Nettverksmøte Nordinnett Lund september 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverksmøte Nordinnett Lund 13. 15. september 2007"

Transkript

1 Nettverksmøte Nordinnett Lund september 2007 Tilstede: Marianne Gustafsson, Berit Kãrfve, Lise Wolder, Niels Villumsen, Eivor Wallinvirta, Marit Breivik, Karin Samuelson (Lund universitet) deltok på deler av saksbehandlingen torsdag og fredag. Marie Fernbrandt, internasjonal koordinator ved Lund universitet møtte nettverket fredag. Det ble foretatt en presentasjonsrunde hvor til nettverksmedlemmenes bakgrunn og funksjon ble vektlagt. 1/2007 Planlegging En hensiktsmessig tidsplan for nettverksmøte med sosiale aktiviteter ble skissert fra Berit Kãrfve. Møteleder: Referent: Lise Wolder Otto M. Aareskjold Sakslisten ble som utsendt. Rekkefølgen fulgte det forelagte forslag. 2/2007 Referat fra nettverksmøte i Helsingfors 2006 Det forelå ingen innvendinger til det rekonstruerte utsendte forslag til referat fra Otto M. Aareskjold. Eivor Wallinvirta fra Helsingfors delte i tillegg ut kopi av to notater gjort under møtet i Helsingfors i september Disse ble ikke realitetsbehandlet i møtet, men følger referatet. 3/2007 Informasjonsutveksling Sverige Utdanningenes oppbygning er basert på Bolognaerklæringen. I henhold til høgskoleforordningen er det tre nivåer grunnivå, avansert nivå og forskernivå. Grunnivå gir en kandidateksamen (bachelor) på 180 ECTS etter tre års studier. Avansert nivå gir en mastereksamen på 120 ECTS etter ytterligere to års studier. Forskernivå representerer en doktoreksamen på 240 ECTS etter ytterligere fire års studier. Spesialsykepleierprogrammet innenfor intensivsykepleie omfatter 60 ECTS og gis på avansert nivå. I kliniske studier er det 32 timers nærværsplikt og 8 timer til selvstudium. Videreutdanningen ved KI i Stockholm har utgangskrav om bachelorgrad. Den representerer for tiden ikke en magistereksamen. I utdanningen inngår totalt 22,5 ECTS knyttet til virksomheten, inklusiv visse spesifikke forberedelser. Lund universitet september

2 Det er arrangert distanseundervisning. Distansundervisningen går over tre semester, i motsetning til campusutdanning som går over to semester. Begge utdanningene er på 60 ECTS. Norge Det er ingen store endringer når det gjelder norske intensivutdanninger. Rammeplan er styrende for innhold, men det eksisterer likevel rimelig grad av varians i organisering i emner samt vurdering/eksaminasjon. Det foreligger krav om to år yrkeserfaring før opptak på studiet. Høgskolen i Bergen har to skoleeksamener knyttet til naturvitenskapelige emner Rammeplanen med 90 studiepoeng representerer en utfordring i forhold til en et framtidig masterstudium. Det stilles spørsmål ved om videreutdanningene skal plusses på 30 studiepoeng eller om en akademisk tankegang skal gjennomsyre et gjennomarbeidet utkast til en helhetlig mastergrad. Universitetet i Stavanger har prolongert ordningen med seks 15 studiepoengs emner, halvdelen knyttet til teoretiske- og halvparten til kliniske emner med tilhørende arbeidskrav. Eksaminasjon av teoretiske kunnskaper skjer ved mappevurdering og faglig fordypningsarbeid. Institusjonen har startet arbeid med en klinisk master til kritiske syke personer. Nettverket hadde en dialog rundt førstekompetanse og hvilken bakgrunn akademiske veiledere burde ha. Finland Landet har to alternative utdanningsløp, et på universitet knyttet til omsorgsvitenskap. Disse har ikke inkorporert kliniske studier. Dernest er det utdanningsløp på yrkeshøgskole. Sykepleierhøgskolen har utdanninger knyttet til sykepleie, helsesøster, barn og akuttsykepleie på 3,5 til 4,5 år. Disse kan gå inn på videre studier i universitet knyttet til omsorgsvitenskap, alternativt høyere udanning i yrkeshøgskolen til en master. Danmark Den danske bachelorutdanning i sykepleie gir 210 ECTS. Denne kan bygges ut med 120 ECTS til en kandidateksamen, og i tillegg til diplomeksamener etter et visst antall oppnådde studiepoeng. ECTS for utdanningerer er knyttet til akademiske institusjoner. Det gis i dag ikke ECTS for intensivsykepleierutdanningene i København og Århus, men dette er et område som er under diskusjon. Det oppleves å være en felles utfordring å få utdannet og ansatt kliniske lektorer. Samtidig har skoleansatte har utfordringer knyttet til å opprettholde klinisk kompetanse. 6/2007 Intensivsykepleierens funksjon og ansvar. Hva er styrende for hva vi vektlegger og underviser de studerende? Danmark I Danmark er det Sunhedsstyrelsen som anfører hva som skal ligge av faglig innhold i utdanningen. Dokumentasjonen har også en del som styrer den kliniske delen. Planen er rimelig detaljert. Den styrer også eksaminasjonen. Formen på dokumentet har form av å være en sertifisering på funksjoner. Lund universitet september

3 Norge I Norge er Rammeplanen fra Forsknings- og utdanningsdepartementet styrende for innholdet i utdanningene på overordnet plan. Studieprogresjonen er styrt av universitets- og høgskolelovgivning I Norge har faggruppen utarbeidet og senere revidert en funksjonsbeskrivelse for intensivsykepleier og et rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie. Vi forsøker å få studentene til å integrere disse i deres arbeid. Sverige I Sverige styres utdanningene av rammer fra Högskoleverket. Disse baserer seg på: Et tre års grunnivå, som fører til Bachelorgrad Et to års avansert nivå, som fører til Mastergrad. Her er spesialutdanningen i intensivsykepleie på et år plassert. En kan gå ut med en magistereksamen etter gjennomført videreutdanning om det er gjennomført et selvstendig arbeid på 15 ECTS. Deretter kan den studerende ta ytterligere 60 ECTS for å oppnå en mastergrad. Et tre års forskningsnivå som fører til doktorgrad. På hvert universitet finnes det en programnemnd som har ansvar for det akademiske nivået på kursplanene innefor utdanningene er tilfredsstillende. Socialstyrelsen er en remissinstans for Högskoledverket, hvor rammene for utdanningene granskes og samordnes. Högskoleverkets gir ut rammeplaner. Deretter skriver hver institusjon i Sverige sine kursplaner lokalt. Finland Arcada har på bakgrunn av organisering av studiet ikke tilsvarende styrende dokumenter for intensivdelen av deres utdanning. Innholdet blir lokalt styrt fra organer på institusjonen. Kandidatene får på bakgrunn av organisering og spesialisering en spisskompetanse. 4/2007 Eksaminasjon av studentene i intensivutdanningene Norge Bergen 16 studiepoeng naturvitenskapelige emner testet med to skoleeksamener. Intensivsykepleie fag og funksjon, utgjør 16 studiepoeng, og eksamineres i porteføljemappe. Skisse for dette utdelt i møtet. Mappen består av tre fagnotat, hvorav det tredje på ord representerer fordypning i intensivsykepleie. Det er lagt opp til veiledning underveis. Det gjøres en vurdering av mappen mot slutten av tredje semester. Utdanningen har en filosofi om å integrere teori og praksis og å ivareta en pedagogisk progresjon. Utdanningen vurderer volumet av arbeidskrav knyttet til omfanget av utdanningen. Eksempler på test i naturvitenskapelige emner utdelt. Sverige Lund Notater basert på kliniske situasjoner, knyttet til medisin, omsorg, etikk og lovgivning. Naturvitenskapelige emner testes ved MCQ i skoleeksamen. Utdanningen tenker å kunne Lund universitet september

4 anvende simulering til utprøving av teoretiske kunnskaper. Samt andra former för examination av de studerande. Utdanningen har anvendt observasjonsstudie kombinert med kort intervju av pasient, som ender ut i et skriftlig arbeid. Finland Helsingfors Valgfritt å kunne teste teoretiske kunnskaper teoretisk ved skoleeksamen alternativt praktisk gjennom simulering. Sverige Stockholm Teoretisk undervisning, fulgt opp av arbeid basisgruppe. Naturvitenskapelige emner testes ved skoleeksamener. Kliniske kasuistikker testes muntlig i grupper, med fokus på den akutt kritisk syke, hvor krav i kurset knyttet til taksonomi. Utdanningen uttrykker at det ligger en utfordring knyttet til å balansere bredde og dybde i studiet. Danmark København Det første halvåret gjøres en praksisbeskrivelse. En felles eksaminasjon som innbefatter naturvitenskapelige emner finner sted etter et år. Det andre året arbeides det med et prosjekt, som ender ut med en oppgave etter to år. Norge Stavanger Utdanningen har prolongert ordningen fra forrige kull, i påvente av utvikling av en mastergrad for fagområdet. Det skjer på fakultetet en diskusjon rundt videreutdanningenes plass. Utfordringen er at disse ikke er knyttet til et gradssystem, jamfør Bologna. Strukturen her må omarbeides og tilpasses enheter som er delelig med 10. Eksaminasjon er i dag knyttet til våre seks emner, hvor de kliniske emnene har semestervis vurdering. Her forsøker en å ivareta en progresjon i taksonomi. I tillegg arbeidskrav, tester innenfor naturvitenskapelige emner. I tillegg er det mapper knyttet til første og andre semester og et større fordypningsarbeid knyttet til 3. semester på ord. Nettverket gjorde videre betraktninger rundt ansvar for å ivareta deler og helheter i utdanningene. Dette kan representere en spesiell utfordring ved distanseutdanninger. Rettslige aspekter knyttet bruk av pasientkasuistikker, dagbøker med mer og det å ivareta taushetsplikt ble også diskutert. Det vises for øvrig til de respektive utdanningenes nettsider. 5/2007 Mobilitet innen Nordinnett Danmark Det er ønskelig at det sendes epost til respektive kontakter med ønsker. Dette blir sjekket, og det gis tilsagn om aktuelle eventuelt alternativt tidspunkt. Dette følges opp med skriftlig søknad på nettverkets skjema i rimelig tid. Lund universitet september

5 Finland Studentene må innen g gi beskjed om ønske om å reise ut. Utdanningen benytter nettverkets søknadsskjema. Den internasjonale avdelingen forstår saksbehandlingen. Det finnes ingen eksakte datoer for studenter inn, bortsett fra dette skjer i god tid. For våren bør ønske signaliseres i november og april for hospitering i høstsemesteret. Det er svensktalende veileder på alle avdelinger. 90 % av alle pasienter er finsktalende. Det åpnes i tillegg for å følge aktuell teoriundervisning. Sverige Her skrives studentene inn i de respektive skolenes utdanningssystem. Søknadsfrister er henholdsvis 15. oktober og 15. mars. Søknaden må komme i rett tid og skrives på rett blankett. Det er en kontaktperson på utdanningene for kontakten mot nettverket. Det må foreligge svar fra koordinator om at det finnes økonomisk dekning. Nettverkets kontakt i Stockholm og Lund bestiller i utgangspunktet plasser. Det kan gjøres sonderinger med disse om muligheter. Disse fungerer ikke som koordinatorer. Dette er plassert i internasjonal avdeling. Christina Rehn Ulaner er kontakt for Nordplus her. Johanna Olufsson i internasjonal avdeling ved KI har et overordnet ansvar for utveksling ved KI. Det må sjekkes ut muligheter om legge ut link til skjema for KI på nettsiden. Her representerer en måned fem ukers kliniske studier. Studenter som ønsker å reise ut fra KI må først søke egen institusjon, og få klarert dette. Søknaden til KI skal blant annet inneholde CV. Det burde være en garanti for studentene som sendes i hospitering Norge De norske utdanningene praktiserer samme ordning som de danske utdanningene med hensyn til kontakt, og anvender de respektive skolenes skjema for utreise. Disse er i tråd med innholdet i Nordinnett sitt eget skjema. Frister for studenter til og fra HiB er 15. oktober og 15. april. Skisse for framgangsmåte for å søke utvekslingsstudier fra Marit Breivik ble presentert og diskutert. Det er et lokalt ansvar å purre rapporter etter hospitering. Manglende rapportering meddeles de respektive kontaktpersonene. Studentens mål for den aktuelle periode må oversendes de respektive mottakende institusjoner. KI diskuterer om lærer- og studentrapporter rent juridisk kan legges ut på nettet. Det gjøres en justering på nettverkets søknadsskjema hvor studentens personnummer og kontonummer tas ut, og erstattes med å oversende disse til utbetalende koordinator. En ny mulighet i Nordplusmobilitet er ekspressmobilitet på mindre enn en måneds varighet. Lund universitet september

6 Lund universitet la fram en skisse knyttet til mobilisering basert på innledende internettkontakt mellom basisgrupper på respektive utdanninger, som følges opp med en eller annen form for mobilitet alternativt videre oppfølging mellom basisgruppene på nettet. Her kan det i felleskap arbeides sammen om felles oppgaver. Praktisk bør dette kunne organiseres gjennom åpne fora. Her kan det i tillegg knyttes nærmere kontakt gjennom anvendelse av webkameraer. Skal ekspressmobilitet utløse samme økonomiske sum som en månedsmobilitet? Dette oppleves urimelig. Det er enighet om et felles reisebidrag på 300 euro, og 50 euro pr. uke til opphold. Det ble skissert mobiliteter. For en ukes lærermobilitet utløses det 355 euro. Sannsynlige mobiliteter: Bergen - Lund (lærermobilitet) Bergen - Stockholm Bergen - Stockholm København Helsingfors København Reykjavik (vår) Lund Bergen Lund København Lund Helsingfors (ekspress) Helsingfors København (vår) Helsingfors København (vår) Stavanger Reykjavik (vår) Stavanger København (vår) Eventuelle mobiliteter: Bergen København Bergen Århus Stavanger Lund Aktuelle lærermobiliteter 2008: Lund Reykjavik/Helsingfors/Bergen/Stavanger Stockholm Bergen/Århus Helsingfors Århus 7/2007 Nordinnett quo vadis? Det var enighet om en rotasjon av den administrative koordinatorfunksjon for Nordinnett. Marie Ferbrandt fra Lund universitet kan tenke seg å ta over den økonomiske funksjonen. Undertegnede fortsetter den faglige koordinerende funksjonen blant lærerne. Tilbakemelding fra Nordplus (Nordplus Nytt 1/2007) når det gjelder omsøkte beløp og fordeling av midlene ble referert. 70 % av totaltildeling er gått til mobilitet. De resterende 30 % er fordelt til nettverksstøtte, intensivkurs og felles studieprogram. Lund universitet september

7 Når det gjelder søknadene er det ingen muligheter for dialog underveis. Søknaden om intensivkurs oppfattes i nettverket å være utfyllende. Det er tanker om å eventuelt å videreutvikle søknaden med å beskrive kasuistikker i tillegg til det foreliggende. Det vil i tillegg være aktuelt å knytte opp aspekter knyttet til pasientsikkerhet, og dreie aspektet i søknaden på disse aspektene. Det vil være aktuelt å plassere et slikt intensivkurs i uke 48/2008. Det er et ønske om å fortsette tankegangen om forelesninger knyttet til ressurspersoner innenfor fagområdet. Det sjekkes ut muligheter for overføring og økonomi knyttet til dette basert på internetteknologi. Det er videre ønskelig å sjekke ut mulighet for toveiskommunikasjon og dialog med foreleser. Dette meldes tilbake til Berit Kãrfve. Dette burde også kunne være et tilbud til ferdigutdannede intensivsykepleiere. Vil det være aktuelt å utvikle basisgrupper på tvers av utdanningene? Et slikt forum forsøkes opprettet på vårt nettsted. Er det rom for å plassere inn felles nettverksbaserte kurser, hvor det tilbys enheter og eksamineres fra tilbydende utdanningsinstitusjon? KI har allerede etablert nettbaserte kurs knyttet til perioperativ omsorg, triage med flere. Det er knyttet usikkerhet hvilke økonomiske konsekvenser dette har. Det må videre utredes i hvilken grad disse kan inkorporeres i de respektive nordiske utdanningene. Opplegget oppleves interessant, og Marianne Gustafsson sjekker i første omgang ut muligheter for oppkobling, økonomi og andre implikasjoner det vil være knyttet til et slikt opplegg. Vil det være aktuelt å knytte kontakter opp mot de baltiske statene? HiB har fysioterapiutdanningskontakt opp mot Litauen. En slik kontakt vil eventuelt måtte foregå på engelsk språk. Det er videre signalisert at slike typer kontakter vil kunne utløse økonomiske midler. Det vil være en prinsipiell avgjørelse å ta om man ønsker å gå over fra en nordisk språkbasis til en engelsk språkplattform. Det kan være aktuelt å gjøre en kontakt mot aktuelle utdanninger for å rekognosere om det er realistisk å gå videre på en slik vei. 8/2007 Søknad om Nordplusmidler for studieåret Nordinnett ønsker å søke om ressurser til mobilitet, nettverksmøte, nettbaserte forelesninger og intensivkurs. På kommende nettverksmøtet vil det være et hovedfokus på kvalitet, pasientsikkerhet og egenvurdering av læring. Forrige året søkte vi om 16 studentmobiliteter og 5 lærermobiliteter. Vi fikk en samlet sum til mobilitet på euro. Det vil være naturlig å øke volumet på søknader til 20 studentmobiliteter og 8 lærermobiliteter Lund universitet september

8 9/2007 Møtested og møtedato for nettverksmøte 2008 Det vil være naturlig å legge opp til nettverksmøte i slutten av uke 47/2008 (torsdag/fredag). Alternativt plasseres nettverksmøte i uke 48/2008 (onsdag/torsdag). Lise Wolder vil ikke ha anledning til å delta på nettverksmøte i uke 47. Det kan være aktuelt å kombinere dette møtet med et program knyttet tilpasientsikkerhet og simulering. 10/2007 Eventuelt I det neste møtet: Oppdatering i neste møte avgrenses til nytt siste året, ikke spesielt knyttet til Bolognaerklæringen. Hvordan kan vi hjelpe hverandre med å utvikle veilednings og evalueringssystemer En felles vurdering av en kasuistikk utsendt fra Århus/København Det er enighet om å sirkulere litteraturlister for de respektive utdanningene til hverandre, og å legge dette ut på webside. Utvikle et diskusjonsforum på vår hjemmeside for lærerne. Et foreløpig utkast til masterprogram ble lagt fram og diskutert. Det framkommer at det er klare nyanser i rammebetingelser i de respektive land med tanke på lovverk og økonomi. Otto M. Aareskjold /s/ referent Lund universitet september

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Atlantis

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer