Program for helsetjenester og helseøkonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for helsetjenester og helseøkonomi"

Transkript

1 Området for medisin og helse Program for helsetjenester og helseøkonomi Programplan Norges forskningsråd

2 Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: Grønt nummer telefaks: Internett: X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: Grafisk design omslag: Dana Strandli/Radar Design Trykk: Norges forskningsråd Opplag: 400 Oslo, april 2001 ISBN ii

3 Forord Forskningsprogrammene i Medisin og helse utgjør et viktig supplement til den finansielle støtte som gis til frittstående forskningsprosjekter. Organisering av forskningsaktiviteter i programmer kan synliggjøre prioriterte områder og bidra til å målrette innsatsen. Styrket koordinering, samarbeid og informasjonsutveksling mellom ulike fagmiljøer er også sentrale mål som gir store muligheter for synergieffekter i forskningen. For perioden har Medisin og helse etablert ni forskningsprogrammer. Disse programmene er utviklet etter en samlet gjennomgang av Medisin og helses faglige aktiviteter. Hensikten med reorganisering av den tidligere programstrukturen har vært å få til en bedre logisk og faglig helhet i den samlete programporteføljen, sikre god kopling mellom grunnforskning og anvendt forskning og å oppnå større og mer fleksible programsatsinger. Mange av programmene har en tematisk innretning som skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget på viktige helsepolitiske områder. Et overordnet mål for Forskningsrådet er å styrke kvaliteten i norsk forskning. Faglig kvalitet er derfor det viktigste kriteriet for tildeling av forskningsmidler. Dette gjelder også for prosjekter i forskningsprogrammene. Søknadsbehandlingen skjer ved fagfellevurdering ( peer review ). Flere eksperter leser de samme søknadene og avgir sin vurdering før endelig rangering fastsettes etter samlet diskusjon i møter. Den programplanen som nå foreligger for Helsetjenester og helseøkonomi er utarbeidet av programstyret og godkjent av områdestyret for Medisin og helse. Innholdet har også vært drøftet med Sosial- og helsedepartementet. Programplanen skal dels tjene som informasjon til aktuelle søkere, dels gir den uttrykk for ønsker og forventninger til programsatsingen fra områdestyret og fra finansierende departementer. iii

4 For mer informasjon om Forskningsrådet og om området Medisin og helses øvrige virksomhet henvises spesielt til våre nettsider Oslo, april 2001 Geir Stene-Larsen direktør Medisin og helse iv

5 Innhold 1 SAMMENDRAG 1 2 BAKGRUNN Politisk og faglig grunnlag PERSPEKTIVER - UTFORDRINGER Definisjoner og begreper Fagområde Historisk og komparativt perspektiv Føringer for programperioden Kvinners helse og kjønnsperspektiv PROGRAMMETS MÅL Hovedmål Delmål PRIORITERTE TEMAER Helseøkonomi Psykisk helsearbeid Helsetjenestens organisering og styring PROGRAMMETS ORGANISERING OG VIRKEMIDLER Rekruttering, kompetanse- og fagutvikling Internasjonalt samarbeid Formidling Koordinering med andre programmer Virkemidler og arbeidsform Tidsplan og finansiering ENGLISH SUMMARY 16 VEDLEGG 18 Programstyrets sammensetning og forskningsleder pr Nyttig informasjon...20 v

6 vi

7 1 Sammendrag Programmet Helsetjenester og helseøkonomi er etablert for perioden Helsetjenesteforskning vil i et langsiktig tidsperspektiv være et omfattende og sentralt forskningsfelt. Behovene for og kravene til helsetjenestene akselerer i takt med teknologisk utvikling, nye og flere behandlingsmuligheter, demografiske endringer og andre forhold. Nye pasientgrupper kommer til, innenfor den somatiske helsetjenesten og blant mennesker med psykiske lidelser. Både ut fra samfunnsmessige, samfunnsøkonomiske og individuelle hensyn er en bred forskningsog utredningsvirksomhet påkrevd. Forskningsfeltet er mangfoldig og lar seg vanskelig skarpt avgrense. Helsetjenesteforskning beskjeftiger seg primært med rammebetingelsene for organisering og styring av de ulike deler av helsetjenesten. Forskningen bygger på flere fag eller disipliner, og har ofte en fler- og tverrfaglig tilnærming. Overordnede mål for programperioden er å stimulere til forskning om helsetjenesten medvirke til å rekruttere forskere til området bidra til å forankre forskningen i flere fagmiljøer Programstyret ønsker å konsentrere ressursene om noen hovedtemaer; Helseøkonomi, Psykisk helsearbeid og Helsetjenestens organisering og styring. Det skal legges vekt på miljø- og nettverksbygging, samt tilknytning til akademiske miljøer. Målgruppen for forskningsresultatene er bred og sammensatt. Foruten forskersamfunnet selv er dette politikere, helseforvaltning, helsearbeidere, pasienter og allmennhet. Programmet er målrettet med et problemfelt tett knyttet til den helsepolitiske virkelighet. Formidlingsbehovet er derfor stort. 1

8 2 Bakgrunn Helsetjenesteforskningen har tidligere vært organisert i Program for helsetjenesteforskning i to perioder fra Det nye programmet, Helsetjenester og helseøkonomi, er etablert for perioden Politisk og faglig grunnlag En god offentlig helsetjeneste er tuftet på verdiene likhet, rettferdighet, kvalitet og effektivitet. Helsepolitikken skal sørge for at disse verdiene ivaretas. Gjennom de siste førti år har omfanget og kompleksiteten av helsetjenesten økt i et tempo som ingen hadde forutsett, og helsepolitikken vil i stor grad dreie seg om prioritering og fordeling av knappe ressurser. Behovene for og kravene til helsetjenestene har akselerert med den teknologiske utvikling og nye og flere behandlingsmuligheter. Sektoren er samtidig preget av personellmangel, og offentlige helsetjenester konkurrerer i økende grad med private tilbud. Etterspørselen etter helsetjenestetilbud for personer med psykiske lidelser har økt sterkt. I tillegg til de som tradisjonelt har vært behandlet i psykiatriske institusjoner, har nye grupper med dårlig mental helse blitt forespeilet hjelp og behandling. Det er nødvendig med klarere prioriteringer også i psykiatrien, samt å bygge ut hjelpe- og omsorgstiltak utenfor spesialisthelsetjenesten. Den vedtatte opptrappingsplanen for psykisk helse skal imøtekomme de store udekkede behov innenfor dette området. Behovsendringer møtes av tiltak og reformer i en kontinuerlig prosess. Skal reformarbeidet bringe helsetjenesten fremover, må den bygge på kunnskap om hvordan tidligere reformer og systemer har virket. Det eksisterer et stort behov for kunnskap om hvordan helsetjenesten som organisasjon tilpasser seg økonomiske rammebetingelser. Studier med utgangspunkt i økonomisk teori og organisasjonsteori vil kunne gi praktiske implikasjoner. 2

9 Uten styringsdata og dokumentasjon kan reformene bli pendelslag fra den ene ytterlighet til den andre. En omfattende og langsiktig forsknings- og utredningsaktivitet er påkrevet. 3

10 3 Perspektiver - utfordringer Helsetjenestens muligheter og ansvarsområde skal balanseres i forhold til befolkningens behov, forventninger og eget ansvar. Som samfunnsmessig institusjon, må helsetjenesten innplasseres og relateres til økonomiske og politiske forhold. Den må forstås i sammenheng med og som uttrykk for en konkret samfunnsmessig tilstand. Samtidig må institusjonens interne ressursanvendelse, funksjonsmåte, organisering, kvalitet og resultater studeres i detalj. Det er i dette panorama helsetjenesten skal bli bedre organisert og koordinert, og samtidig være fleksibel, kostnadseffektiv og rettferdig. Nytten av helsetjenesteforskning er mangeartet; bidra til problemløsning, klarlegge valgmuligheter for de helsepolitiske myndigheter, avdekke konsekvenser og påvirke holdninger både innad i helsevesenet og i samfunnet for øvrig. 3.1 Definisjoner og begreper En definisjon av helsetjenesteforskning er: Forskning for å øke kunnskap om effektiv organisering og styring, samt effektiv og rettferdig ressursfordeling. Helsetjenesteforskning må ha et tyngdepunkt som gjør at resultatene gir ny kunnskap til nytte for brukerne av helsetjenesten og for hjelpetilbudets struktur, funksjon og kvalitet. Forskningsresultatene vil i mange tilfelle ha et anvendt og målrettet sikte. Vekten på umiddelbar anvendelse må ikke være så sterk at forskningsbegrepet utvannes. Problemstillinger og metoder kan ha en del til felles med utredning. Forskningen skal imidlertid ha større generaliseringsverdi, frihet til å følge vitenskapelige og metodiske krav og selvstendighet i forhold til ulike brukere og myndigheter. 4

11 3.2 Fagområde Forskningsfeltet er mangfoldig og lar seg vanskelig skarpt avgrense. På den ene siden grenser forskningen opp mot sosialtjenesteforskning og alminnelig samfunnsforskning, og på den annen side mot epidemiologisk og klinisk forskning. Helsetjenesteforskning beskjeftiger seg primært med systemene og rammebetingelsene for organisering og styring av de ulike deler av helsetjenesten. Helsetjenesteforskningen bygger på flere fag eller disipliner, og har ofte en fler- og tverrfaglig tilnærming. Den bygger eksempelvis på: - helsefagene medisin, psykologi, sykepleie, farmasi, odontologi og fysioterapi - samfunnsfagene sosiologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi og sosialantropologi - matematiske fag som statistikk, beslutningsteori og operasjonsanalyse - og administrative fag, bedriftsøkonomi, jus og historie 3.3 Historisk og komparativt perspektiv Dagens organisering og finansiering av helsetjenesten er resultat av politiske beslutninger og avveininger, og av innflytelse fra interessegrupper og organisasjoner. For å kunne se framover, er det viktig å ha kunnskap om hvordan og hvorfor vi har havnet der vi er i dag, og hvordan helsetjenesten har utviklet seg. Helsetjenestene her i landet har mange paralleller i andre vestlige land med et offentlig helsevesen. Forskjellene er likevel betydelige, og det vil være interessant med komparative studier av helsesystemer og reformer for å bygge videre på det beste. Et annet perspektiv vil være å se på hvordan enkelte sektorer eller nivåer innenfor helsevesenet ekspanderer og om utvidelser og innskrenkninger overensstemmer med behov. 5

12 3.4 Føringer for programperioden Langsiktigheten i helsetjenesteforskningen må ivaretas - både kunnskapsmessig og ut fra hensynet til kompetanseutvikling og vedlikehold blant forskerne. Kunnskapen er tverrfaglig i sin natur og basert på mange ulike fagdisipliner, noe som innebærer ekstra utfordringer ved etablering og styrking av forskningsmiljøene og utforming av prosjektene. Føringer for programperioden bygger blant annet på evaluering av tidligere satsinger på området, med anbefalingene: - Konsentrer knappe ressurser til noen temaer og miljøer - Søk tilknytning til akademiske miljøer for tilfredsstillende veiledning, progresjon og kvalitet i forskningen 3.5 Kvinners helse og kjønnsperspektiv Sosial- og helsedepartementet har kvinners helse som et satsingsområde. Forskningsrådet skal bidra til at kvinne- og kjønnsperspektivet blir ivaretatt innenfor forskningen. Aktuelle temaer innenfor helsetjenesteforskningen kan være studier av behandlingskjeder i tilknytning til kroniske sykdommer, eller konkrete prosesser og prioriteringer med bakgrunn i at menn og kvinner kan ha ulik tilnærming til behandlingssystemet. 6

13 4 Programmets mål 4.1 Hovedmål Det er et forskningspolitisk mål å utvikle relevant ny kunnskap om helsetjenesten. I løpet av perioden skal programmet - stimulere til forskning om helsetjenesten - medvirke til å rekruttere forskere til området helsetjenestekunnskap - bidra til å forankre forskningen i flere fagmiljøer 4.2 Delmål Den forskningsbaserte kunnskapen om helsetjenesten er fragmentert og lite systematisert. I løpet av programperioden skal det være etablert minst ett markert forskningsmiljø innenfor hvert av fagområdene Psykisk helsearbeid, Helseøkonomi og Organisering og styring Det er behov for en bred gjennomgang og oversikt over helsetjeneste- og helsetjenesterelatert forskning som grunnlag for programstyrets videre valg og strategier. Innen ett år skal programstyret ha skaffet seg oversikt over aktive helsetjenesteforskningsmiljøer og/eller -forskere, og de tematiske områdene de er engasjert i Kunnskapen om helsetjenesten finnes spredt i mange miljøer og blant enkeltpersoner ved ulike institusjoner. Det er behov for å samordne og dermed utnytte bedre den kunnskap og forskningskompetanse som foreligger. I løpet av programperioden skal det være etablert et nettverk for personer og miljøer med kompetanse og interesse for helsetjenesteforskning. 7

14 4.2.4 Kunnskap og data om helsetjenesten foreligger i stort omfang i miljøer som driver utredning og evaluering for myndigheter og beslutningstakere. Det er en prioritert oppgave å knytte disse miljøene sammen med forskningsmiljøer ved universitetene. I løpet av programperioden skal det være etablert et permanent samarbeid mellom minst to frittstående institutter/høyskoler og forskningsgrupper ved de fire universitetene. 8

15 5 Prioriterte temaer 5.1 Helseøkonomi For å løse aktuelle helseøkonomiske problemer har beslutningstakerne behov for et større nasjonalt kompetansemiljø. Forskningsmiljøene på dette området var i Norge små og spredt, og rekrutteringen av økonomer var svak. På denne bakgrunn ble det i 1997 tatt initiativ fra Sosial- og helsedepartementet, Finansdepartementet, og Forskningsrådet til en større satsing for å bygge opp et tyngre spisskompetent helseøkonomisk miljø. Satsingen ble knyttet til programmet. I første omgang har det resultert i en vennlig konkurranse mellom to likestilte miljøer, HEB i Bergen og HERO i Oslo. Sentrale helseøkonomiske temaer er; prioriteringsproblemer, verdsetting og styringskonflikter, finansieringsordninger og incentivsystemer for effektiv tjenesteproduksjon, forholdet mellom offentlig og privat tjenesteyting i helsesektoren, produktivitetsstudier og bedriftsøkonomisk forskning. Legemiddeløkonomi står sentralt på bakgrunn av legemidlenes stadig sterkere plass i helsetjenesten, indikert ved den sterke veksten i folketrygdens utgifter til legemidler. Også helseøkonomiske studier i tilknytning til pleie- og omsorgssektoren er aktuelle temaer, spesielt i forhold til utgiftsvekst, effektivitet og kvalitet. Søknader om forskningsmidler til helseøkonomiprosjekter som ikke gjelder HEB og HERO, vil bli behandlet i programstyret på vanlig måte på linje med andre søknader. For nærmere informasjon om HEB og HEROs prosjekter, se internettsidene:

16 5.2 Psykisk helsearbeid Forskning som frembringer ny kunnskap om helsetjenesten for personer med psykiske lidelser, er prioritert. Forskningsområdet omfatter behandling og omsorg i primærkommunene og i spesialisthelsetjenesten, innenfor og utenfor institusjonene. Forskningen må ta utgangspunkt i og bygge videre på nasjonal og internasjonal kunnskap. Resultater fra de siste 5-10 års forskningsinnsats på området psykisk helsearbeid bør oppsummeres i relasjon til nye problemstillinger. Temaer må relateres til norske særegenheter og spesielle behov. Det et stort gap mellom hjelpebehov og behandlingstilbud. Dette reiser spørsmål om tjenestens tilbud, innhold, organisering og kvalitet. Det er behov for forskning om hjelpebehovet i befolkningen og differensiert og konkretisert kunnskap om hva slags tilbud som vil være best for ulike grupper. Andre aktuelle temaer er: Flaskehalser i behandlingskjeden, fordeling mellom institusjonsplasser og tilbud utenfor institusjon, samarbeid mellom ulike ledd og nivåer i behandlingskjeden og hvordan effektivitet og kvalitet kan måles og bedres. Ny kunnskap om denne helsetjenestens historie, ideologi og organisatoriske utvikling er av interesse som forutsetning for bedre forståelse av nåværende tilstand og utforming. Konsekvensene av lovendringer som eksempelvis tvungent psykisk helsevern og bruk av tvangsmidler utenfor institusjon, vil også være aktuelt. Likeledes forholdet mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen - utformingen av tilbud for pasienter som begår lovbrudd. Når det gjelder barn og unge med psykiske lidelser og psykososiale problemer, er for eksempel utforming og dimensjonering av tilbudene et forskningstema. Det samme gjelder tilbudene for eldre. 10

17 5.3 Helsetjenestens organisering og styring Helsetjenesteforskning omfatter studier av hvordan helsetjenesten fungerer. Sentrale temaer i dette perspektivet er hvordan tjenesten ivaretar de viktige brukergruppene, og særlig grupper med langvarige og sammensatte behov. Grupper med behov for tjenester fra både 1. og 2. linjetjenesten, er en særlig forskningsmessig utfordring. Andre sentrale temaer er organisering, prioritering, styring og ledelse, ansettelsesformer og problemstillinger knyttet til helsetjenestens forskjellige yrkes- og profesjonsgrupper. Reformer er politiske dugnader med fokus på et nærmere avgrenset felt. Fastlegereformen er en viktig reform i primærhelsetjenesten, eierskapsreformen (under forutsetning av politisk vedtak) det samme i spesialisthelsetjenesten. Begge disse reformene gir økt behov for kunnskap om forholdet mellom organisatoriske løsninger, ledelsesmodeller og andre faktorer som påvirker sammenhengen mellom organisasjonenes indre liv og de sentrale helsepolitiske målsettingene om likhet, kvalitet og effektivitet. Slik kunnskap kan fremskaffes for eksempel gjennom komparative studier av ulike organisasjonsformer og styringssystemer. Økt innslag av private aktører vil reise spørsmål både om ansvarsfordeling og om forholdet mellom eierskap, organisering og måloppnåelse. Overgangen fra en forvaltningsmodell til en foretaksmodell vil gi et annet rom for personalpolitikk. Det vil være et økt behov for kunnskap om profesjonenes rolle i de helsepolitiske beslutningene. Hvilke historiske og kulturelle forhold bestemmer fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom profesjonene, og hvordan påvirkes disse av ulike organisatoriske løsninger? Aktuelle temaer er også om helsetjenestens organisering avspeiler kortsiktige eller langsiktige endringer i økonomiske og geografiske rammebetingelser. I flere sammenhenger avviker Norge fra det helsepolitiske reformarbeidet som skjer i andre europeiske land. Finnes det særnorske faktorer som er bestemmende for den norske utviklingen i organisatoriske og finansielle løsninger? 11

18 6 Programmets organisering og virkemidler 6.1 Rekruttering, kompetanse- og fagutvikling Helsetjenesteforskningen er spredt på mange og ofte mindre miljøer. For å skape kontinuitet i kunnskapstilfanget, økt rekruttering og interesse for feltet, er det behov for å bygge opp noen større og attraktive forskningsmiljøer. I likhet med satsingen på helseøkonomi er det et behov for noen få, tyngre kompetansemiljøer innenfor området helsetjenesteforskning i psykisk helsearbeid. Programmet tar sikte på å støtte miljøer innenfor dette feltet med større rammebevilgninger. Kompetanseoppbygging foregår best i miljøer som på permanent og bred basis kan utføre forskning og ta ansvar for rekruttering og veiledning. På universitetene foregår helsetjenesteforskningen hovedsakelig ved de samfunns- og allmennmedisinske instituttene. Ved de samfunnsvitenskapelige institutter er aktiviteten mindre. Programstyret ønsker i større grad deltakelse fra disse og andre samfunnsvitenskapelige miljøer for å styrke rekrutteringen til helsetjenesteforskning og ivareta bredden i forskningsfeltet. Som ledd i rekrutteringsarbeidet tar programstyret sikte på å øke andelen postdoktorstipend i løpet av programperioden. 6.2 Internasjonalt samarbeid Samarbeid med fremstående forskningsmiljøer i andre land og vitenskapelig publisering i internasjonale tidsskrifter, er med på å fremme kvaliteten både på forskningen og i helsevesenet. Programstyret vil prioritere prosjekter som kan styrke internasjonalt og nordisk samarbeid. Stipendiater på alle nivåer oppfordres til faglige utenlandsopphold i stipendiatperioden. Medisin og helse har tatt i bruk flere virkemidler for å stimulere til økt 12

19 internasjonalisering (se EU Forskningsinfo: e-post: EU kan representere gode finansieringsmuligheter. I EUs femte rammeprogram står programmet Quality of Life and Management of Living Resources sentralt for helsetjenesteforskere. Også Control of infectious diseases, The ageing population and disabilities og Back to Basics kan være aktuelle. (European Commission: 6.3 Formidling Målgrupper for forskningsresultatene er, foruten forskersamfunnet selv, politikere, helseforvaltning, helsearbeidere, pasienter og allmennhet. Programmet er målrettet med problemfelt tett knyttet til den helsepolitiske virkelighet. Formidlingsbehovet er stort. Publisering Programstyret legger vekt på at forskning finansiert gjennom programmet, skal publiseres i fagtidsskrifter og at internasjonal publisering skal tilstrebes. Popularisering av forskningsresultater gjennom aviskronikker og tidsskrifter av allmenn interesse er også en viktig kanal. Forskning av spesiell interesse for planleggere av helsetjenester, skal kunne fremlegges i kort og poengtert form. Formidlingsaspektet skal tas inn ved planleggingen av prosjektene. Andre formidlingsformer Programstyret anmoder forskere innenfor programmet om å delta aktivt på seminarer og konferanser, nasjonalt og internasjonalt, og bidra med foredrag, i paneldebatter og lignende. Styret vil også formidle informasjon om spesielt interessante, aktuelle og gode prosjekter direkte til beslutningstakere og helseadministrasjon. Konferanser Det skal jevnlig arrangeres samlinger for forskere og stipendiater tilknyttet programmet. Programstyret kan også arrangere smalere 13

20 forskningssymposier eller temamøter over utvalgte, konkrete problemstillinger - gjerne politisk dagsaktuelle temaer. Målgruppen for temamøtene vil særlig være forskere og brukere av forskningsresultatene - som forvaltning og helsepolitikere. Helseøkonomimiljøene, vekselsvis HEB og HERO, arrangerer årlig en større nasjonal helseøkonomikonferanse. Målgruppen er et bredt spekter av forskere, helsepolitikere og forvaltning. 6.4 Koordinering med andre programmer Både i Medisin og helse (MH) og i området Kultur og samfunn (KS) er det programmer som grenser opp mot Program for helsetjenester og helseøkonomi. I MH er dette: IKT i medisin og helsetjeneste, Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin, Mental helse og Helse og samfunn og i KS: Velferdsprogrammet, Offentlig sektor i endring og Program for kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse Med utgangspunkt i beslektet tematikk, felles nytte og sammenfallende forskermiljøer og målgrupper, kan eksempelvis formidling, temaseminarer og konferanser være arenaer for fellesskap og samarbeid. 6.5 Virkemidler og arbeidsform Programstyret benytter Forskningsrådets generelle former for støtte ved forskerrekruttering og kompetanseoppbygging. For mer detaljert informasjon om de ulike støtteformene, se Forskningsrådets nettsider: eller søknadsveiledningsbrosjyren. Fristen for søknader til programmet faller sammen med Forskningsrådets gjeldende hovedsøknadsfrist. Programstyret vil ta initiativ for å styrke enkelte forskningsområder. For å få til en balansert utvikling mellom miljøene, så de kan utfylle hverandre og utnytte sine komparative fortrinn, kan programstyret henvende seg til utvalgte miljøer med forslag om 14

21 ønsket forskningsaktivitet. Styret kan også følge opp enkelte spesielt relevante søknader ved behov for forbedring og endringer. For å sikre god kvalitet og en tematisk konsentrasjon av forskningen, må søknadsutvalget være tilstrekkelig stort. I løpet av programperioden tas det sikte på å øke antall prosjektsøknader. Forskningsleder er tilsatt (se vedlegg) for spesielt å styrke helsetjenesteforskning i psykisk helsearbeid. Forskningsleder skal blant annet bidra til å styrke kommunikasjonen mellom programmet, forskerne og forskningsmiljøene, skape møteplasser og bidra til at forskningsfeltet styrkes gjennom møter, miljøsamarbeid og prosjektutvikling. 6.6 Tidsplan og finansiering Programperioden er fra 2001 til og med Finansiering Sosial- og helsedepartementet er hovedfinansiør i programmet. I tillegg bidrar Finansdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med midler øremerket helseøkonomisatsingen. Årsplaner og milepæler I forbindelse med et årlig budsjettforslag utarbeider programstyret en årsplan for arrangementer og tiltak. Milepæler i forhold til de formulerte delmålene innarbeides i årsplanene. 15

22 7 English summary The programme Health Services and Health Economics has been adopted for the period from 2001 to Health services research will be a comprehensive, key field of research over the long term. The need for and standards applied to health services are accelerating at a pace equal to that of technological development, new improved treatment opportunities, changing demographics and other conditions. New groups of patients are entering the arena in the field of psychiatry as well as in somatic services. Social and socio-economic considerations, as well as consideration for individuals, call for broadbased research and studies. Health Services and Health Economics research is highly diverse, making it difficult to draw sharp lines of delimitation. Health services research is primarily concerned with the general parameters applying to the organisation and administration of various health services. The research often involves several subjects or disciplines, requiring that it be addressed from a multi- or interdisciplinary angle of approach. The paramount objectives for the programme period are to: stimulate health services research help recruit researchers to this field help ensure the research is firmly anchored in a variety of research communities. The Programme Committee intends to concentrate available resources on a few main topics: Health Economics, Mental Health Work and the Organisation and Administration of Health Services. Emphasis will be attached to building up research groups and networks, and to forging links to academia. The target group for the research results is broad-based and heterogeneous. In addition to the research community per se, the target group includes politicians, the public health administration, 16

23 healthcare providers, patients and the general public. It is vital to disseminate the results widely since the programme targets an area of study so closely related to today's health policy reality. 17

24 Vedlegg Programstyrets sammensetning og forskningsleder pr Forskningssjef Jon Magnussen, leder SINTEF Unimed NIS Tlf.: Underdirektør Finn Aasheim Sosial- og helsedepartementet Tlf.: Forskningsleder Jon Ivar Elstad Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Tlf.: Professor Dorthe Holst Institutt for samfunnsodontologi, UiO Tlf.: Professor Kirsti Malterud Samfunnsmedisinske fag, UiB Tlf.: Professor Inger Johanne Pettersen Høgskolen i Bodø, Siviløkonomutdanningen Tlf.:

25 Professor Tom Sørensen Universitetsenheten ved klinikk for psykiatri, Ullevål sykehus Tlf.: Programmets forskningsleder: Professor Arnulf Kolstad Psykologisk institutt, NTNU Tlf.: Fra administrasjonen: Rådgiver Signe Bang Tlf.: Konsulent Lise Rydje Tlf.:

26 Nyttig informasjon Sentrale dokumenter fra Medisin og helse Forskning for helse og livskvalitet Strategi for Medisin og helse Fra ord til handling Handlingsplan for Medisin og helse Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning, 2000 Medisin og helse anno 2020 en forskningsodyssé Disse dokumentene kan finnes på: Informasjons- og formidlingsplan Strategi for internasjonalt samarbeid Annen informasjon Mer informasjon om Medisin og helse, bl.a. om søknadsbehandling og oversikt over Medisin og helses programmer, finnes på Norges forskningsråds brosjyre: Forskningsmidler 2002 (ny utgave hvert år) kan finnes på Denne brosjyren gir bl.a. viktig søknadsinformasjon. På samme nettside finnes Forskningsrådets søknadsskjema. 20

27 Egne notater: 21

28 Egne notater: 22

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd Norges forskningsråd Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt nummer telefaks: 800 83 001 Internett:

Detaljer

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging 1. Sammendrag Max en side 2. Bakgrunn 2.1 Faglig status og utfordringer Klinisk forskning kan defineres som studier av

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer 7 Helsedepartementet 7.1 Sektoranalyse og utfordringer Medisinsk og helsefaglig forskning danner grunnlaget for kunnskapsutvikling og kvalitetssikring i en av samfunnets største, viktigste og mest ressurskrevende

Detaljer

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Området for miljø og utvikling Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Utredning av og forslag til et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram for miljø og bærekraftig

Detaljer

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000 .XOWXURJVDPIXQQ 0HGLVLQRJKHOVH 6WDWXVRJIUDPWLGIRU QRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH 1RUGKXV7RU,QJH5RP UHQRJ 2ODY6OHWYROG 1 6WDWXVRJIUDPWLGIRUQRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH1RUGKXV7RU,QJH5RP

Detaljer

HelseOmsorg21. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21

HelseOmsorg21. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg Rapport 2014 delrapporter Side 78 Side 93 Side 110 Side 123 Side 137 Næringsutvikling Forskningskvalitet

Detaljer

Resultatevaluering av sykehusreformen

Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse Norges forskningsråd 2007 Norges forskningsråd

Detaljer

Programplan for Miljø, gener og helse. 1. Sammendrag

Programplan for Miljø, gener og helse. 1. Sammendrag Programplan for Miljø, gener og helse 1. Sammendrag Mennesket utsettes for et stort antall miljøfaktorer, både i sitt ute- og innemiljø. Aktuelle risikofaktorer er miljøforurensninger, for eksempel helseskadelige

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M.

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Roos Rapport 2/2011 Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel-

Detaljer

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby - Åpen Rapport Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Forfatter Line Melby SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning 2014-09-26 SINTEF

Detaljer

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby - Åpen Rapport Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Forfatter Line Melby SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning 2014-09-26 SINTEF

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

Årsrapport 2004 fra programmer i Divisjon for vitenskap

Årsrapport 2004 fra programmer i Divisjon for vitenskap 1 Årsrapport 2004 fra programmer i Divisjon for vitenskap Kunnskapsutvikling for norsk språkteknologi 2 Program for samisk forskning 4 Program for kulturforskning 7 Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer