MUSEUM I GYLDENBORG KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND - KONGSVINGER FESTNING LERCHE ARKITEKTER AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSEUM I GYLDENBORG KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND - KONGSVINGER FESTNING LERCHE ARKITEKTER AS 21.06.2011"

Transkript

1 MUSEUM I GYLDENBORG KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND - KONGSVINGER FESTNING

2 KONGSVINGER FESTNING OVERSIKTSBILDE

3 KONGSVINGER FESTNING AAMODTGÅRDEN GYLDENBORG OVERSIKTSBILDE

4 Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Prosjektet Gyldenborg museer, marked, reiseliv og attraksjonskraft i Kongsvinger Festningsmuseet ligger i det gamle provianthuset fra 1682 og består av 4 utstillinger som gir innblikk i Norges forsvarshistorie fra vikingtiden frem til 1960 årene. Museet inngår i dag i den virksomheten som Forsvarets avdeling for kultur og tradisjoner (FAKT) har på festningen og driftes av Kongsvinger festnings venner på oppdrag fra FAKT. Det er ingen konservator knyttet til virksomheten på festningen. Kort historikk Det militære nærværet i Kongsvinger og festningens betydning representerer en ubrutt forsvarshistorie fra 1650 årene frem til Mange av aktivitetene på har hatt, og vil også i fremtiden ha militærkulturell og nasjonal historie som utgangspunkt. Kongsvinger festning ble bygget på slutten 1600 tallet ved fergestedet over Glomma for å sikre og forsterke det eneste naturlige hinderet på denne veien fra Sverige mot Christiania. Samtidig ble dette starten på Kongsvingers byutvikling. Byen oppsto som et handelssted da festningen ble bygget. Festningen sto ferdig i 1682, og dette ble starten på bebyggelsen Kongsvinger leir i sørhellingen nedenfor Festningen. De første beboerne var militære og deres familier, samt håndverkere tilknyttet festningen. I løpet av årene vokste det frem en betydelig handelsvirksomhet. Festningen består i dag av hovedanlegget fra tallet med forterreng og noe nyere bebyggelse. Festningen er det best bevarte barokke anlegget av våre festninger. Blant byggene er Provianthuset det eldste. Arsenalet og den nye Kasernen ble oppført på 1700 tallet. På forterrenget er det oppført to nyere bygg, hvorav den nye administrasjons og kantinebygningen, «Gyldenborg», ble oppført så sent som i Festningen har selvsagt en viktig militær symbolverdi, men har, i tillegg til det militærhistoriske, blitt en attraktiv og naturlig arena for ulike kulturelle og sosiale aktiviteter etter at den ble åpnet for allmennheten. er et av Hedmark fylkes viktigste kulturminner og kulturarenaer, og regnes som et av få store fyrtårn i reiselivssammenheng. Festningen har i mange år vært en viktig kulturarena i regionen. Utviklingsplanen som er utarbeidet for festningen legger vekt på at anlegget også i fremtiden skal være en viktig og åpen arena for mange ulike kulturuttrykk, herunder kunst, kultur, opplevelser og næring. Kulturfestningen i Grenseland Som for de andre Nasjonale festningsverkene utgjør selvsagt militærhistorien selve fundamentet i utviklingen og formidlingen av de historiske og nye fortellingene om attraksjonen. Samtidig er det viktig at hver festning fremstår og kjennetegnes med sitt særpreg. Erik Werenskiold har en viktig plass i norsk kunsthistorie. Kongsvinger festning og kommandantboligen var hans barndomshjem. Dette gir en eksklusiv mulighet til merkebygging rundt ham og hans kunst. Kongsvinger kommune har en samling litografier, raderinger og tegninger som de lenge har ønsket å kunne plassere på et visningssted som er tilgjengelig for allmennheten. Kongsvinger festning er en pilot for utvikling av bygg og innhold i bygg innenfor de antikvariske rammer som et slikt anlegg setter. Hotellprosjektet i Kasernen som ferdigstilles i 2012 følges eksempelvis med stor interesse både i offentlige og private fora. Planene som er lagt for et kultursenter i Arsenalet med bl.a. et gjesteatelier og konsert /opplevelsesarena har også nye og spennende elementer i seg. Utvikling av Festningen og Øvrebyen er en del av Kongsvingers byutvikling Gjennom kommuneplanen har et enstemmig kommunestyre vedtatt at Kongsvinger festning og Øvrebyen aktivt skal brukes for å styrke byens kvalitet, særpreg og identitet. Målsettingen er å trekke festningen og Øvrebyen mer aktivt inn i byen og byens liv både funksjonelt og visuelt, som historieforteller og identitetsskaper for byen. PROSJEKTBESKRIVELSE Side 1 av 8 LERCHE ARKITEKTER Side 2 av 8 AS

5 Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Kommunen fikk i 2009 Statenss bymiljøpris. I juryens begrunnelse heter det: Kommunen har gjort sammenhengen mellom fortidens kulturminner ogg nåtidens byutvikling til et sentralt element i arbeidet med å styrke Kongsvinger somm by og regionsenter. Det viktigste strategiske grepet er påpekingen av en visuell akse mellomm festningen og Glomma/Mølleruinene. Langs denne aksen er alle utviklingstrinnene i Kongsvingers historie representert. Slik settes alle kulturminnene i en sammenheng som s er større enn hvert enkelt element. Et viktig prosjekt som det nå jobbes med for ytterligere å byggee opp underr dette er utvikling av Festningsavenyen. Det er kommunalt t vedtatt å utvikle Storgata fra brua over Glomma opp til festningen som en historiefortellende bygate med særligg høy kvalitet. Det er utarbeidet et designprogram for f hvordann denne forbindelsen kan k utformes, med spesielt gatedekke, belysning, beplantning, informasjon, kunstnerisk bearbeidelse.. Det vil være av betydning for Festningsavenyen at målpunktet ved festningen kan ha historisk informasjon om koplingene mellom elv bysenter Øvrebyen festningen. Gyldenborg kan bli et velegnet informasjonssenter for Festningsavenyen. Det utvikles i løpet av høsten kriterier for tildeling t av midler i et nasjonalt program for Nasjonale bygater og plasser, der Festningsavenyen trolig vil være en tidlig søker. I tillegg er det satt fokus på utvikling av Øvrebyen. Det er gitt midler m gjennom fylkeskommunen til et LUK prosjekt (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) der det jobbes j med å foredle og videreutviklee Øvrebyenn innenfor fire temaer boområde, kulturbasert næringsutvikling, kulturhistorie/identitett samt aktiviteter. Dette 3 5 årige prosjektet utvikles i tett samarbeid mellom Kongsvinger kommune, Gamle Øvrebyen vel, de næringsdrivende i Øvrebyen og Kvinnemuseet Museene i Glåmdalen. Tiltak for aktivisering av Gyldenborg vil være et viktig grep i sammenheng med LUK arbeidet. Gyldenborg Gyldenborg er et undervisnings og kantinebygg oppført i Det mottok forsvarets byggeskikkpris i Tidligere sto det enn tyskerbarakke på stedet med samme funksjon. Parkeringsplassen utgjør det som s tidligere var Kommandantenss hage. Bygningen er navngitt etter det første anlegg på Vingersberget: : Gyldenborg. Bygget ble oppført etter en arkitektkonkurranse basert på strenge føringer fra Riksantikvaren m.h.t. størrelse, gesimshøyde og mønehøyde samt utforming. Dispensasjon Fjellrypa Rådgivning mai 2011 Side 3 av 8 Fjellrypa Rådgivning mai 2011 LERCHE ARKITEKTER Side 4 av 8 AS

6 attraksjonskraft. Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, ble gitt i forhold til å bygge i det fredete fortterreng. Etter at HV 04 la ned sin virksomhet i 2005 har Nasjonale Festningsverk leiet ut bygget til ulike leietakere. I dag er det ingen faste leietakere i underetasjen. ACTA kapitalforvaltning, Glåmdal HMS og G1812 Invest leier i dag store deler av 1 etasje. I 2.etasje er Gandalf kommunikasjon leietaker. Underetasjen og de store møterommene/auditoriet i 1 etasje leies tidvis ut til ulike møter og arrangement. Markedssituasjonen Kongsvinger festning representerer en viktig del av opplevelsesnæringene i Hedmark. Opplevelsesnæringer er attraktive som næringer fordi de både representerer egen verdiskapning, gir vekstimpulser til andre næringer og gir attraksjonskraft og profil. Ved å videreutvikle tilbudet på festningen vil det samtidig genereres inntekter til andre. Gjennom å ta utgangspunkt i kultur og kulturarv, som er typisk for Hedmark, kan en utvikle opplevelser som er vanskelig å kopiere og som gjesten må oppsøke Hedmark for å ta del i. Kongsvinger har ca innbyggere ( i byen). I regionen bor det Kongsvinger er i nasjonal sammenheng ingen tung reiselivsdestinasjon. Byen har heller ikke omfattende industri eller næringsliv som tiltrekker forretningstrafikk av vesentlig betydning. Kongsvinger festning kan derfor i liten grad trekke veksler på allerede etablerte markeder / kundegrunnlag. I 2010 ble det registrert totalt besøkende til Hedmark (reiselivsstatstikk) av dem utgjorde de som besøkte Kongsvingeregionen ca.18 % ( ). Reiseavstanden til de store befolknings og næringslivskonsentrasjonene i Oslo området er kort ca. 1 time og 15 minutter til Oslo sentrum og ca. 45 minutter til Gardermoen. Veinettet er de siste årene blitt noe utbedret, og offentlig kommunikasjon (buss/tog) til og fra Oslo og Gardermoen er godt utbygget. Avstandene er følgelig langt fra uoverkommelige, forutsatt at destinasjonen Kongsvinger festning alene kan etablere en tilstrekkelig attraksjonskraft. Norges festninger er populære besøksmå. I 2010 besøkte over 2 millioner festningene. Med sin helt unike ramme og omgivelser har Kongsvinger festning et potensiale til å bli en enda mer besøkt festning. Videreutvikling av kurs /konferansepakker, med hovedvekt på høst, vinter og vårsesongene, vil medvirke til at festningen blir en helårsdestinasjon. Festningshotellet kommer til å bli en unik opplevelse både for kurs / og konferansegjester og i tilknytning til store høytider, jubileer og lignende. Det er mulig å overnatte på noen av de Norges festninger er populære besøksmå. I 2010 besøkte over 2 millioner festningene. Med sin helt Museum unike ramme i Gyldenborg og omgivelser har på Kongsvinger Kulturfestningen et potensiale i Grenseland, til å bli enda mer besøkt Museum festning. i Videreutvikling Gyldenborg Kongsvinger av på kurs /konferansepakker, Kulturfestningen Festning med i Grenseland, hovedvekt på høst, vinter og vårsesongene, vil medvirke Kongsvinger til at festningen Festning blir en helårsdestinasjon. Festningshotellet kommer til å bli en unik opplevelse både for kurs / og konferansegjester og andre i tilknytning festningsverkene til store høytider, også, men jubileer det og er ingen lignende. som Det har er gjennomført mulig å overnatte et så omfattende på noen av og de andre tilpasset festningsverkene utviklingsprosjekt også, tilpasset men det reiseliv er ingen på noen som har festning gjennomført i Norge. Det så foreligger omfattende planer og tilpasset for videreutvikling utviklingsprosjekt av kulturtilbudene tilpasset reiseliv på festningen. på noen festning Det skal legges i Norge. til Det rette foreligger attraktive Side planer 5 av 8 for helårstilbud Fjellrypa videreutvikling Rådgivning både for av mai kurs kulturtilbudene 2011 og konkurransegjester, på festningen. tilreisende Det skal legges og befolkningen til rette for i attraktive regionen. helårstilbud Det gjelder også både serveringstilbudet. for kurs og konkurransegjester, tilreisende og befolkningen i regionen. Det gjelder også serveringstilbudet. Museene i regionen Museene Kvinnemuseet i regionen Museene i Glåmdal er fra 1. januar 2010 en avdeling i Hedmark Kvinnemuseet fylkesmuseum AS, Museene og dermed i Glåmdal en del er av fra et av 1. januar landets 2010 største en avdeling museer med i Hedmark stor bredde i fylkesmuseum fagkompetansen. AS, Det og dermed utarbeidet en del en av strategisk et av landets plan største for fylkesmuseet, museer med og stor innenfor bredde følgende i fagkompetansen. fire satsningsområder Det er skal utarbeidet arbeides en strategisk på tvers i plan organisasjonen: for fylkesmuseet, Teknisk og drift innenfor og følgende fire vedlikehold, satsningsområder samlingsforvaltning, skal det arbeides formidling på tvers og forskning/kunnskapsproduksjon. i organisasjonen: Teknisk drift og Samlet har vedlikehold, Hedmark fylkesmuseum samlingsforvaltning, AS 130 ansatte formidling og et og budsjett forskning/kunnskapsproduksjon. på ca. 100 millioner kroner. Samlet har Hedmark fylkesmuseum AS 130 ansatte og et budsjett på ca. 100 millioner kroner. Museet har behov for å styrke sin regionale rolle i denne delen av fylket. I Kongsvinger ligger Museet forholdene har særlig behov godt for å til styrke rette sin for regionale å utvikle en rolle sterkere i denne faglig delen tyngde av fylket. og I Kongsvinger ligger forholdene informasjonsvirksomhet særlig godt til knyttet rette for til å det utvikle historiske en sterkere forholdet faglig mellom tyngde festning, og by, elv og informasjonsvirksomhet grense. knyttet til det historiske forholdet mellom festning, by, elv og grense. Avdelingen i Kongsvinger regionen har pr. i dag syv fast ansatte fordelt på fire ulike Avdelingen lokaliteter. I i tillegg Kongsvinger regionen kommer prosjektmedarbeidere har pr. i dag syv gjennom fast ansatte hele fordelt året. Å på få fire samlet ulike staben lokaliteter. under ett tak I tillegg er et faglig, kommer økonomisk prosjektmedarbeidere og sosialt begrunnet gjennom ønske hele fra året. fylkesmuseet. Å få samlet staben Avdelingen under ett tak har er pr. et faglig, i dag ikke økonomisk egnede arealer og sosialt for begrunnet kommentarutstillinger, ønske fra fylkesmuseet. byhistoriske og regionalhistoriske Avdelingen har pr. utstillinger. i dag ikke egnede Avdelingen arealer har for heller kommentarutstillinger, ikke et auditorium der byhistoriske besøkende og kan få et regionalhistoriske samlet innblikk i utstillinger. distriktets historie Avdelingen via f. har eks. heller et billedspill. ikke et auditorium der besøkende kan få et samlet innblikk i distriktets historie via f. eks. et billedspill. Magasinforholdene er mangelfulle, og kapasiteten er i dag sprengt. Å få gode oppbevaringsmuligheter Magasinforholdene er mangelfulle, for samlingene og kapasiteten som skal være er i dag lokalt sprengt. tilgjengelige, Å få gode er derfor også et ønske oppbevaringsmuligheter fra fylkesmuseet. for samlingene som skal være lokalt tilgjengelige, er derfor også et ønske fra fylkesmuseet. Gyldenborgs muligheter Gyldenborgs er muligheter solid og velegnet for ønsket ombygging innvendig. Skisser fra arkitekt viser tilfredsstillende Gyldenborg er solid muligheter og velegnet for bruk for ønsket til utstilling, ombygging informasjonsprogram/film/forelesning, innvendig. Skisser fra arkitekt viser arkiv tilfredsstillende og administrasjon. muligheter Det for synes bruk ikke til utstilling, å være behov informasjonsprogram/film/forelesning, kostbar teknisk oppgradering av bygningen. arkiv og administrasjon. Det omfattende Det kjøkkenet synes ikke forventes å være behov flyttet for opp kostbar til hotell/konferanse enheten teknisk oppgradering av på festningen, bygningen. Det og de omfattende fraflyttede kjøkkenet lokalene kan forventes da frigjøres flyttet for opp annen til hotell/konferanse enheten bruk. Det er utarbeidet et på grovt festningen, anslag og over de hvilke fraflyttede rombehov lokalene museet kan da kan frigjøres ha i Gyldenborg. for annen Det bruk. foreligger Det er utarbeidet foreløpig et ikke kostnadsoverslag. grovt anslag over hvilke rombehov museet kan ha i Gyldenborg. Det foreligger foreløpig ikke kostnadsoverslag. Side 5 av 8 LERCHE ARKITEKTER Side 6 av 8 AS Side 6 av 8

7 Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, For at Gyldenborg skal egne seg for museale formål er det trolig ikke tilstrekkelig at bygningen tilpasses ny virksomhet rent funksjonelt. Utearealet er særdeles nøkternt, med en stor gruslagt og uformelig parkeringsplass inn mot festningsskrånningen og et stort sett ubearbeidet terreng på de øvrige sidene av bygningen. Både innvendig og utvendig vil det være behov for en betydelig økning av trivselsfaktoren med et mer inviterende og aktivt uteareal og et mer inspirerende, hyggelig og historisk formidlende inneområde. Det vil være viktig for en vurdering av Gyldenborgs potensiale som publikumsattraksjon at en mulig utvikling av uteområdet undersøkes, inklusive de to andre bygninger i området ved siden av Gyldenborg. Arealet mellom og rundt Aamodtgården og Gyldenborg utgjør bindemiddelet mellom by og festning, en slags hengsel som beretningen om by og festning dreies omkring. Det bør derfor tidlig skisseres hvilke utviklingsmuligheter som foreligger der. Prosessen videre Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Museum i Gyldenborg på Kulturfestningen i Grenseland, Det vil som en naturlig neste fase i et prosjekt for Gyldenborg kunne vurderes ulike modeller for konkret samarbeid i forhold til Nasjonale festningsverk og FAKT både når det gjelder leieforhold, ombygging og drift, så vel som med Kongsvinger kommune, Hedmark de fylkeskommune enkelte spesialprosjektene og departementene, innenfor i tillegg dette til hovedprosjektet; lokale organisasjoner. et Werenskiold museum, Dette gjelder både for utstilling planlegging, om ombygging festning/by/elv/grense, og driftsfinansiering turistinformasjon, hele bygningen et lokalhistorisk og for gjennomføringen arkiv, m.v. Det vil av de samtidig enkelte være spesialprosjektene viktig å starte opp innenfor arbeidet dette med hovedprosjektet; å se på den rollen et Gyldenborg Werenskiold museum, kan ha i Side 7 av 8 utstilling forhold til om Festningsavenyen festning/by/elv/grense, og en direkte turistinformasjon, sammenkopling et lokalhistorisk mellom festningen arkiv, m.v. og Det vil samtidig Øvrebyen/Kongsvinger være viktig å starte sentrum. opp arbeidet med å se på den rollen Gyldenborg kan ha i forhold til Festningsavenyen og en direkte sammenkopling mellom festningen og Øvrebyen/Kongsvinger sentrum. Konklusjon Alle rombehovene til museumsavdelingen i Kongsvinger regionen kan løses ved å ta Gyldenborg i bruk. Hedmark fylkesmuseum AS har som et av sine hovedmål å gi et løft til hele sørfylket. Dette skjer best gjennom et samarbeid med Nasjonale festningsverk, Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet. En utvidelse og en styrket fysisk samordning av museumsvirksomheten i regionen er svært positivt. Større og mer gunstig beliggende lokaler vil åpne for langt flere og større utstillinger med enda bredere publikumsappell enn i dag. Kongsvinger har lenge ønsket seg et nytt bymuseum, noe det også vil kunne være plass til i Gyldenborg. Muligheten til å realisere en lenge omtalt utstilling viet Werenskiold vil kunne la seg realisere gjennom et bredt regionalt og nasjonal samarbeid. Med en etablering som dette vil museumsfaglig kompetanse være tilgjengelig på anlegget. For festningen, byen og regionen er det viktig å styrke posisjonen som besøksmål. Spennende utstillinger og kompetente formidlingsmiljøer er effektive virkemidler i konkurransen om å tiltrekke seg potensielle besøkendes oppmerksomhet. Prosessen videre Det vil som en naturlig neste fase i et prosjekt for Gyldenborg kunne vurderes ulike modeller for konkret samarbeid i forhold til Nasjonale festningsverk og FAKT både når det gjelder leieforhold, ombygging og drift, så vel som med Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og departementene, i tillegg til lokale organisasjoner. Dette gjelder både for planlegging, ombygging og driftsfinansiering for hele bygningen og for gjennomføringen av Side 7 av 8 LERCHE ARKITEKTER Side 8 av 8 AS Side 8 av 8

8 ILLUSTRASJON RESEPSJON

9 HOVEDINNGANG BTA 788 M2 LESEROM BIBLIOTEK/ SKIFTENDE UTSTILLINGER CA. 92 M2 KJØKKEN BK PUBLIKUMSAREAL CA. 110 M2 ERIK WERENSKIOLD- UTSTILLING CA. 190 M2 TEKNISK AUDITORIUM CA. 95 M2 TOTALT CA. 90 PLASSER MOBIL AMFILØSNING AUDITORIUM/ MØTEROM/ CAFÉ CA. 55 M2 RESEPSJON/ KAFFEBAR/ TURISTINFO LAGER TIL UNDER- ETASJE TOALETTER BESØKENDE TOALETT PERSONAL TRAPP INTERN MULIG PLASSERING HEIS GYLDENBORG MUSEUM 1. ETASJE PLAN 1. ETASJE

10 BTA 812 M2 TEKNISK INNTAKS- ROM 14 M2 AMFI FORMIDLING/ MØTE CA 83 M2 ÅPNE MAGASINER 55 M2 FESTNINGS-, BY- OG REGIONALHISTORISKE UTSTILLINGER 140M2 TIL HEIS TIL 1. ETASJE MAGASIN 260 M2 UTSTILLINGS- VERKSTED 32 M2 KONTOR 10 M2 VAREMOTTAK/ PERSONALINNGANG TOALETTER BESØKENDE TOALETT PERSONAL VERKSTED/ KONTOR/ INNTAK MULIG PLASSERING HEIS MAGASINER GYLDENBORG MUSEUM UNDERETASJE PLAN UNDERETASJE

11 ILLUSTRASJON UTENDØRS ATRIUM

12 BTA 413 M2 MULIG TOALETT/ GARDEROBE MØTE 25 M2 6-8 KONTORPLASSER TEKNISK 56 M2 PUBLIKUMSAREAL/ SALONG CA. 55 M2 FELLESAREAL/ TEKJØKKEN/ KOPI/ REKVISITA 7-8 KONTORPLASSER TOALETTER BESØKENDE TOALETT PERSONAL TRAPP INTERN MULIG PLASSERING HEIS GYLDENBORG MUSEUM 2. ETASJE PLAN 2. ETASJE

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Kongsvingers Festningshotell søker de dyktigste medarbeiderne

Kongsvingers Festningshotell søker de dyktigste medarbeiderne Kongsvingers Festningshotell søker de dyktigste medarbeiderne Kongsvinger festning venter på den rette Det bygges festningshotell, -restaurant, kurs og konferanse i historiske bygninger på Kongsvinger

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Innhold I. Strategisk program 2004-2005 Side: Historikk 4 Befolkningsutvikling 4 Holtålen som bosted 4 Infrastruktur 4 Næringsstruktur 5 Viktige utviklingstrekk 6

Detaljer

Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport 04.03.2013

Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport 04.03.2013 Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv Rapport 04.03.2013 1 Kommunens innsats for turisme-, reiselivsnæring og næringsliv Innledning... 2 Bakgrunn... 3 Kommunestyrets vedtak av 11.4.2011

Detaljer

Realisering av Åsane Kulturhus

Realisering av Åsane Kulturhus Realisering av Åsane Kulturhus i perioden 2012 2016 Endrede behov 2007 2011 Alternativ med ideelt eierselskap Mål for finansiering Driftsmodell og driftskonsekvenser Fremdriftsplan for byggstart 2014 Åsane

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Opplevelser i Hedmark. Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17)

Opplevelser i Hedmark. Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17) Opplevelser i Hedmark Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17) Forord Opplevelsesnæringene i fylket vårt står for en betydelig verdiskaping. Gjennom Regional plan for opplevelsesnæringene

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Nytt bygg til det samiske nasjonalteater

Nytt bygg til det samiske nasjonalteater Nytt bygg til det samiske nasjonalteater Søknad fra Det Samisk Nasjonalteatret Beaivváš til Sametinget og Kulturdepartementet. På vegne av Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš oversendes søknad til Sametinget

Detaljer

Kulturminneplan Karmøy kommune

Kulturminneplan Karmøy kommune Kulturminneplan Karmøy kommune 2008-2012 ISBN 978-82-92983-02-7 Grafisk formgiving: Magnar Kvalevåg, Tonjer Link AS Trykk: Forlaget Bokmaker AS Lat oss ikkje forfedrane gløyma under alt som me venda og

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 2 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET INNLEDNING FORORD Veitvet senteret må igjen bli en spennende

Detaljer

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning

Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Forord Foreliggende helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning er utarbeidet etter oppdrag

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser Kulturarenaplan 2012-2025 Høringsuttalelser Kultur og byutvikling Kultursjefen Høringsuttalelse Kulturarenaplan 2012 2025 Takk for orientering om kulturarenaplanen med tilsendt høringsutkast og invitasjon

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE

STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE 1 Innhold 1. Sammendrag og anbefalinger... 3 2. Formål med rapporten... 4 3. Dagens situasjon og utviklingstrekk... 5

Detaljer

RAPPORT. Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold

RAPPORT. Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold RAPPORT Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold MENON-PUBLIKASJON NR. 20 av Erik W. Jakobsen og Christian S. Mellbye 26. august 2013 Innhold Forord... 2 1.

Detaljer

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Strategisk del Datert 07.06.06, revidert 07.01.07 og sist revidert 22.02.07 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN 2006-2018 STRATEGISK DEL DATERT 07.06.06 REVIDERT 07.01.07 SIST REVIDERT

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK:

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN

Detaljer