MUSEUM I GYLDENBORG KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND - KONGSVINGER FESTNING LERCHE ARKITEKTER AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSEUM I GYLDENBORG KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND - KONGSVINGER FESTNING LERCHE ARKITEKTER AS 21.06.2011"

Transkript

1 MUSEUM I GYLDENBORG KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND - KONGSVINGER FESTNING

2 KONGSVINGER FESTNING OVERSIKTSBILDE

3 KONGSVINGER FESTNING AAMODTGÅRDEN GYLDENBORG OVERSIKTSBILDE

4 Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Prosjektet Gyldenborg museer, marked, reiseliv og attraksjonskraft i Kongsvinger Festningsmuseet ligger i det gamle provianthuset fra 1682 og består av 4 utstillinger som gir innblikk i Norges forsvarshistorie fra vikingtiden frem til 1960 årene. Museet inngår i dag i den virksomheten som Forsvarets avdeling for kultur og tradisjoner (FAKT) har på festningen og driftes av Kongsvinger festnings venner på oppdrag fra FAKT. Det er ingen konservator knyttet til virksomheten på festningen. Kort historikk Det militære nærværet i Kongsvinger og festningens betydning representerer en ubrutt forsvarshistorie fra 1650 årene frem til Mange av aktivitetene på har hatt, og vil også i fremtiden ha militærkulturell og nasjonal historie som utgangspunkt. Kongsvinger festning ble bygget på slutten 1600 tallet ved fergestedet over Glomma for å sikre og forsterke det eneste naturlige hinderet på denne veien fra Sverige mot Christiania. Samtidig ble dette starten på Kongsvingers byutvikling. Byen oppsto som et handelssted da festningen ble bygget. Festningen sto ferdig i 1682, og dette ble starten på bebyggelsen Kongsvinger leir i sørhellingen nedenfor Festningen. De første beboerne var militære og deres familier, samt håndverkere tilknyttet festningen. I løpet av årene vokste det frem en betydelig handelsvirksomhet. Festningen består i dag av hovedanlegget fra tallet med forterreng og noe nyere bebyggelse. Festningen er det best bevarte barokke anlegget av våre festninger. Blant byggene er Provianthuset det eldste. Arsenalet og den nye Kasernen ble oppført på 1700 tallet. På forterrenget er det oppført to nyere bygg, hvorav den nye administrasjons og kantinebygningen, «Gyldenborg», ble oppført så sent som i Festningen har selvsagt en viktig militær symbolverdi, men har, i tillegg til det militærhistoriske, blitt en attraktiv og naturlig arena for ulike kulturelle og sosiale aktiviteter etter at den ble åpnet for allmennheten. er et av Hedmark fylkes viktigste kulturminner og kulturarenaer, og regnes som et av få store fyrtårn i reiselivssammenheng. Festningen har i mange år vært en viktig kulturarena i regionen. Utviklingsplanen som er utarbeidet for festningen legger vekt på at anlegget også i fremtiden skal være en viktig og åpen arena for mange ulike kulturuttrykk, herunder kunst, kultur, opplevelser og næring. Kulturfestningen i Grenseland Som for de andre Nasjonale festningsverkene utgjør selvsagt militærhistorien selve fundamentet i utviklingen og formidlingen av de historiske og nye fortellingene om attraksjonen. Samtidig er det viktig at hver festning fremstår og kjennetegnes med sitt særpreg. Erik Werenskiold har en viktig plass i norsk kunsthistorie. Kongsvinger festning og kommandantboligen var hans barndomshjem. Dette gir en eksklusiv mulighet til merkebygging rundt ham og hans kunst. Kongsvinger kommune har en samling litografier, raderinger og tegninger som de lenge har ønsket å kunne plassere på et visningssted som er tilgjengelig for allmennheten. Kongsvinger festning er en pilot for utvikling av bygg og innhold i bygg innenfor de antikvariske rammer som et slikt anlegg setter. Hotellprosjektet i Kasernen som ferdigstilles i 2012 følges eksempelvis med stor interesse både i offentlige og private fora. Planene som er lagt for et kultursenter i Arsenalet med bl.a. et gjesteatelier og konsert /opplevelsesarena har også nye og spennende elementer i seg. Utvikling av Festningen og Øvrebyen er en del av Kongsvingers byutvikling Gjennom kommuneplanen har et enstemmig kommunestyre vedtatt at Kongsvinger festning og Øvrebyen aktivt skal brukes for å styrke byens kvalitet, særpreg og identitet. Målsettingen er å trekke festningen og Øvrebyen mer aktivt inn i byen og byens liv både funksjonelt og visuelt, som historieforteller og identitetsskaper for byen. PROSJEKTBESKRIVELSE Side 1 av 8 LERCHE ARKITEKTER Side 2 av 8 AS

5 Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Kommunen fikk i 2009 Statenss bymiljøpris. I juryens begrunnelse heter det: Kommunen har gjort sammenhengen mellom fortidens kulturminner ogg nåtidens byutvikling til et sentralt element i arbeidet med å styrke Kongsvinger somm by og regionsenter. Det viktigste strategiske grepet er påpekingen av en visuell akse mellomm festningen og Glomma/Mølleruinene. Langs denne aksen er alle utviklingstrinnene i Kongsvingers historie representert. Slik settes alle kulturminnene i en sammenheng som s er større enn hvert enkelt element. Et viktig prosjekt som det nå jobbes med for ytterligere å byggee opp underr dette er utvikling av Festningsavenyen. Det er kommunalt t vedtatt å utvikle Storgata fra brua over Glomma opp til festningen som en historiefortellende bygate med særligg høy kvalitet. Det er utarbeidet et designprogram for f hvordann denne forbindelsen kan k utformes, med spesielt gatedekke, belysning, beplantning, informasjon, kunstnerisk bearbeidelse.. Det vil være av betydning for Festningsavenyen at målpunktet ved festningen kan ha historisk informasjon om koplingene mellom elv bysenter Øvrebyen festningen. Gyldenborg kan bli et velegnet informasjonssenter for Festningsavenyen. Det utvikles i løpet av høsten kriterier for tildeling t av midler i et nasjonalt program for Nasjonale bygater og plasser, der Festningsavenyen trolig vil være en tidlig søker. I tillegg er det satt fokus på utvikling av Øvrebyen. Det er gitt midler m gjennom fylkeskommunen til et LUK prosjekt (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) der det jobbes j med å foredle og videreutviklee Øvrebyenn innenfor fire temaer boområde, kulturbasert næringsutvikling, kulturhistorie/identitett samt aktiviteter. Dette 3 5 årige prosjektet utvikles i tett samarbeid mellom Kongsvinger kommune, Gamle Øvrebyen vel, de næringsdrivende i Øvrebyen og Kvinnemuseet Museene i Glåmdalen. Tiltak for aktivisering av Gyldenborg vil være et viktig grep i sammenheng med LUK arbeidet. Gyldenborg Gyldenborg er et undervisnings og kantinebygg oppført i Det mottok forsvarets byggeskikkpris i Tidligere sto det enn tyskerbarakke på stedet med samme funksjon. Parkeringsplassen utgjør det som s tidligere var Kommandantenss hage. Bygningen er navngitt etter det første anlegg på Vingersberget: : Gyldenborg. Bygget ble oppført etter en arkitektkonkurranse basert på strenge føringer fra Riksantikvaren m.h.t. størrelse, gesimshøyde og mønehøyde samt utforming. Dispensasjon Fjellrypa Rådgivning mai 2011 Side 3 av 8 Fjellrypa Rådgivning mai 2011 LERCHE ARKITEKTER Side 4 av 8 AS

6 attraksjonskraft. Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, ble gitt i forhold til å bygge i det fredete fortterreng. Etter at HV 04 la ned sin virksomhet i 2005 har Nasjonale Festningsverk leiet ut bygget til ulike leietakere. I dag er det ingen faste leietakere i underetasjen. ACTA kapitalforvaltning, Glåmdal HMS og G1812 Invest leier i dag store deler av 1 etasje. I 2.etasje er Gandalf kommunikasjon leietaker. Underetasjen og de store møterommene/auditoriet i 1 etasje leies tidvis ut til ulike møter og arrangement. Markedssituasjonen Kongsvinger festning representerer en viktig del av opplevelsesnæringene i Hedmark. Opplevelsesnæringer er attraktive som næringer fordi de både representerer egen verdiskapning, gir vekstimpulser til andre næringer og gir attraksjonskraft og profil. Ved å videreutvikle tilbudet på festningen vil det samtidig genereres inntekter til andre. Gjennom å ta utgangspunkt i kultur og kulturarv, som er typisk for Hedmark, kan en utvikle opplevelser som er vanskelig å kopiere og som gjesten må oppsøke Hedmark for å ta del i. Kongsvinger har ca innbyggere ( i byen). I regionen bor det Kongsvinger er i nasjonal sammenheng ingen tung reiselivsdestinasjon. Byen har heller ikke omfattende industri eller næringsliv som tiltrekker forretningstrafikk av vesentlig betydning. Kongsvinger festning kan derfor i liten grad trekke veksler på allerede etablerte markeder / kundegrunnlag. I 2010 ble det registrert totalt besøkende til Hedmark (reiselivsstatstikk) av dem utgjorde de som besøkte Kongsvingeregionen ca.18 % ( ). Reiseavstanden til de store befolknings og næringslivskonsentrasjonene i Oslo området er kort ca. 1 time og 15 minutter til Oslo sentrum og ca. 45 minutter til Gardermoen. Veinettet er de siste årene blitt noe utbedret, og offentlig kommunikasjon (buss/tog) til og fra Oslo og Gardermoen er godt utbygget. Avstandene er følgelig langt fra uoverkommelige, forutsatt at destinasjonen Kongsvinger festning alene kan etablere en tilstrekkelig attraksjonskraft. Norges festninger er populære besøksmå. I 2010 besøkte over 2 millioner festningene. Med sin helt unike ramme og omgivelser har Kongsvinger festning et potensiale til å bli en enda mer besøkt festning. Videreutvikling av kurs /konferansepakker, med hovedvekt på høst, vinter og vårsesongene, vil medvirke til at festningen blir en helårsdestinasjon. Festningshotellet kommer til å bli en unik opplevelse både for kurs / og konferansegjester og i tilknytning til store høytider, jubileer og lignende. Det er mulig å overnatte på noen av de Norges festninger er populære besøksmå. I 2010 besøkte over 2 millioner festningene. Med sin helt Museum unike ramme i Gyldenborg og omgivelser har på Kongsvinger Kulturfestningen et potensiale i Grenseland, til å bli enda mer besøkt Museum festning. i Videreutvikling Gyldenborg Kongsvinger av på kurs /konferansepakker, Kulturfestningen Festning med i Grenseland, hovedvekt på høst, vinter og vårsesongene, vil medvirke Kongsvinger til at festningen Festning blir en helårsdestinasjon. Festningshotellet kommer til å bli en unik opplevelse både for kurs / og konferansegjester og andre i tilknytning festningsverkene til store høytider, også, men jubileer det og er ingen lignende. som Det har er gjennomført mulig å overnatte et så omfattende på noen av og de andre tilpasset festningsverkene utviklingsprosjekt også, tilpasset men det reiseliv er ingen på noen som har festning gjennomført i Norge. Det så foreligger omfattende planer og tilpasset for videreutvikling utviklingsprosjekt av kulturtilbudene tilpasset reiseliv på festningen. på noen festning Det skal legges i Norge. til Det rette foreligger attraktive Side planer 5 av 8 for helårstilbud Fjellrypa videreutvikling Rådgivning både for av mai kurs kulturtilbudene 2011 og konkurransegjester, på festningen. tilreisende Det skal legges og befolkningen til rette for i attraktive regionen. helårstilbud Det gjelder også både serveringstilbudet. for kurs og konkurransegjester, tilreisende og befolkningen i regionen. Det gjelder også serveringstilbudet. Museene i regionen Museene Kvinnemuseet i regionen Museene i Glåmdal er fra 1. januar 2010 en avdeling i Hedmark Kvinnemuseet fylkesmuseum AS, Museene og dermed i Glåmdal en del er av fra et av 1. januar landets 2010 største en avdeling museer med i Hedmark stor bredde i fylkesmuseum fagkompetansen. AS, Det og dermed utarbeidet en del en av strategisk et av landets plan største for fylkesmuseet, museer med og stor innenfor bredde følgende i fagkompetansen. fire satsningsområder Det er skal utarbeidet arbeides en strategisk på tvers i plan organisasjonen: for fylkesmuseet, Teknisk og drift innenfor og følgende fire vedlikehold, satsningsområder samlingsforvaltning, skal det arbeides formidling på tvers og forskning/kunnskapsproduksjon. i organisasjonen: Teknisk drift og Samlet har vedlikehold, Hedmark fylkesmuseum samlingsforvaltning, AS 130 ansatte formidling og et og budsjett forskning/kunnskapsproduksjon. på ca. 100 millioner kroner. Samlet har Hedmark fylkesmuseum AS 130 ansatte og et budsjett på ca. 100 millioner kroner. Museet har behov for å styrke sin regionale rolle i denne delen av fylket. I Kongsvinger ligger Museet forholdene har særlig behov godt for å til styrke rette sin for regionale å utvikle en rolle sterkere i denne faglig delen tyngde av fylket. og I Kongsvinger ligger forholdene informasjonsvirksomhet særlig godt til knyttet rette for til å det utvikle historiske en sterkere forholdet faglig mellom tyngde festning, og by, elv og informasjonsvirksomhet grense. knyttet til det historiske forholdet mellom festning, by, elv og grense. Avdelingen i Kongsvinger regionen har pr. i dag syv fast ansatte fordelt på fire ulike Avdelingen lokaliteter. I i tillegg Kongsvinger regionen kommer prosjektmedarbeidere har pr. i dag syv gjennom fast ansatte hele fordelt året. Å på få fire samlet ulike staben lokaliteter. under ett tak I tillegg er et faglig, kommer økonomisk prosjektmedarbeidere og sosialt begrunnet gjennom ønske hele fra året. fylkesmuseet. Å få samlet staben Avdelingen under ett tak har er pr. et faglig, i dag ikke økonomisk egnede arealer og sosialt for begrunnet kommentarutstillinger, ønske fra fylkesmuseet. byhistoriske og regionalhistoriske Avdelingen har pr. utstillinger. i dag ikke egnede Avdelingen arealer har for heller kommentarutstillinger, ikke et auditorium der byhistoriske besøkende og kan få et regionalhistoriske samlet innblikk i utstillinger. distriktets historie Avdelingen via f. har eks. heller et billedspill. ikke et auditorium der besøkende kan få et samlet innblikk i distriktets historie via f. eks. et billedspill. Magasinforholdene er mangelfulle, og kapasiteten er i dag sprengt. Å få gode oppbevaringsmuligheter Magasinforholdene er mangelfulle, for samlingene og kapasiteten som skal være er i dag lokalt sprengt. tilgjengelige, Å få gode er derfor også et ønske oppbevaringsmuligheter fra fylkesmuseet. for samlingene som skal være lokalt tilgjengelige, er derfor også et ønske fra fylkesmuseet. Gyldenborgs muligheter Gyldenborgs er muligheter solid og velegnet for ønsket ombygging innvendig. Skisser fra arkitekt viser tilfredsstillende Gyldenborg er solid muligheter og velegnet for bruk for ønsket til utstilling, ombygging informasjonsprogram/film/forelesning, innvendig. Skisser fra arkitekt viser arkiv tilfredsstillende og administrasjon. muligheter Det for synes bruk ikke til utstilling, å være behov informasjonsprogram/film/forelesning, kostbar teknisk oppgradering av bygningen. arkiv og administrasjon. Det omfattende Det kjøkkenet synes ikke forventes å være behov flyttet for opp kostbar til hotell/konferanse enheten teknisk oppgradering av på festningen, bygningen. Det og de omfattende fraflyttede kjøkkenet lokalene kan forventes da frigjøres flyttet for opp annen til hotell/konferanse enheten bruk. Det er utarbeidet et på grovt festningen, anslag og over de hvilke fraflyttede rombehov lokalene museet kan da kan frigjøres ha i Gyldenborg. for annen Det bruk. foreligger Det er utarbeidet foreløpig et ikke kostnadsoverslag. grovt anslag over hvilke rombehov museet kan ha i Gyldenborg. Det foreligger foreløpig ikke kostnadsoverslag. Side 5 av 8 LERCHE ARKITEKTER Side 6 av 8 AS Side 6 av 8

7 Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, For at Gyldenborg skal egne seg for museale formål er det trolig ikke tilstrekkelig at bygningen tilpasses ny virksomhet rent funksjonelt. Utearealet er særdeles nøkternt, med en stor gruslagt og uformelig parkeringsplass inn mot festningsskrånningen og et stort sett ubearbeidet terreng på de øvrige sidene av bygningen. Både innvendig og utvendig vil det være behov for en betydelig økning av trivselsfaktoren med et mer inviterende og aktivt uteareal og et mer inspirerende, hyggelig og historisk formidlende inneområde. Det vil være viktig for en vurdering av Gyldenborgs potensiale som publikumsattraksjon at en mulig utvikling av uteområdet undersøkes, inklusive de to andre bygninger i området ved siden av Gyldenborg. Arealet mellom og rundt Aamodtgården og Gyldenborg utgjør bindemiddelet mellom by og festning, en slags hengsel som beretningen om by og festning dreies omkring. Det bør derfor tidlig skisseres hvilke utviklingsmuligheter som foreligger der. Prosessen videre Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Det vil som en naturlig neste fase i et prosjekt for Gyldenborg kunne vurderes ulike modeller for konkret samarbeid i forhold til Nasjonale festningsverk og FAKT både når det gjelder leieforhold, ombygging og drift, så vel som med Kongsvinger kommune, Hedmark de fylkeskommune enkelte spesialprosjektene og departementene, innenfor i tillegg dette til hovedprosjektet; lokale organisasjoner. et Werenskiold museum, Dette gjelder både for utstilling planlegging, om ombygging festning/by/elv/grense, og driftsfinansiering turistinformasjon, hele bygningen et lokalhistorisk og for gjennomføringen arkiv, m.v. Det vil av de samtidig enkelte være spesialprosjektene viktig å starte opp innenfor arbeidet dette med hovedprosjektet; å se på den rollen et Gyldenborg Werenskiold museum, kan ha i Side 7 av 8 utstilling forhold til om Festningsavenyen festning/by/elv/grense, og en direkte turistinformasjon, sammenkopling et lokalhistorisk mellom festningen arkiv, m.v. og Det vil samtidig Øvrebyen/Kongsvinger være viktig å starte sentrum. opp arbeidet med å se på den rollen Gyldenborg kan ha i forhold til Festningsavenyen og en direkte sammenkopling mellom festningen og Øvrebyen/Kongsvinger sentrum. Konklusjon Alle rombehovene til museumsavdelingen i Kongsvinger regionen kan løses ved å ta Gyldenborg i bruk. Hedmark fylkesmuseum AS har som et av sine hovedmål å gi et løft til hele sørfylket. Dette skjer best gjennom et samarbeid med Nasjonale festningsverk, Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet. En utvidelse og en styrket fysisk samordning av museumsvirksomheten i regionen er svært positivt. Større og mer gunstig beliggende lokaler vil åpne for langt flere og større utstillinger med enda bredere publikumsappell enn i dag. Kongsvinger har lenge ønsket seg et nytt bymuseum, noe det også vil kunne være plass til i Gyldenborg. Muligheten til å realisere en lenge omtalt utstilling viet Werenskiold vil kunne la seg realisere gjennom et bredt regionalt og nasjonal samarbeid. Med en etablering som dette vil museumsfaglig kompetanse være tilgjengelig på anlegget. For festningen, byen og regionen er det viktig å styrke posisjonen som besøksmål. Spennende utstillinger og kompetente formidlingsmiljøer er effektive virkemidler i konkurransen om å tiltrekke seg potensielle besøkendes oppmerksomhet. Prosessen videre Det vil som en naturlig neste fase i et prosjekt for Gyldenborg kunne vurderes ulike modeller for konkret samarbeid i forhold til Nasjonale festningsverk og FAKT både når det gjelder leieforhold, ombygging og drift, så vel som med Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og departementene, i tillegg til lokale organisasjoner. Dette gjelder både for planlegging, ombygging og driftsfinansiering for hele bygningen og for gjennomføringen av Side 7 av 8 LERCHE ARKITEKTER Side 8 av 8 AS Side 8 av 8

8 ILLUSTRASJON RESEPSJON

9 HOVEDINNGANG BTA 788 M2 LESEROM BIBLIOTEK/ SKIFTENDE UTSTILLINGER CA. 92 M2 KJØKKEN BK PUBLIKUMSAREAL CA. 110 M2 ERIK WERENSKIOLD- UTSTILLING CA. 190 M2 TEKNISK AUDITORIUM CA. 95 M2 TOTALT CA. 90 PLASSER MOBIL AMFILØSNING AUDITORIUM/ MØTEROM/ CAFÉ CA. 55 M2 RESEPSJON/ KAFFEBAR/ TURISTINFO LAGER TIL UNDER- ETASJE TOALETTER BESØKENDE TOALETT PERSONAL TRAPP INTERN MULIG PLASSERING HEIS GYLDENBORG MUSEUM 1. ETASJE PLAN 1. ETASJE

10 BTA 812 M2 TEKNISK INNTAKS- ROM 14 M2 AMFI FORMIDLING/ MØTE CA 83 M2 ÅPNE MAGASINER 55 M2 FESTNINGS-, BY- OG REGIONALHISTORISKE UTSTILLINGER 140M2 TIL HEIS TIL 1. ETASJE MAGASIN 260 M2 UTSTILLINGS- VERKSTED 32 M2 KONTOR 10 M2 VAREMOTTAK/ PERSONALINNGANG TOALETTER BESØKENDE TOALETT PERSONAL VERKSTED/ KONTOR/ INNTAK MULIG PLASSERING HEIS MAGASINER GYLDENBORG MUSEUM UNDERETASJE PLAN UNDERETASJE

11 ILLUSTRASJON UTENDØRS ATRIUM

12 BTA 413 M2 MULIG TOALETT/ GARDEROBE MØTE 25 M2 6-8 KONTORPLASSER TEKNISK 56 M2 PUBLIKUMSAREAL/ SALONG CA. 55 M2 FELLESAREAL/ TEKJØKKEN/ KOPI/ REKVISITA 7-8 KONTORPLASSER TOALETTER BESØKENDE TOALETT PERSONAL TRAPP INTERN MULIG PLASSERING HEIS GYLDENBORG MUSEUM 2. ETASJE PLAN 2. ETASJE

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Kultur og identitet

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Kultur og identitet Kommuneplan 2009-2021 Kongsvinger kommune Notat Tema: Kultur og identitet 19. mai 2009 2 Kultur og identitet I en tid med raske endringer og store omstillinger vil kunst og kultur få en stadig viktigere

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

www.nasjonalefestningsverk.no Fjellrypa Festningsbyen Kongsvinger Styringsgruppen, Kommandantbolligen Kongsvinger Festning 07.Mars 2007 Eli Skoland, Fjellrypa Rådgivning Dagen i dag Velkommen v/martin

Detaljer

Søknad fra Kongsvinger kommune om videreføring av LUK prosjekt Øvrebyen

Søknad fra Kongsvinger kommune om videreføring av LUK prosjekt Øvrebyen KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.06.2013 027/13 CSA Kommunestyret 20.06.2013 067/13 CSA Saksansv.: Hilde Nygaard Arkiv:K1-243, K2-L05 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

NB!! MØTESTED KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ SAKSLISTE. ØYSTEIN ØSTGAARD Leder/sign

NB!! MØTESTED KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ SAKSLISTE. ØYSTEIN ØSTGAARD Leder/sign KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ Møtedato: 20.10.2009 Møtested: Glåmdalen, Gågata Møtetid: Kl. 12:00 NB!! MØTESTED Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer

Detaljer

Rapport fra forstudie

Rapport fra forstudie Kommuneplan 2009-2021 Kongsvinger kommune Rapport fra forstudie Byprosjektet Kongsvinger, april 2009 2 Innledning Prosjektet ble startet av Kongsvinger kommune i 2009 for å avklare byens rolle og muligheter

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Kongsvinger festning KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND. Prospekt for utleie til hotellformål

Kongsvinger festning KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND. Prospekt for utleie til hotellformål Kongsvinger festning KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND Prospekt for utleie til hotellformål KONGSVINGER FESTNING kulturfestningen i grenseland Festningshotell og restaurant i historiske bygninger. Forsvarsbygg

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

MØTEBOK FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ

MØTEBOK FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 013/09-014/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina

Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina Heyerdahl Sporveismuseet har holdt til i Vognhall 5 på

Detaljer

PILESTREDET PARK 7. Sentrumsnært næringsbygg. Gå til innholdsfortegnelse

PILESTREDET PARK 7. Sentrumsnært næringsbygg. Gå til innholdsfortegnelse PILESTREDET PARK 7 Sentrumsnært næringsbygg Utdanning Offentlig sektor/kontor Gå til innholdsfortegnelse Helse INNHOLD 03 Eiendommen 05 Beliggenheten 09 Kart 10 18 24 25 Kontorareal Planløsning Teknisk

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

"Fredriksten festning"

Fredriksten festning Plan nr: G-712 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Fredriksten festning" Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 28.09.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Nasjonale Festningsverk som produkt og produkttenkning viktig for

Nasjonale Festningsverk som produkt og produkttenkning viktig for Nasjonale Festningsverk som produkt - hvorfor er merkevareforvaltning, bevaring og utvikling av og produkttenkning viktig for festningsverkene Seminar om kulturminner og verdiskaping, M/S Lykkeper, 10.

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS?

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? FUNKSJONER KINO BAKGRUNN RIKSTEATER Eksisterende kino Riksteaterets anbefaling til nye kulturhus FESTSAL UNGDOMSKLUBB MUSEUM Festsal med backstage for musikere Ungdomsklubb

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Utviklingsplan for Storbrygga

Utviklingsplan for Storbrygga Utviklingsplan for Storbrygga Her skisseres framtidig bruk av Storbrygga i Selbu. Bygget er her konsipert som et aktivitetsbygg for unge og gamle, gjester og turister. De store åpne lokalene egner seg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/3112-1 29.05.2017 Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur 07.06.2017

Detaljer

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 92 Grenseveien 92 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar 934 07 161 ojl@akershuseiendom.no 2 Flott

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eier av bildet: Verdalsbilder/Eystein Ness. 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eiendomsforhold Etablissementet De verdalske befestninger

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Meget sentral beliggenhet Unike byggningsmessige kvaliteter Attraktivt leietakermiljø 2 HANDELENS HUS Leieforhold Visning og info

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 MUSÉPLASS 3 DE NATURHISTORISKE SAMLINGER Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/519 AskeladdenID: 175075 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale LILLEAKERVEIEN 2A INNHOLD Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: 3.029 kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale Megler: Morten Buøen T: 900 59 720 E: mb@akershuseiendom.no LILLEAKERVEIEN

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Kongsvingers Festningshotell søker de dyktigste medarbeiderne

Kongsvingers Festningshotell søker de dyktigste medarbeiderne Kongsvingers Festningshotell søker de dyktigste medarbeiderne Kongsvinger festning venter på den rette Det bygges festningshotell, -restaurant, kurs og konferanse i historiske bygninger på Kongsvinger

Detaljer

Rotor Sykkel Senter 2011

Rotor Sykkel Senter 2011 Rotor Sykkel Senter 0 Ark / Gruppe B Homayoun Samim & Magnus Hagen Trondheim ligger omgitt av Nidelven og Trondheimsfjorden, men vender ryggen mot vannet. Kanskje er det byens nordvendthet og stadig skiftende

Detaljer

R egionrådet i Orkdalsregionen c/o Orkdal kommune, 7300 Orkanger Tlf: Mob:

R egionrådet i Orkdalsregionen c/o Orkdal kommune, 7300 Orkanger Tlf: Mob: Regionrådet i Orkdalsregionen støtter Museene i Sør - Trøndelag AS sine investeringsplaner og forventer statlig tilskudd til Orkla Industrimuseums nybygg. Orkdalsregionen har for utsetninger for å styrke

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

Aktiv bruk av kulturarven i byutviklingen

Aktiv bruk av kulturarven i byutviklingen Bymiljøprisen skal inspirere til en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved å fremheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling. Hvert år gir Miljøverndepartementet prisen til en by eller et tettsted

Detaljer

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter Et kulturnæringsprosjekt Foto: Kjell Ove Storvik er lokalisert i Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten. Selskapet er eid av Museum Nord, Galleri Espolin, Lofotakvariet og

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av kulturbasert næringsutvikling i Hultgrengården og Øvrebyen generelt

Utfordringer knyttet til etablering av kulturbasert næringsutvikling i Hultgrengården og Øvrebyen generelt KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 15.02.2011 014/11 HNY Formannskap 14.06.2011 058/11 HNY Kommunestyret 23.06.2011 061/11 HNY Saksansv.: Hilde Nygaard

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET, I HJERTET AV TROMSØ MANGE TILREISENDES FØRSTE MØTE MED BYEN Prostneset har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012. Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren.

Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012. Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren. Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012 Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren. Et eller annet sted Foto: I. B. Amundsen, Nils Anker Spirit of Place in Spirit of

Detaljer

Klage til reguleringsplan for Anders Sandvigs gate 45, sak i kommunestyre sak 79/16.

Klage til reguleringsplan for Anders Sandvigs gate 45, sak i kommunestyre sak 79/16. Lillehammer Kommune Plan og samfunnsutvikling postmottak@lillehammer.kommune.no Kopi: Lars Rudi (lars.rudi@lillehammer.kommune.no) Tord Buer Olsen (tord.buer.olsen@lillehammer.kommune.no) 29.11.16 Klage

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Tollbugata 32 Tollbugata 32 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale Konta k t Megler: Mobil: E-post: Jørgen Anker-Rasch 975 20 547 jar@akershuseiendom.no 2 Ny og moderne

Detaljer

Grenseveien 92. Kontor kvm 460 kvm Etter avtale. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt

Grenseveien 92. Kontor kvm 460 kvm Etter avtale. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Grenseveien 92 Grenseveien 92 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 2.064 kvm 460 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar 934 07 161 ojl@akershuseiendom.no 2 Flott

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler i byens lettest tilgjengelige sentrumseiendom! Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Grenseveien 90. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 90. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 90 Grenseveien 90 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Lyse og hyggelige

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Byan ti kvaren. Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune. Komité for miljø og byutvikling desember Johanne Gillow. Konstituert byantikvar

Byan ti kvaren. Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune. Komité for miljø og byutvikling desember Johanne Gillow. Konstituert byantikvar Byan ti kvaren Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune i Komité for miljø og byutvikling desember 2011 Johanne Gillow Konstituert byantikvar Bygninger, byrom og skapte landskap hvor struktur, form og

Detaljer

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV OVERGANGEN MELLOM SJØ OG JORD HAVNIVÅET Symbiosen mellom natur og land skulle adresseres (løses) i dette nye maritime vitensenter i Tungevågen. Vi søker å skape en dualitet (en balanse eller samspill)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Lokalisering av turistkontor i Kongsvinger

Lokalisering av turistkontor i Kongsvinger KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.06.2013 026/13 LGI Saksansv.: Lars Gillund Arkiv:K2-U01 : Arkivsaknr.: 11/1040 Lokalisering av turistkontor i Kongsvinger

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak:

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7240-2 Arkiv: U64 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NY TURISTINFORMASJON I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Ansettelsesutvalget for skole

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2014 2020 Tromsø Museum Universitetsmuseet er ambisiøs og tilstede for forskning og forskningskommunikasjon i Nordområdene. Innledning Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer