PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING"

Transkript

1 PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING NORSK LYT A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M1D6L Trykt i Japan 0102 FOVfIDfVP JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE VIKTIG TIL KUNDER: SØRG FOR Å LESE GRUNDIG GJENNOM DETTE FØR DE FORSEGLEDE PROGRAMVAREPAKKENE ÅPNES Takk for at du har kjøpt vårt produkt. For å kunne begynne å bruke den vedlagte programvaren, er det en forutsetning at du aksepterer avtalevilkårene slik de er gjengitt under. Programvarelisensavtale Dette er en juridisk avtale mellom deg (som enkeltperson eller enhet) og Victor Company of Japan, Limited ( JVC ). Ved å åpne de forseglede programvarepakkene og/eller bruke programmet, samtykker du i vilkårene i denne Avtalen. Er du ikke enig i nevnte vilkår, må du omgående returnere de uåpnede programvarepakkene og det som følger med til stedet der du kjøpte dem. 1 LISENSTILSTÅELSE Denne Lisensavtalen ( Avtalen ) lar deg bruke programvaren ( Programmet ) i pakken og/ eller det medfølgende skrevne materiellet (f.eks. trykte håndbøker). I tillegg får du tillatelse til å laste Programmet i midlertidig minne (f.eks. RAM) eller installere Programmet én gang i permanent minne (f.eks. harddisk, CD-R eller annen lagerenhet) i ett (1) datasystem. Det er imidlertid strengt forbudt å installere Programmet i en nettverksserver for intern distribusjon. 2 OPPHAVSRETT Uansett bestemmelsene i Artikkel 1 over, tilhører enhver opphavsrett til Programmet utelukkende JVC, og den er beskyttet av japanske lover om opphavsrett, andre lands lover om opphavsrett der det er aktuelt samt relevante bestemmelser i internasjonale avtaler inklusive Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk, med senere tilføyelser. Derfor må Programmet behandles som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet materiale, med unntak av at du kan enten (a) lage en (1) kopi av Programmet til personlig sikkerhetskopi- eller arkiveringsformål, eller (b) overføre Programmet til en enkelt harddisk, forutsatt at du beholder originalen kun til personlig sikkerhetskopi- eller arkiveringsformål. 3 PROGRAMBEGRENSNINGER Du kan ikke reversere, dekompilere, deassemblere, revidere eller modifisere Programmet, bortsett fra i den utstrekning slik begrensning er uttrykkelig forbudt av anvendelig lov. JVC og deres distributører og forhandlere har ikke ansvar for eventuelle krav eller skader osv. med tilknytning til slike forbudte aktiviteter som er angitt i denne Avtalen. 1

2 4 ANDRE BEGRENSNINGER Du kan ikke leie ut, lease eller overlate Programmet til noen tredjemann eller la tredjemann bruke Programmet. 5 BEGRENSET GARANTI JVC garanterer at mediet Programmet leveres på (f.eks. disketter, CD-ROM osv.) er uten material- eller produksjonsskader i en periode på tretti (30) dager fra kjøpsdato og at eventuell maskinvare som følger med Programmet er fri for skader i den utstrekning som er gjengitt på det vedlagte Garantiskjemaet. JVCs eneste ansvarsforpliktelse og din eneste godtgjørelse i forbindelse med Programmet skal være, avhengig av hva JVC velger, enten (a) refusjon av det betalte beløpet eller (b) erstatning av defekte Program-medium. 6 ANSVARSFRASKRIVELSE MED UNNTAK AV DEN EKSPLISITTE GARANTI I DENNE AVTALEN OG I DEN GRAD DET TILLATES AV ANVENDELIG LOV, FRASKRIVER JVC OG DERES LEVERANDØRER SEG ETHVERT ANNET ANSVAR, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITT GARANTI FOR KURANS OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL HVA ANGÅR PROGRAMMET OG DET MEDFØLGENDE TRYKTE MATERIELLET. 7 BEGRENSET ANSVAR I DEN GRAD DET TILLATES AV ANVENDELIG LOV SKAL IKKE JVC OG DERES LEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG, HVA ENTEN DET GJELDER KONTRAKTANSVAR ELLER ANSVAR UTENFOR KONTRAKT, RENT PRODUKTANSVAR ELLER ANNET (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSVAR FOR INNTEKTSTAP, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER ANNET ØKONOMISK TAP) PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMMET, SELV OM JVC ER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Victor Company of Japan, Limited PIXELA PROGRAMVARELISENSAVTALE I følge samtykkevilkårene i denne samtykkekontrakten (heretter kalt denne kontrakten ) har kunden personlig bruks- men ikkeoverførbar tillatelse fra PIXELA, Inc., til å bruke programvaren (heretter kalt dette programmet ) og dens periferienheter som brukerveiledningen. Dette er lovlig Du har personlig bruks- men ikkeoverførbar tillatelse til å installere og bruke en kopi av dette programmet på en enkel datamaskin. Primærbrukeren av dette programmet kan kopiere deler av det som en sikkerhetskopi med alle de brukerrettighetene som er nevnt i denne kontrakten, og denne kopien må kun brukes av primærbrukeren. Dette er ulovlig Dette programmet kan ikke brukes på et nettverk. Når det brukes av to eller flere datamaskiner på et nettverk, kreves det betaling av royalty-avgift til PIXELA, Inc. for hver ekstra datamaskin. Det er ikke tillatt at en tredje part bruker dette programmet som gjenbruk, overføring, distribusjon, utlån, eller annet Det er ikke tillatt å korrigere, revidere, reversere, dekompilere, deassemblere hele eller deler av dette programmet. Du kan ikke gi tillatelse til at slike aktiviteter utføres av en tredje part. Kontraktoppsigelse Når en kunde reproduserer dette programmet eller dets periferienheter uten tillatelse, eller bryter samtykkevilkårende som er nevnt over, vil denne kontrakten automatisk sies opp, og PIXELA, Inc. vil kunne gå til søksmål. Når denne kontrakten sies opp, må dette programmet, dets periferienheter og alle duplikater av disse, returneres til PIXELA, Inc, eller kasseres. 2

3 Garanti og begrenset ansvar Dette programmet og dets periferienheter samt produkter av disse, kan vise seg uegnet til et spesifikt formål på tross av eksplisitt eller implisitt underrettelse. PIXELA, Inc. garanterer dessuten ikke at funksjonene i dette programmet oppfyller kundens krav, og heller ikke at det verken er avbrudd eller feil i programmets funksjoner. PIXELA, Inc. skal ikke holdes ansvarlig, direkte eller indirekte, for tap eller skader ved bruk av, eller i forbindelse med bruk av dette programmet, og heller ikke for uenigheter som oppstår mellom kunde og en tredje part som er relatert til bruken av dette programmet eller som er forårsaket av dette programmet. OBS: Bruk dette utstyret som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk kun CD-ROMen som følger med. Bruk aldri noen annen CD-ROM for å kjøre denne programvaren. Ikke forsøk å foreta endringer i denne programvaren. Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av JVC kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Hvordan håndtere en CD-ROM Pass på at du ikke søler på eller riper opp den speilblanke overflaten (motsatt side av den trykte overflaten). Ikke skriv eller sett merkelapp på noen av sidene. Hvis CD-ROMen blir skitten, tørker du den forsiktig med en myk klut fra midten og utover i sirkelbevegelse. Ikke bruk vanlig platerens eller rensespray. Ikke bøy CD-ROMen eller berør den blanke overflaten. Ikke oppbevar CD-ROMen i støvete, varme eller fuktige omgivelser. Hold den unna direkte sollys. Du kan finne den aller ferskeste informasjonen (på engelsk) om vedlagt programvare på vår World Wide Web tjener: Merknader til brukere Denne programvaren er tillatt brukt i samsvar med vilkårene i programvarelisensen. Hvis du skal kontakte nærmeste JVC-kontor vedrørende denne programvaren (se JVC Worldwide Service Network på ber vi deg fylle ut følgende og ha nødvendig informasjon tilgjengelig. Produktnavn Modell Problem Feilmelding PC Fabrikat Modell Desktop Laptop Prosessor Operativsystem Minne MB Ledig harddiskplass MB Vær klar over at det kan ta litt tid å besvare spørsmålene dine, avhengig av deres karakter. JVC kan ikke besvare spørsmål vedrørende grunnleggende bruk av PCen, eller spørsmål vedrørende spesifikasjoner eller yteevnen til operativsystemet, andre applikasjoner eller drivere. 3

4 Operativmiljø Et kamera kan kobles til en PC som oppfyller følgende krav. Windows Operativsystem Prosessor Minne Ledig harddiskplass Kontakt Skjerm : Windows 98 (forhåndsinstallert), Windows 98 Second Edition (98SE) (forhåndsinstallert), Windows Millennium Edition (Me) (forhåndsinstallert), eller Windows 2000 Professional (forhåndsinstallert), (Korrekt funksjon kan ikke garanteres på en PC som bare er blitt oppgradert fra Windows 95.) : Intel MMX Pentium, minst 200 MHz : Minst 64 MB anbefales : Minst 10 MB for installering, minst 500 MB anbefales : USB-kontakt : Må kunne vise 800 x 600 punkter med 16-biters farge For ImageMixer I tillegg til kravene som er nevnt over, må følgende krav oppfylles for å bruke ImageMixer. Operativsystem Prosessor Ledig harddiskplass Kontakt Macintosh : Samme som ovennevnte krav. Men Windows 98 kan ikke benyttes når du kopler et videokamera til PCen med en USB-kabel. Windows 98, Windows 98SE kan ikke benyttes når videokameraet koples til PCen med en IEEE1393 kabel. : For å overføre video via en USB-kabel eller IEEE1394 (i-link)-kabel, Intel Pentium III, minst 500 MHz, minst 800MHz anbefales. : Minst 250 MB til installasjon, minst 1 GB anbefales : IEEE1394 (i.link)-kontakt Maskinvare : imac, ibook, Power MacintoshG3, Power MacG4, Power BookG3 eller G4 utstyrt med en USB-kontakt Operativsystem : [Title converter] Mac OS 9.0 til 9.1 (untatt Mac OS X) [ImageMixer/USB Stream driver] Mac OS til 9.1 Minne Ledig harddiskplass Diverse : Minst 64 MB anbefales (Det kreves minst 96 MB med Title converter) : [ImageMixer] Minst 100 MB til installasjon, minst 1 GB anbefales : QuickTime 4 eller nyere Informasjonen om systemkrav over er ingen garanti for at den vedlagte programvaren vil fungere på alle PCer som oppfyller nevnte krav. Microsoft og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer. Andre produkt- og firmanavn som nevnes i denne bruksanvisningen er varemerker og/eller registrerte varemerker for deres respektive innehavere. 4

5 Tilkoblinger (Windows ) Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal installere programvaren. Avslutt andre programmer du bruker. (Kontroller at det ikke vises noen andre programikoner på oppgavelinjen.) 1 Sett inn den medfølgende CD-ROM-platen i PCen. Et øyeblikk etter vises skjermbildet [Setup]. Hvis [Setup]-bildet ikke vises, dobbelklikker du på [Min datamaskin] og deretter på CD-ROM-ikonet. Fra [Setup]-bildet kan du installere følgende programmer. USB Mass Storage Class driver Med denne driveren kan PCen lese og skrive minnekort i videokameraet. NB: USBkabelen må ikke koples til mellom videokameraet og PCen før driveren er installert. USB Stream driver Med driveren kan du gjøre audio- og video-opptaket og på PCens harddsik istedet for på bånd i videokameraet. Du kan også bruke videokameraet til å holde en videokonferanse over Internett. NB: USBkabelen må ikke koples til mellom videokameraet og PCen før driveren er installert. PIXELA ImageMixer 1.0 Denne applikasjonen brukes til å overføre videoklipp fra et videokamera via en USB-kontakt eller IEEE1394 (I.LINK)-kontakt, og den brukes også til å ordne og redigere stillbilder og videoklipp. Digital Photo Navigator 1.0 Dette programmet brukes til å overføre og konvertere stillbilder til ulike formater. G.726 decoder Dette er en audiodekoder for videoklipp som er laget med videokameraet (filendelse.asf ). Adobe Acrobat Reader 5.0 Dette programmet brukes til å lese PDF-filer. 2 Klikk på [Install] på høyre side av ønsket program. (Følgende er eksempel fra Digital Photo Navigator.) Bildet [License Agreement] vises. Klikk på [Yes]. 5 FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

6 Deretter vises bildet [Choose Destination Location]. Klikk på [Next]. Deretter vises bildet [Select Program Folder]. Klikk på [Next]. Bildet [Setup Status] vises. Vent litt på at installeringen skal fullføres. Når installeringen er ferdig, vises bildet [Digital Photo Navigator Setup], der du blir spurt om du vil lage et ikon på skrivebordet. Hvis du ønsker dette, klikker du på [Yes]. Hvis ikke, klikker du på [No]. 6 FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

7 3 Når du blir spurt om du vil starte PCen på nytt, klikker du på [Yes]. PCen startes på nytt, og etter litt vises [Setup]-bildet fra trinn 1. 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å installere alle ønskede programmer. Når du bruker Windows 2000 Når feilmeldingen under vises mens ImageMIxer installeres, klikker du på [OK] for å fullføre installasjonen. MERK: Instruksjonshåndboken for Digital Photo Navigator følger også med på CD-ROMen i PDF-format. Dobbelklikk på [JVC]-mappen og deretter dobbelklikk på [Docs]-mappen. Åpne Start.pdf filen og klikk på knappen av ønsket språk. Legg merke til at Adobe Acrobat Reader må være installert for at du skal kunne lese PDF-filer. Detaljer om hvordan Windows NetMeeting eller ivisit skal brukes, finnes i Tillegg i instruksjonshåndboken for Digital Photo Navigator på CD-ROMen. Når [PIXELA ImageMixer 1.0] installeres, velger du ønsket språk i [Choose Language]-skjermen. Når du bruker [PIXELA ImageMixer 1.0] Signalene fra kameraets DV-kontakt har et sideforhold som er forskjellig fra PC-skjermens signaler. I modusskjermen for digital kamerats inndata ( s. 39 i instruksjonshåndboken for Digital Photo Navigator på CD-ROMen), vil bildet som vises på PC-skjermen være forskjellig fra de som ses i kameraets LCD-skjerm eller på et TV-apparat som er koplet til kameraet. Hvis du installerer et program som allerede er installert, starter du en avinstallering. I dette tilfellet må du installere på nytt når avinstalleringen er ferdig. Når du installerer USB Stream driver med Windows 2000, kan det vises en varselmeldingdialogboks i digitalsignaturen. I dette tilfellet klikker du på [OK] for å fortsette installasjonen siden dette problemet ikke har noen innvirkning på bruken av driveren. 7

8 Oppdatering [Enhetsbehandling] (Windows ) Hvis videokameraet er koplet til PCen med USB-kabelen når [USB Mass Storage Class driver] eller [USB Stream driver] er under installering, kan det skje at installasjonen ikke lykkes. I dette tilfellet følger du prosedyren som er beskrevet under for å oppdatere [Enhetsbehandling] og installerer [USB Mass Storage Class driver] og [USB Stream driver] korrekt. NB: Kople alle andre USB-audioenheter fra PCen før følgende prosedyre utføres. Installere [USB Mass Storage Class driver]. 1 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. ( s. 9) 2 Velg [Start] [Innstillinger] [Kontrollpanel]. Dobbelklikk på [System]-ikonet. 3 Windows 98SE/Me: Velg [Enhetsbehandling]-tappen. Windows 2000: Velg [Maskinvare]-tappen og klikk på [Enhetsbehandling]. 4 Slett [DV camera] eller [JVC] i [Andre enheter]. 5 Kople USB-kabelen fra videokameraet. Start PCen opp på nytt. 6 Sett inn den medfølgende CD-ROMen i PCen. Installer [USB Mass Storage Class driver]. ( s. 5) 7 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. Enhetsdriveren er installert. 8 Bekreft at [Fjernbar disk]-ikonet vises i [Min datamaskin]. Installere [USB Stream driver]. 1 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. ( s. 9) 2 Velg [Start] [Innstillinger] [Kontrollpanel]. Dobbelklikk på [System]-ikonet. 3 Windows 98SE/Me: Velg [Enhetsbehandling]-tappen. Windows 2000: Velg [Maskinvare]-tappen og klikk på [Enhetsbehandling]. 4 Slett [USB Audio devices] i [Sound video and game controllers]. Slett [DV camera] eller [JVC] i [Andre enheter]. 5 Kople USB-kabelen fra videokameraet. Start PCen opp på nytt. 6 Sett inn den medfølgende CD-ROMen i PCen. Installer [USB Stream Driver]. ( s. 5) 7 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. Enhetsdriveren er installert. Windows 2000: Når en varselmeldingdialogboks i digitalsignaturen vises, klikker du på [OK] for å fortsette installasjonen. 8 Bekreft at følgende enheter vises i [Enhetsbehandling] ved å utføre trinnene 2 3. [JVC Web Camera] i [Imaging Devices] [JVC Web Camera USB Microphone] i [Sound, video and game comtrollers] 8

9 Tilkoblinger (Windows ) Tilkopling av USB-kabel Kople USB-kabelen til for å bruke Digital Photo Navigator og ImageMixer til overføring av video i sanntid. PC Til USB-kontakt Til USB-kontakt Kamera USB-kabel 1 For sikkerhets skyld må du forvisse deg om at alle enheter er slått av før du foretar tilkoblinger. 2 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. Se videokameraets bruksanvisning for nærmere detaljer. Vi anbefaler at du bruker strømadapteren/laderen. MERK: Når USB-kabelen er tilkopelet, vil på- eller avslåing av videokameraet eller veksling av VIDEO/MEMORYmodus på videokameraet, forårsake at videokameraet ikke fungerer som det skal. Hvis du kopler videokameraet til PCen via en USB-hub, vil kompabilitetsproblemer mellom huben og PCen kunne forårsake ustabil drift av PCen. Hvis dette skjer, kopler du videokameraet direkte til PCen, ikke via huben. Bruk ikke forlengelses USB-kabel. Tilkopling av DV-kabel Kople DV-kabelen til for å bruke ImageMixer til overføring av video fra bånd. PC Til DV-inngangs/ utgangskontakt Til IEEE1394-kontakt Kamera DV-kabel 1 For sikkerhets skyld må du forvisse deg om at alle enheter er slått av før du foretar tilkoblinger. 2 Bruk DV-kabelen til å kople videokameraet til IEEE1394-kontakten på PCen med. Se videokameraets bruksanvisning for nærmere detaljer. Vi anbefaler at du bruker strømadapteren/laderen. 9

10 Se innholdet på et minnekort (Windows ) 1 Installer [USB Mass Storage Class driver]. ( s. 5) 2 Kople videokameraet til PCen med en USB-kabel. ( s. 9) 3 Sørg for å sette et minnekort i videokameraet. 4 Still videokameraet inn på avspillingsmodus for minnekort. Se videokameraets bruksanvisning for nærmere detaljer. [USB MODE] vises på videokameraets LCD-skjerm. 5 Dobbelklikk på [Min datamaskin]-ikonet på datamaskinen. [Fjernbar disk]-ikonet som representerer minnekortet i videokameraet, vises i [Min datamaskin]- vinduet. NB: [Fjernbar disk]-ikonet vises ikke dersom USB Mass Storage Class driveren ikke er korrekt installert. I dette tilfellet ser du under Oppdatering [Enhetsbehandling] (Windows ) ( s. 8). 6 Dobbelklikk på [Fjernbar disk]-ikonet. Følgende mapper opprettes automatisk i minnekortet. Ulike filtyper lagres i ulike mapper. Titler Lydeffekter Stillbilder Videoklipp Stillbilder (filendelse.jpg ) Videoklipp (filendelse.asf ) Lydeffekter (filendelse.mp3 ) Titler (filendelse.ttl ) : Mapper inni [DCIM]-mappen : Mapper inni [DCVI]-mappen [DCVI]-mappen vises bare når videokameraet er utstyrt med Clipopptaksfunksjon og videoklipp lagres i minnekortet. : [100JVCGR]-mappen inni [DCSD]-mappen. : [TITLES]-mappen MERK: Hvis feil fil lagres i et minnekort eller hvis filer eller mapper slettes fra et minnekort, kan det oppstå problemer med driften av videokameraet. Når det er nødvendig å slette en fil fra et minnekort, bør den slettes fra videokameraet. Kople aldri fra USB-kabelen mens meldingen [ACCESSING FILES] vises på kameraets LCD-skjerm. Hvis du bruker et helt nytt minnekort, må det formateres med videokameraet først. Hvis ikke kan det bli problemer med å kopiere filer fra minnekortet til PCen. 10

11 Kopiere filer til PCen (Windows ) Stillbilde- og videoklippfiler som er lagret i et minnekort, kan kopieres til og spilles av på PCen. 1 Dobbelklikk på [Min datamaskin]-ikonet på datamaskinen. Hvis videokameraet er koplet korrekt til PCen, vil [Fjernbar disk]-ikonet vises. 2 Dobbelklikk på [Fjernbar disk]-ikonet. Mappene på minnekortet vises. 3 Dobbelklikk på destinasjonsmappen. 4 Velg mappen som skal kopieres og dra og slipp mappen i destinasjonsmappen. For å kopiere stillbilder: Kopier mappen i [DCIM]- mappen. For å kopiere videoklipp: Kopier mappen i [DCVI]- mappen. Meldingen [ACCESSING FILES] vises på LCD-skjermen på videokameraet, og mappen kopieres fra minnekortet til PCen. NB: Kople aldri fra USB-kabelen mens meldingen [ACCESSING FILES] vises på kameraets LCD-skjerm. Spille av filer på PCen (Windows ) Stillbilder Bruk en applikasjon som kan håndtere JPEG-filformat. For å se et stillbilde dobbelklikker du på stillbildefilen (filendelse.jpg ). Videoklipp (gjelder kun videokamera som er utstyrt med Clip- opptaksfunksjon) Bruk Windows Media Player (versjon 6.4 eller senere). Du kan laste ned Windows Media Player fra Microsofts nettside på: Hvis du ikke kan spille av en videoklippfil (filendelse.asf ) som du har åpnet med Windows Media Player, kopler du deg på Internett og prøver å åpne filen igjen. Programvaren som kreves for å spille av filen, vil lastes ned automatisk og deretter spilles filen av. Hvis videoklippet spilles av uten lyd, installerer du G.726-dekoderen fra CD-ROMen. 11

12 Kople fra USB-kabelen (Windows ) Før du setter inn eller tar ut minnekort eller før du slår av PCen, kopler du først fra USB-kabelen og slår videokameraet av. Når du bruker Windows 98/98SE 1 Bekreft at meldingen [ACCESSING FILES] ikke vises på LCD-skjermen eller i søkeren i øyeblikket. Hvis meldingen [ACCESSING FILES] vises i øyeblikket, venter du til det forsvinner før du fortsetter. 2 Dobbelklikk på [Min datamaskin]-ikonet på datamaskinen. Hvis videokameraet er koplet korrekt til PCen, vil [Fjernbar disk]-ikonet vises. 3 Høyreklikk på [Fjernbar disk]-ikonet i [Min datamaskin]-vinduet. Det vises en meny. 4 Klikk på [Eject] i menyen. [Fjernbar Disk]-ikonet forsvinner. Hvis ikonet ikke forsvinner, venter du en stund og fortsetter til trinn 5. 5 Kople USB-kabelen fra. Trykk på [OK] hvis det vises noen meldinger. 6 Still strømbryteren på videokameraet på OFF. Videokameraet slår seg av. Når du bruker Windows 2000/Me 1 Bekreft at meldingen [ACCESSING FILES] ikke vises på LCD-skjermen eller i søkeren i øyeblikket. Hvis meldingen [ACCESSING FILES] vises i øyeblikket, venter du til det forsvinner før du fortsetter. 2 Dobbelklikk på [Kople fra eller fjern maskinvaren]-ikonet i statuslinjen. [Kople fra eller fjern maskinvaren]-dialogboksen vises. 3 Velg [JVC DV Camera Storage] eller [USB Disk] og klikk på [Stopp]. Windows 2000 Windows Me [Stopp maskinvareenhet]-dialogboksen vises. 12 FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

13 4 Klikk på [OK]. Windows 2000 Windows Me 5 En melding som angir at enheten trygt kan fjernes, vises. Klikk på [OK]. 6 Kople USB-kabelen fra. 7 Still strømbryteren på videokameraet på OFF. Videokameraet slår seg av. Tilkoblinger (Macintosh) PC Til USB-kontakt Til USB-kontakt Kamera USB-kabel 1 For sikkerhets skyld må du forvisse deg om at alle enheter er slått av før du foretar tilkoblinger. 2 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. Se videokameraets bruksanvisning angående koplinger. Vi anbefaler at du bruker strømadapteren/laderen. MERK: Når USB-kabelen er tilkopelet, vil på- eller avslåing av videokameraet eller veksling av VIDEO/MEMORYmodus på videokameraet, forårsake at videokameraet ikke fungerer som det skal. Hvis du kopler videokameraet til PCen via en USB-hub, vil kompabilitetsproblemer mellom huben og PCen kunne forårsake ustabil drift av PCen. Hvis dette skjer, kopler du videokameraet direkte til PCen, ikke via huben. Bruk ikke forlengelses USB-kabel. 13

14 Tilkoblinger (Macintosh) Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal installere programvaren. Avslutt andre programmer du bruker. 1 Sett inn den medfølgende CD-ROMen i PCen. Dobbelklikk på CD-ROM-ikonet. 2 Dra [Title converter 1.0]-mappen fra CD-ROMen til harddisken. Dra ikke mappen til Systemmappen. 3 Dobbelklikk på [ImageMixer]-mappen i CD-ROMen. 4 Dobbelklikk på [Setup Menu]-ikonet. Installereren starter opp. 5 Velg [USB Driver] eller [PIXELA ImageMixer]. For å installere [USB Driver], velg [USB Driver] og klikk på [Install]. Spesifiser stedet hvor applikasjonen skal lagres og klikk på [OK]-knappen. For å installere [PIXELA ImageMixer], velger du [PIXELA ImageMixer]. Velg ønsket språk i [Choose Setup Language]-skjermen. Spesifiser stedet hvor applikasjonen skal lagres og klikk på [OK]-knappen. MERK: Instruksjonshåndboken for Digital Photo Navigator følger også med på CD-ROMen i PDF-format. Dobbelklikk på [JVC]-mappen og deretter dobbelklikk på [Docs]-mappen. Åpne Start.pdf filen og klikk på knappen for ønsket språk. Adobe Acrobat Reader må være installert for at du skal kunne lese PDFfiler. Detaljer om hvordan ivisit skal brukes, finnes i Tillegg i instruksjonshåndboken for Digital Photo Navigator på CD-ROMen. Se innholdet på et minnekort (Macintosh) 1 Kople videokameraet til PCen med en USB-kabel. ( s. 9) 2 Sørg for å sette et minnekort i videokameraet. 3 Still videokameraet inn på avspillingsmodus for minnekort. Se videokameraets bruksanvisning for nærmere detaljer. [USB MODE] vises på videokameraets LCD-skjerm. Minnekortikonet vises på datamaskinen. Navnet på minnekortikonet er uten tittel. Vi anbefaler at du gir ikonet et navn slik at du kan skille det fra andre fjernbare disker eller mapper. 14 FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

15 4 Dobbelklikk på minnekortikonet på datamaskinen. Mappene på minnekortet vises. Følgende mapper opprettes automatisk i minnekortet. Ulike filtyper lagres i ulike mapper. Stillbilder Lydeffekter Videoklipp Titler Stillbilder (filendelse.jpg ) Videoklipp (filendelse.asf ) Lydeffekter (filendelse.mp3 ) Titler (filendelse.ttl ) : Mapper inni [DCIM]-mappen : Mapper inni [DCVI]-mappen [DCVI]-mappen vises bare når videokameraet er utstyrt med Clipopptaksfunksjon og videoklipp lagres i minnekortet. : [100JVCGR]-mappen inni [DCSD]-mappen. : [TITLES]-mappen. MERK: Hvis feil fil lagres i et minnekort eller hvis filer eller mapper slettes fra et minnekort, kan det oppstå problemer med driften av videokameraet. Når det er nødvendig å slette en fil fra et minnekort, bør den slettes fra videokameraet. Kople aldri fra USB-kabelen mens meldingen [ACCESSING FILES] vises på kameraets LCD-skjerm. Hvis du bruker et helt nytt minnekort, må det formateres med videokameraet først. Hvis ikke kan det bli problemer med å kopiere filer fra minnekortet til PCen. 15

16 Kopiere filer til PCen (Macintosh) Stillbilde- og videoklippfiler som er lagret i et minnekort, kan kopieres til og spilles av på PCen. 1 Dobbelklikk på minnekortikonet på datamaskinen. Mappene på minnekortet vises. 2 Dobbelklikk på destinasjonsmappen. 3 Velg mappen som skal kopieres og dra og slipp mappen i destinasjonsmappen. For å kopiere stillbilder: Kopier mappen i [DCIM]-mappen. For å kopiere videoklipp: Kopier mappen i [DCVI]-mappen. Meldingen [ACCESSING FILES] vises på LCD-skjermen på videokameraet, og mappen kopieres fra minnekortet til PCen. NB: Kople aldri fra USB-kabelen mens meldingen [ACCESSING FILES] vises på kameraets LCD-skjerm. Spille av filer på PCen (Macintosh) Stillbilder Bruk en applikasjon som kan håndtere JPEG-filformat. For å se et stillbilde dobbelklikker du enten på stillbildefilen (filendelse jpg ), eller drar og slipper filen på applikasjonsikonet. Videoklipp (gjelder kun videokamera som er utstyrt med Clip- opptaksfunksjon) Bruk Windows Media Player for Mac (versjon 6.4 eller senere). Du kan laste ned Windows Media Player for Mac fra Microsofts hjemmeside på: Kople fra USB-kabelen (Macintosh) Før du setter inn eller tar ut minnekort eller før du slår av PCen, kopler du først fra USB-kabelen og slår videokameraet av. 1 Slipp minnekortikonet på datamaskinen i [Trash]-ikonet.. 2 Når bekreftelsesmeldingen vises, klikker du på [OK]. 3 Bekreft at meldingen [ACCESSING FILES] ikke vises på LCD-skjermen eller i søkeren i øyeblikket. Hvis meldingen [ACCESSING FILES] vises i øyeblikket, venter du til det forsvinner før du fortsetter. 4 Kople USB-kabelen fra. 5 Still strømbryteren på videokameraet på OFF. Videokameraet slår seg av. 16

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING NORSK LYT1037-010A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M2D7S WEBCAM Trykt i Japan 0302 FOVfIDfVP JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE VIKTIG TIL KUNDER: SØRG FOR

Detaljer

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1205-010A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D1 DSC Trykt i Malaysia 1003-FO-ID-PJ I dette dokumentet beskrives grunnleggende informasjon

Detaljer

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1247-010A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE M4D3/D2 DSC Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE VIKTIG TIL KUNDER: LES DETTE

Detaljer

JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE

JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1334-010A Trykt i Japan 2004 Victor Company of Japan, Limited M4S3/S5 0904FOH-AL-VP JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE VIKTIG TIL KUNDER: LES DETTE NØYE FØR

Detaljer

VEILEDNING FOR PROGRAMVAREINSTALLASJON OG TILKOBLING TIL PC

VEILEDNING FOR PROGRAMVAREINSTALLASJON OG TILKOBLING TIL PC Master Page: Cov M5D2+DSC_InstaGuide.fm Page 1 Thursday, October 28, 2004 10:54 AM NORSK VEILEDNING FOR PROGRAMVAREINSTALLASJON OG TILKOBLING TIL PC LYT1387-010A 2004 Victor Company of Japan, Limited Trykt

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust USB Video Editor. Ved installering er det er nødvendig med

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk OTOsuite Installasjonsmanual Norsk Dette dokumentet beskriver installasjon av OTOsuite-programvaren fra en DVD, minnepinne eller komprimert fil. Systemkrav 1,5 GHz prosessor eller høyere (2 GHz anbefales)

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-420-51 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Brukerhåndbok MSAC-EX1 Norsk Før du begynner å bruke enheten, må du lese disse instruksjonene nøye og oppbevare dem for senere bruk. ADVARSEL! For

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

MultiMediaNavigator. Picture Navigator NORSK BRUKSANVISNING LYT0381-021A

MultiMediaNavigator. Picture Navigator NORSK BRUKSANVISNING LYT0381-021A MultiMediaNavigator Picture Navigator NORSK BRUKSANVISNING LYT0381-021A NO 2 NO INNHOLD HOVEDFUNKSJONER 3 SLIK VIRKER SKRIVEBORDET 4 7 Bookshelf (bokhylle)... 4 5 Album View (albumvisning)...6 Photo View

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Digital Photo Navigator

Digital Photo Navigator Digital Photo Navigator NORSK BRUKSANVISNING LYT1392-010A 2 NO INNHOLD INNLEDNING...3 Lese dette dokumentet... 3 Meninger og symboler... 4 Opphavsrett... 4 Digital Photo Navigator... 5 DIGITAL PHOTO NAVIGATOR

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7

Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7 Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7 Merk: Prosedyrene i denne publikasjonen kan endres. De mest oppdaterte gjenopprettingsprosedyrene får du ved å gå til http://www.lenovo.com/support/windows8downgrade.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Innhold...1 Introduksjon..2

Innhold...1 Introduksjon..2 0 Innhold Innhold...1 Introduksjon..2 Bruk 2 Systemkrav 4 Bli kjent med kameraet ditt 5 1. Utseende og knapper..5 2. Basisdrift 7 3. Tilkobling til PC.11 4. Laste ned filer fra kamera til PC.11 ArcSoft

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE PC-Planlegger installasjonshåndbok PC-Planleggeren er laget for å gjøre din hjemme-pc om til et verktøy innen navigasjonsplanlegging. Ved å bruke de samme C-Map fra Jeppesen elektroniske kartpatroner som

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM Brukerveiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM Brukerveiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 TRUST PHOTOCAM 1300 Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust PhotoCam 1300. Ta kontakt med et av de Trust Customer Care Centres

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Versjon 1.0. Brukerhåndbok

Versjon 1.0. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Brukerhåndbok Megger CSV Viewer Lisensavtale Lisensavtale (Enkeltbruker produkter) Dette er en rettslig avtale mellom deg (enten som enkeltperson eller som et rettslig organ)og Megger Limited.

Detaljer

Bruke DVD-RAM-plater

Bruke DVD-RAM-plater Denne håndboken inneholder et minimum av informasjon som er nødvendig for å bruke DVD-RAM-plater med DVD MULTI Drive under Windows XP. Windows, Windows NT og MS-DOS er registrerte varemerker som eies av

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

I J. D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Produktinformasjon A B C D E F G H I J A: Hodetelefon/høyttalerplugg B: Mikrofonplugg C: Strømlampe D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC H:

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI-programvare for grafiske enheter Installasjonsanvisninger for TI-programvare for grafiske enheter Lokaliseringsanvisninger TI-83 Plus

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB Del 1 Setup - BIOS I setup skal dere finne ut: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel Pentium D Processor clock speed: 3GHz Processor bus speed: 800 MHz Processor

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer