Evaluering/revidering 2013 (juni/des.) Personalet/ledelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering/revidering 2013 (juni/des.) Personalet/ledelsen"

Transkript

1 Øren skole Opplæringsloven 9a-1: «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» Handlingsplan for trygghet og selvtillit Revidert februar

2 Innhold 1. Skolens målsetting for skolemiljøarbeidet 3 2. Definisjoner Forebyggende arbeid Tilsyn ute 5 5. Konflikthåndtering på lavest mulig nivå 5 6. Hvordan avdekke mobbing eller annen krenkende atferd Varslingsplikt Hva gjør vi ved mistanke om mobbing eller annen krenkende atferd, jmf. Handlingsplikten 8 9. Prosedyre ved påvist mobbing eller annen krenkende atferd Rutiner ved klage på det psykososiale miljøet, jmf. vedtaksplikten Rutiner for å sikre god dokumentasjon Dokumentasjon i ESA og elevmappe Vedlegg. 11 Handlingsplanens historikk og revisjoner: Hva Når Av hvem Utarbeidet «Tiltaksplan mot 2003/2004 Personalet/ledelsen mobbing» Revidert 2006 (des.) Ledelsen Revidert og endret til 2009 (okt.) Ledelsen «Tiltaksplan for trygghet og selvtillit» Revidert 2011 (april) Ledelsen Revidert og endret til 2012 (des.) Personalet/ledelsen «Handlingsplan for trygghet og selvtillit» Revidert jmf. tilsyn 2013 (febr.) Ledelsen Evaluering/revidering 2013 (juni/des.) Personalet/ledelsen Internkontroll For å sikre at skolens planer og rutiner etterleves av ansatte og ledelse, evaluerer personalet og ledelsen skolens arbeide med det psykososiale miljøet 2 g/år. Evalueringen foregår ved hjelp av egen sjekkliste. 2

3 Opplæringsloven 9a-3: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhør. 1. Skolens målsetting for skolemiljøarbeidet Alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø, der alle trives og omgås med respekt, ansvar og omsorg. 2. Definisjoner Mobbing er negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestenging eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing. Mobbing har tre viktige kjennetegn: - Trakasseringen er ondsinnet og rammende - Den pågår over tid - Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk Krenkende atferd: Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, f.eks. på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge, eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk). Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, f.eks. fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk. Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse. Krenkende atferd kan også være ord og handlinger som enkeltstående ytringer om utseende eller funksjonshemming. (Definisjonene er hentet fra brosjyren Elevenes skolemiljø, kapittel 9a i opplæringsloven, utgitt av Utdanningsdirektoratet 3

4 3. Forebyggende arbeid Hva Når Ansvar Informasjon til ansatte/nyansatte og vikarer, Handlingsplan for trygghet og selvtillit Tilsyn ute PALS Planleggingsdag ved oppstart nytt skoleår Ledelsen Gjennomgang av skolens felles regler: - Trivsels- og ordensregler - Forventninger til atferd PALS 1. skoleuke Ledelsen/ kontaktlærer Faste utevakter, synlige voksne, jmf. oppsatt plan Hele året Ledelsen Registrering av uakseptabel atferd Ved behov Ansatte + kontaktlærer Læringsmiljø fast punkt på alle foreldremøter/foreldreskole 1. trinn Minst 2 g/år Kontaktlærere Foreldremøter m/aktuelt tema for hele skolen Etter ønske/behov FAU Brukerundersøkelser skole/sfo 1 gang pr. år Ledelsen Elev- og lærerundersøkelsen, trivselsundersøkelsen 1 g/år Ledelsen/ kontaktlærer Trivselsprogrammet aktiviteter Storefri man-tors hele året Trivselskoordinator/ trivselsledere Vennskapsklasser, aktiviteter Etter avtale Kontaktlærere Felles fokusområder i PALS Kontinuerlig PALS-team/ kontaktlærer Aldersblandede grupper aktivitetsdag (5.-7.trinn), Høst / Vår Ledelsen FN-dag, skogdag Felles temaperiode: Bygg broer, ikke murer Høst Ledelsen/Lærerne Råd og veiledning av sos.fag. medarb. Ved behov Alle ansatte Sosial ferdighetstrening i gruppe Ved behov Kontaktlærere/ sosialfagl. medarb. Alternativ læringsarena 8 t/u Sos. fagl. medarb. Mestringsgruppe Ved behov Sos.fagl.medarb./ helsesøster Drøfte elever/grupper i skolens veiledningsteam Møte annenhver tirsdag Kontaktlærer 4

5 Hva Når Ansvar Læringsmiljøarbeid med utgangspunkt i: Steg for steg, PALS - trening på forventet atferd etter plan Kontinuerlig, minst 1 t/u Kontaktlærer Tydelige forventninger om atferd jmf. PALS Kontinuerlig Alle ansatte Info om tema for arbeide med PALS til foresatte Ukentlig Kontaktlærer Gruppas trivsels og ordensregler Ved behov Kontaktlærer Elevsamtaler Minst 2 g/år Kontaktlærer Utviklingssamtale (konferanse) med elev/foresatt Minst 2 g/år Kontaktlærer Oppfølgingssamtaler med foresatte Ved behov Kontaktlærer/sos. fagl. medarb Oppstartsamtaler 1. trinn skoleuke Kontaktlærer 4.Tilsyn ute De voksne skal: - sikre at alle elever har det bra - bidra til å forebygge/løse konflikter - sirkulerer innenfor ansvarsområdet/sonen. - ha på synlig vest - sjekke "usynlige" steder: Bak gymsalen, nedenfor nybygget, Ballklubbhuset og speidernedgangen - inspisere toalettene minst 2 ganger pr. vakt - holde døra oppe når elevene skal inn fra friminutt. - være konsekvent på registreringsrutinene. - kartlegge/varsle om elever som man har mistanke om blir plaget. - bidra til oppfølging av elever i etterkant av løste mobbekonflikter. 5. Konflikthåndtering på lavest mulig nivå Elever er i en konflikt Hva Hvordan Når Ansvar En voksen griper inn Skaffer seg oversikt over konflikten Konflikten løses og opphører Kontaktlærer informeres ved behov Umiddelbart 2-3 min Den ansatte som er tilstede eller blitt gjort kjent med hendelsen 5

6 Hva Hvordan Når Ansvar Ved kunnskap eller mistanke om krenkende ord eller handling informeres ledelsen Umiddelbart Den ansatte som er tilstede eller blitt gjort kjent med hendelsen Konflikten opphører ikke Eleven(e) tas med til roligere omgivelser Ved behov tilkalles kontaktlærer Kartlegger hva som har skjedd i samtale eller skriftlig Rekonstruerer og finner løsning Konflikten løses og opphører Ved kunnskap eller mistanke om krenkende ord eller handling informeres ledelsen Umiddelbart Den ansatte som var i situasjonen Den som var i situasjonen/kontaktlærer Foresatte informeres om konflikten og hvordan den er løst Vurder behov for oppfølging Senest ved skoledagens slutt Kontaktlærer Kontaktlærer Eleven(e)nekter å følge beskjeder og er fortsatt i konflikt Eleven(e)bringes til adm. Det gis en kort beskrivelse av hendelsen og elevens atferd. Eleven(e) roes ned før konfliktløsing fortsetter Rekonstruerer og finner løsning Konflikten løses og opphører Kontaktlærer/den som var i situasjonen Avdelingsleder Foresatte informeres om konflikten og hvordan er løst Avdelingsleder Hvis eleven ikke roer seg, tilkalles foresatte Avdelingsleder Vurder behov for oppfølging Avdelingsleder 6. Hvordan avdekke mobbing eller annen krenkende atferd? Gjennomføre og evaluere elev-, lærerundersøkelsen og trivsels undersøkelse Hva Når Ansvar Februar mai Avdelingsleder/kontaktlærer 6

