Pilegrimsvandrar i Fron

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilegrimsvandrar i Fron"

Transkript

1 Pilegrimsvandring har lange tradisjonar i Europa. Dette motivet er frå Galicia i Spania med tittel Monumento al peregrino. Med kamskjell i hatten og pilegrimsstav i hand mot målet, Santiago del Compostela i nordvest-spania. Spansk postkort utlånt av redaksjonen. Pilegrimsvandrar i Fron Denne artikkelen fortel om pilegrimsleia frå Frya til Otta. Artikkelforfattaren har gått til Trondheim fleire gonger. Han meiner leia kan gjerast langt betre enn i dag der ho går i eit mektig kulturlandskap. Av Tormod Berger Det er ofte slitsamt å vera pilegrim. Spesielt viss du går langt, og særleg viss du følgjer pilegrimsleia oppover Gudbrandsdalen. Med tung bør skal du høgt opp og bratt ned. Vel! - så blir du ofte kei, og må setja deg ned. Og om ikkje anna så oppdagar du i allfall den fantastiske utsikta, den storslagne naturen, dei særeigne, gamle bygningane. Og historia! Noko får du med deg undervegs, anna må du lesa deg til. Det er ingen som bestemmer kvar pilegrimen skal gå, berre han eller ho held seg unna gardstun og dyrka mark. Det er mogleg å leggje opp si eiga vandring, og det er alltid mogleg å følgje E 6 eit stykke, dersom beina og ryggen blir for vonde. Og det skjer garantert at kroppen protesterer, før eller sidan. Sjølv godt trente vandrarar rapporterer om det, særleg etter ein tur oppover Gudbrandsdalen. Kva er ein pilegrim? Å vera pilegrim er ikkje det same som å ta seg ein tur. Pilegrimen går som regel i mange dagar, ofte veker, og møter nye 5

2 Norske pilegrimar på vegen opp frå Ryssland mot Skar. Foto: Arne Hernæs. utfordringar kvar dag. Ein opplever etter kvart at det er såre godt å kjenne gleda ved at kroppen klarer dette, at sjølv vonde bein og øm rygg, gnagsår og muskelsmerter som regel ikkje set stopp for vandringa. Den store gleda over å leggje seg rett ut i graset på ein setervoll, trekkje pusten djupt og berre sjå opp i trekronene eller den høge himmelen, den gleda får du berre når du er ordentleg kei. Og det er først når du har gått ei stund at du verkeleg klarer å glede deg over alt du opplever; naturen omkring deg, fellesskapen med dei andre, din eigen styrke trass i at du er sliten, øm eller gjennomvåt av sveitte eller regn. Eg vart ein gong spurt om korleis det var å gå i regnvêr, og svaret mitt var at det spelte inga rolle. Våt er ein jo likevel. Det ubehagelege kjem når ein skal krabbe ned i soveposen klissvåt, eller 6 skal ta på seg våte klede neste dag. Men også det blir fort ein vane. Pilegrimsvandring er så mangt, og det er eigentleg opp til den enkelte å definere både form og innhald. For nokre er den åndelege dimensjonen viktigast, for andre er det natur- eller kulturopplevingar. Men eitt felles trekk er at pilegrimen opplever ei vridning av fokus til dei nære og enkle tinga, kva som eigentleg har verdi. Han eller ho lærer fort kor viktig det er å leva her og nå, set pris på dei gode møta med andre menneske undervegs, og får sterke og inderlege naturopplevingar. Pilegrimsvandring er ikkje ein eksotisk form for ferie, det er ein livsstil og ei livshaldning: Å sjå samanhengen mellom stadig å vera undervegs mot eit fysisk mål, og å vera undervegs mot noko der framme i sitt eige liv.

3 Målet blir ofte av mindre verdi etter kvart som ein vandrar,- det er livet undervegs som betyr mest for mange. Mi vandring i Gudbrandsdalen Eg må nok vedgå: På den fyrste lange vandringa mi, frå Oslo til Nidaros, fekk eg ikkje den djupaste opplevinga av Fron eller resten av Gudbrandsdalen. Eg og dei eg gjekk saman med, var opptatt av å følgje ein dagsplan som var ganske hard. Som gode pilegrimar hadde vi sjølvsagt eit mål langt der framme, men vi hadde også planlagte dagsetappar. Det betydde bl. a. at vi følgde E 6 eit godt stykke i staden for å følgje den meir strevsame pilegrimsleia. Men så har eg gjort noko med dette seinere, og har etter kvart fått med meg heilt andre opplevingar av dette området, som eg også gjerne unnar andre å ta del i. Bilen regjerer Eg har gjort meg tankar over vegane i Gudbrandsdalen: Dei er bygde eine og åleine for bilistane. Mange stader er det riktig nok eit bra nett av småvegar som er gode for vandrarane, men over lange strekningar finst det berre kronglete stigar som einaste alternativ til E6, så langt eg har kunna observere. Og langs E6 er det berre 15 cm vegskulder som kan brukast av vandrarar, og det er ikkje til noko glede! Dette er ikkje berre ei sak for pilegrimar, men også for andre farande folk, til fots, på sykkel, til hest osv. Det var fyrst som pilegrim oppover Gudbrandsdalen at eg oppdaga den enorme dominansen bilismen har fått på vegutforminga. Tenk om ein eller annan kunne reise seg og krevja rett for andre trafikantar! Historia bak Prosjektet med pilegrimsleia i vår tid starta med Eivind Luthens bok frå 1992: I pilegrimenes fotspor. Året etter fekk Luthen frie hender til å arrangere ei eiga utstilling om pilegrimar på Norsk veg-museum i Fåberg. Odd Kjærem ved fylkesmannens kontor i Lillehammer las boka og besøkte utstillinga. Såleis kom han på ideen om å merke dei viktigaste pilegrimsvegane. Han sende eit forslag om dette til Fylkesmannen i Oppland som gav ideen til Miljøverndepartementet, der ministeren sjølv, Torbjørn Berntsen, tente på ideen. Oppgåva vart delegert til to direktorat: Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning. Dei sette i gang med ein gong, og hadde den fyrste pilegrimsleia ferdig rydda og merka frå Oslo til Nidaros i Den første organiserte pilegrimsvandringa i Gudbrandsdalen skjedde altså denne sommaren, og Torbjørn Berntsen var sjølv på plass og markerte den høgtidlege opninga i Nord- Sel var altså året da interessa for pilegrimsvandring vart født på nytt her i landet. Nye pilegrimsvegar er rydda og merka i åra som har gått. Den fyrste leia i 1997 gjekk vestover frå Oslo via Bærum og svinga så nordover på vestsida av Mjøsa. I 1999 vart også den historiske ruta frå Oslo og nordover via Hamar rydda og merka. I åra etterpå er det etablert fleire pilegrimsvegar til Nidaros; frå Stiklestad, frå Sverige og nordover via Østerdalen. Det er rydda og merka veg frå Tønsberg til Oslo og frå Halden til Oslo. Ei rute frå Seljord til Røldal er gått opp, og merking er her i gang. I Valdres er det ei pilegrimslei frå Hedalen og nordover, og ei ny rute frå Hovden til Røldal er nå på plass. Ei rekkje guidebøker og andre handbøker 7

4 Tusenårsstaden i Oppland hausten Det blir arbeidd for at dette viktige kulturminneområdet skal bli eit sentralt pilegrimsmål i fylket. Foto: redaksjonen. for pilegrimar er komne ut, og infrastrukturen, med rimelege overnattingstilbod, blir utbetra. Interessa for pilegrimsvandring har vore sterkt stigande dei siste åra, og mange utlendingar kjem hit kvart år for å vandre. I 1996 vart også ein eigen interesseorganisasjon, Pilegrimsfellesskapet St. Jakob stifta, med kontor i Oslo. Parallelt med dette har den opprinnelege pilegrimsleia vore i forfall. Merkestolpar er øydelagde og fjerna, eller dei er rett og slett nedgrodde. Trass i at mange har gått, er også den opphavlege pilegrimsleia mange stader grodd att. I tillegg er det ei samstemt oppfatning blant dei som går at leia ikkje er god nok og bør justerast fleire stader. Det er nå løyvt pengar frå Miljøverndepartementet til eit tre-årig opprustningsprosjekt av pilegrimsleia, der 8 også heile infrastrukturen skal vurderast. Dei to trøndelagsfylka og Oppland fylke er med i dette prosjektet. Alle som arbeider for og med pilegrimssaka i Norge har nå store utfordringar framfor seg. Pilegrimsleia gjennom Fron og litt til Etter ei fin og god vandring på skogsvegen frå Ringebu over Kjønnås får pilegrimen eit storslagent møte med Fron nettopp når grenseelva Frya skal passerast. Ved Bersveinshølen er det langt ned, og det er viktig å halde godt fast i rekkverket på trebrua når du ser ned i dei frådande vassmengdene. Kontrastar i natur og landskap følgjer deg heile vegen vidare. På andre sida av jorda som strekkjer seg langs elva går du inn i furuskogen og følgjer sporet av den eldste kjente tjodvegen

5 i Fron forbi ei rekkje militære lagerhus, som overraskande nok ligg pent plassert i terrenget. Herifrå er det ikkje langt ned til Frya og Kongsvegen som går jamnt og pent i eit idyllisk landskap like ved E 6, og nesten treffer denne før han svingar av og går ganske bratt opp til området med det merkelige navnet Hakkemett. Til Hundorp, Steig og Gudbrandsdalsdomen Så ber det vidare til Hundorp som vi hørte om i historietimane, men kanskje aldri før har sett på nært hald. Her ligg gravhaugane på førkristen tid, fleire i talet. Nå har vi sjansen, og her er det godt med opplysningsskilt for dei av oss som ikkje hugsar alt på rams. Og pilegrimar som vil overnatte her, kan gjera det. For pilegrimane kan det vera litt ubehageleg å måtte krysse E6, for like etter å krysse på nytt for å koma attende til nordsida. Nå er det avtala med grunneigaren at pilegrimar som ikkje ønskjer å gå ned til den historiske garden, kan gå vidare på nordsida av europavegen fram til Sør-Fron kyrkje. Høgt oppe i lia ligg Steig, som ein gong i tida også var maktsenter - ja, til og med kongsgard. Denne garden er også nemnt i Snorres forteljing om den historiske hendinga med Dale-Gudbrand og kong Olav på Hundorp i Truleg gjekk den gamle pilegrimsleia forbi Steig, og det er godt mogleg å velja denne ruta også i dag. Da går ein oppover i staden for nedover mot Frya, men det er lange og bratte bakkar opp, og like bratt ned att! Attende til Sør-Fron kyrkje. Dette er eit landemerke, og ein opplagt stad for ein pust i bakken. Kyrkja er den største i Gudbrandsdalen, og blir også kalla Gudbrandsdalsdomen. Vel, om kyrkja ikkje akkurat er ein katedral, så er ho spesiell Frå den gamle kyrkjegarden der stavkyrkja på Listad stod mot slutten av 1700-talet. Foto: Arne Hernæs. med si oktogonale form. Pilegrimar bør sjå inn i kyrkja, så sant ho er open, og gjerne leggje middagsbøna hit. Vegen vidare går eigentleg opp på baksida, forbi prestegarden og opp bakken til fylkesvegen og vidare nedover forbi dei historiske Listadgardane. Her kan ein også ta ein liten avstikkar opp i høgda og sjå på dei gamle kyrkjetuftene, merka med eit trekors. For vandrarar som vil ta ein lettare veg, er det i staden godt mogleg å følgje vegen som går forbi kyrkja og fram til E 6. Herifrå går det ein behageleg gangveg vidare, så ein slepp å kjempe seg fram på ein ofte tungt trafikkert kjøreveg. 9

6 Svevnstova på Sygard Grytting frå rundt år Her kan rundt 20 pilegrimar overnatte idag. Foto: Stig Grytting. Svevnstova på Sygard Grytting Neste stopp er Sygard Grytting. Når vi skriv om pilegrimsvegane, prøver vi å la vera å fortelja kvar pilegrimane skal overnatte, vi berre fortel nøkternt om alternativa. Folk må sjølve få lov å velja. Men Sygard Grytting er nærast obligatorisk. Det skulle berre mangle, sidan dette er det eldste pilegrimsherberget i landet som framleis er i drift. I Svevnstova frå 1300-talet finn pilegrimane enkle senger, slik dei gjorde i middelalderen, og det er historisk sus over garden. Frå Sør-Fron kyrkje og hit er det berre ei stutt strekke på 300 m der pilegrimane må følgje E6, etter at den parallelle gang- og kjørevegen sluttar ved brua over elva Augla. Så er det berre å ta opp til høgre og følgje jordekanten fram til Sygard Grytting. Vegen går til himmels Men herifrå startar stigninga opp den fyrste av i alt seks,- til dels bratte, klatreetappar fram til Otta! Frå Sygard Grytting må pilegrimane gå litt attende og over ei steinrøys og langs ein stig oppover i eit svært frodig landskap ved sida av Lauvåa. Deretter tek pilegrimsleia til venstre, følgjer Skarsvegen fram til dei nedlagte heimane i Skar, og fortset vidare til den tidlegare husmannsplassen Øyakleiva. Her kjem stigen etter kvart ut på fylkesvegen i Sødorp. Her må vandraren ta inn gardsvegen til Kroken, og så følje Skarsvegen vidare oppover og fram til dei skrøpelege restane av den gamle garden Skar og vidare til husmannsplassen Øyakleiva. Like bortanfor ser det ut til at pilegrimsleia endar i ein fjellvegg, men snur brått 10

7 Utsynet er imponerande mot Ruste og Vinstra. Foto: Arne Hernæs. Kyrkjerøsa i Sødorp, der Brandvold-kyrkja stod til midt på 1700-talet. Foto: redaksjonen. 11

8 leia vidare held seg oppe i høgda. Han tek av ved baksida av Toksegardane og gjennom skogen fram til Gurilykkja. Like ved garden Brenna ber det bratt opp i åsen. Ruta går ned i søkket og passerer over Byrebekken, og litt lenger framme tek han ein sving rundt garden Stuslia før han på nytt går nedover mot sivilisasjonen. Eit stykke nedanfor garden Svan kjem pilegrimsleia inn på Gravdalsvegen eit stutt stykke ned til Stø og vidare nordover til han kryssar Bosåa. Det stutte stykket langs elva nedover til Gardvegen er til dels laga som ei hylle i fjellet i eit ganske fantastisk landskap, som er verdt å sjå! Det er mangt å sjå etter pilegrimsleia i Fron. Dette er ein viril mann blant skålgropene i Sødorp. Det er mykje som talar for at det har vore eit etablert samfunn her i 3000 år. Foto: redaksjonen. og klatrar pent og ordentleg oppover fjellsida, og ein kan glede seg over ei fantastisk utsikt nedover dalen. Og viss du ser nokre store fuglar som kretsar rundt her, er det heilt sikkert fjellvåk, eller piparørn som ho blir kalla på Fron. I rolegare lende Pilegrimsleia går inn på ein skogsveg, og kjem etter kvart fram til fylkesvegen som fører nedover mot Vinstra. Vegen går naturlegvis forbi Nordgard Hågå, Per Gynt Gården, og litt lenger nede går vegen over Sula eller Ådalen, som han blir kalla lokalt. Her kan ein, viss det er ønskjeleg, gå ned til Vinstra sentrum, men pilegrims- Mot Kvam Så følgjer vi kjørevegen ei dryg halv mil fram til Kvam. Det vil seia: Pilegrimsleia går ikkje til Kvam sentrum, men her er det sjølvsagt fullt tillate å laga sin eigen vri. Pilegrimane går over Storåa rett opp for Kvernhølen, der det elles er fint å ta seg ein dukkert. Så følgjer dei glade (og kanskje reine) pilegrimane elva nedover på vestsida og går oppover vegen mot Leinebakkane eit stykke og vidare gjennom Bergumsfeltet. Deretter svingar ein ned Steinråket mot garden Kilden (Kjelden) og turen går gjennom hamnehage, bjørkeskog og anna skog vestover, stort sett like ved sida av E 6. Pilegrimsleia følgjer deretter kraftlina, framleis like ved E 6, forbi den nedlagte garden Vassveite. Litt lenger borte langs kraftlina svingar pilegrimsleia markert oppover og fortset opp til dei tre gardane Løften. Frå den nordlegaste av desse går det ein stig nedover til garden Bjørkerusta, ikkje langt frå hovudvegen. Den fjerde av dei seks klatreetappane mellom Hundorp og Otta er lang, til dels bratt og ganske krevjande! Vegen innover 12

9 Kvam i vårdrakt. Pilegrimsleia går i dette fine kulturlandskapet. Foto: redaksjonen. Vik i Kvam, der det har vore sagt at Olav Haraldson vart fødd. Pilegrimsmålet idag er Nidaros, der Heilag Olav ligg gravlagt. Foto: redaksjonen. frå Bjørkerusta går forbi ein skytebane, passerer gardane Knutslykkja og Dalum, og fortset der rett fram eit stutt stykke. Vandraren har nå eigentleg lagt Fronsbygdene bak seg, men det er heilt greit å fortsetja inn i Sel kommune. Vegen blir etter kvart til ein dårleg stig, og frå toppen ved Fagerli går det svært bratt nedover gjennom eit ulendt terreng til Varphaugen. Den siste biten er det mogleg å gå på skogsveg. Ei trøyst er det kanskje at det iallfall er ei fin utsikt frå høgdene! Pilegrimsleia gjennom dei to Fronkommunane er på 40 km. God vandring! 13

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Skiheistoppen. Frå toppen av skiheisen. Hit er det lett å ta seg opp, og det er fin utsikt både mot Gol og innover mot Hemsedal.

Skiheistoppen. Frå toppen av skiheisen. Hit er det lett å ta seg opp, og det er fin utsikt både mot Gol og innover mot Hemsedal. Mange turstigar i Gol er godt rydda og merka. I denne faldaren finn du omtale av 16 turar. Dei fleste er rundturar, og gjort unna på 2-3 timar i familietempo. Turane har relativt stor høgdeskilnad Dei

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming

Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming SSR= Sentralt stadnamnregister, Kartverket sitt register over godkjende namn Finn alle godkjende stadnamn/vegnamn som òg er kartfesta på http://www.kartverket.no/kart/stedsnavn/sentralt-stadnamnregister-ssr/

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011

ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011 ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011 Mangt kan ein kan rapportera frå i eitt årsoppgjer for diakoniarbeidet

Detaljer

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane 1 FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Else Mundal er professor i norrøn filologi og arbeider for tiden ved Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen.

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Randi Nygård: Kjære forsamling

Randi Nygård: Kjære forsamling Randi Nygård: Kjære forsamling Først vil eg takka for at eg blei invitert til denne konferansen. Det var ei overraskande henvending, og eg skal snakka litt om korleis det er å bevega seg rundt i rullestol.

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig.

Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig. Idrettsåret 2006! Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig. Januar Starta friskt med tur på Auskjeret 1. nyttårsdag.gradestokken

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang

Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang Foredrag på Gudbrandsdalsseminaret 2013 Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang Av Per Ottesen Når eg fortel at innlandskommunane, kanskje særleg i Oppland og Telemark, hadde store skatteinntekter

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Å leve av og med naturen.

Å leve av og med naturen. Vilt, vakkert og vått. Eidfjord og Hardanger var eit naturleg utgangspunkt for the Dale Oen Experience sin første tur. Tolv utvalde skuleungdomar frå Hordaland fekk ei oppleving heilt i Alexander og Robin

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer