Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur"

Transkript

1 Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur Hjemmel: Vedtak i kommunestyret 2008 og avklaring om prosess med adhoc utvalget for Kommunedelplan kultur. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 1 av 13

2 Sammendrag. konklusjon/anbefaling Det som er bra for Harestua er bra for Lunner. Betydningen av den energi som realiseringen av Harestua Sentrum vil generere, er stor for mange forhold i kommunen og gir positive og spennende utviklingssenarioer som entydig underbygger kommunedelplan Samfunnsutvikling. Skolen på Harestua har et erkjent behov for bedre arealer for sin undervisning innen fysisk aktivitet. Harestua idrettslag driver et omfattende frivillig arbeid som både er forebyggende, stimulerende for opplevd helse og bidrar avgjørende til at det er godt å leve på Harestua for både barn og voksne. Etablering av en idrettshall slik den er beskrevet i dette notatet vil derfor fylle et erkjent behov på en god måte. Like viktig er at det vil være et klart og synlig bidrag fra kommunen på hva og hvordan man ønsker at Harestua Sentrum skal utvikles, og at man politisk viser at man tror på dette. Kulturplanen får en utfordring med å prioritere innen knappe ressurser. Årlig vil kommunens driftsbudsjett belastes med 2,5 millioner. Det vil kreve en prioritering innen denne planen, men ikke den alene. Både omsorg og oppvekstplanen må se på muligheten for nødvendige omprioriteringer for å gi rom for denne satsningen. Eventuell fondsdisponeringen vil redusere den årlige driftsbelastningen og bør trekkes inn i vurderingen ved eventuelt positiv årsresultat for 2009 og fremover. Det anbefales å bygge en idrettshall på Harestua som er identisk* med Sundvollhallen. Den realiserer godt interessentenes forventninger. I samhandling med Lunner allmenning foreslås det byggestart i slutten av 2010, begynnelsen av Antatt byggetid er 8 måneder. * identisk menes bygningsmessig kapasitet, omfang og kvalitetsmessig lik, men med praktiske endringer som for eksempel innfestingspunkter for turnapparater, klatrevegg og for eksempel å bruke søppelrom til styrketreningsrom. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 2 av 13

3 Saksutredning I budsjettvedtaket for 2009, vedtatt i desember 2008 ble det vedtatt å utrede realiseringen av en gymsal/idrettshall i tilknytning til Harestua skole. Med bakgrunn i ny struktur for kommunedelplaner er det riktig å tilordne denne prosessen til arbeidet med kommunedelplanen for kultur. Adhocutvalget bekreftet denne forståelsen med en presisering om at utredningen måtte avklares mot lokale interessenter som Harestua Idrettslag og Harestua Velforening i tillegg til kommunens behov. Denne saken har også strategisk betydning for utviklingen uttrykt i kommunedelplan Samfunnsutvikling som 20/80 og realiseringen av Harestua sentrum. Oppsummert kan dette sammensatte behovet sies å omfatte: Skolens behov Harestua sentrum og utviklingen 20/80, dvs bidrag som skaper et attraktivt og levende sentrum Idrettshallbehov for lokalt idrettslag Helse gjennom forebygging Det vil også ha betydning for vurderinger rundt et sted for kultur, ballbinge og kunstgress Denne utredningen har tatt utgangspunkt i to nylig ferdigstilte idrettshaller, Neshallen i Ringsaker kommune og Sundvollenhallen i Hole kommune. Med tilnærmet samme funksjonalitet har kostnadsforskjellen medført fokus på Sundvollenhallen. Representanter for idrettslaget og skolen var derfor på befaring i Sundvollenhallen. Utgangspunktet på den befaringen var å vurdere i hvilken grad det kunne gi mening å bygge en identisk hall på Harestua. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 3 av 13

4 To eksisterende anlegg Utgangspunktet i denne fasen er valgt å være å se inn i et eksisterende nylig ferdigstilt idrettsanlegg som oppfyller tilnærmet behovet. Dermed kan antagelsene innen fremdrift og økonomi samtidig trolig være realistiske. Sundvollen Håndballbane Oppvarmingsområde 6 garderrober Møterom, cafe etc Tribune Alle opsjoner, se disse Geovarme Totalt Kr. 32 mill Kommunal egenandel ca 19 mill Årlig utgift ca 2,1 mill Neshallen Håndballbane Oppvarmingsområde 6 garderrober Møterom, cafe etc Tribune Klubblokale 120 m2 Styrketreningsrom Totalt 46,7 mill Med unntak av klubblokale fremstår anleggenes funksjonalitet å være rimelig identiske. Av økonomiske grunner har man i det videre hatt fokusen på Sundvollhallen. Sundvollen idrettshall I sak 09/316 i Hole kommune fremkommer følgende om Sundvollen idrettshall: Da kommunestyret behandlet utbygging av Sundvollen oppvekstsenter fase 2, ble det vedtatt utbygging av skoledelen uten gymsal /flerbrukshall. Det ble videre bestemt at spørsmålet om flerbrukshall måtte ut på ny anbudsrunde i et forsøk på å få bygd en flerbrukshall på oppvekstsenteret rimeligere enn de anbudene som kom inn som en del av fase 2. Det ble også uttrykt ønske om å få flerbrukshallen ferdig i løpet av Utbyggingen av oppvekstsenteret for øvrig fase 2 vil være ferdig 1. juli Tilbyderen som har vunnet anbudskonkurransen, vil kunne ferdigstille flerbrukshallen innen utgangen av Kommunestyret har i budsjett for 2009 satt av 18 millioner kroner til flerbrukshallen. Vurderinger Tilbyderne ble bedt om å prise både en helt enkel hall med størrelse som en håndballbane og 4 garderober med 10 tillegg, kalt opsjoner. Ingen av anbudene har en ramme innenfor det beløp kommunestyret har satt av på budsjettet, 18 millioner kroner. I konkurransereglene teller pris 70 % og design/tid 30 %. En av tilbyderne vinner konkurransen klart. Dette firmaet vinner konkurransen enten en velger kun hovedanbudet eller hovedanbudet sammen med en eller flere av opsjonene. Anbudet som vant konkurransen har en brutto ramme for hovedanbudet på ,- kroner. Av dette utgjør momsen ,- kroner. Men et statlig tilskudd (tippemidler) på ,- kroner blir netto utgift for kommunen blir ,- kroner. Flerbrukshallen vil bli storstua for både idrett og annen kultur i Hole. Det er helt nødvendig Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 4 av 13

5 for skoledelen av oppvekstsenteret å ha lokaler for sin undervisning i kroppsøving. Det er stort behov for idrettshaller i vårt distrikt. Totalrammen for anbudet som vant konkurransen ,- kroner (med alle 10 opsjonene) utgjør 57,32 % av anbud på hall som var en del av Fase 2 ( ,- kroner). Oppsummert er det altså slik at Hole kommune hadde planlagt en trinnvis utbygging av Sundvollen oppvekstsenter. Dvs at først laget de en barneskole og barnehage, deretter utvidet de skolen til å inkludere mellomtrinnet for så å skulle bygge en idrettshall. Området omfatter også et godt tilrettelagt uteområde. I den omtalte realiseringen av Fase 2 var det i utgangspunktet gitt anbud på byggingen av ny idrettshall. Den fant kommunen ut var for dyr, og valgte derfor å kjøre prosessen en gang til. Det gav det vedtatte resultatet. Hovedårsaken til at nytt tilbud var ca 57% av opprinnelig anbud var at ved ny runde fikk man tilbud fra entreprenører som hadde spesialisert seg på å bygge idrettshaller og ikke som en del av en totalenteprise hvor idrettshallen inngikk. Budsjettet for idrettshallen er (alle tall i tusen): Tilbud hall med geovarme Opsjoner (alle vedtatt gjennomført) Total enreprisekost Generelle kostnader (Byggeledelse etc. ) 507 Spesielle kostnader (inventar, finans) Mva Uforutsett (5%) Total prosjektkostnad Ved ferdigstillelse i desember 2009 var det ikke registert merforbruk. Finansieringen er tredelt: Kommunal egenandel ca 19.mill MVA refusjon ca 5.5 mill Spillemidler (Tippemidler) ca 8 mill Driftskostnader Sundvollen idrettshall er anslått til å være ca 2,1 milloner per år de første 10 årene. Det fordeler seg slik: Renhold, vedlikehold, fyring, forsikringer m.m. ca 420,- per m2 Avskrivninger/renter med 6% rente Inntetskpotensiale ved utleie er stipulert til 350 tusen Det vil være rimelig å anta ved tilsvarende kostnadsbilde at samlet er kostnadene i Lunner Kommune 2,5 mill i året de første 10 årene. Sundvollenhallen er realisert som en totalenterprise hvor kommunen i samarbeid med lokalt idrettslag beskrev funksjon og materialvalg tilknyttet et referanseprosjekt. Deretter valgte Entreprenørene løsning. Langt på vei er det samme ide som ligger til grunn for dette notatets tilnærming. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 5 av 13

6 Skolens behov Kapasitet: På Harestua skole er det i dag rett under 400 elever. Siden de fleste av tomtene på Haneknemoen er solgt (ca 100 tomter) vil det i løpet av de næmeste 5 årene komme ca nye elver til skolen (i følge SSB-statistikk 0.78 grunnskoleelever per bolig). Dette innebærer ca 14 klasser på Barnetrinnet og 9 på ungdomstrinnet avhengig av aldersfordeling på elevene. Vi bør ta høyde for at ca klasser har behov for gymsal ca 2 timer i uken i henhold til læreplan. Skoleuken har 22, 5 klokketimer. Det vil si at hallen må kunne deles på en slik måte at 2 eller flere klasser/grupper kan ha gym samtidig, hvis vi skal kunne gjennomføre de aktivitetene læreplanen krever i hall/sal. (I dag har Harestua en sal 10x20m med plass til en klasse per time) Ved den antatte veksten utover dagens videreføring vil det være nødvendig å utnytte kapasiteten ved Lunner ungdomsskole som da er lokalisert i dagens videregående skole på Roa. Fagplanen for kroppsøving: Eksempler på momenter fra fagplanen for kroppsøving som angår innendørs aktiviteter, og vil utfordre utformingen av en idrettshall: Etter 4. årssteget Eleven skal kunne bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar vere med i aktivitetar som utfordrar heile sanseapparatet og koordinasjonen bruke småreiskapar og apparat bruke ball i leikar og nokre ballspel utforske og leike med ulike rytmar og uttrykkje dei med rørsler vere med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar Eks. på aktivitet for 4. trinn: Stasjoner med apparater: balanse på bom og snudd benk - husk å sikre med matter under bommen ulike ruller på flat matte eller matte i nedoverbakke klatre opp ribba og skli på rumpa ned en benk - du kan montere to benker i ulik skråhelling som elevene kan skli på hopp ned fra benk, på springbrett og sats videre til matte kaste ball mot vegg/i lufta Etter 7. årssteget Eleven skal kunne utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar utføre basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar, med og utan bruk av apparat og småreiskapar Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 6 av 13

7 bruke grunnleggjande teknikkar og enkel taktikk i nokre utvalde lagidrettar danse enkle dansar frå ulike kulturar lage enkle dansar og eksperimentere med rytmar og rørsler For å gjennomføre for eksempel danseaktiviteter trengs det et musikkanlegg tilgjengelig. Det kan også være behov for lagerplass og skap til enkle musikk-/rytmeinstrumenter, eller enkel tilgang til dette mellom eksisterende musikkrom i skolen og hallen. Etter 10. årssteget Eleven skal kunne: vere med i eit breitt utval av idrettar utøve tekniske og taktiske ferdigheiter i utvalde lagidrettar, praktisere nokre individuelle idrettar og gjere greie for treningsprinsipp for desse idrettane danse dansar frå norsk kulturtradisjon og andre kulturar skape dans og delta i dansar som andre har laga utføre dansar frå ungdomskultur planleggje og leie idretts- og danseaktivitetar saman med medelevar nytte ulike treningsformer med utgangspunkt i kjende aktivitetar planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening over ein periode, og nytte digitale reiskapar i arbeidet Hallbehov i forbindelse med kroppsøvingsaktiviteter: Behovene fra Harestua idrettslag og Harestua skole, se nedenfor, dekker i hovedsak de behovene som fagplanen i kroppsøving stiller. De gjentas derfor her med noen små presiseringer: Hallen bør ha mulighet for et bredt utvalg av både individuelle -og lagidretter på baner i forskjellige godkjente størrelser (Håndball, fotball, basket, innebandy, volleyball, tennis, badminton, skyting, dans, turn osv.) Muligheter for fysisk deling av hallen i baner/arenaer med forskjellig størrelse så flere klasser kan ha undervisning uavhengig av hverandre Musikkanlegg til dansetimer Sted til klatrevegg Golv som tåler rulling av apparater Plass til lagring av turnapparter og tjukkaser Plass til utlegging og lagring av Airtrack 10*3 meter Lett tilgjengelig og stor lagringsplass for klassesett med ulikt utstyr Styrkerom med plass til apparatene våre og spinning-/ergometersykler Mulighet for innendørs skyting Muligheter for å drive med koordinasjonsøvelser og turn Plass til stor trampoline Sikring av trampoline fra tak Alle vegger må tåle ballkast og ballspark Garderober med godt hinder for innsyn som er lette å rengjøre og meget solide Dommer/lærergarderobe Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 7 av 13

8 Behov ved ulike arrangementer både i skoleregi og som lokal kulturarena For skolen vil det være behov for å ha sceneløsninger som kan brukes ved ulike arrangementer der elevene skal opptre for hverandre eller andre. I tillegg bør hallen kunne fungere som arena ved fellesarrangementer ved skolen både av faglig og kulturell art. Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene stiller også visse krav til lokaler. Momenter: Muligheter for større og mindre kulturarrangement teater, konserter foredrag med lyd, lys og bilde Stor nok scene med muligheter for inngang bakfra fra garderober Muligheter for oppheng av scenetepper ol Nok tilgang til strøm til lyssetting mm Mulighet for total nedblending av lokalet Sceneplassen kan gjerne være mobil. Scenen bør blasseres på en slik måte at det er mulig å gjennomføre andre aktiviteter i deler av hallen i de periodene den står framme. Fleksible tribuner Publikumsinngang til tribuner utenom garderober Lett tilgjengelig lagring av bord og stoler Gulv som tåler bruk Godkjent kjøkken for kantinedrift/elevbedrift/selskapslokale med åpning både mot hall og kantine/cafelokale Undervisnings/møterom/danselokale med musikkanlegg og av-utstyr Internettdekning Iflg. skolen, som deltok på besøket på Sundvollen, kan alt dette med mindre justeringer ivaretas med den hallen en var og så på. Idrettshallbehov for lokalt idrettslag Harestua idrettslag driver et omfattende og mangfoldig idrettstilbud som turn, fotball, alpint, ski og idrettskole. Mer om Harestua IL kan du se på deres nettsider Idrettslaget er blitt utfordret i å gi en skriftlig tilbakemelding på møte med Sundvollen idrettshall: Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 8 av 13

9 Notat DATO: TIL: KOPI: FRA: SAK: Rådmannen i Lunner Harestua barne- og ungdomsskole v/arild Sandvik og Bernhard Sæthereng, Styret i Harestua Idrettslag Svein Krakk Tilbakemelding innspill idrettshall Innledning Harestua har over lenger tid hatt behov for utvidelse/utbedring av gymsaltilbudet vi i dag har. Dagens tilbud dekker hverken skolens behov eller krav til gjennomføring av kroppsøving eller idrettens ønske om å benytte gymsalen til trening. Bakgrunn Rådmannen Tore Andresen tok kontakt med Harestua IL med sikte på å høre om behovet for en idrettshall på Harestua og hvilke krav/forventninger vi har til et slik anlegg. Vi ble i den sammenheng invitert til møte med rådmannen hvor han utdypet bakgrunnen for sin henvendelse og vi ble videre enige om å reise til Sundvollen for å se på deres nybygde hall. Vurdering Flere representanter for Harestua Idrettslag og Harestua barne- og ungdomsskole deltok på omvisningen i hallen på Sundvollen. Vi fikk en god gjennomgang av hallen og hvilke vurderinger som var lagt til grunn for de valg man gjorde ifm bygging av hallen. Tore Andresen ville gjerne ha en skriftlig tilbakemelding fra både idrettslag og skole om dette kunne være en hall som dekker behovene til skole og idrettslag. Alternativt hvilke endringer som må gjøres for at hallen skal være dekkende for våre behov. Kort oppsummert så er hallen på Sundvollen et flott bygg, men er hovedsaklig bygget som en hall tilpasset håndball/volleyball. Samtidig er det en hall som med mindre justeringer også kan benyttes for de idretter som drives på Harestua i tillegg til skolens behov. Vedlagt ligger en punktet liste som viser hvilke behov vi mener foreligger. Den er ikke nødvendigvis utfyllende, men er et første innspill til rådmannen. Fra skolen: At hallen har mulighet for et bredt utvalg av idretter på baner i forskjellige størrelser Muligheter for fysisk deling av hallen i baner/arenaer med forskjellig størrelse så flere klasser kan ha undervisning uavhengig av hverandre Muligheter for større og mindre kulturarrangement teater, konserter foredrag med lyd, lys og bilde Sceneplass (mobil scene) med tilknytning garderobene vendt mot tribuner Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 9 av 13

10 Fleksible tribuner Publikunsinngang til tirbuner utenom garderober Sted til klatreveggen vår Golv som tåler rulling av apparater Plass til lagring av turnapparter og tjukkaser Plass til utlegging og lagring av Airtrack 10*3 meter Lett tilgjengelig og stor lagringsplass for klassesett med utstyr Lett tilgjengelig lagring av bord og stoler Gulv som tåler bruk Godkjent kjøkken for kantinedrift/elevbedrift/selskapslokale med åpning både mot hall og kantine/cafelokale Undervisnings/møterom Internettdekning Garderober som er lette og rengjøre og meget solide Dommer/lærergarderode Fra Idrettslaget Turn har behov for gode festemuligheter for apparater som svingstang, ringer mm. Det er behov for en skumgummigrop hvor man kan trene på større momenter, slippmomenter og volter. Alpint har også behov for muligheter for å drive med koordinasjonsøvelser og turn Plass til stor trampoline Sikring av trampoline fra tak Muligheter for klatrevegg Skumgummigrop Plass til Airtrack utlagt og sammenrullet God lagring til turnapparater(store apparater som bl.a skranke). Oppmerking til ulike idretter Klatrevegg Lagringsplass til baller, innefotballmål mm. Mulighet for å drive styrketrening, gjerne med styrketreningsapparater. Gode garderobemuligheter. Skillevegger også i dusjen. Viktig da mobilkameraer ser ut til å ha blitt et problem. Konklusjon Harestua Idrettslag og Harestua barne- og ungdomskole er positive til intitiativet tatt fra Lunner Kommune v/rådmannen. Vi blir gjerne med i en videre diskusjon og spesifisererer behovene ytterligere. Harestua har et meget klart behov for forbedrede treningsmuligheter innendørs for å understøtte det store aktivitetsnivået som er på stedet. Skolen har et akutt behov for bedre lokaliteter for skolens elever. Sånn sett er initiativet velkomment og vi ser fram til en videre dialog rundt realisering av idrettshall på Harestua. Med vennlig hilsen Harestua Idrettslag v/leder Svein Krakk Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 10 av 13

11 Harestua sentrum og utviklingen 20/80 I kommunedelplan Samfunnsutvikling er det slått fast at den fremtidige utviklingen i Lunner Kommune skal konsentreres om aksen Grua/Harestua. Størst utvikling vil det trolig være i området i og rundt Sagbrukstomta til Lunner allmenning. Realiseringen av dette området vil bety mye for Lunner Kommune og vil kunne medføre mer enn en fordobling av innbyggertallet i løpet av en 15 års periode. Realiseringen av en idrettshall vil kunne understøtte positivt en slik utvikling. Gjennom kommunens innspill til reguleringsarbeidet for kommunen ser man muligheten for at en idrettshall kan binde sentrum og offentlige funksjoner sammen som skole og barnehage. En ide til plassering er markert med rød firkant og inngår i et gjennomgående grønt belte i sentrum av Harestua. Området kan idemessig avskjermes ved at veien til Furumo legges om markert med strek og at Klemma åpnes og tilgjengeliggjøres som en del av det grønne beltet. Idrettshallen kan derfor bidra til arrangementer både sommer som vinter. I tillegg vil realiseringen av et slikt bygg for kommunedelplanen Samfunn prioriteringsvalg 20/80 være viktig. Helse i form av forebygging Lunner kommune har sitt store fortrinn i nærheten og tilgangen til marka, både øst og vest i kommunen. Den gevinsten dette gir både for helse og livsglede kan ikke undervurderes. Den fysiske aktiviteten som idrettshaller er også en viktig bidragsyter til fysisk aktiviet i alle aldre. Kommunen har etablert idrettshall nord i bygda, Lunnerhallen og Skøienhallen. Begge er viktige bidrag til samfunnshelsen og fyller også en funksjon i forebyggende sosialt arbeide blant barn og unge. Å tilrettelegge for dette er en viktig oppgave for en kommune, slik den i økende grad er synliggjort for eksempel i ideen om samhandlingsreformen. Gjennom å etablere en idrettshall sør i kommunen vil kommunen ha dekt et viktig forebyggende behov i hele kommunen. Det er å anta at dette tiltaket vil være et konkret bidrag til realiseringen av kommundelplan Oppvekst sin fokus på forbygging, dvs tidlig innsats og helhetlig ivaretaking. Vurderinger rundt ballbinge og kunstgress Notatet er i utgangspunktet ikke gitt å drøfte realiseringen av ballbinge og kunstgress i kommunen. Det nevnes dog her da det har en relasjon til deler av tema. Over tid er det gitt uttrykk for behov av ballbinger og kunstgressbaner rundt om i kommunen. Ballbinger er viktige bidrag til tilrettelagt rom for lek og moro. Spesielt fyller ballbinger en viktig arena for positiv og ønsket uorganisert aktivitet i hele aldersgruppen som går i skolen. Ballbinger representerer også et stort mangfold i aktivitet da de kan brukes til fotball, tennis, volleyball, basket, klatring, innebandy og ishockey (kan islegges om vinteren)m.m. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 11 av 13

12 Fotball er overlegent den aktiviteten som har evnet å invitere flest til fysisk aktivitet i alle aldersgrupper i alle deler av kommunen. Dagens anlegg har utfordringer i å holde anleggene sine tilgjengelige, både ved at naturgress trenger hvile daglig og at starten og slutten på sesongen påvirkes av tidspunktet for vår og høst. Ved å anlegge kunstgressdekke vil slike anlegg vesentlig utvide tilgjengeligheten til anlegget. Det vil være naturlig å legge en ballbinge knyttet til det friluftsområdet som er idemessig skissert rundt en mulig idrettshall på Harestua. For å dekke behovet for anlegg som fotballen har bør kommunen søke å finne muligheten for å etablere både kunstgresstilbud både nord og sør i kommunen, dvs at det er et erkjent behov for kunstgressanlegg både på Frøystad og Harestua. Det gir at det i dette notatet anbefales å realisere et idrettsanlegg på Frøystad med kunstgressbane knyttet til rehabiliteringen av Frøystad og at det i tilsvarende etableres en kunstgressbane på eller i nærheten av det nye omtalte friluftsområdet. Med bakgrunn i at Lunner Kommune er en Grønn energikommune kan det ikke anbefales å legge undervarme på kunstgressbanene. Å legge undervarme på et av anleggene vil trolig være så fordyrende at det vil være fortrengende for muligheten av å realisere to anlegg. Anslåtte merutgifter til drift varierer mellom 350 til 550 tusen ved undervarme, også avhengig av energibærer. (Se anlegg i Oslo, Gjøvik og Sarpsborg) Avhengig av energibærer vil investeringen øke med mellom ca 3 til 7 millioner. Som innspill i den debatten vil det være bedre å bygge to baner fremover å legge undervarme på den ene. Forhold til gjeldende kommunedelplan/er og annet planverk Kommunedelplanen for Kultur har fått som oppgave både å prioritere rekkefølgen på hva man skal realisere og gi innspill på hvordan finne økonomisk rom for det. Et tiltak som idrettshall på Harestua vil trolig også bidra til intensjonen i kommunedelplanen for Samfunn, forebyggingsperspektivet i kommunedelplanen for Omsorg og læringsutbytte i kommunedelplanen for Oppvekst. Som nytt tilført areal vil den også påvirke kommunedelplanen Teknisk. I tillegg vil Arealplanen i kommunen påvirkes av plassering og dermed bruk av arealer som i dag er delvis regulert til andre formål. Dette fanges opp av prosessen knyttet til områdereguleringen av Harestua sentrum inkl. stasjonsområdet. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan I utgangspunktet er det flere valg mulig gitt dette notatet, men her tar vi utgangspunkt i to alternativer: starte opp et forprosjekt med hensikt av å avklare hva man ønsker og hva det koster. Det må da eventuelt vedtas. Alternativet kan man ta utgangspunktet i en eksisterende hall, som hallen i Sundvollen, ferdigstilt desember Gitt at markedet ikke har vesentlig endret seg til i dag er den økonomiske belastningen ca 2,5 millioner årlig. Det er litt mer enn antatt i Hole kommunes oppsett og skyldes lavere antagelser på inntekter fra utleie av hallen. Årlig belastning kan reduseres ved lavere låneopptak gjennom bruk av eventuelle fond. Tilsvarende kan belastningen bli høyere avhengig av kostnadene knyttet til grunnerverv og bearbeidning av denne. Usikkerheten knyttet til dette vil bli avklart gjennom prosessen knyttet til etablering av Harestua sentrum. Alternative løsningsforslag Det kan pekes på tre alternativer til å realisere en idrettshall på Harestua. Intet, dvs at man ikke gjør noe, og gjennom det forventer at skolen og idrettslag viderefører dagens løsninger. Dagens utfordringer blir da videreført. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 12 av 13

13 Gymsal på skolen, dvs at dagens gymsal utvides. Trolig må man også utvide kapasiteten knyttet til garderober for å få effekt av større kapasitet i gymsalen. Det er ikke arbeidet videre med plassering av en slik gymsal, men fra tidligere prosjekter er en slik gymsal både lagt i nærheten av dagens, nord for skolen og øst for skolen, da med tilknytning til svømmehall. Kulturhus, dvs i tillegg til idrett, legger til rette for mange ulike former for bruk slik et kulturhus kan være. Kostnadsnivået for et slikt hus vil langt overstige det som var forutsetningen i opprinnelig bestilling og er derfor ikke avklart nærmere. Ved å etablere en idrettshall slik det er beskrevet i dette notatet kan samtidig gi rom for at skolen får en større plass som allaktivitetshus gjennom hele dagen hele året. Det gir at skolen åpnes opp i større grad enn i dag for et mangfold av bruk og at dagens gymsal gjøres om til et amfi for å kunne presentere ulike kulturelle uttrykk. Dermed vil man også ha redusert den interessekonflikt sambruk av hallen vil være. v/ Tore Moldstad Andresen Lunner Kommune Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 13 av 13

Kompetansemål etter 4. årssteget

Kompetansemål etter 4. årssteget KROPPSØVING Kompetansemål etter 4. Aktivitet i ulike rørslemiljø bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar kroppsøving handlar mellom anna om å kunne formidle inntrykk

Detaljer

LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I kroppsøving

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Kroppsøving Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i kroppsøving - å kunne uttrykke seg skriftlig i kroppsøving - å kunne lese i kroppsøving

Detaljer

ÅRSPLAN I KRØ. FOR TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Geir A. Iversen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER. ERLEND VINJE

ÅRSPLAN I KRØ. FOR TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Geir A. Iversen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER. ERLEND VINJE ÅRSPLAN I KRØ. FOR 5.-7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 LÆRER: Geir A. Iversen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER. ERLEND VINJE FORLAG: LÆREMIDDELFORLAGET MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2014/2015 Fag: Kroppsøving Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede.

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Veiledning til læreplan i kroppsøving 1. 4. årstrinn

Veiledning til læreplan i kroppsøving 1. 4. årstrinn side 1 Veiledning til læreplan i kroppsøving 1. 4. årstrinn Aktivitet i ulike bevegelsesmiljøer... 2 Drøfting av kompetansemålene... 2 Operasjonalisering av kompetansemålene... 2 Grunnleggende bevegelser...

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

LOKALE FAGPLANAR. Eg kan planlegga og gjennomføra ein gymtime. Eg kan planlegga ein gymtime.

LOKALE FAGPLANAR. Eg kan planlegga og gjennomføra ein gymtime. Eg kan planlegga ein gymtime. LOKAL AGPLANA HOPSTAD SKUL Kroppsøving 5.TNN Namn: Dei fem ferdighetane lesa. uttrykke seg skriftleg. uttrykke seg munnleg rekna. bruke digitale verktøy. Aktivitetsveke i veke 25. Kriterium for å nå kompetansemåla:

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn Årsplan Kroppsøving 4. Trinn 34 35 36 Sansemotori sk trening Tur og aktiviteter i friluft Fokus på eigen innsats Leike og vere med i Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse,

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 9.årssteg.

Årsplan i kroppsøving for 9.årssteg. Årsplan i kroppsøving for 9.årssteg. Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Idrett og dans vere med i eit breitt 35 Idrett og dans vere med i eit breitt 36 Idrett og dans vere

Detaljer

Veke Emne Mål Metode/innhald Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Fysiske aktivitetar. Presentasjon av faget.

Veke Emne Mål Metode/innhald Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Fysiske aktivitetar. Presentasjon av faget. Årsplan i fysisk aktivitet og helse Veke Emne Mål Metode/innhald Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Fysiske aktivitetar Delta i gruppeaktivitetar eller individuelle aktivitetar som utfordrar

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 3. TRINN Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Songdalen for livskvalitet Kompetansemål etter 4. årssteget Aktivitet i ulike rørslemiljø Hovudområdet aktivitet i

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Kompetansemål etter 4. årssteget Aktivitet i ulike rørslemiljø Hovudområdet aktivitet i ulike rørslemiljø omfattar utvikling og automatisering av naturlege, grunnleggjande

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 1. TRINN Årstimetallet i faget: 57 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 3. TRINN Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Songdalen for livskvalitet Kompetansemål etter 4. årssteget Aktivitet i ulike rørslemiljø Hovudområdet aktivitet i

Detaljer

ÅRSPLAN I KRØ. FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER: ERLEND VINJE

ÅRSPLAN I KRØ. FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER: ERLEND VINJE ÅRSPLAN I KRØ. FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER: ERLEND VINJE FORLAG: LÆREMIDDELFORLAGET MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Sodalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplærien er innarbeidet i planen

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 2.årssteg

Årsplan i kroppsøving for 2.årssteg Årsplan i kroppsøving for 2.årssteg Mål for opplæringa 4. årssteg: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: bruke grunnleggjande rørsle i varierte miljø og i vise evne til samhandling. vere med i. bruke

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 2.årssteg, skuleåret

Årsplan i kroppsøving for 2.årssteg, skuleåret Årsplan i kroppsøving for 2.årssteg, skuleåret 200 - Mål for opplæringa 4. årssteg: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: bruke grunnleggjande rørsle i varierte miljø og i vise evne til samhandling.

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Kroppsøving 8.kl 2015/ 2016 Faglærer: David Romero

Kroppsøving 8.kl 2015/ 2016 Faglærer: David Romero Kroppsøving 8.kl 01/ 016 Faglærer: David Romero Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Selbu kommune Arkivkode: 61 Arkivsaksnr: 215/6-1 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Vedlegg: Kostnader

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga >

Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga > Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga 2016-01-22 -> 2016-02-06 Kartlegging av brukarbehov Haust 2015 Kvinnherad kommune og idretten

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget

Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget Saksfremlegg Årsmøtet SK Trygg/Lade 22. mars 2017 Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget Gruppa har i år som i fjor bestått av følgende: Sveinung Jørum Georg Søyseth Jan Frode Saasen Monica Gulbrandsen

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

BASISHALL - Et eldorado for motorisk trening

BASISHALL - Et eldorado for motorisk trening BASISHALL - Et eldorado for motorisk trening Nedre Glomma Turnforenings hall i Fredrikstad 1 Hva er en basishall? En basishall er en treningshall med fast oppmontert utstyr, samt et stort utvalg av skumapparater.

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 76 Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årssteget Idrettsaktivitet Hovudområdet

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn Årsplan Kroppsøving 4. Trinn 34 35 36 Sansemotori sk trening Tur og aktiviteter i friluft Fokus på Utføre grunnleggjande Bruke ulike muskelgrupper i aktivitet samtidig som en bruker blikket og orienterer

Detaljer

ÅRSPLAN I KRØ. FOR TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER.

ÅRSPLAN I KRØ. FOR TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER. ÅRSPLAN I KRØ. FOR 5.-7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER. ERLEND VINJE FORLAG: LÆREMIDDELFORLAGET MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 2.TRINN

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 2.TRINN ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 2.TRINN 2016-2017 Uke Mål (K06) Tema Arbeidsform Vurdering og observasjon 34 35 leike og vere med i i Bli kjent med skolen Ut på tur: 36 varierte miljø der sansar, motorikk område:

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 Idrettsaktivitet: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: -Utføre varierte aktiviteter og delta i leik som fremmer

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2016/2017. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2016/2017 Fag: Kroppsøving Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang

Detaljer

HARESTUA IDRETTSLAG. Veien fram til Harestua Arena

HARESTUA IDRETTSLAG. Veien fram til Harestua Arena HARESTUA IDRETTSLAG Veien fram til Harestua Arena Om Harestua IL Stiftet 1. mars 1931 som en videreføring av Harestuen Sportsforening fra 1916. Formål, visjon og verder Harestua idrettslags formål er å

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014

Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014 Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 Slåball følge regler og prinsipp for samhandling og fair play 35 Håndball Landhockey følge regler og prinsipp

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

ÅRSPLAN KROPPSØVING 8. klasse 2011-2012. PERIODE INNHOLD Arbeidsmåter/metode Mål 1 Aug - Okt. - problemløsing - instruksjon.

ÅRSPLAN KROPPSØVING 8. klasse 2011-2012. PERIODE INNHOLD Arbeidsmåter/metode Mål 1 Aug - Okt. - problemløsing - instruksjon. ÅRSPLAN KROPPSØVING 8. klasse 2011-2012 PERIODE INNHOLD Arbeidsmåter/metode Mål 1 Aug - Okt SAMHANDLING OG SAMARBEID - trening av sosial og fysisk kompetanse - problemløsing - instruksjon - bli trygge

Detaljer

VÅGSBYGD SKOLE Konkrete læringsmål Verktøy/hjelpemidler/ Uke Fag Kompetansemål L06 (aktivitet og læringsmål) metoder Høstferie

VÅGSBYGD SKOLE  Konkrete læringsmål Verktøy/hjelpemidler/ Uke Fag Kompetansemål L06 (aktivitet og læringsmål) metoder Høstferie VÅGSBYGD SKOLE Varme Vekst Vennskap Årsplan i koppsøving - Klasse 5. Uke Fag Kompetansemål L06 34 Oppstart av skoleåret 35 36 37 38 39 Ballspill Sykkeltur til naturmuseet 40 Høstferie 41 42 Tarzantikken

Detaljer

Læreplan i kroppsøving

Læreplan i kroppsøving Læreplan i kroppsøving Gjeld frå 01.08.2006 Gjeld til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/kro1-01 Føremål Rørsle er grunnleggjande hos mennesket. Rørslekultur i form av leik, idrett, dans og friluftsliv

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 11/329-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner ungdomsråd

Detaljer

HALVÅRSPLAN HAVLIMYRA SKOLE 10. TRINN Våren 2015

HALVÅRSPLAN HAVLIMYRA SKOLE 10. TRINN Våren 2015 HALVÅRSPLAN HAVLIMYRA SKOLE 10. TRINN Våren 2015 Fag: Kroppsøving UKE 2/3 (Jevnlig hele året) KOMPETANSEMÅL Hovedmål og delmål TEMA/OPPLEGG Kap. I læreboka Grunntrening - Sirkeltrening - Aerobic - Hinderløype

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Foto: Robert Magnussen Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Erling Lange Styreleder NHF Reg Sørvest 01.11.17 Samarbeidende organisasjoner i Stavanger Håndballalliansen

Detaljer

Gjennomgående plan i kroppsøving for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i kroppsøving for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i kroppsøving for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 Fagets egenart s. 4 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL,

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33-36

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33-36 Årsplan i KROPPSØVING for 3. trinn leike og vere med i i samhandle med andre i ulike Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33-36 - Lek, spill og aktivitet i BALLSPILL

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016 Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016 Tid (veke ) Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåt e Vurdering 34-37 Fysisk aktivitet og friluftsliv - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig kvar dag Samtale om

Detaljer

Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik

Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik I Bodø er det i perioden 1990-2017 bygget. En Fotballhall, med klatrevegg og friidrettsbaner. Syv flerbrukshaller(handballhaller) En konkurransesvømmehall

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 1. trinn

Årsplan i kroppsøving for 1. trinn Årsplan i kroppsøving for 1. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33 Bli kjent samhandle med andre - Bli kjent leker - Fallskjermen - Vise elevene gymsalen og

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 10.årssteg.

Årsplan i kroppsøving for 10.årssteg. Årsplan i kroppsøving for 10.årssteg. Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Idrett og dans 35 Idrett og dans 36 Idrett og dans x2 Friluftsliv Friidrett 60 m lengde Friidrett

Detaljer

Lokal læreplan i kroppsøving:

Lokal læreplan i kroppsøving: Lokal læreplan i kroppsøving: Leik Ute Inne Friidrett 60 meter 800 meter Stafett Liten ball Kulestøt Lengde Høyde Fotball Skape relasjoner og bli bedre kjent med hverandre. Trene til idrettsdagen på Dalgård.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

God motorikk som helsekapital og TURN som virkemiddel

God motorikk som helsekapital og TURN som virkemiddel God motorikk som helsekapital og TURN som virkemiddel Frøydis Lislevatn Prosjektmedarbeider Turn i skolen - www.turniskolen.no Prosjektet Turn i skolen Kompetanseutvikling kroppsøvingslærere og ressurselever

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60 UTBYGGING AV FLERBRUKSHALL GODKJENNING AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion En idrettspark for indre Oslo vest er et anlegg med kapasitet til 50.000 trenende! Ishall og mulighet for OL kunstløp 2022 på Frogner Helårs konkurranseanlegg

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN Sodalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 76 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplærien er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn Årsplan Kroppsøving 4. Trinn 34 35 36 Sansemotori sk trening Tur og aktiviteter i friluft Fokus på Utføre grunnleggjande Bruke ulike muskelgrupper i aktivitet samtidig som en bruker blikket og orienterer

Detaljer

Innspill til kommuneplan

Innspill til kommuneplan Ås, 05.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Kompetansemål Læringsmål Metode/aktivitet Vurdering Motorisk og koordinasjonstrening

Kompetansemål Læringsmål Metode/aktivitet Vurdering Motorisk og koordinasjonstrening Kompetansemål Læringsmål Metode/aktivitet Vurdering Motorisk og koordinasjonstrening leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra Bruke grunnleggende

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Fagplan i kroppsøving - Åkra ungdomsskole

Fagplan i kroppsøving - Åkra ungdomsskole Fagplan i kroppsøving - Åkra ungdomsskole 2016-2017 8. klasse 9. klasse 10. klasse Fotball Basketball Volleyball Innebandy Friidrett (hopp-kast-løp) Turn Svømming og livredning Svømming og livredning utgjør

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 2.TRINN Uke Mål (K06) Tema Arbeidsform Vurdering og observasjon 34

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 2.TRINN Uke Mål (K06) Tema Arbeidsform Vurdering og observasjon 34 Antall timer per uke: 2 Lærer: Karen Anne Hodnefjell ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 2.TRINN 2017-2018 Uke Mål (K06) Tema Arbeidsform Vurdering og observasjon 34 35 36 37 38 39 40 leike og vere med i aktivitetar

Detaljer

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler SØKEINFORMASJON Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler Informasjon til alle som ønsker å leie lokaler for idrettslig aktivitet, trening, arrangementer,

Detaljer

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Styret anbefaler det ekstraordinære årsmøtet å vedta bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion. I vinterhalvåret trener alle lag i Nannestad kommune

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Innhald Aktivitetar Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Kompetansemål Elevane skal kunne: Fysisk aktivitet og livsstil, trening og kosthald

Innhald Aktivitetar Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Kompetansemål Elevane skal kunne: Fysisk aktivitet og livsstil, trening og kosthald Årsplan i Fysisk aktivitet og helse Tid Klasse: 8. og 9. klasse 34 samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede Fysisk aktivitet og livsstil, trening og kosthald Info og

Detaljer

Årsplan kroppsøving skoleåret 2016/2017

Årsplan kroppsøving skoleåret 2016/2017 Årsplan kroppsøving skoleåret 2016/2017 Sinsen skole Lærere: Charlotte Ivarjord og Kristoffer Bugge Holtung Klasse: 4. trinn Kompetansemål etter 4. årssteget. Aktivitet i ulike rørslemiljø. leike og vere

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-16 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 22.06.2015 Oppgradering av idrettsanlegg på Kjempesteinsmyra Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/15

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn Årsplan Kroppsøving 4. Trinn 34 35 36 Sansemotori sk trening Tur og aktiviteter i friluft Fokus på Leike og vere med i Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

F A G - K R O P P S Ø V I N G - 10 T R I N N H Ø S T F E R I E

F A G - K R O P P S Ø V I N G - 10 T R I N N H Ø S T F E R I E LL L ÅL 201617 Uke 33 34 35 36 37 38 39 40 ema olleyball olleyball olen Utholdenhet og styrke rbeidsuke ompetansemål orsøk runnleggende rene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle

Detaljer

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING Føremålet med faget Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. Rørsle er grunnleggjande

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Saksfremlegg Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Rådmannens innstilling:

Detaljer

Lokal læreplan «Kroppsøving»

Lokal læreplan «Kroppsøving» Lokal læreplan «Kroppsøving» Årstrinn: 4. trinn 2016/2017 Lærere: Therese Majdall Nilsen, Birgitte Kvebæk, Åshild Ruud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 28/15 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33-36

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33-36 Årsplan i KROPPSØVING for 4. trinn samhandle med andre i ulike forklare kva personlige hygiene har å seie for eiga og andres helse og trivsel Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017 Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017 Tid (veke ) Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåt e Vurdering 34-37 Fysisk aktivitet og friluftsliv Ballspel: Volleyball - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 4. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Bjørn Ove Bergslid Læreverk: Udir UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 Personlig hygiene forklare kva personleg

Detaljer

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder).

Detaljer