Høgskolen i Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Finnmark"

Transkript

1 Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato Grunnlag for fusjon - Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret slutter seg beskrivelser av utfordringer, målsetninger og prinsipper for grunnlag for en fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark 2. under diskusjonen i møtet. 3. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren i samarbeid med Universitetet i Tromsø å ferdigstille forslag til søknad om fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark. Søknaden realitetsbehandles i styremøtet 31.oktober. (Universitetsstyret behandler saken 25/10 skal møtedatoene synkroniseres?) Vedlegg: 1 Felles plattform for fusjon 2 Avisutklipp Innledning Styrene ved Universitetet (UiT) i Tromsø og Høgskolen i Finnmark (HiF) har fattet følgende vedtak: S 20-12: Status SAK samarbeidet mellom UiT og HiF og forslag til videre prosess Styret ber universitetsdirektøren fremme en sak for styret som danner grunnlag for å søke KD om å fusjonere Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark, med bakgrunn i styrets diskusjoner. ST 39-12: Mandat for å utforme søknad om fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø 1. Styret for Høgskolen i Finnmark ber direktøren fremme en sak for styret som danner grunnlag for å søke KD om å fusjonere Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø.

2 2. For styret vil det være svært viktig at man i det videre arbeidet får klarlagt om en fusjon vil bidra til bedre og mer tilgjengelig høyere utdanning og forskning i Finnmark, og hvordan en fusjonert institusjon enda sterkere kan bidra til at nordområdepolitikken gir maksimale ringvirkninger i Finnmark. 3. Styret vil legge vekt på at man i den videre prosessen holder nær kontakt med Finnmark fylkeskommune, og andre regionale organer og de ansatte v/hif. Med disse vedtakene som grunnlag fremmer universitetsdirektøren ved UiT og De viktigste begrunnelsene og hovedtrekkene for organisering av en fusjonert institusjon er beskrevet i forutgående styresaker S og ST 39inger knyttet UiT og i punkt 2 i HiF sitt vedtak. På bakgrunn av dette oppfatter universitetsdirektøren og høgskoledirektøren at følgende forhold bør belyses nærere: - - Hvordan en fusjonert institusjon bidrar til å gi maksimale ringvirkninger av nordområdepolitikken Potensialet for faglige gevinster Kvalitet og tilgjengelighet for høyere utdanning i Finnmark Organisatoriske forhold; o Fakultetsstrukturen o Utdypning av ledelsesmodell sikre stedlig ledelse o Personalmessige forhold rund FoU-tid og undervisning o Ressursspredning Sikre en god prosess med riktig involvering av ansatte og studenter Universitetsdirektøren og høgskoledirektøren legger opp til at vedtak om fusjon fattes på overordnet institusjonelt nivå, og at mer detaljerte organisatoriske forhold besluttes på senere tidspunkt av en styringsgruppe/styrene etter at en beslutning er tatt. Det legges til grunn at kompetansen til å fatte et eventuelt vedtak om å søke Kunnskapsdepartementet (KD) om fusjon tilligger styrene og er et overordnet vedtak som baserer seg på strategiske valg og målsetninger. Denne saken sammen med vedlagte dokument «Felles plattform for fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark», skisserer felles målsetninger og rammebetingelser for en eventuell fusjon, og vil således beskrive rammen for arbeidet som skal gjøres i etterkant av et eventuelt fusjonsvedtak. Det legges også til grunn at i det videre arbeidet skal det søkes bred involvering av ansatte, studenter og andre aktuelle interessenter. Det foreslås videre at det nedsettes en styringsgruppe, med lik representasjon fra begge styrer, som del av vedtaket om å søke fusjon i styremøtene i oktober. Styringsgruppa får fullmakt til å fatte beslutninger i alle saker i fusjonsprosessen fram til nytt felles styre er etablert (fra ), med unntak av forhold som Lov om universiteter og høgskoler fastsetter at styret selv og departementet skal beslutte. I denne saken legges det opp til behandling av Felles plattform for fusjon. Dette dokumentet vil være grunnlaget for den søknaden som skal legges fram for styrene i oktobermøtene og deretter sendes KD etter vedtak i begge styrer. Saksutredningen vil belyse de enkelte kapitlene i plattformen, og ta for seg de oppfølgingspunktene (se ovenfor) som henholdsvis universitetsdirektøren og høgskoledirektøren har med seg fra sine styrer. 1. Begrunnelse Begrunnelsen for en fusjon er gitt i forutgående styresaker og i vedlagte forslag t il Felles plattform for fusjon. Disse vektlegger særlig det utfordringsbildet som tegner seg for høyere

3 utdanning i Nord-Norge og de strategiske mulighetene for høyere utdanning og forskning som ligger i utviklingen i nordområdene framover. En fusjonert institusjon vil bidra til større bredde i undervisningstilbudet og være bedre i stand til å møte utfordringene om å skaffe alle deler av landsdelen den kompetanse som trengs. Den generelle utviklingen innen universitetets- og høgskolesektoren siden kvalitetsreformen i 2003 har vært en gradvis reduksjon av de faglige forskjellene mellom høgskolene og universitetene. Universitetene har fått mer organiserte studieprogram og høgskolene på sin side har gradvis økt sin forskningsaktivitet, og derigjennom nærmet seg universitetene. Disse prosessene er tydeliggjort ved at tre tidligere statlige høgskoler nå er akkreditert som universitet, og andre fusjonsprosjekter ved statlige høgskoler er motivert av ønske om å bli akkreditert til universitet. UiT har etter fusjonen på Tromsøya flere kryssende interesser med HiF. Institusjonene har delvis samme rekrutteringsomland til flere tilsvarende utdanninger og konkurrerer i samme marked om arbeidskraft. Sammen med det utfordringsbildet som fusjonsplattformen beskriver tilsier utviklingstrekkene innen sektoren generelt, og ved UiT spesielt, at det er flere interessante faglige og strategiske muligheter ved at UiT og HiF blir en institusjon. Også i et nordnorsk utdanningslandskap vil en fusjon gi nye muligheter gjennom et bredere fagtilbud i et større geografisk omland. Det er erkjent at SAK-prosessene har begrenset potensial for å utvikle en tilstrekkelig god arbeidsdeling og konsentrasjon av den faglige virksomheten. Grunnleggende sett er man konkurrenter i et felles marked om studenter og ansatte, og dette vil hele tiden prege vilkårene for samarbeid. Begge institusjoner ser sin rolle som vesentlig for å utvikle det nordnorske samfunnets arbeids- og samfunnsliv videre, og mener en felles institusjon vil ha bedre forutsetninger for å møte de krav og muligheter innen utdanning og FoU som eksisterer nå og i framtiden. En fusjon vil både gi mer robuste fagmiljøer, bedre mulighet for faglig utvikling og en mindre sårbar administrasjon. Dette gjelder spesielt miljøene ved HiF. En stor institusjon vil også ha bedre kapasitet til å påta seg det viktige ansvaret som ligger i universitetenes og høgskolenes samfunnsmandat, enn institusjonene vil ha hver for seg. Et helt vesentlig element i begrunnelsen for en fusjon er å sikre og å utvikle sentrale profesjonsutdanninger i regionen. Det er viktig at sentrale utdanninger som blant annet lærerutdanninger, sykepleierutdanninger, sosialfaglige utdanninger, økonomi og administrasjon m.fl. er geografisk representert i hele regionen, da disse har et viktig rekrutteringsgrunnlag også blant voksne og mer bofaste studenter. Denne studentgruppen er meget viktig for arbeidsmarkedet, særlig utenfor de større byene, og er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle lokalsamfunn rundt i hele landsdelen. Konkurransesituasjonen innen høyere utdanning og de demografiske utsiktene gjør det viktig å trygge disse utdanningene, noe en fusjonert institusjon vil være bedre i stand til. Det vil være behov for videre utvikling av relevante utdanninger og forskning innenfor realfag og teknologi. Det vurderes at en fusjonert institusjon vil ha en bedre strategisk posisjon i forhold til nye satsinger innen høyere utdanning og forskning, enn hver institusjon alene. Å hevde seg i de konkurransearenaene som er etablert innen forskning og utdanning krever spesialisert administrativ kompetanse. Det er krevende for mindre institusjoner å utvikle spesialistfunksjoner som kan støtte opp under søknadsprosesser til EU, Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder. En større institusjon har mulighet til å prioritere ressurser til spesialiserte støttefunksjoner som gir bedre konkurransekraft og tryggere drift.

4 2. Overordnede mål Målsetningene for det fusjonerte universitetet er forankret i en felles strategisk orientering om relevant virksomhet innen utdanning, forskning og innovasjon/nyskapning i og for nordområdene. Innenfor rammen av å være et breddeuniversitet, skal utdanning, forskning og utviklingsarbeid utvikles i samspill med landsdelens arbeids- og samfunnsliv. En utvikling av nordområdene forutsetter en balanse mellom privat og offentlig sektor. Det er store behov arbeidskraft og kompetanseutvikling innenfor velferdsstatens yrker og disse fagområdene må være en integrert del av utviklingen innenfor utdanning og forsknings- og utviklingsarbeid ved det fusjonerte universitet. Det fusjonerte universitetet skal være attraktivt gjennom å kombinere det beste i grunnforskning, profesjonsforskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, forskningsformidling, disiplinært forankret utdanning og profesjonsutdanning. Med dette mangfoldet som utgangspunkt skal det skapes økt strategisk handlekraft og spennende løsninger innenfor forskning, utdanning, formidling, innovasjon, praksisutvikling og entreprenørskap. Universitetet skal være et internasjonalt breddeuniversitet for forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet. Universitetet skal bidra til at den nasjonale bredden i grunnforskningen blir ivaretatt og på utvalgte områder være i internasjonal front. Universitetet skal være en tydelig samfunnsaktør, og den viktigste samarbeidspartneren for offentlig og privat arbeidsliv i landsdelen. I fusjonsplattformen er det gitt målsetninger innenfor følgende punkter: 1) 2) 3) 4) 5) Forsyne landsdelen med kompetanse Videreutvikle miljøenes potensial for innovasjon og nyskaping Tilby fleksible studier og geografisk distribuerte tilbud Styrke institusjonenes bærekraft og innovasjonsevne Skape attraktive lærings- og arbeidsmiljø Disse målsetningene dekker sektormålene i KD sin mål- og resultatstyring, og danner viktige premisser for senere strategiprosesser i den fusjonerte institusjonen. 3. Nye muligheter Den strategiske posisjonen som en fusjonert institusjon vil ha, skal utnyttes til å utvikle virksomheten videre. Dette gjelder innenfor organisasjon, studieportefølje og FoU. I forbindelse med samtalene som ble ført i 2010 ble det gjennomført faglige utredninger som blant annet pekte på muligheter og gevinster ved en fusjon. Deler av dette arbeidet er videreutviklet gjennom SAK-prosesser og danner et viktig grunnlag i ambisjonsnivået for faglige satsinger. Følgende områder er innledningsvis identifisert som særlige satsninger ved en fusjon: - Videreutvikling av en lærerutdanning, med implementering av en felles femårig lærerutdanning. En felles lærerutdanning i hele regionen vil utdanne lærere som har tyngre fagkompetanse i de fagene de skal undervise. Det er også en prosess med etablering av en lærerutdanning for hele løpet 1 13 og ikke bare dagens inndeling i 1-7 og 5-10 og en masterutdanning vil være bedre tilpasset dette. UiT har utviklet samarbeid med grunnskoler i Tromsø, såkalte universitetsskoler (samarbeid med grunnskoler), som også vil etableres i Finnmark som del av endringen av

5 lærerutdanningen til en masterutdanning. Dette vil styrke samhandlingen mellom fagmiljø og skolene og kvaliteten i praksisdelen av studiene. Å videreføre en grunnskolelærerutdanning i Finnmark er en klar forutsetning i den fusjonerte universitetet. Samarbeid mellom lærerutdanningsmiljøene i Tromsø og Alta vil kunne gi grunnlag for spesialisering/ arbeidsdeling og dermed en utvidelse av det totale valgfagstilbudet som tilbys ved det fusjonerte universitetet. Finnmark har blant annet et sterkt miljø innen naturfagsdidaktikk og spesialpedagogikk og fleksible/desentraliserte studieopplegg som det vil være viktig å utvikle videre. - Videreutvikling av de helse- og sosialfaglige miljøene En felles institusjon som samhandler med kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten vil styrke koordinering, samhandling, faglig utvikling og utdanningstilbudene. Dette innebærer etablering av gjennomgående studieløp til master- og PhD nivå, som sikrer attraktivitet både for rekruttering av studenter og ansatte. UiTs master i Helsefag vil kunne integreres med HiF sin kompetanse innen helsefag, og det vil jobbes videre med etablering av mastergrad innen sosialfag (sosialt arbeid/ barnevern). Det pekes også på at UiT allerede er til stede med medisinutdanningen i Finnmark og det vurderes å utnytte kompetanse og kapasitet i sykehusene i Finnmark enda bedre. Dette kan gjøres ved at femte og sjette år av utdanningene gjennomføres desentralisert, hvis kompetanse og infrastruktur er tilrettelagt for dette. En fusjonert institusjon vil kunne sikre større tilstedeværelse i Finnmark, både i Hammerfest, Kirkenes og i Alta, enn i dag. Dette gjelder foruten sykepleie og medisin også ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og jordmorutdanning, og spesialutdanninger for sykepleiere (intensiv, operasjon og akuttsykepleie) for å nevne noen. En slik tilstedeværelse for flere studieprogram vil også gi muligheter for å styrke det tverrfaglige arbeidet i studiene. En fusjonert institusjon vil også kunne tilby helhetlige løp der også videreutdanninger/ masteremner i helse- og sosialfag kunne tilbys flere steder i Finnmark. Høgskolen i Finnmark har i over 10 år tilbudt sosialfaglige studier i Tromsø. Først de siste årene er man gjennom SAK-prosessene knyttet nærmere til universitetet. Med en fusjon vil man oppnå en styrket fysisk infrastruktur i Tromsø både i form av en mer naturlig plass fysisk enn i dag og også enklere ha grunnlag for å samarbeide med det rike fagmiljøet som er knyttet til Helsefak ved UiT om en sterk sosialfaglig høgre utdanning basert på erfaringer og perspektiver fra Finnmarksmiljøet. - Videreutvikling av det idrettsfaglige miljøet Det etablerte SAK prosjektet «idrettshøgskole» videreutvikles i tråd med foreslått modell fra nedsatt prosjektgruppe. Modellen forutsetter et internt-/tverrfakultært samarbeid. Faglig innhold, organisering og profil på en idrettshøgskole er under utvikling som del av relevant for idrettsmiljøet i nord. I dette arbeidet vil HiFs kompetanse innen friluftsliv naturlig bli videreutviklet som en del av idrettshøgskolen, sammen med øvrige involverte fagmiljøer ved dagens UiT. - Regional utvikling I tillegg til satsingsområdene nevnt over finnes potensielle faglige synergier innenfor fagområdene i reiseliv, kulturfag, media, økonomi og administrasjon og realfag/teknologi, utover allerede pågående SAK-prosesser. Disse fagområdene vil være viktige i både styrkingen av offentlig- og privat sektor.

6 Det vil videre være en målsetning å arbeide tettere med de regionale innovasjonssystemene (næringshager, kunnskapsparker og inkubatorer) for å sikre en god utvikling og vekst i landsdelen. - Gjennomgående studieløp Det vil være en generell målsetning å utvikle helhetlige studieløp fra bachelor til PhD, for å sikre videre studiemuligheter for alle studenter som gjennomfører en grad. PhD utdanninger knyttet til profesjonsutdanningene vil være viktig, blant annet for å sikre kvalifisert arbeidskraft og utvikling av den profesjons- og praksisorienterte forskningen. - Kompetanseheving På det organisatoriske feltet vil en stor og robust organisasjon over tid kunne gi gode betingelser for utvikling av ansattes kompetanse. Blant annet skal det satses på kompetanseheving for å legge til rette for to karriereveier for ansatte (dosent og professor), og videre satsing på førstelektorprogram. - Nasjonale muligheter UiT og HiF vil gjennom en fusjon sammen være rustet til å etablere større nasjonale satsinger som bygger opp under regjeringens nordområdestrategi. I denne strategien er kunnskap kjernen, med fokus på miljøforvaltning, ressursutnyttelse og verdiskaping. En fusjonert institusjon vil ha et naturlig hegemoni på store og vesentlige områder innenfor nordområdene (mineraler, fornybar energi, petroleum, turisme og kultur som næring), og skal være en naturlig partner for utvikling av nye fagområder alene, eller i samarbeid med andre institusjoner. Det forventes en viss tildeling fra KD til å støtte opp under fusjonsarbeidet. Som del av fusjonsprosessen vil det være viktig å identifisere faglige prosjekt som bygger opp under fusjonens målsetninger. Det signaliseres at Øst-Finnmark, og spesielt Kirkenes, vil være en viktig region å etablere tiltak i, men at det er for tidlig å beslutte hva slags type faglige aktiviteter som bør etableres. Siktemålet er en betydelig styrking av Kirkenes som et studiesenter for universitetet. - Nærheten til Russland HiF har over en rekke år hatt ulike tilbud i Vadsø og Kirkenes. De siste årene har Kirkenes vært utgangspunkt for tilbud innenfor i første rekke velferdsyrker; lærer- og førskolelærer og barnevern. Et prosjekt med et økonomisk -administrativt tilbud ble også gjennomført med støtte fra Utenriksdepartementet, mens UiT kommende studieår gir et tilbud i PPU i Kirkenes. Vi ser et uløst potensial med også næringsrettede - og språkstudier der man utnytter det gode faglige samarbeidet som HiF har etablert med særlig Murmansk State Humanitarian University. Grenseområdet er også interessant for europeiske studenter og forskere, hovedsakelig på kortere studieopphold. Dette kan utvikles videre og det er her naturlig å bygge videre på aktiviteter som Barentsinstituttet og HiFs egne ressurser har i dag. Kvalitet og tilgjengelighet for høyere utdanning Utgangspunktet er å utvikle og styrke kvaliteten på eksisterende studieportefølje, og kvalitetsarbeidet skal forankres i etablerte strukturer og retningslinjer. Både HiF og UiT har etablerte strategier rundt fleksiblisering av studieporteføljen for å styrke tilgjengeligheten og kvaliteten på sine studier. Dette vil være viktigste strategi framover, og en

7 fusjonert institusjon vil kunne utvikle både faglige og driftsmessige synergier i sitt arbeid med fleksibilisering av studiene. Det vil være en klar strategisk målsetning at tilgjengeligheten for høyere utdanning skal styrkes i hele regionen gjennom fleksiblisering av etablert studieportefølje, og videreutvikle en fagportefølje som bidrar til vekst og utvikling i nærings- og samfunnsliv i nord. 4. Rammer og forutsetninger En fusjon mellom UiT og HiF representerer en satsning på utdanning og FoU i nord. Dette betyr at den faglige virksomheten i Finnmark ikke skal reduseres, men over tid sikres, utvikles og økes. Dette er et helt vesentlig grunnlag for å utnytte de strategiske muligheter som utviklingen i nordområdene gir, og for å forvalte det samfunnsansvaret institusjonene har på en riktig måte. For Finnmark som region vil suksessen til en fusjon måles i faglig virksomhet og kvalitet på denne fra den samlede virksomheten i og for Finnmark. Fusjonen har som en klar målsetning å øke involveringen fra hele universitetet i Finnmark og derigjennom styrke kompetansen og utviklingen i arbeids- og samfunnsliv. Fusjonsplattformen beskriver og avklarer en rekke organisatoriske forhold og betingelser for en fusjon. Den slår fast at en multicampusorganisasjon, med etablerte campus i Tromsø, Alta og Hammerfest og en etablert faglig virksomhet i Kirkenes. Det er videre avklart at det etableres et fakultet i Finnmark, som ledes fra Alta. Som beskrevet i styresakene S (UiT) og ST (HiF), er det viktig å finne en balanse mellom behovet for geografisk tilstedeværelse av faglig virksomhet i Finnmark og faglig integrasjon med universitetet ellers. Hvordan denne balansen organiseres rent faglig, bør utredes nærmere med en bred medvirkning fra berørte fakultet/institutt og fagmiljø. Noen forhold legges imidlertid til grunn i Felles plattform for fusjon. Faglig organisering Det etableres et fakultet i Finnmark (nivå to) i universitetets organisasjon. Ut over ansvar for de fagmiljø som ligger i fakultetets linje og samarbeid med øvrige fakultet, vil fakultetet ha et særskilt ansvar for universitetets samhandling med arbeids- og næringsliv i Finnmark og også i flere sammenhenger utover dette fylket. Det er et overordnet mål for fusjonen at den skal bidra til faglig integrasjon ved universitetet. Med dette menes at tilsvarende utdanninger har felles studieplaner og felles utlysninger, selv om studiet tilbys på flere steder og med involvering av flere fagmiljø. Dette vil gjelde følgende utdanninger: - Lærerutdanning - Førskolelærerutdanning - PPU - Sykepleierutdanning - Økonomi og administrasjon - Evt. div årsstudier, semesterstudier og etter- og videreutdanninger Dette betyr, uavhengig av hvordan disse studiene plasseres organisatorisk, at studieplaner skal harmoneres og bli felles for å sikre optimal faglig drift og faglige synergier. Det legges blant annet til grunn at den fusjonerte institusjonen vil tilby en femårig master som grunnskolelærerutdanning, og at den fireårige lærerutdanningen i ved HiF fases ut slik som i Tromsø. Begge fagmiljø blir da en del av en felles grunnskolelærerutdanning. En måte å løse

8 behovene for koordinering av utdanninger som tilbys på flere steder er å benytte programstyrer med representasjon fra involverte fagmiljø. Det legges til grunn at Finnmarksfakultetet skal ha det faglige ansvaret for sosialfaglige utdanninger. For å utnytte faglige gevinster ved en fusjon, forutsettes det et tett samarbeid med Helsefak og evt. andre relevante fakultet. HiF har arbeidet med utviklingen av en masterutdanning i sosialt arbeid. Det vil være en prioritert oppgave å realisere denne masteren ved Finnmarksfakultetet fra studiestart 2014 som et resultat av fusjonen. Det etablerte SAK-samarbeid med Høgskolen i Harstad (HiH), HiF og Helsefak innen barnevern forutsettes videreført. RKBU, som er involvert fagmiljø for utviklingen av en master i barnevern, er i sin helhet eksternt finansiert, og har en organisering avtalt med eksterne finansiører og overordnede myndigheter, og lar seg ikke omorganisere utenfor Helsefak. Så lenge masterutdanningen i barnevern er eksternt finansiert, og undervisningen gis av ansatte med ekstern finansiering, må det faglige ansvaret ligge ved RKBU, da dette er en avtale og forutsetning med de eksterne bidragsytere og myndigheter. På sikt er det et mål at det faglige ansvaret for masteren i barnevern overføres til Finnmarksfakultetet. For å ivareta prinsippet om faglig integrasjon må det finnes praktiske løsninger for gjennomføring av studieprogram som har fagmiljø ved flere fakultet. Tverrfakultære studier er ikke en ny konstruksjon ved UiT, og må nå videreutvikles med fakultet som ligger geografisk adskilt. Det legges også til grunn at Finnmarksfakultetet skal ha det faglige ansvaret innen det idrettsfaglige området. Det pågående samarbeidet og forslaget til arbeidsdeling mellom fagenheter, videreføres innenfor den modellen som er trukket opp i rapporten fra prosjektgruppa. Også for idrettsfaglige utdanninger må tverrfakultære løsninger etableres, på samme vis som for sosialfaglige utdanninger. Lærerutdanninger og sykepleierutdanning organiseres som del av respektive institutt i Tromsø, men sikres tilstedeværelse og kapasitet i Finnmark som i dag. I forrige styresak (S og ST 39-12) framgikk det at Finnmarksfakultetet skulle ha reiseliv som sitt tredje faglige ben. Fagmiljøene innen reiseliv, økonomi, media og kulturfag utgjør en viktig del av den næringslivsrettede virksomheten ved HiF. Det er en helt klar intensjon med fusjonen å styrke de næringsrettede utdanningene i Finnmark for å følge opp den samfunnsrollen som følger av utviklingen i nordområdene. Økonomifagene vil samordnes ved begge institusjoner og vurderes organisert sammen med Handelshøgskolen ved UiT, for å sikre best mulig faglig synergi. Økonomimiljøet i Alta, sammen med Handelshøgskolen, bør jobbe tett sammen med fagmiljøene i reiseliv og kulturfag rundt regional utvikling, innovasjon og entreprenørskap. En utvikling av den næringslivsorienterte faglige virksomheten i fylket vil således bygge opp under en fusjonert institusjons rolle i nord. Fagområdene reiseliv og idrett har også flere faglige berøringspunkter som vil være viktig å organisere innenfor samme fakultet framover. Dette dreier seg om friluftsliv, folkehelse, opplevelsesbasert turisme, osv. Et premiss for etableringen av Finnmarksfakultetet er at ledelsen ved fakultetet vil ha en utvidet rolle for universitetet i regionen særlig med tanke på problemstillinger rundt næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap. Å etablere et institutt med en faglig profil som bygger opp under denne funksjonen vil styrke både dybde og innhold til denne rollen. Fakultetet vil da ha et kompetansemiljø samlokalisert med ledelsen i Finnmark, som vil kunne bidra til å styrke rollen

9 til fakultetet, og universitetet samlet, innen regional utvikling. Et slikt fagmiljø vil samarbeide tett med UiTs andre fagmiljø innen økonomi, samfunnsvitenskap, kulturfag, biovitenskap og fiskeri. UiT har Barentsinstituttet (BAI) lokalisert til Kirkenes. Dette instituttet er, etter tidligere vedtak om omorganisering, organisert ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) fra Det kan være naturlig å se BAI i sammenheng med Finnmarksfakultetet og den utdanningsaktiviteten som HiF har og har hatt i Kirkenes, og en økt tilstedeværelse og faglig satsing i Øst-Finnmark. Den økte næringsaktiviteten og samarbeidene over grensen til Russland, tilsier utvikling av forskning- og utdanning i denne delen av Finnmark. Det bør søkes nær dialog med Finnmark fylkeskommune og regionen ellers om hva slags faglige satsinger som vil være ønskelig framover. Det er stort fokus på teknologi og teknologiske utdanninger, og særlig ingeniørutdanninger i nord. UiT har en tung faglig aktivitet innen realfag/ teknologi og ingeniørfag. UiT har et etablert samarbeid med Høgskolen i Narvik (HiN), som har en vel etablert virksomhet med forkurs og første år på ingeniørutdanningen i Alta. HiN har også bygget opp fleksibel ingeniørutdanning i Hammerfest de siste årene. En videre utvikling av ingeniørstudier i Finnmark i regi av det nye universitetet vil ta utgangspunkt i den aktiviteten som alt er i gang og en fusjon mellom institusjonene vil gi Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) et spesielt ansvar for kompetanseutvikling innen realfag og teknologi i Finnmark, og da naturlig i et nært samarbeid med HiN. Ut fra dette tegner det seg et tredje institutt ved Finnmarksfakultetet, med en faglig virksomhet innen regional utvikling (inkl. reiseliv, kulturfag, innovasjon og entreprenørskap). Et slikt institutt skal bygge opp under fakultetets rolle innen regional utvikling i Finnmark. Det vil her være avgjørende å involvere relevante institutter og fagmiljø både ved HiF og UiT i den videre prosessen med utvikling av innhold i et slikt institutt. Det vil følgelig være uheldig å konkludere for skarpt hvordan dette bør organiseres før en grundig prosess med involverte fagmiljøer er gjennomført. I dette arbeidet forutsettes det at det etableres god samhandling med Handelshøgskolen i Tromsø innen de områder dette instituttet har ansvar for, og med både HiN og NT-fak om realfag og teknologiske utdanninger i Finnmark. Oppsummert skisseres følgende faglige organisering av Finnmarskfakultetet til grunn fra fusjonstidspunktet. 1) Sosialfag 2) Idrettsfag/idrettshøgskole 3) Regional utvikling/næringsorienterte utdanninger (reiseliv, kulturfag, innovasjon og entreprenørskap). Barentsinstituttet vurderes som en del av Finnmarksfakultet Disse fagområdene organiseres som institutter, men faglig innhold utredes nærmere som del av organiseringen, og at flere forslag og løsninger kan komme opp under kommende prosesser. En fusjon mellom HiF og UiT er en etablering av et universitet også i Finnmark. Dette gir et mandat til en samlet universitetsorganisasjon å øke sitt engasjement innenfor utdanning og FoU i og for Finnmark som ikke lenger tren - og samfunnsliv i Finnmark må det

10 belyses nærmere hvordan fakultetsledelsen i Finnmark skal ivareta rollen innen regional utvikling når dette involverer fagmiljø utenfor deres egen linje. Ledelsesfunksjonene i Finnmark må derfor ha gode koblinger til universitetets ledelse sentralt. Det vises til UiTs pågående prosess med evaluering av styrings- og ledelsesstruktur som behandles i universitetsstyret i oktober, som også kan ses i sammenheng med hvordan en ny ledelsesstruktur kan ivareta Finnmarskfakultetets rolle ovenfor universitetets ledelse sentralt. Løsninger rundt prorektorfunksjon eller viserektorfunksjon bør vurderes som del av dette, og hvor en eventuell slik funksjon kan vurderes å ha et særlig ansvar for eksterne relasjoner og regional utvikling for det fusjonerte universitetet. Oppsummering faglig organisering: Den faglige organiseringen beskrevet ovenfor er et utgangspunkt og gir en retning. Det vil være en rekke beslutninger som må gjøres i en bredt anlagt prosess etter vedtak om å søke KD om fusjon er fattet. Det minnes om utgangspunktet for å invitere styrene til vedtak om å søke fusjon, hvor beslutningen fattes på overordnet strategisk nivå. Det vil ikke være hensiktsmessig eller praktisk gjennomførbart å utrede alle praktiske elementer i en fusjon, som forutsetninger for fusjonen. Selve fusjonsprosessen forutsetter bred deltakelse og involvering fra alle berørte parter både ut fra hensyn om viktige prinsipper om medvirkning, men også ut fra at beslutningene trenger alle partenes kompetanse for å finne gode og hensiktsmessige løsninger for det fusjonerte universitetet. En alternativ tilnærming til prosessen er å fusjonere hele HiF inn som et fakultet, og således ikke endre den faglige organiseringen fra fusjonstidspunktet. Denne løsningen vil ikke være optimal for de faglige målsettingene fusjonen ønsker å realisere, og en må derfor legge opp til en prosess som involverer berørte institutt og fakultet med klar tidsfrist for ferdigstillelse av et endelig forslag. Endelig organisering som følge av fusjonen vil da bli behandlet av ny ledelse og nytt institusjonsstyre etter Ved Universitetet i Tromsø er også Tromsø Museum (TMU) og Universitetsbiblioteket (UB) organisert som egne enheter på nivå 2 i organisasjonen. TMU vil bli lite berørt av en fusjon, mens for UB vil det ha både organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Det forutsettes at dette utredes nærmere i neste fase i prosessen. Direktørene anbefaler at beskrevet faglig organisering legges til grunn i det videre arbeidet, og at detaljene utredes nærmere og besluttes før fusjonstidspunktet Styring og ledelse Det fusjonerte universitetet viderefører UiT sin ledelses- og organisasjonsform. UiTs styringsog ledelsesstruktur er under evaluering, og evt. endringer som følge av denne må behandles som del av fusjonsprosessen. Jf. gjeldende ordning har UiT følgende ordning: Sentralt - Valgt rektor og åremålstilsatt universitetsdirektør - Universitetsstyre med 11 medlemmer. Fakultetene - Åremålstilsatte dekaner og tilsatte fakultetsdirektører - Fakultetsstyrer med eksterne styreledere og nesteledere (7, 9, 11 eller 13 medlemmer)

11 Instituttene - Åremålstilsatte instituttledere - Valgfritt med instituttstyre eller ikke. Instituttleder er styreleder. Studieprogrammene - Valgfritt med studieleder eller programstyre. Finnmarksfakultetet vil ledes av en dekan på lik linje med dagens fakultet ved UiT. Ved universitetet har fakultetene betydelig autonomi, og styres i hovedsak gjennom fastsatte reglement og budsjett/disponeringsskriv som er forankret i budsjettmodell og strategiplan. Dekanmøtene utgjør en viktig møteplass mellom institusjonsledelsen og fakultetene, og utgjør en viktig ledergruppe ved universitetet. Som nevnt ovenfor ligger det i fusjonens intensjon at Finnmarksfakultetet vil ha et særskilt mandat i forhold til universitetets bidrag til regional utvikling i Finnmark, i tillegg til alminnelige fakultetsfunksjoner. Det må derfor beskrives nærmere hva dette skal innebære i sammensetning av fakultetssyre og mandatet for ledelsen av fakultetet. Det vises til kommentarer ovenfor om universitetets evalueringsprosess av styring og ledelse, og hvilke muligheter som kan utredes for å styrke ledelsesfunksjonen i Finnmark. For å ivareta stedlige faglige lederfunksjoner på nivå tre, etableres det som prinsipp for organiseringen at fagmiljø av en viss størrelse skal ha en stedlig ledelsesfunksjon (f.eks assisterende instituttleder) når det er større geografisk avstand mellom dette fagmiljø og instituttledelsen. Dette skal bidra til å sikre nærhet mellom ansatte og instituttledelsen, og et myndig koordineringspunkt mellom fagmiljøene. Administrasjonen Administrasjonen skal ledes av universitetsdirektøren. Organisatorisk består administrasjonen av 7 avdelinger direkte i universitetsdirektørens linje - Avdeling for utdanning (UTA) Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (KSA) Avdeling for personal og organisasjon (POA) Avdeling for økonomi (ØA) Avdeling for IT (ITA) Avdeling for bygg og eiendom (BEA) Fakultetenes administrasjon ledes av fakultetsdirektør. Organiseringen av fakultetenes administrasjon varierer noe avhengig av størrelse, men har som hovedregel tilsvarende administrative enheter som de på universitetet sentralt (studie, økonomi, personal, forskning), med unntak av ITA og BEA som er sentralisert. ITA og BEA har organisert lokale støttefunksjoner desentralisert på campus i tillegg til de sentrale driftsavdelingene. Avdelingsdirektørene og seksjonssjefene på fakultetene har jevnlige møter. Det legges til grunn at UiTs administrative organisering videreføres. Det vil være naturlig at deler av administrasjonen ved HiF utgjør en fakultetsadministrasjon som dekker funksjonene innenfor utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid, personal og økonomi på lik linje med fakultetene ellers. Det vil være naturlig at tilsatte ved HiF blir en del av de administrative avdelingene som ledes fra UiT, og det skal vurderes om administrative roller og/eller funksjoner som er felles for hele universitetet kan ledes fra Alta. Ansatte og studenters rettigheter og plikter Felles plattform for fusjon er ganske utfyllende på dette punktet. Det vises spesielt til UiTs reglement for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Denne definerer de viktigste typer arbeidsoppgaver og hva som defineres som normalordning i fordeling av tid til FoU og undervisning for de ulike stillingskategoriene.

12 - Professor, dosent og førsteamanuensis: Like mye tid til undervisning og FoU arbeid, når tid til andre oppgaver er trukket fra. - Førstelektor: Inntil 30 % FoU arbeid og 70 % undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Førstelektorer har mulighet til å søke utvidelse av FoU-tid til inntil førsteamanuensisnivå på grunnlag av prosjektsøknad og tidligere produksjon. - Universitetslektor: Inntil 20 % til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. - Høgskolelærer/øvingslærer: 10 % av tiden til faglig oppdatering. Reglementet gir også retningslinjer for uttelling i arbeidsplan for ulike arbeidsoppgaver. Det legges til grunn at ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger ved HiF overføres til UiTs stillingsstruktur. Viktigste endring her vil være at en høgskolelektor får endret tittel til universitetslektor. Arbeidsavtaler videreføres fra fusjonstidspunktet, med mindre omplasseringer er gjort som del av fusjonsprosessen. UiT har en etablert ordning for tildeling av FoU-termin for ansatte i faste førstestillinger. Hovedprinsippet her er at man kan søke om FoU-termin gitt at visse vilkår er oppfylt. Blant annet kreves det som hovedregel en gjennomsnittlig FoU-produksjon på 0,5 publikasjonspoeng per år. - For tilsatt med 50/50 fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid kan det gis inntil ett års FoU-termin etter fire tjenesteår. - For tilsatt med 70/30 fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid kan det gis inntil ett års FoU-termin etter seks tjenesteår. Som del av fusjonsprosessen skal det utarbeides bemanningsplaner for berørte enheter, og ansatte gis innplassering i ny organisasjon etter samme prinsipper som ble benyttet ved fusjonen mellom UiT og Høgskolen i Tromsø. Denne prosessen ble gjennomført med et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, og anses i ettertid som vellykket. Når det gjelder tildeling av forskningstid, vurderer direktørene at dagens forskjeller mellom institusjonene ikke er betydelige. Største forskjellen gjelder førstelektorer hvor publiserende førstelektorer ved HiF kan oppnå 47,5 prosent FoU tid, men denne gruppen har i praksis samme muligheter ved dagens struktur ved UiT etter søknader (se over). Studentene sikres sine rettigheter ved at det gis garanti for at påbegynt studieprogram kan fullføres innenfor gjeldende regelverk på fusjonstidspunktet. Fusjonen vil i seg selv ikke føre til endrede betingelser for studentenes gjennomføring av studiene. Studentsamskipnadene og studentvelferd Lov om universiteter og høgskoler og Lov om studentsamskipnader fastslår at utdanningsinstitusjonens ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljø ved utdanni ( 5 i Lov om studentsamskipnader). Det er en klar målsetning at det utvikles likeverdige velferdstilbud til studentene på alle campuser, og det er vesentlig at det satses på utvikling av gode og tidsmessige velferdstjenester for å være attraktive for studiesøkerne. Ledelsene ved studentsamskipnadene i Tromsø og Finnmark oppfordres derfor å igangsette et utrednings- og utviklingsarbeid som beskriver organiseringen av studentvelferden som følge av en fusjon mellom UiT og HiF. Det vil være et sterkt ønske om at studenthusene i Tromsø og Alta skal videreføres og utvikles, og at det fusjonerte universitetet støtter opp under dette.

13 5. Overgangsordninger om de ulike campusene. For å sikre HiF og Finnmark sine interesser bør det i en overgangsfase etableres noen tiltak. Valg til rektorteam og universitetsstyre - Det gjennomføres valg på nytt styre og institusjonsledelse våren 2013, med funksjonstid til Det søkes KD om unntak fra UHL 9, slik at ansatte fra HiF og UiT kan delta på valg på rektorteam og styre på like vilkår. Det søkes KD om å utvide styret fra 11 til 13 medlemmer for perioden Etter dette går UiT tilbake til normalordningen på 11 medlemmer. - Det utarbeides et valgreglement for gjennomføring av valget på nytt styre og rektorteam hvor HiF sikres en representant blant tilsatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling og en representant blant studentene for perioden For stillingsgruppene teknisk-administrativt tilsatte og midlertidig vitenskapelig tilsatte (stipendiater og post doc) skal vara gå til tilsatt fra den institusjon som ikke har det faste medlemmet. Det vurderes som en stor fordel å få HiF med som fullverdig deltaker i valgene som gjennomføres vårsemesteret 2013 da dette vil sikre legitimitet for nytt rektorteam i hele organisasjonen. Fylkeskommunene har ikke rett til å oppnevne to eksterne styremedlemmer til universiteter slik som tilde statlige høgskolene. Det vil være viktig å involvere alle de berørte fylkeskommunene i prosessen, og de bør derfor inviteres til å foreslå eksterne styremedlemmer på lik linje med fakultetene. En fullstendig liste behandles av universitetsstyret før den sendes Kunnskapsdepartementet som oppnevner de eksterne styremedlemmene. Valg til fakultetsstyrer Gitt at faglig organisering er besluttet tids nok bør tilsatte ved HiF delta i valg på fakultetsstyrene etter samme prinsipper som for universitetsstyret. Dette er imidlertid en praktisk problemstilling som styringsgruppa må beslutte på et senere tidspunkt. Kongelig resolusjon For å tydeliggjøre det fusjonerte universitetets ansvar for den faglige virksomheten i Finnmark skal KD bes om å formulere dette i kongelig resolusjon. En slik resolusjon kan ikke være så spesifikk at den fratar styret den myndighet og det ansvar det har jf. Lov om universiteter og høgskoler, samtidig som den presiserer det samfunnsoppdraget den nye institusjonen vil ha i regionen og i landsdelen. KD vil i årlige tildelingsbrev og periodiske etatsstyringsmøter ha anledning til å gi føringer for virksomheten som ivaretar Finnmarks behov innen utdanning og FoU. 6. Økonomiske forutsetninger Fusjonen skal ikke i seg selv ha omfordelende effekt mellom dagens organisasjoner. Med dette menes at HiF og UiT går inn i fusjonen med sine økonomiske utgangspunkt, og at disse videreføres i kommende budsjett. I tråd med universitetsstyrets fullmakt og ansvar, vil denne over tid kunne gjøre strategiske beslutninger som får konsekvenser for den faglige virksomheten

14 konserverende utgangspunkt, men som et utgangspunkt for vekst og utvikling begge steder. Med skissert organisering vil det trolig bli endringer i linjene mellom dagens fakulteter ved UiT og Finnmarksfakultetet, og det er en forutsetning at ressursene følger aktiviteten. Det betyr at det må gjøres økonomiske omdisponeringer i organisasjonen i etterkant av at innplassering av personell er foretatt. Eventuelle overforbruk og underforbruk i budsjettenhetene skal videreføres, men dette må beregnes nærmere når endelig organisering er besluttet. Videre forutsettes det at nåværende overordnet modell for fordeling av statsbevilgningen videreføres med nødvendige tilpasninger. Som del av overgangen til en institusjon, må tidspunkt for endret rapportering til Databasen for høyere utdanning (DBH) vurderes nøye, da det vil være viktig å kunne henføre studiepoengproduksjonen og publikasjonspoeng til riktig avdeling. Dette innebærer trolig at studiepoengproduksjon og publikasjoner bør rapporteres for hele 2013 som respektive institusjoner eller avdelinger. Det foreligger klare signaler fra KD om økonomiske bidrag til fusjonsprosessen (SAK midler). Det er imidlertid signalisert at det ikke vil gjøres noen bevilging før en fusjonssøknad er sendt KD. 7. Organisering av videre prosess Prosessen etter et fusjonsvedtak vil være omfattende og skal fastsette alle praktiske forhold organisatorisk og personalmessig. Dette vil kreve bred involvering fra ansatte, studenter og andre interessenter. Rammene for prosessen vil være de prinsipper som er fastsatt i plattformen for fusjon. I dette arbeidet er det en klar forutsetning at det etableres bredt sammensatte arbeidsgrupper med representanter fra begge institusjoner, fagmiljøer og tillitsvalgte. Arbeidsgruppene oppnevnes og rapporterer til en styringsgruppe med 6 representanter utgått av hvert av styrene. Styrene oppnevner selv sine representanter. Det foreslås følgende sammensetning av styringsgruppen: - o o o o o o 2 Rektorer, hvor rektor ved UiT oppnevnes som leder av styringsgruppa og rektor ved HiF som nestleder 2 prorektorer 2 eksterne styremedlemmer 2 styremedlemmer fra vitenskapelig tilsatte 2 styremedlemmer fra teknisk/administrativt tilsatte 2 Studenter Universitetsdirektør og høgskoledirektør er sekretær for styringsgruppa. Fusjonssekretariat: For å ivareta koordinerings- og utredningsbehov i fusjonsprosessen må det etableres et fusjonssekretariat med forankring i begge institusjoner. Vil rapportere til sekretærer for styringsgruppa. o Koordinering av prosessene, og sikre framdrift i arbeidet o Forberedelse av saker til styringsgruppemøter Følgende prosesser er identifisert og må behandles av styringsgruppa:

15 - - - Faglig organisering av Finnmarksfakultetet og fakultetets funksjoners plass i universitetets ledelse (rektoratet) Utvikling og implementering av felles studieplaner for innen fagområdene o Lærerutdanninger (grunnskolelærerutdanning og førskolelærerutdanning) o Sykepleierutdanning o Økonomiutdanning o Videreutdanninger som er tilsvarende ved begge institusjoner o Fleksible utdanninger Videre utvikling av påbegynte SAK prosjekter o Master i barnevern o Idrettsutdanning herunder etablering av en Idrettshøgskole o Reiseliv Mandat og arbeidsoppgaver for fakultetsledelsen ved Finnmarksfakultetet Organisering av administrasjonen Bemanningsplaner ved institutter og administrasjon som følge av fusjonen Sikre utdanningsvirksomheten, herunder å avklare utlysning av studieportefølje høsten 2013 og mulige innpasninger Gjennomgang og tilpassing av reglementer og forskrifter innen personal, økonomi, forskning, utdanning, mv. Styringsgruppen fastsetter selv en konkret framdriftsplan som sikrer involvering av ansatte studenter og aktuelle andre interessenter. Det forutsettes at dette arbeidet bygger på vedlagte forslag til Felles plattform for fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark. I tillegg skal det også igangsettes et arbeid sammen med tillitsvalgte ved de to institusjonene for å få på plass en avtale om medbestemmelse (forhandles sentralt) og en omstillingsavtale (behandles lokalt). Det anbefales at dette arbeidet bygger på de erfaringer som ble gjort ved fusjonsprosessen på Tromsøya hvor representanter fra hovedtillitsvalgte og fra arbeidsgiversiden fra begge institusjoner deltar i arbeidet. Andre saker som behandles av universitetsdirektøren og høgskoledirektøren - Sikre driftskritiske systemer Etablere felles administrative rutiner, basert UiTs organisering og regelverk. Skisse til framdriftsplan

16 I arbeidet med utforming av den endelige søknaden vil det være hensiktsmessig å innhente synspunkter også utenfor institusjonene som vertskapskommunene og fylkeskommunene. Søknaden behandles i styrene i oktober. Det legges opp til at styringsgruppa trer sammen etter at søknaden er vedtatt i oktober. Styringsgruppa legger en framdriftsplan som sikrer tilstrekkelig behandling av de ulike områdene som skal utredes i fasen fram til Styringsgruppa må i sin framdriftsplan ta stilling til hva som er nødvendig å få på plass før et fusjonstidspunkt og hva som er hensiktsmessig å utsette til vi er en felles institusjon. Videre må styringsgruppa nedsette nødvendige arbeidsgrupper som involverer ansatte, studenter og tillitsvalgte ved begge institusjoner, og som sikrer deltakelse også fra fakultet/institutt og aktuelle fagmiljøer. Det forutsettes at styringsgruppa systematisk rapporterer til styrene ved begge institusjoner, og at det etableres en felles hjemmeside for prosessen hvor all informasjon legges ut tilgjengelig Direktørens vurdering Innledningsvis vil direktøren si at samtalene som har munnet ut i dette saksframlegget har vært preget av en felles forståelse av utfordringer og mål, slik de framkommer i dokumentet Felles plattform for fusjon. Ut fra disse har en drøftet ulike organisatoriske og styringsmessige løsninger i en åpen og tillitsfull form. Samtidig er det ikke noen grunn til å legge skjul på at det har vært krevende å finne løsninger som har imøtekommet ulike interesser, internt ved HiF, og eksternt i våre omgivelser. I en diskusjon om hvordan utdanningstilbud og fou i Finnmark skal videreutvikles ved det nye universitetet har det også vært en diskusjon om vektlegging av økt aktivitet i Finnmark vs vektlegging av økt aktivitet styrt fra Finnmark. Ut fra et perspektiv om å videreutvikle omfang og kvalitet på det totale tilbudet som når befolkningen i Finnmark er det første perspektivet viktig, ut fra et perspektiv om at det gjør forskjell hvem som definerer retningen på virksomheten, har det andre perspektivet vært viktig. Det har derfor vært lagt vekt på å sikre en styringsmessig forankring i Finnmark av en tilstrekkelig stort volum av virksomhet, og samtidig gi virksomheten et faglig innhold som gjør den interessant for videreutviklingen av samfunnslivet i Finnmark En utfordring her har vært en organisatorisk asymmetri mellom UiT og HiF: en del problemstillinger som ved HiF er naturlig å ta opp på institusjonsnivå er på UiT lagt til fakultetsnivå. Det har derfor vært vanskelig å få avklaringer på en del for oss viktige forhold på dette stadiet i prosessen. En annen utfordring ligger i dynamikken i feltet; det har ikke vært ønskelig å låse seg for mye til løsninger som i løpet av kort tid kan vise seg å være uhensiktsmessig fordi nye organisasjonsløsninger vokser fram som resultat av nye behov, muligheter og forventninger. En tredje utfordring ligger i at de ulike fagmiljøene i liten grad har vært koplet på prosessen. Det vil være viktig å involvere dem, og da kan det vise seg at nye organisasjonsløsninger kommer opp. Vi har i saksframlegget derfor endt opp med å skissere noen hovedprinsipper som angir noen rammer for hvordan man ønsker de mer detaljerte løsningene.

17 Om prosessen Styret var i sin behandling 20 juni opptatt av prosessen fram mot neste styrebehandling av fusjonssaken. Styret ønsket at man i den videre prosessen holder nær kontakt med Finnmark fylkeskommune, og andre regionale organer og de ansatte v/hif. Direktøren vil derfor gjøre rede for hvordan styrets bestilling er fulgt opp på dette punktet. I den sammenheng vil det også bli redegjort for en del av de synspunkter som er kommet opp, særlig internt. Når det gjelder de eksterne prosessene har det vært ulike former for kontakt av både formell og mer uformell karakter. Rektor har hatt uformell kontakt med det politiske nivået, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå for å orientere om de vurderinger som ligger til grunn for prosessen. Av mer formelle prosesser kan nevnes at Alta kommune inviterte toppledelsen ved UiT og HiF, sammen med representanter for Tromsø kommune og Finnmark fylkeskommune til et seminar i Altaelva i begynnelsen av august, for å utveksle synspunkter. Inntrykket fra dette seminaret var at det var en positiv holdning til prosessen fra deltakerne. Det er videre avklart at saka behandles i Alta kommunestyre, Hammerfest formannskap og Finnmark fylkesting før endelig beslutning i høgskolestyret i slutten av oktober. Direktøren mener at saken har fått en god forankring i eksterne politiske organer. Når det gjelder de interne prosessene har det vært gjennomført 2 allmøter for alle tilsatte, og det har, på oppfordring vært gjennomført allmøter på institutt for helsefag, institutt for sosialfag og institutt for økonomi og reiselivsfag. Saken har vært fortløpende drøftet i ledermøtene. I tillegg har saken vært orientert om overfor tjenestemannsorganisasjonene og den er også sendt ut til uttalelse etter at dette saksframlegget er ferdigstilt. I skrivende stund foreligger det ingen skriftlige uttalelser fra disse instansene, men direktøren vil kort kommentere noen av de punktene som har kommet opp i diskusjonen: Ad prosessen Det har vært flere innspill på at prosessen har gått for raskt, slik at det har vært for dårlige muligheter til å sette seg inn i, og å gjennomføre skikkelige diskusjoner, om saken. Direktøren viser til at framdriftsplanen på et tidlig tidspunkt ble drøftet med tjenestemannsorganisasjo nene, og det kom ingen innsigelser her. En har likevel valgt å gjennomføre behandlingen over to møter slik at realitetsbehandlingen er utsatt i en måned, slik at ønskene om bedre tid til en viss grad er imøtekommet. Ad styringsordning. Det har vært en generell tilslutning til den styringsmodell som er foreslått, særlig rundt etablering av et eget Finnmarksfakultet. En utvidelse av det nye universitetsstyret til 13 de. Når det gjelder fakultetsnivået, vises det til kommentaren innledningsvis i høgskoledirektørens kommentarer. Når det gjelder instituttnivået har det vært uttrykt usikkerhet for konsekvensene av å flytte styringen av noen av kjernestudiene ved HiF (for eksempel lærerutdanningene og sykepleierutdanningen) til Tromsø. Det uttrykkes engstelse for at dette kan øke risikoen for nedbygging av tilbud i en situasjon med skjerpet konkurranse om ressurser. En ordning med assisterende instituttleder for de fagmiljø som er av en viss størrelse, og som har instituttledelsen lokalisert på annet sted, vurderes som viktig. For Finnmarksfakultetet vil det være mulig å organisere disse inn i den faglige ledelsen her, selv om de tilhører et annet fakultet. Ad organisering

18 Hvilke fagområder/studieprogram som skal sortere under Finnmarksfakultetet,hvordan skal disse organiseres i institutter og hvilke fagmiljø som skal sortere under institutt/fakultet som er geografisk plassert i Tromsø har vært et av de viktigste spørsmålene. Organisering av et institutt for idrett/idrettshøgskolen og et institutt for sosialfag ved Finnmarksfakultetet har vært ukontroversielt. Det har imidlertid vært et klart standpunkt fra HiFs side at dette ville være et for tynt grunnlag for et slikt fakultet. Det har derfor vært en diskusjon om innhold i et tredje institutt. For å sikre et faglig innhold i dette instituttet som retter seg mot regional utvikling har det vært ønskelig å bygge på (deler av) dagens institutt for økonomi og reiselivsfag. Her har fagmiljøet vært delt; øk.adm-miljøet har signalisert sterkt at de ønsker å knytte seg opp mot Handelshøgskolen i Tromsø fordi de mener at de største faglige synergieffektene kan oppnås ved en slik kopling. Deler av reiseliv har på den annen side sett for seg en løsning med å knytte seg mot idrettshøgskolen og profilere koplingen mellom reiseliv og friluftsliv. Det forslaget en har havnet ned på her, må sees som et kompromiss: deler av øk adm går til handelshøgskolen, mens reiseliv og kulturfag samt Bachelor of northern studies går til institutt 3 (navn på dette instituttet må klarlegges senere). Det har også vært fremmet synspunkter på at hele lærerutdanningen ved det nye universitetet burde kunne organiseres under Finnmarkfakultetet, bla for å få en faglig synergi med et annet stort profesjonsområde her sosialfagene. En slik løsning ville kunne forutsette at instituttledelsen forble i Tromsø, der det tyngste lærerutdanningsmijøet er lokalisert. Det er foreløpig ikke arbeidet videre med dette alternativet. Det har også framkommet synspunkter på at med den fagporteføljen som er foreslått i det foreliggende forslaget, så vil Finnmarksfakultetet bli en svak enhet. Direktøren ser at dette kan bli en utfordring, og mener at det er viktig å følge opp denne problemstillingen også i arbeidet framover. Det bør være viktig for det nye universitetet som helhet, både for å skape troverdighet i forhold til det samfunnsoppdraget man tar på seg i forhold til Finnmark, og for å sikre at et fakultet som ligger utenfor hovedcampus ikke blir marginalisert innenfor universitetssamfunnet, at det blir et institusjonelt ansvar å sikre bærekraftige fagmiljø og en robust organisasjonsenhet. Avslutning Direktøren mener at det foreliggende forslaget til forutsetninger og rammer for en fusjonsprosess er et godt grunnlag for å realisere et nytt universitet som er i stand til å møte de utfordringer og realisere de målsettinger som ligger i plattformdokumentet utarbeidet av rektorene ved UiT og HiF.

19 Felles plattform for fusjon Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av mål og forutsetninger som ligger til grunn for en fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark 1

20 0. Innledning Dette dokumentet er framkommet i en prosess hvor ledelsene ved begge institusjoner har gjort en avveiing mellom særinteresser og fellesinteresser, og kommet fram til et omforent grunnlag for en fusjon mellom UiT og HiF. Målene og prinsippene som er beskrevet er robuste og skal være retningsgivende for kommende styreperioder og politiske konstellasjoner. 1. Begrunnelse Kompetanse er den mest sentrale innsatsfaktoren for realisering av regjeringens nordområdestrateg. I kunnskapsutvikling ligger muligheter for videre utvikling og vekst innen en rekke sentrale strategiske områder i nord. Universiteter og høgskoler i Norge opplever økende konkurranse om studenter, ansatte, finansiering og oppmerksomhet fra omverdenen. Samlet sett står institusjonene overfor store strategiske og faglige utfordringer. I Nord-Norge er dette spesielt knyttet til: Demografi: Demografiske analyser for Nord-Norge viser at institusjonene i landsdelen samlet sett har, og vil få, store utfordringer med hensyn til rekruttering av studenter og ansatte. Institusjonenes utvikling er avhengig av en sunn befolkningsutvikling, noe som igjen vil være en betingelse for at landsdelen skal utvikle seg videre. Faglig bærekraft og vitalitet: Utvikling av attraktive studier og arbeidsplasser forutsetter faglige bærekraftige miljøer og vitalitet gjennom at krefter forenes og styrkes. Geografi og distribusjon: Geografien i Nord med lange avstander gir helt spesielle betingelser for utvikling av landsdelen og krever fleksible tilbud og god tilgjengelighet til høyere utdanning, også utenfor sentrale strøk. En fusjon mellom og UiT og HiF bygger på erkjennelsen av at større organisasjon har bedre forutsetninger for å løse de utfordringene landsdelen står ovenfor. Den videre kunnskapsutviklingen i nord best kan skje gjennom robuste og sterke fagmiljøer, hvor komplementariteten ved fagmiljøene best kan videreutvikles i en felles organisasjon. Den nye institusjonen fortsatt skal være et breddeuniversitet som er internasjonalt orientert og samtidig regionalt forankret. Samlet sett vil en fusjon mellom de to institusjonene styrke både utdanningstilbudene, forskningen, institusjonens samfunnsrolle og den politiske slagkraften i landsdelen. Det erkjennes at en sammenslått institusjon som et av landets fire breddeuniversitet vil stå bedre rustet til å møte disse utfordringene enn institusjonene enkeltvis vil være. 2

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Felles plattform for fusjon

Felles plattform for fusjon Felles plattform for fusjon Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av mål og forutsetninger som ligger til grunn for en fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark 1 0. Innledning

Detaljer

- - o o o o o. o o o - - - - -

- - o o o o o. o o o - - - - - o o o o o o o o Felles politisk plattform for fusjon En fusjon mellom Universitet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark skal skape en sterk regional aktør med gode strategier for vekst i høgre utdanning og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Felles politisk plattform for fusjon

Felles politisk plattform for fusjon Felles politisk plattform for fusjon En fusjon mellom Universitet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark skal skape en sterk regional aktør med gode strategier for vekst i høgre utdanning og forskning. Denne

Detaljer

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010 Ved Britt Elin Steinveg, UiT Litt historie og bakgrunn 2 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon

Detaljer

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19. Fusjonen i Tromsø - Bakgrunn, prosess og konsekvenser Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.september 2008 Universitetet i Tromsø 1 Universitetet i Tromsø 2 Organisasjonskart

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget)

HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo HØGSKOLEN I NARVIK Deres ref.: Vår ref.: Narvik, 2010/54/KKV 22.04.2010 HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 11/15 Fusjon mellom HSH og UiS - intensjonsavtale Saksnr: 15/00876-3 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Pål Vegar Storeheier 12.04.2016 Foto: S'g Brøndbo, UiT Fusjonshistorie 2 Universitetet har siden 2009 fusjonert med fire høgskoler Høgskolen

Detaljer

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling?

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Erfaringer fra fusjonsdiskusjoner fra Høgskolen i Narvik Kjetil Kvalsvik Høgskolen i Narvik Litt om fusjoner En fusjons og/eller alliansebølge

Detaljer

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 105/2012 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 7.11.2012 Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 1. Innledning Det vises til fakultetsstyresaker

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Høringsuttalelse fra Institutt for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Harstad.

Høringsuttalelse fra Institutt for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Harstad. Høringsuttalelse fra Institutt for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Harstad. Uttalelsen er vedtatt i instituttstyret for Helse- og sosialfag 14.oktober 2015. I tillegg stiller samtlige seksjoner og

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET I JUNI

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET I JUNI Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 20.09.2013 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: 18.02.2013 Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH),

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Universitetet i Tromsø helt uten voksesmerter? Johanne Raade

Universitetet i Tromsø helt uten voksesmerter? Johanne Raade Universitetet i Tromsø helt uten voksesmerter? Johanne Raade Historikk I 2009 Fusjonerte Universitetet i Tromsø med Høgskolen i Tromsø Frivillig fusjon mellom to «likeverdige parter». Institusjonene lå

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020 Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Universitets - og høyskolesektoren i Norge 8 universiteter 8 vitenskapelige høgskoler 2 kunsthøgskoler

Detaljer

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor NOTAT Om: Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi?

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi? Utdanning, behov og etterspørsel Hva er status og hvor går vi? Kort om Tromsø 69ºN Fikk byprivilegier 1794 Areal 2.558 km 2 Nordens Paris Porten til ishavet Folketall ca 70 000 Viktige næringer: Offentlige

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer