Nettverksmøte Nordinnett Lund september 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverksmøte Nordinnett Lund 13. 15. september 2007"

Transkript

1 Nettverksmøte Nordinnett Lund september 2007 Tilstede: Marianne Gustafsson, Berit Kãrfve, Lise Wolder, Niels Villumsen, Eivor Wallinvirta, Marit Breivik, Karin Samuelson (Lund universitet) deltok på deler av saksbehandlingen torsdag og fredag. Marie Fernbrandt, internasjonal koordinator ved Lund universitet møtte nettverket fredag. Det ble foretatt en presentasjonsrunde hvor til nettverksmedlemmenes bakgrunn og funksjon ble vektlagt. 1/2007 Planlegging En hensiktsmessig tidsplan for nettverksmøte med sosiale aktiviteter ble skissert fra Berit Kãrfve. Møteleder: Referent: Lise Wolder Otto M. Aareskjold Sakslisten ble som utsendt. Rekkefølgen fulgte det forelagte forslag. 2/2007 Referat fra nettverksmøte i Helsingfors 2006 Det forelå ingen innvendinger til det rekonstruerte utsendte forslag til referat fra Otto M. Aareskjold. Eivor Wallinvirta fra Helsingfors delte i tillegg ut kopi av to notater gjort under møtet i Helsingfors i september Disse ble ikke realitetsbehandlet i møtet, men følger referatet. 3/2007 Informasjonsutveksling Sverige Utdanningenes oppbygning er basert på Bolognaerklæringen. I henhold til høgskoleforordningen er det tre nivåer grunnivå, avansert nivå og forskernivå. Grunnivå gir en kandidateksamen (bachelor) på 180 ECTS etter tre års studier. Avansert nivå gir en mastereksamen på 120 ECTS etter ytterligere to års studier. Forskernivå representerer en doktoreksamen på 240 ECTS etter ytterligere fire års studier. Spesialsykepleierprogrammet innenfor intensivsykepleie omfatter 60 ECTS og gis på avansert nivå. I kliniske studier er det 32 timers nærværsplikt og 8 timer til selvstudium. Videreutdanningen ved KI i Stockholm har utgangskrav om bachelorgrad. Den representerer for tiden ikke en magistereksamen. I utdanningen inngår totalt 22,5 ECTS knyttet til virksomheten, inklusiv visse spesifikke forberedelser. Lund universitet september

2 Det er arrangert distanseundervisning. Distansundervisningen går over tre semester, i motsetning til campusutdanning som går over to semester. Begge utdanningene er på 60 ECTS. Norge Det er ingen store endringer når det gjelder norske intensivutdanninger. Rammeplan er styrende for innhold, men det eksisterer likevel rimelig grad av varians i organisering i emner samt vurdering/eksaminasjon. Det foreligger krav om to år yrkeserfaring før opptak på studiet. Høgskolen i Bergen har to skoleeksamener knyttet til naturvitenskapelige emner Rammeplanen med 90 studiepoeng representerer en utfordring i forhold til en et framtidig masterstudium. Det stilles spørsmål ved om videreutdanningene skal plusses på 30 studiepoeng eller om en akademisk tankegang skal gjennomsyre et gjennomarbeidet utkast til en helhetlig mastergrad. Universitetet i Stavanger har prolongert ordningen med seks 15 studiepoengs emner, halvdelen knyttet til teoretiske- og halvparten til kliniske emner med tilhørende arbeidskrav. Eksaminasjon av teoretiske kunnskaper skjer ved mappevurdering og faglig fordypningsarbeid. Institusjonen har startet arbeid med en klinisk master til kritiske syke personer. Nettverket hadde en dialog rundt førstekompetanse og hvilken bakgrunn akademiske veiledere burde ha. Finland Landet har to alternative utdanningsløp, et på universitet knyttet til omsorgsvitenskap. Disse har ikke inkorporert kliniske studier. Dernest er det utdanningsløp på yrkeshøgskole. Sykepleierhøgskolen har utdanninger knyttet til sykepleie, helsesøster, barn og akuttsykepleie på 3,5 til 4,5 år. Disse kan gå inn på videre studier i universitet knyttet til omsorgsvitenskap, alternativt høyere udanning i yrkeshøgskolen til en master. Danmark Den danske bachelorutdanning i sykepleie gir 210 ECTS. Denne kan bygges ut med 120 ECTS til en kandidateksamen, og i tillegg til diplomeksamener etter et visst antall oppnådde studiepoeng. ECTS for utdanningerer er knyttet til akademiske institusjoner. Det gis i dag ikke ECTS for intensivsykepleierutdanningene i København og Århus, men dette er et område som er under diskusjon. Det oppleves å være en felles utfordring å få utdannet og ansatt kliniske lektorer. Samtidig har skoleansatte har utfordringer knyttet til å opprettholde klinisk kompetanse. 6/2007 Intensivsykepleierens funksjon og ansvar. Hva er styrende for hva vi vektlegger og underviser de studerende? Danmark I Danmark er det Sunhedsstyrelsen som anfører hva som skal ligge av faglig innhold i utdanningen. Dokumentasjonen har også en del som styrer den kliniske delen. Planen er rimelig detaljert. Den styrer også eksaminasjonen. Formen på dokumentet har form av å være en sertifisering på funksjoner. Lund universitet september

3 Norge I Norge er Rammeplanen fra Forsknings- og utdanningsdepartementet styrende for innholdet i utdanningene på overordnet plan. Studieprogresjonen er styrt av universitets- og høgskolelovgivning I Norge har faggruppen utarbeidet og senere revidert en funksjonsbeskrivelse for intensivsykepleier og et rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie. Vi forsøker å få studentene til å integrere disse i deres arbeid. Sverige I Sverige styres utdanningene av rammer fra Högskoleverket. Disse baserer seg på: Et tre års grunnivå, som fører til Bachelorgrad Et to års avansert nivå, som fører til Mastergrad. Her er spesialutdanningen i intensivsykepleie på et år plassert. En kan gå ut med en magistereksamen etter gjennomført videreutdanning om det er gjennomført et selvstendig arbeid på 15 ECTS. Deretter kan den studerende ta ytterligere 60 ECTS for å oppnå en mastergrad. Et tre års forskningsnivå som fører til doktorgrad. På hvert universitet finnes det en programnemnd som har ansvar for det akademiske nivået på kursplanene innefor utdanningene er tilfredsstillende. Socialstyrelsen er en remissinstans for Högskoledverket, hvor rammene for utdanningene granskes og samordnes. Högskoleverkets gir ut rammeplaner. Deretter skriver hver institusjon i Sverige sine kursplaner lokalt. Finland Arcada har på bakgrunn av organisering av studiet ikke tilsvarende styrende dokumenter for intensivdelen av deres utdanning. Innholdet blir lokalt styrt fra organer på institusjonen. Kandidatene får på bakgrunn av organisering og spesialisering en spisskompetanse. 4/2007 Eksaminasjon av studentene i intensivutdanningene Norge Bergen 16 studiepoeng naturvitenskapelige emner testet med to skoleeksamener. Intensivsykepleie fag og funksjon, utgjør 16 studiepoeng, og eksamineres i porteføljemappe. Skisse for dette utdelt i møtet. Mappen består av tre fagnotat, hvorav det tredje på ord representerer fordypning i intensivsykepleie. Det er lagt opp til veiledning underveis. Det gjøres en vurdering av mappen mot slutten av tredje semester. Utdanningen har en filosofi om å integrere teori og praksis og å ivareta en pedagogisk progresjon. Utdanningen vurderer volumet av arbeidskrav knyttet til omfanget av utdanningen. Eksempler på test i naturvitenskapelige emner utdelt. Sverige Lund Notater basert på kliniske situasjoner, knyttet til medisin, omsorg, etikk og lovgivning. Naturvitenskapelige emner testes ved MCQ i skoleeksamen. Utdanningen tenker å kunne Lund universitet september

4 anvende simulering til utprøving av teoretiske kunnskaper. Samt andra former för examination av de studerande. Utdanningen har anvendt observasjonsstudie kombinert med kort intervju av pasient, som ender ut i et skriftlig arbeid. Finland Helsingfors Valgfritt å kunne teste teoretiske kunnskaper teoretisk ved skoleeksamen alternativt praktisk gjennom simulering. Sverige Stockholm Teoretisk undervisning, fulgt opp av arbeid basisgruppe. Naturvitenskapelige emner testes ved skoleeksamener. Kliniske kasuistikker testes muntlig i grupper, med fokus på den akutt kritisk syke, hvor krav i kurset knyttet til taksonomi. Utdanningen uttrykker at det ligger en utfordring knyttet til å balansere bredde og dybde i studiet. Danmark København Det første halvåret gjøres en praksisbeskrivelse. En felles eksaminasjon som innbefatter naturvitenskapelige emner finner sted etter et år. Det andre året arbeides det med et prosjekt, som ender ut med en oppgave etter to år. Norge Stavanger Utdanningen har prolongert ordningen fra forrige kull, i påvente av utvikling av en mastergrad for fagområdet. Det skjer på fakultetet en diskusjon rundt videreutdanningenes plass. Utfordringen er at disse ikke er knyttet til et gradssystem, jamfør Bologna. Strukturen her må omarbeides og tilpasses enheter som er delelig med 10. Eksaminasjon er i dag knyttet til våre seks emner, hvor de kliniske emnene har semestervis vurdering. Her forsøker en å ivareta en progresjon i taksonomi. I tillegg arbeidskrav, tester innenfor naturvitenskapelige emner. I tillegg er det mapper knyttet til første og andre semester og et større fordypningsarbeid knyttet til 3. semester på ord. Nettverket gjorde videre betraktninger rundt ansvar for å ivareta deler og helheter i utdanningene. Dette kan representere en spesiell utfordring ved distanseutdanninger. Rettslige aspekter knyttet bruk av pasientkasuistikker, dagbøker med mer og det å ivareta taushetsplikt ble også diskutert. Det vises for øvrig til de respektive utdanningenes nettsider. 5/2007 Mobilitet innen Nordinnett Danmark Det er ønskelig at det sendes epost til respektive kontakter med ønsker. Dette blir sjekket, og det gis tilsagn om aktuelle eventuelt alternativt tidspunkt. Dette følges opp med skriftlig søknad på nettverkets skjema i rimelig tid. Lund universitet september

5 Finland Studentene må innen g gi beskjed om ønske om å reise ut. Utdanningen benytter nettverkets søknadsskjema. Den internasjonale avdelingen forstår saksbehandlingen. Det finnes ingen eksakte datoer for studenter inn, bortsett fra dette skjer i god tid. For våren bør ønske signaliseres i november og april for hospitering i høstsemesteret. Det er svensktalende veileder på alle avdelinger. 90 % av alle pasienter er finsktalende. Det åpnes i tillegg for å følge aktuell teoriundervisning. Sverige Her skrives studentene inn i de respektive skolenes utdanningssystem. Søknadsfrister er henholdsvis 15. oktober og 15. mars. Søknaden må komme i rett tid og skrives på rett blankett. Det er en kontaktperson på utdanningene for kontakten mot nettverket. Det må foreligge svar fra koordinator om at det finnes økonomisk dekning. Nettverkets kontakt i Stockholm og Lund bestiller i utgangspunktet plasser. Det kan gjøres sonderinger med disse om muligheter. Disse fungerer ikke som koordinatorer. Dette er plassert i internasjonal avdeling. Christina Rehn Ulaner er kontakt for Nordplus her. Johanna Olufsson i internasjonal avdeling ved KI har et overordnet ansvar for utveksling ved KI. Det må sjekkes ut muligheter om legge ut link til skjema for KI på nettsiden. Her representerer en måned fem ukers kliniske studier. Studenter som ønsker å reise ut fra KI må først søke egen institusjon, og få klarert dette. Søknaden til KI skal blant annet inneholde CV. Det burde være en garanti for studentene som sendes i hospitering Norge De norske utdanningene praktiserer samme ordning som de danske utdanningene med hensyn til kontakt, og anvender de respektive skolenes skjema for utreise. Disse er i tråd med innholdet i Nordinnett sitt eget skjema. Frister for studenter til og fra HiB er 15. oktober og 15. april. Skisse for framgangsmåte for å søke utvekslingsstudier fra Marit Breivik ble presentert og diskutert. Det er et lokalt ansvar å purre rapporter etter hospitering. Manglende rapportering meddeles de respektive kontaktpersonene. Studentens mål for den aktuelle periode må oversendes de respektive mottakende institusjoner. KI diskuterer om lærer- og studentrapporter rent juridisk kan legges ut på nettet. Det gjøres en justering på nettverkets søknadsskjema hvor studentens personnummer og kontonummer tas ut, og erstattes med å oversende disse til utbetalende koordinator. En ny mulighet i Nordplusmobilitet er ekspressmobilitet på mindre enn en måneds varighet. Lund universitet september

6 Lund universitet la fram en skisse knyttet til mobilisering basert på innledende internettkontakt mellom basisgrupper på respektive utdanninger, som følges opp med en eller annen form for mobilitet alternativt videre oppfølging mellom basisgruppene på nettet. Her kan det i felleskap arbeides sammen om felles oppgaver. Praktisk bør dette kunne organiseres gjennom åpne fora. Her kan det i tillegg knyttes nærmere kontakt gjennom anvendelse av webkameraer. Skal ekspressmobilitet utløse samme økonomiske sum som en månedsmobilitet? Dette oppleves urimelig. Det er enighet om et felles reisebidrag på 300 euro, og 50 euro pr. uke til opphold. Det ble skissert mobiliteter. For en ukes lærermobilitet utløses det 355 euro. Sannsynlige mobiliteter: Bergen - Lund (lærermobilitet) Bergen - Stockholm Bergen - Stockholm København Helsingfors København Reykjavik (vår) Lund Bergen Lund København Lund Helsingfors (ekspress) Helsingfors København (vår) Helsingfors København (vår) Stavanger Reykjavik (vår) Stavanger København (vår) Eventuelle mobiliteter: Bergen København Bergen Århus Stavanger Lund Aktuelle lærermobiliteter 2008: Lund Reykjavik/Helsingfors/Bergen/Stavanger Stockholm Bergen/Århus Helsingfors Århus 7/2007 Nordinnett quo vadis? Det var enighet om en rotasjon av den administrative koordinatorfunksjon for Nordinnett. Marie Ferbrandt fra Lund universitet kan tenke seg å ta over den økonomiske funksjonen. Undertegnede fortsetter den faglige koordinerende funksjonen blant lærerne. Tilbakemelding fra Nordplus (Nordplus Nytt 1/2007) når det gjelder omsøkte beløp og fordeling av midlene ble referert. 70 % av totaltildeling er gått til mobilitet. De resterende 30 % er fordelt til nettverksstøtte, intensivkurs og felles studieprogram. Lund universitet september

7 Når det gjelder søknadene er det ingen muligheter for dialog underveis. Søknaden om intensivkurs oppfattes i nettverket å være utfyllende. Det er tanker om å eventuelt å videreutvikle søknaden med å beskrive kasuistikker i tillegg til det foreliggende. Det vil i tillegg være aktuelt å knytte opp aspekter knyttet til pasientsikkerhet, og dreie aspektet i søknaden på disse aspektene. Det vil være aktuelt å plassere et slikt intensivkurs i uke 48/2008. Det er et ønske om å fortsette tankegangen om forelesninger knyttet til ressurspersoner innenfor fagområdet. Det sjekkes ut muligheter for overføring og økonomi knyttet til dette basert på internetteknologi. Det er videre ønskelig å sjekke ut mulighet for toveiskommunikasjon og dialog med foreleser. Dette meldes tilbake til Berit Kãrfve. Dette burde også kunne være et tilbud til ferdigutdannede intensivsykepleiere. Vil det være aktuelt å utvikle basisgrupper på tvers av utdanningene? Et slikt forum forsøkes opprettet på vårt nettsted. Er det rom for å plassere inn felles nettverksbaserte kurser, hvor det tilbys enheter og eksamineres fra tilbydende utdanningsinstitusjon? KI har allerede etablert nettbaserte kurs knyttet til perioperativ omsorg, triage med flere. Det er knyttet usikkerhet hvilke økonomiske konsekvenser dette har. Det må videre utredes i hvilken grad disse kan inkorporeres i de respektive nordiske utdanningene. Opplegget oppleves interessant, og Marianne Gustafsson sjekker i første omgang ut muligheter for oppkobling, økonomi og andre implikasjoner det vil være knyttet til et slikt opplegg. Vil det være aktuelt å knytte kontakter opp mot de baltiske statene? HiB har fysioterapiutdanningskontakt opp mot Litauen. En slik kontakt vil eventuelt måtte foregå på engelsk språk. Det er videre signalisert at slike typer kontakter vil kunne utløse økonomiske midler. Det vil være en prinsipiell avgjørelse å ta om man ønsker å gå over fra en nordisk språkbasis til en engelsk språkplattform. Det kan være aktuelt å gjøre en kontakt mot aktuelle utdanninger for å rekognosere om det er realistisk å gå videre på en slik vei. 8/2007 Søknad om Nordplusmidler for studieåret Nordinnett ønsker å søke om ressurser til mobilitet, nettverksmøte, nettbaserte forelesninger og intensivkurs. På kommende nettverksmøtet vil det være et hovedfokus på kvalitet, pasientsikkerhet og egenvurdering av læring. Forrige året søkte vi om 16 studentmobiliteter og 5 lærermobiliteter. Vi fikk en samlet sum til mobilitet på euro. Det vil være naturlig å øke volumet på søknader til 20 studentmobiliteter og 8 lærermobiliteter Lund universitet september

8 9/2007 Møtested og møtedato for nettverksmøte 2008 Det vil være naturlig å legge opp til nettverksmøte i slutten av uke 47/2008 (torsdag/fredag). Alternativt plasseres nettverksmøte i uke 48/2008 (onsdag/torsdag). Lise Wolder vil ikke ha anledning til å delta på nettverksmøte i uke 47. Det kan være aktuelt å kombinere dette møtet med et program knyttet tilpasientsikkerhet og simulering. 10/2007 Eventuelt I det neste møtet: Oppdatering i neste møte avgrenses til nytt siste året, ikke spesielt knyttet til Bolognaerklæringen. Hvordan kan vi hjelpe hverandre med å utvikle veilednings og evalueringssystemer En felles vurdering av en kasuistikk utsendt fra Århus/København Det er enighet om å sirkulere litteraturlister for de respektive utdanningene til hverandre, og å legge dette ut på webside. Utvikle et diskusjonsforum på vår hjemmeside for lærerne. Et foreløpig utkast til masterprogram ble lagt fram og diskutert. Det framkommer at det er klare nyanser i rammebetingelser i de respektive land med tanke på lovverk og økonomi. Otto M. Aareskjold /s/ referent Lund universitet september

Nettverksmøte Nordinnett København 10. 11. september 2009

Nettverksmøte Nordinnett København 10. 11. september 2009 Nettverksmøte Nordinnett København 10. 11. september 2009 Tilstede: Lise Wolder, Anneth Granberg Axell, Berit Kärfve, Marie Fernbrant, Marit Breivik, Randi Dahl Krisensen, Christel Roberts, Otto M. Aareskjold

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre semester (90 studiepoeng). Studiet bygger

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Studieprogram V-INTENSP, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Operasjonssykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRA FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:08 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

SIU Konkrete muligheter i nordisk utdanningssmarbeid Bergen, 7. mars Avdelingsdirektør Vidar Pedersen

SIU Konkrete muligheter i nordisk utdanningssmarbeid Bergen, 7. mars Avdelingsdirektør Vidar Pedersen SIU Konkrete muligheter i nordisk utdanningssmarbeid Bergen, 7. mars 2013 Avdelingsdirektør Vidar Pedersen 2 Nordplus Nordisk-baltisk utdanningssamarbeid på alle utdanningsnivå 5 nordiske land, 3 baltiske

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Nordic Masters Nordplus - Erasmus Mundus. Erasmusseminaret 2009 01.12.09 Frank Moe

Nordic Masters Nordplus - Erasmus Mundus. Erasmusseminaret 2009 01.12.09 Frank Moe Nordic Masters Nordplus - Erasmus Mundus Erasmusseminaret 2009 01.12.09 Frank Moe 2 Nordic Master Program Nordplus Erasmus Mundus Erasmus Intensive Programs (IP) 3 Nordic Master Program Pilotprosjekt under

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling mellom Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen og Institutt for data- og

Detaljer

Operasjonssykepleie - videreutdanning

Operasjonssykepleie - videreutdanning Operasjonssykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Videreutdanningen i operasjonssykepleie er et heltidsstudium på tre semester. Studiet bygger

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre semester (90 studiepoeng). Studiet bygger

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i journalistikk Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Journaliststudiet ved Universitetet

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden?

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Faglige impulser Internasjonal erfaring Økte karrieremuligheter Personlig utvikling Språklige ferdigheter Nå eller aldri? Utveksling på CV-en er gull

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HLS- fak)

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HLS- fak) FORBEREDELSER TIL KOLLEGAVEILEDNING En kopi av dette skjemaet bør gis til din kollega for samtalen før observasjonen. Lærerens navn Ioanna Jacobsen Observatørens navn Rasmus Goll Dato 28.11.11 Sted Simuklinikk

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i journalistikk Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Universitetet i Stavanger tilbyr både journalistutdanning og utdanning

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Studieprogram V-INTENSP, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Kontakt med Internasjonalt kontor

Kontakt med Internasjonalt kontor Kontakt med Internasjonalt kontor Bruk vår felles-adresse utveksling@uis.no Identifisér deg i e-posten, med fullt navn og hvor du skal på utveksling Dersom du har spørsmål om informasjon du har fått fra

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bedret behandlingsmulighet fører paradoksalt nok til at antallet alvorlig og kronisk syke øker. Dette krever

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning - Bestilling til programrådene for master og ph.d. ved DMF

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning - Bestilling til programrådene for master og ph.d. ved DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Til: Fra: Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Institutt for nevromedisin, Institutt for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Arbeidsseminar, konsekvenspedagogikk. Vitskøl Kloster mars

Arbeidsseminar, konsekvenspedagogikk. Vitskøl Kloster mars Arbeidsseminar, konsekvenspedagogikk. Vitskøl Kloster 4. 6. mars Dette dokumentet er et utkast til rammer og program for gjennomføringen av arbeidsseminaret på Vitskøl. Innledning Det er et uttalt mål

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal

Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal Overskrift Innhold Navn på studieprogrammet Navn på grad Mål og innhold Beskrivelse av mål for studiet og omfang av studiet (antall

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer