Referat fra årsmøtet til Norsk Forening for Klinisk Sexologi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøtet til Norsk Forening for Klinisk Sexologi."

Transkript

1 Referat fra årsmøtet til Norsk Forening for Klinisk Sexologi. Møtet ble holdt i Forskningsparken, GSK, Oslo, 23.april medlemmer av NFKS var tilstede. 1. Konstituering Esben Esther ble valgt til møteleder og Wenche Haaland til referent. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Åshild Skogerbø fikk aksept fra årsmøtet for at leder i LFTS Tone Maria Hansen kunne begynne møtet med å gi informasjon om samarbeidet GID-klinikken LFTS NFKS. 2. Årsmelding Årsmeldingen for perioden ble lest og gjennomgått av leder i NFKS, Åshild Skogerbø. Styret har bestått av: Åshild Skogerbø, leder Liv Jessen, kasserer Margrete Wiede Aasland, sekretær Knut Hermstad, styremedlem Dagfinn Sørensen, styremedlem Haakon Aars, styremedlem Kristina Johannessen har vært revisor og i valgkomiteen har Elsa Almås og Bente Øgar sittet. Styret har vært aktivt og avholdt syv styremøter i året som gikk. Mye arbeid ble lagt ned i forberedelser til den 27. NACS konferansen og årsmøte, september i Tondheim, hvor NFKS var arrangør. Dette var et meget vellykket arrangement, både faglig og sosialt, som også gikk i økonomisk overskudd. Stor honnør til arrangementskomiteen ved Åshild Skogerbø, Bernt Barstad, Knut Hermstad, Vigdis Moen, Berit Håvold og Siv Limstrand! Hovedtema på konferansen var: Skyld, skam og seksualitet i et klinisk, historisk og kulturelt perspektiv. Pre-conference tema var: Sex in Art and Media. Hjemmesiden til NFKS (www.klinisksexologi.no) som gikk online vinteren 2002, har fortsatt et stort potensiale som kan bli bedre utnyttet. Det trengs flere medarbeidere, eller en ny ansvarlig for å kunne holde sidene oppdaterte. Åshild Skogerbø har vært ansvarlig for hjemmesiden og Sissel Schaller som er daglig leder ved IKST har nå sagt seg villig til å bistå Åshild i dette arbeidet. SeXologi, med Bernt Barstad som redaktør, er medlemsbladet for NFKS. Det er også flere eksterne abonnenter. Styret er vel tilfreds med tidsskriftet og ønsker fremdeles at dette

2 skal fungere som et lavterskel forum i forhold til publisering av gode faglige artikler. Redaksjonen berømmes for sitt engasjement til å samle stoff, koordinere skribenter, finne sponsorer og få tidsskriftet ut i henhold til utgivelsesplanen. DACS (Danish Association of Clinical Sexology) har ytret ønske om å abonnere på sexologi for sine danske medlemmer. Styret har ellers vurdert ulike alternative forslag for å få et nytt vitenskapelig tidsskrift etter at Scandinavian Journal of Sexology gikk inn, og har inngått en avtale med Journal of Sex Research. NFKS medlemmer fikk tilbud om tidsskriftet til en spesialpris i 2004, men det var få av medlemmene som meldte sin interesse. Derfor fremmer styret egen sak på årsmøtet om at alle medlemmer skal få dette tidsskriftet som en del av medlemskapet i NFKS mot en økning av medlemskontigenten, se sak 9. Foreningen arrangerte 25. februar d.å. et seminar i Andrologisk Sexologi med tjueto deltagere. På NACS-konferansen i Trondheim ble Forum for transekjønnete etablert, med det formål å skulle fungere som en tenke- og virkebase for NFKS i forhold til behandling av transekjønnete i Norge. Møtetidspunkter vedtas på årsmøtet NFKS er invitert til å bli en del av det faste terapeutiske samarbeidsmøtet sammen med GID-klinikken og LFTS. Psykiater og leder av GID-klinikken, Ira Haraldsen, er prosjektleder i dette forum. Formålet er å etablere et samarbeidsforum for terapeuter som jobber med transekjønnete. Det har vært et møte den 10.desember 2004, neste møte blir i juni d.å. NFKS har i den anledning presentert sine arbeidpunkter. NFKS har etablert et eget arbeidsutvalg som skal arbeide med å få refusjon for autoriserte sexologer. Her sitter Dagfinn Sørensen, Bente Væren og Terje Ø. Thorsen. Arbeidsutvalget har kommet med et skriftlig forslag til Helse- og Omsorgsdepartementet, se sak 7. Grimstad MPAT har tatt et skriftlig initiativ ved å kontakte Helse- og Omsorgsdepartementet for å presentere muligheten for å etablere sexologiske kompetansesentra. NFKS står sammen med Grimstad MPAT i dette utspillet og har tatt et initiativ til møte med departementet den Følgende representanter er valgt ut til å delta på dette møtet: Elsa Almås, Esben Esther Pirelli Benestad, Åshild Skogerbø, Atle Austad og Dagfinn Sørensen. Dette utspillet henger sammen med refusjonsordningen, se sak 7. Det etiske utvalget i foreningen består av Knut Hermstad, Bente Øgar, Atle Austad. John Nicolaisen har deltatt på et møte. Styret i NFKS har sett at det er nødvendig å oppdatere de etiske retningslinjene i foreningen, slik at de er tilpasset våre medlemmers ulike aktiviteter, se sak 4. Den norske autorisajonskomiteen består av følgende medlemmer: Leder Elsa Almås, som også er leder av den nordiske komiteen, Haakon Aars og Vigdis Moen. Pr i dag er det godkjent 12 spesialister i klinisk sexologi og 18 spesialister i sexologisk rådgivning, se sak 5.

3 Norge og NFKS ble endelig medlem i European Federation of Sexology, EFS, i Brighton, sommeren Flere av foreningens medlemmer var representert der, og Elsa Almås tok affære og meldte oss inn. NFKS har sendt støtteerklæring til søknaden fra Swedish Federation of Sexology om å få WAS-konferansen til Gøteborg i LFTS har fått HBIGDA-konferansen i Antall medlemmer i NFKS pr , var Regnskap Kasserer Liv Jessen fremla regnskapet som ble godkjent av årsmøtet. NACS-konferansen bidro til en bedre økonomi i foreningen, som gikk med et overskudd på kr ,- i Styret ble berømmet for å holde styre- og utvalgsmøteutgiftene lave. 4. Forslag til revidering og tilpassing av de etiske retningslinjene Knut Hermstad redegjorde for saken på vegne av etisk komite. Det er sett på ulike modeller, og ønsket om et regelverk som kan være felles og gjeldende for de nordiske foreninger. Pr i dag finnes en felles etisk kode i NACS hvor utfordringen for praktiserende sexologer er problemstillinger som ikke berøres her. I de senere år har det blitt flere spesialister innen faget sexologi, og medlemsmassen er økende. Ved en revidering av de etiske retningslinjene, kommer spørsmålstillinger opp som for eksempel: Hvilke linje skal man legge seg på, beskrivende eller åpen? Vil det føre til nasjonale forskjeller om man lager en norsk revisjon, et eget regelverk innenfor rammen av det nordiske? Skal man lage et overordnet regelverk tilpasset det nordiske? Andre aktuelle problemstillinger vil være: Hva er god sexologisk praksis og er det i samsvar med autorisasjonen? Reklameverdien av å være medlem av NFKS? Hvilke krav kan man stille til medlemmer som uttaler seg i det offentlige rom? Inklusjonskriterier og eksklusjonskriterier. Bruk av tittel sexolog og spesialist i klinisk sexologi NACS/spesialist i sexologisk rådgivning NACS. Det er i det hele tatt mange problemstillinger å forholde seg til. Vi er en sårbar liten forening hvor temaet handler om sex og derfor har stor medieinteresse. Knut Hermstad ble takket for en god redegjørelse i et viktig arbeid, og komiteen fikk mandat til å jobbe videre med foreningens vedtekter og autorisasjon. 5. Autorisasjonskomiteen arbeid Elsa Almås la frem denne saken. Komiteen består ellers av Håkon Aars og Vigdis Moen. Det var avholdt et møte i autorisasjonskomiteen NACS, i Estland. I de nordiske land har følgende fått autorisasjon:

4 Danmark 20 kliniske spesialister i sexologisk rådgivning og 5 spesialister i sexologisk rådgivning. Estland 6 kliniske spes. og 3 rådgivere. Finland 5 kliniske spes. og 19 rådgivere. Sverige 22 kliniske spes. og 5 rådgivere Norge - 12 kliniske spes. og 18 rådgivere Til sammen 65 kliniske spesialister og 50 rådgivere. Søknadene vurderes med hensyn til grunnutdanning/profesjon, praksis, sexologisk praksis, undervisningstimer i sexologi inkludert veiledning og eget arbeid, SSA, arbeid i peergruppe, vitenskapeligarbeid/publikasjoner og antall sider gjennomgått litteratur. Old timers kan få godkjenning ved minimum 10 års praksis og deltakelse i de sexologiske fagmiljøet. Utdanningen kan man i Norge få ved Høgskolen i Agder, HiA. Kullet som starter opp til høsten, vil ikke få supervisjon som tidligere, studentene må selv skaffe seg klinisk veiledning i forbindelse med sexologisk praksis. Sexologisk utdanning kan man også få ved studier i Gøteborg og Jyvaskula. Det planlegges et mastergradstudie ved hjelp av NORPLUS-midler. Det ble poengtert at sexologisk godkjenning er i tillegg til den grunnutdanning man har, man blir ikke automatisk en helseprofesjon. Det ble henstilt til bruk av elektronisk søknadsskjema og at søker gjør et grundig arbeid med å få søknaden ordentlig! 6. Sexologiske kompetansesentra Elsa Almås redegjorde for saken der Grimstad MPAT og NFKS har tatt et initiativ overfor Helse- og Omsorgsdepartementet representert ved John Hilmar Iversen, med forslag til en fremtidig organisering av sexologisk behandling. Hvordan få det offentlige til å opprette sexologiske rådgiverstillinger? Aktuelle sexologiske arbeidsområder kan være: Behandling av seksuelle dysfunksjoner Smerteproblematikk Etablering av seksualitet etter seksuelle overgrep og traumer Behandling av seksuelle overgrep Psykiske utviklingshemmede Det vil være behov for ulike behandlingsnivåer og forebyggingsperspektivet må ivaretas, likeledes behovet for sexologisk rådgivning. Behandling av sexologiske spesialiteter, som for eksempel: Seksuelle overgripere Traumatisert seksualitet Vurdering av transseksualitet Kompliserte parproblemer Kompliserte medisinske- og kirurgiske problemstillinger Behovet for nettverksarbeid i forhold til å arbeide med Smerteproblematikk Transeproblematikk Medisinsk sexologi

5 Fysisk rehabilitering Psykisk utviklingshemming Overgripere De sexologiske kompetansesentra er tenkt å være knutepunkter, hvor arbeidsformene vil variere fra rådgivning, behandling, forebygging, veiledning, konsultasjoner og kursvirksomhet. Av personell ser man for seg seks fagstillinger som gjerne kan fordeles på flere personer, og man ønsker høyest mulig sexologisk kompetanse. Inntektskilder kan være driftstilskudd fra det offentlige, abonnenter for eks bedrifter prosjektmidler, konsulentvirksomhet, rådgivningspakker og gjennom foredrags- og kursvirksomhet. Det arbeides videre med organiseringen. 7. Trygderefusjon/driftstilskudd og særskilte takster for sexologiske helsetjenester Dagfinn Sørensen la frem saken som arbeidsutvalget ved Dagfinn, Bente Væren og Terje Ø. Thorsen har arbeidet med i året som gikk. Utvalget hadde ikke hatt regelmessige møter, men i noen grad sendt dokumenter til hverandre. Han startet med litt historikk vedrørende egne takster for leger, psykologer og fysioterapeuter i det offentlige helsevesenet, og om retten til å søke om drifttilskudd og trygderefusjon. I dag ivaretar det offentlige ikke i noen særlig grad sexologiske problemstillinger. Utkast til brev sendes Helse- og omsorgsdepartementet. 8. Spesialistutdannelse i klinisk sexologi Åshild Skogerbø la frem plan for hvordan NFKS kan stå ansvarlig for spesialistutdannelsen i klinisk sexologi. Styret fikk mandat til å nedsette et arbeidsutvalg som skal jobbe frem et utkast til neste årsmøte i Denne utdannelsen vil følge en mal som ligner på hvordan psykolog og lægeforeningen organiserer sine spesialistutdannelser. Denne utdannelsen vil også kunne fungere som en fremtidig inntektskilde for NFKS. 9. Journal of Sex Research Åshild Skogerbø la frem styrets innstilling som innebar at alle medlemmer av NFKS skal få dette vitenskapelige tidsskriftet som en del av medlemskapet, mot en økning av medlemskontigenten til kr. 650 pr. år. (Se tidligere omtale under sak 2). Dette ble vedtatt av årsmøtet. 10. Medlemskontinent Som en følge av sak 9, heves medlemskontigenten til kr.650 pr.år. 11. Medlemsbladet sexologi Redaktør av medlemsbladet, Bernt Barstad var dessverre ikke tilstede på årsmøtet, men det ble lest opp en årsrapport fra siste års arbeid. 12. Valg av nytt styre Nytt styre ble valgt:

6 Åshild Skogerbø, leder Line M. Tangen, kasserer Margrete Wiede Aasland, sekretær Dagfinn Sørensen, styremedlem Raymond Mortensen, styremedlem Knut Hermstad, styremedlem Kristiansand Wenche Haaland

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Til Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristiansand 24.02.12 RAPPORT FOR BRUK AV TILDELTE MIDLER ÅRET 2011 KAP 762 POST 73 Nettverket takker for de tildelte kr 200 000,- for året

Detaljer

Styrets årsberetning 2006

Styrets årsberetning 2006 Styrets årsberetning 2006 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle lesere! Da er vi klare for enda et nytt årsmøte her i debra! Vi satser på Gardermoen igjen, denne gangen uten aske,

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Årgang 15 nr. 1-- 2007 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING MELD DEG PÅ KURS NÅ! Det skjer store endinger i rutiner og regler neste år. Alt dette gjennomgåes på kurset! Skal du være

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer Innhold: Årsmelding NEON 2007... 3 Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007... 5 Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007... 5 Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007... 8 Regnskap

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 Styrets årsberetning 2009 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosiale sammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003

Styrets Årsberetning 2003 Styrets Årsberetning 2003 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Styrets årsberetning 2010 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosiale sammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer