STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING"

Transkript

1 STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING Sykehuset Østfold

2 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING Strategisk kompetanseledelse Styrende dokumenter SAMFUNNSFAKTORER SOM HAR BETYDNING FOR STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING Endringer i befolkningsgrunnlaget Sykdomsutvikling Medisinsk og teknologisk utvikling Samhandlingsreformen NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Mennesket, teknologien og bygget Pasientrollen Prosessforbedring og pasientforløp Nye IKT-verktøy KLINISKE FAGGRUPPER MED REKRUTTERINGSUTFORDRINGER I SØ OVERORDNET KOMPETANSETILTAK Opplæringsprosjektet - læring mot nytt sykehus Intern opplæring i SØ Utdanningsstillinger Samarbeid med utdanningsinstitusjonene Utdanning av helsepersonell Oppgaveglidning FAG- OG KOMPETANSESTRATEGI 18 I løpet av 2015 tas det nye sykehuset på Kalnes i bruk. Vi får en tostrukturmodell hvor all akuttvirksomhet, både innen somatikk og psykisk helsevern, samles på Kalnes. Planlagt virksomhet vil foregå i Moss og i desentraliserte enheter. Overgangen til ny sykehusstruktur medfører at flertallet av våre medarbeidere må ha opplæring. Opplæringsprosjektet skal bistå med å kartlegge nødvendig kompetanse, tilrettelegge og koordinere opplæring for å sikre ibruktagelse av nytt østfoldsykehus. Vi går en spennende tid i møte med stort fokus på fag- og kompetanseutvikling. Sykehuset må tilpasse seg nasjonale krav til spesialisthelsetjenester, samt endringer i befolkningsgrunnlaget, sykdomsutvikling, medisinsk/ teknisk utvikling og samhandlingsreformen. DETTE GJENNOM Å SIKRE AT Klinisk helsepersonell jobber kunnskapsbasert. Helhetlig pasientforløp og prosesstenkning implementeres. Høy pasientsikkerhet utøves i alle ledd. Sykehuset har medarbeidere med rett kompetanse. Kompetanseledelse utføres med samme struktur, metode og prosess i hele sykehuset. Medarbeidere har kompetanse som kreves i nye arbeidsprosesser, ny sykehusstruktur og ved bruk av ny teknologisk infrastruktur. Sykehuset har en plan for å møte framtidig mangel på helsepersonell. Strategisk plan for kompetanseutvikling skal medvirke til å sikre at sykehuset har den rette kompetansen for å møte fremtidens utfordringsbilde og nå overordnede mål. Planen skal revideres hvert år i samarbeid med linjeledere i sykehuset. FAG- OG KOMPETANSESJEF 2 3

3 1.0 Innledning Pasientene skal oppleve helhetlige helsetjenester kjennetegnet av kvalitet, trygghet og respekt. For å oppnå dette må vi investere i sykehusets viktigste ressurs, medarbeidernes kompetanse. En grunnleggende forutsetning for befolkningens tillit til sykehuset er at kompetanse er til stede, er oppdatert og brukes på en synlig måte i diagnostikk og behandlingen av pasientene. OVERORDNEDE MÅL I SØ 2015 SKAL: alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner 1.1 STRATEGISK KOMPETANSESLEDELSE Strategisk plan for kompetanseutvikling skal medvirke til å sikre at sykehuset har den rette kompetansen for å møte fremtidens utfordringsbilde og nå overordnede mål. Planen er et av tiltakene i sykehusets fag- og kompetansestrategi. Strategisk kompetanseledelse: «strategisk kompetanseledelse innbærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre at organisasjonen og den enkelte medarbeider har og bruker nødvendig kompetanse for å nå definerte mål». (Lai, 2013) Kompetanse defineres som samlende kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål. (Lai, 2013) Det finnes tre former for kompetanse: Formell kompetanse er kompetanse som kan dokumenteres gjennom utdanningssystemet eller godkjente sertifiseringsordninger. Erfaringskompetanse er kompetansen du får gjennom å utføre og lære oppgaver i praksis. Realkompetanse omfatter både formell og erfaringskompetanse. Kompetansemodulen i Gat er tatt i bruk som støtteverktøy for registrering av kompetanse. Avviket mellom nødvendig og eksisterende kompetanse skal danne grunnlag for individuelle utviklingsplaner og enhetens planer for kompetanseutvikling. STRATEGISK KOMPETANSESTYRING KAN ILLUSTRERES GJENNOM FØLGENDE MODELL: Samfunnsfaktorer Befolkningens behov for helsetjenester i fremtiden Nødvendig kompetanse GAP Eksisterende kompetanse 1.2 STYRENDE DOKUMENTER Kompetanse behov Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til Helse Sør-Øst. Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst Sykehuset Østfold Plan for strategisk utvikling for Helse Sør-Øst Oppdrag Overordnede mål Tiltak: Strategier Mobilisering Utvikling Rekruttering Evaluering «Medarbeidere skal registrere sin kompetanse i MinGat for at sykehuset skal kunne planlegge og gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling.» Cecilie Lindvall Kristiansen - Rådgiver 4 5

4 2.0 Samfunnsfaktorer som har betydning for strategisk plan for kompetanseutvikling Sykehuset trenger gode planer for å rekruttere og beholde medarbeidere med rett kompetanse. 2.1 ENDRINGER I BEFOLKNINGS- GRUNNLAGET Demografiske fremskrivninger fra SSB viser at andelen eldre vil øke, mens andelen yrkesaktive vil synke i løpet av de neste førti årene. Det er et resultat av høye fødselskull i årene etter 2. verdenskrig, innvandring og økning i levealder. Antall personer i aldersgruppen 67 år og eldre ligger ann til å vokse fra 0,6 millioner i 2009 til rundt 1,5 millioner i 2060, altså mer enn dobbelt så mange som i dag (SSB 2010:38). Samme befolkningsfremskrivning viser at andelen eldre på 80 år eller mer vil stige fra 4,6 prosent i dag til 8,4 i 2050, se figur A. Det er en klar sammenheng mellom alder og bruk av helsetjenester. Eldre over 70 år har 5 ganger FIGUR A: ALDERSSAMMENSETNING I BEFOLKNINGEN år og eldre større forbruk av tjenester fra spesialisthelsetjenesten enn den øvrige befolkningen. Dette er illustrert i figur B. Befolkningsutviklingen tilsier en varig endring i alderssammensetningen, med sterk økning av andel eldre og samtidig en sterk nedgang i forsørgerbyrden. Det gir både en økt etterspørsel etter helsetjenester og redusert tilgang på arbeidskraft. HELSEMOD (2007) ET REFERANSESCENARIO FOR 2030 (NORMALÅRSVERK) BESKRIVER: et underskudd på helsefagarbeidere et underskudd på sykepleiere et underskudd på bioingeniører tilnærmet balanse på leger 2.2 SYKDOMSUTVIKLING år år FIGUR B: ALDER OG BRUK AV SPESIALISTHELSETJENESTER 1,4 En viktig årsak til økningen i enkelte sykdommer er at folk lever lenger. Andelen eldre gir den konsekvens at pasientgrupper med demens vokser, likeledes kroniske og sammensatte helseproblemer. En annen årsak kan knyttes til folks helseadferd. I NORGE KAN VI VENTE OSS: Økt forekomst av enkelte kreftsykdommer. En økning ser vi på spesielt tykk- og endetarmskreft, testikkelkreft og prostatakreft hos menn. Testikkelkreft skiller seg ut, ved å være sterkt økende blant yngre menn. Hos kvinner ser vi en økning av bryst- og lungekreft. Da årsaken til disse kreftformene ikke er dokumentert, med unntak av lungekreft, vil vi anta at det vil skje en økning også de nærmeste årene. Anslag fra Kreftregisteret viser at antallet tilfeller vil øke med 30 prosent fra 2004 til (Helsedirektoratet 2010). Økt forekomst av hjerte- og karsykdommer grunnet økt alder i befolkningen. Ca. 10 prosent av personer over 75 år har hjertesvikt. Flere overlever den akutte sykdomsfasen, og det bidrar til at andelen som lever med slike sykdommer er høy. (Helsedirektoratet 2010). Økning av psykiske lidelser i befolkningen. De hyppigst forekommende tilstandene er angst, depresjon og rusrelaterte lidelser. KOLS-epidemi blant eldre. Dette knyttes til røykevanene flere tiår tilbake i tid. Fere tilfeller av diabetes type 2. De siste 30 årene er forekomsten av diabetes tredoblet i Norge. Risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag, nyresykdom og andre kroniske sykdommer er betydelig økt hos personer med diabetes (Folkehelseinstituttet 2010). De viktigste risikofaktorene for diabetes type 2 er overvekt, fedme og fysisk inaktivitet ,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kvinner Menn 0-4 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

5 ØSTFOLD HAR PÅ NOEN OMRÅDER STØRRE UTFORDRINGER ENN DET SOM KOMMER FRAM I DE NASJONALE OVERSIKTENE: Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet. Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus. KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45-74 år). Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn ellers i landet (30-74 år). Fylket har en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Forventet levealder for menn er lavere enn landsgjennomsnittet. Kilde: Regional plan for folkehelse i Østfold 2.3 MEDISINSK OG TEKNOLOGISK UTVIKLING sering, mikro/nanoteknologi og genforskningsbasert behandling. Medisinsk utvikling kan ikke måle seg med den medisinsktekniske utviklingen. Unntaket er ny viten innen genterapi der molekylærmedisinske teknikker kan få stor betydning for medisinsk behandling, spesielt innen nanomedisin og stamcellebehandling. Dette vil kunne få en betydning i fremtiden. DEN TEKNOLOGISKE UTVIKLINGEN KAN FØRE TIL ENDRING I BEHANDLINGSMETODER Billedveiledet behandling. Her ser vi allerede en overgang fra diagnostikk til behandling, som for eksempel behandling av hjernesvulst ved 3D ultralyd. Teknologidrevede behandlingsmetoder. Herunder kikkhullskirurgi, roboter/automati- Kroppssensorer. Et eksempel er kapselendoskopi som kan gi muligheter til behandling utenfor institusjon. Kommunikasjonsteknologi. I dag har vi elektronisk pasientjournal, PACS (billedoverføring), bredbåndsteknologi og telemedisin. I psykiatrien brukes ulike dataprogrammer til behandling av angst og depresjon. I tillegg er internett en mulighet til å hente og spre informasjon, og e-læring brukes nå aktivt til opplæring av medarbeidere og pasienter. Konsekvensene av den teknologiske utviklingen, eks. artroskopi, lapraskopi og endoskopi har medført at antall døgnbehandlinger har gått ned og blitt erstattet med dagbehandlinger. Man kan anta at denne trenden fortsetter. I tillegg vil utviklingen bidra til at det i større grad er mulighet til å gi pasienten hjemmebehandlinger (Helse Sør-Øst, 2011). Det nye sykehuset vil anskaffe mye nytt medisinskteknisk utstyr, blant annet en PET-scan. 2.4 SAMHANDLINGSREFORMEN Framtidens demografiske utfordringsbilde vil kreve økt fokus på samhandling. Kommunehelsetjenesten vil få økt ansvar som følge av samhandlingsreformen. Innleggelser i spesialisthelsetjenesten vil bli begrenset til akuttbehandling, utredning og tyngre behandlinger. Det vil skje en ytterligere økning i dagbehandlinger innen elektiv og akutt kirurgi. Antall liggedøgn i sykehus har gått mye ned de siste årene, og den vil reduseres ytterligere. I år 2025 forventer man at gjennomsnittlig liggetid vil være på tre døgn. Dagkirurgi vil utgjøre minst 75 % av all kirurgi. Innleggelsesfrekvensen for personer med langvarig kronisk sykdom vil reduseres med 50 %, og en stor andel av antall liggedøgn for pasienter over 70 år vil være overført til et lavere helsetjenestenivå. Dette krever kompetanseoverføring og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 8 9

6 3.0 Nytt østfoldsykehus FIGUR C: PASIENTFORLØP FASTLEGEN POLIKLINISK KONSULTASJON SYKEHUSINNLEGGELSE REHABILITERING PLEIE OG OMSORG Nye behandlingsmetoder og ny teknologi krever betydelige endringer i arbeidsprosesser og organisering av Sykehuset Østfold. Samarbeidet med kommunehelsetjenesten må bygge på prinsippene om at diagnostikk og behandling gjennomføres uten unødig opphold. Pasienten må oppleve å motta hjelp fra et sømløst helsevesen. Pasientene ønsker et helsevesen som tar hensyn til helheten og ikke et helsevesen som behandler bit for bit. Pasienter med flere og sammensatte diagnoser ønsker en helhetsvurdering av sin helsetilstand med en behandlingsstrategi som bygger på en totalvurdering. Klinisk tverrfaglighet blir mer og mer avgjørende for å ivareta pasienten i et helhetsperspektiv. 3.1 MENNESKET, TEKNOLOGIEN OG BYGGET Hovedelementene i ny sykehusstruktur skal sikre alle pasienter rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform. I det nye østfoldsykehuset legges det til rette for at vi har teknologi, arbeidsprosesser og bygningsmessige løsninger som understøtter dette. Noen eksempler er tverrfaglige arbeidsområder, muligheter for videooverføring fra operasjoner, digital patologi og tavlemøter. Ny teknologi er derimot ingen garanti for en mer effektiv behandling av sykehusets pasienter, men må være en driver for organisasjonsutvikling og gevinstrealisering. FOR Å NÅ MÅLENE FOR DET NYE SYKEHUSET MÅ VI BLANT ANNET LYKKES MED: samspillet mellom egne medarbeidere og deres vilje og evne til å anvende ny teknologi det nye byggets utforming og hvordan dette understøtter effektiv samhandling og behandling hvordan ny teknologi integreres i det nye bygget 3.2 PASIENTROLLEN Den korte behandlingstiden i spesialisthelsetjenesten gjør det enda viktigere å intergrere bruker- perspektivet i pasientforløpet. Framtidens helsepersonell vil få en større rådgiverrolle enn i dag. Vi må i større grad vektlegge at alle pasienter: har mestringsressurser uavhengig av sykdomsbilde ønsker å ta ansvar for egen helse trenger forutsigbarhet vet mye om seg selv og sin tilstand er ulike og har ulike behov i ulike faser 3.3 PROSESSFORBEDRING OG PASIENTFORLØP Pasientbehandlingen i sykehuset skal organiseres og utvikles ved pasientforløp og prosessforbedring. Pasientforløpene forbedres kontinuerlig, og 80 % av pasientene skal ha et beskrevet pasientforløp i MÅL: Pasientforløp og prosessforbedring benyttes for å sikre god kvalitet og effektiv pasientbehandling, i hvert ledd og i overgangene mellom leddene. Kunnskapsbasert praksis og oppfølging av måleparametere danner grunnlaget for nye arbeidsprosesser, behandlingsmåter og tilhørende prosedyrer. Prosessorganisering er et virkemiddel for i større grad å kunne ivareta helheten i pasientbehandling. 3.4 NYE IKT-VERKTØY I nytt østfoldsykehus vil vi implementere ny regional standard for kliniske og administrative løsninger. Disse skal bidra til å understøtte både driftskonseptet og den nye kliniske hverdagen. Bruk av nye løsninger vil bidra til å effektivisere og standarisere våre arbeidsprosesser og rutiner innad i sykehuset, samt mellom ulike HF i Helse Sør-Øst. DE NYE IKT-LØSNINGENE: Legemiddellogistikk Elektronisk kurve Elektronisk tavle, selvinnsjekk og meldingsvarsler Økonomi- og logistikksystem Elektronisk saksbehandlingssystem Elektronisk journal 10 11

7 4.0 Kliniske faggrupper med rekrutteringsutfordringer i SØ HJELPEPERSONELL Pivot pr.mai 2014 SYKEPLEIERE Pivot pr.mai 2014 BIOINGENIØRER Pivot pr.mai 2014 LEGER TOTALT I SØ, INKLUDERT TURNUSLEGER OG LIS Pirvot pr.mai % 23% 6% 22% < 55 år år år år 85% 8% 6% 1% < 55 år år år år 16% 10% 70% 4% < 55 år år år år Antall årsverk grunnbemanning 80 Over halvparten av medarbeidere ansatt i stillinger som helsefagarbeider, hjelpepleier, spesialhjelpepleier og omsorgsarbeider, er over 55 år. Totalt 15% av sykepleiere er over 55 år. Det vil si ca. 93 medarbeidere. Totalt 30% av bioingeinører er over 55 år. Det vil si ca. 47 medarbeidere år år år år år år år år år år år SPESIALSYKEPLEIERE Pivot pr.mai 2014 Vi har høy alder på mange av våre spesialsykepleiere, spesielt sårbart er det innen fagene anestesi, operasjon og intensiv. Grafen under viser antall spesialsykepleiere fra år Anestesisykepleiere Operasjonssykepleiere Intensivsykepleiere Akuttsykepleiere REKRUTTERINGSBEHOV LEGESPESIALISTER Innmeldt av avdelingssjefer Spesialist innen Antall årsverk Antall årsverk Anestesiologi 5 Karkirurgi 1 Barn/pediatri 6-7 Klinisk nervofysiologi 1 Barne- og ungdomspsykiatri 5 Lungesykdommer 4 Endokrinologi 1 Mikrobiologi 1 Farmakologi 1 Nevrologi 2 Fødselshjelp og kvinnesykdommer 2-3 Nyre 1 Gastrokirurgi 3 Onkologi 5 Gastrolog 1-2 Ortopedi 2-3 Generell indremedisin/spesialist akuttmottak 2 Patologi 3 Geriatri 1-2 Psykiatri 10 Hematologi 1 Psykiatri/rus 2-3 Hjertesykdommer 3-5 Radiologi 7 Indremedisin 5 Øre, nese, halssykdommer 2 Infeksjonssykdommer år år år år år 12 13

8 5.0 Overordnede kompetansetiltak Mens forskning utvikler ny viten, benytter man i fagutvikling allerede eksisterende viten systematisk for forbedring av praksis. All forskning og erfaringsbasert kompetanse skal understøtte de grunnleggende verdier som SØ har. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helsetjenesten fastslår at helsetjenester skal holde god kvalitet og være kunnskapsbaserte. Tjenestene skal være virkningsfulle og trygge, involvere brukeren og gi dem innflytelse. Det er med andre ord ikke et valg, men en klar forventning om at helsepersonell praktiserer kunnskapsbasert praksis. «Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen.» KUNNSKAPSKILDER I PRAKSIS: Forskningsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Formell og erfaringsbasert kunnskap Ansvaret for forsvarlig yrkesutøvelse er delt mellom arbeidsgiver og medarbeider. (Helsepersonelloven 4 og Spesialisthelsetjenesteloven 2-2 ) LEDERE I SØ HAR ANSVAR FOR: å tilrettelegge for at medarbeidere utøver kunnskapsbasert praksis og sikrer høy pasientsikkerhet gjennom prosessforbedring og pasientforløp at enheten har egen plan for kompetanseutvikling at medarbeidere tilegner seg obligatorisk og aktuell fagspesifikk kompetanse at medarbeidere deltar på opplæring mot nytt sykehus at fagspesifikke kompetansekoder utvikles og at medarbeideres kompetanse registreres i Gat at medarbeidere har en individuell utviklingsplan bla. basert på rapporter fra Gat MEDARBEIDERE I SØ HAR ANSVAR FOR: å utøve kunnskapsbasert praksis og sikre høy pasientsikkerhet gjennom å delta i prosessforbedring og utvikling av pasientforløp å være oppdatert innen eget fagområde, gjennomføre obligatorisk opplæring og følge opp egen individuell utviklingsplan at egen læring og utvikling skjer i tråd med sykehusets behov for kompetanse å delta på opplæring mot nytt sykehus å registrere og oppdatere egen kompetanse i MinGat 5.1 OPPLÆRINGSPROSJEKTET - Læring mot nytt sykehus Opplæringsprosjektet er etablert for å hjelpe ledere til å koordinere og dokumentere opplæring av sine medarbeidere inn mot nytt sykehus. Dette gjøres for at vi skal kunne ta i bruk sykehuset på en trygg og sikker måte, både for pasientene og medarbeiderne våre. Opplæringsprosjektet skal sammen med lederne og avdelingskoordinatorene i sykehuset planlegge, koordinere og kvalitetssikre opplæringsprosessene fram mot nytt sykehus. Prosjektet skal sikre at det utarbeides opplæringsplaner og planer for gjennomføring av opplæring i hele sykehuset. I tillegg skal Opplæringsprosjektet sikre at all gjennomført opplæring blir dokumentert. Mer informasjon finner du på SØ s intranett under arkfanen Fag > Opplæringsprosjektet «Overordnet opplæringsplan består av plan for gjennomføring av obligatorisk standarisert opplæring, seksjonsovergripende og/eller standarisert opplæring samt fagspesifikk opplæring.» Frøydis Høgsæt - Prosjektleder for Opplæringsprosjektet 14 15

9 5.2 INTERN OPPLÆRING I SØ I 2015 prioriteres kun obligatorisk og kritisk viktig opplæring, samt opplæring som kreves for å ta i bruk nytt sykehus. FAG- OG KOMPETANSEAVDELINGEN VIL PRIORITERE OG TILRETTELEGGE FOR: obligatorisk opplæring i SØ opplæringsaktiviteter i samarbeid med opplæringsprosjektet PULS Program for utvikling av ledere introduksjonsprogram for nye medarbeidere, turnusleger, studenter og lærlinger utdanning av instruktører for klinisk simulering intern utdanning innen logistikk og service for servicemedarbeidere akuttmedisinsk kurs for almennleger utdanne instruktører innen HLR og ALERT (proact) for kommunene LEDERE MÅ SØRGE FOR AT: medarbeidere deltar på obligatorisk og nødvendig opplæring medarbeidere får korrekt opplæring for å kunne ta ibruk nytt sykehus enheten bidrar til utvikling av pasientforløp og prosessforbedring nødvendig kompetansedeling med kommunehelsetjenesten AVDELINGENE BØR VURDERE Å PRIORITERE STØTTE TIL DELTIDSUTDANNINGER INNEN FAGOMRÅDER SOM: Kreft Psykiatri/Rus Geriatri/Akuttgeriatri Lunge Diabetes 5.4 SAMARBEID MED UTDANNINGS- INSTITUSJONENE Jf St.melding 13: «Utdanning for velferd» vil arbeidsgiver i større grad kunne påvirke innholdet i utdanningen. Sykehuset Østfold deltar i et forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre fremtidig behov for helsepersonell med relevant kompetanse tig å være i forkant av dette utfordringsbildet, men først og fremst dekke behovet for helsepersonell frem til Som beskrevet i kap. 4.0 har vi behov for å sikre tilstrekkelig antall legespesialister, spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. TILTAK: Sikre god og planlagt rekruttering av turnusleger og LIS. Tilrettelegge for gode og effektive LIS løp og etterutdanning av spesialister. Tilby et godt faglig miljø med forskning. Opprettelse av utdanningsstillinger til prioriterte heltidsutdanninger. Permisjon med lønn til prioriterte deltidsutdanninger. 5.3 UTDANNINGSSTILLINGER Tilby tilstrekkelige og kvalitativt gode praksisplasser for helsepersonell under utdanning. Økonomisk støtte til videreutdanning på heltid for sykepleiere er nå erstattet med utdanningsstillinger. SØ oppretter 28 utdanningsstillinger for sykepleiere som tar utdanning innen prioritete heltids videreutdanninger. Arbeidstaker ansettes i en 100% utdanningsstilling og sikres 80% minstelønn som sykepleier utfra godskrevet ansiennitet. Noe arbeidsplikt må påregnes. Prioritert heltids vidreutdanning Målgruppe Oppstart 2015 Oppstart 2016 Oppstart 2018 Oppstart 2019 Operasjonssykepleie Sykepleier Anestesisykepleie Sykepleier Intensivsykepleie Sykepleier Akuttsykepleie Sykepleier Oppstart 2021 I tillegg kjøper SØ paramedicutdanning (deltidsutdanning over to år) på Høgskolen i Østfold (HiØ) som tar opp 15 studenter annenhvert år. 5.5 UTDANNING AV HELSEPERSONELL Utdanning av helsepersonell er et viktig satsningsområde for å sikre tilstrekkelig tilgang til helsepersonell Statistiske fremskrivninger av arbeidsmarkedet for helsepersonell viser at det i all hovedsak vil være tilfredsstillende kapasitet frem til Den store økningen i behov for helsepersonell vil inntre mellom 2020 og Det anslås at det primært vil bli mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere. For Sykehuset Østfold vil det være vik- 5.6 OPPGAVEGLIDNING I tillegg til gode rekrutteringstiltak bør vi vurdere oppgaveglidning mellom profesjoner. Servicemedarbeideren har tatt over ikke pasientrettede oppgaver som tradisjonelt har vært utført av sykepleiere og hjelpeleiere. Radiografer tar over oppgaver fra radiologer. Sykepleiere og annet helsepersonell skal ta over blodprøvetakning. Oppgaveglidning prøves nå ut i flere fagområder, blant annet operasjon. Opplæring og/eller utdanning er nødvendig for å sikre dette

10 6.0 Fag- og kompetansestrategi for Sykehuset Østfold Pasientene møter helsepersonell med høy faglig kompetanse gjennom hele pasientforløpet Sykehuset har ledere og medarbeidere med rett kompetanse Ledere har god kompetanse i ledelse av kunnskapsarbeidere Ledere og medarbeidere sikrer gode læringssløyfer i praksis Leder tilrettelegger for nødvendig fag- og kompetanseutvikling Leder tilrettelegger for nødvendig etter- og videreutdanning Medarbeidere tilegner seg obligatorisk og aktuell fagspesifikk kompetanse Kompetanseledelse gjennomføres med samme struktur i sykehuset Strategisk plan for kompetanseutvikling bidrar til å nå overordnede mål og møte framtidens utfordringsbilde Kompetansemodulen i Gat brukes som analyseverktøy til planlegging av kompetanseutvikling Enhetenes kompetanseplan og individuelle utviklingsplaner bidrar til at medarbeidere tilegner seg rett kompetanse Medarbeidere har kompetanse som kreves i nytt Østfoldsykehus Ledere har ansvar for at medarbeidere får nødvendig opplæring før innflytting i nytt sykehus Opplæringsprosjektet hjelper ledere til å koordinere og dokumentere opplæring av medarbeidere inn mot nytt sykehus SØ har tilstrekkelig kompetanse for å ta i bruk nytt driftskonsept, nytt medisinskteknisk utstyr og ny teknologisk infrastruktur Pasientene opplever helhetlige helsetjenester med kvalitet, trygghet og respekt Sykehuset utdanner helsepersonell tilpasset fremtidige behov og sykehusets satsningsområder Klinisk helsepersonell jobber kunnskapsbasert Klinisk helsepersonell har kompetanse i å jobbe kunnskapsbasert Klinisk helsepersonell tar faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientens behov Sykehuset utvikler interne kvalitetsregistre og leverer data til sentrale registre som benyttes til forskning/fagutvikling Sykehuset har tilstrekkelig antall spesialister innen aktuelle fagområder Godt tilrettelagt turnustjeneste bidrar til rekruttering av leger i spesialisering (LIS) Gode og effektive læringsløp for LIS sikrer fremtidig behov for legespesialister Planlegge og tilrettelegge for at SØ til enhver tid har riktig antall spesialister Det tilrettelegges for nødvendig etterutdanning av spesialister Pasientbehandlingen organiseres og utvikles ved pasientforløp og prosessforbedring Pasientforløp og prosessforbedring benyttes for å sikre god kvalitet og effektiv pasientbehandling i alle deler av behandlingsforløpet Kunnskapsbasert praksis og oppfølging av måleparametere reduserer uønsket variasjon og danner grunnlaget for nye arbeidsprosesser, behandlingsmetoder og tilhørende prosedyrer Prosessorganisering er et virkemiddel for i større grad å ivareta helheten og sikre intern og ekstern samhandling i pasientbehandlingen Sykehuset har tilstrekkelig antall spesialutdannet helsepersonell innen aktuelle fagområder Utdanningsstillinger rekrutterer spesialsykepleiere innen spesielt sårbare fagområder Ledere prioriterer økonomisk støtte til medarbeidere som gjennomfører etter- og videreutdanning innen prioriterte fagområder Høy pasientsikkerhet utøves i alle ledd Ledere og medarbeidere arbeider systematisk og kontinuerlig med forbedring av virksomheten Sykehuset praktiserer åpenhet i forhold til forventet resultat og risiko Pasientskader og uønskede hendelser benyttes til læring og kvalitetsforbedring Ledere og medarbeidere fremmer et godt sikkerhetsklima og bidrar til bedre pasientsikkerhetskultur Sykehuset utdanner tilstrekkelig antall helsepersonell med god kompetanse Studenter, elever og lærlinger får kvalitativ god opplæring gjennom tilrettelagte praksisstudier Sykehuset samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene, og bidrar aktivt med innspill til faglig innhold og organisering av praksisstudier 18 19

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 1 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Helse Midt-Norges visjon På lag med deg for din helse

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

Behovet for spesialisert kompetanse i. helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030

Behovet for spesialisert kompetanse i. helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Rapport IS-1966 Behovet for spesialisert kompetanse i Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten helsetjenesten En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 En status-, trend- og behovsanalyse

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Norsk Sykepleierforbund Juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer