Lokalt næringsliv. Plan for å inkludere lokalt næringsliv i samband med innføring av ehandel i Sogn og Fjordane. Arkivreferanse: 13/6886

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalt næringsliv. Plan for å inkludere lokalt næringsliv i samband med innføring av ehandel i Sogn og Fjordane. Arkivreferanse: 13/6886"

Transkript

1 Lokalt næringsliv Plan for å inkludere lokalt næringsliv i samband med innføring av ehandel i Sogn og Fjordane Arkivreferanse: 13/6886 Dokumentansvarlig: Katrine Wilson Forfattar: Katrine Wilson

2 Prosjektplan Prosjektnummer Dok. nr. Versjon Dato godkjent Avdeling Sign Ehandel Endringsoversikt Versjo n Dato Skildring av endring Utført av Dokument oppretta KW Distribusjon for kvalitetssikring og godkjenning Versjo n Dato Sendt av Forkortingar Forkorting Difi SFFI SG PL PLar PEar PG UL Fullt namn Direktoratet for forvaltning og IKT Sogn og Fjordane felles innkjøp Styringsgruppa Felles prosjektleiar Alle prosjektleiarane i alle kommunane Alle prosjekteigarane i alle kommunane Prosjektgruppa Underleverandør, som til dømes CapGemini og Visma Andre sentrale dokument Dokumenttittel Framdriftsplan Budsjett Prosjektplan

3 Prosjektplan Prosjektnummer Dok. nr. Versjon Dato godkjent Avdeling Sign Ehandel Vedlegg Namn Tillegg til prosjektplan eit for kvar kommune Risikoanalyse Innhald 1. Bakgrunn Innleiing Ansvar for leverandøraktivering Strategi for aktivering av leverandørar Generelt Katalogleverandørar Fritekstleverandørar Frå fritekst til katalog Informasjon til leverandørane Innlegg på IT-forumkonferansen Informasjonsmøte for lokale leverandørar Informasjon ein til ein Heimesida Leverandørutvikling Referansegruppe Planlagde dokument Utdrag frå Veileder Leverandøraktivering (Difi)...10

4 1. BAKGRUNN Samarbeid med og utvikling av lokalt næringsliv er uttalte mål i prosjektplanen. Som ledd i å konkretisere dette har styringsgruppa bedt prosjektleiaren om å skrive ein plan for å inkludere lokalt næringsliv i samband med innføringa av ehandel. Delmål i prosjektplanen: Etablere felles utviklingsmiljø og rutinar for bruk av e-handelsløysing som inkluderer regelmessig kontakt med lokalt næringsliv Lokalt næringsliv skal bli betre på ehandel Ein av dei kritiske suksessfaktorane Lokalt næringsliv stør arbeidet og deltek aktivt i utviklinga av den digitale samhandlingsløysinga som e-handel kan vere Lokalt næringsliv tyder i denne samanheng inkluderer både leverandørar vi har avtale med og leverandørar vi ikkje har avtale med, men vil i denne samanheng ofte vere små leverandørar vi ikkje har avtale med. Denne planen er bindande for dei områda SFFI har ansvar for. For dei områda kommunane har ansvar for, er det valfritt i kor stor grad denne planen skal følgjast. 2. INNLEIING Leverandøraktivering er ein stor del i arbeidet med å innføre ehandel. For det fyste handlar vi frå svært mange leverandørar. Til dømes hadde fylkeskommunen mellom 3000 og 4000 leverandørar i For det andre krev det litt arbeid for kvar ny leverandør vi skal handle med over ehandelsplattforma. Minimumsvarianten av ehandel tyder at ordrar blir registrert elektronisk i våre innkjøpsløysingar (agresso/visma). Så er det mogleg å gjere det meir og meir komplekst avhengig av kor klar leverandøren er. Figuren under visar dei forskjellige måtane ein leverandør kan vere knytt til oss slik at vi kan handla frå han elektronisk. Nedst er den enklaste varianten for leverandøren, øvst er den mest kompliserte. For alle løysingane gjeld det at den som bestiller hos oss, alltid skal byrja i innkjøpssystemet (visma/agresso). Under figuren finst definisjonane på «fritekstleverandør», «katalogleverandør» og «ekstern nettbutikk».

5 Ordrar laga ut frå leverandøren nettbutikk og sendt rett inn i ordresystemet til levrandøren ("ekstern nettbutikk") Ordrar laga ut frå ein katalog frå leverandøren og sendt rett inn i ordresystemet til leverandøren ("katalogleverandør") Ordrar laga ut frå ein katalog frå leverandøren. leverandøren får ordren på e-post ("katalogleverandør") Ordrar sendt elektronisk til leverandør på e- post ("fritekstleverandør") Ordrar registrert i agresso/visma,leverandør får bestillingen på gamlemåten eller på papir ("fritekstleverandør") Alle leverandørar som vi skal gjere innkjøp frå via ehandelsplattforma, må verte aktiverte. Det er tre hovudmåtar dei kan verte aktivert på: Fritekst o Ordren er fritekst, men bestillar må registrere eit ordrebeløp o Ordren blir registrert i vårt ordresystem o Leverandøren mottek ordren på e-post. Ordren kan og skrivast ut, og bli gitt til leverandør på papir. o Gratis for leverandøren o Enkelt å setje opp for oss Katalog o Leverandøren må lage ein varekatalog i excel som vert sendt til CapGemini o Vi har full kontroll over varesortement og prisar o Vi kan søke opp produkta til leverandøren i innkjøpssystemet (visma/agresso) vårt og o o legge til i handlekorga Kostar litt for leverandøren Krev litt arbeid å lage katalog for leverandøren og godkjenne katalogen for oss, men denne kan leverandøren bruke igjen hos andre offentlege kundar o Innhaldet i ordrane blir presist. Mesteparten av konteringa kan skje automatisk o Leverandøren kan integrere mottak av ordrar inn i sitt eige ordresystem o Meir komplisert enn fritekst å setje opp både for oss og leverandøren Punch-out/Round-trip/Ekstern nettbutikk o Brukast ved varer som flukturerar mykje i pris, slik at vi slepp å legge inn katalogar o o o o heile tida Bestiller går via Visma/agresso Brukar leverandøren sin eigen webshop som basis Mykje integrasjonsarbeid mellom leverandør og ehandelsplattforma Gir oss liten kontroll over prisar og tilgjengelege produkt Av leverandørane som vi sender elektroniske ordrar til vil vi i tillegg krevje at dei skal levere efaktura på EHF-format. For dei store leverandørane er ikkje dette noko problem. For dei små leverandørane

6 vil dette krevje noko elektronisk kompetanse, men det finst løysingar på marknaden som er enkle og rimelege, og tilpassa leverandørar som har liten elektronisk kompetanse. I første omgang vil vi aktivere leverandørar som vi har rammeavtalar med. Men snart er prosjektet kome so langt at det vil verte aktuelt å aktivere andre leverandørar. Dette vil krevje god informasjon til leverandørane fora for vidare samarbeid Denne planen vil skissere korleis dette skal gjerast og kva innhaldet kan vere. Planen er utarbeida med innspel frå prosjektleiar for kommunal næringsutvikling i fylkeskommunen, Jan Ivar Rise. Næringsavdelinga i fylkeskommunen og næringssjefane i kommunane vil vere viktige samarbeidspartnarar i denne planen. 3. ANSVAR FOR LEVERANDØRAKTIVERING SFFI har ansvar for å aktivere leverandørane som vi har avtale med gjennom SFFI. Alle andre avtaleleverandørar har den einskilde kommune ansvar for å aktivere. Det er to hovuddelar i arbeidet med å aktivere ein leverandør: motivasjonsarbeid og informasjonsarbeid mot leverandørane oppdatere visma/agresso med riktig leverandørinformasjon og leggje inn katalogar Kvar kommune har ein definert «leverandøraktivator» som har ansvar for leverandøraktivering. Denne rolla vil nokre gonger verte gitt til den som er innkjøpskontakt i dag, men ofte er det ein annan person som får tildelt denne rolla. 4. STRATEGI FOR AKTIVERING AV LEVERANDØRAR Innføring av ehandel skal ikkje virke konkurransevridane. Det vil seie at alle leverandørane i utgangspunktet skal få same informasjon same krav om bruk same tilknytingskostnad Korleis dei alle skal få same informasjon blir nærare behandla i kapittel 5. Dette kapittelet vil skissere nokre punkt i samband med krav om bruk og pris Generelt Det vil vere ein periode over i beste fall to år, i verste fall mange år, der ehandel som ordresystem og de gamle metodane vil leve side om side. Det avhenger av to ting som heng saman. - Kor raske kommunane er med utrulling og til å setje krav til sine tilsette om bruk - Kor raske kommunane er til å aktivere leverandørar Så lenge vi ikkje er hundre prosent på ehandel, er det også vanskeleg å krevje av leverandørane å vere med. Det er eit spørsmål om kva som kjem først: bestillerane på ehandel eller leverandørane på ehandel.

7 I byrjinga vil vi vere runde i kantane. Vi må prøve å overtyde leverandørane at dette er lurt for dei. Sjå siste kapittel for gode argument. Eit argument som kan nyttast er at innan ei viss tid (dette vil variere frå kommune til kommune) vil vi krevje internt at alle kjøp skal gå via ehandel. Om leverandørane då ikkje er knyta til ei ehandelsløysing kan dei ikkje ta imot ordrar, og vi kan ikkje handle frå dei. SFFI må vurdere å ta kontakt med CapGemini/Difi for å prøve og forhandle ein betre pris for leverandørane for å bli katalogleverandørar. Problemet for leverandørane til små kommunar er at dei betalar ein sum per kommune. Denne er den same uansett om kommunen er liten eller stor. Det vil seie at leverandørar her i Sogn og Fjordane har mange kundar, men lite omsetnad. Prisoppsettet til Difi/CapGemini for å bli katalogleverandør er altså relativt sett lite fordelaktig for dei. Vi har nokre grunnleggjande prinsipp vi vil følgje ved aktivering av leverandørar: 4.2. Katalogleverandørar Katalogleverandørar vil i hovudsak dreie seg om leverandørar vi har rammeavtalar med. Å bli katalogleverandør inneber ein utgift for leverandøren det må altså vere likt for alle leverandørar innan same varegruppe. Vi vil følgje følgjande prinsipp 1. I alle nye kontraktar som SFFI skriv, er det eit krav om at leverandøren skal kunne tilby ehandel (katalogløysing viss relevant)når vi krev det. 2. Vi vil arbeide varegruppe for varegruppe. Alle leverandørar innan same varegruppe må få den same informasjonen og det same tilbodet/kravet. 3. Leverandørar vi ikkje har rammeavtale med, kan vi ikkje krevje skal levere katalog over ehandelsplattforma. I og med at vi ikkje har noko plikt til å handle frå dei, kan vi heller ikkje krevje at dei skal ta den kostnaden det er å levere katalog. Men vi kan krevje at dei blir fritekstleverandørar Fritekstleverandørar Å bli fritekstleverandør er enkelt. Det vil seie at leverandøren vil få ordren på ein gitt mal, helst på e- post, men i ein overgangsperiode er også eit stykke papir ein tek med seg i butikken mogleg. Ved aktivering av fritekstleverandørar kan ein tenkje på: 1. Korleis velje kven av leverandørane ein skal konsentrere seg om: Leverandørreskontroanalyse a. Kva leverandørar handlar vi mykje av i kvar eining b. Kva leverandørar handlar vi så lite frå i kroner at vi ikkje ønskjer dei som leverandørar c. Kva leverandørar handlar vi for innan same art? (Slik kan vi aktivere leverandørar varegruppe for varegruppe dette gjer det enklare for utrulling også internt i kommunen.) 2. Informasjon om at det å kunne ta i mot ordre som fritekst er eit krav. 3. Informasjon om fordelane ved å bli med på ehandel for leverandørane, sjå siste kapittel. 4. Ein mini-samhandlingsavtale (ca 1 side) for fritekstleverandørar kan (skal?) nyttast. a. Kva e-post adresse som skal nyttast b. Kva format på faktura som skal nyttast c. Tidspunkt for gjennomføring d. Informasjon om at når vi ønskjer, skal ikkje lenger leverandøren ta imot ordre på noko anna format enn via ehandel 4.4. Frå fritekst til katalog

8 Etter kvart som leverandørane blir van med å få fleire og fleire av bestillingane inn elektronisk på e- post, og viss dei egnar seg som katalogleverandør, vil vi vurdere om dei skal få tilbodet/kravet om å bli katalogleverandør. 5. INFORMASJON TIL LEVERANDØRANE 5.1. Innlegg på IT-forumkonferansen 2013 Denne presentasjonen vil ha som hovudbodskap at innføring av ehandel i det offentlege også har som hensikt å hjelpe leverandørane å bli meir elektroniske. Slik kan det å ta skrittet inn ein webbutikk for den private marknaden bli enklare og meir overkommeleg. Dette er skissert som eit delmål i prosjektplanen for innføring av ehandel, og er også nemnd av Difi som ein av dei store gevinstane for små leverandørar Informasjonsmøte for lokale leverandørar For å effektivisere tidsbruken kan vi gje mykje informasjon i større fora. Dette vil vi gjere på to nivå. 1. Kvar rådmann/næringssjef i samråd med prosjektleiaren for ehandel i kommunen tilbyr eit informasjonsmøte for leverandørane i kommunen. Dei fleste kommunane har allereie fora der kommunen og lokalt næringsliv møtast, og ehandel vil kunne være eit tema på eit eller fleire av disse møta. Førebuingar til møtet inkluderer: a. Det er viktig at alle som skal ha får invitasjon til eit slikt møte. Prosjektleiaren i kommunen vil ha ei liste over leverandørar frå leverandørreskontro. Næringssjef vil kunne leggje til andre leverandørar som kunne vere aktuelle som leverandørar til kommunen. Utover dette bør møtet også annonserast på best mogleg måte for å hindre skuldingar om konkurransevriding. b. Overordna prosjektleiar (KW) lagar ein presentasjon med rettleiing som rådmann/næringssjef kan nytte i møtet. c. Både næringsavdelinga i fylkeskommunen v/jan Ivar Riise og overordna prosjektleiar kan hjelpe i planlegging og tilrettelegging av eit slikt møte. 2. Overordna prosjektleiar tar kontakt med NHO for å holde ein tilsvarande presentasjon på det nivået. Presentasjonen sitt hovudbodskap er: - Målet med innføring av ehandel er ikkje å skvise ut dei lokale leverandørane. Det er eit verktøy for å gjere innkjøp meir profesjonelt. - Det at vi tek i bruk ehandel vil hjelpe leverandørane til å bli meir elektroniske - Det at alle bestillingar kjem på ein måte vil hjelpe leverandøren til å bli meir strukturerte i ordreoppfølging Skisse til innhald i presentasjonen: Kva er ehandel for oss o Ordreverktøy o Integrert med rekneskapssystemet vårt Korleis er det nyttig for oss (kommunane)

9 o Meir profesjonelle kundar meir einskapleg bestillingsrutine frå alle bestillerar, klarar roller og definering av ansvar Betre oversikt over alle ordrar, betre kontroll o Enklare fakturakontroll o Verktøy for betre varemottak Kva krev det av ein leverandør o Minstekrav: epostadresse Korleis kan det vere nyttig for leverandørane o Første steg mot ei elektronisk verd Hjelp til efaktura Bygge rutinar for mottak av ordrar på e-post Første gang i «nettbutikk» - hjelp til å byggje ein katalog o Katalogen som du lagar kan brukast mot andre kundar i kommune-noreg kan brukast som springbrett for å få fleire kommunar Meir konkret kva inneber det for ein leverandør o Prisar o Krav og moglegheiter o Kvar finne meir informasjon Kva kan leverandørar gjere for å bli meir konkurransedyktige meir generelt o Samarbeid o Enkle ordresystem 5.3. Informasjon ein til ein Leverandørar som berre skal ta imot ordre via fritekst bør skrive ein liten avtale («minisamhandlingsavtale») som inneheld: - E-post adresse for ordremottak - Krav om efaktura og krav om innhald i ein efaktura - Tidspunkt for gjennomføring - Informasjon om at når vi ønskjer, skal ikkje lengre leverandøren ta imot ordre på noko anna format enn via ehandel Alle leverandørar som skal levere katalog eller ein ekstern nettbutikk-løysing må skrive ein samhandlingsavtale med oss som beskriv korleis katalogen skal sjå ut. Vi brukar Difi sin mal Heimesida Heimesida til prosjektet inneheld og mye nyttig informasjon til leverandørar: Denne vert stadig oppdatert. 6. LEVERANDØRUTVIKLING

10 Ehandel kan sjåast som eit ledd i kommunal og regional leverandørutvikling. Innføring av ehandel set korleis kommunar handlar frå leverandørane sine og kva de handlar på dagsorden. I samband med dette kjem det opp problemstillingar som - Korleis kan leverandørane gjere seg meir attraktive for kommunale innkjøp? o Samarbeid mellom fleire leverandørar - Korleis kan leverandørane dra nytte av ehandel i sine interne system? o Innføre enkle ordresystem? o Innføre efaktura o Meir system på ordrehandtering, vareleveransar og utfakturering - Korleis kan lokale leverandørar vinne anbodskonkurransar? o Korleis kan kommunar ha konkurransar som stimulerer lokal næringsutvikling Dette er eit felt som ehandelsprosjektet ikkje kan inkludere i sitt arbeid. Men det ligg til rette for å opprette eit betre samarbeid mellom næring og innkjøp på sikt, slik at effektane frå ehandel kan utnyttast vidare. 7. REFERANSEGRUPPE Foreløpig har vi kontakt med berre eit fåtal lokale leverandørar. Prosjektleiar skal fortløpande vurdere behovet for ei referansegruppe blant dei leverandørane som er med. Ei referansegruppe kan gjere dette: - Gje tilbakemeldingar på innhald i informasjon - Gje tilbakemeldingar på ehandelsløysingane - Kan bidra med informasjon til andre leverandørar vere ambassadørar 8. PLANLAGDE DOKUMENT Dokumentnamn Hensikt Ansvar Rettleiing: Korleis aktivere ein leverandør Minisamhandlingsavtale med fritekstleverandørar Skal gje «Leverandøraktivator» i kvar kommune ei enkel sjekkliste og flytdiagram manual for kva som må og bør gjerast når ein leverandør skal verte aktivert Dokument som skildrar kva det inneber for ein liten leverandør å knytte seg til oss via ehandel - E-post adresse for ordremottak - Krav om efaktura og krav om innhald i ein efaktura - Tidspunkt for gjennomføring - Informasjon om at når vi ønskjer, skal ikkje lengre leverandøren ta imot ordre på noko anna format enn via ehandel - Informasjon om at vi ved lagleg høve kan be leverandøren om å levere elektronisk katalog. KW KW

11 Vedlegg 1 9. UTDRAG FRÅ VEILEDER LEVERANDØRAKTIVERING (DIFI) Innføringen av e-handel i offentlig sektor drives av de innkjøpende virksomheter med bakgrunn i at e- handel kan gi store gevinster. Gevinster i form av bedre, enklere og sikrere innkjøp. Selve innkjøpsprosessen blir bedre og enklere ved at den blir standardisert ut fra erfaringer. Den blir sikrere ved at elektroniske verktøy bidrar til bedre dokumentasjon og sporbarhet og redusert fare for å havne i KOFA. Bedre oversikter over hva virksomheten kjøper inn kan bidra til bedre avtaler med leverandørene med gunstigere priser og bedre vilkår. E-handel gir også leverandører muligheter til å oppnå vesentlige gevinster. Under beskriver vi noen slike. Oversikten er ikke uttømmende og vi har her valgt kun å trekke frem de viktigste. Reduserte håndteringskostnader Ehandelsplattformen tilbyr ett grensesnitt slik at leverandøren slipper å forholde seg til mange ulike kanaler og formater for å kunne gjennomføre handel med offentlige virksomheter. Da katalogmalen er felles for alle offentlige virksomheter som benytter Ehandelsplattformen vil leverandørene slippe å lage kjøperspesifikke kataloger til enhver offentlig virksomhet. Ved at den elektroniske katalogen kan sendes inn ett sted for leverandør, og at Ehandelsplattformen distribuerer denne til de ulike virksomhetene sparer leverandøren penger på opplæring av internt personell. Den offentlige virksomheten vil via sitt innkjøpssystem kunne planlegge sine bestillinger bedre og gjennom dette redusere små hastebestillinger. Leverandørens fraktutgifter vil minke og miljøbelastningen vil reduseres. Ehandelsplattformen samler alle ordredata og gir offentlig virksomhet mulighet til å kunne følge opp handlemønster som finnes i virksomheten. På bakgrunn av disse data kan leverandør samarbeide med kjøper om å finne optimale e-handels prosesser som sparer dem begge kostnader og ikke minst sparer miljøet for unødvendige belastninger. Ved at leverandøren har kontroll på sine prosesser, vil en implementering av en avtale gå raskere med en vesentlig lavere implementeringskostnad. En elektronisk bestillingsprosess gir besparelser i forhold til en manuell håndtering. Kjøper kan overføre bestillinger direkte inn i leverandørens ordremottakssystem. Ordresvar og elektronisk faktura kan gis direkte fra leverandørens datasystem. En elektronisk bestillings kanal reduserer behovet for bemanning av telefon og fax. Ved at kommunikasjonen mellom kjøper og leverandør går raskt og sikkert via en bestillingskanal, vil også oppgjøret kunne skje raskere. Raskt og stabilt oppgjør fra de offentlige kjøperne bidrar til å redusere kapitalbehovet hos leverandøren. Papir katalog medfører begrensninger for endringer i sortimentet og er lite fleksibel i forhold til den elektroniske katalogen som kan endres kontinuerlig via leverandørens system. Restopplag av en utdatert papirkatalog må kastes og det utgjør både en kostnad og en konsekvens for miljøet. Transport av en papirkatalog til kjøper er kostnadskrevende og miljøbelastende.

12 Reduserte markedsførings- og salgskostnader Ehandelsplattformen, via Åpen markedsplass, tillater leverandører å laste opp sitt produkt/tjeneste sortiment for å kunne informere de offentlige virksomhetene om det sortimentet som tilbys. Ved å ligge med katalog på Åpen markedsplass vil også leverandøren være valgbar for forespørsler via forespørselsverktøyet irequest på Ehandelsplattformen. Leverandør trenger ikke et stort salgsapparat for å informere innkjøpere i den offentlige virksomheten om den nye avtalen. Informasjonsbæreren vil være offentlig virksomhets innkjøpssystem samt interne hjemmesider. En elektronisk katalog kan benyttes i ulike medier og kan være en markedsførings mulighet spesielt for små leverandører som kan nå utover sitt primærmarked ved enkle hjelpemidler. En elektronisk katalog kan også benyttes på leverandørens egne internettsider eller systemer. Redusert omfang av feilkjøp Gjennom god kvalitet på elektronisk katalog vil man redusere mulighetene for feilkjøp og feilleveranser som påfører både kjøper og leverandør kostnader i form av returtransport og tilbakebetaling. Det er laget en katalogmal som skal gi innkjøpssystemet nok informasjon til å dekke informasjonsbehovet til kjøper for å kunne foreta en riktig og kvalitetssikret bestilling. Styrket konkurransekraf Elektronisk katalog gjøres tilgjengelig for kjøper ved avtalt dato og konkurrentens katalog fjernes. En god elektronisk katalog er med på å øke avtalelojaliteten hos kjøper og reduserer lekkasjer til konkurrenter. En leverandør som i samarbeid med den offentlige virksomheten optimaliserer alle prosesser og presenterer sine produkter og tjenester på en god måte gjennom en lett tilgjengelig elektronisk katalog vil styrke sine muligheter for å kunne inngå nye kontrakter med det offentlige i fremtiden. Ved at leverandøren innfører elektronisk handel kan dette medføre en kompetanseheving av leverandørens personell som kan medføre at konkurransekraften styrkes. Den offentlige virksomheten kan stille krav om leverandørens ferdigheter når det gjelder e-handel i en anskaffelse. E-handel kan også gi små leverandører gevinster En problemstilling som stadig dukker opp er antakelsen om at e-handel er enklest for store virksomheter med mye kompetanse og nesten uoverkommelig for de små. Under beskriver vi noen gevinster vi mener kan oppnås også av små leverandører. Små lokale leverandører kan bli synlige utover sitt lokale marked uten behov for store investeringer i arbeidskraft eller materielle ressurser.

13 Leverandøren trenger ikke et stort salgsapparat for å informere innkjøpere i den offentlige virksomheten om den nye avtalen. Informasjonsbæreren vil være offentlig virksomhets innkjøpssystem samt interne hjemmesider. En elektronisk katalog gir større fleksibilitet (gjenbruk) og leverandøren slipper å binde opp kapital i en stor produksjon av papirbaserte kataloger. E-handel gjør det lettere for selv små leverandører å kommunisere ut endringer ved hjelp av små ressurser. E-handel gjør det lettere for offentlige virksomheter å inngå avtaler med flere små, lokale leverandører på samme sortiment relatert til geografisk beliggenhet (kortreiste varer) ved at katalogverktøy + system kan hjelpe kjøper i å synliggjøre katalog for forskjellige innkjøpsgrupper eks. geografiske. Eks. alle på avdelingskontoret i Bergen får tilgang til katalogen til den lokale leverandøren for Bergensregionen og avdelingskontoret i Tromsø får tilgang til leverandøren i Tromsøregionen. E-handel og elektronisk faktura kan sikre også små leverandører rask betaling hvilket reduserer behovet for driftskapital.

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane 16. oktober 2013 Selje Askvoll Flora Jølster Hyllestad Naustdal Vågsøy Gulen Gloppen Stryn Førde Aurland Eid Solund Sogn og Fjordane fylkeskommune Totalt folketal:

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

Brukersamling Leverandøraktivering. 22. mars 2012

Brukersamling Leverandøraktivering. 22. mars 2012 Brukersamling Leverandøraktivering 22. mars 2012 Leverandøraktivering en kontinuerlig prosess Leverandørevaluering Ny konkurranse Modning av marked Krav til ny konk. Leverandøraktivering Samhandlingsavtale

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE>

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Tillegg til Prosjektpla n - Sogn og Fjordane fylkeskom mune

Tillegg til Prosjektpla n - Sogn og Fjordane fylkeskom mune Tillegg til Prosjektpla n - Sogn og Fjordane fylkeskom mune Presisering av korleis ehandelsprosjektet skal innførast i Sogn og Fjordane fylkeskommune Prosjekteigar: Sogn og Fjordane fylkeskommunen v/bjørn

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Leverandøraktivering. Brukerkonferansen, 18/ Knut Riise Seniorrådgiver Avd. for offentlige anskaffelser

Leverandøraktivering. Brukerkonferansen, 18/ Knut Riise Seniorrådgiver Avd. for offentlige anskaffelser Leverandøraktivering Brukerkonferansen, 18/09-2012 Knut Riise Seniorrådgiver Avd. for offentlige anskaffelser Funn Ikke én, men flere og forskjellige beskrivelser Mye var svært vanskelig å forstå Omfattende

Detaljer

Plan for Sogn og Fjordane felles innkjøp

Plan for Sogn og Fjordane felles innkjøp Plan for Sogn og Fjordane felles innkjøp 1. Bakgrunn Gjennom prosjektet med innføring av ehandel ser ein behovet for eit sterkare og betre forankra SFFI. Innføringa av ehandel er eit felles prosjekt for

Detaljer

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland Prosjekt e-handel Implementeringsprosjekt Visma e-handel Plan for presentasjon ehandel. Vi forteller hvem vi er. (Vi er alle i møtet) Hva prosjektet skal levere. Prosjektorganisasjonen. Noen av milepælene

Detaljer

Prosjektveiviseren.no

Prosjektveiviseren.no Prosjektveiviseren.no Utrullings/- innføringsstrategi kategorisering, utnyttelsesgrad, avropsmetoder v/ Seniorrådgiver Jan Mærøe Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og Støtte Kontroll:

Detaljer

Brukersamling. Status for EHF og innføring av ny infrastruktur. Jan André Mærøe, seniorrådgiver Difi

Brukersamling. Status for EHF og innføring av ny infrastruktur. Jan André Mærøe, seniorrådgiver Difi Brukersamling Status for EHF og innføring av ny infrastruktur Jan André Mærøe, seniorrådgiver Difi Informasjon via NHO frokostseminar Kontaktet systemleverandør Aktiverte EHF Faktura = 1 time Lenke til

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å lage, sende eller motta EHF dokumenter via ny infrastruktur.

Hva det innebærer for en leverandør å lage, sende eller motta EHF dokumenter via ny infrastruktur. Hva det innebærer for en leverandør å lage, sende eller motta EHF dokumenter via ny infrastruktur. Veileder for styrking av kompetanse og konkurranseevne for leverandører til offentlig sektor Sist oppdatert:

Detaljer

Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger

Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger Versjon-1 1 av 6 Selger Versjon-1 2 av 6 Selger Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Utveksling av forretningsdokumenter... 4 2.1 Supplier Order and Invoice

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! Hardanger Energi AS deltek i eit prosjekt som går under namnet SORIA (Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av Ams ) Beskrivelse: «Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har besluttet innføring

Detaljer

Vedlegg 5 Vederlag og betingelser Vedlegg 5 Vederlag og betingelser Kjøper

Vedlegg 5 Vederlag og betingelser Vedlegg 5 Vederlag og betingelser Kjøper Vedlegg 5 Vederlag og betingelser Kjøper Versjon-2 1 av 9 Kjøper Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Definisjoner... 3 2.1 Beregningsgrunnlag... 3 2.1.1 Beregningsgrunnlag, virksomheter som fører regnskap

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Difi-veileder hvordan anskaffe en bestillingsløsning

Difi-veileder hvordan anskaffe en bestillingsløsning Difi-veileder hvordan anskaffe en bestillingsløsning Jan Mærøe Seniorrådgiver, Difi Ehandelsplattformen Ehandelsplattformavtalen mellom Difi og Capgemini/IBX, nå Tradeshift/IBX, så dagens lys i 2001. Ehandelsplattformen

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen

Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi STATENS INNKJØPSSENTER - ELEKTRONISK SAMHANDLING Krav om elektronisk samhandling ble presisert i Stortingets

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen og Forsvarets Forsyningsportal (FFP)

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen og Forsvarets Forsyningsportal (FFP) Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen og Forsvarets Forsyningsportal (FFP) Veileder for leverandør Sist oppdatert: 03.12.12 Versjon: 1.04 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2.

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Jan Mærøe Seniorrådgiver (Difi) Hva er Difi, og hva jobber vi med Difi utvikler offentlig sektor.

Detaljer

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Kontrollutvalet Sakshandsamar: Trine Lise Sagmo E - post: Trine. Lise. Sagmo@sfj.no Tlf. : 41530950 Vår ref. Sak nr.: 15 / 12917-3 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

Innføring av e-handel i Halden kommune

Innføring av e-handel i Halden kommune Innføring av e-handel i Halden kommune E-handel Brukersamling DIFI 04. November 2015 Svein Andersen Innkjøpsrådgiver / Systemansvarlig Halden kommune Fakta Halden kommune Fjord og festningsbyen 30 000

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for 1 INNLEIING Time kommune er ein kommune i vekst og talet på innbyggjarar er forventa å auka betydeleg framover. Folkeveksten vil krevja investeringar i barnehagar, skular, sjukeheimar og infrastruktur.

Detaljer

Å løyse kvadratiske likningar

Å løyse kvadratiske likningar Å løyse kvadratiske likningar Me vil no sjå på korleis me kan løyse kvadratiske likningar, og me tek utgangspunkt i ei geometrisk tolking der det kvadrerte leddet i likninga blir tolka geometrisk som eit

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel Status og veien videre Jostein Engen Seniorrådgiver (Difi) Agenda Nytt forenklet regelverk for offentlige anskaffelser Nye EU-direktiver Status elektronisk faktura Status e-handel E-handel i årene

Detaljer

MØTEREFERAT/SJEKKPUNKT

MØTEREFERAT/SJEKKPUNKT Møte: Planleggingsdag Visma Enterprise ehandel Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland Dato/tid: Tirsdag 15.10.2013, kl 09:00 15:00 Sted: Leikanger Til stede: Deltakende kommuner

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

einnsyn Difi Brukarråd 31. mai 2017 Stein Magne Os, prosjektleiar einnsyn Difi

einnsyn Difi Brukarråd 31. mai 2017 Stein Magne Os, prosjektleiar einnsyn Difi einnsyn Difi Brukarråd 31. mai 2017 Stein Magne Os, prosjektleiar einnsyn Difi Praktiseringen av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning har alvorlige mangler Få andre land har lovfestet en så omfattende

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga

Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga 1. Bakgrunn Samarbeidspartane bak Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane består av Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: HFK-10-160 Lærebøker VGS Hordaland Lærebøker VGS Hordaland Parafer / Side 1 av 6 1 MÅLET MED ANSKAFFINGA... 3 2 INNHALDET I OG

Detaljer

Hva kan vi bestille og hvordan

Hva kan vi bestille og hvordan Hva kan vi bestille og hvordan Brikt Grendar, 22.03.2012 IBX Search Engine Forskjellige måter å avrope eller bestille på Katalog Katalog med eformular Punch out Sluttbruker Fritekst Forespørsel / Tilbud

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Nytt fokus på E-handel

Nytt fokus på E-handel Nytt fokus på E-handel Knut Anders Fossum Fylkesmannen i Hedmark Fagdag DFØ, E- handel 29. august 2013 Fylkesmannens roller Sektor myndighet, veileder og pådriver Samordning Rettssikkerhet Initiativ og

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Powered by. Ehandelsplattformen. Capgemini Procurement Services Norge Sven Bergland Leder.

Powered by. Ehandelsplattformen. Capgemini Procurement Services Norge Sven Bergland Leder. Powered by Ehandelsplattformen Norge Sven Bergland Leder Markedsplassen Ehandelsplattformen IBX - Capgemini Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 2011 Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved.

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Prosjektpla n. Innføre ehandel i SFFI Vismakommunane

Prosjektpla n. Innføre ehandel i SFFI Vismakommunane Prosjektpla n Innføre ehandel i SFFI Vismakommunane Prosjekteigarar: Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane, Visma-kommunane Stryn, Gloppen, Eid, Bremanger, Selje, Flora, Vik, Balestrand, Leikanger, Aurland,

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan Trafikksikker kommune, Hordaland Prosjektplan Innhold Innhold... 1 Mål og rammer... 2 Bakgrunn og mandat... 2 Føremål og mål... 2 Målgruppe... 3 Mål... 3 Prosjektorganisering... 3 Oppdragsgjevar/prosjekteigar...

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Aksesspunkter med ehandel. Jens Aabol, seniorrådgiver - elektronisk faktura, Difi

Aksesspunkter med ehandel. Jens Aabol, seniorrådgiver - elektronisk faktura, Difi Aksesspunkter med ehandel Jens Aabol, seniorrådgiver - elektronisk faktura, Difi Agenda Difi Standard utveksling/«transport» Standard formater Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Bruk av aksesspunkt og EHF for å digitalisere anskaffelsesprosessen. Per Inge Rygg Amesto 13. mai 2015

Bruk av aksesspunkt og EHF for å digitalisere anskaffelsesprosessen. Per Inge Rygg Amesto 13. mai 2015 Bruk av aksesspunkt og EHF for å digitalisere anskaffelsesprosessen Per Inge Rygg Amesto 13. mai 2015 Relevant bakgrunn Per Inge Rygg Daglig leder Amesto Solutions Purchasing Tema: Leverandøraktivering

Detaljer

Tilbakemelding på FT-sak 7/14 Tryggleik og beredskap - Rapport

Tilbakemelding på FT-sak 7/14 Tryggleik og beredskap - Rapport Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Notat Sakshandsamar: Paal Fosdal E-post: Paal.Fosdal@sfj.no Tlf.: 90639859 Vår ref. Sak nr.: 13/3614-15 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 5435/15 Dykkar ref.

Detaljer

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Norsk standardisering i samarbeid med EU Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) OFFENTLIG SEKTOR SOM PÅDRIVER FOR STANDARDISERING OG DIGITALISERING Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Programområde for matfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for matfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for matfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Kjøper

Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Kjøper Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Kjøper Versjon-1 1 av 5 Kjøper Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Funksjonalitet i Ehandelsplattformen... 3 2.1 Tjenestenivå 1... 3 2.1.1 Transaksjonstjenester

Detaljer

Tiltak for økt bruk av EHF- og PEPPOL edelivery-basert katalog- og ordrehåndtering

Tiltak for økt bruk av EHF- og PEPPOL edelivery-basert katalog- og ordrehåndtering Tiltak for økt bruk av - og PEPPOL edelivery-basert katalog- og ordrehåndtering Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Historien fra 2001 til i dag Ehandelsplattformen så dagens lys i 2001. Ny konkurranse

Detaljer

Revidert prosjektplan for utviding og omtaksering av eigedomsskatt i Balestrand kommune, juni 2015.

Revidert prosjektplan for utviding og omtaksering av eigedomsskatt i Balestrand kommune, juni 2015. Revidert prosjektplan for utviding og omtaksering av eigedomsskatt i Balestrand kommune, juni 2015. 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Kommunestyret vedtok i desember 2013, sak 59/13 at det skal innførast eigedomsskatt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Bakgrunn: 15 offentlige virksomheter deltok i Ehandelsprosjekt Hordaland Støttet med

Detaljer

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER Statlig innkjøpsnettverk Jostein Engen Linda Lieberknecht AGENDA 1. Krav til elektronisk samhandling 2. Digitalisering 3. Hva gjør vi nå? - Innkjøpssynergier verdier gjennom

Detaljer

Fylkeskommunen får tildelt midlar til kommunale næringsfond frå Kap 551, post 60 i dei årlege statsbudsjetta.

Fylkeskommunen får tildelt midlar til kommunale næringsfond frå Kap 551, post 60 i dei årlege statsbudsjetta. VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Gjeldande frå 1. januar 2013. 1 HEIMEL, KAPITAL, STRATEGI, LOVER Næringsfondet i Hyllestad kommune er eit kommunalt fond som får årleg tildeling frå Sogn og Fjordane

Detaljer

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 Agenda Skatteetaten ehandel Hvorfor, Hvordan og Hva Implementering hva har vi gjort og hvorfor gjør vi som vi gjør? Suksesskriterier

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Hvordan oppnå større suksess med e-handelsprosjektene? Presentasjon av e-handelsteam. Seniorrådgiver Arve Sandvoll 18.mars 2014

Hvordan oppnå større suksess med e-handelsprosjektene? Presentasjon av e-handelsteam. Seniorrådgiver Arve Sandvoll 18.mars 2014 Hvordan oppnå større suksess med e-handelsprosjektene? Presentasjon av e-handelsteam Seniorrådgiver Arve Sandvoll 18.mars 2014 Difis e-handelsteam i 2014 Difi har etablert et e-handelsteam for 2014, og

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder>

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Rådmannen - personal og organisasjon Bakgrunn for kompetansekartlegging KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Det vart i tariffoppgjeret 2008 semje mellom partane å gjennomføre ei kompetansekartlegging av alle

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer