PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING"

Transkript

1 PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING NORSK LYT A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M1D6L Trykt i Japan 0102 FOVfIDfVP JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE VIKTIG TIL KUNDER: SØRG FOR Å LESE GRUNDIG GJENNOM DETTE FØR DE FORSEGLEDE PROGRAMVAREPAKKENE ÅPNES Takk for at du har kjøpt vårt produkt. For å kunne begynne å bruke den vedlagte programvaren, er det en forutsetning at du aksepterer avtalevilkårene slik de er gjengitt under. Programvarelisensavtale Dette er en juridisk avtale mellom deg (som enkeltperson eller enhet) og Victor Company of Japan, Limited ( JVC ). Ved å åpne de forseglede programvarepakkene og/eller bruke programmet, samtykker du i vilkårene i denne Avtalen. Er du ikke enig i nevnte vilkår, må du omgående returnere de uåpnede programvarepakkene og det som følger med til stedet der du kjøpte dem. 1 LISENSTILSTÅELSE Denne Lisensavtalen ( Avtalen ) lar deg bruke programvaren ( Programmet ) i pakken og/ eller det medfølgende skrevne materiellet (f.eks. trykte håndbøker). I tillegg får du tillatelse til å laste Programmet i midlertidig minne (f.eks. RAM) eller installere Programmet én gang i permanent minne (f.eks. harddisk, CD-R eller annen lagerenhet) i ett (1) datasystem. Det er imidlertid strengt forbudt å installere Programmet i en nettverksserver for intern distribusjon. 2 OPPHAVSRETT Uansett bestemmelsene i Artikkel 1 over, tilhører enhver opphavsrett til Programmet utelukkende JVC, og den er beskyttet av japanske lover om opphavsrett, andre lands lover om opphavsrett der det er aktuelt samt relevante bestemmelser i internasjonale avtaler inklusive Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk, med senere tilføyelser. Derfor må Programmet behandles som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet materiale, med unntak av at du kan enten (a) lage en (1) kopi av Programmet til personlig sikkerhetskopi- eller arkiveringsformål, eller (b) overføre Programmet til en enkelt harddisk, forutsatt at du beholder originalen kun til personlig sikkerhetskopi- eller arkiveringsformål. 3 PROGRAMBEGRENSNINGER Du kan ikke reversere, dekompilere, deassemblere, revidere eller modifisere Programmet, bortsett fra i den utstrekning slik begrensning er uttrykkelig forbudt av anvendelig lov. JVC og deres distributører og forhandlere har ikke ansvar for eventuelle krav eller skader osv. med tilknytning til slike forbudte aktiviteter som er angitt i denne Avtalen. 1

2 4 ANDRE BEGRENSNINGER Du kan ikke leie ut, lease eller overlate Programmet til noen tredjemann eller la tredjemann bruke Programmet. 5 BEGRENSET GARANTI JVC garanterer at mediet Programmet leveres på (f.eks. disketter, CD-ROM osv.) er uten material- eller produksjonsskader i en periode på tretti (30) dager fra kjøpsdato og at eventuell maskinvare som følger med Programmet er fri for skader i den utstrekning som er gjengitt på det vedlagte Garantiskjemaet. JVCs eneste ansvarsforpliktelse og din eneste godtgjørelse i forbindelse med Programmet skal være, avhengig av hva JVC velger, enten (a) refusjon av det betalte beløpet eller (b) erstatning av defekte Program-medium. 6 ANSVARSFRASKRIVELSE MED UNNTAK AV DEN EKSPLISITTE GARANTI I DENNE AVTALEN OG I DEN GRAD DET TILLATES AV ANVENDELIG LOV, FRASKRIVER JVC OG DERES LEVERANDØRER SEG ETHVERT ANNET ANSVAR, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITT GARANTI FOR KURANS OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL HVA ANGÅR PROGRAMMET OG DET MEDFØLGENDE TRYKTE MATERIELLET. 7 BEGRENSET ANSVAR I DEN GRAD DET TILLATES AV ANVENDELIG LOV SKAL IKKE JVC OG DERES LEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG, HVA ENTEN DET GJELDER KONTRAKTANSVAR ELLER ANSVAR UTENFOR KONTRAKT, RENT PRODUKTANSVAR ELLER ANNET (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSVAR FOR INNTEKTSTAP, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER ANNET ØKONOMISK TAP) PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMMET, SELV OM JVC ER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Victor Company of Japan, Limited PIXELA PROGRAMVARELISENSAVTALE I følge samtykkevilkårene i denne samtykkekontrakten (heretter kalt denne kontrakten ) har kunden personlig bruks- men ikkeoverførbar tillatelse fra PIXELA, Inc., til å bruke programvaren (heretter kalt dette programmet ) og dens periferienheter som brukerveiledningen. Dette er lovlig Du har personlig bruks- men ikkeoverførbar tillatelse til å installere og bruke en kopi av dette programmet på en enkel datamaskin. Primærbrukeren av dette programmet kan kopiere deler av det som en sikkerhetskopi med alle de brukerrettighetene som er nevnt i denne kontrakten, og denne kopien må kun brukes av primærbrukeren. Dette er ulovlig Dette programmet kan ikke brukes på et nettverk. Når det brukes av to eller flere datamaskiner på et nettverk, kreves det betaling av royalty-avgift til PIXELA, Inc. for hver ekstra datamaskin. Det er ikke tillatt at en tredje part bruker dette programmet som gjenbruk, overføring, distribusjon, utlån, eller annet Det er ikke tillatt å korrigere, revidere, reversere, dekompilere, deassemblere hele eller deler av dette programmet. Du kan ikke gi tillatelse til at slike aktiviteter utføres av en tredje part. Kontraktoppsigelse Når en kunde reproduserer dette programmet eller dets periferienheter uten tillatelse, eller bryter samtykkevilkårende som er nevnt over, vil denne kontrakten automatisk sies opp, og PIXELA, Inc. vil kunne gå til søksmål. Når denne kontrakten sies opp, må dette programmet, dets periferienheter og alle duplikater av disse, returneres til PIXELA, Inc, eller kasseres. 2

3 Garanti og begrenset ansvar Dette programmet og dets periferienheter samt produkter av disse, kan vise seg uegnet til et spesifikt formål på tross av eksplisitt eller implisitt underrettelse. PIXELA, Inc. garanterer dessuten ikke at funksjonene i dette programmet oppfyller kundens krav, og heller ikke at det verken er avbrudd eller feil i programmets funksjoner. PIXELA, Inc. skal ikke holdes ansvarlig, direkte eller indirekte, for tap eller skader ved bruk av, eller i forbindelse med bruk av dette programmet, og heller ikke for uenigheter som oppstår mellom kunde og en tredje part som er relatert til bruken av dette programmet eller som er forårsaket av dette programmet. OBS: Bruk dette utstyret som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk kun CD-ROMen som følger med. Bruk aldri noen annen CD-ROM for å kjøre denne programvaren. Ikke forsøk å foreta endringer i denne programvaren. Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av JVC kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Hvordan håndtere en CD-ROM Pass på at du ikke søler på eller riper opp den speilblanke overflaten (motsatt side av den trykte overflaten). Ikke skriv eller sett merkelapp på noen av sidene. Hvis CD-ROMen blir skitten, tørker du den forsiktig med en myk klut fra midten og utover i sirkelbevegelse. Ikke bruk vanlig platerens eller rensespray. Ikke bøy CD-ROMen eller berør den blanke overflaten. Ikke oppbevar CD-ROMen i støvete, varme eller fuktige omgivelser. Hold den unna direkte sollys. Du kan finne den aller ferskeste informasjonen (på engelsk) om vedlagt programvare på vår World Wide Web tjener: Merknader til brukere Denne programvaren er tillatt brukt i samsvar med vilkårene i programvarelisensen. Hvis du skal kontakte nærmeste JVC-kontor vedrørende denne programvaren (se JVC Worldwide Service Network på ber vi deg fylle ut følgende og ha nødvendig informasjon tilgjengelig. Produktnavn Modell Problem Feilmelding PC Fabrikat Modell Desktop Laptop Prosessor Operativsystem Minne MB Ledig harddiskplass MB Vær klar over at det kan ta litt tid å besvare spørsmålene dine, avhengig av deres karakter. JVC kan ikke besvare spørsmål vedrørende grunnleggende bruk av PCen, eller spørsmål vedrørende spesifikasjoner eller yteevnen til operativsystemet, andre applikasjoner eller drivere. 3

4 Operativmiljø Et kamera kan kobles til en PC som oppfyller følgende krav. Windows Operativsystem Prosessor Minne Ledig harddiskplass Kontakt Skjerm : Windows 98 (forhåndsinstallert), Windows 98 Second Edition (98SE) (forhåndsinstallert), Windows Millennium Edition (Me) (forhåndsinstallert), eller Windows 2000 Professional (forhåndsinstallert), (Korrekt funksjon kan ikke garanteres på en PC som bare er blitt oppgradert fra Windows 95.) : Intel MMX Pentium, minst 200 MHz : Minst 64 MB anbefales : Minst 10 MB for installering, minst 500 MB anbefales : USB-kontakt : Må kunne vise 800 x 600 punkter med 16-biters farge For ImageMixer I tillegg til kravene som er nevnt over, må følgende krav oppfylles for å bruke ImageMixer. Operativsystem Prosessor Ledig harddiskplass Kontakt Macintosh : Samme som ovennevnte krav. Men Windows 98 kan ikke benyttes når du kopler et videokamera til PCen med en USB-kabel. Windows 98, Windows 98SE kan ikke benyttes når videokameraet koples til PCen med en IEEE1393 kabel. : For å overføre video via en USB-kabel eller IEEE1394 (i-link)-kabel, Intel Pentium III, minst 500 MHz, minst 800MHz anbefales. : Minst 250 MB til installasjon, minst 1 GB anbefales : IEEE1394 (i.link)-kontakt Maskinvare : imac, ibook, Power MacintoshG3, Power MacG4, Power BookG3 eller G4 utstyrt med en USB-kontakt Operativsystem : [Title converter] Mac OS 9.0 til 9.1 (untatt Mac OS X) [ImageMixer/USB Stream driver] Mac OS til 9.1 Minne Ledig harddiskplass Diverse : Minst 64 MB anbefales (Det kreves minst 96 MB med Title converter) : [ImageMixer] Minst 100 MB til installasjon, minst 1 GB anbefales : QuickTime 4 eller nyere Informasjonen om systemkrav over er ingen garanti for at den vedlagte programvaren vil fungere på alle PCer som oppfyller nevnte krav. Microsoft og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer. Andre produkt- og firmanavn som nevnes i denne bruksanvisningen er varemerker og/eller registrerte varemerker for deres respektive innehavere. 4

5 Tilkoblinger (Windows ) Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal installere programvaren. Avslutt andre programmer du bruker. (Kontroller at det ikke vises noen andre programikoner på oppgavelinjen.) 1 Sett inn den medfølgende CD-ROM-platen i PCen. Et øyeblikk etter vises skjermbildet [Setup]. Hvis [Setup]-bildet ikke vises, dobbelklikker du på [Min datamaskin] og deretter på CD-ROM-ikonet. Fra [Setup]-bildet kan du installere følgende programmer. USB Mass Storage Class driver Med denne driveren kan PCen lese og skrive minnekort i videokameraet. NB: USBkabelen må ikke koples til mellom videokameraet og PCen før driveren er installert. USB Stream driver Med driveren kan du gjøre audio- og video-opptaket og på PCens harddsik istedet for på bånd i videokameraet. Du kan også bruke videokameraet til å holde en videokonferanse over Internett. NB: USBkabelen må ikke koples til mellom videokameraet og PCen før driveren er installert. PIXELA ImageMixer 1.0 Denne applikasjonen brukes til å overføre videoklipp fra et videokamera via en USB-kontakt eller IEEE1394 (I.LINK)-kontakt, og den brukes også til å ordne og redigere stillbilder og videoklipp. Digital Photo Navigator 1.0 Dette programmet brukes til å overføre og konvertere stillbilder til ulike formater. G.726 decoder Dette er en audiodekoder for videoklipp som er laget med videokameraet (filendelse.asf ). Adobe Acrobat Reader 5.0 Dette programmet brukes til å lese PDF-filer. 2 Klikk på [Install] på høyre side av ønsket program. (Følgende er eksempel fra Digital Photo Navigator.) Bildet [License Agreement] vises. Klikk på [Yes]. 5 FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

6 Deretter vises bildet [Choose Destination Location]. Klikk på [Next]. Deretter vises bildet [Select Program Folder]. Klikk på [Next]. Bildet [Setup Status] vises. Vent litt på at installeringen skal fullføres. Når installeringen er ferdig, vises bildet [Digital Photo Navigator Setup], der du blir spurt om du vil lage et ikon på skrivebordet. Hvis du ønsker dette, klikker du på [Yes]. Hvis ikke, klikker du på [No]. 6 FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

7 3 Når du blir spurt om du vil starte PCen på nytt, klikker du på [Yes]. PCen startes på nytt, og etter litt vises [Setup]-bildet fra trinn 1. 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å installere alle ønskede programmer. Når du bruker Windows 2000 Når feilmeldingen under vises mens ImageMIxer installeres, klikker du på [OK] for å fullføre installasjonen. MERK: Instruksjonshåndboken for Digital Photo Navigator følger også med på CD-ROMen i PDF-format. Dobbelklikk på [JVC]-mappen og deretter dobbelklikk på [Docs]-mappen. Åpne Start.pdf filen og klikk på knappen av ønsket språk. Legg merke til at Adobe Acrobat Reader må være installert for at du skal kunne lese PDF-filer. Detaljer om hvordan Windows NetMeeting eller ivisit skal brukes, finnes i Tillegg i instruksjonshåndboken for Digital Photo Navigator på CD-ROMen. Når [PIXELA ImageMixer 1.0] installeres, velger du ønsket språk i [Choose Language]-skjermen. Når du bruker [PIXELA ImageMixer 1.0] Signalene fra kameraets DV-kontakt har et sideforhold som er forskjellig fra PC-skjermens signaler. I modusskjermen for digital kamerats inndata ( s. 39 i instruksjonshåndboken for Digital Photo Navigator på CD-ROMen), vil bildet som vises på PC-skjermen være forskjellig fra de som ses i kameraets LCD-skjerm eller på et TV-apparat som er koplet til kameraet. Hvis du installerer et program som allerede er installert, starter du en avinstallering. I dette tilfellet må du installere på nytt når avinstalleringen er ferdig. Når du installerer USB Stream driver med Windows 2000, kan det vises en varselmeldingdialogboks i digitalsignaturen. I dette tilfellet klikker du på [OK] for å fortsette installasjonen siden dette problemet ikke har noen innvirkning på bruken av driveren. 7

8 Oppdatering [Enhetsbehandling] (Windows ) Hvis videokameraet er koplet til PCen med USB-kabelen når [USB Mass Storage Class driver] eller [USB Stream driver] er under installering, kan det skje at installasjonen ikke lykkes. I dette tilfellet følger du prosedyren som er beskrevet under for å oppdatere [Enhetsbehandling] og installerer [USB Mass Storage Class driver] og [USB Stream driver] korrekt. NB: Kople alle andre USB-audioenheter fra PCen før følgende prosedyre utføres. Installere [USB Mass Storage Class driver]. 1 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. ( s. 9) 2 Velg [Start] [Innstillinger] [Kontrollpanel]. Dobbelklikk på [System]-ikonet. 3 Windows 98SE/Me: Velg [Enhetsbehandling]-tappen. Windows 2000: Velg [Maskinvare]-tappen og klikk på [Enhetsbehandling]. 4 Slett [DV camera] eller [JVC] i [Andre enheter]. 5 Kople USB-kabelen fra videokameraet. Start PCen opp på nytt. 6 Sett inn den medfølgende CD-ROMen i PCen. Installer [USB Mass Storage Class driver]. ( s. 5) 7 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. Enhetsdriveren er installert. 8 Bekreft at [Fjernbar disk]-ikonet vises i [Min datamaskin]. Installere [USB Stream driver]. 1 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. ( s. 9) 2 Velg [Start] [Innstillinger] [Kontrollpanel]. Dobbelklikk på [System]-ikonet. 3 Windows 98SE/Me: Velg [Enhetsbehandling]-tappen. Windows 2000: Velg [Maskinvare]-tappen og klikk på [Enhetsbehandling]. 4 Slett [USB Audio devices] i [Sound video and game controllers]. Slett [DV camera] eller [JVC] i [Andre enheter]. 5 Kople USB-kabelen fra videokameraet. Start PCen opp på nytt. 6 Sett inn den medfølgende CD-ROMen i PCen. Installer [USB Stream Driver]. ( s. 5) 7 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. Enhetsdriveren er installert. Windows 2000: Når en varselmeldingdialogboks i digitalsignaturen vises, klikker du på [OK] for å fortsette installasjonen. 8 Bekreft at følgende enheter vises i [Enhetsbehandling] ved å utføre trinnene 2 3. [JVC Web Camera] i [Imaging Devices] [JVC Web Camera USB Microphone] i [Sound, video and game comtrollers] 8

9 Tilkoblinger (Windows ) Tilkopling av USB-kabel Kople USB-kabelen til for å bruke Digital Photo Navigator og ImageMixer til overføring av video i sanntid. PC Til USB-kontakt Til USB-kontakt Kamera USB-kabel 1 For sikkerhets skyld må du forvisse deg om at alle enheter er slått av før du foretar tilkoblinger. 2 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. Se videokameraets bruksanvisning for nærmere detaljer. Vi anbefaler at du bruker strømadapteren/laderen. MERK: Når USB-kabelen er tilkopelet, vil på- eller avslåing av videokameraet eller veksling av VIDEO/MEMORYmodus på videokameraet, forårsake at videokameraet ikke fungerer som det skal. Hvis du kopler videokameraet til PCen via en USB-hub, vil kompabilitetsproblemer mellom huben og PCen kunne forårsake ustabil drift av PCen. Hvis dette skjer, kopler du videokameraet direkte til PCen, ikke via huben. Bruk ikke forlengelses USB-kabel. Tilkopling av DV-kabel Kople DV-kabelen til for å bruke ImageMixer til overføring av video fra bånd. PC Til DV-inngangs/ utgangskontakt Til IEEE1394-kontakt Kamera DV-kabel 1 For sikkerhets skyld må du forvisse deg om at alle enheter er slått av før du foretar tilkoblinger. 2 Bruk DV-kabelen til å kople videokameraet til IEEE1394-kontakten på PCen med. Se videokameraets bruksanvisning for nærmere detaljer. Vi anbefaler at du bruker strømadapteren/laderen. 9

10 Se innholdet på et minnekort (Windows ) 1 Installer [USB Mass Storage Class driver]. ( s. 5) 2 Kople videokameraet til PCen med en USB-kabel. ( s. 9) 3 Sørg for å sette et minnekort i videokameraet. 4 Still videokameraet inn på avspillingsmodus for minnekort. Se videokameraets bruksanvisning for nærmere detaljer. [USB MODE] vises på videokameraets LCD-skjerm. 5 Dobbelklikk på [Min datamaskin]-ikonet på datamaskinen. [Fjernbar disk]-ikonet som representerer minnekortet i videokameraet, vises i [Min datamaskin]- vinduet. NB: [Fjernbar disk]-ikonet vises ikke dersom USB Mass Storage Class driveren ikke er korrekt installert. I dette tilfellet ser du under Oppdatering [Enhetsbehandling] (Windows ) ( s. 8). 6 Dobbelklikk på [Fjernbar disk]-ikonet. Følgende mapper opprettes automatisk i minnekortet. Ulike filtyper lagres i ulike mapper. Titler Lydeffekter Stillbilder Videoklipp Stillbilder (filendelse.jpg ) Videoklipp (filendelse.asf ) Lydeffekter (filendelse.mp3 ) Titler (filendelse.ttl ) : Mapper inni [DCIM]-mappen : Mapper inni [DCVI]-mappen [DCVI]-mappen vises bare når videokameraet er utstyrt med Clipopptaksfunksjon og videoklipp lagres i minnekortet. : [100JVCGR]-mappen inni [DCSD]-mappen. : [TITLES]-mappen MERK: Hvis feil fil lagres i et minnekort eller hvis filer eller mapper slettes fra et minnekort, kan det oppstå problemer med driften av videokameraet. Når det er nødvendig å slette en fil fra et minnekort, bør den slettes fra videokameraet. Kople aldri fra USB-kabelen mens meldingen [ACCESSING FILES] vises på kameraets LCD-skjerm. Hvis du bruker et helt nytt minnekort, må det formateres med videokameraet først. Hvis ikke kan det bli problemer med å kopiere filer fra minnekortet til PCen. 10

11 Kopiere filer til PCen (Windows ) Stillbilde- og videoklippfiler som er lagret i et minnekort, kan kopieres til og spilles av på PCen. 1 Dobbelklikk på [Min datamaskin]-ikonet på datamaskinen. Hvis videokameraet er koplet korrekt til PCen, vil [Fjernbar disk]-ikonet vises. 2 Dobbelklikk på [Fjernbar disk]-ikonet. Mappene på minnekortet vises. 3 Dobbelklikk på destinasjonsmappen. 4 Velg mappen som skal kopieres og dra og slipp mappen i destinasjonsmappen. For å kopiere stillbilder: Kopier mappen i [DCIM]- mappen. For å kopiere videoklipp: Kopier mappen i [DCVI]- mappen. Meldingen [ACCESSING FILES] vises på LCD-skjermen på videokameraet, og mappen kopieres fra minnekortet til PCen. NB: Kople aldri fra USB-kabelen mens meldingen [ACCESSING FILES] vises på kameraets LCD-skjerm. Spille av filer på PCen (Windows ) Stillbilder Bruk en applikasjon som kan håndtere JPEG-filformat. For å se et stillbilde dobbelklikker du på stillbildefilen (filendelse.jpg ). Videoklipp (gjelder kun videokamera som er utstyrt med Clip- opptaksfunksjon) Bruk Windows Media Player (versjon 6.4 eller senere). Du kan laste ned Windows Media Player fra Microsofts nettside på: Hvis du ikke kan spille av en videoklippfil (filendelse.asf ) som du har åpnet med Windows Media Player, kopler du deg på Internett og prøver å åpne filen igjen. Programvaren som kreves for å spille av filen, vil lastes ned automatisk og deretter spilles filen av. Hvis videoklippet spilles av uten lyd, installerer du G.726-dekoderen fra CD-ROMen. 11

12 Kople fra USB-kabelen (Windows ) Før du setter inn eller tar ut minnekort eller før du slår av PCen, kopler du først fra USB-kabelen og slår videokameraet av. Når du bruker Windows 98/98SE 1 Bekreft at meldingen [ACCESSING FILES] ikke vises på LCD-skjermen eller i søkeren i øyeblikket. Hvis meldingen [ACCESSING FILES] vises i øyeblikket, venter du til det forsvinner før du fortsetter. 2 Dobbelklikk på [Min datamaskin]-ikonet på datamaskinen. Hvis videokameraet er koplet korrekt til PCen, vil [Fjernbar disk]-ikonet vises. 3 Høyreklikk på [Fjernbar disk]-ikonet i [Min datamaskin]-vinduet. Det vises en meny. 4 Klikk på [Eject] i menyen. [Fjernbar Disk]-ikonet forsvinner. Hvis ikonet ikke forsvinner, venter du en stund og fortsetter til trinn 5. 5 Kople USB-kabelen fra. Trykk på [OK] hvis det vises noen meldinger. 6 Still strømbryteren på videokameraet på OFF. Videokameraet slår seg av. Når du bruker Windows 2000/Me 1 Bekreft at meldingen [ACCESSING FILES] ikke vises på LCD-skjermen eller i søkeren i øyeblikket. Hvis meldingen [ACCESSING FILES] vises i øyeblikket, venter du til det forsvinner før du fortsetter. 2 Dobbelklikk på [Kople fra eller fjern maskinvaren]-ikonet i statuslinjen. [Kople fra eller fjern maskinvaren]-dialogboksen vises. 3 Velg [JVC DV Camera Storage] eller [USB Disk] og klikk på [Stopp]. Windows 2000 Windows Me [Stopp maskinvareenhet]-dialogboksen vises. 12 FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

13 4 Klikk på [OK]. Windows 2000 Windows Me 5 En melding som angir at enheten trygt kan fjernes, vises. Klikk på [OK]. 6 Kople USB-kabelen fra. 7 Still strømbryteren på videokameraet på OFF. Videokameraet slår seg av. Tilkoblinger (Macintosh) PC Til USB-kontakt Til USB-kontakt Kamera USB-kabel 1 For sikkerhets skyld må du forvisse deg om at alle enheter er slått av før du foretar tilkoblinger. 2 Bruk USB-kabelen til å kople videokameraet til PCen. Se videokameraets bruksanvisning angående koplinger. Vi anbefaler at du bruker strømadapteren/laderen. MERK: Når USB-kabelen er tilkopelet, vil på- eller avslåing av videokameraet eller veksling av VIDEO/MEMORYmodus på videokameraet, forårsake at videokameraet ikke fungerer som det skal. Hvis du kopler videokameraet til PCen via en USB-hub, vil kompabilitetsproblemer mellom huben og PCen kunne forårsake ustabil drift av PCen. Hvis dette skjer, kopler du videokameraet direkte til PCen, ikke via huben. Bruk ikke forlengelses USB-kabel. 13

14 Tilkoblinger (Macintosh) Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal installere programvaren. Avslutt andre programmer du bruker. 1 Sett inn den medfølgende CD-ROMen i PCen. Dobbelklikk på CD-ROM-ikonet. 2 Dra [Title converter 1.0]-mappen fra CD-ROMen til harddisken. Dra ikke mappen til Systemmappen. 3 Dobbelklikk på [ImageMixer]-mappen i CD-ROMen. 4 Dobbelklikk på [Setup Menu]-ikonet. Installereren starter opp. 5 Velg [USB Driver] eller [PIXELA ImageMixer]. For å installere [USB Driver], velg [USB Driver] og klikk på [Install]. Spesifiser stedet hvor applikasjonen skal lagres og klikk på [OK]-knappen. For å installere [PIXELA ImageMixer], velger du [PIXELA ImageMixer]. Velg ønsket språk i [Choose Setup Language]-skjermen. Spesifiser stedet hvor applikasjonen skal lagres og klikk på [OK]-knappen. MERK: Instruksjonshåndboken for Digital Photo Navigator følger også med på CD-ROMen i PDF-format. Dobbelklikk på [JVC]-mappen og deretter dobbelklikk på [Docs]-mappen. Åpne Start.pdf filen og klikk på knappen for ønsket språk. Adobe Acrobat Reader må være installert for at du skal kunne lese PDFfiler. Detaljer om hvordan ivisit skal brukes, finnes i Tillegg i instruksjonshåndboken for Digital Photo Navigator på CD-ROMen. Se innholdet på et minnekort (Macintosh) 1 Kople videokameraet til PCen med en USB-kabel. ( s. 9) 2 Sørg for å sette et minnekort i videokameraet. 3 Still videokameraet inn på avspillingsmodus for minnekort. Se videokameraets bruksanvisning for nærmere detaljer. [USB MODE] vises på videokameraets LCD-skjerm. Minnekortikonet vises på datamaskinen. Navnet på minnekortikonet er uten tittel. Vi anbefaler at du gir ikonet et navn slik at du kan skille det fra andre fjernbare disker eller mapper. 14 FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

15 4 Dobbelklikk på minnekortikonet på datamaskinen. Mappene på minnekortet vises. Følgende mapper opprettes automatisk i minnekortet. Ulike filtyper lagres i ulike mapper. Stillbilder Lydeffekter Videoklipp Titler Stillbilder (filendelse.jpg ) Videoklipp (filendelse.asf ) Lydeffekter (filendelse.mp3 ) Titler (filendelse.ttl ) : Mapper inni [DCIM]-mappen : Mapper inni [DCVI]-mappen [DCVI]-mappen vises bare når videokameraet er utstyrt med Clipopptaksfunksjon og videoklipp lagres i minnekortet. : [100JVCGR]-mappen inni [DCSD]-mappen. : [TITLES]-mappen. MERK: Hvis feil fil lagres i et minnekort eller hvis filer eller mapper slettes fra et minnekort, kan det oppstå problemer med driften av videokameraet. Når det er nødvendig å slette en fil fra et minnekort, bør den slettes fra videokameraet. Kople aldri fra USB-kabelen mens meldingen [ACCESSING FILES] vises på kameraets LCD-skjerm. Hvis du bruker et helt nytt minnekort, må det formateres med videokameraet først. Hvis ikke kan det bli problemer med å kopiere filer fra minnekortet til PCen. 15

16 Kopiere filer til PCen (Macintosh) Stillbilde- og videoklippfiler som er lagret i et minnekort, kan kopieres til og spilles av på PCen. 1 Dobbelklikk på minnekortikonet på datamaskinen. Mappene på minnekortet vises. 2 Dobbelklikk på destinasjonsmappen. 3 Velg mappen som skal kopieres og dra og slipp mappen i destinasjonsmappen. For å kopiere stillbilder: Kopier mappen i [DCIM]-mappen. For å kopiere videoklipp: Kopier mappen i [DCVI]-mappen. Meldingen [ACCESSING FILES] vises på LCD-skjermen på videokameraet, og mappen kopieres fra minnekortet til PCen. NB: Kople aldri fra USB-kabelen mens meldingen [ACCESSING FILES] vises på kameraets LCD-skjerm. Spille av filer på PCen (Macintosh) Stillbilder Bruk en applikasjon som kan håndtere JPEG-filformat. For å se et stillbilde dobbelklikker du enten på stillbildefilen (filendelse jpg ), eller drar og slipper filen på applikasjonsikonet. Videoklipp (gjelder kun videokamera som er utstyrt med Clip- opptaksfunksjon) Bruk Windows Media Player for Mac (versjon 6.4 eller senere). Du kan laste ned Windows Media Player for Mac fra Microsofts hjemmeside på: Kople fra USB-kabelen (Macintosh) Før du setter inn eller tar ut minnekort eller før du slår av PCen, kopler du først fra USB-kabelen og slår videokameraet av. 1 Slipp minnekortikonet på datamaskinen i [Trash]-ikonet.. 2 Når bekreftelsesmeldingen vises, klikker du på [OK]. 3 Bekreft at meldingen [ACCESSING FILES] ikke vises på LCD-skjermen eller i søkeren i øyeblikket. Hvis meldingen [ACCESSING FILES] vises i øyeblikket, venter du til det forsvinner før du fortsetter. 4 Kople USB-kabelen fra. 5 Still strømbryteren på videokameraet på OFF. Videokameraet slår seg av. 16

BEFORE OPERATION PC CONNECTION KIT

BEFORE OPERATION PC CONNECTION KIT ENGLISH PC CONNECTION KIT PC-ANSCHLUSS-SET KIT DE RACCORDEMENT PC PC-AANSLUITKIT JUEGO DE CONEXION AL PC KIT DI CONNESSIONE PER PC PC TILSLUTNINGSSÆT TIETOKONEEN (PC) LIITÄNTÄTARVIKKEET ANSLUTNINGSSATS

Detaljer

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Software License Agreement BETINGELSER FOR KJØP Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes. Ingen refusjoner

Detaljer

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Software License Agreement BETINGELSER FOR KJØP Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes. Ingen refusjoner

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Sansa c200. Bruksanvisning

Sansa c200. Bruksanvisning Sansa c200 Bruksanvisning Teknisk Support: USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Internett: www.sandisk.com/techsupport c200-7um-nor INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsinstruksjoner...1 Introduksjon...1 Egenskaper...1

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.81 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...3 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24 BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4 1/24 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Juridisk merknad Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N80 INTERNET EDITION http://no.yourpdfguides.com/dref/2452044

Din bruksanvisning NOKIA N80 INTERNET EDITION http://no.yourpdfguides.com/dref/2452044 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition Programmer Nokia N80-1 Internet Edition OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N80 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Brukerhåndbok. Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare

Brukerhåndbok. Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare Brukerhåndbok Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og er ikke bindende for Creative Technology Ltd. Uten skriftlig tillatelse fra

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA PC SUITE 5.8. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/22

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA PC SUITE 5.8. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/22 HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA PC SUITE 5.8 1/22 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...4 2. SYSTEMKRAV...6 3. KOBLE EN KOMPATIBEL TELEFON TIL EN KOMPATIBEL PC...7

Detaljer

Sett bakfra / fra høyre side

Sett bakfra / fra høyre side Se den utvidede brukerhåndboken Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av rammen, kan du gå til www.kodak.com/go/digitalframesupport. Se emballasjen til pakken for innhold i pakken. NORSK Sett forfra

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC-TILKOPLINGSSETT JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER NORSK BRUKSANVISNING LYT096-0A NO NO INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDFUNKSJONER 4 JLIP VIDEO CAPTURE PROGRAMVARE... 5 KOM I GANG 6 INSTALLERING (JLIP

Detaljer

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig

Detaljer

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-170/X-760 NO Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Diverse ( Takk for

Detaljer

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet Takk for at du har valgt en TOSHIBA-datamaskin. De følgende avtalene beskriver rettighetene du har til å bruke utvalgt programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen din. Ved å akseptere denne avtalen

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS http://no.yourpdfguides.com/dref/2995938

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS http://no.yourpdfguides.com/dref/2995938 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer