INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14"

Transkript

1 INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL Det innkalles med dette til Fakultetsrådsmøte 25. september 2015, kl , Sted: V634, Pilestredet 44 (Elisabeth Lampes Hus) SEMINAR Vi innleder dette første møtet med en seminardel, der hensikten er å gjøre Fakultetsrådets medlemmer kjent med høgskolen og fakultetets virksomhet og ambisjoner. 1. Fakultetsrådets medlemmer presenterer seg for hverandre 2. Presentasjon av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og universitetssatsingen 3. Presentasjon av Fakultet for helsefag (HF) v/dekan Trine B. Haugen 15 min pause/lunsj 4. Strategisk arbeid innenfor utdanning v/prodekan for utdanning Ingrid Narum 5. Strategisk arbeid innenfor forskning v/dekan Trine B. Haugen og seksjonssjef FOU Elin Holter Anthonisen 6. Hvordan skal HF videreutvikle arbeidet med innovasjon, regionalt samarbeid og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)? Sak til diskusjon. FAKULTETSRÅDSMØTE FRHF-sak 1/2015 Fakultetsrådets arbeid a) Mandat b) Hvordan skal Fakultetsrådet arbeide, og hvordan vil rådet ha saksforberedelser og møtebøker? FRHF-sak 2/2015 Meldinger til Fakultetsrådet Referatsaker: a) Referat fra fakultetsstyremøtet b) Referat fra FoU-utvalget c) Møtebok fra Studieutvalget Orienteringssaker: d) Høring om organisering av fellesadministrasjonen e) Høring om prodekanrollen i ny ledelsesmodell FRHF-sak 3/2015 Plan for Fakultet for helsefag (jnr. 15/04032) Henvendelser vedrørende møtet kan rettes til Vel møtt! Trine B. Haugen

2

3 Fakultet for helsefag perioden Innledning I det følgende gis en oversikt over viktig arbeid og resultater ved Fakultet for helsefag (HF) i styreperioden Notatet er strukturert i henhold til de fire virksomhetsområdene som gjelder for UH-sektoren. De to tidligere høgskolene i Oslo (HiO) og Akershus (HiAk) ble slått sammen i det man gikk i gang med studieåret 2011/2012. Helseutdanninger fra fire tidligere avdelinger ved to tidligere høgskoler ble samlet i HF. En samkjøring av fakultetets virksomhet har dermed vært et viktig arbeidsområde i perioden. HiOA fastsatte tidlig i styreperioden en ambisjon om å bli universitet. Hovedfokus for fakultetets strategiske arbeid har derfor vært på å oppfylle universitetskriteriene. Kompetanseløft, opprettelse/styrking av ph.d.-programmer og styrking av forskningen, har derfor vært en hovedsatsing for HF og HiOA i disse årene. Utdanning og internasjonalisering Fakultetet har i perioden opprettet flere nye utdanningsprogrammer: Ph.d-program innen helsevitenskap, bachelorprogram i Facility Management og bachelorprogram i prehospitalt arbeid - paramedic. De to sistnevnte er de eneste av sitt slag i Norge. Bachelorprogrammene innen kost- og husøkonomi er besluttet avviklet på grunn av få søkere. Fakultetet har løftet samtlige videreutdanninger til masternivå og laget ordninger med innpassinger og påbygninger slik at kandidatene kan bygge seg opp fra videreutdanning til mastergrad. Man har på den måten etablert masterprogrammer innenfor fysioterapi, ergoterapi, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og jordmorfag. Det er etablert valgfrie emner i de fleste masterprogram slik at studentene kan velge blant enkeltemner ved fakultets/ institusjonens øvrige programmer. Tilrettelegging for samkjøring av undervisning på tvers av masterprogrammene har vært et prioritert arbeidsområde. Formålet med dette er å oppnå mer robuste og økonomisk bærekraftige masterutdanninger, der studentgruppen på emnet blir stor nok til å kunne danne et levende læringsmiljø. HF har sammen med SAM (Fakultet for samfunnsfag) utviklet et masteremne innen samhandlingsledelse under masterprogram i styring og ledelse. Fakultetet bidrar med videreutdanning innen personalledelse innen helse- og sosialsektoren inn under School of Management. Et annet ledelsesemne innen pasientsikkerhet er under utvikling. I denne styreperioden har Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk blitt implementert i samtlige av fakultetets bachelor, master- og videreutdanningsprogrammer. HiOAs nye kvalitetssikringssystem er implementert. Sammen med SAM, UiO, Oslo kommune og kommunene i Akershus søkte HF i 2014 om å bli et senter for fremragende utdanning (SFU). Søknaden kom til finalerunden. Det er igangsatt arbeid med en ny SFU-søknad i samarbeid med flere enheter ved HiOA. Fakultetet har fått finansiering fra Norgesuniversitetet til fire IKT-prosjekter, samt fått en stor tildeling av midler fra høgskolen sentralt i finbindelse med e-campusprogrammet. Moocahuset.net og er etablert som per i dag drifter 14 prosjekter. De største 1

