Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grünerløkka"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel ENDELIG INNKALLING 6/13 Det innkalles til møte i bydelsutvalget i Bydel 31. oktober 2013 kl i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime Opprop Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Kopi av brev fra bydelsdirektøren til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester med kommentarer til Byrådets budsjettforslag 2014 er tidligere utsendt. Eventuelt Innmeldte spørsmål Saker til behandling: SAK 95/13 PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 19. SEPTEMBER 2013 Protokollen er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. Vedtak: SAK 96/13 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUVIKLINGSKOMITEEN 14. OKTOBER 2013 Protokollen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering. Vedtak: SAK 97/13 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMTEEN 15. OKTOBER 2013 Protokollen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering. Vedtak: Bydel Postadresse: Telefon: Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Telefaks: Oslo e-post:

2 SAK 98/13 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 16. OKTOBER 2013 Protokollen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering. Vedtak: SAK 99/13 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 21. OKTOBER 2013 Protokollen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering. Vedtak: SAK 100/13 PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 7. OKTOBER 2013 Protokollen er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering. Vedtak: SAK 101/13 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 22. OKTOBER 2013 Protokollen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering. Vedtak: SAK 102/13 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 23. OKTOBER 2013 Protokollen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering. Vedtak: 2

3 SAK 103/13 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31. AUGUST 2013 Økonomirapporten er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Økonomirapportering per 31. august 2013 tas til orientering. Vedtak: SAK 104/13 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 2. TERTIAL 2013 Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013 for bydel er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. Behandlingen i komiteene og rådene følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013 tas til orientering. Vedtak: SAK 105/13 MØTEPLAN FOR AU, BU, KOMITEER OG RÅD 2014 Bydelsdirektørens forslag til møteplan 2014 med endringer foreslått i AU følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Vedtak: SAK 106/13 REVIDERING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER I BYDEL GRÜNERLØKKA Saksframlegg med behandling i Helse- og sosialkomiteen og forslag fremmet i komiteen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Øvrige dokumenter er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. Forslagene lagt inn/markert i eksisterende forskrift vil bli ettersendt og lagt ut på bydelens nettside. Vedtak: SAK 107/13 OVERFØRING FRA BYDELENS DRIFTSBUDSJETT TIL INVESTERING. OMBYGGING AV FAMILIEHUSET Saksframlegg følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: I henhold med bydelsutvalgets vedtak i sak 64/13 overføres kr ,- fra bydelens driftsbudsjett til investeringsbudsjettet. Vedtak: 3

4 SAK 108/13 NEDRE FOSS BYPARK FORSLAG FRA PER ØSTVOLD (SV) Saken ble varslet i AU-møtet Forslaget ettersendes og legges ut på bydelens nettside. Vedtak: Oslo 24. oktober 2013 Lise Olsen møtesekretær 4

5 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0037 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: , 121 KOMMENTARER TIL BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG 2014 Byrådets budsjettforslag innebærer en total rammereduksjon i driftsrammen for kommunens sektorer på 240 millioner. Av disse får virksomhetene innenfor Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester en reduksjon på 194 millioner, det vil si 80 % av hele reduksjonen. Bydelene får en reduksjon på 170 millioner. I forhold til korrigert budsjett 2013 får Bydel en reduksjon på 8,1 millioner. Justert for at uendret TT kjøring ble vedtatt videreført er reduksjonen på millioner. Innenfor denne reduksjonen er det i byrådets forslag forutsatt en økning på boligsosialt arbeid på 1 million og en styrking av helsestasjonstjenesten på 1,3 millioner. Totalt gir dette en reduksjon på 13,4 millioner. Bydelen har for funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø, funksjonsområde 2 B oppvekst, funksjonsområde 3, pleie og oppvekst og funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp, til sammen en reduksjon i korrigert budsjett på millioner. Bydelen har en reduksjon i antall personer over 80 år, noe som gir seg utrykk i mindre behov for tjenester. For barnevern og pleie og omsorgstjenester til personer under 67 år har bydelen de senere år satset på å styrke tiltak i hjemmet og lokale tiltak. Dette gir gode tjenester og er mindre kostnadskrevende enn kjøp av institusjonsplasser. Til tross for et meget stramt budsjett anser bydelsdirektøren det som mulig å tilpasse budsjettrammen til disse tjenestene uten at det går vesentlig utover kvantitet og kvalitet. Når det gjelder rammen til barnehager er bilde derimot et annet. Bydelen har etter omlegging av finansieringssystemet for barnehagene forsøkt å holde kostnadene innenfor den rammen som er tildelt bydelen til barnehagedrift. Bydelene har et svært lite handlingsrom i forhold til barnehagebudsjettene da: husleiene er direkte kompensert og ligger fast det er en fast norm for bemanning i forhold til antall barn bydelene har ikke bestillermyndighet på barnehageplasser bydelen ikke bestemmer over antall plasser i bydelen eller antall barn fra andre bydeler. I 2013 fikk bydelen et rammekutt på 6,9 millioner. Bydelen klarte å tilpasse seg rammen ved omorganisering, lønnskrap, et minimumsnivå på vikarer mv. I forhold til korrigert budsjett 2013 får bydelen en reduksjon i rammen på nærmere 8 millioner i Reduksjonen skyldes blant annet rammekutt og en endring i vekting av barn under 3 år som gir bydelen nesten 3 Postadresse: Telefon: Bank: Postboks 2128 Telefaks: Orgnr: Oslo Internett: E-post:

6 millioner mindre uten at dette kan tas ut i reduserte kostnader. Bydelen stiller seg noe undrende til denne endringen i vektingen som medfører at de bydeler som har mange små barn i sine barnehager taper på det. Bydelsdirektøren ser ingen mulighet til å drifte barnehagene innenfor den rammen som er gitt. For å ha en lovlig og forsvarlig barnehagedrift vil bydelsdirektøren i sitt forslag måtte foreslå å ta fra bl.a. pleie og omsorg for å drifte barnehagene. Hvis barnehagerammen fortsetter å reduseres ved kutt i årene framover er dette en utvikling som vil forsterke seg. Dette vil gi ytterligere utfordringer i å tilpasse de øvrige tjenestene til budsjettrammen. Med hilsen Heidi Larssen bydelsdirektør Veronica Bruce avdelingsdirektør økonomi 2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Oslo kommune Bydel PROTOKOLL Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel 14. oktober 2013 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. Åpen halvtime Opprop: Jarl W. Alnæs (V) leder, Fredrik Bjerch-Andresen (H) nestleder, Henny-Wanda Paulsen (A), Ane Elida Fonneløp (A), André Munkvold (A), Karianne Hansen Heien (SV), Thomas Nygreen (R) Forfall: Eivind Nitter (MDG) og MDGs varaer, Jens Lange (F) I stedet møtte: Bjørn Myhrvold (F). Fra administrasjonen møtte: Bydelsdirektør Heidi Larssen og sekretær Gro Borgersrud. Godkjenning av innkalling: Innkallingen godkjennes. Godkjenning av sakskart: Ny sak 40/13 INFRASTRUKTUR PÅ LØRENOMRÅDET Informasjon Forslag til uttalelse - Konseptvalgutredning nytt regjeringskvartal. Saksnr Høring - Areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Saksnr Innspill til høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Saksnr Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Saksnr Underretning om politisk vedtak - detaljregulering Lørenvangen Saksnr Varsel om oppstart av detaljregulering SinsenveienN Saksnr Klage på tillatelse til boligblokk Hammerfestgata 1. Saksnr Aksjon skolevei - Forslag om opphøyd gangfelt ved Hasle skole. Saksnr Oppstartsmøter PBE: o Peter Møllers vei 15. Saksnr Jarl W. Alnæs og Gro Borgersrud har vært på orienteringsmøte om «Kraftfulle fremkommelighetstiltak Kraftpakke 1» hos Bymiljøetaten. BYM vil sette i gang tiltak for å bedre kollektivtransportens framkommelighet i Oslo. Målet er å øke reisehastigheten og bedre punktligheten for trikk og buss. Komiteen hadde en diskusjon om saken. Bydelsdirektør Heidi Larssen orienterte om situasjonen rundt Hasle barnehage. Bydelen forsøker å finne andre lokaler til barnehagen. Valle Hovin har vært aktuell, men det blir ikke mulig på grunn av framskyndet utbygging av Vålerenga stadion. Ola Narr er under utredning. Bydel Postadresse: Telefon: Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Telefaks: Oslo e-post:

24 Innmeldte spørsmål. Det var ingen innmeldte spørsmål. Eventuelt. Det var ingen saker til eventuelt. Saker til behandling: SAK 35/13 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 2. SEPTEMBER 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. Vedtak: Protokollen godkjennes. SAK 36/13 ANMODNING OM UTTALELSE BRUGATA 19 UTEAREAL MOT AKERSELVA Saksnr Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydel ønsker at det skal anlegges en gangvei langs Akerselvas vestbredd. Bydelen er derfor positiv til at tiltakshaver ser på muligheten av å etablere deler av denne gangveien. Dersom oppgraderingen av utearealet kun blir rett utenfor kantina i Brugata 19 ønsker bydelen at grunnarbeidene og opparbeidingen har en kvalitet og karakter som enkelt kan bli en del av en fremtidig gangvei. Det er en forutsetning at det som settes ut av bord og stoler ikke blir permanent og ikke er til hinder for ferdsel langs elva. Bydelen ønsker at stengslene langs elva skal fjernes (eller åpnes) så snart det er mulig. Bydelen ønsker at det skal legges til rette for fortøying av båter langs elva, og er positiv til om dette også blir innlemmet i planene. Bydelen ønsker at det så langt det er mulig legges til rette for universell utforming. Utforming for øvrig, hva gjelder størrelse og materialbruk, overlater bydelen til Bymiljøetaten Votering: Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydel ønsker at det skal anlegges en gangvei langs Akerselvas vestbredd. Bydelen er derfor positiv til at tiltakshaver ser på muligheten av å etablere deler av denne gangveien. Dersom oppgraderingen av utearealet kun blir rett utenfor kantina i Brugata 19 ønsker bydelen at grunnarbeidene og opparbeidingen har en kvalitet og karakter som enkelt kan bli en del av en fremtidig gangvei. Det er en forutsetning at det som settes ut av bord og stoler ikke blir permanent og ikke er til hinder for ferdsel langs elva. Bydelen ønsker at stengslene langs elva skal fjernes (eller åpnes) så snart det er mulig. Bydelen ønsker at det skal legges til rette for fortøying av båter langs elva, og er positiv til om dette også blir innlemmet i planene. Bydelen ønsker at det så langt det er mulig legges til rette for universell utforming. Utforming for øvrig, hva gjelder størrelse og materialbruk, overlater bydelen til Bymiljøetaten 2

25 SAK 37/13 ANMODNING OM UTTALELSE THORVALD MEYERS GATE 89 BRUKSENDRING Saksnr Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydel er positiv til at eier ønsker å sette i stand Thorvald Meyers gate 89. Bydelen er positiv til at tiltakshaver har en dialog med byantikvaren. Alle leiligheter skal ha en stille side. For beboerne i Thorvald Meyers gate og Søndre gate er bakgården den stille siden. Etablering av servering på takterrasse vil trolig frata beboere som deler bakgård med Thorvald Meyers gate 89 en rolig side. Bydelen vil derfor ikke anbefale servering på takterrasse. Bydel forutsetter at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og ventilasjonsanlegg og lyd- og musikkanlegg, tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter. Bydelen har erfaring med at naboer av serveringssteder opplever støy både fra gjester, musikk og ventilasjon som sjenerende. Bydelen ber derfor tiltakshaver tenke støyreduserende tiltak på alle områder. Bydelen ønsker også å gjøre oppmerksom på at matlukt fra ventilasjonen er noe mange naboer opplever som problematisk. Bydelen forutsetter at vinduer fra serveringslokale mot bakgården ikke kan åpnes og at besøkende til restauranten ikke skal benytte bakgården. Bydelen er noe skeptisk til servering i andre etasje, og mener det kun kan tillates dersom det er mulig å støyisolere godt mot naboene. Bydel forutsetter at tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. Som høringsinstans i bygge- og reguleringssaker ønsker Bydel å vektlegge miljøhensyn. Bydelen viser til Bydel s plan for reduksjon av klimagasser og anbefaler at det velges miljøvennlige løsninger både i valg av materialer, håndtering av avfall, valg av oppvarming og med tanke på fremtidig energibehov. Med disse punktene etterfulgt kan bydelen anbefale bruksendringen av Thorvald Meyers gate 89. Bydelen ønsker å gjøre oppmerksom på at denne uttalelsen er gjort på bakgrunn av tiltakshavers opplysninger og en nabomerknad. Uttalelsen må regnes som foreløpig. Omforent forslag: Bydel er positiv til at eier ønsker å sette i stand Thorvald Meyers gate 89. Bydelen er positiv til at tiltakshaver har en dialog med byantikvaren. Alle leiligheter skal ha en stille side. For beboerne i Thorvald Meyers gate og Søndre gate er bakgården den stille siden. Etablering av servering på takterrasse vil trolig frata beboere som deler bakgård med Thorvald Meyers gate 89 en rolig side. Bydelen vil derfor fraråde servering på takterrasse. Bydel forutsetter at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og ventilasjonsanlegg og lyd- og musikkanlegg, tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter. Bydelen har erfaring med at naboer av serveringssteder opplever støy både fra gjester, musikk og ventilasjon som sjenerende. Bydelen ber derfor tiltakshaver tenke støyreduserende tiltak på alle områder. Bydelen ønsker også å gjøre oppmerksom på at matlukt fra ventilasjonen er noe mange naboer opplever som problematisk. Bydelen forutsetter at vinduer fra serveringslokale mot bakgården ikke kan åpnes og at besøkende til restauranten ikke skal benytte bakgården. Bydelen mener det kun kan tillates servering i 2. etasje dersom det er mulig å støyisolere godt mot naboene. 3

26 Bydel forutsetter at tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. Som høringsinstans i bygge- og reguleringssaker ønsker Bydel å vektlegge miljøhensyn. Bydelen viser til Bydel s plan for reduksjon av klimagasser og anbefaler at det velges miljøvennlige løsninger både i valg av materialer, håndtering av avfall, valg av oppvarming og med tanke på fremtidig energibehov. Med disse punktene etterfulgt kan bydelen anbefale bruksendringen av Thorvald Meyers gate 89. Bydelen ønsker å gjøre oppmerksom på at denne uttalelsen er gjort på bakgrunn av tiltakshavers opplysninger og en nabomerknad. Uttalelsen må regnes som foreløpig. Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydel er positiv til at eier ønsker å sette i stand Thorvald Meyers gate 89. Bydelen er positiv til at tiltakshaver har en dialog med byantikvaren. Alle leiligheter skal ha en stille side. For beboerne i Thorvald Meyers gate og Søndre gate er bakgården den stille siden. Etablering av servering på takterrasse vil trolig frata beboere som deler bakgård med Thorvald Meyers gate 89 en rolig side. Bydelen vil derfor fraråde servering på takterrasse. Bydel forutsetter at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og ventilasjonsanlegg og lyd- og musikkanlegg, tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter. Bydelen har erfaring med at naboer av serveringssteder opplever støy både fra gjester, musikk og ventilasjon som sjenerende. Bydelen ber derfor tiltakshaver tenke støyreduserende tiltak på alle områder. Bydelen ønsker også å gjøre oppmerksom på at matlukt fra ventilasjonen er noe mange naboer opplever som problematisk. Bydelen forutsetter at vinduer fra serveringslokale mot bakgården ikke kan åpnes og at besøkende til restauranten ikke skal benytte bakgården. Bydelen mener det kun kan tillates servering i 2. etasje dersom det er mulig å støyisolere godt mot naboene. Bydel forutsetter at tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. Som høringsinstans i bygge- og reguleringssaker ønsker Bydel å vektlegge miljøhensyn. Bydelen viser til Bydel s plan for reduksjon av klimagasser og anbefaler at det velges miljøvennlige løsninger både i valg av materialer, håndtering av avfall, valg av oppvarming og med tanke på fremtidig energibehov. Med disse punktene etterfulgt kan bydelen anbefale bruksendringen av Thorvald Meyers gate 89. Bydelen ønsker å gjøre oppmerksom på at denne uttalelsen er gjort på bakgrunn av tiltakshavers opplysninger og en nabomerknad. Uttalelsen må regnes som foreløpig. SAK 38/13 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 2. TERTIAL 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013 tas til orientering. Votering: Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013 tas til orientering. 4

27 SAK 39/13 OPPSTARTSMØTE THORVALD MEYERS GATE 66/ 68 Saksnr Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydel ønsker å gi følgende tilbakemelding til oppstartsmøtet om Thorvald Meyers gate 66/ 68: Plan for ny Schous plass er nylig vedtatt. Plassen er ikke regulert til bevertning. Dersom tiltakshaver ønsker servering på plassen, mellom Thorvald Meyers gate 66 og biblioteket krever dette en reguleringsendring. Schous plass er ikke planlagt for at det skal være serveringssted i Thorvald Meyers gate 66/ 68. Dersom tiltakshaver ønsker servering mot plassen vil dette trolig endre bruken av plassen. Utbygger må dersom de ønsker servering på tomta legge inn tilpasning av Schous plass og kostnader for oppgradering og tilpasning av plassen. Planlegging må skje i samarbeid med kommunen. Alle boliger skal ha en stille side, og denne siden må ligge mot Schous Plass. Etablering av et serveringssted her kan derfor være problematisk. Beboere i Thorvald Meyers gate 70 er plaget av støy ved dagens situasjon. Bygget bør forholde seg til høydene og linjene i dagens bebyggelse. Votering: Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydel ønsker å gi følgende tilbakemelding til oppstartsmøtet om Thorvald Meyers gate 66/ 68: Plan for ny Schous plass er nylig vedtatt. Plassen er ikke regulert til bevertning. Dersom tiltakshaver ønsker servering på plassen, mellom Thorvald Meyers gate 66 og biblioteket krever dette en reguleringsendring. Schous plass er ikke planlagt for at det skal være serveringssted i Thorvald Meyers gate 66/ 68. Dersom tiltakshaver ønsker servering mot plassen vil dette trolig endre bruken av plassen. Utbygger må dersom de ønsker servering på tomta legge inn tilpasning av Schous plass og kostnader for oppgradering og tilpasning av plassen. Planlegging må skje i samarbeid med kommunen. Alle boliger skal ha en stille side, og denne siden må ligge mot Schous Plass. Etablering av et serveringssted her kan derfor være problematisk. Beboere i Thorvald Meyers gate 70 er plaget av støy ved dagens situasjon. Bygget bør forholde seg til høydene og linjene i dagens bebyggelse. SAK 40/13 INFRASTRUKTUR PÅ LØRENOMRÅDET Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydel ber Plan- og Bygningsetaten ta initiativ til å gjøre en vurdering av behov for infrastrukturen på Lørenområdet med tanke på grøntområder, gangveier, tverrforbindelser, møteplasser, barnehager, skole med mer. Vedtaket sendes PBE med kopi til BUK sentralt og Byrådsavdeling for byutvikling. 5

28 Votering: Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydel ber Plan- og Bygningsetaten ta initiativ til å gjøre en vurdering av behov for infrastrukturen på Lørenområdet med tanke på grøntområder, gangveier, tverrforbindelser, møteplasser, barnehager, skole med mer. Vedtaket sendes PBE med kopi til BUK sentralt og Byrådsavdeling for byutvikling. 6

29 Oslo kommune Bydel PROTOKOLL 06/13 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen i Bydel 15.oktober 2013 kl. 18:00, i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime Til åpen halvtime møtte 6 personer. To tok ordet. Kristin Svelle, leder i skoles musikkorps informerte om at de ved en feil ikke hadde sendt inn søknad om frivillighetsmidler innen fristen og ba om at søknaden likevel skulle tas i betraktning. Aasa Risberg Ottersen, daglig leder av kafé ved Ratkes plass som snart skal åpne la frem sin sak om uteservering. Opprop Til stede: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) leder, Anita Wold (V) nestleder, Marius H. Sørensen- Sjømæling (A), Marius Worren (A), Turi Sten (A), Camilla Verdich (H), Bjørn G. Myhrvold (F), Mari Røsjø (R), Kristin Myrvang Gjørv (MDG). Fra administrasjonen møtte: Tage Guldvog, avdelingsdirektør Oppvekstavdelingen, Sigrun Øyre Gundersen, sekretær. Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent. En ny informasjonssak. Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent. Informasjon «dette er et fint sted» - ny park som åpnes på Hasle. Åpningen er 25. oktober kl. 12:30. OMK s medlemmer ble invitert til åpningen. barneverntjeneste, Gateteam og Døgnkontakt flyttet 1. oktober inn i nye lokaler i Storgata 51. Fagsenteret for barn og unge får dermed større lokaler i Mailundveien 23. Hasle barnehage midlertidig barnehage på Valle Hovin er ikke lenger aktuelt, det foreligger nå forslag fra Bestillerenheten om midlertidig barnehage ved siden av Ola Narr barnehage. Dælenenga kunstgressbane oppdatert status ble gitt. Innmeldte spørsmål Bydelsadministrasjonens svar på spørsmål fra SV ble lagt ut på bydelens nettside i forkant av møtet. Ingen hadde kommentarer til disse. Eventuelt Ingen punkter til eventuelt. Bydel Postadresse: Telefon: Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Telefaks: Oslo e-post:

30 Saker behandlet under møtet: SAK 21/13 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ OG KULTURKOMITEEN 19.SEPTEMBER 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent. SAK 22/13 HØRING OM LOVFESTING AV MEDVIRKNING FOR UNGDOM Saksnr. Bydelsutvalget ga i sitt møte 19.september Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen fullmakt til å avgi høringsuttalelse på vegne av BU. Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse: Bydel har organisert sin ungdomsmedvirkning gjennom et valgt ungdomsråd. I tillegg til dette er det i alle bydelens fritidsvirksomheter lagt til rette for medvirkning gjennom husstyrer ol. der brukeren av tilbudene har stor innflytelse på utforming og innhold. Bydel er av den oppfatning at det er svært viktig at bydelens ungdommer blir hørt og har innflytelse på de spørsmål og områder som berører deres liv. Ungdomsrådet i bydelen er satt sammen av representanter fra bydelens skoler, fritidsklubber og frivillige lag for å sikre at ulike grupperinger og interesser er representert i rådet. Bydel mener det er svært viktig at en lovfesting på dette området ikke kommer i veien for lokalt tilpassede løsninger. Kommuner og bydeler har ulike utfordringer og arbeidsformer som også må gjenspeile en lokal medvirkningsordning for ungdom. Bydelen slutter seg til vurderingen om at de grunnleggende reglene for organisering av medvirkningsordninger bør være like, med rom for tilpasning til de ulike gruppene. Det må gis rom for etablering av løsninger på ungdommers premisser. Bydelens erfaring med ungdomsråd viser at det er svært sjelden at ungdommer setter temaer og problemstillinger på dagsorden overfor beslutningsorganene. Dette kan skyldes måten utvalget er organisert på eller måten bydelen inviterer Ungdomsrådet til å delta. Bydelen er av den oppfatning at ungdommer selv i stor grad må høres når det gjelder hvordan de skal ha innflytelse. Dette kan innebære at medvirkningen må inneholde ulike elementer i tillegge til et formelt ungdomsråd. Dette kan være knyttet til den enkelte skole, eller fritidsvirksomhet eller i form av workshops og samlinger i tilknytning til særlige utfordringer i lokalmiljøet. Videre krever det at lokale politikere er lydhøre overfor ungdommenes stemme og aktivt inviterer ungdommer til å delta i prosesser som angår dem. Bydel er av den oppfatning at et medvirkningsorgan for ungdom ikke skal innebære tale og forslagsrett i saker som behandles i formelle organer. Slike forslag kan eventuelt fremmes via medlemmer i bydelsutvalget e.l. dersom dette er ønskelig. Enkelt ungdommer, grupper av ungdommer og ungdomsrådet står i dag fritt til å fremme sine saker i åpen halvtime i forkant av alle politiske møter. Medvirkningsorganet bør være et rådgivende organ på linje med andre sammenlignbare råd som eldreråd og råd for funksjonshemmede. Bydelen mener at dette ikke reduserer muligheten for medvirkning og innflytelse. Bydelens erfaring er at Bydelsutvalget og underliggende utvalget er svært lydhøre overfor ungdommers innspill og forslag i den grad de 2

31 artikuleres og fremmes. En slik bevissthet i de formelle organene er en forutsetning for all medvirkning. Når det gjelder sammensetning av ungdomsrådet bør det sikres en bredes mulig sammensetning. Det er ikke uvanlig at ungdommer som stiller til valg i slike utvalg i utgangspunktet er engasjert og ikke nødvendigvis speiler gjennomsnittet av bydelens eller kommunens ungdommer. Når det gjelder ungdomsråd bør det legges til rette for at ungdommer med ulike interesser og forutsetninger er representert. Dette vil gi ungdomsrådet en sterkere stemme og muligheter for å fremme saker som ivaretar ulike interesser blant ungdom. En bred sammensetning kan sikres gjennom en styring av representasjon fra ulike instanser: skole, fritidsklubber, lag- og foreninger etc. I tillegg bør det sikres at ulike aldersgrupper er representert og at det er en likes mulig kjønnsfordeling. Ideelt sett vil dette sikre at flest mulig interesser blant ungdom blir representert i utvalget. Ungdommer lever i nuet og vil ikke kunne se for seg en forpliktelse i et slikt utvalg over lang tid. Et forslag om valg for to år av gangen vil være fornuftig. Dette vil ungdommer kunne forplikte seg til og samtidig er man sikret utskiftinger i utvalget som gir nye impulser og rom for at nye ungdommer kan engasjere seg. Ungdommene som er representert i utvalget bør bo i den aktuelle kommunen eller bydelen. Til slutt vil bydelen fremheve viktigheten av oppfølgingsansvaret av utvalget. Ungdommer trenger oppfølging av voksne som evner å motivere og inspirerer ungdommene til delta og engasjere seg. De må se og forstå at deres stemme kan høres og representere en forskjell og dette krever gode råd og god veiledning. Behandling i Ungdomsrådet: Vi støtter bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse, med følgende innsigelser: Rådet er uenig i påstanden om at dagsordenproblematikk ikke tas opp. Vi har utfordringer med å organisere og engasjere De yngste og De eldste av ungdom. Forslaget om et todelt råd er nødvendig for å ta høyde for barn og ungdomsinteresser. Vi ser på en 2 års periode av ungdomsrådsutvalgte som en utfordring, men det er ønskelig at representanter sitter i rådet over en tidsperiode på 2 år. Større spenn i alder og kjønn er nødvendig for ungdomsrådet. Rådet takker «ja» til oppfølgning, rådgivning og liknende av en profesjonell. Dette mellomleddet må ha god nok tid til å planlegge, organisere og veilede rådet til å engasjere i saker som De selv er opptatte av, og senere fremme disse for politikerne. Rådet er enige om at BBU deltagende er boende i bydelen, men Vi ønsker å være mer åpne for barn og ungdom som bor nærliggende bydeler. Det er da viktig, at De representerer en aktivitet i bydelen. Hus-styremøter fungerer hvor blant annet «X-Ray» er et godt eksempel. Behandling i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen: Forslag fra SV: Forslag 1 Bydel støtter at det innføres lovfestede nasjonale retningslinjer for lokale ungdomsråd eller andre medvirkningsorganer for ungdom, men mener det er svært viktig at en lovfesting på dette området ikke kommer i veien for lokalt tilpassede løsninger. Kommuner og bydeler har ulike utfordringer og arbeidsformer som også må gjenspeile en lokal 3

32 medvirkningsordning for ungdom. Forslag 2 Strykes: Bydelens erfaring med ungdomsråd viser at det er svært sjelden at ungdommer setter temaer og problemstillinger på dagsorden overfor beslutningsorganene. Dette kan skyldes måten utvalget er organisert på eller måten bydelen inviterer Ungdomsrådet til å delta. Erstattes med: Bydelens erfaring med ungdomsråd viser at ungdommer i langt større grad enn i dag bør sette temaer og problemstillinger på dagsorden overfor beslutningsorganene. Dette kan skyldes for svak institusjonell forankring av ungdomsrådet eller måten det blir tilbudt administrativ støtte til rådet på i dag. Forslag 3 Strykes: Bydel er av den oppfatning at et medvirkningsorgan for ungdom ikke skal innebære tale og forslagsrett i saker som behandles i formelle organer. Slike forslag kan eventuelt fremmes via medlemmer i bydelsutvalget e.l. dersom dette er ønskelig. Erstattes med: Bydel er av den oppfatning at et medvirkningsorgan for ungdom bør innebære tale og forslagsrett i angjeldende saker som behandles i formelle organer. Enkeltungdommer, grupper av ungdommer og ungdomsrådet står i dag bør i tillegg, som i dag, stå fritt til å fremme sine saker i åpen halvtime i forkant av alle politiske møter. Strykes: Medvirkningsorganet bør være et rådgivende organ på linje med andre sammenlignbare råd som eldreråd og råd for funksjonshemmede. Bydelen mener at dette ikke reduserer muligheten for medvirkning og innflytelse. Bydelens erfaring er at Bydelsutvalget og underliggende utvalget er svært lydhøre overfor ungdommers innspill og forslag i den grad de artikuleres og fremmes. En slik bevissthet i de formelle organene er en forutsetning for all medvirkning. Forslag 4 Strykes: Det er ikke uvanlig at ungdommer som stiller til valg i slike utvalg i utgangspunktet er engasjert og ikke nødvendigvis speiler gjennomsnittet av bydelens eller kommunens ungdommer. Erstattes med: Samtidig er det viktig å sikre representativitet slik at medlemmene av ungdomsrådet ikke bare 4

33 representerer seg selv. Dette vil også være med på å skape eierskap til påvirkningsstrukturen, øke mulighetene for kunnskapsoverføring samt bidra til å ta vare på konkret sakskunnskap og engasjement for bydelen. Votering: 1. SV s forslag 1 enstemmig vedtatt. 2. SV s forslag 2 enstemmig vedtatt. 3. SV s forslag 3 enstemmig vedtatt. 4. SV s forslag 4 enstemmig vedtatt. 5. Bydelsdirektørens forslag med disse endringer enstemmig vedtatt. Vedtak: Oppvekst,- miljø og kulturkomiteens høringsuttalelse er etter dette følgende: Bydel har organisert sin ungdomsmedvirkning gjennom et valgt ungdomsråd. I tillegg til dette er det i alle bydelens fritidsvirksomheter lagt til rette for medvirkning gjennom husstyrer ol. der brukeren av tilbudene har stor innflytelse på utforming og innhold. Bydel er av den oppfatning at det er svært viktig at bydelens ungdommer blir hørt og har innflytelse på de spørsmål og områder som berører deres liv. Ungdomsrådet i bydelen er satt sammen av representanter fra bydelens skoler, fritidsklubber og frivillige lag for å sikre at ulike grupperinger og interesser er representert i rådet. Bydel støtter at det innføres lovfestede nasjonale retningslinjer for lokale ungdomsråd eller andre medvirkningsorganer for ungdom, men mener det er svært viktig at en lovfesting på dette området ikke kommer i veien for lokalt tilpassede løsninger. Kommuner og bydeler har ulike utfordringer og arbeidsformer som også må gjenspeile en lokal medvirkningsordning for ungdom. Bydelen slutter seg til vurderingen om at de grunnleggende reglene for organisering av medvirkningsordninger bør være like, med rom for tilpasning til de ulike gruppene. Det må gis rom for etablering av løsninger på ungdommers premisser. Bydelens erfaring med ungdomsråd viser at ungdommer i langt større grad enn i dag bør sette temaer og problemstillinger på dagsorden overfor beslutningsorganene. Dette kan skyldes for svak institusjonell forankring av ungdomsrådet eller måten det blir tilbudt administrativ støtte til rådet på i dag. Bydelen er av den oppfatning at ungdommer selv i stor grad må høres når det gjelder hvordan de skal ha innflytelse. Dette kan innebære at medvirkningen må inneholde ulike elementer i tillegge til et formelt ungdomsråd. Dette kan være knyttet til den enkelte skole, eller fritidsvirksomhet eller i form av workshops og samlinger i tilknytning til særlige utfordringer i lokalmiljøet. Videre krever det at lokale politikere er lydhøre over for ungdommenes stemme og aktivt inviterer ungdommer til å delta i prosesser som angår dem. Bydel er av den oppfatning at et medvirkningsorgan for ungdom bør innebære tale og forslagsrett i angjeldende saker som behandles i formelle organer. Enkeltungdommer, grupper av ungdommer og ungdomsrådet bør i tillegg, som i dag stå fritt til å fremme sine saker i åpen halvtime i forkant av alle politiske møter. Når det gjelder sammensetning av ungdomsrådet bør det sikres en bredest mulig sammensetning. Samtidig er det viktig å sikre representativitet slik at medlemmene av ungdomsrådet ikke bare representerer seg selv. Dette vil også være med på å skape eierskap til påvirkningsstrukturen, øke mulighetene for kunnskapsoverføring samt bidra til å ta vare på konkret sakskunnskap og engasjement for bydelen. Når det gjelder ungdomsråd bør det legges til rette for at ungdommer med ulike interesser og forutsetninger er representert. Dette vil gi ungdomsrådet en sterkere stemme og muligheter for 5

34 å fremme saker som ivaretar ulike interesser blant ungdom. En bred sammensetning kan sikres gjennom en styring av representasjon fra ulike instanser: skole, fritidsklubber, lag- og foreninger etc. I tillegg bør det sikres at ulike aldersgrupper er representert og at det er en likes mulig kjønnsfordeling. Ideelt sett vil dette sikre at flest mulig interesser blant ungdom blir representert i utvalget. Ungdommer lever i nuet og vil ikke kunne se for seg en forpliktelse i et slikt utvalg over lang tid. Et forslag om valg for to år av gangen vil være fornuftig. Dette vil ungdommer kunne forplikte seg til og samtidig er man sikret utskiftinger i utvalget som gir nye impulser og rom for at nye ungdommer kan engasjere seg. Ungdommene som er representert i utvalget bør bo i den aktuelle kommunen eller bydelen. Til slutt vil bydelen fremheve viktigheten av oppfølgingsansvaret av utvalget. Ungdommer trenger oppfølging av voksne som evner å motivere og inspirerer ungdommene til delta og engasjere seg. De må se og forstå at deres stemme kan høres og representere en forskjell og dette krever gode råd og god veiledning. SAK 23/13 FRIVILLIGHETSMIDLER 2013 Saksnr. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1. Friends Fair Trade tildeles for støtte til ansettelse av frivilligkoordinator kr 50000,- 2. Sinsen-Refstad Idrettsforening tildeles for støtte til oppstart av håndballgruppe kr 50000,- 3. Tegnekveld, Deichmanske bibliotek tildeles for støtte til opplæring i bruk av scanner kr 11000,- 4. Kulturgruppa VICTOR- ung Victor tildeles for støtte til friluftsaktiviteter og workshops på helgetur kr 25000,- 5. Flexus barnekor tildeles for støtte til juleavslutning, fest og diverse utstyr kr 30000,- 6. Sinsen menighet tildeles for støtte til diverse utstyr til Åpen kirke kr 16000,- 7. Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende tildeles for støtte til frivilligtur kr 30000,- 8. Sofienberg menighet tildeles for støtte til innvielse av nytt orgel kr 10000,- 9. Løren Velforening tildeles samlet for støtte til å arrangere Lørendagen, julemarked og juletrefest for beboere kr 90000,- 10. Serieteket, Deichmanske bibliotek tildeles for støtte til tegneseriekurs kr 10000,- 11. Grüner ishockey tildeles samlet for støtte til camp i høstferien, ishockeyskole og trenerutdanning kr 55200,- 12. Møllergata skoles musikkorps tildeles for støtte til diverse utstyr kr ,- 13. Oslo stupeklubb tildeles for støtte til videokamera og treningsdrakter kr 25000,- 14. Forestillingsgruppa Happy on Stage tildeles for støtte til ungdomsteatergruppe kr 10000,- 15. Kodeklubben Lær Kidsa Koding tildeles for støtte til programvare kr 13500,- 16. Lakkegata skoles musikkorps tildeles for støtte til diverse utstyr kr 75000,- 17. UNiK Oslo tildeles for støtte til julemarked kr 20000,- 18. Hasle skoles musikkorps tildeles for støtte til prosjekt RESPEKT, FORSTÅELSE = er å være venner og 3 tromboner kr ,- 19. Sportsklubben av 1909 bryting tildeles for støtte til trener, sosial samling og stevne kr 33985,- 20. Grüner IL tildeles samlet for støtte til innkjøp av diverse utstyr kr ,- 6

35 Voteringsorden: Først ble det enstemmig vedtatt at søknaden til skoles musikkorps skulle behandles. SV, R, V og A fremmet endringsforslag til vedtak. Først ble det stemt over forslaget fra A, deretter V s forslag. Endringsforslag fra A: Bydelsdirektørens forslag foreslås vedtatt med følgende endringer: Følgende mottar ingen tilskudd: Friends Fair Trade UNIK Løren Velforening Julemarked. Følgende endringer foreslås: skoles musikkorps tildeles totalt kr, IL materiell kr, Løren Velforening Juletrefest reduseres med 5000 kr, Løren Velforening Lørendagen reduseres med kr, Lakkegata skoles musikkorps - økes med kr - tildeles totalt kr. Endringsforslag fra V: Sofienberg menighet mottar ikke støtte til innvielse av nytt orgel. Grüner IL mottar kroner ekstra til støtte til materiell. Vedtak: V s forslag falt med 3 (V, MDG, R) mot 6 (3A, SV, H, F) stemmer. Endringsforslag fra SV: Forslaget ble trukket til fordel fra A s endringsforslag fremmet i møtet. Endringsforslag fra R: Forslaget falt som følge av at A s forslag ble vedtatt. Vedtak: A s forslag ble vedtatt med 8 (3A, SV, V, H, F, MDG) mot 1(R) stemme. Bydelsdirektørens forslag med de vedtatte endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 1. Sinsen-Refstad Idrettsforening tildeles for støtte til oppstart av håndballgruppe kr 50000,- 2. Tegnekveld, Deichmanske bibliotek tildeles for støtte til opplæring i bruk av scanner kr 11000,- 3. Kulturgruppa VICTOR- ung Victor tildeles for støtte til friluftsaktiviteter og workshops på helgetur kr 25000,- 4. Flexus barnekor tildeles for støtte til juleavslutning, fest og diverse utstyr kr 30000,- 5. Sinsen menighet tildeles for støtte til diverse utstyr til Åpen kirke kr 16000,- 6. Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende tildeles for støtte til frivilligtur kr 30000,- 7. Sofienberg menighet tildeles for støtte til innvielse av nytt orgel kr 10000,- 8. Løren Velforening tildeles for støtte til juletrefest kr 15000,- 9. Løren Velforening tildeles for støtte til Lørendagen kr 25000,- 10. Serieteket, Deichmanske bibliotek tildeles for støtte til tegneseriekurs kr 10000,- 11. Grüner ishockey tildeles samlet for støtte til camp i høstferien, ishockeyskole og trenerutdanning kr 55200,- 7

36 12. Møllergata skoles musikkorps tildeles for støtte til diverse utstyr kr ,- 13. Oslo stupeklubb tildeles for støtte til videokamera og treningsdrakter kr 25000,- 14. Forestillingsgruppa Happy on Stage tildeles for støtte til ungdomsteatergruppe kr 10000,- 15. Kodeklubben Lær Kidsa Koding tildeles for støtte til programvare kr 13500,- 16. Lakkegata skoles musikkorps tildeles for støtte til diverse utstyr kr 90000,- 17. Hasle skoles musikkorps tildeles for støtte til prosjekt RESPEKT, FORSTÅELSE = er å være venner og 3 tromboner kr ,- 18. Sportsklubben av 1909 bryting tildeles for støtte til trener, sosial samling og stevne kr 33985,- 19. Grüner IL tildeles samlet for støtte til innkjøp av diverse utstyr kr ,- 20. skoles musikkorps tildeles for støtte til uniformer, korpstur, seminar, instrumenter kr 85000,- SAK 24/12 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 2. TERTIAL 2013 Saksnr. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013 tas til orientering. Vedtak: Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. SAK 25/12 SYKEFRAVÆR I BYDELENS BARNEHAGER Saksnr. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: OMK tar saken vedrørende sykefravær til orientering. Vedtak: Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt med følgende merknad: OMK ønsker en sak med resultater fra sykefraværsprosjektet som er satt i gang i Rosenhoff-, Sofienbergparken- og Barnas Hus/Hallénparken barnehageenhet når prosjektet er avsluttet våren SAK 26/13 DEFINERING AV HVILKE OMRÅDER SOM FALLER INN UNDER «PRINSIPPVEDTAK OM BRUK AV BYDELENS PARKER» Saksnr. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Følgende parker, plasser og friområder faller inn under «Prinsippvedtak for om bruk av bydelens parker»: Alexander Kiellands plass Birkelunden Bülow Hanssens plass Einar Tambarskjelves plass 8

37 Hallénparken Hasleparken Jenny Braatens plass Johan Sverdrups plass Mosse Jørgensens plass Olaf Ryes plass Paulus plass Rathkes plass Rodes plass Schous plass Sinsen friområde Sofienbergparken Vest, Øst og barnepark Vedtak: Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. Oslo 17.oktober 2013 Sigrun Øyre Gundersen sekretær 9

38 Oslo kommune Bydel PROTOKOLL 06/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel 16. oktober 2013 kl. 18:00-20:30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime Det var fire oppmøtte til åpen halvtime. To av dem tok ordet til sak 81/13. Olaf-Jacob Christiansen, representant for Colonel Mustard, Alexander Kiellands plass, ga sin støtte til Venstres forslag om å gi utvidet åpningstid inne til serverings- og skjenkesteder på Alexander Kiellands plass. Han informerte om at bydel St. Hanshaugen har innvilget utvidet åpningstid for Tranen til 03:30. Han vektla at dette kan påvirke driften på Colonel Mustard. Han presiserte at det kun er attraktivt med utvidet åpningstider i helgene. Roger Johansen, daglig leder ved O`Reilly`s i Markveien 35B informerte om at han ønsket utvidet åpningstid inne da stedet ligger tett inntil Olaf Ryes plass. Stedet er en populær fotballpub som ligger skjermet til slik at det ikke gir støy til verken naboer eller gate. Han ser det som naturlig å bli tatt med inn i Forskriften tilhørende åpningstider for Olaf Ryes plass. Han presiserte at det kun er attraktivt med utvidet åpningstider inne, i helgene. Opprop Til stede: Knut Tvedten (H) leder, Stig Tollefsen (V) nestleder, (A), Harald Steinsrud (A), Raena Aslam (A), Jarle Furnes (A), Patrik Sahlstrøm (MDG), Arild Sverstad Haug (SV), Wenche Olafsen (F), Ragnar Leine (R) Forfall: I stedet møtte: Fra administrasjonen møtte: Avdelingsdirektør for helse og sosial Tage Guldvog, møtesekretær Marita Watne Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjent uten merknader. Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent. Informasjon Innmeldte spørsmål Wenche Olafsen (F) stilte spørsmål om administrasjonen hadde kjennskap til resultatene av Fylkesmannens gjennomførte elektronisk egenmeldingstilsyn med legemiddelhåndtering. Administrasjonen visste ikke resultatet av dette. Informasjon om dette er ettersendt komiteen på e-post. Bydel Postadresse: Telefon: Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Telefaks: Oslo e-post:

39 Eventuelt Bydelsadministrasjonen har sendt brev til Boligbygg Oslo KF angående spørsmål stilt fra Frp på helse- og sosialkomiteens møte 04. september Bydelen har foreløpig ikke mottatt svar på henvendelsen. Saker behandlet under møtet: SAK 77/13 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 04. SEPTEMBER 2013 Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent. SAK 78/13 SOFIENBERGHJEMMET TILSYNSRAPPORT Saksnr Vedtak: Tilsynsrapporten tatt til orientering. SAK 79/13 PAULUS SYKEHJEM TILSYNSRAPPORT Saksnr Vedtak: Tilsynsrapporten tatt til orientering. SAK 80/13 SOSIALT ENTREPRENØRSKAP Saksnr. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Helse- og sosialkomiteen tar saken til orientering, og ber om at administrasjonen arbeider videre som beskrevet i saken. Rødts forslag til vedtak: Helse- og sosialkomiteen tar saken til orientering, og ber om at administrasjonen avslutter arbeidet. MDGs forslag til vedtak: Arbeidsgruppen mener at det er viktig å opprettholde fokus på sosialt entreprenørskap og foreslår at den opprettede arbeidsgruppens mandat forlenges ut 2014, blant annet for å følge opp administrasjonens arbeid på området. Arbeidsgruppen skal også fortsette å se på muligheter for satsing på og stimulering av sosialt entreprenørskap på Grunerløkka, innenfor rammene av eksisterende regelverk. 2

40 Møteleder fremmet følgende forslag til vedtak: Komiteen kommer tilbake til hvordan arbeidet følges videre opp. MDG trakk sitt forslag. Voteringsorden: Først ble Bydelsdirektørens forslag til vedtak satt opp mot Rødts forslag til vedtak. Deretter ble det stemt over møteleders forslag til vedtak: Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 (3A, 1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 1 (R) stemme for Rødts forslag. Møteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Helse- og sosialkomiteen tar saken til orientering, og ber om at administrasjonen arbeider videre som beskrevet i saken. Komiteen kommer tilbake til hvordan arbeidet følges videre opp. 81/13 REVIDERING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER I BYDEL GRÜNERLØKKA Saksnr. 3

41 Votering: H, SV, og Vs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) stemmer. Votering: As forslag til vedtak falt med 4 (3A, 1R) mot 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) stemmer. 4

42 Votering: H, SV og Vs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) stemmer. Votering: MDGs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) stemmer. Forslaget ble delt i to. Det ble først stemt over adresser med fasade mot Alexander Kiellands plass, dernest ble det stemt over Lørenveien 44 (Løren senter). Votering: Vs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) stemmer. Vs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) stemmer. Votering: As forslag til vedtak falt med 6 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F, 1R) mot 3 (3A) stemmer. 5

43 Votering: H, SV og Vs forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) stemmer. Votering: H og Vs forslag til vedtak falt med 5 (3A, 1SV, 1R) mot 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) stemmer. 6

44 Votering: H og Vs forslag til vedtak falt med 5 (3A, 1SV, 1R) mot 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) stemmer. Forslaget ble delt i to. Det ble først stemt over adresser med fasade mot Alexander Kiellands plass. Dernest ble det stemt over Lørenveien 44 (Løren senter). Votering: Vs forslag til vedtak falt med 5 (3A, 1SV,1R) mot 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) stemmer. Vs forslag til vedtak falt med 5 (3A, 1SV,1R) mot 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) stemmer. Vedtak: 7

45 8

46 Merknad fra Rødt: Rødt velger ikke å fremme konkrete forslag til endringer av forskrift i denne saken. Rødt vil avvente høringssvarene. Vi håper at høringssvarene blir gode og representative, særlig fra beboerne i nærheten av skjenke- og serveringsstedene. Men det betyr ikke at Rødt ikke har en mening om utviklingen av alkoholpolitikken i bydel. Økt tilgjengelighet, øker forbruket og dermed også skadene og ulempene ved alkohol. Det er ca. 135 steder med skjenkebevilling i bydelen. 45 av skjenkestedene ligger i Thorvald Meyersgate, og det er 25 skjenkesteder bare på Vulkanområdet. Rødt mener at først og fremst skal være et sted der folk kan leve og bo. Vi vil derfor redusere antallet skjenkesteder og begrense skjenketida til midnatt de fleste steder og de fleste ukedager. Rødt er også opptatt av lønns- og arbeidsforholdene til de som arbeider i restaurant- og serveringsbransjen. For de som satser på et yrke i bransjen må arbeidstidene bli mer levelige og lønna må opp. Det er ikke mer enn 2-3 steder av de 135 med skjenkebevilling som har inngått tariffavtale. Bedre skjenkekontroll vil bedre både arbeidsforhold og folkehelsa. Vi ser også fram til at ordningen med regionale verneombud skal få den samme effekten her som innenfor bygg og anlegg. At først og fremst er et boligområde betyr at det skal være rolig og trygt. Det skal være gode rekreasjonsmuligheter for alle. Bydelen trenger også utesteder der folk kan spise og drikke godt. Men dette må ikke gå utover nattesøvn for de som skal på skole og arbeid. Noe av det største problemet er den såkalte «skjenkeblekkspruten», der Bystyret har bestemt at det skal være åpningstid inne til kl. 03:30 og ute til kl. 24:00 i alle ukens sju dager. Utenfor skjenkeblekkspruten har bydelen fått delegert myndighet til å bestemme åpningstid. Flertallet i Bydelsutvalget har gått langt i å utvide det reelle omfanget av skjenkeblekkspruten, særlig i området Vulkan, Grünersgata og områder langs med Akerselva. I disse områdene er det heller ingen begrensninger på hverdager. Nå tyder det på en ytligere utvidelse. Skjenke og åpningsregimet i bydel har blitt langt mer liberalt i denne perioden. SV har gått fra å være restriktive til å være liberale i skjenkepolitikken. 9

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. 67/06 Protokoll fra møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 15.06.2006 kl. 18.00-23.40 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. DAGSORDEN: ÅPEN HALVTIME.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 7/10 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 8. desember 2010 kl. 17.00 19.25 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 17. juni 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldt spørsmål fra A: Flere restauranter har uteservering

Detaljer

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 03. mai 2007 kl.

Detaljer

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent med merknad om at sak 82/08 ville bli trukket og at det i sak 92/08 forelå

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent med merknad om at sak 82/08 ville bli trukket og at det i sak 92/08 forelå Oslo kommune Protokoll 4/08 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 18. september 2008 kl. 18.00-21.40 Åpen halvtime Det var møtt fram åtte personer

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/09

Oslo kommune. Protokoll 5/09 Oslo kommune Protokoll 5/09 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 16. september 2009 kl. 18.00-21.30 Åpen halvtime Det var møtt fram fem personer

Detaljer

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling Oslo kommune Møteinnkalling 7/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 0. Åpen halvtime 1. Godkjenning

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 04/2014 BUK-sak 04/2014 OKN/HSK/RPH/RFF/UR-sak 01-2014 Dato: 23.01.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2014/107 Saksbeh: Silje Gitlestad/Marianne

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 9/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 29. november 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 29. april 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Ungdomsrådet 10.12.2013

Ungdomsrådet 10.12.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 10.12.2013 Fra lysvandringen 2013 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/08

Oslo kommune. Protokoll 5/08 Oslo kommune Protokoll 5/08 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 15. oktober 2008 kl. 18.00-20.15 Åpen halvtime Det var møtt fram

Detaljer

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V)

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 22. FEBRUAR 2011 KL 18.00 I SOMMERROGT. 1, Åpen halvtime

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer