Skoleeierprogram - Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleeierprogram - Nord"

Transkript

1 Skoleeierprogram - Nord - Utviklings- og kompetanseprogram i skoleeierskap for kommunene i Nordland, Troms og Finnmark - Ny runde februar 2016 mai 2017 KS Nord-Norge i samarbeid med kompetanse fra universitetene i Tromsø og Nordland og fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark GRUNNLAGSDOKUMENT Innhold 1 Bakgrunn Elementer i prosessen Innhold Prosesser Målgruppe Dokumentasjon og forskning Organisering Kostander og finansiering Kostnader Finansieringsbehov Bakgrunn I perioden oktober 2013 til mai 2015 gjennomførte KS Nord-Norge i tett samarbeid med universitetene og fylkesmennene i nord, et omfattende og påkostet 1 skoleeierprogram. Programmet hadde 6 ordinære samlinger samt en åpen avslutningskonferanse der deltakernes erfaringer stod i sentrum. Like viktig som kompetansehevingen på politisk og administrativt nivå i kommunene, var kompetansehevingen ved universitetene og i KS. Med utgangspunkt i erfaringene fra dette programmet, og med den nyervervede kompetansen i «kofferten», ble det besluttet å tilby en ny runde med skoleeierprogram etter valget i Programmet var påkostet iden forstand at man gjennom omfattende støtte fra Kunnskapsdepartementet, fylkesmennene og KS finansierte kompetanse ved universitetene dedikert til arbeid med programmet.

2 Kommuner og fylkeskommuner er gjennom lov og forskrift definert som skoleeier innenfor grunnopplæringens område. KS organiserer alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, og sammen med våre medlemmer jobber vi for et aktivt eierskap som hviler på kunnskap og klokskap. Med utgangspunkt i forskning og systematiserte styringserfaringer fra kommuner og fylkeskommuner, har KS utarbeidet et nasjonalt konsept for regionalt forankra skoleeierprogrammer. Gjennom programmene 2 søkes det å identifisere hvordan et utviklingsorientert skole- og barnehageeierskap med fokus på høy kvalitet i grunnopplæringen best utøves. Skoleeierprogrammenes hovedmål og delmål er som følger: Hovedmål: Deltakelse i programmet skal direkte bidra til en reell praksisforbedring av eget skoleeierskap, og indirekte øke kapasiteten til å utvikle skoler med høye faglige, kulturelle og sosiale kvaliteter Delmål: 1. Programmet skal bygge både på forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap som har høy overføringsverdi og som leder til et skoleeierskap som bidrar til forbedring av elevenes læring og utvikling. 2. Folkevalgte og administrativt ansatte skoleeiere skal gjennom programmet få økte kunnskaper og ferdigheter i dialogbasert styring av skolen. Deltakerne skal bli enda bedre kvalifisert til å utøve sine roller som aktive skoleeiere i en kunnskapsutviklende styringsdialog. 3. Alle kommunene og fylkeskommunene utvikler og gjennomfører et lokalt utviklingsarbeid gjennom programmet. Arbeidet som skjer mellom samlingene dokumenteres slik at planer, erfaringer, resultater og nyvunnen kunnskap kan deles og reflekteres med de andre deltakerne. Skoleeierprogrammet skal belyse nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus om kvalitet og styring av utdanningssektoren. Med utgangspunkt i det internasjonale og nasjonale overblikket, drøftes det lokale skoleeieransvaret for kvalitetsutvikling og kapasitetsbygging. Programmet skal også klargjøre betydningen av åpen dialog, gjensidig tillit og gode relasjoner på alle nivå for å lykkes i å utvikle et godt opplæringstilbud. Dermed blir det vesentlig også å belyse hvordan skoleeier aktivt kan stimulere profesjonsutvikling for sine ledere og lærere. Sammenhengen mellom disse perspektivene kan fremstilles slik: 2 For mer informasjon se Skoleeierprogram Nord Side 2

3 Som et ledd i KS skolefaglige strategi og ambisjon om å innta en strategisk posisjon i utvikling av skoleeierskapet sammen med kommune og fylkeskommuner, har KS Nord-Norge søkt nær kontakt med landsdelens to universiteter og fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark for å utvikle og gjennomføre programmet i og for landsdelen. 2 Elementer i prosessen 2.1 Innhold Programmet består av flere elementer som spiller sammen. Gjennom prosessen søker vi å bygge kapasitet i regionen, samtidig som det sikres kontinuitet og faglig kvalitet. Læring foregår ved at det søkes å gjennomføre parallelle prosesser i de kommunene som deltar. Programmet har 4 samlinger, hver med sitt gjennomgående tema 1. Ståsted (Innspill og utspill). På den første samlinga brynes deltakernes forstillinger om eget ståsted mot en analyse foretatt fra utsiden av tilstanden slik den avspeiler seg i tilgjengelige data. Deltakerne forbereder sin «private analyse» som forarbeid. På samlingen får de en presentasjon gjort på bakgrunn av tilgjengelige data om tilstanden i kommunen. - Kvalitetsbegrepet belyses og drøftes - Deltakerne presenteres for tilgjengelige redskaper ståstedsanalyse, SWOT osv. - Deltakerne diskuterer seg fram til et sted å begynne 2. Samspill (Politikk, administrasjon og profesjon) Denne samlingen presenteres deltakerne for Gagen gjøre hverandre gode. Hovedtema er samspill og kraften i samarbeid. - Dialogbasert styring - Roller og rolleforståelse i det kommunale systemet - Ledelse og roller; politisk, administrativ og faglig ledelse - Å lede uten å ta ledelsen 3. Motspill Tredje samling handler om det som påvirker oss, hva hindrer en ønsket utvikling og hvilke krefter og aktører som setter dagorden og påvirker valg. - Når ting blir vanskelig - Internasjonale, nasjonale og lokale aktører - Styring og handlingsrom Skoleeierprogram Nord Side 3

4 4. Politikk Siste samling har fokus på politikkens rolle mellom ideologi og kunnskap. Refleksjon over egen utvikling og den videre veien vil også stå sentralt. - Politikkutforming lokal politikk med fokus på kvalitet - Politikkens dilemma styring og ledelse - Politikkens handlingsrom - Oppsummering gjort, lært, lurt - Hvor går veien videre? 2.2 Prosesser På samlingene søker vi å koble deltakernes erfaringer og kunnskap med forskning og erfaring fra andre. Hver samling skal preges av innlegg som har kvalitet og som kan sette i gang refleksjon hos deltakerne. Det er et mål at denne refleksjonen skal føre til «aksjoner» på hjemmebane. De kommunene som ønsker det kan danne nettverk for tettere samarbeid mellom samlingene. Her kan KS bidra med så vel innhold som prosess. 2.3 Målgruppe Kompetanseprogrammet har både det politiske og det administrative nivået i kommunene og fylkeskommunene som målgruppe - Målgruppe 1: Den eller de i kommunen/ fylkeskommunen som har det skolefaglige, administrative ansvaret for skoleeierskapet. Rådmann, skolesjef, skolefaglig ansvarlig, kommunalsjef etc. - Målgruppe 2: Politikere med særlig ansvar for eller interesse for utvikling av det kommunale/ fylkeskommunale skoleeierskapet. Deltakelsen bør skje med mandat fra kommunestyret/ fylkestinget. Antallet deltakere fra den enkelte kommune bestemmes ut fra lokale forhold. Det bør imidlertid være minst tre deltakere fra hver kommune to fra politisk og en fra administrativt nivå. Fra administrativt hold bør den eller de personer som har det daglige ansvaret for oppfølging av skolene delta. Dersom dette er personell i stabsfunksjoner, bør en av deltakerne ha rådmannsmyndighet. Om det praktisk lar seg gjøre, bør deltakelsen forankres politisk. 2.4 Dokumentasjon og forskning Det legges opp til en relativt omfattende dokumentasjon. Prosessene på og mellom samlingene vil bli oppsummert og rapportert. De refleksjonene som kommer fram under samlingene, aksjonene som blir valgt av deltakerne og resultatene dette gir, vil bli dokumentert gjennom fortellinger. Både deltakerne selv og veilederne vil bidra til denne fortellingen. Programmet bør kunne være gjenstand for følgeforskning. Flere forskere fra universitetene har interesser innenfor skoleeierfeltet, og vil fortsette å bruke dokumentasjon fra programmet som empirisk grunnlag for sin forskning. Om interessen er til stede kan universitetene rigge et opplegg slik at deltakelse i programmet vil være grunnlag for å oppnå studiepoeng. Det legges til rette for at teoretisk, skriftlig refleksjon omkring valg og resultater vil gi grunnlag for studiepoeng som kan tilpasses i en master ved et av universitetene. Det åpnes for at både administrative og politiske deltakere kan formalisere. Skoleeierprogram Nord Side 4

5 2.5 Organisering KS eier og driver programmet. Det søkes dannet en referansegruppe bestående av representanter for fylkesmennene, KS sentralt og representanter for deltakerne. Vi inviterer også vitenskapelig kompetanse fra universitetene inn i en slik gruppe. Formålet med denne gruppen er i første rekke, innspill, kontakt, koordinering og kvalitetssikring. Selve programmet gjennomføres av et team ledet av KS Nord-Norge med deltakere fra universitetene, KS og fylkesmennene. Formålet med dette teamet er for- og etterarbeid i forbindelse med samlingene. Kontakt med kommunene på og til en viss grad mellom samlingene, gjennomføring av samlingene. En viktig side ved arbeidet er å tolke og dokumentere læringen som skjer i programmet. Dersom noen i teamet skal drive forskning i tilknytning til programmet, beskrives og finansieres det som eget prosjekt. Dersom noen av kommunene bestemmer seg for å ville arbeide tettere sammen mellom samlingene, bistår KS med å danne nettverk, prosess på samlingene etc. Det er kontakt mellom skoleeierprogrammet og KS Effektiviseringsnettverk 3 om koordinering og samarbeid. 3 Kostander og finansiering 3.1 Kostnader I budsjettet er det tatt med kostnader til gjennomføring fra KS-personell, kjøp av tjenester, kost og losji og administrasjonsutgifter. Det er regnet en usikkerhet på 25 %. Det er regnet ut fra totalt 100 deltakere. Budsjett Utgifter Per samling Totalt Deltakere = 100 Samlinger = 4 Interne tjenester (KS) Kjøp av tjenester Kost/ losji Administrasjonskostnader Sum Usikkerhet 25% SUM Interne tjenester utført av personell fra KS er stipulert til 220 timer per samling fordelt på to personer. Kjøp av eksterne tjenester er stipulert til 150 timer per samling fordelt på 5 personer. I disse beløpene ligger planlegging, faglig støtte, forelesere etc. 3 For flere opplysninger om effektiviseringsnettverkene se Skoleeierprogram Nord Side 5

6 Tid - beregning (timer) KS Eksternt SUM tid Organisering Faglig innhold Prosess på samlingene Etterarbeid/ oppsummering SUM timer per samling SUM TIMER samlinger = Kostnader Gjennomsnittlig timepris kr. 800 Aktør (er) KS Eksternt SUM SUM kr per samling Sum 4 samlinger Kost og losji er kostnadsberegnet etter kontrakt med Radisson BLU Hotel, Tromsø. Foreløpig kontrakt er inngått etter forespørsel til flere hoteller om pris og kapasitet. Oppholdsutgifter Radisson BLU, Tromsø Per samling Samlinger = 4 Hotell Tilleggsdøgn Dagpakke Middag Per person 1) Per person 2) ) Regnet ut fra overnatting, tilleggsdøgn for 20 % av deltakerne,2 dagpakker samt middag 2) Regnet ut fra at 10 % av deltakerne får dekket oppholdet; arrangører, forelesere etc De administrative utgiftene er beregnet ut fra at det i forbindelse med gjennomføringen av programmet gjennomføres 4 planleggingsmøter og 2 fagseminarer. Oppholdsutgiftene er beregnet ut fra samme tilbud som over. Administrasjonskostnader Deltakere KS = 3 Eksternt = 5 Opphold Reiseutgifter Opphold Reiseutgifter SUM Planleggingsmøter = Fagseminarer = SUM I tillegg følger indirekte utgifter som dekkes av den enkelte kommune - Arbeidstid - Reiser - Egeninnsats fra deltakerne - Møtegodtgjørelse til politikerne - Litteratur - Kopiering Det er ikke gjort beregning av disse utgiftene, men det anslås en utgift på kr per deltaker. 3.2 Finansiering Det samlede finansieringsbehovet over 2 år er beregnet til kr I finansieringsplanen er det regnet med at kommunenes deltakeravgift dekker utgiftene til opphold, mens det faglige innholdet finansieres gjennom egeninnsats fra KS Nord-Norge, OU-midler tildelt gjennom KS og statlige midler. Skoleeierprogram Nord Side 6

7 Finansiering Total Per deltaker Per samling Egenandel KS KS OU Statlig finansiering Sum Deltakeravgift Sum For at programmet skal kunne gjennomføres, må det minst være 15 påmeldte kommuner, hvilket gir et minimum på 45 deltakere. Maksimalt kan det være plass til 30 kommuner hvilket gir et minimum på 90 deltakere. Alle utgifter som varierer med deltakerantallet er lagt som deltakeravgift. I forrige runde ( ) ble kommunenes egenandeler (deltakeravgiften) dekket gjennom tildeling av skjønnsmidler fra fylkesmennene. Kommuner som ønsker det, kan søke om skjønnsmidler for å delta i programmet. Per-Oskar Schjølberg Spesialrådgiver KS Nord-Norge Epost Telefon Phone: (+47) Mobil Cellular: (+47) KS Nord-Norge Sjøgata Bodø Skoleeierprogram Nord Side 7

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren

Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren FoU-Prosjekt 134039 ideas2evidence-rapport 12:2014 Jan Erik Grindheim Linn Synnøve Skutlaberg Asle Høgestøl Ingeborg Rasmussen Vibeke Wøien Hanssen

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste

FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste ØF-rapport nr 02/2004 FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste Av Jorid Vaagland og Birgit Leirvik, Østlandsforskning og Liv Madsen,

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer