Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur"

Transkript

1 Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur Hjemmel: Vedtak i kommunestyret 2008 og avklaring om prosess med adhoc utvalget for Kommunedelplan kultur. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 1 av 13

2 Sammendrag. konklusjon/anbefaling Det som er bra for Harestua er bra for Lunner. Betydningen av den energi som realiseringen av Harestua Sentrum vil generere, er stor for mange forhold i kommunen og gir positive og spennende utviklingssenarioer som entydig underbygger kommunedelplan Samfunnsutvikling. Skolen på Harestua har et erkjent behov for bedre arealer for sin undervisning innen fysisk aktivitet. Harestua idrettslag driver et omfattende frivillig arbeid som både er forebyggende, stimulerende for opplevd helse og bidrar avgjørende til at det er godt å leve på Harestua for både barn og voksne. Etablering av en idrettshall slik den er beskrevet i dette notatet vil derfor fylle et erkjent behov på en god måte. Like viktig er at det vil være et klart og synlig bidrag fra kommunen på hva og hvordan man ønsker at Harestua Sentrum skal utvikles, og at man politisk viser at man tror på dette. Kulturplanen får en utfordring med å prioritere innen knappe ressurser. Årlig vil kommunens driftsbudsjett belastes med 2,5 millioner. Det vil kreve en prioritering innen denne planen, men ikke den alene. Både omsorg og oppvekstplanen må se på muligheten for nødvendige omprioriteringer for å gi rom for denne satsningen. Eventuell fondsdisponeringen vil redusere den årlige driftsbelastningen og bør trekkes inn i vurderingen ved eventuelt positiv årsresultat for 2009 og fremover. Det anbefales å bygge en idrettshall på Harestua som er identisk* med Sundvollhallen. Den realiserer godt interessentenes forventninger. I samhandling med Lunner allmenning foreslås det byggestart i slutten av 2010, begynnelsen av Antatt byggetid er 8 måneder. * identisk menes bygningsmessig kapasitet, omfang og kvalitetsmessig lik, men med praktiske endringer som for eksempel innfestingspunkter for turnapparater, klatrevegg og for eksempel å bruke søppelrom til styrketreningsrom. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 2 av 13

3 Saksutredning I budsjettvedtaket for 2009, vedtatt i desember 2008 ble det vedtatt å utrede realiseringen av en gymsal/idrettshall i tilknytning til Harestua skole. Med bakgrunn i ny struktur for kommunedelplaner er det riktig å tilordne denne prosessen til arbeidet med kommunedelplanen for kultur. Adhocutvalget bekreftet denne forståelsen med en presisering om at utredningen måtte avklares mot lokale interessenter som Harestua Idrettslag og Harestua Velforening i tillegg til kommunens behov. Denne saken har også strategisk betydning for utviklingen uttrykt i kommunedelplan Samfunnsutvikling som 20/80 og realiseringen av Harestua sentrum. Oppsummert kan dette sammensatte behovet sies å omfatte: Skolens behov Harestua sentrum og utviklingen 20/80, dvs bidrag som skaper et attraktivt og levende sentrum Idrettshallbehov for lokalt idrettslag Helse gjennom forebygging Det vil også ha betydning for vurderinger rundt et sted for kultur, ballbinge og kunstgress Denne utredningen har tatt utgangspunkt i to nylig ferdigstilte idrettshaller, Neshallen i Ringsaker kommune og Sundvollenhallen i Hole kommune. Med tilnærmet samme funksjonalitet har kostnadsforskjellen medført fokus på Sundvollenhallen. Representanter for idrettslaget og skolen var derfor på befaring i Sundvollenhallen. Utgangspunktet på den befaringen var å vurdere i hvilken grad det kunne gi mening å bygge en identisk hall på Harestua. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 3 av 13

4 To eksisterende anlegg Utgangspunktet i denne fasen er valgt å være å se inn i et eksisterende nylig ferdigstilt idrettsanlegg som oppfyller tilnærmet behovet. Dermed kan antagelsene innen fremdrift og økonomi samtidig trolig være realistiske. Sundvollen Håndballbane Oppvarmingsområde 6 garderrober Møterom, cafe etc Tribune Alle opsjoner, se disse Geovarme Totalt Kr. 32 mill Kommunal egenandel ca 19 mill Årlig utgift ca 2,1 mill Neshallen Håndballbane Oppvarmingsområde 6 garderrober Møterom, cafe etc Tribune Klubblokale 120 m2 Styrketreningsrom Totalt 46,7 mill Med unntak av klubblokale fremstår anleggenes funksjonalitet å være rimelig identiske. Av økonomiske grunner har man i det videre hatt fokusen på Sundvollhallen. Sundvollen idrettshall I sak 09/316 i Hole kommune fremkommer følgende om Sundvollen idrettshall: Da kommunestyret behandlet utbygging av Sundvollen oppvekstsenter fase 2, ble det vedtatt utbygging av skoledelen uten gymsal /flerbrukshall. Det ble videre bestemt at spørsmålet om flerbrukshall måtte ut på ny anbudsrunde i et forsøk på å få bygd en flerbrukshall på oppvekstsenteret rimeligere enn de anbudene som kom inn som en del av fase 2. Det ble også uttrykt ønske om å få flerbrukshallen ferdig i løpet av Utbyggingen av oppvekstsenteret for øvrig fase 2 vil være ferdig 1. juli Tilbyderen som har vunnet anbudskonkurransen, vil kunne ferdigstille flerbrukshallen innen utgangen av Kommunestyret har i budsjett for 2009 satt av 18 millioner kroner til flerbrukshallen. Vurderinger Tilbyderne ble bedt om å prise både en helt enkel hall med størrelse som en håndballbane og 4 garderober med 10 tillegg, kalt opsjoner. Ingen av anbudene har en ramme innenfor det beløp kommunestyret har satt av på budsjettet, 18 millioner kroner. I konkurransereglene teller pris 70 % og design/tid 30 %. En av tilbyderne vinner konkurransen klart. Dette firmaet vinner konkurransen enten en velger kun hovedanbudet eller hovedanbudet sammen med en eller flere av opsjonene. Anbudet som vant konkurransen har en brutto ramme for hovedanbudet på ,- kroner. Av dette utgjør momsen ,- kroner. Men et statlig tilskudd (tippemidler) på ,- kroner blir netto utgift for kommunen blir ,- kroner. Flerbrukshallen vil bli storstua for både idrett og annen kultur i Hole. Det er helt nødvendig Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 4 av 13

5 for skoledelen av oppvekstsenteret å ha lokaler for sin undervisning i kroppsøving. Det er stort behov for idrettshaller i vårt distrikt. Totalrammen for anbudet som vant konkurransen ,- kroner (med alle 10 opsjonene) utgjør 57,32 % av anbud på hall som var en del av Fase 2 ( ,- kroner). Oppsummert er det altså slik at Hole kommune hadde planlagt en trinnvis utbygging av Sundvollen oppvekstsenter. Dvs at først laget de en barneskole og barnehage, deretter utvidet de skolen til å inkludere mellomtrinnet for så å skulle bygge en idrettshall. Området omfatter også et godt tilrettelagt uteområde. I den omtalte realiseringen av Fase 2 var det i utgangspunktet gitt anbud på byggingen av ny idrettshall. Den fant kommunen ut var for dyr, og valgte derfor å kjøre prosessen en gang til. Det gav det vedtatte resultatet. Hovedårsaken til at nytt tilbud var ca 57% av opprinnelig anbud var at ved ny runde fikk man tilbud fra entreprenører som hadde spesialisert seg på å bygge idrettshaller og ikke som en del av en totalenteprise hvor idrettshallen inngikk. Budsjettet for idrettshallen er (alle tall i tusen): Tilbud hall med geovarme Opsjoner (alle vedtatt gjennomført) Total enreprisekost Generelle kostnader (Byggeledelse etc. ) 507 Spesielle kostnader (inventar, finans) Mva Uforutsett (5%) Total prosjektkostnad Ved ferdigstillelse i desember 2009 var det ikke registert merforbruk. Finansieringen er tredelt: Kommunal egenandel ca 19.mill MVA refusjon ca 5.5 mill Spillemidler (Tippemidler) ca 8 mill Driftskostnader Sundvollen idrettshall er anslått til å være ca 2,1 milloner per år de første 10 årene. Det fordeler seg slik: Renhold, vedlikehold, fyring, forsikringer m.m. ca 420,- per m2 Avskrivninger/renter med 6% rente Inntetskpotensiale ved utleie er stipulert til 350 tusen Det vil være rimelig å anta ved tilsvarende kostnadsbilde at samlet er kostnadene i Lunner Kommune 2,5 mill i året de første 10 årene. Sundvollenhallen er realisert som en totalenterprise hvor kommunen i samarbeid med lokalt idrettslag beskrev funksjon og materialvalg tilknyttet et referanseprosjekt. Deretter valgte Entreprenørene løsning. Langt på vei er det samme ide som ligger til grunn for dette notatets tilnærming. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 5 av 13

6 Skolens behov Kapasitet: På Harestua skole er det i dag rett under 400 elever. Siden de fleste av tomtene på Haneknemoen er solgt (ca 100 tomter) vil det i løpet av de næmeste 5 årene komme ca nye elver til skolen (i følge SSB-statistikk 0.78 grunnskoleelever per bolig). Dette innebærer ca 14 klasser på Barnetrinnet og 9 på ungdomstrinnet avhengig av aldersfordeling på elevene. Vi bør ta høyde for at ca klasser har behov for gymsal ca 2 timer i uken i henhold til læreplan. Skoleuken har 22, 5 klokketimer. Det vil si at hallen må kunne deles på en slik måte at 2 eller flere klasser/grupper kan ha gym samtidig, hvis vi skal kunne gjennomføre de aktivitetene læreplanen krever i hall/sal. (I dag har Harestua en sal 10x20m med plass til en klasse per time) Ved den antatte veksten utover dagens videreføring vil det være nødvendig å utnytte kapasiteten ved Lunner ungdomsskole som da er lokalisert i dagens videregående skole på Roa. Fagplanen for kroppsøving: Eksempler på momenter fra fagplanen for kroppsøving som angår innendørs aktiviteter, og vil utfordre utformingen av en idrettshall: Etter 4. årssteget Eleven skal kunne bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar vere med i aktivitetar som utfordrar heile sanseapparatet og koordinasjonen bruke småreiskapar og apparat bruke ball i leikar og nokre ballspel utforske og leike med ulike rytmar og uttrykkje dei med rørsler vere med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar Eks. på aktivitet for 4. trinn: Stasjoner med apparater: balanse på bom og snudd benk - husk å sikre med matter under bommen ulike ruller på flat matte eller matte i nedoverbakke klatre opp ribba og skli på rumpa ned en benk - du kan montere to benker i ulik skråhelling som elevene kan skli på hopp ned fra benk, på springbrett og sats videre til matte kaste ball mot vegg/i lufta Etter 7. årssteget Eleven skal kunne utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar utføre basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar, med og utan bruk av apparat og småreiskapar Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 6 av 13

7 bruke grunnleggjande teknikkar og enkel taktikk i nokre utvalde lagidrettar danse enkle dansar frå ulike kulturar lage enkle dansar og eksperimentere med rytmar og rørsler For å gjennomføre for eksempel danseaktiviteter trengs det et musikkanlegg tilgjengelig. Det kan også være behov for lagerplass og skap til enkle musikk-/rytmeinstrumenter, eller enkel tilgang til dette mellom eksisterende musikkrom i skolen og hallen. Etter 10. årssteget Eleven skal kunne: vere med i eit breitt utval av idrettar utøve tekniske og taktiske ferdigheiter i utvalde lagidrettar, praktisere nokre individuelle idrettar og gjere greie for treningsprinsipp for desse idrettane danse dansar frå norsk kulturtradisjon og andre kulturar skape dans og delta i dansar som andre har laga utføre dansar frå ungdomskultur planleggje og leie idretts- og danseaktivitetar saman med medelevar nytte ulike treningsformer med utgangspunkt i kjende aktivitetar planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening over ein periode, og nytte digitale reiskapar i arbeidet Hallbehov i forbindelse med kroppsøvingsaktiviteter: Behovene fra Harestua idrettslag og Harestua skole, se nedenfor, dekker i hovedsak de behovene som fagplanen i kroppsøving stiller. De gjentas derfor her med noen små presiseringer: Hallen bør ha mulighet for et bredt utvalg av både individuelle -og lagidretter på baner i forskjellige godkjente størrelser (Håndball, fotball, basket, innebandy, volleyball, tennis, badminton, skyting, dans, turn osv.) Muligheter for fysisk deling av hallen i baner/arenaer med forskjellig størrelse så flere klasser kan ha undervisning uavhengig av hverandre Musikkanlegg til dansetimer Sted til klatrevegg Golv som tåler rulling av apparater Plass til lagring av turnapparter og tjukkaser Plass til utlegging og lagring av Airtrack 10*3 meter Lett tilgjengelig og stor lagringsplass for klassesett med ulikt utstyr Styrkerom med plass til apparatene våre og spinning-/ergometersykler Mulighet for innendørs skyting Muligheter for å drive med koordinasjonsøvelser og turn Plass til stor trampoline Sikring av trampoline fra tak Alle vegger må tåle ballkast og ballspark Garderober med godt hinder for innsyn som er lette å rengjøre og meget solide Dommer/lærergarderobe Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 7 av 13

8 Behov ved ulike arrangementer både i skoleregi og som lokal kulturarena For skolen vil det være behov for å ha sceneløsninger som kan brukes ved ulike arrangementer der elevene skal opptre for hverandre eller andre. I tillegg bør hallen kunne fungere som arena ved fellesarrangementer ved skolen både av faglig og kulturell art. Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene stiller også visse krav til lokaler. Momenter: Muligheter for større og mindre kulturarrangement teater, konserter foredrag med lyd, lys og bilde Stor nok scene med muligheter for inngang bakfra fra garderober Muligheter for oppheng av scenetepper ol Nok tilgang til strøm til lyssetting mm Mulighet for total nedblending av lokalet Sceneplassen kan gjerne være mobil. Scenen bør blasseres på en slik måte at det er mulig å gjennomføre andre aktiviteter i deler av hallen i de periodene den står framme. Fleksible tribuner Publikumsinngang til tribuner utenom garderober Lett tilgjengelig lagring av bord og stoler Gulv som tåler bruk Godkjent kjøkken for kantinedrift/elevbedrift/selskapslokale med åpning både mot hall og kantine/cafelokale Undervisnings/møterom/danselokale med musikkanlegg og av-utstyr Internettdekning Iflg. skolen, som deltok på besøket på Sundvollen, kan alt dette med mindre justeringer ivaretas med den hallen en var og så på. Idrettshallbehov for lokalt idrettslag Harestua idrettslag driver et omfattende og mangfoldig idrettstilbud som turn, fotball, alpint, ski og idrettskole. Mer om Harestua IL kan du se på deres nettsider Idrettslaget er blitt utfordret i å gi en skriftlig tilbakemelding på møte med Sundvollen idrettshall: Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 8 av 13

9 Notat DATO: TIL: KOPI: FRA: SAK: Rådmannen i Lunner Harestua barne- og ungdomsskole v/arild Sandvik og Bernhard Sæthereng, Styret i Harestua Idrettslag Svein Krakk Tilbakemelding innspill idrettshall Innledning Harestua har over lenger tid hatt behov for utvidelse/utbedring av gymsaltilbudet vi i dag har. Dagens tilbud dekker hverken skolens behov eller krav til gjennomføring av kroppsøving eller idrettens ønske om å benytte gymsalen til trening. Bakgrunn Rådmannen Tore Andresen tok kontakt med Harestua IL med sikte på å høre om behovet for en idrettshall på Harestua og hvilke krav/forventninger vi har til et slik anlegg. Vi ble i den sammenheng invitert til møte med rådmannen hvor han utdypet bakgrunnen for sin henvendelse og vi ble videre enige om å reise til Sundvollen for å se på deres nybygde hall. Vurdering Flere representanter for Harestua Idrettslag og Harestua barne- og ungdomsskole deltok på omvisningen i hallen på Sundvollen. Vi fikk en god gjennomgang av hallen og hvilke vurderinger som var lagt til grunn for de valg man gjorde ifm bygging av hallen. Tore Andresen ville gjerne ha en skriftlig tilbakemelding fra både idrettslag og skole om dette kunne være en hall som dekker behovene til skole og idrettslag. Alternativt hvilke endringer som må gjøres for at hallen skal være dekkende for våre behov. Kort oppsummert så er hallen på Sundvollen et flott bygg, men er hovedsaklig bygget som en hall tilpasset håndball/volleyball. Samtidig er det en hall som med mindre justeringer også kan benyttes for de idretter som drives på Harestua i tillegg til skolens behov. Vedlagt ligger en punktet liste som viser hvilke behov vi mener foreligger. Den er ikke nødvendigvis utfyllende, men er et første innspill til rådmannen. Fra skolen: At hallen har mulighet for et bredt utvalg av idretter på baner i forskjellige størrelser Muligheter for fysisk deling av hallen i baner/arenaer med forskjellig størrelse så flere klasser kan ha undervisning uavhengig av hverandre Muligheter for større og mindre kulturarrangement teater, konserter foredrag med lyd, lys og bilde Sceneplass (mobil scene) med tilknytning garderobene vendt mot tribuner Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 9 av 13

10 Fleksible tribuner Publikunsinngang til tirbuner utenom garderober Sted til klatreveggen vår Golv som tåler rulling av apparater Plass til lagring av turnapparter og tjukkaser Plass til utlegging og lagring av Airtrack 10*3 meter Lett tilgjengelig og stor lagringsplass for klassesett med utstyr Lett tilgjengelig lagring av bord og stoler Gulv som tåler bruk Godkjent kjøkken for kantinedrift/elevbedrift/selskapslokale med åpning både mot hall og kantine/cafelokale Undervisnings/møterom Internettdekning Garderober som er lette og rengjøre og meget solide Dommer/lærergarderode Fra Idrettslaget Turn har behov for gode festemuligheter for apparater som svingstang, ringer mm. Det er behov for en skumgummigrop hvor man kan trene på større momenter, slippmomenter og volter. Alpint har også behov for muligheter for å drive med koordinasjonsøvelser og turn Plass til stor trampoline Sikring av trampoline fra tak Muligheter for klatrevegg Skumgummigrop Plass til Airtrack utlagt og sammenrullet God lagring til turnapparater(store apparater som bl.a skranke). Oppmerking til ulike idretter Klatrevegg Lagringsplass til baller, innefotballmål mm. Mulighet for å drive styrketrening, gjerne med styrketreningsapparater. Gode garderobemuligheter. Skillevegger også i dusjen. Viktig da mobilkameraer ser ut til å ha blitt et problem. Konklusjon Harestua Idrettslag og Harestua barne- og ungdomskole er positive til intitiativet tatt fra Lunner Kommune v/rådmannen. Vi blir gjerne med i en videre diskusjon og spesifisererer behovene ytterligere. Harestua har et meget klart behov for forbedrede treningsmuligheter innendørs for å understøtte det store aktivitetsnivået som er på stedet. Skolen har et akutt behov for bedre lokaliteter for skolens elever. Sånn sett er initiativet velkomment og vi ser fram til en videre dialog rundt realisering av idrettshall på Harestua. Med vennlig hilsen Harestua Idrettslag v/leder Svein Krakk Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 10 av 13

11 Harestua sentrum og utviklingen 20/80 I kommunedelplan Samfunnsutvikling er det slått fast at den fremtidige utviklingen i Lunner Kommune skal konsentreres om aksen Grua/Harestua. Størst utvikling vil det trolig være i området i og rundt Sagbrukstomta til Lunner allmenning. Realiseringen av dette området vil bety mye for Lunner Kommune og vil kunne medføre mer enn en fordobling av innbyggertallet i løpet av en 15 års periode. Realiseringen av en idrettshall vil kunne understøtte positivt en slik utvikling. Gjennom kommunens innspill til reguleringsarbeidet for kommunen ser man muligheten for at en idrettshall kan binde sentrum og offentlige funksjoner sammen som skole og barnehage. En ide til plassering er markert med rød firkant og inngår i et gjennomgående grønt belte i sentrum av Harestua. Området kan idemessig avskjermes ved at veien til Furumo legges om markert med strek og at Klemma åpnes og tilgjengeliggjøres som en del av det grønne beltet. Idrettshallen kan derfor bidra til arrangementer både sommer som vinter. I tillegg vil realiseringen av et slikt bygg for kommunedelplanen Samfunn prioriteringsvalg 20/80 være viktig. Helse i form av forebygging Lunner kommune har sitt store fortrinn i nærheten og tilgangen til marka, både øst og vest i kommunen. Den gevinsten dette gir både for helse og livsglede kan ikke undervurderes. Den fysiske aktiviteten som idrettshaller er også en viktig bidragsyter til fysisk aktiviet i alle aldre. Kommunen har etablert idrettshall nord i bygda, Lunnerhallen og Skøienhallen. Begge er viktige bidrag til samfunnshelsen og fyller også en funksjon i forebyggende sosialt arbeide blant barn og unge. Å tilrettelegge for dette er en viktig oppgave for en kommune, slik den i økende grad er synliggjort for eksempel i ideen om samhandlingsreformen. Gjennom å etablere en idrettshall sør i kommunen vil kommunen ha dekt et viktig forebyggende behov i hele kommunen. Det er å anta at dette tiltaket vil være et konkret bidrag til realiseringen av kommundelplan Oppvekst sin fokus på forbygging, dvs tidlig innsats og helhetlig ivaretaking. Vurderinger rundt ballbinge og kunstgress Notatet er i utgangspunktet ikke gitt å drøfte realiseringen av ballbinge og kunstgress i kommunen. Det nevnes dog her da det har en relasjon til deler av tema. Over tid er det gitt uttrykk for behov av ballbinger og kunstgressbaner rundt om i kommunen. Ballbinger er viktige bidrag til tilrettelagt rom for lek og moro. Spesielt fyller ballbinger en viktig arena for positiv og ønsket uorganisert aktivitet i hele aldersgruppen som går i skolen. Ballbinger representerer også et stort mangfold i aktivitet da de kan brukes til fotball, tennis, volleyball, basket, klatring, innebandy og ishockey (kan islegges om vinteren)m.m. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 11 av 13

12 Fotball er overlegent den aktiviteten som har evnet å invitere flest til fysisk aktivitet i alle aldersgrupper i alle deler av kommunen. Dagens anlegg har utfordringer i å holde anleggene sine tilgjengelige, både ved at naturgress trenger hvile daglig og at starten og slutten på sesongen påvirkes av tidspunktet for vår og høst. Ved å anlegge kunstgressdekke vil slike anlegg vesentlig utvide tilgjengeligheten til anlegget. Det vil være naturlig å legge en ballbinge knyttet til det friluftsområdet som er idemessig skissert rundt en mulig idrettshall på Harestua. For å dekke behovet for anlegg som fotballen har bør kommunen søke å finne muligheten for å etablere både kunstgresstilbud både nord og sør i kommunen, dvs at det er et erkjent behov for kunstgressanlegg både på Frøystad og Harestua. Det gir at det i dette notatet anbefales å realisere et idrettsanlegg på Frøystad med kunstgressbane knyttet til rehabiliteringen av Frøystad og at det i tilsvarende etableres en kunstgressbane på eller i nærheten av det nye omtalte friluftsområdet. Med bakgrunn i at Lunner Kommune er en Grønn energikommune kan det ikke anbefales å legge undervarme på kunstgressbanene. Å legge undervarme på et av anleggene vil trolig være så fordyrende at det vil være fortrengende for muligheten av å realisere to anlegg. Anslåtte merutgifter til drift varierer mellom 350 til 550 tusen ved undervarme, også avhengig av energibærer. (Se anlegg i Oslo, Gjøvik og Sarpsborg) Avhengig av energibærer vil investeringen øke med mellom ca 3 til 7 millioner. Som innspill i den debatten vil det være bedre å bygge to baner fremover å legge undervarme på den ene. Forhold til gjeldende kommunedelplan/er og annet planverk Kommunedelplanen for Kultur har fått som oppgave både å prioritere rekkefølgen på hva man skal realisere og gi innspill på hvordan finne økonomisk rom for det. Et tiltak som idrettshall på Harestua vil trolig også bidra til intensjonen i kommunedelplanen for Samfunn, forebyggingsperspektivet i kommunedelplanen for Omsorg og læringsutbytte i kommunedelplanen for Oppvekst. Som nytt tilført areal vil den også påvirke kommunedelplanen Teknisk. I tillegg vil Arealplanen i kommunen påvirkes av plassering og dermed bruk av arealer som i dag er delvis regulert til andre formål. Dette fanges opp av prosessen knyttet til områdereguleringen av Harestua sentrum inkl. stasjonsområdet. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan I utgangspunktet er det flere valg mulig gitt dette notatet, men her tar vi utgangspunkt i to alternativer: starte opp et forprosjekt med hensikt av å avklare hva man ønsker og hva det koster. Det må da eventuelt vedtas. Alternativet kan man ta utgangspunktet i en eksisterende hall, som hallen i Sundvollen, ferdigstilt desember Gitt at markedet ikke har vesentlig endret seg til i dag er den økonomiske belastningen ca 2,5 millioner årlig. Det er litt mer enn antatt i Hole kommunes oppsett og skyldes lavere antagelser på inntekter fra utleie av hallen. Årlig belastning kan reduseres ved lavere låneopptak gjennom bruk av eventuelle fond. Tilsvarende kan belastningen bli høyere avhengig av kostnadene knyttet til grunnerverv og bearbeidning av denne. Usikkerheten knyttet til dette vil bli avklart gjennom prosessen knyttet til etablering av Harestua sentrum. Alternative løsningsforslag Det kan pekes på tre alternativer til å realisere en idrettshall på Harestua. Intet, dvs at man ikke gjør noe, og gjennom det forventer at skolen og idrettslag viderefører dagens løsninger. Dagens utfordringer blir da videreført. Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 12 av 13

13 Gymsal på skolen, dvs at dagens gymsal utvides. Trolig må man også utvide kapasiteten knyttet til garderober for å få effekt av større kapasitet i gymsalen. Det er ikke arbeidet videre med plassering av en slik gymsal, men fra tidligere prosjekter er en slik gymsal både lagt i nærheten av dagens, nord for skolen og øst for skolen, da med tilknytning til svømmehall. Kulturhus, dvs i tillegg til idrett, legger til rette for mange ulike former for bruk slik et kulturhus kan være. Kostnadsnivået for et slikt hus vil langt overstige det som var forutsetningen i opprinnelig bestilling og er derfor ikke avklart nærmere. Ved å etablere en idrettshall slik det er beskrevet i dette notatet kan samtidig gi rom for at skolen får en større plass som allaktivitetshus gjennom hele dagen hele året. Det gir at skolen åpnes opp i større grad enn i dag for et mangfold av bruk og at dagens gymsal gjøres om til et amfi for å kunne presentere ulike kulturelle uttrykk. Dermed vil man også ha redusert den interessekonflikt sambruk av hallen vil være. v/ Tore Moldstad Andresen Lunner Kommune Notat om gymsal/idrettshall på Harestua side 13 av 13

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I kroppsøving

Detaljer

Veiledning til læreplan i kroppsøving 1. 4. årstrinn

Veiledning til læreplan i kroppsøving 1. 4. årstrinn side 1 Veiledning til læreplan i kroppsøving 1. 4. årstrinn Aktivitet i ulike bevegelsesmiljøer... 2 Drøfting av kompetansemålene... 2 Operasjonalisering av kompetansemålene... 2 Grunnleggende bevegelser...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Kroppsøving Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i kroppsøving - å kunne uttrykke seg skriftlig i kroppsøving - å kunne lese i kroppsøving

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2014/2015 Fag: Kroppsøving Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede.

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn Årsplan Kroppsøving 4. Trinn 34 35 36 Sansemotori sk trening Tur og aktiviteter i friluft Fokus på eigen innsats Leike og vere med i Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse,

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 7. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Sodalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplærien er innarbeidet i planen

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kroppsøving 8.kl 2015/ 2016 Faglærer: David Romero

Kroppsøving 8.kl 2015/ 2016 Faglærer: David Romero Kroppsøving 8.kl 01/ 016 Faglærer: David Romero Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han.

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 Idrettsaktivitet: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: -Utføre varierte aktiviteter og delta i leik som fremmer

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014

Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014 Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 Slåball følge regler og prinsipp for samhandling og fair play 35 Håndball Landhockey følge regler og prinsipp

Detaljer

ÅRSPLAN KROPPSØVING 8. klasse 2011-2012. PERIODE INNHOLD Arbeidsmåter/metode Mål 1 Aug - Okt. - problemløsing - instruksjon.

ÅRSPLAN KROPPSØVING 8. klasse 2011-2012. PERIODE INNHOLD Arbeidsmåter/metode Mål 1 Aug - Okt. - problemløsing - instruksjon. ÅRSPLAN KROPPSØVING 8. klasse 2011-2012 PERIODE INNHOLD Arbeidsmåter/metode Mål 1 Aug - Okt SAMHANDLING OG SAMARBEID - trening av sosial og fysisk kompetanse - problemløsing - instruksjon - bli trygge

Detaljer

BASISHALL - Et eldorado for motorisk trening

BASISHALL - Et eldorado for motorisk trening BASISHALL - Et eldorado for motorisk trening Nedre Glomma Turnforenings hall i Fredrikstad 1 Hva er en basishall? En basishall er en treningshall med fast oppmontert utstyr, samt et stort utvalg av skumapparater.

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016 Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016 Tid (veke ) Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåt e Vurdering 34-37 Fysisk aktivitet og friluftsliv - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig kvar dag Samtale om

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 11/329-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner ungdomsråd

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

HALVÅRSPLAN HAVLIMYRA SKOLE 10. TRINN Våren 2015

HALVÅRSPLAN HAVLIMYRA SKOLE 10. TRINN Våren 2015 HALVÅRSPLAN HAVLIMYRA SKOLE 10. TRINN Våren 2015 Fag: Kroppsøving UKE 2/3 (Jevnlig hele året) KOMPETANSEMÅL Hovedmål og delmål TEMA/OPPLEGG Kap. I læreboka Grunntrening - Sirkeltrening - Aerobic - Hinderløype

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Lokal læreplan i kroppsøving:

Lokal læreplan i kroppsøving: Lokal læreplan i kroppsøving: Leik Ute Inne Friidrett 60 meter 800 meter Stafett Liten ball Kulestøt Lengde Høyde Fotball Skape relasjoner og bli bedre kjent med hverandre. Trene til idrettsdagen på Dalgård.

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion

Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner Stadion En idrettspark for indre Oslo vest er et anlegg med kapasitet til 50.000 trenende! Ishall og mulighet for OL kunstløp 2022 på Frogner Helårs konkurranseanlegg

Detaljer

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder).

Detaljer

God motorikk som helsekapital og TURN som virkemiddel

God motorikk som helsekapital og TURN som virkemiddel God motorikk som helsekapital og TURN som virkemiddel Frøydis Lislevatn Prosjektmedarbeider Turn i skolen - www.turniskolen.no Prosjektet Turn i skolen Kompetanseutvikling kroppsøvingslærere og ressurselever

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60 UTBYGGING AV FLERBRUKSHALL GODKJENNING AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S 10.12.2012 Utvikling av Fossvangområdet i Bagn

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S 10.12.2012 Utvikling av Fossvangområdet i Bagn Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.02.2013 002/13 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 12/1303 13/958 31/47, C00 Harry Moshagen Utvikling av Fossvangområdet

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 8.årssteg.

Årsplan i kroppsøving for 8.årssteg. Årsplan i kroppsøving for 8.årssteg. Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Idrett og dans 35 Idrett og dans 36 Idrett og dans x2 Friluftsliv Overnattingstur i Friidrett 60 m

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING Føremålet med faget Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. Rørsle er grunnleggjande

Detaljer

Innhald Aktivitetar Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Kompetansemål Elevane skal kunne: Fysisk aktivitet og livsstil, trening og kosthald

Innhald Aktivitetar Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Kompetansemål Elevane skal kunne: Fysisk aktivitet og livsstil, trening og kosthald Årsplan i Fysisk aktivitet og helse Tid Klasse: 8. og 9. klasse 34 samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede Fysisk aktivitet og livsstil, trening og kosthald Info og

Detaljer

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler SØKEINFORMASJON Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler Informasjon til alle som ønsker å leie lokaler for idrettslig aktivitet, trening, arrangementer,

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg.

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Samfunnsfag: 1.2.3.4.: Historie: kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke Geografi:

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING 9. TRINN, 2011 2012 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I KROPPSØVING 9. TRINN, 2011 2012 FAGERTUN SKOLE ÅRSPLAN I KROPPSØVING 9. TRINN, 2011 2012 FAGERTUN SKOLE PERIODE INNHOLD MÅL FOR PERIODEN ARBEIDSMETODER VURDERING 1 AUG-OKT Grunntrening / basistrening gjennom hele året. Frisbee: trening av kondisjon,

Detaljer

ÅRSMELDING Barentshal ene Sør-Varanger KF 2010

ÅRSMELDING Barentshal ene Sør-Varanger KF 2010 ÅRSMELDING Barentshallene Sør-Varanger KF 2010 2 ÅRSMELDING 2010 Innhold: 1. Virksomhetens formål... 3 2. Idrettsanleggene... 4 2.1.1. Fjellhallen... 4 2.1.2. Barentshallen... 5 2.1.3. Barentsbadet...

Detaljer

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Informasjon til Ringerike formannskap 21.01.08 v/ Bjørn Hartz, Helgelandsmoen Næringspark AS (HNP) og Roar Hammerstad, Hole kommune Ringeriksbadet 1 Ringeriksbadet

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 5. trinn 2013/14

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 5. trinn 2013/14 Obj101 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 5. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 35 Ballspill Pasninger

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland

Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland 1 Bakgrunn Området Sædalen og Nattland har hatt en voldsom utbygging og befolkningsvekst de siste ti årene. Aktivitetstilbud for barn og unge har dessverre

Detaljer

Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn

Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn 22.02.2011 oppnevnte Drangedal formannskap et ad-hoc utvalg som skulle få fram og vurdere ulike avtaler og interesser knyttet til bruken av området innenfor reguleringsområde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nesoddtangen skole. Læreplan i kroppsøving; Kunnskapsløftet. Grunnleggende ferdigheter:

Nesoddtangen skole. Læreplan i kroppsøving; Kunnskapsløftet. Grunnleggende ferdigheter: Nesoddtangen skole Læreplan i kroppsøving; Kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig i kroppsøving. Å kunne uttrykke seg skriftlig i kroppsøving. Å kunne lese i kroppsøving.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena, mulighetenes teater Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena er Norges nye storstue for innendørs sykkelsport. Et mulighetens teater for unge,

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Vanvikanhallen. Våre erfaringer og status i dag. www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no. Håvard Fjeldvær prosjektleder.

Vanvikanhallen. Våre erfaringer og status i dag. www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no. Håvard Fjeldvær prosjektleder. Våre erfaringer og status i dag Håvard Fjeldvær prosjektleder www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no Utførelse og størrelse Totalentreprise: Petter Bakøy AS, Rissa Hovedmål: Lengde 100 meter, Bredde

Detaljer

Til politikerne i Nordre Land: Flerbrukshall i Torpa - innspill til videre planlegging

Til politikerne i Nordre Land: Flerbrukshall i Torpa - innspill til videre planlegging Til politikerne i Nordre Land: Flerbrukshall i Torpa - innspill til videre planlegging 1 Innledning Prosessen Utgangspunkt for ønske om en flerbrukshall ligger flere år tilbake. Det er tidligere jobbet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Endringer i læreplan i Kroppsøving 2012 og i forskrift til opplæringsloven

Endringer i læreplan i Kroppsøving 2012 og i forskrift til opplæringsloven Endringer i læreplan i Kroppsøving 2012 og i forskrift til opplæringsloven Lokalt arbeid med læreplanen Bakgrunn for endringene i læreplan og forskrift Hvilke endringer er i forskrift og kompetansemål

Detaljer

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Hensikt Sørge for at ungdommen fortsetter med idrett lengre enn i dag. Dvs legge til rette for gode treningsmuligheter hele året. Bygge en hall som sikrer

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer

Tid: 2 timer i uka. En gang hver måned går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord

Tid: 2 timer i uka. En gang hver måned går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Årsplan i kroppsøving for 3. klasse 2014-2015 Tid: 2 timer i uka. En gang hver måned går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Uke Innhold og fagmomenter Læringsmål:

Detaljer

Endringer i læreplan i Kroppsøving 2012 og i forskrift til opplæringsloven

Endringer i læreplan i Kroppsøving 2012 og i forskrift til opplæringsloven Endringer i læreplan i Kroppsøving 2012 og i forskrift til opplæringsloven Lokalt arbeid med læreplanen Bakgrunn for endringene i læreplan og forskrift Hvilke endringer er i forskrift og kompetansemål

Detaljer

Årsplan i kroppsøving 6. klasse 2015/16

Årsplan i kroppsøving 6. klasse 2015/16 Årsplan i kroppsøving 6. klasse 2015/16 Timetall: 2,5 t/u Faglærer: David Romero Hovedområder i faget for 5. 7. klasse: (Fra DELKs læreplan) Idrett Hovedområdet idrett omfatter bevegelseslek og idrettsaktiviteter

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KROPPSØVING 2015

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KROPPSØVING 2015 KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KROPPSØVING 01 Kroppsøving Graden av måloppnåelse kan der det er naturlig også vurderes med målinger av f.eks spenst, hurtighet, kondisjon, styrke og ballteknikk. IDRETTSAKTIVITET

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN 2015/2016 Faglærer: Carl Petter Tresselt MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING FAIR PLAY

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN 2015/2016 Faglærer: Carl Petter Tresselt MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING FAIR PLAY G T - J ÅPL KOPPØVG FO 7. T 2015/2016 Faglærer: Carl Petter Tresselt ÅL (K06) T DFO VDG F PLY Fair play Jobbe med dette i alle timer genvurdering. leven skal kunne følgje enkle reglar og Jobbe med dette

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

10. KLASSE 2015-16 ÅRSPLAN. Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero

10. KLASSE 2015-16 ÅRSPLAN. Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero 10. KLASSE 2015-16 ÅRSPLAN Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og

Detaljer

Læreplan i kroppsøving

Læreplan i kroppsøving Læreplan i kroppsøving Innleiing Mennesket er skapt i Guds bilete med ånd, sjel og lekam. Bibelen talar og om kroppen som eit tempel for Den Heilage Ande (1.Kor.3.16-17). Difor skal skulen stimulera elevane

Detaljer

Uke Eleven skal kunne Tema Aktivitet Utstyr Svømming 35 36 Gym: Utføre varierte aktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter.

Uke Eleven skal kunne Tema Aktivitet Utstyr Svømming 35 36 Gym: Utføre varierte aktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter. Uke Eleven skal kunne Tema Aktivitet Utstyr Svømming 35 36 Gym: Utføre varierte aktiviteter som bygger opp kroppen på Hoppe tau Kortstokk Tau Leike og være med i aktiviteter i variert miljø der sanser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER OG LOKAL LÆREPLAN I KROPPSØVING

VURDERINGSKRITERIER OG LOKAL LÆREPLAN I KROPPSØVING TRONDHEIM KOMMUNE VURDERINGSKRITERIER OG LOKAL LÆREPLAN I KROPPSØVING HOEGGEN SKOLE, august 2012 [Velg dato] INNHOLD OVERORDNET MÅLSETTING... HOVEDOMRÅDER... GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER... LÆREPLAN 8. -10.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

Utegym: Hauk og due Haien kommer Stiv heks Lenkesisten Per Sjuspring. Personlig hygiene: Samtale om viktigheten av å dusje etter gymtimen.

Utegym: Hauk og due Haien kommer Stiv heks Lenkesisten Per Sjuspring. Personlig hygiene: Samtale om viktigheten av å dusje etter gymtimen. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategier og vurderingsformer Aktivitet i ulike rørslemiljø Elevene skal kunne: Uke 34 Uke 35 -Forklare hva personlig

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Saksfremlegg Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Arkivsaksnr.: 15/1492-4 Arkivnr.: D11 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Læreplan i kroppsøving Fra underveisvurdering til sluttvurdering Utdanningsdirektoratet 19.april-2013

Læreplan i kroppsøving Fra underveisvurdering til sluttvurdering Utdanningsdirektoratet 19.april-2013 Læreplan i kroppsøving Fra underveisvurdering til sluttvurdering Utdanningsdirektoratet 19.april-2013 Privatistordningen i faget Hvorfor endring? Bruk av prestasjonstester Skolene har ulik opplærings-

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 28/15 Behandling: Innstillingen

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

Harestua Aktivitetspark. Harestua Idrettslag 03.12.2009

Harestua Aktivitetspark. Harestua Idrettslag 03.12.2009 Harestua Aktivitetspark Harestua Idrettslag 03.12.2009 Bakgrunn og behov Harestua IL har tilgjengelig gressbane kun 3 av årets måneder Harestua IL er i vekst og tilgangen av spillere er størst blant de

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Fagplan i kroppsøving ved Andebu ungdomsskole, 2011

Fagplan i kroppsøving ved Andebu ungdomsskole, 2011 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Fagplan i kroppsøving ved Andebu ungdomsskole, 2011 Vurdering: Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene som må ses i sammenheng med formålet i faget. Delmål er etapper

Detaljer