4 prosjektene er innen basalfag ved HFs utdanninger: Anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi. Fakultetets internasjonale aktivitet med hensyn til inn- og utveksling har gått noe ned, og er på et for lavt nivå. I 2012 var antall utvekslingsstudenter 202 (inn- og utreisende med varighet fire uker eller mer), mens det i 2014 var 170. Fokus i denne perioden har vært å gjennomgå den totale avtaleporteføljen med eksterne partnere og vurdere valg av strategiske partnere. Fakultetet har vært representert på EAIE konferanser og SIU konferanser. Studiepoengsproduksjonen ved fakultetet har økt noe gjennom perioden (12064 i 2012 og i 2014). Kandidatproduksjonen på bachelornivå var 1040 i 2012, det gikk ned til 1019 i 2013 og opp til 1091 i 2014 mens kandidatproduksjonen på masternivå har økt i perioden (62 kandidater i 2012, 96 i 2014). Søkningen til våre utdanninger varierer, men har i denne styreperioden økt noe. Hvor stor andel av studentene som gjennomfører utdanningene de går på varierer mellom de ulike utdanningene og over tid. En del av frafallet må ses i forbindelse at det er relativt lett å komme inn på flere av utdanningene ved fakultetet. Man tar dermed opp en del studenter som har et svakt faglig grunnlag fra videregående skole, og som dermed vil kunne finne det krevende å gjennomføre utdanningen. Samtidig vet vi at mange studenter finner ut at de har valgt feil studium og slutter av den grunn. Frafallet er klart størst i første studieår. Forskning- og utvikling Ved fakultetet har man i nåværende styreperiode hatt som mål å styrke uf-personalets forskningskompetanse, øke publisering, øke ekstern finansiering øke studentdeltakelsen i forskning, samt styrke forskningsledelse. For å nå målene har fakultetet i denne perioden satt i gang følgende fem konkrete strategiske tiltak: 1. Etablert kriterier for etablering av forskningsgrupper og innført rutiner for etableringsprosess og oppfølging av gruppene 2. Etablert kriterier for resultatbasert tildeling av FoU-tid, og innført rutiner for håndtering av tildeling, samt utvikling av analyseverktøy for å holde oversikter 3. Etablert ph.d.-program i helsevitenskap 4. Etablert kriterier for forskningstermin og implementering av dette på fakultetet 5. Opprettet en Seksjon for FoU for å styrke forskningsstøtte («hands-on» og strategisk) til forskere og til ledelse, samt for å håndtere drift av fakultetets to ph.d.-programmer. Fakultetet har økt sin vitenskapelige publisering fra 181 publikasjoner og 87 publiseringspoeng i 2012 til 221 publikasjoner og 121 publikasjonspoeng i Omfanget av innhentede eksterne forskningsmidler har også økt i perioden (NFR-midler økte fra til kroner per uftilsatt fra 2012 til 2014). HF var i 2014 den enheten ved HiOA som sto registrert med flest vitenskapelige publikasjoner. Forskningsmidler er innhentet både fra nasjonale 1 og internasjonale 2 kilder. Fra 2007 til 2012 ledet vi et «Nordic Centre of Excellence» og fra Bl.a. fra Forskningsrådets FOLKEHELSE (Folkehelseprogrammet), HELSEOMSORG (Helse- og omsorgstjenester), SYKEFRAVÆR (Sykefravær, arbeid og helse), KLINISKFORSKNING (Klinisk forskning), BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena), BIONÆR (innovasjonsprosjekt for næringslivet) og PRAKSISVELprogrammer, men også fra f.eks. Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, Fysiofondet, Sophies Minde Stiftelsen og Kreftforeningen. 2 Bl.a. fra NordForsk, Cost Action (EU), Joint Programming Initiative (EU), EEA-grant (EØS-midler) og Nordic Cancer Union. 2

5 til 2014 var vi delaktige i et prosjekt finansiert av EUs 7 ende rammeprogram. Fra 2013 har vi jobbet målrettet med posisjonering fram mot EUs nye rammeprogram (Horizon 2020), og dette har ført til to reiser til Brussel med nettverksbygging som formål, flere søknadsskrivekurs og stor deltakelse i første runde av programmet. Fakultetet har i styreperioden lagt ned en betydelig innsats for å etablere gode forskningsnettverk og finne samarbeidspartnere innenfor ulike sektorer (offentlig, privat, universitet- og høgskole, og instituttsektoren). Dette er en viktig suksessfaktor for utvikling av prosjekter som skal nå opp i konkurransen om forskningsmidler. Som eksempler kan nevnes en samarbeidsavtale med Oslo kommune (Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester) innen utdanning, forskning og innovasjon, et samarbeid om nærings-ph.d. med TINE SA, og innledende samtaler med tanke på forskningssamarbeid med NHO Service. Fakultetet har etablert forskningsgrupper etter fastsatte kriterier. FoU-utvalget ved fakultetet har behandlet søknadene og gjort vedtakene. Per er det etablert 16 grupper. Mange av gruppene har studenter med i prosjektene sine. Hensikten med forskningsgruppene er å skape større og mer robuste forskningsmiljøer, som har gode forutsetninger for å levere forskningsresultater. Gruppene er også viktige for å profilere HFs satsingsområder utad og å etablere samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet har to ph.d.-programmer, ett innen atferdsanalyse og ett innen helsevitenskap. Programmene hadde per 1. juni 2015 henholdsvis 25 og 24 ph.d.-kandidater og de fortsetter å ekspandere. I styreperioden har det disputert fire ph.d.-kandidater på egne ph.d.-program. I tillegg har 39 av våre ph.d.-kandidater disputert ved andre institusjoner (dette er kandidater som var tatt opp på andre programmer før ph.d.-programmet i helsevitenskap ble etablert). Fakultetet har styrket samspillet mellom utdanning og FoU spesielt ved å etablere ph.d. i helsevitenskap. På den måten har vi et helhetlig utdanningsløp fra bachelor til ph.d. både innen helsevitenskap og atferdsanalyse. Fakultetets egne forskere underviser på bachelor-, master- og ph.d.-programmene ved fakultetet og er dermed et viktig bindeledd mellom forskning og undervisning. Fakultet har nylig etablert kriterier og mål for FoU-basert utdanning som en oppfølging av UHR-rapporten FoU+utdanning er sant. Fakultetet har gjennom etablering av en Seksjon for FoU opparbeidet seg en rekke styringsverktøy i form av oversikter og analyser som bidrar til profesjonell forskningsledelse og effektiv forvaltning av FoU-ressurser. Tiltakene som er satt inn har ikke bare skapt resultater, men også ført til en kulturendring blant ledere og ansatte som setter oss i en sterkere posisjon som nasjonal og internasjonal forskningsaktør. Det er for tidlig å vurdere full effekt av tiltakene. Det forventes en fortsatt positiv utvikling i årene framover. Samfunnsrettet virksomhet og formidling Fakultetet har et bredt samarbeid med praksisfeltet på alle nivåer. Fakultetsledelsen har i denne styreperioden prioritert å delta i relevante samarbeidsfora som har innflytelse innenfor både helsetjenestene og i utdanningssektoren. Fakultetet har fornyet samarbeidsavtaler med praksisfeltet innen spesialisthelsetjenesten og NHO, og er i gang med å lage samarbeidsavtaler med kommunene og de private bedriftene knyttet til praksis. Fakultetet er representert i utdanningsutvalgene på Ahus og OUS og er i ferd 3

6 med å etablere utdannings- og forskningsutvalg med «grupper» av kommuner i vårt nedslagsfelt. Fakultetet har jevnlige dialogmøter med OUS og Ahus og har igangsatt dialogmøter med kommunene. Fakultet har et nært samarbeid med Ahus om deling av e-læringsressurser. Fakultetet er sammen med Med.fak. ved UiO representert i Samarbeidsutvalget mellom Ahus og kommunene. Fakultetet jobber nært med Bærum kommune om utvikling av Studiested Sandvika, og er representert i strategigruppen for Studiested Sandvika. Fakultetet har sammen med SAM tatt initiativ til etablering av et «Kommuneforum for helse- og sosialsektoren». Fakultetet har hatt et godt samarbeid med NHO Service om utvikling av bachelorprogrammet i Facility Management. Vi har nå et pågående samarbeid om utvikling av praksisplasser i NHOs medlemsbedrifter til bachelorprogrammet i samfunnsernæring. Det er blant annet aktuelt å benytte asylmottak som tverrprofesjonell læringsarena. Det ble i 2012 etablert instituttråd med eksterne deltakere fra ulike relevante samfunnsområder. Instituttrådene har gitt viktige tilbakemeldinger til instituttene. Fakultetet har vært representert i 3 prosjekter i lys av Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd. I de to UHR-ledede prosjektene «Felles innhold i samtlige helse- og sosialfaglige utdanninger» og «Kvalitet i praksis» har HFs prodekan for utdanning deltatt i arbeidsgruppene, mens dekan har sittet i styringsgruppen for førstnevnte prosjekt og er nestleder i Nasjonal Enhet for Helse- og Sosialfagutdanningene i regi av UHR. I tillegg har fakultetet vært representert i prosjekt ledet av Helsedirektoratet om paramedicsutdanning. Fakultetet erfarer at samarbeidsmidlene bidrar positivt til kontakten med yrkeslivet. Midlene utgjør et insentiv til at fakultetets tilsatte og det kliniske felt utvikler felles prosjekter der også studenter involveres. Det har vært en ambisjon for fakultetet å utvikle en tettere kobling til andre virksomheter og sikre nærhet til praksisfeltet gjennom opprettelse av kombinerte stillinger. Fakultetet har nå 53 slike stillinger hvorav 29 ble opprettet i løpet av Fakultetet har økt formidlingsaktiviteten i styreperioden. I 2012 oppnådde fakultetet 1692 formidlingspoeng. I 2014 var dette tallet økt til Omfanget av oppdragsvirksomhet ved fakultetet har vært stabil gjennom styreperioden. Det har ikke vært prioritert å sette inn tiltak for å øke oppdragsaktiviteten. Menneskelige og økonomiske ressurser Med bakgrunn i HiOAs universitetssatsing har det blitt satset mye på å heve det faglige personalets formelle kompetanse. Dette har man lykkes med. Andelen uf-tilsatte med førstekompetanse har økt fra 31,6 % i 2011 i til 41,0 % i Mange ulike tiltak er iverksatt for å få til dette: Flere stipendiatstillinger, høyere kompetansekrav i kunngjøringstekstene, internasjonal rekruttering, kombinerte stillinger og utarbeiding av kompetanseplan. Det ble i 2014 besluttet at alle uf-stillinger ved fakultetet skulle lyses ut som førstestillinger, og at det skulle gode grunner til å få dispensasjon fra dette kravet. Andel professorer blant de uf-tilsatte er økt fra 5,9 % i 2012 til 8,2 % i Da HiOA og HiAk slo seg sammen høsten 2011, sto det nyetablerte helsefakultetet overfor en rekke utfordringer både av organisatorisk og økonomisk art. 4

7 En av utfordringene var å sikre robuste fagmiljøer. Opprettelse av forskningsgruppene har vært et viktig bidrag til dette. Det samme har sammenslåing av de to minste instituttene, Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørstudier, til Institutt for naturvitenskapelige helsefag. Å sikre en god administrativ organisering har vært en annen utfordring. Dette har man arbeidet med gjennom hele styreperioden, og man håper å ha løst dette bedre fra semesterstart Da opprettes det tre kontorer i Seksjon for studieadministrasjonen og internasjonalisering. Samtidig etableres det en ordning med administrativ instituttlederstøtte ved alle instituttene. HiOA har i styreperioden hatt bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanning i psykisk helsearbeid på to institutter. Dette endres fra 1. august 2015 da Institutt for sykepleie og Institutt for helse, ernæring og ledelse slås sammen til Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Bachelorutdanningen i Facility Management overføres til SAM på samme tidspunkt. Hvordan man best sikrer gode og likeverdige arbeidsforhold på de to campusene på Kjeller og i Pilestredet har vært og er fortsatt en utfordring for fakultetet. Utfordringen henger i stor grad sammen med at HiOA fortsatt arbeider med å finne ut hvordan man best kan bruke de to campusene. Fakultetets arbeid med å etablere en økonomisk modell som var akseptabel for alle fusjonerte parter var krevende. De fire tidligere avdelingene som utgjorde fakultetet hadde ulik økonomisk status, og hadde ulike tradisjoner for budsjettfordeling og -oppfølging. I begynnelsen av perioden hadde fakultetet et relativt betydelig avvik mellom budsjett og regnskap. I løpet av perioden har man utviklet en budsjettmodell som fungerer og som det er konsensus rundt, og man har oppnådd god budsjettkontroll. Oslo, 8. juni

8

9 Til Fakultetsrådet Dato: 18. september 2015 Diskusjonssak Saksnr.: FRHF 1/2015 Journalnr.: Saksbehandler: Ewelyn Jordal FAKULTETSRÅDETS ARBEID Til diskusjon: Hvordan skal Fakultetsrådet arbeide, og hvordan vil rådet ha saksforberedelser og møtebøker? Fakultetsrådets mandat Fakultetsrådene skal være rådgivende for dekan i saker som inkluderer, men ikke avgrenses til: Strategiutvikling - og implementering Faglig prioritering og dimensjonering (etablering og nedleggelse av studier, etablering og nedleggelse av forskningstematiske satsinger mv) Langtidsplan- og budsjett Samhandling med samfunns- og næringsliv samt være premissleverandør og delta aktivt i samfunnsdebatten Strategisk samarbeid med partnere nasjonalt og internasjonalt Organisatoriske justeringer Sammensetningen av Fakultetsrådet på HF Dekan har fastsatt følgende sammensetning for HFs Fakultetsråd: Dekan (leder) 3 UF-representanter 1 TA-representant 4 eksterne representanter, utpekes av dekan 3 studentrepresentanter, velges av studentene selv Det skal også velge like mange vararepresentanter.

10

11 Til Fakultetsrådet HF Dato: 18. september 2015 VEDTAKSSAK Saksnr.: FRHF-sak 3/2015 Journalnr.: 2015/04032 Saksbehandler: Inger Langeggen LANGTIDSPLAN FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsrådet gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til langtidsplan for Fakultet for helsefag, med de merknader som fremkom i fakultetsrådsmøtet II. SAKSFRAMSTILLING Høgskolen i Oslo innførte fra 2012 en ordning med rullerende langtidsplan og langtidsbudsjett for kommende treårsperiode. Administrasjonen legger her fram forslag til plan for perioden Planen inneholder en beskrivelse av fakultetets viktigste utfordringer og hvilke tiltak som planlegges satt inn for å møte disse utfordringene. I tillegg inneholder dokumentet fakultetets måltall. Langtidsplanene for fakultetene danner grunnlag for samlet langtidsplan og -budsjett for høgskolen som skal vedtas av styret i desember Langtidsplanen skal til diskusjon i både FoU- og studieutvalg på fakultetet, før dekan fastsetter endelig plan. Fakultetet må ha ferdigstilt langtidsplan senest 16. oktober. Trine B. Haugen fung. dekan Kristin Nordseth fakultetsdirektør Vedlegg: Vedlegg 1: Langtidsplan Dokumentet er signert elektronisk.

12 LANGTIDSPLAN FOR FAKULTET FOR HELSEFAG Langtidsplan og -budsjett er høgskolens og fakultetets viktigste styringsdokument for å operasjonalisere og gjennomføre Strategi Planen og budsjettet utarbeides og oppdateres årlig, men har en treårig planleggingshorisont. Styringsdokumentet er uttrykk for høgskolens og fakultetets langsiktige inntektsrammer og aktivitetsmål, samt de utfordringer og tiltak som er gitt prioritet i kommende treårsperiode. En styrking og utvikling av FoU-området, kombinert med en satsing på kvalitet i utdanningene og sterkere samspill mellom forskning, utviklingsarbeid og utdanning, har høy prioritet i Strategi Universitetssatsingen er et virkemiddel for å realisere høgskolens faglige ambisjoner. Samtidig er en styrking og utvikling av den faglige kjernevirksomheten både en forutsetning for og avhengig av høgskolens posisjon og evne til å få gjennomslag i samfunns- og arbeidslivet vi innretter oss mot. Tilsvarende er utviklingen av HiOA som et attraktivt og bærekraftig arbeidssted både en forutsetning for og avhengig av at vi lever opp til våre faglige ambisjoner. På bakgrunn av dette ble HiOAs hovedutfordringer identifisert i langtidsplan : Rekruttering og kompetanseutvikling Uttelling på forskningsaktivitet og eksternfinansiert virksomhet Studentgjennomstrømning, studiekvalitet og kvalitetskultur Omdømme og framtidig konkurransekraft Finansiering av infrastruktur Organisasjon og ledelse Fakultetet skal i plan- og budsjettarbeidet for langtidsperioden spesielt arbeide for å møte disse hovedutfordringene slik at høgskolen realiserer målsettingene i Strategi 2020 Side 1 av 15

13 Samlet vurdering av Fakultet for helsefags hovedutfordringer: 1. Lav uttelling på forskningsaktivitet, herunder publikasjonspoeng og ekstern finansiering Prioriterte satsingsområder: Evaluere og videreutvikle eksisterende forskningsgrupper, samt etablere nye Fortsette løftet med økning i andel UF-tilsatte med førstestillingskompetanse Innføre mulighet for forskningstermin 2. Undervisningskvalitet og studentgjennomstrømning er ikke god nok på alle utdanninger Prioriterte satsingsområder: Styrke undervisningskvaliteten gjennom ulike tiltak som bidrar til mer varierte, mer digitaliserte og mer interaktive undervisningsformer Starte en prosess for å gjøre undervisning til en mer kollektiv oppgave, og sette inn ulike kompetansehevende tiltak som f.eks. Learning lab Utvikle SFU-søknad i samarbeid med LUI og SAM 3. Lite internasjonal utveksling og manglende internasjonale/flerkulturelle perspektiver i utdanningene Prioriterte satsingsområder: Tilrettelegge bedre for utveksling (inn og ut) Innarbeide internasjonale/flerkulturelle perspektiver i alle programplaner Etablere flere engelskspråklige emner, og forbedre studieinformasjon på engelsk Side 2 av 15

14 1. Utdanning Sektormål 1: Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi 2. Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse 3. Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte 4. Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming 5. Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger 6. Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping 7. Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi 8. Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid Fakultet for helsefags strategi på utdanningsområdet Tilby internasjonalt etterspurte utdanninger av høy kvalitet som gir studentene mulighet for gjennomgående utdanningsløp fra bachelor- til ph.d.-nivå Utdanne kandidater med høy profesjons- og samhandlingskompetanse Tilby god og relevant praksis i samarbeid med arbeidslivet Sikre internasjonal profil i studieprogrammene og øke omfanget av internasjonal student- og lærerutveksling Tilrettelegge for et godt og motiverende læringsmiljø for studentene Ha flere kombinerte stillinger sammen med helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Side 3 av 15

15 Resultatmål - utdanning Resultatindikatorer Antall egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent (pr 60-studiepoengenhet) årsgjennomsnitt Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) med varighet > 4 uker Antall uteksaminerte kandidater BA Antall uteksaminerte kandidater MA RInr.* Avviksvurdering** Resultat Mål ,6 50,9 52,5 52,5 52,5 52, Ny: Forventet antall egenfinansierte SPE *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Avviksvurdering tar utgangspunkt i sannsynlighet for og konsekvens av å ikke nå mål, og skal angis i tabellen Høy = Moderat = Lav /under kontroll = Studieplasser Fakultetets forslag til kapasitetsøkning/nedjustering av eksisterende studieprogrammer: BA ortopediingeniør Ønsker årlig opptak av 16 studenter (=totalt 48 studieplasser inntil nå ha man hatt opptak hvert annet år) BA ortopediingeniør + kategoriendring m/ finansiering fra B til A BA tannteknikk (usikker) -46 (overf. UiO) VU ABIO (90 stp., start jan 17) +25 Politiske signaler og situasjonen i spesialisthelsetjenesten tilsier at vi bør øke kapasiteten i spesialsykepleie. Men søkningen vil avhenge av at OUS tildeler tilstrekkelig antall stipender til sine tilsatte. Fra før er KDs aktivitetskrav/kandidatmål for høyt sammenliknet med antallet finansierte studieplasser som HiOA har tildelt Inst. SHA/Fak. HF. Fakultetets forslag til nye studieplasser til nye program: MA Ergoterapi VU Velferdsteknologi 30 stp 15 VU for radiografer i tolkning og 15 beskrivelse av skjelettrøntgenbilder 45 stp Videreutdanning i akuttsykepleie (90 stp, start jan 17) 30 Side 4 av 15

16 Kandidatmåltall fastsatt av Kunnskapsdepartementet Fra 2014 endret departementet styringen av dimensjonering for enkelte utdanninger fra aktivitetskrav til kandidatmåltall. Departementet presiserer at kandidatmåltallene kun er et minstekrav. Departementet legger til grunn at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Laveste kandidatmåltall settes derfor til 20. Utdanning Resultat Minstekrav fastsatt av departementet ** ABIOK Bioingeniørutd Ergoterapiutd Samfunnsernæringsutd Farmasiutd., 3 år Fysioterapiutd Jordmorutd Radiografutd Sykepleieutd Tannteknikerutd. 0* Vernepleieutd *Tannteknikerutdanningen har opptak to av tre år **Fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 Fakultetets utfordringer og tiltak under sektormål 1 - Utdanning Svak rekruttering til masterstudiene Side 5 av 15 Mange konkurrerende masterprogrammer Få kvalifiserte søkere på de fleste programmene Masterprogrammene er for lite kjent i aktuelle og viktige fagmiljøer Masterprogrammene er for lite kjent hos viktige søkergrupper Svake resultater på Studentbarometeret for noen studier Tiltak for å styrke rekruttering til masterstudiene: Konsolidere masterporteføljen Videreutvikle masterporteføljen ut fra behovene i arbeidslivet Styrke markedsføringen av masterstudiene overfor praksisfelt, egne bachelor- og videreutdanningsstudenter, og gjennom deltagelse på sosiale medier, bedre nettsider, informasjonsmøter med potensielle arbeidsgivere og oppstart av alumni Tilrettelegge for strategisk bruk av profilerte timelærere fra arbeidslivet Vurdere incitamenter til økt profilering i media av fakultetets vitenskapelig ansatte Styrke mulighetene for internasjonal utveksling i masterstudiene Utdanningskvaliteten er ikke god nok i alle utdanninger Utdanner ikke så gode kandidater som vi kan Virker demotiverende på studentene, og kan være årsak til noe av frafallet i utdanningene

17 Misfornøyde studenter og kandidater går utover HiOAs og utdanningenes omdømme Tiltak for å styrke utdanningskvaliteten: Etablere «Learning Lab» etter modell av BI Bruke mer varierte undervisningsformer, og erstatte en del forelesninger med mer interaktive undervisningsmåter Videreføre arbeidet med digitale arbeidsformer ved HF og HiOA Nedfelle klare, tydelige og ambisiøse føringer for innholdet i emne- og programansvar Arbeide for en mer kollektiv tilnærming til ansvar for undervisning Vektlegge pedagogisk kompetanse ved tilsetting Tilby fagdidaktisk skolering vedørende planlegging og drifting av emner (LUI) Gi tilbud om veiledningskompetanse for veiledere - fleksible kurs i veiledningspedagogikk Oppfordre til etablering av fagutvalg på utdanningsnivå, for å styrke dialogen med studentene om utdanningsprogrammene Øke bruken av studentassistenter Utvikle ny SFU-søknad med fokus barn og ungdom, i samarbeid med LUI og SAM Svak gjennomstrømming og høyt frafall ved enkelte utdanninger Lavt karaktersnitt til opptak ved enkelte utdanninger Tidvis høyt frafall ved enkeltkull påvirker kandidatproduksjon Frafall ved enkeltkull på store utdanninger påvirker inntektene Frafall i forbindelse med masteroppgaven Tiltak for å øke gjennomstrømningen og begrense frafall ved enkelte utdanninger Tettere veiledningsoppfølging av masterstudenter i forbindelse med masteroppgaven Knytte masterstudenter i sterkere grad til forskningsgrupper og forskningsaktiviteter Iverksette strakstiltak/fokus på enkeltkull med unormalt stort frafall for å sikre at dette ikke skjer med neste kull Vurdere forsøk med strengere opptakskrav, til enkelte utdanninger Gjennomføre frafallsundersøkelse i sykepleierutdanningene Gjennomføre frafallsundersøkelse på masterne Øke bruken av studentassistenter Tiltakene som settes inn for å styrke utdanningskvalitet, antas å i noen grad påvirke gjennomføringstempo og omfanget av frafall Manglende internasjonalt perspektiv og få utvekslingsstudenter Lite omfang av inn- og utreisende utvekslingsstudenter Manglende internasjonale/flerkulturelle perspektiver i utdanningene Tiltak for å øke Internasjonalt perspektiv og antall utvekslingsstudenter Etablere flere engelskspråklige emner og studier med sikte på å tiltrekke flere innreisende utvekslingsstudenter Tilrettelegge programplaner for utveksling (inn og ut) Innarbeide læringsutbyttebeskrivelser med internasjonale komponenter i emner der studiene legger til rette for internasjonalisering Videreføre strategisk viktige partnerskapsavtaler Side 6 av 15

18 Innarbeide internasjonale/flerkulturelle perspektiver i programplanene, samt tilrettelegge for utveksling av erfaringer med andre lands praksis og pasienter fra andre kulturer Utarbeide informasjon på engelsk Økt mangel på praksisplasser med høy kvalitet og relevans Strukturelle endringer i helsevesenet gir bortfall av plasser og færre døgnplasser Mangelfull kompetanse i kommunehelsetjenesten Mangel på økonomiske insentiver til private virksomheter Tiltak for å sikre praksisplasser med høy kvalitet og relevans Samordne praksisveiledningstilbudet ved fakultetet i tråd med nasjonale føringer, jf. UHR-prosjektet «kvalitet og relevans i praksis» Forbedre praksisplasser, på grunnlag av systematisk evaluering Utvikle flere partnerskapsavtaler med arbeids- og næringsliv for å øke studienes relevans Videreutvikle samarbeidet med NHO service for å øke omfanget av praksisplasser innen deres medlemsbedrifter Etablere flere kombinerte stillinger i praksisfeltet rettet mot helseforetakene og kommunehelsetjenesten Videreutvikle eksisterende studietilbud innenfor veiledningspedagogikk og kunnskapsbasert praksis Bruk av strategimidler for å nå mål og for å redusere risiko under sektormål 1 Utdanning Fakultetets midler Tiltak Studieutvalget diverse tiltak til internasjonalisering Side 7 av 15 HiOAs hovedutfordring Studentgjennomstrømning, studiekvalitet og kvalitetskultur * 2018 * Ansvarlig enhet Prodekan utdanning Etablere Learning Lab som over Prodekan utd. Samordne praksisveilednings-tilbudet ved fakultetet i tråd med nasjonale føringer, jf. UHR-prosjektet «kvalitet og relevans i praksis» (seminar) Samkjøring av de tre BA i sykepleie (2 seminarer) Delfinansiering av Senter for fremragende utdanning Egenandel til prosjektsøknad til Norgesuniversitetet Digitale forelesninger (omdisponeres hvis søknad ikke får tilslag) som over Prodekan utdanning som over Institutt SHA som over Prodekan utdanning som over Prodekan utdanning Totalt Alle tall i tusen kroner *Fakultetets strategimidler for 2017 og 2018 er ikke ferdig behandlet, og vil kunne omdisponeres

19 2. Forskning og utviklingsarbeid Sektormål 2: Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene 2. Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater 3. Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU 4. Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning 5. Utvikle en solid forskningsinfrastruktur Fakultet for helsefags strategier for forskning og utviklingsarbeid Styrke FoU med klar relevans for profesjonene Utvikle robuste forskningsgrupper Øke andelen tilsatte med førstekompetanse Øke graden av ekstern finansiering av FoU-prosjekter Ha et høyt publiseringsnivå i internasjonalt anerkjente tidsskrifter Delta aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsfora og -nettverk Øke studentdeltagelsen i FoU-prosjekter Sikre effektiv forvaltning av FoU-ressursene gjennom profesjonell forskningsledelse og organisering Resultatmål - Forskning og utviklingsarbeid Resultatindikatorer Antall publikasjonspoeng pr uf-årsverk NFR-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1000) EU-tildeling pr uf årsverk (i kr 1000) Antall avlagte doktorgrader på enhetens egne doktorgradsprogrammer Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner Gjennomstrømming/ stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. på egne doktorgradsprogrammer RInr.* Avviksvurdering** Resultat Mål ,24 0,30 0,41 0,46 0,50 0,50 8,5 13,7 10,5 12,1 14,7 16 0,0 0,2 0,0 2,7 4,0 5, ,0 4,7 4,0 4,3 3,2 3,9 Side 8 av 15

20 12 Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram 6 år tidligere Håndteres sentralt FoU-andelen per uf-årsverk 19,3 % 20,9 % 25 % 25 % 25 % 25% Ny: Antall innsendte søknader til Forskningsrådet*** Ny: Antall bevilgede prosjekter i Forskningsrådet*** Ny: Antall innsendte søknader til EUs rammeprogram Horisont 2020*** Ny: Antall tildelte prosjekter til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020*** Ny: Antall mottatte forretningsideer KIEområdet*** - 15 (9) - 17(9) 17(10) 18(10) - 3 (1) - 3(2) 3(2) 4(3) - 7 (1) - 5(0) 7(1) 8(2) - 0-1(0) 1(0) 2(1) *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Avviksvurdering tar utgangspunkt i sannsynlighet for og konsekvens av å ikke nå mål, og skal angis i tabellen Høy = Moderat = Lav /under kontroll= = ***I indikatorene skilles det mellom søknader vi koordinerer/har prosjektledelse for og søknader vi er partnere i. Totalt antall søknader står først, og tallet i parentes viser hvor mange av disse vi koordinerer. Fakultetets utfordringer og tiltak under sektormål 2 - FoU Lav publisering (publikasjonspoeng) Lav andel tilsatte med forskerkompetanse Lite sammenhengende tid til forskning Kort varighet for etablerte forskningsgrupper Tiltak for å øke publiseringen (tellende publikasjoner) Innføre mulighet for forskningstermin Videreutvikle ph.d.-programmene og arbeide målrettet for god rekruttering Videreutvikle og etablere forskningsgrupper Evaluere forskningsgrupper etablert i perioden Vektlegge dokumentert forskningskompetanse og erfaring fra å søke ekstern finansiering ved rekruttering Lav andel ekstern finansiering av FoU Lav andel tilsatte med forskerkompetanse Få og svake søknader om ekstern finansiering Få personer står for mesteparten av søknadene Side 9 av 15

21 Tiltak for å øke ekstern finansiering av FoU Videreutvikle administrativ støtte til søknadsutvikling Videreutvikle og etablere forskningsgrupper Samarbeide med forskere som har erfaring med å søke ekstern finansiering Vektlegge erfaring med å søke ekstern finansiering ved rekruttering Arrangere skrivekurs Bruke forskningsrådets mal i søknadsprosesser om intern fordeling av strategiske midler og stipendiater Benytte eksterne fagfellekonsulenter Delfinansiere stipendiater til prosjekter som ikke får tilslag på NFR/Horizon 2020-søknad, men blir evaluert som svært gode, og derfor bør videreutvikles med tanke på ny søknad Bruk av strategimidler for å nå mål og for å redusere risiko under sektormål 2 - Forskning og utviklingsarbeid Styrets føringer: 1. Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer og økt tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter 2. Utvikle robuste doktorgradsprogrammer Fakultetets midler Tiltak FoU-utv. styrking av forskningsgrupper Ekstra driftsmidler til stipendiater ved fakultetets egne ph.d.-programmer Reisestipend til konferanser med presentasjon Innføre forskningstermin (delfinansiering av forskningstermin) Delfinansiere stipendiater til prosjekter som ikke får tilslag på NFR/Horizon 2020-søknad, men blir evaluert som svært gode, og derfor bør videreutvikles mtp. ny søknad HiOAs hovedutfordring Uttelling på forskningsaktivitet og eksternfinansiert virksomhet ** 2018 ** Ansvarlig enhet Prodekan forskning Prodekan forskning Prodekan forskning Prodekan forskning Prodekan forskning Totalt Prodekan forskning Alle tall i tusen kroner **Fakultetets strategimidler for 2017 og 2018 er ikke ferdig behandlet, og vil kunne omdisponeres. Side 10 av 15

22 3. Samfunnsrettet virksomhet og formidling Sektormål 3: Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping Virksomhetsmål HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Utvikle seg som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsliv 2. Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og allmennrettet forskningsformidling 3. Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter 4. Ta initiativ til og prioritere deltakelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg 5. Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering 6. Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsningsområdene 7. Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved utvikling av arbeidsplass- og samlingsbaserte studier 8. Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning Resultatmål - samfunnsrettet virksomhet og formidling Side 11 av 15 Resultatindikatorer Andel eksternfinansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE Formidlingspoeng spesifikasjon i hht HiOAs budsjettfordelingsmodell Fakultet for helsefags strategi for samfunnsrettet virksomhet og formidling Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som bidrar til utvikling av profesjonene Styrke innovasjonsarbeidet med relevans for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, spesielt innenfor områdene tjenesteinnovasjon og utvikling av helseteknologi Bidra til økt kvalitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Bidra til økt kunnskap om helserelaterte spørsmål i befolkningen gjennom formidling av FoUresultater RInr.* Avviksvurdering** Resultat Mål ,2 % 1,7 % 2,5 % 2,5 % 3,0 % 3,0% Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet 2,8 % 2,3 % 3,0 % 3,1% 3,3 % 3,4% (BOA) uten NFR og EU *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Avviksvurdering tar utgangspunkt i sannsynlighet for og konsekvens av å ikke nå mål, og skal angis i tabellen Høy = Moderat = Lav /under kontroll =

23 Fakultetets utfordringer og tiltak under sektormål 3 - samfunnsrettet virksomhet og formidling Manglende infrastruktur for oppdrags- forskning og undervisning Små miljøer gir utfordring i å ha tilgjengelig tid på relativt kort varsel Fakultetet mangler prosedyrer og rutiner for å gi tilbud Både UF- og TA-tilsatte bruker unødvendig mye ressurser i tilbudsprosesser Utvikle infrastruktur for oppdrags- forskning og undervisning Utarbeide gode søkerutiner for oppdrag lagt ut på Doffin Utarbeide systemer, veiledere og maler for oppdragsundervisning og kurs Være mer proaktive mot potensielle oppdragsgivere (eks helsedirektoratet, offentlig og privat helsevesen med mer) Etablere rutiner for samarbeid og koordinering mellom de ulike seksjonene i administrasjonen i forbindelse med utarbeidelse av tilbud Opprette en arbeidsgruppe som gir råd til dekanen om hvilke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) fakultetet bør satse på, og vurderer hva som er det konkrete behovet mht. infrastruktur Avsette midler til frikjøp av uf-tilsatte til utvikling av oppdragsutdanninger og andre BOAaktiviteter Bruk av strategimidler for å nå mål og for å redusere risiko under sektormål 3 -Samfunnsrettet virksomhet og formidling Fakultetets midler Tiltak HiOAs hoved-utfordring * Midler til frikjøp av uf-tilsatte til utvikling av oppdragsutdanninger og andre BOA-aktiviteter Uttelling på forskningsaktivitet og eksternfinansiert virksomhet Totalt Alle tall i tusen kroner *Fakultetets strategimidler for 2017 og 2018 er ikke ferdig behandlet, og vil kunne omdisponeres 2018 * Dekan Ansvarlig enhet Side 12 av 15

24 4. Menneskelige og økonomiske ressurser Sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Virksomhetsmål HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling 2. Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktiviteten innenfor utdanning og forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon 3. Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å ha et godt og forutsigbart inntektsgrunnlag, strategisk handlingsrom og balanse mellom aktiviteter, inntekter og kostnader 4. Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted 5. Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling 6. Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer 7. Utvikle campusene/studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer Resultatmål menneskelige og økonomiske ressurser Resultatindikatorer Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uf-årsverk Antall studenter pr faglig årsverk/ufårsverk RInr.* Avviksvurdering ** Resultat Mål ,34 0,41 0,45 0,47 0,49 0,51 15,7 16,2 17,0 17,0 17,0 17,0 Ny: Andel administrative årsverk av totalt 24-16,3 % 17,3 % 18,0 % 18,0 % 18,0 % antall årsverk Prosentvis avvik mellom budsjett og 25-3,40 % <2 % <2 % <2 % <2 % regnskap *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Avviksvurdering tar utgangspunkt i sannsynlighet for og konsekvens av å ikke nå mål, og skal angis i tabellen Høy = Moderat = Lav /under kontroll = Side 13 av 15

25 Fakultetet for helsefags utfordringer og tiltak under sektormål 4 - menneskelige og økonomiske ressurser For lav andel tilsatte med førstestillingskompetanse «Unge» fag i akademisk sammenheng gir innenfor noen fagområder få potensielle søkere med førstestillingskompetanse Vanskelig å stille med konkurransedyktig lønn og vilkår innenfor enkelte forskningsfelt Tiltak for å øke antall tilsatte med forskerkompetanse Samfinansiere stipendiater (for eksempel med helseforetak) Etablere flere II-stillinger i foretak /kommune Være konkurransedyktige i forhold til lønn (høyere lønn ved helseforetak) Innføre mer studentledet undervisning for å frigjøre tid til forskning Benytte ledige lønnsmidler til ph.d.- og post.doc. stipendiater Jobbe for å få opprettet ny stillingskode for støttestillinger knyttet til ferdighetstrening Stille krav om førstekompetanse ved tilsetting Manglende økonomisk bærekraft for deler av masterporteføljen Svak rekruttering, lav gjennomstrømming og frafall, se detaljer under sektormål 1 For høye kostnader til undervisning Tiltak for å øke den økonomiske bærekraften til masterporteføljen Vurdere masterporteføljen som helhet, jamfør høgskolens pågående arbeid med konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen Planlegge e-læring til støtte for vitenskapsteori- og metodeundervisningen Fortsette utvikling med samkjøring av emner mellom masterne, og mellom videreutdanninger og masterne Vurdere å ikke igangsette studier ved veldig lave søkertall/inntakstall Bruk av strategimidler for å nå mål og for å redusere risiko under sektormål 4 -Menneskelige og økonomiske ressurser Det er ikke avsatt strategimidler for perioden på dette virksomhetsområdet. Side 14 av 15

26 Strategimidler på fakultetsnivå for 2016 Fakultetet avsetter 3 % av rammen til strategimidler. 50 % av disse fordeles ut til instituttene som selv bestemmer hvilke strategiske tiltak de vil benytte midlene til. De øvrige 50 % disponeres på fakultetsnivå. Fordelingen av strategimidler som disponeres på fakultetsnivå fremgår under hvert virksomhetsområde. Fordelingen mellom de fire virksomhetsområdene for 2015 og 2016 henholdsvis var og er som følger: Område Utdanning FoU Samf Øk. og HR Totalt Side 15 av 15

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR FAKULTET FOR HELSEFAG

LANGTIDSPLAN FOR FAKULTET FOR HELSEFAG LANGTIDSPLAN FOR FAKULTET FOR HELSEFAG 2016-2018 Langtidsplan og -budsjett er høgskolens og fakultetets viktigste styringsdokument for å operasjonalisere og gjennomføre Strategi 2020. Planen og budsjettet

Detaljer

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus 3. MARS 2015 Målstyring i praksis Ved Høgskolen i Oslo og Akershus Nøkkeltall 18 500 studenter 2 000 tilsatte 53 bachelorprogrammer 2500 uteksaminerte bachelorkandidater hvert år 210 lærere (4-årig) 300

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR FAKULTET FOR HELSEFAG FOR PERIODEN 2014-2016

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR FAKULTET FOR HELSEFAG FOR PERIODEN 2014-2016 LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR FAKULTET FOR HELSEFAG FOR PERIODEN 2014-2016 Innledning Fakultet for helsefags (HF) plan for 2014-2016 er disponert i henhold til mal fastsatt av fellesadministrasjon ved

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FOR PERIODEN

STRATEGISK PLAN FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FOR PERIODEN Til styret Dato: 15. august 20122012 VEDTAKSSAK Saksnr.: S-sak 2/2012 Journalnr.: 2012/375 Saksbehandler: Ann Elisabeth Wedø STRATEGISK PLAN FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FOR PERIODEN 2013-2020 I. FORSLAG

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av Fakultet for helsefags hovedutfordringer: Lav uttelling på forskningsaktivitet, herunder publikasjonspoeng og ekstern finansiering Prioriterte satsingsområder:

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene og mulighetene som gis til fordypning på både master- og ph.d

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

Deretter er hovedstrukturen innenfor de fire virksomhetsområdene som følger:

Deretter er hovedstrukturen innenfor de fire virksomhetsområdene som følger: VEDLEGG 1 Foreløpig plan 2013-2015 for Fakultet for helsefag Utkast til fakultetsstyremøtet 30.10.2012 Innledning Mal for plan 2013-2015 er utarbeidet av HiOA sentral i henhold til føringer fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene, og mulighetene som gis til fordypning på både master og ph.d

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten Ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus A Visjon og verdier, side 2 Overordnede mål og strategier, side 9 Utdanning, side 10 Forskning og utviklingsarbeid, side 12 Samfunnsrettet

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR PERIODEN 2014-2016

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR PERIODEN 2014-2016 Mal for fakultetene og SPS Benytt malen så langt det passer, stryk det som er uaktuelt, f.eks. indikatorer som ikke må målsettes på enhet. LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR PERIODEN 2014-2016 (Vedtas av fakultetsstyret

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten Ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus A Visjon og verdier, side 2 Overordnede mål og strategier, side 9 Utdanning, side 10 Forskning, side 12 Samfunnsrettet virksomhet og formidling,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 INNLEDNING Institutt for yrkesfaglærerutdanning er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid. Dette vil vi utvikle gjennom en bred satsing

Detaljer

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013.

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013. Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 12. oktober kl 10-12 Sted: Rom 314 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N Dato: 9.9.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: 6T Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl. 12-14.50 i p32, N100.037 Til

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Deretter behandles plan for HiOAs fire virksomhetsområdene. Disse kapitlene har følgende struktur:

Deretter behandles plan for HiOAs fire virksomhetsområdene. Disse kapitlene har følgende struktur: Plan og budsjett 2013-2015 for Fakultet for helsefag Innledning Fakultet for helsefags plan for 2013-2015 er disponert i henhold til mal for plan 2013-2015 fastsatt av fellesadministrasjon ved HiOA. Malen

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse Notat Dato: 01.10.12 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Utfordringer for fakultetet, instituttene og utdanningene er løftet fram i strategiprosessen

Detaljer

Møtebok: Studieutvalget HF ( ) Studieutvalget HF. Dato: Notat:

Møtebok: Studieutvalget HF ( ) Studieutvalget HF. Dato: Notat: Møtebok: Studieutvalget HF (13.10.2015) Studieutvalget HF Dato: 10.13.2015 Sted: P32-N080.037 Notat: Saksliste Vedtakssaker 15/15 Studieutvalgets behandling av langtidsplan 2016-2018 for fakulte 3 Orienteringssaker

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 10. mai 2016 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 10. mai 2016 kl i p32, N Dato: 10.05.2016 Vår ref.: 16/00277 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 10. mai 2016 kl. 9.00 11.40 i p32, N100.037

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Hovedsatsinger Planen forholder seg særlig til følgende satsinger fra fakultetets overordnede planverk, spesifikt

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30. Til stede: Ingrid Narum Prodekan (leder) Hilde Kjærnet Haugen Inst. for

Detaljer

Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis

Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis 11.Februar 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis Utdanningens rolle og plass Agenda Kort om Fakultet for helsefag Hvorfor kunnskapsbasert praksis? Hvordan implementere

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag 530 tilsatte 5000 studenter 7 institutter 2 campus 9 bygninger Dekan Dir Stab SS ØK SS SA SS HR Pro

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Årsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Årsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Årsplan 2013-2015 for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Innledning Årsplanen bygger på strategi 2013 2020 for HiOA og strategi 2013 2020 for fakultetet og har disse målområdene: - Utdanning

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N Dato: 25.9.2014 Vår ref.: 2013/5691 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl. 12-14.40 i P32,

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl i p32, N Dato: 17.04.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Mona Kolstø Otnæss Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl. 12-16 i p32, N100.037 Til

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 7. mai 2015 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 7. mai 2015 kl i p32, N Dato: 07.05.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 7. mai 2015 kl. 9.30-13 i p32, N100.037 Til

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

LANGTIDSBUDSJETT FOR PERIODEN OG FORELØPIG PLAN FOR

LANGTIDSBUDSJETT FOR PERIODEN OG FORELØPIG PLAN FOR Til fakultetsstyret HF Dato: 14.10.2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 20/2013 Journalnr.: 2013/2245 Saksbehandler: Gro Rui Barkvoll og Inger Langeggen LANGTIDSBUDSJETT FOR PERIODEN 2014-2016 OG FORELØPIG PLAN FOR

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 22. september 2015 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 22. september 2015 kl i p32, N Dato: 22.09.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Tirsdag 22. september 2015 kl. 9.00-11.10 i p32,

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009 RISIKOVURDERING AV HANDLINGSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 2009-2011 UNDER ARBEID! Hovedstrategi: UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sikre sammenheng mellom studentopptak og antall ansatte for å videreutvikle

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2015-2017 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2015-2017. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Til stede: Hilde Lurås (leder) Sølvi Andersen Finn Nortvedt Audun Sanderud Stine Marie Ulven Lars Helliksen Oda Cecilie Pettersen Grip Carl Alexander

Detaljer

Orienteringssaker: a) Kvalitetssikring og NOKUT b) Status for studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg

Orienteringssaker: a) Kvalitetssikring og NOKUT b) Status for studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg Referat fra fakultetsstyremøte, Fakultet for helsefag, 7. januar 2014 kl 13.10 Møtet varte til kl. 15.10 Til stede: Hilde Lurås Sølvi Andersen Suzanne Bancel Faiza Iqbal Jakob Loe Vibeke Lohne Finn Nortvedt

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037 Dato: 15.8.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Detaljer

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag. Strategi for HiOA. Strategier for fakultet for samfunnsfag

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag. Strategi for HiOA. Strategier for fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 22.06.2012 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Til: Strategisekretariatet v/gunhild Rønningen Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Fakultetsstyret behandlet strategier for SAM

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Årsplan Fakultetet skal fremme forskningssamarbeid og vitenskapelig publisering, og bidra til å skape bærekraftige forskningsmiljøer

Årsplan Fakultetet skal fremme forskningssamarbeid og vitenskapelig publisering, og bidra til å skape bærekraftige forskningsmiljøer Årsplan 2010 Innledning Fakultetets årsplan beskriver de områder der fakultetet skal sette inn spesielle tiltak for å nå strategiske mål. Planen omhandler derfor bare et fåtall av de mange aktiviteter

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. Møtedato: 03.03.2017 Notatdato: 17.02.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Rasmus

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037 Dato: 11.06.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer