Pensumliste vårsemesteret 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste vårsemesteret 2009"

Transkript

1 Pensumliste vårsemesteret 2009 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ka Arbeidsrett og etikk 3ØJ352 Anne Oline Haugen Engelsrud, G. (2006). Styring og vern : arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner (3.utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN En Forvaltningsetikk : om verdier, holdninger og holdningsskapende arbeid i Statsforvaltningen. Oslo : Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykning, s. - (Norges offentlige utredninger ; NOU 1993:15). ISBN (h.) NOU 1993 Bransjekunnskap i norsk idrett 3ØID10 Cultural knowledge and negotiation 3ØM805 Daniela Lundesgaard Francesco, A. M., & Gold, B. A. (2005). International organizational behavior : text, cases, and exercises (2nd ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN x Fr Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2007). Essentials of negotiation (4th ed.). Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin. ISBN Le Databaser og grensesnitt Modul 3 3ID162 Datakommunikasjon 3IN700 Åge Stensby Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2008). Computer networking a top-down approach (4. utg.). Boston: Pearson/Addison-Wesley. ISBN Ku Driftsregnskap og budsjettering 3ØB252/SØB252/5ØB252 Harald Romstad Hoff, K. G., Köber, S., & Bjørnenak, T. (2005). Driftsregnskap og budsjettering (4.utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Ho 1

2 Hoff, J. E. (2005). Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. ISBN Best 17/12-08 Event management 3ØME10 Film og fjernsyn 3SP135 Gry Rustad Asbjørnsen, D. (1999). Dypt og grunnleggende overfladisk : om den postmoderne filmens estetikk. Oslo: Spartacus. ISBN As Braaten, L. T., Kulset, S., & Solum, O. (2000). Introduksjon til film historie, teori og analyse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Br Engelstad, A. (2004). Fortelling i film og tv-serier : analyse av dramaturgi og visuell utforming. Oslo: Abstrakt forl. ISBN , En Gripsrud, J. (2007). Mediekultur, mediesamfunn (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Gr Forskjeller: Sosiale skiller, livsstil og smak (s ). Semiotikk: Tegn, koder og kulturer (s ). Hermeneutikk: Tolkning og forståelse (s ). Retorikk: Språkbruk, situasjon, hensikt (s ). Narratologi: Fortellingens former og funksjoner (s ). Til sammen 151 sider Lothe, J. (2003). Fiksjon og film : narrativ teori og analyse (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Lo Filmer Wiene, Robert (1920) Dr Caligaris kabinett Curtiz, Michael (1942) Casablanca De Sica, Vittorio (1952) Umberto D Godard, Jean-Luc (1960) Til siste åndedrag Anderson, Wes (1999) The Royal Tenenbaums McG (2000) Charlie s Angels Kompendium Akass, Kim og Janet McCabe (2005) Why do people have to die? To make contemporary television drama important, I guess. i Reading Six Feet Under. Television to die for. Kim Akass og Janet McCabe (red) London. I.B Taurius & co (19 s) Barthes, Roland (2002) Myten i dag i Mytologier (s ) Oslo: Bokklubbens kulturbibliotek (37 s) Barthes, Roland (1980) Bildets retorik (side 42 57) i Visuell kommunikasjon / Bent 2

3 Fausingog Peter Larsen, red. København: Medusa (15 s) Bazin, André ( The Evolution of the Laguage of Cinema i Defining Cinema (1997) Lehman P. (red) Athalone Press (12 s) Brinch, Sara (2001) Hva er dokumentarfilm?(side 12 40) i Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfilm gjennom hundre år / Brinch og Iversen. Oslo:Universitetsforlaget (29 s) Cardwell, Sarah (2007) Is quality television any good?: generic distinctions, evaluations and the troubling matter of critical judgement i Quality TV: contemporary American television and beyond (2007) Kim Akass og Janet McCabe (red) London I.B Taurius & co (15 s) Ellis, John (2002) Seeing Things. Television in the Age of Uncertainty London I.B Taurius & co Kap 8 (28 s) Feuer, Jane (2007) HBO and the concept of quality TV i Quality TV: contemporary American television and beyond (2007) Kim Akass og Janet McCabe (red) London Taurius & co (12s) Hall, Stuart (1980) Encoding/Decoding i Culture, Media, Language / Hall, Hobson, og Willis (side ) London: Hutchinson (10 s) Lowe Iversen, Gunnar (2001) Intimitet og underholdning nye Fjernsynsdokumentarformer (side eks. bilder) i Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfilm gjennom hundre år / S. Brinch og G. Iversen. Oslo: Universitetsforlaget (27 s) Kjeldsen, Jens E. (2004) Visuell retorikk (side ) i Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus Forlag (33 s) Kolbjørnsen, Tone (1993) Kjønn og filmopplevelse. En Introduksjon til feministisk og psykoanalytisk filmteori (side) i Carlsson (red.)nordisk Forskning om kvinnor och medier, Nordicom-Sverige, 3/1993 (13 s) Larsen, Peter (1999) Genrer og formater (s ) i Bind 2: Medier tekstteori og tekstanalyse/ P. Larsen og L. Hausken (red.). Bergen: Fagbokforlaget (21 s) Lavery, David (2005) It s not television, it s magic realism : the mundane, the grotesque and the fantastic in Six Feet Under i i Reading Six Feet Under. Television to die for. Kim Akass og Janet McCabe (red) London. I.B Taurius & co (15 s) Mühleisen, Wencke (2003) Kropp, kjønn og autoritet (side ) i Kjønn og sex på tv. Norske medier i postfeminismens tid. Oslo: Universitetsforlaget (39 s) Nelson, Robin (2007) Quality TV drama: estimations and influences through time and space i Quality TV: contemporary American television and beyond (2007) Kim Akass og Janet McCabe (red) London Taurius & co (13 s) Nichols, Bill (1991) Documentary modes of Representation (s ) i Representing Reality. Issues and Concepts of Documentary. 3

4 Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press (43 s) Overbey, Karen Eileen og Lahney Preston-Matto (2002) Staking in Tounges: Speech Act as Weapon in Buffy i Fighting the Forces. what's at stake in Buffy the Vampire Slayer ( 2002) Rhonda V. Wilcox and David Lavery (red) Lanham, Md. : Rowman & Littlefield (12s) Pender, Partricia (2002) I m Buffy, and You re... History: The Postmoderen Politics of Buffy i Fighting the Forces. what's at stake in Buffy the Vampire Slayer (2002) Rhonda V. Wilcox and David Lavery (red) Lanham, Md. : Rowman & Littlefield (10s) Stasia, Cristina Lucia (2007) My Guns Are in the Fendi! The Postfeminist Female Action Hero i Thrid Wave Feminism. A Critical Exploration (2007) S. Gillis et al (red) Palgrave (12 s) Wilcox, Rhonda V. Og David Lavery (2002) Introduction i Fighting the Forces. what's at stake in Buffy the Vampire Slayer ( 2002) Rhonda V. Wilcox and David Lavery (red) Lanham, Md. : Rowman & Littlefield (9s) Finansregnskap med analyse 3ØR152/5ØR152 Gunnar Alu Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse (2.utg). Bergen: Fagbokforl. ISBN Fl Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse, Oppgavesamling (2.utg). Bergen: Fagbokforl. ISBN Fl Finansregnskap med årsoppgjør 3ØR456 Folkerett 3SJ110 Knut Gabrielsen Dahl, A. W. (2008). Håndbok i militær folkerett (2.utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Del A side og hele DEL B, C og J. Best 17/12-08 Høstmælingen, N. (2003). Internasjonale menneskerettigheter. Oslo: Universitetsforl. ISBN , Del II og III Hø Ruud, M., & Ulfstein, G. (2006). Innføring i folkerett (3.utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Kap 1, 3, 4, 5, 6, 7 (side ), 8, 10, 11, 17 og 18 Best 17/12-08 Foretaksstrategi 3ØR352 Ellen Hertzberg Løwendahl, B. R., Wenstøp, F., & Fjeldstad, Ø. D. (2003). Grunnbok i strategi (2.utg.). [Oslo]: Damm.ISBN , Lø 4

5 Støttelitteratur: Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2008). Strategic management and competitive advantage : concepts and cases (2.utg.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall. ISBN Best 3/12-08 Roos, G., Roos, J., Fernström, L., & Krogh, G. v. (2005). Strategi : en innføring (4.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ro Fornybare energikilder m/vekt på bioenergi 3ØMØ300 Forretningsengelsk 2 3ØE206 Elsbeth Watering Forretningsplan 3ØI305 Faglærer GLSL-programmering 3IP307 Nils Fjeldsø Rost, R. J., & Kessenich, J. M. (2006). OpenGL shading language (2. utg.). Upper Saddle River, N.J.: Addison-Wesley. XLV. ISBN Ro Grafikkprogrammering 3IP305 Simon McCullum Grunnleggende matematikk 3MA122/SMA122/5MA122 Tore Nordseth Bjørnestad, H., Søyland, S., Tolcsiner, F., & Olsson, U. H. (2007). Matematikk for økonomi og samfunnsfag (7. utg. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl. ISBN Ma Informasjon og samfunnskontakt 3SP360 Ihlen, Ø., & Robstad, P. (2004). Informasjon & samfunnskontakt : perspektiver og praksis. Bergen: Fagbokforl. ISBN (Kap 1,2,3,4,7) Ih Artikler Grunig, James & Repper, Fred (1992). Strategic Management, Publics and Issues, i Grunig James (red.) Excellence in Public Relations and Communication Management. Hillsdale, NJ: Lawrence Erbaum Associates, Publishers Grunig (2001). Two-way Symmetrical Public Relations Past, Present, and Future. Grunig, James E. & Hunt, T.(1984) The origins and contemporary structure of public relations 5

6 i Grunig J & Hunt T (1984) Managing Public Relations. New York: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers (s13-46) AAD (2001) Informasjonspolitikk for statsforvaltningen: mål, prinsipper og konsekvenser. Roper, Juliet (2005). Symmetrical communication: Excellent public relations or a strategy for hegemony? Journal of Public Relations Research, 17 (1), (17s) McElreath M.P (1997) How to Conduct Ethical Public Relations, Considering Intrapersonal, Interpersonal, Small Group and Organizational factors, in McElreath M (1997) Managing Systematic and Ethical Public Relations Campaigns, Chicago: Brown & Benchmark Publishers (s51-91) (40s) *Bauman, Zygmunt (1997) Moderniteten og holocaust. Oslo:Erasmus. Følgende tre underkapitler i Innledningen: Sosialt produsert moralsk likegyldighet, Sosialt produsert moralsk usynlighet, Moralske konsekvenser av sivilisasjonsprosessen. Kap. 6 Lydighetens etikk (tilsammen 42 s.) *Eriksen, Erik Oddvar og Jarle Weigård (1999) Kap. 4 Diskursetikk i Eriksen og Weigård: Kommunikativ handling og deliberativt demokrati. Bergen:Fagbokforlaget. *Gabrielsen, Knut (2000) På grensen til ytringsfrihet. Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 1, *Hartvigsen, Gunnar, Dag Johansen, Atle Måseide (2000) Teknologigenerert fremmedgjøring og moralsk sammenbrudd. Kap. 6 i Etikk og informasjonsteknologi. Bergen:Fagbokforlaget. Johansen, Kjell Eyvind og Arne Johan Vetlesen (2000) Innføring i etikk. Oslo:Universitetsforlaget. Kap. 7, 8, 9, 11, 12. Kemp, Peter (1996) Det uerstattelige. En teknologietikk. Oslo:Gyldendal. Innledningen og kap. 4, Ekspertisens etikk. *Rasmussen, Terje (2001) Mellom moral og demokrati. Det offentlige rom. Kap. 3 i Mediesamfunnets moral. Oslo:Pax Forlag A/S. Informasjonsrett 3SJ352 Innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling 3ØI103 Peter Lexander Innovasjon Forsth, Leif-Runar Praktisk nytenkning : systematisk og kreativ problemløsning. 2. oppl. - [Oslo]: Aquarius forlag, s. ISBN Fo NyskapingsNorge. Olav R. Spilling (red.). Bergen-Sandviken, Fagbokforl., c s. ISBN Ny Entreprenørskap Entreprenørskap på norsk / Olav R. Spilling (red.) ; med bidrag av: Gry Agnete Alsos... [et al.] utg. - Bergen : Fagbokforl., s. ISBN (h.), (h.) En Personlig utvikling 6

7 Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann Psykologi i organisasjon og ledelse. (3. utg.) Bergen-Sandviken, Fagbokforlaget, Ka Anbefalt/støttelitteratur: Bjerke, Björn Att skapa nya affärer. Lund, Studentlitteratur, c s. ISBN Bj Edvardsen, Per Kreativitet. Oslo, Index Publishing, s. ISBN Ed Haug, Stig Hjerkinn Stigs bok om kreativitet. Oslo, Schibsted, s. ISBN Ha Kolvereid, Lars og Anton Thune-Holm Gründerboken. Oslo, Cappelen akademisk forl., c s. ISBN Ko Zimmerer, Thomas W. and Norman Scarborough Essentials of entrepreneurship and small business management. (3rd. ed.) Upper Saddel River, NY, Prentice Hall, s. ISBN Zi International economy 3ØM565 Ledelse av lag og organisasjoner i norsk idrett 3ØM120 Ledelse av servicevirksomheter 3SA520 Åse Storhaug Hole Echeverri, P., & Edvardsson, B. (2002). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Lund: Studentlitteratur. ISBN Ec Martinsen, Ø. L. (2004). Perspektiver på ledelse (2.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Kap 5, 7, Pe Kompendium Erlien, Bente (2006) Intern kommunikasjon. Planlegging og tilrettelegging. Oslo: Universitetsforlaget Kap 1, 12 (30 s) Normann, Richard (2000). Image. Kapittel 11, side i Service Management. 3. utg. Oslo. Cappelen Akademisk forlag. (11 s) Olsen, Bennedichte C. Rappana (2005). Om å vite best sammen. Brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. s (kapittel 5) i Stamsø, Mary Ann. red (2005). Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. Oslo:Gyldendal Akademisk (24 s). 7

8 Stamsø, Mary Ann (2005). New Public Management reformer i offentlig sektor. Side i Mary Ann Stamsø (red.). Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. Oslo:Gyldendal Akademisk. (18 s) Aasbrenn, Kristian (2008): God service i offentlig sektor. - Hvor anvendelige er begreper og modeller fra privat service? Rapport, Høgskolen i Hedmark (90 s) Management av toppidrett 3ØMI10 Markedsforskning med prosjekt 3ØM155 Daniela Lundesgaard Malhotra, N. K., & Peterson, M. (2006). Basic marketing research : a decision-making approach (2. utg.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN Best 3/12-08 Skattum, K., Hatling, J., & Norsk forening for prosjektledelse. (2004). Veien til prosjektsuksess. [Oslo]: Norsk forening for prosjektledelse. ISBN Sk Stene, M. (2003). Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver (2. utg. ed.). [Oslo]: Kolle forl. ISBN St Markedsføring I 3ØM102/SØM102/5ØM102 Klaus Bratlie Matematikk 2 3MA420 Sule Yildirim Gulliksen, T. H. (1998). Matematikk i praksis (4. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Gu Medierelasjoner 3SP364 Mikroøkonomi 3ØB642/KØB642/5ØB642 Kristin Stevik Dedekam, A. (2002). Mikroøkonomi. Bergen: Fagbokforl. ISBN De Miljø- og ressursøkonomi 3ØMØ200 Hanne Ivarsson Rysstad, S., Westeren, K. I., & Økonomi-Norge. (1994). Ressurs- og miljøøkonomi. [Stavanger]: Rogaland mediesenter. ISBN Støttelitteratur 8

9 Førsund, F. R., & Strøm, S. (2000). Miljø-økonomi (4.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Fø Tietenberg, T., & Lewis, L. (2009). Environmental & natural resource economics (8. utg.). Boston: Pearson/Addison Wesley. ISBN , Best 19/12-08 Musikk og markedet 3ØMU30 Jarle Kristoffersen Hutchison, T. W., Macy, A., & Allen, P. (2006). Record label marketing. Amsterdam: Focal Press Elsevier. ISBN 13: Hu Musikkproduktet 3ØMU15 Jarle Kristoffersen Nettverk og tjenester 3IN542 Operativsystemer 3IN632 Sule Yildirim Stallings, W. (2009). Operating systems : internals and design principles (6.utg.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International. ISBN St Organisasjonskommunikasjon 3SP645 Anne K. Johansen Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon : planlegging og tilrettelegging (4. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Er Harris, T. E. (2002). Applied organizational communication : principles and pragmatics for future practice (2nd ed.). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN , (Kap 1, 2, 3-9, 11) Ha Kompendium Sætre, A. S. (2007). Kommunikasjon i organisasjoner. Fagbokforl. ISBN Rettighetsavklart med forfatter. Personalledelse RSA785 Faglærer. Stig Holen Nordhaug, O. (2002). LMR : ledelse av menneskelige ressurser : målrettet personal- og kompetanseledelse (3.utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN No Personalutvikling og ledelse 3SA222 Hanne Haave m/flere Grimsø, R. E. (2005). Personaladministrasjon : teori og praksis (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN ,

10 658.3 Gr Martinsen, Ø. L. (2004). Perspektiver på ledelse (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Pe Nordhaug, O. (2002). LMR : ledelse av menneskelige ressurser : målrettet personal- og kompetanseledelse (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN No Programmering 3IP202 Nils Fjeldsø Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2008). C++ : how to program (6. utg.). Upper Saddle River, N.J.: Deitel. ISBN , De Prosjektadministrasjon og ledelse 3ØMØ400 Regnskapsorganisasjon 3ØR302 Asbjørn Nygaard Rettslære til revisoreksamen 3ØJ212 Svein Helgesen Haga, K. J. (2006). Oppgaver i rettslære : oppgaver med løsninger i rettslære ved økonomisk/administrative studier og revisorstudiet (9. utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Ha Langfeldt, S. F., & Bråthen, T. (2008). Lov og rett for næringslivet (15. utg.). Oslo: Universitetsforl. : Focus forl. 346 La Norge Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave. r348 No Revisjon 3ØR655 Gulden, B. P. (2007). Revisjon teori og metode (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. 700 s. ISBN Gu Gulden, B. P. (2006). Den eksterne revisor (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Gu Gulden, B. P., & Den Norske revisorforening. (2003). Etikk, moral og revisjon : teori, analyse og handlingsvalg. Oslo: Den norske revisorforening : DnR forl. ISBN Gu Revisors håndbok. Den norske revisorforening. Oslo, DNRF, ISBN Re Støttelitteratur: 10

11 Descartes : revisjonsmetodikk. (2. utg.) Oslo, Den Norske revisorforening, c s. ISBN De Gulden, Bror Petter Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag. (5. utg.) Oslo, Cappelen akademisk forl., s. ISBN Gu Skatterett 1 3ØJ502 Jan Viggo Oppegård Skatterett til revisoreksamen 3ØJ552/555 Stein Antonsen Brudvik, A. J., & Vårdal, L. (2008). Skatterett for næringsdrivende (31. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Br Gjems-Onstad, O., & Kildal, T. S. (2005). Lærebok i merverdiavgift (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Gj Gjems-Onstad, Ole Skattelovsamlingen. red Ole Gjems-Onstad. Oslo, Ad Notam Gyldendal Sk Torgrimsen, B. (2007). Oppgavesamling i skatterett : revisoreksamen (10. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN To Stats- og kommunalkunnskap 3SV502 Mona Strand Hanssen, G. S., Vabo, S. I., & Helgesen, M. K. (2007). Politikk og demokrati : en innføring i stats- og kommunalkunnskap (2.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Ha Rønning, R. (2006). Vårt politiske Norge: en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforl R Kompendium Christensen, Tom og Morten Egeberg (red.) (1997) Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen. Kap 4 i Forvaltningskunnskap. Oslo. Tano Aschehoug Hagen, Terje P. og Rune Sørensen (2006) Politisk deltakelse og representativitet. Kap 7 i Kommunal organisering. Oslo: Tano Christensen, Tom m.fl. (2007) Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union. Kap 11 i Forvaltning og politikk. Oslo: Universitetsforlaget Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim (2007) EØS-avtalens betydning for norsk forvaltning. Kap 10 i Offentlig forvaltning. Oslo: Universitetsforlagetø 11

12 Systemering 3IS133 Faglærere: Tone Vold Sommerville, I. (2007). Software engineering (8. utg.). Harlow: Addison-Wesley. ISBN , So Teamutvikling og teamledelse RSA310 Tjenesteintegrering 3ID167 Utvikling av forretningsplan 3ØI106 Trygve Stølan Innovasjon Forsth, Leif-Runar Praktisk nytenkning : systematisk og kreativ problemløsning. 2. oppl. - [Oslo]: Aquarius forlag, s. ISBN Fo NyskapingsNorge. Olav R. Spilling (red.). Bergen-Sandviken, Fagbokforl., c s. ISBN Ny Entreprenørskap Entreprenørskap på norsk / Olav R. Spilling (red.) ; med bidrag av: Gry Agnete Alsos... [et al.] utg. - Bergen : Fagbokforl., s. ISBN (h.), (h.) En Personlig utvikling Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann Psykologi i organisasjon og ledelse. (3. utg.) Bergen-Sandviken, Fagbokforlaget, Ka Anbefalt/støttelitteratur: Bjerke, Björn Att skapa nya affärer. Lund, Studentlitteratur, c s. ISBN Bj Edvardsen, Per Kreativitet. Oslo, Index Publishing, s. ISBN Ed Haug, Stig Hjerkinn Stigs bok om kreativitet. Oslo, Schibsted, s. ISBN Ha Kolvereid, Lars og Anton Thune-Holm Gründerboken. Oslo, Cappelen akademisk forl., c s. ISBN Ko Zimmerer, Thomas W. and Norman Scarborough Essentials of entrepreneurship and small business management. (3rd. ed.) Upper Saddel 12

13 River, NY, Prentice Hall, s. ISBN Zi Vesterlandske religioner 3SV212 Videoprodukjson 3SP130 Jarle Leirpoll Eriksen, G. (1993). Fortellerteknikk og dramaturgi for film og fjernsyn (2.utg.). Sandvika: Vett & viten ; [Oslo] : I samarbeid med Norsk rikskringkasting, Personalopplæringen. ISBN Er Leirpoll, J. (2008). Video i praksis : om å samle inn og sette sammen videobilder på en noenlunde fornuftig måte : en bok for deg som vil bli flinkere til å fortelle med levende bilder (4.utg.). Elverum: Jarle Leirpoll forlag. ISBN Videregående organisasjonsfag 3ØA202 Stig Holen Busch, T., & Vanebo, J. O. (2003). Organisasjon og ledelse : et integ[r]ert perspektiv (5.utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Bu Webmaster Modul 6 3IP722 Årsoppgjør/god regnskapskikk 3ØR485 Fladstad, H. N., Tofteland, A., Kvifte, S. S., & Den Norske revisorforening. (2002). Årsregnskap og god regnskapsskikk : oppgavesamling med løsninger (2. utg.). Oslo: Den norske revisorforening. ISBN Fl Den norske revisorforening Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening Re Årsregnskapet i teori og praksis. Oslo, Gyldendal. Skrevet av: Jens Erik Huneide... [et al.] År Med forbehold om endringer 13

Pensumliste vårsemesteret 2010

Pensumliste vårsemesteret 2010 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM Blom, Kari (2004): Norsk barndom gjennom 150 år. Fagbokforlaget, Bergen

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai 1999. Avdelingsstyret,

Detaljer

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Studieplanen er akkreditert av NOKUT: 17.12.08 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) 16.12.2010 Siste versjon Studieplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) Årsstudium i politikk og forvaltning, 2010-2011 (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo Avdeling

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Sist endret 17.03.2014 Programplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Gjelder for kull 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Strategi og PR. Studieplan Avdeling for ledelse

Strategi og PR. Studieplan Avdeling for ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for ledelse Avdeling for , Campus Vaterland Dokumenttittel Innhold Innhold... i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan...

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Studieplan for bachelorstudium i Bibliotek- og informasjonsvitenskap Studieplan for bachelorstudium i Bibliotek- og informasjonsvitenskap Innledning...2 Målgruppe...2 Opptakskrav...2 Læringsutbytte...2 Kunnskap og ferdigheter...2 Generell kompetanse...2 Innhold...2 Studiets

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Studieplan for Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse Studietilbud... 3 Studiets hovedmålsetning... 3 Målgruppe og opptakskrav...

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Bachelor i revisjonsfag

Bachelor i revisjonsfag FAGPLAN Bachelor i revisjonsfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert: 25.05.92 A OVERORDNA OMTALE AV STUDIET 1. Innleiing Bachelor i revisjonsfaget er eit treårig

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011)

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 6 vår - - - Bacheloroppgave (20),

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Emneplan Bachelor i statsvitenskap

Emneplan Bachelor i statsvitenskap Emneplan Bachelor i statsvitenskap Kull 2014 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Emnebeskrivelser til fellesemner Emnebeskrivelser

Detaljer

Bachelor i rekneskapsførarfag

Bachelor i rekneskapsførarfag STUDIEPLAN Bachelor i rekneskapsførarfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 15.11.05 A. Overordna omtale av studiet 1. Innleiing Bachelor

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

Studieplan for masterstudium i journalistikk

Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk... 1 Innledning... 1 Mål... 2 Organisering og arbeidsmåter... 2 Masteroppgave... 2 Arbeidslivsrelevans... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for Ledelse 1. Innledning Strategi og PR er en treårig profesjonsutdanning (180 studiepoeng) ved avdeling for Ledelse hos Westerdals Oslo School of Arts, Communication

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

KURSBESKRIVELSE RLE3100 Relasjonsledelse

KURSBESKRIVELSE RLE3100 Relasjonsledelse KURSBESKRIVELSE RLE3100 Relasjonsledelse 1. Studium/studier Bachelor i Hotell- og relasjonsledelse Bachelor i Markedsføring og internasjonalisering Bachelor i Markedsføring og salgsledelse Bachelor i Reiseliv

Detaljer