7 Hva Når Ansvar Gjennomføre og evaluere Høst - vår Avdelingsleder/basekoordinator brukerundersøkelser skole/sfo SFO God voksentetthet i friminutt/utetid Hele året Ledelsen/alle ansatte Gjennomgå mobberegler/mobbering Ved behov Kontaktlærer Elevsamtaler Minst 2 g/år ellers Kontaktlærer ved behov Utviklingssamtaler/foreldresamtaler Okt/mars ellers ved Kontaktlærer behov Annen kontakt med foresatte gjennom Kontinuerlig Kontaktlærer/ledelsen samarbeidsmøter, mail, telefon etc. Gjennom observasjon og registrering Kontinuerlig Kontaktlærer/ped.med./avd.leder/ sos.fagl. medarb. Opplyse og informere foresatte om mulighet til å klage på det psykososiale miljøet Foreldremøter, skolens informasjonshefte Ledelsen/kontaktlærer 7. Varslingsplikt 9a-3, 2.ledd: «dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett forkrenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.» Hva Når Ansvar Være våkne for signaler på at elever opplever mobbing eller annen krenkende atferd. Kontinuerlig Alle ansatte Melde fra til kontaktlærer, basekoordinator SFO og avdelingsleder ved mistanke om at elever opplever mobbing eller annen krenkende atferd. Plikt til å gripe inn når de oppdager elever som opplever mobbing eller annen krenkende atferd. Kontinuerlig Ved behov Alle ansatte Alle ansatte 7

8 8. Hva gjør vi ved mistanke om mobbing eller annen krenkende atferd, jmf. handlingsplikten? 9a-3, 2.ledd: «dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett forkrenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.» Hva Hvordan Når Hvem Gripe inn Undersøke mistanken eller påstanden Hvis mulig, stanse uønskede handlinger. Varsle kontaktlærer og ledelsen Observasjon og registrering Samtale med «offer» Samtale med «mobber» Umiddelbart Snarest Alle ansatte Kontaktlærer/ped.med./ basekoord. SFO/sos.fagl. medarb./avd.leder Kontaktlærer, evt. den som undersøker saken Kontaktlærer, evt. den som undersøker saken. Samtale med andre (elever, ansatte, foresatte) Kontaktlærer, evt. den som undersøker saken Varsle ledelsen ved behov for oppfølging Følge opp saken Muntlig eller skriftlig Snarest Kontaktlærer, evt. den som undersøker saken Avklare hva som skal gjøres videre i saken, evt. fatte enkeltvedtak Etter saken er undersøkt Avd.leder/rektor Informere foresatte Muntlig eller skriftlig Avd. leder/rektor Videre oppfølging Iverksette egnede tiltak Ved behov Avd. leder/rektor Evaluere tiltakene Vurdere behov for ytterligere tiltak Avtalte tidspunkt Avd. leder/rektor 9.Prosedyre ved påvist mobbing eller annen krenkende atferd Hva Hvordan Når Ansvar Samtale med "mobber/den som krenker" Individuelle samtaler hvis flere er involvert. De skal ikke ha anledning til å snakke sammen før samtalene. Fokus i samtalen: Hvordan stoppe atferden? Snarest Kontaktlærer, avd.leder, 8

9 Hva Hvordan Når Ansvar Skriftlig notater legges i elevmappa Snarest Kontaktlærer, avd.leder, Informere rektor Muntlig og skriftlig Kontaktlærer, avd.leder, Informere foresatte til offer Møte: presentere plan for videre arbeid og forslag til tiltak for stoppe mobbing/annen krenkende atferd - Avklare foresattes rolle i det videre arbeidet Snarest Kontaktlærer, avd.leder/rektor, Informere foresatte til mobber/den som krenker Fatte enkeltvedtak Telefon/møte: -informasjon om mobbing eller annen krenkende atferd -informasjon om aktuelle tiltak -avklare foresattes rolle i det videre arbeidet Beskrive tiltak Sende hjem pr. post Snarest Kontaktlærer, avd.leder/rektor, Rektor Oppfølgingssamtaler med mobber/den som krenker Oppfølging av offer. I verksette og følge opp evt. tiltak Ekstra oppmerksomhet Tett kontakt med hjemmet Oppfølging av tiltak Jevnlig Daglig ved behov Jevnlig Kontaktlærer, avd. leder/ Kontaktlærer/avd.leder, Evalueringssamtaler med offer og mobber/ den som krenker Separate samtaler, evt. med foresatte Avklare behov for videre tiltak Etter avtalt periode Kontaktlærer/avd.leder/ sos.fagl. medarb. Hvis ikke mobbingen eller annen krenkende atferd stopper: Nye samtaler med Ytterligere tiltak overfor mobber/ mobber/den som krenker den som krenker iverksettes. inntil mobbingen/krenkingen opphører. Forslag til tiltak: -følge egen voksenperson i friminutt -ikke friminutt sammen med de andre -endring av rammer/ommøblering av klasserom -sosial ferdighetstrening -møte tidligere på skolen om morgenen -holdes igjen etter skoletid -foresatte må følge til/fra skolen -bytte gruppe Kontaktlærer, avd.leder/ rektor, sos.fagl.medarb 9

10 Møte med foresatte til de impliserte Involvere andre instanser Forslag til tiltak forts.: -bytte skole (krever enkeltvedtak fattet av rektor) Fast struktur: -gi et kort sammendrag av opplysningene som foreligger -alle parter skal høres -realitetsorientere, evt. korrigere situasjonsbildet -gjennomgå tiltak -forslag til hva foresatte kan gjøre -sikre enighet Vurdere behov for bistand fra skolehelsetjenesten, PPT, BUP, politi, konfliktråd Avd.leder/rektor, sos.fagl. medarb. Avd.leder/rektor, sos.fagl. medarb. 10. Rutiner ved klage på det psykososiale miljøet, jmf. vedtaksplikten Hva Hvordan Ansvar Henstilling fra foreldre om tiltak knyttet til elevens psykososiale miljø Behandle henstillingen etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Avd. leder/rektor Undersøke/utrede saken Dialog med foresatte Avd. leder/rektor Fatte enkeltvedtak Ta stilling til om elevens rett etter 9a-1 er oppfylt, og hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk Eventuell klage på innholdet i vedtaket, saksbehandlingen etc. Forbereder saken og sender den til klageinstansen Rektor Rektor Videre oppfølging Hjelp i samsvar med enkeltvedtaket Avd. leder/rektor Evaluere tiltakene I samarbeide med foresatte vurdere om tiltakene er tilstrekkelige, evt. behov for andre tiltak Avd. leder/rektor 11. Rutiner for å sikre god dokumentasjon Hver klagesak på det psykososiale miljøet skal dokumenteres i elevmappen til den som opplever krenkelser eller mobbing. Med dokumentasjon menes: Logg på hendelsesforløp, oppfølgingsplan, telefonsamtaler med foresatte, møtereferat m.m. Ved påvist mobbing skal det også ligge dokumentasjon i mobberens mappe. 10

11 12. Dokumentasjon i ESA og elevmappe Skriftlig eller muntlig henstilling fra foresatte. Referat fra møte. Enkeltvedtak. Evt. klage på enkeltvedtaket. Rektors svar på klagen. Evt. nye referat og enkeltvedtak hvis klageren får medhold. Evt. klagerens klage til Fylkesmannen Rektors svar på klagen til Fylkesmannen Fylkesmannens svar 13. Vedlegg 1. PALS plan over fokusområder 2012/13 2. Registreringsskjema for nulltoleranse 3. Mobberegler 4. Mobbering 5. Temaer på foreldremøter 6. Skjema for drøfting i veiledningsteam 7. Mal for utviklingssamtale 8. Sjekkliste/internkontroll for skolens arbeide med det psykososiale miljøet 11

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når

Forord. En alvorlig elevkonflikt er når Handlingsplan ved elevkonflikter og mobbing Forebygge Saksgang Alle på skolen skal ha et trygt skolemiljø Avdekke Halmstad barne- & ungdomsskole Oktober 2009 Forord En alvorlig elevkonflikt er når Elever

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD 2015 2018

STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD 2015 2018 STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD 2015 2018 Alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer