benyttet. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 20

21 EMNE: INNEKLIMA EMNEKODE: LO834G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 10 Studiepoeng MÅL: Høgskoleingeniøren skal kunne vurdere komfortkrav og vurdere hvordan klimaanleggene skal designes for at man skal oppleve tilfredsstillende inneklima. Han /hun skal ta del i prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av klimatekniske anlegg i bygg, slik at det tilrettelegges for riktig inneklima med rett bruk av energi. INNHOLD Myndighetenes krav, forskrifter, regler og bransjenormer for inneklima Termisk miljø, Atmosfærisk miljø, Akustisk miljø, Aktinisk miljø, Mekanisk miljø, Estetiske miljø og Psykososiale miljø Termisk komfort med basis i PMV og PPD og beregne luftkvalitet Optimal komforttilstand i bygget mht menneskets metabolisme og bekledning Varmetransport ved konveksjon, ledning og stråling mht termisk komfort Strømningsbildet for luftstrømning i rom for å oppnå et optimalt inneklima Bygning og ytre klima som uteklima, solstråling, vind, bygningsdesign, beliggenhet, varmetap og varmetilskudd mm Innemiljøets innvirkning på helse og produktivitet Designe og dimensjonere varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg og oppgi krav til temperaturgjenvinningsnivå De helsemessige aspekter innenfor innemiljø Tiltak for å oppnå optimalt inneklima ved riktig drifting av ventilasjonsanlegg og oppvarmingsanlegg ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og prosjektoppgave. PENSUM: Danvak grundbog, Danvak aps., Hus og helse, Finn Levy og Kjell Aas, Cappelen, Leif Stensaas: Inneklimateknikk, Gyldendal, 2000, Leif Stensaas: Ventilasjonsteknikk, Gyldendal, 2001, Statens Byggetekniske etat: Hus og Helse, Notater, Kopi av utvalgt litteratur. ARBEIDSKRAV: Mappen skal inneholde 1 godkjent obligatorisk øving med presentasjon av fagstoff, 1 delprøve av 3 timers varighet som vurderes og må være bestått for å få karakter i emnet, samt 1 prosjektoppgave som skal gjennomføres med karaktervurdering. Såfremt studenten velger emnene Inneklima og Sanitasjon og mikrobiologi kan det kjøres 1 prosjekt for disse to emnene i semesteret. VURDERING: Mappevurdering. Ved vurdering av mappen utgjør delprøven 50%. Prosjektet inklusiv presentasjon teller 50%. Prosessen mellom studenter/lærer/ekstern veileder, rapporten og muntlige presentasjon teller i vurderingen av prosjektet. Ved utsatt delprøve kan muntlig eksamensform bli benyttet. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 21

22 EMNE: SANITASJON OG MIKROBIOLOGI EMNEKODE: LO835G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 10 studiepoeng MÅL: Studentene skal tilegne seg kunnskap slik at de skal kunne ta del i prosjektering, utførelse, drift, vedlikehold og renhold av bygning, ventilasjonsanlegg anlegg i bygg, slik at det tilrettelegges for riktig inneklima med rett bruk av energi. Forebygge ved å unngå utilsiktet fuktbelastning og mikrobiell vekst i bygget. INNHOLD Kunnskap om lover, regler og normer for sanitasjon og mikrobiologi Kjenne til og vurdere hvilken betydning fuktskader i bygningskroppen har for inneklima Etablere kunnskap om og hvordan benytte i-x-diagrammet som hjelpemiddel i forbindelse med utregninger og vurderinger av temperaturer, varmeinnhold og fuktighet i romluft. Inneha kunnskap om tilstandslikningen for tørr og fuktig luft Inneha kunnskap om inneklima og helse relatert til fuktskader i bygningskroppen Kunnskap om konsekvensene av mikrobiell vekst i byggematerialer Etablere kunnskap om sopp og bakterier m.h.t. sopp og bakterievekst (næring, fukt, temperatur og tid) Inneha kunnskap om miljøriktige byggematerialer Kunnskap om rent bygg metoden og avfallsopplegg for bygg under oppføring Kjenne til forebyggende tiltak for bygg i byggeperioden og driftsperioden Kunnskap om våtromsnorm Kunnskap om innvendig design av en bygning for å oppnå et effektivt renhold og tilfresstillende inneklima. Kunnskap om effektive og kostnadsbesparende renholdsmetoder Kunnskap om bruk av kjemikalier i rengjøringen Kunne vurdere parametere som er viktig for godt inneklima; sanitærtekniske forhold, luftmengder, temperaturer, oppvarming og rengjøring ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og prosjektoppgave. PENSUM: Danvak grundbog, Danvak aps., Hus og helse, Finn Levy og Kjell Aas, Cappelen, Mikrobiologi og inneklima (Hellum B. HIO-trykkeriet 2006), Leif Stensaas: Inneklimateknikk, Gyldendal, 2000, Notater, Kopi av utvalgt litteratur ARBEIDSKRAV: Mappen skal inneholde 2 godkjente obligatoriske øvinger, 1 delprøve av 3 timers varighet som må være bestått for å få karakter i emnet, samt 1 prosjektoppgave som skal gjennomføres med karaktervurdering. Såfremt studenten velger emnene Inneklima og Sanitasjon og mikrobiologi kan det kjøres 1 prosjekt for disse to emnene i semesteret. VURDERING: Mappevurdering. Ved vurdering av mappen utgjør delprøven 50%. Prosjektet inkludert den muntlige presentasjon teller 50%. Prosessen mellom studenter/lærer/ekstern veileder, rapporten og muntlige presentasjon teller i vurderingen av prosjektet. Ved utsatt delprøve kan muntlig eksamensform bli benyttet. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 22

23 3. ÅRSKURS 2006/2007 EMNE: ENERGI- OG MILJØTEKNIKK I BYGG I LOVER, REGLER OG BEREGNINGSMÅTER EMNEKODE: SO861G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 10 studiepoeng MÅL: Studenten skal kunne påta seg og på sikt lede arbeid med å kjenne til og anvende lover og regler mht klima, effektbehov og energibehov samt sikre helhetlige løsninger for tekniske installasjoner i bygg. Løsningene skal ivareta hensynet til energi, miljø, økonomi, lover og forskrifter. I tillegg skal han/hun kunne foreta nødvendige beregninger innenfor fagområdet. INNHOLD: Lover, forskrifter, veiledninger og normer Kravspesifikasjoner for inneklima og energibruk Bygningers effekt- og energibehov og budsjetter ved bruk av NS 3031, NS 3032 og NS Bygningsfysisk og varmelære. Det nye EU-direktiv til bygningers energibehov Grunnleggende dynamisk modellering av bygnings- og klimatekniske systemer for optimalt innemiljø, effekt- og energibehov, utemiljø. Hertil anvendes følgende simuleringsprogrammer: SCIAC, Energi i Bygninger, Energinøkkelen. Vurdere sammenheng mellom bygningskomponentenes egenskaper og byggets funksjoner. Beregne interne varmelaster og eksterne varmelaster fra solinnfall. Herunder ha en dybdeforståelse for vinduet betydning og hvordan det benyttes optimalt ut fra energi- og dagslysmessige forhold. Velge miljøvennlige materialer Beregne og velge av primær energi ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og prosjektoppgave. PENSUM: DANVAK Varme- og klimateknikk Grunnbok, 2. utgave, (kopi av kap utgave) Stensaas, Leif: Ventilasjonsteknikk, Gyldendal, Stensaas, Leif: Inneklimateknikk, Gyldendal 2000 Effekt- og energiberegninger, NS 3031, Bygningers energi- og effektbudsjett, NS 3032, Notater, kopi av utvalgt litteratur. Plan og bygningslov(pbl) og forskrift PBL og Ren Tek veileding til PBL, Energi i Norge, SINTEF, Enøk i bygninger(eib), NTNU Institutt for husbyggingsteknikk: Husbyggingsteknikk. For prosjektet benyttes edb-programmene: Edb program SCIAQ (EIB), Programbyggerne ARBEIDSKRAV: Mappen skal inneholde 1 godkjent obligatorisk øving med presentasjon av fagstoff, 1 delprøve av 3 timers varighet som vurderes og må være bestått for å få karakter i emnet, samt 1 prosjektoppgave som skal gjennomføres med karaktervurdering. Såfremt studenten velger flere enn ett emne dette semesteret kan det kjøres 1 prosjekt for disse emnene. VURDERING: Mappevurdering. Ved vurdering av mappen utgjør delprøven 50%. Prosjektet inkludert den multlige presentasjonen presentasjonen teller 50%. Prosessen mellom studenter/lærer/ekstern veileder, rapporten og muntlige presentasjon teller i vurderingen av prosjektet. Ved utsatt delprøve kan muntlig eksamensform bli benyttet. 23

24 VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 24

25 EMNE: ENERGI- OG MILJØTEKNIKK I BYGG II VARME OG VENTILASJONSTEKNIKK EMNEKODE: SO862G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 10 studiepoeng EMNET BYGGER PÅ: Grunnlags-, tekniske- og samfunnsfaglige emner MÅL: Studenten skal kunne påta seg og på sikre helhetlige løsninger for tekniske installasjoner i bygg. Løsningene skal ivareta hensynet til energi, miljø, økonomi, lover og forskrifter. I tillegg skal han/hun kunne foreta nødvendige beregninger innenfor fagområdet. INNHOLD: lover, forskrifter, veiledninger og normer utarbeidelse av kravspesifikasjoner for oppvarmingssystemer effekt- og energiberegninger for bygninger, NS3031 optimalt valg av primær energi beregning av optimalt energiforbruk dimensjonering av oppvarmingsanlegg; vannbåren varme, fyringsanlegg, ekspansjonsanlegg dimensjonering av kjøleanlegg design og dimensjonering av ventilasjonsanlegg, dvs. aggregater og kanaler design og dimensjonering av innblåsnings- og avtrekksventiler for rom beregning av lyddemping i ventilasjonsanlegg programvaren Energinøkkelen og tilsvarende ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og prosjektoppgave. PENSUM: Stensaas, Leif: Ventilasjonsteknikk, Gyldendal, Stensaas, Leif: Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer Skarland Press AS 1996 Effekt- og energiberegninger, NS 3031, Bygningers energi- og effektbudsjett, NS 3032, Notater, kopi av utvalgt litteratur, Plan og bygningslov(pbl) og forskrift PBL og Ren Tek veileding til PBL, Energi i Norge, SINTEF, Enøk i bygninger(eib), For prosjektet benyttes edb-programmene: Edb program SCIAQ (EIB), Programbyggerne Energinøkkelen, Rembra ARBEIDSKRAV: Mappe inneholdende 1 godkjent obligatorisk øving med presentasjon av fagstoff, 1 delprøve av 3 timers varighet som vurderes og må være bestått for å få karakter i emnet, samt 1 prosjektoppgave som skal gjennomføres med karaktervurdering. Såfremt studenten velger flere enn ett emne dette semesteret kan det kjøres 1 prosjekt for disse emnene. VURDERING: Mappevurdering. Ved vurdering av mappen utgjør delprøven 50%. Prosjektet inkludert den muntlige presentasjonen teller 50%. Prosessen mellom studenter/lærer/ekstern veileder, rapporten og muntlige presentasjon teller i vurderingen av prosjektet. Ved utsatt delprøve kan muntlig eksamensform bli benyttet. VURDERINGSUTTRYKK: A-E for bestått, F ikke bestått. 25

26 EMNE: SANITÆRTEKNIKK OG MILJØ EMNEKODE: LO835G EMNETYPE: Teknisk emne EMNETS OMFANG: 5 studiepoeng MÅL: Studenten skal kunne påta seg og på sikre helhetlige løsninger for sanitærtekniske installasjoner og våtrom i bygg. Løsningene skal ivareta hensynet til energi, miljø, økonomi, lover og forskrifter. I tillegg skal han/hun kunne ta spesialistansvar for løsninger innenfor området. INNHOLD Lover, forskrifter, veiledninger, Våtromsnorm og Normalreglement Designe og beregne sanitærtekniske anlegg innomhus som vann og vannforsyning Designe og beregne varmtvannsforsyningsanlegg Designe optimale våtrom Velge riktige bygningsmaterialer mht inneklima, energibruk og resirkulasjon Kravspesifikasjoner for miljøriktige materialer Inneha kunnskap om farlige produkter/kjemikaler i bygge bransjen Kunne forebygge ved design og optimalt vedlikehold for å unngå legionellavekst i kjøletårn og varmtvannssystemer Tekniske og bygningsmessige tiltak for å oppnå et tilfredsstillende innemiljø ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og prosjektoppgave. PENSUM: Hellum, B.:Mikrobiologi og inneklima, HIO-trykkeriet 2006 Hellum, B.:Helse og miljøfarlige kjemikalier, HiO-trykkeriet 2006 Veileder fra Statsbygg om miljøriktige valg av byggevarer (2001). Fagrådet for våtrom: Våtromsnorm Stensaas, Leif: Sanitærteknikk, Universitetsforlaget 2002 Sjøvold, O.: Kompendium om tilfredsstillende inneklima og energibruk Notater, kopi av utvalgt litteratur, Utdrag fra; Plan og bygningslov(pbl) og forskrift PBL og Ren Tek veiledning til PBL. ARBEIDSKRAV: Mappe inneholdende 1 godkjent obligatorisk øving, 1 delprøve av 3 timers varighet som må være bestått for å få karakter i emnet, samt 1 prosjektoppgave som skal gjennomføres med karaktervurdering. Såfremt studenten velger flere enn ett emne dette semesteret kan det kjøres 1 prosjekt for disse emnene. VURDERING: Mappevurdering. Ved vurdering av mappen utgjør delprøven 50%. Prosjektet inklusiv presentasjon teller 50%. Prosessen mellom studenter/lærer/ekstern veileder, rapporten og muntlige presentasjon teller i vurderingen av prosjektet. Ved utsatt delprøve kan muntlig eksamensform bli benyttet. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått.. 26

27 EMNE: HOVEDPROSJEKT EMNEKODE: HO851G EMNETYPE: Hovedprosjekt EMNETS OMFANG: 20 studiepoeng EMNET BYGGER PÅ: Matematiske-naturvitenskapelige grunnlagsemner, tekniske emner og samfunnsfaglige emner MÅL: Å utvikle ferdigheter i praktisk/teoretisk problemløsning ved gjennomføring av et større ingeniørarbeid. Prosjektet skal fortrinnsvis gjøres i samarbeid med bedrift, næringslivsorganisasjon eller offentlig institusjon. INNHOLD Designe prosjektmål, milepæler, framdrift og omfang i nær kontakt med næringslivsaktør. Utvikle gode helhetlige løsninger i prosjektarbeidet som gjennom enkelhet er lett å implementere Bidra til at de beste energiløsninger, miljøløsninger og inneklimaløsninger for prosjektmålet blir valgt Oppgaven skal vise god kreativitet. Vurdere/skissere økonomien ved de valgte løsninger både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Prosjektoppgave. Det vil være stor grad av veiledning i prosjektet. Det legges vekt på teambuilding og samhandling. Løsningsforslagene bør være relatert til internasjonale/eu-standarder. Utviklingsprosjektene er valgt av HiO eller næringslivet. Prosjektoppgaven skal utføres som gruppearbeid. Skisseprosjekt med mål, milepæler og framdrift og utarbeides og presenteres skiftelig og muntlig etter 3 uker. Hovedprosjektoppgaven skal inkludere rapport og muntlig framlegging i plenum. Det blir utnevnt en faglig veileder ved linjen. For prosjekter som utføres i samarbeid med en bedrift, næringslivsorganisasjon eller offentlig institusjon, blir det også oppnevnt en ekstern veileder. Hovedprosjektet skal ha et faglig innhold som er relevant for den aktuelle studieretning. PENSUM: Selvvalgt i forbindelse med prosjektet, men skal ha forankring til fagemnet. VURDERING: Vurdering av hovedprosjektet vil skje på grunnlag av utført arbeide og rapporten. Et resymé av hovedprosjektet skal presenteres muntlig for veilederne og øvrige hovedprosjektstudenter. Tilbakemelding fra medstudenter i prosjektet vil få betydning for endelig karakter. Hver enkelt student kan bli muntlig eksaminert om hovedprosjektet. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. 27

28 VALGBARE EMNER VED ENERGI OG MILJØPROGRAMMET EMNE: DAGSLYS EMNEKODE: LV803G EMNETYPE: Valgemne EMNETS OMFANG: 5 Studiepoeng MÅL: Studenten skal kunne foreta dagslysberegninger/målinger, vurdere vindusplassering og vindustyper i forhold til et sunt innemiljø og i hht til TEK og REN. INNHOLD: Dagslysets betydning for mennesket Solvinklene Geografisk beliggenhet Dagslysfaktoren og dens komponenter Beregning av dagslysfaktoren og gjennomsnittlig dagslysfaktor Strålingsenergien fra solen Utnyttelse av dagslys som lyskilde for å spare energi til elektrisk belysning Ulike solskjermingsteknikker ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER: Forelesninger, øvinger, prosjektoppgave. Prosjektoppgaven utføres gruppevis, skriftlig rapport og muntlig presentasjon i felles forum. PENSUM: Forelesningsnotater, Byggforskbladene: Dagslys. Egenskaper og betydning, Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger, Beregning og dokumentasjon av dagslys i bygninger, Metoder for beregning av gjennomsnittlige dagslysfaktorer i bygninger ARBEIDSKRAV: En prosjektoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. VURDERING: Prosjektoppgaven teller (30%) og skriftlig slutteksamen, 3 timers skriftlig slutteksamen under tilsyn (70%). Både slutteksamen og prosjektoppgaven må bestås for å oppnå bestått karakter i emnet. Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. VURDERINGSUTTRYKK: A til E for bestått, F ikke bestått. HJELPEMIDLER VED SLUTTEKSAMEN: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. 28

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO Studieretninger for Kommunikasjonssystemer og Automatisering Mål for studieprogrammet Bachelor i ingeniørfag elektro Elektroprogrammet

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI)

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Master s Degree Programme in Energy and Environment in Buildings 120 studiepoeng Heltid Godkjent av NOKUT 21. desember 2010 Sist endret

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO 2010-2011 avdeling for ingeniørutdanning Versjon 1.1. Oslo, 29.07.10 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag

Bachelor i ingeniørfag Krigsskolen 1750 Studiehåndbok 2015-2016 Bachelor i ingeniørfag KRIGSSKOLEN 2015-2016 INGENIØRFAG Innholdsfortegnelse 1. Hilsen fra skolesjefen...5 2. Hilsen fra dekanus...7 3. Kort introduksjon til studiet

Detaljer

RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN...

RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN... RKK skolen studieplan For Automatisering Studieplanen bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk fagskole Sted Åkrehamn / Stavanger Sist oppdatert 15.8.2013 Skrevet av lig leder /OSV Kontrollert

Detaljer

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21.mars 2012 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE. Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning KEM

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE. Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning KEM STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning KEM Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i tekniske

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

TELEFONSTYREMØTE. 11.april 2012 kl. 17.00. Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Det innkalles til: Innkallingen går til: Kopi til orientering:

TELEFONSTYREMØTE. 11.april 2012 kl. 17.00. Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Det innkalles til: Innkallingen går til: Kopi til orientering: Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 11.april 2012 kl. 17.00 Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 27. april 2005 1 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...4 1.3 Opptakskrav...5 1.4 Struktur

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI

STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI Innledning Datasystemer er en stor og viktig del av den moderne hverdag, og kravene til datasystemers nytteverdi, kostnadseffektivitet og sikkerhet

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole BYGG Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

ETTÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING

ETTÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Studieplan FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Forslag fra arbeidsgruppe i forkursnettverket på vegne av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning/uhr April 2008 ETTÅRIG FORKURS FOR

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE. Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning Bygg

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE. Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning Bygg STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG VED SØRLANDETS FAGSKOLE Fagretning bygg, anlegg og KEM Fordypning Bygg Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i tekniske

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer)

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) Side 1/40 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2., og 3. studieår Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: 10.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt:

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2005. Studenter som har hatt permisjon eller

Detaljer

Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole

Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Utdanningsplaner (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Rev. 6.12.2013 1 INNLEDNING 5 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL 6 5.1 Innledning 6 5.2 Redskapsfag

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer