Utvalg: Kommunestyret Møtested: - Frolands Verk Dato: Tid: 13:00 (gruppemøter fra kl 12:00)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: - Frolands Verk Dato: 19.12.2014 Tid: 13:00 (gruppemøter fra kl 12:00)"

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: - Frolands Verk Dato: Tid: 13:00 (gruppemøter fra kl 12:00) Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, , eller som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sakspapirer sendes alltid til 1.vara. Side1

2 SAKSLISTE Politisksaksnr. Innhold Arkiv-saksnr. OS 14/32 FS 14/28 FS 14/29 FS 14/30 PS 14/100 Eventuelle orienteringer Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Øynaheia vinterturområde, revisjon av avtale med Øynaheia løypelag og kommunene Arendal, Grimstad, Birkenes og Froland, samt tilleggsavtale med Nils Haugaas 2014/1552 Unntatt offentlighet PS 14/101 Neset avløpsrenseanlegg 2014/324 PS 14/102 PS 14/103 PS 14/104 PS 14/105 Høringsuttalelse fra Froland kommune. Strategiplan Sørlandet sykehus HF. 2014/808 Retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke - kommunale barnehager 2014/1567 Gnr 17 bnr 1 - Messelveien fradeling av hyttetomt 2014/1162 Felles barneverntjeneste for kommunene Åmli og Froland. 2014/1094 PS 14/106 Gnr 48 bnr 2 - Moripen - konsesjon 2014/1515 PS 14/107 Gnr 30 bnr Bovann 3 - dispensasjon fra byggeforbud til vassdrag 2014/1332 PS 14/108 Kommunereformprosessen - saksutredning 2014/1572 PS 14/109 Vintervedlikehold 2014/ status 2014/1325 PS 14/110 Prioritering av spillemiddelsøknader 2015/Framskriving av anleggsprogram for /1553 PS 14/111 Budsjett Økonomiplan /1500 Side2

3 OS14/32Eventuelleorienteringer FS14/28Godkjenningavmøteinnkalling FS14/29Godkjenningavsaksliste FS14/30Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 FROLAND KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler: Ole Tom Tjuslia Telefon: Referanse: 2014/1552 / 1 Ordningsverdi: Saksgang: Politisk saksnummer Politisk utvalg Møtedato 14/100 Kommunestyret Øynaheia vinterturområde, revisjon av avtale med Øynaheia løypelag og kommunene Arendal, Grimstad, Birkenes og Froland, samt tilleggsavtale med Nils Haugaas Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommunestyre styre slutter seg til revidert/ny avtale mellom Øynaheia løypelag og kommunene Arendal, Froland, Birkenes og Grimstad, dat. 13. november 2015 og avtale mellom de samme kommunene og Nils Haugaas, dat. 03. november Vedlegg: 1. Avtale mellom Øynaheia løypelag og komunene Arendal, Froland, Birkenes og Grimstad 2. Avtale mellom Nils Haugaas og kommunene Arendal, Froland, Birkenes og Grimstad Andre dokumenter i saksmappen: Dokumenttittel J.dato Avs. / Mottaker Øynaheia vinterturområde, revisjon av avtale med Øynaheia løypelag og kommunene Arendal, Grimstad, Birkenes og Froland, S samt tilleggsavtale med Nils Haugaas Bakgrunn / Saksfremstilling: Fra midten av l990-årene har det vært gitt tilskudd til driften av vinterløypene på Øynaheia vinterturområde. Gjeldende avtale mellom Øynaheia løypelag og Arendal, Froland, Birkenes og Grimstad kommuner går ut i år, og har en varighet fra til I første del av denne perioden var det årlige tilskuddet fra de fire kommunene kr. l Det ble økt til kr. l Avtalen har ingen bestemmelse om økning av tilskuddet iht. årlig prisstigning. Tilskuddet skal dekke: Leie av grunn, avtale mellom berørte grunneiere og løypelaget. Godtgjørelse for barmarksarbeid til hvert av de to idrettslagene som løypelaget består av, nemlig Herefoss IL og IK Grane fotball. Drifts- og kjøreutgifter av løypemaskinen. Kapitalutgifter, dvs. renter og avdrag ved evt. låneopptak, for eksempel anskaffelse av ny løypemaskin. Det skal opplyses at løypelaget gjennom enten Herefoss IL eller IK Grane fotball kan søke spillemidler til reanskaffelse av løypemaskin gjennom ordningen spillemidler til utstyr, der det i 2014 er maks stønad på mer enn kr ,-. Det forutsetter at et av idrettslagene er innmeldt i Norges skiforbund. Ev. overskudd skal forbli i løypelaget. Rådmannen vil vise til at dialogen mellom løypelaget og kommunene er svært god. Og kommunene blir invitert og deltar på årsmøtene i løypelaget, der også berørte grunneiere deltar. Side4 2014/1552/-1 Side1av 3 (for saksdokumentet)

5 Det må også pekes på følgende positive merknader: Løypene er så godt opparbeidet før vintersesongen tar til, at det skal lite snø før de kan kjøres opp. Området er svært snørikt/snøsikkert, som normalt gir en lang skisesong. Kort reisetid for største delen av befolkningen i kommunene. De ulike løypene er så vel snille som krevende, slik at de tilfredsstiller så vel mosjonister som konkurranseløpere. Kjøreren av løypemaskinen viser en interesse utover det vanlige for alltid å ha svært gode Løyper når snøen gir mulighet for det. Løypene og området ved parkeringsplassen og Øynastua er svært familie- og barnevennlige. Froland kommune har utvidet parkeringsplassen vesentlig. Rådmannen viser til at der har vært full enighet mellom de fire kommunene at avtalen, som nå går ut, måtte fornyes, og da primært for en periode som løypelaget har med grunneierne, dvs. ut Det har vært jevnlig kontakt om ny avtale, og at ny avtale i hovedsak måtte bygge på samme innhold som eksisterende avtale. Kommunene var imidlertid enige om at det måtte tas kontakt med Lillesand kommune for å få den med som den femte kommunen. Dette ble begrunnet med at mange innbyggere fra Lillesand bruker området, og at Lillesand enkelte år har bevilget direkte tilskudd til driften. Det har tatt noe tid å få avklart kommunens mening om dette. Bystyret vedtok imidlertid i møte 29. oktober å bevilge et tilskudd på kr for 2015 og deretter opprette en egen avtale med løypelaget med en varighet for hver kommunestyreperiode. Rådmannen vil også nevne at det har vært en avtale med Nils Haugaas, som er den største grunneieren innen løypenettet, og at det ut fra to forhold, nemlig: Leie av grunn ved Kvennheia Leie av myr før Øynastua til evt. parkeringsplass har vært grunnlag for en tilleggsavtale med Haugås ut 2014, med et årlig tilskudd de siste årene på kr Vurderinger: Det tilbudet som skiløypene i vinterturområdet gir befolkningen, store som små, er så positivt rent helsemessig og friluftsmessig, at det kan ikke være tvil om at der må inngås nye avtaler, jf. vedlegg 1 og 2. I og med at løypelaget har avtale med grunneierne ut 2028, finner rådmannen det forsvarlig at også ny avtale har samme lengde. Avtalen er oppbygd og har nærmest samme innhold som gjeldende avtale. En av endringene er nå punkt i 5, som sier at det årlige tilskuddet justeres med kommunal deflator for hvert år, og at beløpet er økt til kr Kommunene var i første omgang innstilt på at dette bare ble økt til kr , og at det ble sett i sammenheng med tilskuddet fra Lillesand kommune, slik at totalt årlig tilskudd ble kr Det ble ført forhandlinger med løypelaget. De mente at tilskuddet måtte økes til kr , uavhengig av tilskuddet fra Lillesand kommune. Og hovedbegrunnelsen var at tilskuddet ikke var økt siden 1994, bortsett fra en økning i 2004 grunnet høyere grunn. Kommunene aksepterte dette, og rådmannen foreslår nå at tilskuddet for 2015 økes til kr , med samme forholdsmessige fordeling som i tidligere avtale. Ut fra et tilskudd på kr gir det følgende tilskudd fra hver av de fire kommunene, Arendal kr Froland kr Birkenes kr Grimstad kr Side5 2014/1552/-1 Side2av 3 (for saksdokumentet)

6 Sum: kr Når det gjelder avtalen med Nils Haugaas, har den en noe endret begrunnelse, som kommunene har akseptert. Tilskuddet fortsetter med kr , i Det gir følgende fordeling: Arendal kr Froland kr Birkenes kr Grimstad kr Sum: kr Dersom klimaet skulle endres, og at snøforholdene i løpet av perioden skulle endres i sterk grad, vil pkt. 3, 2. avsnitt komme til anvendelse. Arendal er fortsatt vertskommune for avtalene. Alternative løsninger: En kan ikke se noe alternativ til å inngå ny avtale om skiløyper på Øynaheia ut fra de forholdene som er normalt for skifolket og med den gunstige reiseavstanden det er til området fra en stor region. Kommuneplanens føringer: Avtalen er i tråd med kommuneplanen og kommunedelplan for kultur og idrett. Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: De økte driftskonsekvensene er helt minimale i forhold til gjeldende avtale, og økt nettobeløp på kr fra Froland kommune anbefales dekket innen vedtatt budsjett fra og med 2015 under ansvar 603: Kultur, støtte og tilskudd. Konto: Vedtatt budsjett fra og med 2015 for ansvar 603: Kultur, støtte og tilskudd. Side6 2014/1552/-1 Side3av 3 (for saksdokumentet)

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 FROLAND KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler: Bjørge Johansen Telefon: Referanse: 2014/324 / 7 Ordningsverdi: M41 Saksgang: Politisk saksnummer Politisk utvalg Møtedato 14/70 Formannskapet /101 Kommunestyret Neset avløpsrenseanlegg Rådmannens forslag til vedtak: Administrasjonen går videre med utredning av nytt renseanlegg, i tråd med anbefaling fra Asplan Viak. Behandling: Bjørge Johansen og Hogne Prestegård orienterte i forkant av saken. Avstemning: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet : Administrasjonen går videre med utredning av nytt renseanlegg, i tråd med anbefaling fra Asplan Viak. Vedlegg: Vedlegg: 1 Gnr 18 bnr Neset renseanlegg - skisseprosjekt Asplan Viak Andre dokumenter i saksmappen: Dokumenttittel J.dato Avs. / Mottaker Gnr 18 bnr Neset renseanlegg - X vurdering av muligheter U Gnr 18 bnr Neset renseanlegg - svar til Asplan Viak - tilbud på konsulenttjeneste Jacob Jacobsen X Gnr 18 bnr Neset renseanlegg - rapport kapasitet Sweco X Gnr 18 bnr Neset renseanlegg - rapport - Stærk & Co I Gnr 18 bnr Neset renseanlegg - referat - NEAR skisseprosjekt Jacob Jacobsen U Gnr 18 bnr Neset renseanlegg - referat skisseprosjekt Hans Jomås m.fl. S Neset avløpsrenseanlegg X Gnr 18 bnr Neset renseanlegg - skisseprosjekt Asplan Viak Bakgrunn / Saksfremstilling: Neset renseanlegg ble først bygget i I 1980 ble anlegget bygd om og utvidet til dagens kapasitet. Vi klarer pr. i dag å holde renseresultatene, på tross av at anlegget teoretisk sett er svært overbelastet. Dagens dimensjoneringsregler gir oss teoretisk kapasitet på 1025 pe. Rammen for utslippstillatelsen vår er på 2700 pe, mens vi i 2013 hadde en faktisk belastning på 3362 pe, ihht NS9426. Prosess må endres. Side /324/-7 Side1av 5 (for saksdokumentet)

11 Et nybygg eller ombygging bør dimensjoneres med tanke på utbygging og antatt befolkningsvekst ca 25 år frem i tid. Kommuneplanen forutsetter vekst på 1,5 % eller mer. Dette gir en fremtidig belastning på ca 6000 pe i Dette er grunnlag for skisseprosjektet fra Asplan Viak hvor alternativer belyses. Vi har på bakgrunn av problemene knyttet til kapasitet og arbeidsforhold innhentet byggteknisk tilstandsrapport (Stærk&co) og kapasitet (Sweco). Vi har så bedt Asplan Viak lage et skisseprosjekt med vurdering på grunnlag av rapportene, befaringer og annen dokumentasjon, samt egne betraktninger av bygget. Etter nesten 35 år bærer bygget tydelige tegn av alder og har fuktskader i tak og vegger. Bygget er også dårlig tilrettelagt og angående dagens krav til personaldel og garderober sier rapporten fra Asplan Viak. Dagens forhold ved Neset RA tilfredsstiller ikke på noen måte disse kravene. Asplan Viak anbefaler å bygge nytt anlegg da investeringsforskjellen er liten ifht en totalrenovering. Vurderinger: Vi ser for oss at et nytt bygg kan bygges nord-øst for eksisterende anlegg. Avhengig av valg av prosess er det muligheter for å bygge i ett plan, uten kjeller. I stedet for nedgravde bassenger er det vanlig å bygge med tanker på betonggulv. Tankene er forbundet i øvre plan med gangbaner i strekkmetall. Det kan da oppføres som en bygning, eller med en frittliggende personaldel forbundet med prosessdelen med en trykksatt gang. Ved å bygge en personaldel med kontor ved siden av produksjonshallen, sikrer man best et luktfritt inneklima. Prosess: Ved bygging av nytt anlegg foreslås en type prosess som er mindre arealkrevende enn dagens, basert på fastsittende bakteriekultur. Vi står allikevel fritt for å velge prosess og dette vil vurderes nærmere av konsulent i neste fase. Fordeler: - Enkel byggeperiode hvor det gamle anlegget kan gå uavhengig av bygging. Dette betyr tilnærmet lik null ekstrautslipp, samt billigere og kortere byggetid. - Med tanke på investeringskostnader er det en forutsigbar løsning å bygge nytt i motsetning til renovering som erfaringsmessig er svært uoversiktlig og fort får uforutsette kostnader. - Godt arbeidsmiljø. Vi vil kunne bygge et langt mer tilrettelagt bygg, på ett plan på betongsåle. Alle installasjoner kan tilpasses optimalt uten å ta hensyn til eksisterende komponenter. Enklere ved behov for ombygginger. - Ved renovering vil det fremdeles være hovedkomponenter i bygget som er fra 1968 da de første bassengene ble bygget. Ved nybygg vil alle komponenter ha tilsvarende lengre levetid og dermed høyere restverdi når avskrivningsperioden er over. Ulemper: - Kostnadsoverslag sier mill. for nytt anlegg. Dette er ca 2-4 mill, eller ca 10 %, mer enn ved renovering. Utover dette er det ingen ulemper. Side /324/-7 Side2av 5 (for saksdokumentet)

12 Alt. 2: Ombygging/renovering Bygning: Tilstandsrapport for bygget, datert , samt vurderinger av Asplan Viak viser at en renovering vil medføre omtrent total utskifting av vegger og tak. Innerplater, isolasjon og ytterplater må i stor grad skiftes ut pga vannskader samt isolasjonskrav. Ventilasjonsrommet og spiserommet i 2. etasje er så dårlig det vil bli fjernet i sin helhet. Det er så tenkt å bygge nytt overbygg til ventilasjon og lager. Krav til ren og skitten sone nødvendiggjør flytting av personaldelen og kontor. Ved å sette dette bort fra hallen vil vi få et luktfritt spiserom og konsekvent ren og skitten sone. Eksisterende garderobe bygges på, og benyttes til avvanningsrom i prosessen Prosess: Asplan Viak foreslår å følge Swecos rapport, datert Det foreslås å bygge om til en biologisk prosess basert på fastsittende bakteriekultur. Fordeler: - Kostnadsoverslaget viser en investeringskostnad 2-4 mill under prisen for nybygg. Dette utgjør ca 10 %. Utover dette er det ingen fordeler. Det presiseres derimot, i rapport fra Asplan Viak, at anslag for renovering er usikkert og at denne prisforskjellen fort kan reduseres ved uforutsette kostnader slik at det blir like dyrt å renovere som å bygge nytt. Ulemper: - Uansett hvor omfattende ombyggingen/rehabiliteringen blir, vil anlegget bære preg av at det er et gammelt anlegg som er fikset opp. Det gamle anlegget vil også legge føringer og begrensninger som medfører at det er vanskelig å få til så gode og optimale løsninger som en vil få ved et nytt anlegg. - Ombygging er en uoversiktlig prosess, og det vil lett kunne dukke opp mange uforutsette forhold som vil medføre økte kostnader utover det en har kalkulert på forhånd, selv om det er lagt inn en del for diverse og uforutsatt i kalkylen. - Anlegget må være i drift under ombyggingen. Selv om en planlegger gjennomføringen av arbeidene svært godt for å redusere ulempene både med tanke på utslippet til elva og arbeidsforholdene for driftspersonalet, vil ombyggingen være en stor belastning. Dette burde egentlig komme inn som en ekstra kostnad i regnestykket, men det er vanskelig sette konkrete tall på det. - Anlegget ligger utsatt til for flom. Dette må avklares videre ifht flomsoner og regelverk. Alternative løsninger: Alt. 3: Ny personaldel og kontinuerlig oppgradering Bygning: Personaldelen på Neset RA tilfredsstiller pr. i dag ikke gjeldende regelverk jf. rapport fra Asplan Viak. Dette må derfor utbedres vesentlig for å kunne drifte videre lovlig. Det lar seg best gjøre ved å bygge ny personaldel utenfor eksisterende bygningsmasse. Det må da vurderes om det gamle spiserommet er enklere å rive enn å prøve å utbedre alle vannskader, mugg og sopp. Prosesshall må sikres mot videre skader ved at alle lekkasjer i tak, vinduer og vegger utbedres. Dette vil medføre utskifting av de fleste vinduer. Omfanget av vannskader i isolasjon og fagverk i veggene er usikkert og det vil avdekkes når arbeidet settes i gang. Stålsøyler og betong i bygget er tilsynelatende bra og her vil det bare kreves noen utbedringer i betongkonstruksjonen. Side /324/-7 Side3av 5 (for saksdokumentet)

13 Prosess: Når det gjelder prosess er anlegget svært overbelastet, teoretisk sett. Det viser seg imidlertid at renseresultatene er bra. Rammen for utslippstillatelsen vår er på 2700 pe mens vi i 2013 hadde en belastning på 3362 pe ihht NS9426. Fylkesmannen har akseptert at det er renseresultatene som er viktigst, men har i mail datert uttalt Det er likevel viktig at anlegget er dimensjonert slik at anleggets kapasitet blir god nok i forhold til teoretisk kapasitet. Fylkesmannen vil ikke sette krav til utvidelse av kapasiteten ved anlegget så lenge renseresultatene er tilfredsstillende. Det anbefales imidlertid at kommunen vurderer de tiltakene som ble foreslått i rapporten fra Sweco. Vi har i dag gode renseresultater, men vi vet at dette er svært sårbart da vi konstant har vanskeligheter med å klare den organiske belastningen. Små hendelser kan gi store og kostbare konsekvenser fordi prosessen mangler reserveløsninger og er hele tiden på makskapasitet Siden det teoretisk sett ikke eksisterer restkapasitet, kan dette kun anslås ut fra erfaring på anlegget. Driftspersonellet kan fortelle at resultatene er svært avhengig av problemfri drift uten hendelser. Vi ser tydelige tegn på at belastningen er svært høy, og frykter at når grensen for belastning først overskrides vil kurven for renseresultatene stupe svært raskt. Vi ser også av veksten i kommunen at det derfor er viktig å gjøre noe før dette inntreffer. Rapporten fra Asplan Viak sier følgende om kontinuerlig oppgradering: Den enkleste formen for oppgradering er å løse problemene etter hvert som de dukker opp, og etter hvert som utstyr havarerer. Dette gir ingen direkte investeringskostnader, men vil gi vedvarende høye og økende driftskostnader. På sikt så vil dette bli dyrere enn å foreta en fulloppgradering. Fordeler: - Lavere investeringskostnader Ulemper: - Svært uforutsigbar drift - Høy sannsynlighet for store fremtidige utslipp til Nidelva - Høye drifts- og vedlikeholdskostnader - Demoraliserende for driftspersonell mtp stadig havari av utstyr (pumper etc) - Dårlige arbeidsforhold i prosesshall mtp inneklima - Lite tilrettelagt arbeidsplass mtp ergonomi - Dyrere enn fulloppgradering på sikt Kommuneplanens føringer: Befolkningsvekst over landssnitt, minimum 1,5 % eller mer. Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: Økning i gebyr: Rapport fra Asplan Viak viser til investering på henholdsvis ca 31 og 28 mill for nytt eller renovert anlegg. Vi ønsker å begynne arbeidet allerede i 2015, men tallene under er basert på investering i Gebyrforskjellen mellom de to alternativene blir ca 160,- i året ved en korrigert fondsdisponering: Årstall Nytt Renovert Det er viktig å huske at det ligger stor usikkerhet i kalkyle for renovering ifht byggekostnad, samt utgifter til drift under byggeperioden som ikke er tatt hensyn til i kalkylen. Erfaring viser at renovering oftere overstiger budsjettet enn nybygging av renseanlegg. Det er derfor sannsynlig at kostnadsforskjellen vil reduseres. Side /324/-7 Side4av 5 (for saksdokumentet)

14 Konto: Avløp Side /324/-7 Side5av 5 (for saksdokumentet)

15 Froland kommune Neset RA Skisseprosjekt Utgave: Endelig utgave Dato: Side15

16 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Froland kommune Rapportnavn: Neset RA Skisseprosjekt Utgave/dato: Endelig utgave / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan Viak AS Neset RA Skisseprosjekt Gjennomgang og vurdering av Neset RA Jacob Jacobsen Vann og miljø Avløp Slam Organisk avfall Skisseprosjekt Jacob Jacobsen, Martin Meltzer og Ånon Dalen Martin Meltzer Side16

17 Neset RA Skisseprosjekt 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Froland kommune for å utarbeide et skisseprosjekt der hovedmålet er å få et grunnlag for å kunne avgjøre om det eksisterende anlegget skal oppgraderes eller om det skal saneres og erstattes med et nytt anlegg på tilstøtende areal. Bjørge Johansen har vært kontaktperson for oppdraget hos oppdragsgiver. Jacob Jacobsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak med Martin Meltzer og Aanon Dalen som medarbeidere. Rapportutkast ble overlevet kommunen og gjennomgått på møte Rapporten ble revidert på bakgrunn av gjennomgangen og foreliggende rapport er da den endelige utgaven. Arendal, Jacob Jacobsen Oppdragsleder Martin Meltzer Kvalitetssikrer Froland kommune Asplan Viak AS Side17

18 Neset RA Skisseprosjekt 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Grunnlagsmateriale Forhold som gjelder begge løsningene Tilrenning Dimensjoneringsgrunnlag Forutsetninger Dimensjonerende belastninger Organisk belastning Slamproduksjon Sand/ristgods Eksisterende anlegg Kort beskrivelse av prosessen Kapasitet på anlegget Renseprosessen Slambehandlingen Driftskostnader og bruk av diverse innsatsmidler Energiforbruk Kjemikalier Sum driftskostnad Bygg Generelt Utvendig Betong i bassenger Innvendige overflater Dører, vinduer og porter Ventilasjon Luktbehandling Prosessanlegg Tilstandsklasser Rør og ventiler Innløpsrist Sandavvanner...35 Froland kommune Asplan Viak AS Side18

19 Neset RA Skisseprosjekt Flokkuleringsomrører Rundslamskraper i sedimenteringsbassengene Ståldetaljer i bassengene Vipperenner i fettfang Skrape i sandfang Sentrifuge Slamskruer Containervogner Pumper Blåsemaskiner Fordelingsrør for luft i slamlager Doseringsanlegg for fellingsmiddel Polymermaskin og polymerdosering Vannforsynig med brutt vannspeil Instrumentering Nøddusj Dokumentasjon og tegninger Elektrisk anlegg Strømforsyning Tavle og driftskontroll Belysning Kabler og kabelføringer Oppgradering av eksisterende anlegg Ambisjonsnivå og hovedtiltak Renseprosess og slambehandling Oversikt Innløpspumpestasjon Forbehandling Biologisk rensetrinn Slamseparasjon/felling Slamhåndtering Uløpsledning Personalrom Nødstrøm...73 Froland kommune Asplan Viak AS Side19

20 Neset RA Skisseprosjekt Ventilasjon og oppvarming Luktbehandling Bygg Utvendig eksisterende bygg Betong i bassenger Rehabilitering av eksisterende anlegg Dører, vinduer og porter Ombyggingsarbeider i eksisterende anlegg Personalrom og garderober Elektrisk anlegg Disposisjonsplan Gjennomføring av ombyggingen Forutsetninger Plan for ombyggingen Kostnadsoverslag Bygging av nytt anlegg Generelt Tomteforhold Eksempel på anlegg og arealbehov Kostnadsberegning Konklusjon og Anbefaling...90 Froland kommune Asplan Viak AS Side20

21 Neset RA Skisseprosjekt 7 1 INNLEDNING Neset RA ble satt i drift i Det ble utvidet betydelig i 1981 med en ny renselinje og ny forbehandling. Det er et biologisk/kjemisk anlegg. Samlet kapasitet er 3000 pe og anlegget ble dimensjonert for en vannmengde på Q dim = 63 m 3 /h basert på datidens dimensjoneringsretningslinjer. Etter utvidelsen består renseanlegget av forbehandling med rist og sand-/fettfang. Deretter fordeles vannmengde på de to linjene, hver med biologisk rensetrinn som aktivslam med tilsetting av fellingskjemikalieved utløpet av biologisk trinn i hver linje, flokkulering i to basseng og ettersedimentering. Den nyeste linja, betegnes linje 1, og er dimensjonert for 2000 pe, mens linje 2 er dimensjonert for 1000 pe. Overskuddslammet pumpes fra sedimenteringsbassengenetil slamlager før avvanning i sentrifuge. Rensemessig fungerer anlegget stort sett tilfredsstillende.anlegget bærer imidlertid tydelig preg av at det er gammelt, og det er et økende behov for oppgradering, både av bygg og tekniske installasjoner. Det er også tungvint å drifte anlegget. I tillegg er kapasiteten til visse deler av renseprosessen ikke tilstrekkelig i forhold til dagens krav, slik at anlegget ikke vil ha kapasitet for å møte den økende belastningen en vil få i årene framover. Kommunen ønsker en vurdering av om en skal satse på det eksisterende anlegget og oppgradere dette og øke kapasiteten, eller om anlegget skal saneres og erstattes med et nytt på tilgrensende areal. Froland kommune Asplan Viak AS Side21

22 Neset RA Skisseprosjekt 8 Prosjektets innhold og omfang er avklart med kommunen på forhånd, og det begrenses til et skisseprosjekt med følgende hovedpunkter: Felles begge løsninger x x x o Dimensjoneringsgrunnlag o Avklaring angående tilførselsledningen o Eventuell andre aktuell avklaringer/forutsetningerfelles for begge løsningene Eksisterende anlegg o Tilstandsvurdering av maskin, elektro/driftskontrollog VVS (dvs det som ikke er vurdert tidligere) o Bli enige om ambisjonsnivå/kvalitetpå rehabilitert/ombygdanlegg o Skissere konkret løsning ƒ Valg av prosessløsning ƒ Bruk og utskifting/oppgraderingav eksisterende utstyr. ƒ Mulige ombygginger i prosesshallen for å gi bedre arbeidsmiljø ƒ Løsning for oppgradering av personalavdelingen ƒ Løsning for oppgradering av verkstedet. ƒ Rehabiliteringsbehovbygg basert på den utførte tilstandsanalysen o Plan for gjennomføring av ombyggingen o Kostnadskalkyle investering og drift Nytt anlegg o Valg av prosessløsning ƒ For skisseprosjektet for å ha noe konkret å gå ut fra. Endelig valg bør eventuelt gjøres senere, enten i forprosjekt- eller i anbudsfasen. o Skissemessig planløsning og plassering på tomt o Kostandskalkyle investering og drift Evaluering av løsningene og anbefaling Froland kommune Asplan Viak AS Side22

23 Neset RA Skisseprosjekt 9 2 GRUNNLAGSMATERIALE Anlegget er befart ved flere anledninger. I tillegg har vi mottatt dokumentasjon fra kommunen som vist i Tabell 1. Øvrig relevant grunnlagsmateriale som er benyttet er vist Tabell 2 Tabell 1: Grunnlagsmaterialefra kommunen Nr Navn 01 Neset RA. Kapasitet og restkapasitet Rapport utarbeidet av Sweco, datert Neset RA. Tilstandsanalysebygg Rapport utarbeidet av Stærk, datert Vurdering/fremstillingav alternativer Notat utarbeidet av Froland kommune, datert Tegning utvidelse eksisterende anlegg. Situasjonsplan, plan, snitt Tegning Revidert forprosjekt. Østlandskonsult, desember Diverse anbudstegningerfra utvidelsen av eksisterende anlegg Tegning ,-202,-203,-204,-205,- 206,-207,-211, 212. Østlandskonsult Flytskjema eksisterende anlegg Kopi av skjermbilde fra driftskontrollanleggetpr Kart over renseanleggstomtamed Målestokk 1:1000. Pr eiendomsgrenser 08 Flomkart 1000 års flom 09 Driftskostnader 2013 Oversikt over driftskostnader oversendt fra kommunen NEAR journal 2013 Driftsjournal oversendt fra kommunen NEAR tilrenning Diverse utskrifter av tilrenningskurveroversendt fra kommunen Slam og ristgodsmengder2013 Oversendt fra kommunen NEAR Utfordringer drift Liste oversendt fra kommunen Årsrapport 2013 Årsrapport for Neset RA fra driftsassistansen i Aust-Agder Tabell 2:Øvrig grunnlagsmateriale Nr Navn 01 Veileder for dimensjonering av Norsk Vann rapport 168/2009 avløpsrenseanlegg 02 Vann- og avløpsteknikk Red. Hallvard Ødegaard, Norsk Vann 2012 Froland kommune Asplan Viak AS Side23

24 Neset RA Skisseprosjekt 10 3 FORHOLD SOM GJELDER BEGGE LØSNINGENE 3.1 Tilrenning Den årlige tilrenningen de siste 22 årene er vist på figur 1 (fra ref 14 i Tabell 1). Figur 1: Årlig vannmengde til Neset RA, m3/år En ser at det var en tendens til økt årlig tilrenning fram til rundt 2000 der en var oppe i m 3 /år som gir et middel på 506 m 3 /d. Etter det har tilrenningen variert mellom og , og om det er en tendens er det at tilrenningen heller har blitt mindre enn større. I 2013 var den ca m 3 som gir et middel på 452 m 3 /d., Figur 2 viser maks og min døgntilrenningfor hver enkelt måned pr måned i perioden (ref 14 Tabell 1). Fra Figur 1 ser en at den årlige tilrenningen var relativ lik disse årene, fra ca m 3 (425 m 3 /d) i 2010 til ca m 3 (465 m 3 /d) i Av Figur 2 ser en imidlertid at forskjellen mellom maks og min døgntilrenningen kan bli relativ stor i enkelte måneder. Froland kommune Asplan Viak AS Side24

25 Neset RA Skisseprosjekt 11 Figur 2:Maks og min døgntilrenning (m3/d) i hver måned i perioden Diagrammene på Figur 3 og Figur 4 er tatt fra referanse 1 i Tabell 1 og viser døgntilrenningen til anlegget i perioden ,dvs over 3 år og 5 måneder. Av disse diagrammene ser en blant annet: x Det er en bemerkelsesverdig liten variasjon i døgntilrenningen. I for eksempel 90 % av døgnene ligger døgntilrenningen mellom ca 300 og 600 m 3, som gir en midlere vannføring på m 3 /h (4-7 l/s). x Det er bare noen få døgn med store tilrenning. For eksempel er tiltrenningen større enn 1000 m 3 eller ca 42 m 3 /h (12 l/s), i bare rundt 10 døgn, dvs i mindre enn 1 % av tiden, og det er bare ett døgn med tilrenning over 1500 m 3 eller ca 62 m 3 /h (17 l/s). I dette døgnet er imidlertid tilrenningen svært mye større, hele m 3, eller rundt 140 m 3 /h (39 l/s) i snitt over døgnet. Pr dato er ca 3000 pe tilknyttet anlegget. Døgntilrenningenpå m 3, som en har i ca 90 % av døgnene, tilsvarer da en spesifikk tilrenning på l/pe d. Det er bare separatsystem i Froland. At tilrenningen er såpass liten i mesteparten av tiden viser at ledningsnettet er relativt tett, og at det bare er i mer spesielle situasjoner det er noen innlekking av fremmedvann av betydning. At det er en relativ stor innlekking av fremmedvann i spesielle situasjoner forklarer også den store forskjellen i maks og min døgntilrenning en kan ha i enkelte måneder som vist på Figur 2. Kurven i Figur 4 viser imidlertid at slike situasjoner ikke inntreffer ofte. Froland kommune Asplan Viak AS Side25

26 Neset RA Skisseprosjekt 12 Figur 3:Døgnvannmengdeni perioden Figur 4:Døgnvannmengden i perioden sortert etter synkende vannmengder Froland kommune Asplan Viak AS Side26

27 Neset RA Skisseprosjekt 13 Det er to renselinjer på anlegget med hver sin mengdemåler. Vannføringen over disse registreres i driftskontrollanleggetog summen gir tilrenningen til anlegget. Figur 5 viser vannføringen i liter pr sekund over disse i slutten av juni 2014 som var en periode med tørrvær. Den brune kurven er vannføring i linje 1 og den grønne i linje 2. Øverste kurve viser vannføringen over en uke (uke 26) og den midterste vannføringen over et døgn, lørdag 28.juni. Situasjonen er relativ lik fra dag til dag med tilrenning rundt m 3 /d som gir en middeltilrenning over døgnet i området m 3 /h (4-4,5 l/s). Av kurvene ser en blant annet: x x Tilrenningen er svært liten om natten, og fra 2 til 6 holder den seg relativt jevn på rundt 1 l/s (4 m 3 /h). Om dagen varierer tilrenningen betydelig over korte tidsrom, fra 2-3 l/s (7-10 m 3 /h) til opp mot l/s (43-45 m 3 /h) som er 2,5-3 ganger den midlere tilrenningen over døgnene. Årsaken til dette må være at det mesteparten av vannet pumpes mot anlegget og fluktuasjonen i tilrenningen avspeiler da start og stopp av pumpene. Periodene med de store tilrenningene er imidlertid relativ kortvarige. Det betyr at en ikke trenger så stort ujamningsvolum om en ønsker å få en jevnere vannføring gjennom anlegget. Figur 5 Tilrenningen (l/s) over døgnet i slutten av juni 2014 Froland kommune Asplan Viak AS Side27

28 Neset RA Skisseprosjekt Dimensjoneringsgrunnlag Forutsetninger Dimensjonerende tilrenning, Q dim, beregnes i dette tilfelle, der avløpet fra industri er neglisjerbart, av: Q dim = k maks x Q s + Q i (m 3 /h) x x x Q s = midlere spilllvannstilrenningover døgnet (m 3 /h) Q i = midlere infiltrasjonsvannføring(m 3 /h) k maks = maks timefaktor på spillvannstilrenningen Q dim er definert som den maksimale timetilrenningen som overskrides i 50 % av årets døgn i dimensjonerende år. Den maksimal tilrenningen anlegget skal dimensjoneres for, Q maksdim, er definert som den største timetilrenningen i dimensjonerende år som skal kunne behandles i alle trinn i renseanlegget og er gitt av: Q maksdim = m x Q dim (m 3 /h) Øvrige forutsetninger er listet opp i Tabell 3 Tabell 3: Forutsetninger Kommentar Dimensjonerende år 2040 Avtalt med kommunen Pe-tilknytting i dim. år pe = Pr dato er ca pe tilknyttet pe er angitt som en dimensjonerende tilknyttting i 2040 av kommunen (prognose pe som er avrundet til 6 000) Spesifikk spillvannsmengde q s = 152 l/pe d Fra referanse nr 1 i Tabell 1 Spesifikk innlekking q inf = 90 l/pe d Fra referanse nr 1 i Tabell 1 Maks timefaktor på spillvannstilrenningen k maks =1,5 Vurdert ut fra registrert timetilrenning over døgnet, se nærmere om dette under Forholdstallet mellom m = Q maksdim /Q dim Fra referanse nr 1 i Tabell 1 Q maksdim og Q dim Spesifikk dimensjonerende 60 g BOF 5 /pe d Anbefalt verdi fra referanse 01 i Tabell tilførsel av organisk stoff Dimensjonerende spesifikk slamproduksjon Tørrstoff i slammet etter avvanning Rensekrav Maks/midlere 115/90 g TS/pe d 2 Vurdert ut fra dagens slamproduksjon og veiledende verdier, se nærmere om dette under 20 % TS Satt lik det en normalt oppnår i dagens anlegg BOF 5 : 80 % rensing Kravet til rensing av BOF er strengere eller maks 17 mg/l enn det som er angitt 14 i Fosfor: 90 % rensing Forurensnings-forskriften( 14): Froland kommune Asplan Viak AS Side28

29 Neset RA Skisseprosjekt 15 Vurdering av k maks Faktoren k mask er definert som forholdet mellom midlere spillvannstilrenningover døgnet og den maksimale timestilrenningen i dimensjonerende døgn. Faktoren avtar med økende p3- tilknytting. I referanse 1 i Tabell 1 er det angitt en empirisk formel for beregning av denne: k maks = 1 +(31,5/ antall pe) 6000 pe gir da k maks = 1,4. I referanse 1 i Tabell 2 er det en empirisk kurve som viser k maks som funksjon av petilknytingen. Den gir en k maks på 1,53 ved pe. I dette tilfelle settes k maks til 1,5. Det forutsettes at de store fluktuasjonene på grunn av pumpingen fra stasjonene på nettet blir jevnet ut med et lite utjamningsmagasin på innløpet til anlegget. Vurdering av faktoren m I referanse1 i Tabell 2 angis det at m ikke skal velges mindre enn 2,0. For Froland der en bare har separatsystem og relativt tett nett er det ingen grunn til å velge en større verdi enn 2,0. Vurdering av spesifikk slamproduksjon I 2013 ble det kjørt ut 465 tonn slam. Ved antatt 20 % TS utgjør dette en tørrstoffmengde lik: 465 x 20/100 = 93 t TS Den midlere tørrstoffproduksjonenpr døgn over året blir da: 93 x 1000/36 = 255 kg TS/d Med en tilknytting på 3000 blir det midlere spesifikke slamproduksjonen: 255 x 1000/3000 = 85 g TS/ pe d Dette er litt mindre enn veiledende dimensjonerende slamproduksjon angitt i dimensjoneringsveilederen(ref 1 Tabell 2) der slamproduksjonenfor et anlegg som eksisterende (aktivt slam pluss etterfelling) er angitt til 110 g TS/pe d. Det er en normalt at den dimensjonerende spesifikke slamproduksjonenangitt i dimensjoneringsveilederener noe høyer enn det en observere som en midlere produksjonen på anleggene. En grunn til dette er nettopp at det er den midlere. Den dimensjonerende tar blant annet høyde for at slamproduksjonen varierer noe over året og det er jo da en maksimalsituasjonsom bør benyttes ved dimensjoneringen. For et anlegg av type biofilmprosess med etterfelling angir veilederen litt høyere spesifikk slamproduksjon, 115 g TS/pe d. Dette er en aktuell prosess både ved ombygging av eksisterende anlegg og ved bygging av nytt. Froland kommune Asplan Viak AS Side29

30 Neset RA Skisseprosjekt 16 Setter derfor den dimensjonerende spesifikke slamproduksjonentil 115 g TS/pe d. For beregning av den årlige framtidige slamproduksjonenbenyttes 90 g TS/pe d Dimensjonerende belastninger Anlegget skal dimensjoneres for en maksimal tilførsel lik Q maksdim og denne vannmengden skal bli behandlet i alle prosessenhetene. Eventuelle vannføringer over dette avlastes til Nidelva i forkant av anlegget. Q dim beregnes som, m 3 /h, av: Q dim = (k maks x pe x q s )/(24 x 1000) + (pe x q inf )/(24 x 1000) = (1,5 x 6000 x 152)/(24 x 1000) + (6000 x 90)/(24 x 1000) = = 80 m 3 /h (= 22,2 l/s) Q maksdim beregnes, som m 3 /h, av: Q maksdim = m x Q dim = 2,0 x 89 = 160 m 3 /h (= 44,4 l/s) Den midlere vannføringen, Q midlere, beregnes tilnærmet som: Q midlere = (pe x q s )/(24 x 1000) + (pe x q inf )/(24 x 1000) = (6000 x 152)/(24 x 1000) + (6000 x 90)/(24 x 1000) = = 51 m 3 /h (= 22,2 l/s) Den midlere vannføringen pr døgn i dimensjonerende år blir ut fra dette: 51 x 24 = m 3 /d Årstilrenningen i dimensjonerende år blir da: 1224 x 365 = m 3 /år m 3 /år Organisk belastning Dimensjonerende organisk belastning, som kg BOF 5 /d, blir: 60 x 6000/1000 = 360 kg BOF 5 /d Slamproduksjon Dimensjonerende slamproduksjon pr døgn, som tørrstoff, i dimensjonerende år: 115 x 6000/1000 = 690 kg TS/d Ved 20 % TS blir dimensjonerende slammengde i dimensjonerende år: 690 x 100/20 = 3450 kg/d = 3,45 t/d Froland kommune Asplan Viak AS Side30

31 Neset RA Skisseprosjekt 17 Midlere slamproduksjon i dimensjonerende år blir: 90 x 6000/1000 = 540 kg TS/d Ved 20 % TS blir da slammengden over året i dimensjonerende år: Sand/ristgods 540 x 100/20 = 2700 kg/d = 985 t/år Sand fra sandfanget og ristgods fra innløpsrista legges i samme container. Total mengde i 2013 var ca 13 tonn. Froland kommune Asplan Viak AS Side31

32 Neset RA Skisseprosjekt 18 4 EKSISTERENDE ANLEGG 4.1 Kort beskrivelse av prosessen Som angitt foran er anlegget et biologisk/kjemisk anlegg med aktiv slam som biologisk prosess med etterfølgende felling og sedimentering, og består av følgende prosessenheter: x x x x Forbehandling o En linje, bestående av ƒ En rist type trapperist ƒ Et sand/fettfang typer luftet Hartmannsandfang ƒ Felles container for ristgods og sand Biologisk/kjemisk rensing o To linjer, der linje 1 tar ca 2/3 av belastningen og linje 2 ca 1/3, og der hver linje består av: ƒ Et luftebasseng ƒ Dosering av fellingskjemikalieog to flokkuleringsbaseng i serie ƒ Et sirkulært sedimenteringsbasseng ƒ Utløpskum med vannføringsmåling i V-overløp Utslippsledning med utslipp til Nidelva Slambehandling o To luftede slamlagre ƒ Et mindre og et større ƒ Det minst brukes også for dekantering av slammet og slamfasen fra dette pumpes over i det større slamlageret o En sentrifuge o En slamcontainer Flytskjema for anlegget er vist på Figur 6. Froland kommune Asplan Viak AS Side32

33 Neset RA Skisseprosjekt 19 Figur 6:Flytskjema slik det er vist på skjermbildet til driftskontrollanlegget Froland kommune Asplan Viak AS Side33

34 Neset RA Skisseprosjekt Kapasitet på anlegget Renseprosessen Belastning, kapasitet og eventuell restkapasitet ved eksisterende anlegg er vurdert av Cowi i referanse 1. Tabell 1 og Tabell 4 under er tatt fra den rapporten. Den viser hvilke dimensjonerende vannføringer de enkelte rensetrinnene, bortsett fra innløpsrista, i anlegget har ut fra dimensjoneringskriterienei dimensjoneringsveilederen(ref 1 Tabell 2). Q dim for ettersedimenteringen er ikke angitt i tabellen, men den er bare lik 16,7 m 3 /h. Dimensjonerende belastninger i dimensjonerende år er beregnet foran til. x Q dim = 80 m 3 /h x Q maksdim = 160 m 3 /h x Organisk belastning 360 kg BOF/d Av dette ser en at det bare er sand/fettfanget som har tilstrekkelig kapasitet og at både biologisk trinn og ettersedimenteringenhar en betydelig kapasitetsmangel. Særlig er sedimenteringsbassengenefor små, og det gjelder også i dagens belastningssituasjon. Til dette må det angis at dimensjoneringskravenefor sedimenteringsbassengetter en aktivslamprosess er betydelig strenger i dagens dimensjoneringsveilederi forhold til den som var aktuell når anlegget ble bygd. Ut fra datidens dimensjoneringskriterierhar sedimenteringsbassengeneen samlet Q dim kapasitet på 65 m 3 /h. Tabell 4.: Dimensjonerende kapasiteter på de enkelte rensetrinnene i eksisterende anlegg Til tross for at sedimenteringsbassengeneer betydelig underdimensjoner,også ved dagens belastning ut fra gjeldende dimensjoneringskriterierfungerer anlegget rensemessig svært bra. Renseeffekten er stabil, og høy over året, og i 2013 var renseeffekten for organisk stoff 95 % og for fosfor 98 %. Kravene ble dermed tilfredsstilt med god margin Slambehandlingen Det er to slamlagre på anlegget, lager 1 med bruksvolum på ca 37 m 3 og lager 2 med bruksvolum på ca 47 m 3. Lager 1 brukes til oppkonsentering. Lager 2 er luftet og brukes til mellomlagring før avvanning. Overskuddsslammet pumpes fra de to sedimenteringsbassengenetil slamlager 1. Der oppkonsentreres slammet ved at det står stille og sedimentere. Vannfasen dekanteres ved overpumping til renseanlegget. Deretter pumpes slamfasen over til slamlager 2 der det mellomlagres før det pumpes til avvanning. TS innholdet i det oppkonsentrerte slammet varierer mellom 1,7 og 2,1 med et snitt på rundt 1,9-2 %. Avvanningen blir dårlig; lav TS og dårlig rejektkvalitet, om TS innholdet blir særlig lavere enn 1,8-1,9 %. TS innholdet i overskuddslammet før dekanteringen har vi ikke oversikt over, men det ligger trolig på rundt 1 %. Froland kommune Asplan Viak AS Side34

35 Neset RA Skisseprosjekt 21 Dekanteringen og slampumpingen foregår manuelt ved at en pumpe heises ned i slamlageret. Dette er en arbeidskrevende og lite tilfredsstillendearbeidsoperasjon. Lagrene er også for små til at en får en tilstrekkelig lagring over helgene. Dette gjelder særlig lager 1. Mengde slamtørrstoff produsert i 2013 er beregnet tidligere til 93 tonn. Ved antatt 1 % TS i overskuddslammet som pumpes til slamlager 1 utgjør dette en mengde på 9300 m 3 eller i snitt 26 m 3 pr døgn. En trenger trolig ikke ta ut overskuddslam hver dag, men siden slamlager 1 bare har et volum på 37 m 3 ser en at en fort kan få kapasitetsproblemer og da særlig i helgene som angitt over. Ved antatt 1,8 % TS i slammet etter oppkonsentrering utgjør dette et volum på m 3 pr år eller i snitt ca 14 m 3 /d. Slamlager 2 har volum ca 47 m 3 og en har da i teorien en lagerkapasitet på 47/14 = 3,4 døgn. Teoretisk vurdert burde da dette holde for lagring over helgen, men som angitt er det dekanteringen som er det store problemet, både kapasitetsmessig og ikke minst arbeidsmessig siden det krever mye manuelt arbeid. Det er sentrifuge for avvanning, type Noxon DC-10EL. Leverandøren angir at denne har en kapasitet på 8-15 m 3 /h eller maks 500 kg TS/h. Den praktiske kapasiteten en vil ha er imidlertid ofte betydelig lavere enn det som oppgis av leverandøren. Sentrifugen hadde en total registrert driftstid på 1717 timer i 2013 og den går stort sett hver ukedag. I snitt går den da ca 7 timer hver driftsdag, men noen dager går den bare 3-4 timer og andre opp til time, avhengig av slamproduksjonen i det aktuelle tidsrommet. Den startes opp i arbeidstiden under oppsyn. Når den må gå utover normal arbeidstid, går den uten at en trenger å være tilstede og stopper automatisk på stoppnivå i slamlageret. Hele den registrerte driftstiden vil ikke være effektiv på grunn av oppstarts og nedkjøringsprosedyrene. Om effektiv driftstid antas til 1600 timer vil den midlere belastningen på sentrifugen være 4650/1600 = 3 m 3 /h eller 93x1000/1600 = 60 kg TS. Det opplyses at dette er den praktiske maksimale kapasiteten på sentrifugen om en skal få tilfredsstillendeavvanningsgrad og rejektkvalitet.fødepumpen kjøres over frekvensomformer og har en maks kapasitet på rundt 10 m 3 /h slik at det ikke er den som begrenser kapasiteten. Det er plass til to slamcontainere, men det er lagt opp til at bare en kan brukes. Containeren er av type åpen liftdumpcontainer med en praktisk kapasitet på ca 6 tonn slam. Med en total mengde på rundt 500 tonn i året blir det da ca 80 tømminger eller 1,6 pr uke. Normalt tømmes det da 1-2 ganger pr uke. Nå er det den samme containeren som brukes hele tiden. Mens bilen kjører fram og tilbake til leveringsstedet kan en da ikke avvanne. Siden slammet leveres til Heftingsdalen i Arendal kommune er tiden containeren ikke er på plass så liten at det ikke har noen praktisk betydning. Froland kommune Asplan Viak AS Side35

36 Neset RA Skisseprosjekt Driftskostnader og bruk av diverse innsatsmidler De viktigste innsatsmidlene er energi (strøm) og kjemikalier Energiforbruk Strøm brukes til oppvarming og drift av elektrisk utstyr, i hovedsak el-motorer. Det total strømforbruket i 2013 var på ca kwh og månedsforbruket varierte fra kwh midt på sommeren til kwh om vinteren. Forbruket i de 4 sommermånedene, mai, juni, juli og august var på ca kwh som gir et middelforbruk på ca kwh pr måned. I denne tiden kan anta at forbruket til oppvarming kan settes lik null. Det kan da antas at det forbrukes ca kwh pr måned til drift av selve prosessen inklusiv viftemotorer i ventilasjonsanlegget. Over året kan da elforbruket utenom oppvarming tilnærmet settes til 12x = kwh. En stor del av dette vil være til drift av blåsemaskinene og til avvanningen. Med en vannmengde på m 3 i 2013 gir dette et spesifikkt prosessforbruk på ca 2 kwh pr m 3 behandlet vann. For et anlegg av denne type og størrelse er det litt i øvre sjikt, men langt fra unormalt høyt. Med et totalt forbruk på kwh blir da oppvarmingsforbruket lik: = kwh. Det totale bruksarealet er på ca 630 m 2 (kjeller ca 140 m 2, 1.etasje 430 m 2 og øvre etasje 60 m 2 ). Det spesifikke forbruket til oppvarming blir da /630 = 175 kwh pr m 2 og år. Dette kan heller ikke sies å være unormalt høyt Kjemikalier Fellingskjemikalie Det brukes fellingskjemikaliei renseprosessen og polymer til avvanningen. Som fellellingskjemikaliebrukes flytende metallsalt med aluminium som viktigste aktive bestanddel. Siste årene har en brukt en type med fabrikknavn Ecomix som består av en blanding av aluminiumhydroksydkloridog en liten del jernklorid. Det doseres individuelt til begge linjer, i første flokkuleringsbassengi hver linje. Doseringen er mengdepropporsjonalmed vannføringen og det er også mulighet for overstyring etter ph. Den spesifikke doseringen ligger normalt i området g/m 3 med et snitt på rundt 205 (2013), noe som er et normalt forbruk ved anlegg av denne typen. Med vannmengde m 3 i 2013 blir årsforbruket dette året ca 34 tonn. Prisen er angitt av kommunen til kr/ som gir en årskostnad i 2013 på kr. Froland kommune Asplan Viak AS Side36

37 Neset RA Skisseprosjekt 23 Polymer Har ikke oversikt over polymerforbruket, men et normalt forbruk kan være 5 kg pr tonn slamtørrstoff. Med en beregnet slamproduksjon på 93 t TS i 2013 blir da polymerforbruket 465 kg. Polymeren leveres i småsekker à 25 kg og det går da med sekker pr år. Om det forutsettes en pris på 30 kr/kg blir årskostnaden ca kr Sum driftskostnad Tabell 5 viser beregnet driftskostnad for Vedlikeholdskostnadenkommer i tillegg. Tabell 5: Driftskostnad 2013 Element Mengde 2013 Enhetspris Sum Kommentar Levering slam 465 tonn 1306 kr/t kr Sum slam kr Transport slam 80 turer 966 kr/tur kr Ristgods 13 tonn 1306 kr/t kr Transport ristgods 8 turer 966 kr/tur kr Energi kwh 0,55 kr/kwh kr Fellingskjemikalie 34 tonn 4579 kr/tonn kr Polymer 465 kg 30 kr/kg kr Bemanning 0,6 årsverk kr/årsv kr Mengde angitt av kommunen, enhetspris antatt og er inkl sosiale omkostninger etc.. SUM kr Av kostnadslementene ser en at det er slamkostnaden som er den absolutt dominerende, og den utgjør nærmere 50 % av den årlige driftskostnaden. Dette er en helt normal situasjon. Med vannmengde m 3 i 2013 blir den spesifikke driftskostnaden: / = 9 kr/m 3 Fordelt på tilknyttingen på 3000 pe blir driftskostnaden 495 kr pr pe. Dette må sies å være normale kostnader for et anlegg av denne type og størrelse. Vedlikeholdskostnadenekommer i tillegg til driftskostnadene og vil være lett kunne bli betydelige når anlegget blir gammelt. Froland kommune Asplan Viak AS Side37

38 Neset RA Skisseprosjekt Bygg Generelt Det er gjennomført en tilstandsvurderingav eksisterende bygg i Tilstandsvurderingen er utført av Stærk & Co, og er lagt til grunn også for vurderingen gjort i dette skisseprosjektet. I tillegg er det supplert med egne befaringer og vurderinger av den tekniske tilstanden på bygget. Eksisterende bygning er oppført i 2 byggetrinn, det første på slutten av 1960-tallet og det siste i Totalt har bygget en grunnflate på ca. 480 m 2. Underetasjen består av bassenger og tekniske rom. I 1. etg. er det bassenghaller, kontrollrom, lab og garderober og i 2.etg. er det personalrom/spiserom og teknisk rom. 2. etg. har et mindre areal, ca. 70 m2 totalt. I underetasjen er alle konstruksjoner utført i plasstøpt betong. I 1. etg. er konstruksjoner mot tilbakefylling utført i plasstøpt betong, de er isolert med polystyren og pusset. For øvrig er yttervegger i 1. etg. utført med bærende stålsøyler, stålrigler med 100 mm isolasjon, utvendig stålplatekledning, innvendig er det benyttet såkalte «fjøsplater». Personalrommene i 2. etg. er oppført i bindingsverk, men har sammen stålplatekledning utvendig som bygget forøvrig. Takkonstruksjonen er utført med bærende limtredragere som er opplagt på stålsøyler. Mellom limtredragerene ligger det et selvbærende stålplatetak som er isolert med 80 mm hard isolasjon og tekket med fall til innvendig taknedløp Utvendig Utvendig har bygget hovedsakelig en stålplatekledning.stålplatekledningen har flere steder mekaniske skader etter påkjøring el.l. og det er også registrert rustangrep enkelte steder. Rundt vinduer er det registrert lekkasjer med fuktskader i konstruksjonen. Ytterveggene vil ikke tilfredsstille dagens krav til isolasjonsevne ved en rehabilitering. Takkonstruksjonen er et flatt selvbærende stålplatetak med innvendige taknedløp. Det har vært betydelige lekkasjer i bygget, noe som har forårsaket fuktskader i konstruksjonen. Taket har kun 80 mm isolasjon og tilfredsstiller ikke dagens isolasjonskrav. Froland kommune Asplan Viak AS Side38

Beregnet til Krødsherad kommune Dokument type Rapport Dato 2014-06-09 KRØDSHERAD KOMMUNE FREMTIDIGE RENSELØSNINGER KRØDSHERAD KOMMUNE FREMTIDIGE RENSELØSNINGER Revisjon 01 Dato 2014-06-09 Utført av Arnljot

Detaljer

STYREMØTE NR. 4 /2015

STYREMØTE NR. 4 /2015 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 4 /2015 Herved innkalles det til styremøte nr. 4 /2015 TIRSDAG 16. jni 2015 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre Follo

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022 HOVEDPLANAVLØP 2012-2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDRAPPORT SONGDALENKOMMUNE 01.11.2013 Hovedplan avløp II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Hovedplan avløp Utgave/dato: For 2. gangs politiske

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Stord vatn og avlaup KF v/arnstein Hetlesæter Fra: Truls Inderberg og Ingrid Frogner Skår Dato: 2014-02-27 Bilag 7, KDP avløp og vassmiljø, Alternative reinsemetodar Biologisk eller kjemisk renseanlegg

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2013 2025 0. SAMMENDRAG Vannet er den viktigste ressursen i Søgne. Sjøen har i alle tider vært brukt til fiske og ferdsel og vært grunnlaget for den første bosetningen.

Detaljer

PLANPERIODE 2012-2017

PLANPERIODE 2012-2017 Steinkjer kommune REHABILITERINGSPLAN FOR TRANSPORTANLEGG FOR AVLØPSVANN I STEINKJER SENTRUM (RENSEDISTRIKT STEINKJER) PLANPERIODE 2012-2017 RG-prosjekt AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer

FORORD. Hovedplan avløp 2007 Side 2 av 72

FORORD. Hovedplan avløp 2007 Side 2 av 72 Side 1 av 72 FORORD Hovedplan avløp (tidligere nevnt kloakkrammeplanen) er Sande kommunes overordnede plandokument for avløpshåndteringen i kommunen. Behovet for et slikt plandokument er stort sett i lys

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 152/13 06.11.2013 Formannskapet 156/13 07.11.2013 Kommunestyret 106/13 28.11.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 152/13 06.11.2013 Formannskapet 156/13 07.11.2013 Kommunestyret 106/13 28.11. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: M41 Arkivsaksnr: 2013/2315-13 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 152/13 06.11.2013 Formannskapet 156/13 07.11.2013 Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185467 Kunde: Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.04.2015 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31 TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon Dato: 2012-05-31 Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan - Avløp

Detaljer