NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge"

Transkript

1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune Berg, Sveinung Lindblom, Inge

2

3 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: Tittel Hovtun Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune Forfatter(e) Berg, Sveinung Rapporttype/nummer NIKU Oppdragsrapport 231/2012 Prosjektnummer Forsidebilde Hovtun Sider Skriv inn antall sider Avdeling By og landskap Publiseringsdato [Publiseringsdato] Oppdragstidspunkt Skriv her Tilgjengelighet Åpen Prosjektleder Lindblom, Inge Prosjektmedarbeider(e) Berg, Sveinung Krokann, Eldal, Jens Christian Kvalitetssikrer Lindblom, Inge Oppdragsgiver(e) Hartmann Arkitekter, Hurum kommune Sammendrag Hurum kommunes tidligere kommunehus, Hovtun, er vurdert av NIKU i forbindelse med regulering av området og nye bruksmuligheter ved et eventuelt salg. Hovtun utgjør sammen med Hurum kirke og Hov prestegård et kulturmiljø på Hov/Klokkarstua som er vurdert å ha ekstra høy verdi med stor tidsdybde. Eventuelle inngrep og ny bebyggelse i dette kulturmiljøet må gjøres med hensyn til at dette kulturmiljøet opprettholdes. Kommunehuset er betydelig endret siden oppføring i 1914 og vurderes å være robust med tanke på tilpasning til ny bruk. Fasadene mot syd og vest, som er de mest eksponerte, bidrar til å framheve bygningens sentrale funksjon som kommunehus og bør ved eventuelle endringer søkes tilbakeført. Eventuell ny bebyggelse/parkering bør i så stor grad som mulig knyttes til den eksisterende bebyggelsen på Hovtun for å unngå inngrep i det dyrkede området vest for Hurum kirke som utgjør en vesentlig del av det samlede kulturlandskapet. Emneord Hovtun, Hurum, Hov, Klokkarstua, Hurum kirke Avdelingsleder Kari Charlotte Larsen 3

4 Forord I forbindelse med flytting av kommuneadministrasjonen til Sætre ønsker Hurum kommune å utrede nye bruksmuligheter for det tidligere kommunehuset Hovtun ved Hurum kirke med tanke på salg. Tomten (9/1/16) er i gjeldende kommuneplan avsatt som byggeområde for offentlige bygninger. Kommunehuset ble oppført i 1914 med en kort fløy mot nord som ble utvidet/ombygget til dagens volum i Tomten er ellers bebygget med en nyere «brakke» som anvendes som møterom, to uthus og en trafo og omfatter i tillegg et område med dyrket mark foran/vest for Hurum kirke. Parkering til Hurum kirke foregår i dag på Hovtuns arealer samt langs veien/alleen opp til kirken. Parkeringsforholdene ønskes bedre tilrettelagt i forbindelse med detaljregulering av området. NIKU er engasjert av Hartmann Arkitekter til å utrede områdets kulturminneverdier i forbindelse med ny bruk og vurdering av potensiale for utbygging og parkeringsløsninger på Hovtun. Utredningen er basert på kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer NIKU tidligere har utarbeidet for Hurum kommune (NIKU 2005) samt ny befaring og dokumentasjon i samband med planforslaget. Samfunnsgeograf Sveinung Krokann Berg og arkeolog Inge Lindblom har utarbeidet rapporten med bygningsmessig vurderingshjelp av bygnings-og kunsthistoriker Jens Christian Eldal. 4

5 Innholdsfortegnelse 1 Områdevurdering Hovtun Fornminner Kilder

6 1 Områdevurdering Tomten (9/1/16) der Hovtun ligger er en del av kulturmiljøet Hov/Klokkarstua (kulturmiljø 5 i NIKUs bidrag til KDP for kulturminner og kulturmiljøer, Hurum Kommune/NIKU 2005) som ligger på en nord-syd-gående morenerygg høyt over Drammensfjorden. Kommunehuset på Hovtun ligger mellom Hurum kirke og Hurum prestegård som forbindes med en allé langs moreneryggen. Til sammen utgjør bebyggelsen og alleen et markant landemerke og kulturmiljø med sterk silhuettvirkning fra flere steder i det omkringliggende landskapet. Det åpne jordbrukslandskapet som omgir bebyggelsen og alleen bidrar til å framheve kulturmiljøet langs moreneryggen og utgjør en vesentlig del av det samlede kulturlandskapet. Samlet er dette kulturmiljøet vurdert av NIKU å ha ekstra høy verdi i innspillet til kommunedelplanen som ble vedtatt i I kommunedelplanens generelle bestemmelser vises til at steders egenart og særpregede kulturmiljø skal opprettholdes innenfor områder med verneverdige kulturminner og -miljøer. Eventuelle endringer og ny bebyggelse må gjøres på en måte som ikke er i konflikt med disse bestemmelsene. Hovtun og Hurum kirke som del av kulturmiljøet på Hov/Klokkarstua (NIKU 2012) Kulturmiljøet og moreneryggen er eksponert og godt synlig fra flere steder i det omkringliggende landskapet samt at det også kan ses fra flere steder lengre unna. Med tanke på eventuell ny bebyggelse i tilknytning til Hovtun er opplevelsen av området fra veien opp fra Verket samt utsikten fra kirken og utover landskapet mot vest sentralt. 6

7 Hovtun og Hurum kirke 1954 (Lokalhistorisk arkiv, Hurum kommune) Siktlinjer og synsfelt både mot og fra kirken bør ikke innsnevres av ny bebyggelse. Eksisterende vegetasjon kan gjerne anvendes som markører for avgrensing av frisiktsone for kirken. Eventuell ny bebyggelse må plasseres slik at den tydelig utgjør en del av Hovtun. Frisiktsone fra kirken som må opprettholdes 7

8 Utsyn mot vest fra veien foran kirken (NIKU 2012) Utsikt fra kirkedøra mot vest (NIKU 2012) Jordbrukslandskapet som inngår i planområdet bør i så liten grad som mulig bebygges for å unngå konflikt med siktlinjene fra/til kirken. Kirkens behov for parkeringsplasser samt bakkeparkering tilknyttet økt behov for Hovtun kan eventuelt løses ved et parkeringsareal på den sydligste delen av det dyrkede området inn mot det eksisterende byggeområdet på Hovtun uten at dette griper nevneverdig inn i landskapsrommet foran kirken og siktlinjene fra kirken mot fjorden. Parkeringen kan eventuelt innrammes med lav vegetasjon som skjermer innsyn til parkeringsplassen fra kirken. 8

9 Utsikt fra Vestjordet mot Hurum kirke og Hovtun med postkassestativ som kunne vært bedre plassert (NIKU 2012) 2 Hovtun Hovtun ble oppført som Hurum bank og kommunehus i 1914 (innviet 30.januar 1915) etter tegninger av arkitekt H.Berle i tidstypisk barokklassisistisk stil med blokkaktig volum under høyt valmtak. Bygningen er oppført i tømmer med stående panel, jugendvinduer og en tykk grunnmur i granitt. Hovtun 1915 og 1916 (Lokalhistorisk arkiv, Hurum kommune) Den opprinnelige korte fløyen mot nord ble utvidet/ombygget i 1939 i forbindelse med at kommunen overtok hele bygget og kjøpte ut banken som riktignok fortsatte å leie lokaler i huset. Glassverandaen mot syd samt de buede takarkene ble revet på 60-tallet. Tak, paneler og vinduer er 9

10 også skiftet ut med endret detaljering. Disse endringene har redusert bygningens arkitektoniske uttrykk og autentisitet. Taket ble senest lagt lagt om i 2010 fra det daværende skifertaket til en ny materialtype etter dels betydelige lekkasjer på loftet. Fløyen mot nord fikk sin nåværende form ved utvidelsen i 1939 og er oppført med en noe tynnere grunnmur i identisk granitt, valmet tak og annen vindusform. Paneler, vinduer og tak er også her skiftet ut. På gavlveggen mot nord er det ingen vinduer. Denne fløyen er underordnet hovedbygget mot veien, men framstår i dag som en del av hovedformen etter at detaljeringen på hovedbygget ble endret. Hovtun i 1940-årene og i 1981 med skifertaket som ble byttet ut i 2010 (Lokalhistorisk arkiv, Hurum kommune) Hovtun sett fra sør-vest med hovedbygget og den utvidede fløyen mot nord (NIKU 2012) 10

11 «Gårdsplassen» med inngangsparti/vindfang oppført i 1981 sam brakke/møterom og dagens parkering som også benyttes av kirken (NIKU 2012) Innvendig er første og andre etasje ombygget og endret flere ganger tilpasset kommunens rombehov med ny rominndeling, nye overflater og bygningsdetaljer. Originalmateriale kan finnes under dette samt i bærekonstruksjon. På loftet finnes dører og paneler som trolig er de opprinnelige, men deler av tak og kledning er skadet av fukt/lekkasjer. Kjeller er innredet som lager og garderobe. Bygningens interiør vurderes å ha begrenset verdi. Bygningsdetaljer fra loft (NIKU 2012) Nye gulv, dører overflater og trappeløp i 1. og 2. etasje (NIKU 2012) 11

12 Detaljer fra kjeller med tykk grunnmur under den eldste fløyen og vinduer i nordre fløy (NIKU 2012) Hovtuns kvaliteter er hovedsakelig knyttet til byggets sentrale plassering og funksjon som kommunesentrum for Hurum i et område som ventelig har en svært lang historie som kultsted, kirkested og ferdselsknutepunkt. Hovtun utgjør nyeste kapittel i denne historien og bør ivaretas som en lesbar del av områdets rike kulturhistorie. Kommunehusets opprinnelige hovedvolum og fasade mot syd og vest utgjør den mest sentrale historiefortellende kvaliteten ved selve bygningen. Fløyen mot nord oppfattes i dag som en del av hovedbygget, men er arkitektonisk og kulturhistorisk underordnet hovedbygget mot veien. Ny bebyggelse bør underordne seg det opprinnelig Hovtun som det sentrale bygget på området og være lesbart som en ny tilføyelse til det tidligere kommunehuset. Den eksisterende fløyen mot nord vil i større grad tåle endring og tilpasning til et eventuelt tilbygg hvis ny bruk og funksjon tilsier dette. Fasaden mot vest vil imidlertid være viktig å se i sammenheng med vestfasaden på hovedbygget. Generelt innenfor verneområdene i kommunedelplanen gjelder: Riving av bevaringsverdig bebyggelse er ikke tillatt. Bygningene kan settes i stand under forutsetning av at takform, fasadeutforming, materialbruk og detaljering er lik eksisterende, eller tilbakeføres til tidligere utseende. Mindre tilbygg og påbygg kan tillates, dersom endringene underordnes bygningens hovedform og -volum, material- og fargebruk og utformes på en slik måte at bygningen beholder sin verneverdi. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved utforming av nybygg eller av tiltak som endrer utseendet på bestående bygninger, skal det jamfør planen tas hensyn til strøkets egenart, og spesielt til vernverdige bygninger i strøket, slik at en oppnår en heldig estetisk og antikvarisk helhetsvirkning gjerne i nåtidens formspråk. Direkte stilkopiering bør i hovedregel unngås. Hovtun er ikke gitt formelt vern i planen, men er registrert i SEFRAK og vurderes som en del av det bestående kulturmiljøet på Hov/Klokkarstua. I og med de betydelige endringene som er gjort oppfattes Hovtun som robust for tilpasning til ny bruk så lenge hovedvolum ivaretas og henvendelsen mot syd og vest bidrar til å vise byggets sentrale posisjon som kommunehus. For å framheve hovedbygget kan en eventuell tilbakeføring av takarker være aktuelt, noe som også vil øke bruksmuligheten av loftsetasjen. 12

13 3 Fornminner Hurum kirke antas å være fra På Hurum prestegård, Hov, sør for kirken ligger et gravfelt som forbinder kirkestedet med det forhistoriske hovet. På tunet til prestegården og langs alleen finnes to gravhauger og rester av fire gravhauger som alle ligger orientert nord-syd 175 moh. Ved flyfotografering er det lokalisert en mulig boplass. For ytterligere beskrivelse henvises til NIKUs utredning i forbindelse med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø (Hurum kommune/niku 2005). Potensialet for ytterligere funn i området anses å være meget stort, og en eventuell utbygging vil utløse undersøkelsesplikten (jf KML 9) hvor det stilles krav til flateavdekking i form av sjakting. Jf også vurdering fra Buskerud fylkeskommune: «På bakgrunn av planområdets beliggenhet, både landskapsmessig og nærheten til Hurum kirke, vurderer kulturminnevernet potensialet for funn av automatisk fredede kulturminner innenfor planavgrensningen som meget høyt. I tillegg gir også gårdsnavnet Hov indikasjoner på aktivitet i området fra forhistorisk tid». NIKUs vurdering er at fornminner som eventuelt påvises i planområdet ventelig vil ha spesielt høy verdi. Dette kan medføre at utbygging i områder som ikke tidligere er utbygget (det som er dyrket mark i dag) kan gi i ulike konsekvenser. Kostnadene ved arkeologiske (undersøkelser) utgravninger som følge av et krav ved frigivelse av automatisk fredete kulturminner kan bli forholdvis kostbart i forhold til et utbyggingstiltak som dette. Meget verdifulle kulturminner kan gå tapt for fremtiden på grunn av arkeologisk sjakting og eventuell etterfølgende utgravning. Dette bryter med et av de viktigste miljømålene til kulturminnevernet som er å redusere desimeringen av automatisk fredete kulturminner. Ut fra dette foreslår NIKU at planområdet for reguleringsplanen begrenses i så stor grad som mulig til området som er aktuelt for bebyggelse og parkering og dermed unngår inngrep i området med dyrket mark vest for kirken. 4 Kilder Hurum kommune (2006) Kommundelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Bestemmelser og retningslinjer + plankart NIKU (2005) Bidrag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Hurum kommune Kate Odden, Lokalhistorisk arkiv, Hurum kommune Celin Justad, Plan og bygg, Hurum kommune 13

14 Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og internasjonale kulturminner. Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner. NIKU Oppdragsrapport 231/2012 NIKU hovedkontor Storgata 2 Postboks 736 Sentrum 0105 OSLO Telefon: NIKU Tønsberg Farmannsveien TØNSBERG Telefon: NIKU Bergen Dreggsallmenningen 3 Postboks 4112 Sandviken 5835 BERGEN Telefon: NIKU Trondheim Kjøpmannsgata TRONDHEIM Telefon: / NIKU Tromsø Framsenteret Hjalmar Johansens gt TROMSØ Telefon:

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs NIKU Oppdragsrapport 22/2011 Larsneset, Harstad Kulturmiljøvurdering Johanne Sognnæs 1 Sognnæs, Johanne: Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. NIKU Oppdragsrapport 22/2012 Oslo, 16.02.2012 Rettighetshaver

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22.

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Rogaland Fylkeskommune Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Januar 2013 2013-02-01 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. 2a til 22. 21.02.2013 08.02.2013

Detaljer

Oslo Lufthavn AS. Kulturmiljø - arkitektur og design. Utgave: 1 Dato: 2011-06-08

Oslo Lufthavn AS. Kulturmiljø - arkitektur og design. Utgave: 1 Dato: 2011-06-08 Områdereguleringregulering for Oslo lufthavn Gardermoen Kulturmiljø - arkitektur og design Utgave: 1 Dato: 2011-06-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: 1 / 2011-06-08 Oppdrag:

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002

Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002 Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002 Innledning En viktig del av vår kulturarv består av eldre bygninger som er i vanlig bruk.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen.

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen. Veiledning til kommuneplanen Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans

Detaljer

Forvaltningsplan Veksthuset Molde

Forvaltningsplan Veksthuset Molde Forvaltningsplan Veksthuset Molde Rusbehandling Midt-Norge HF Utarbeidet av Asplan Viak AS mai 2011, revidert januar 2012 2 Innholdsfortegnelse Generell del Veksthuset Molde... 4 1 Godkjenning... 4 2 Overordnet...

Detaljer

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM NIKU OPPDRAGSRAPPORT 44/2014 DIVE ANALYSE SKI SENTRUM Kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum Kari Larsen, Anne-Cathrine Flyen, Gro Jerpåsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar

Detaljer

LADESTEDENE SON, HVITSTEN OG HØLEN

LADESTEDENE SON, HVITSTEN OG HØLEN LADESTEDENE SON, HVITSTEN OG HØLEN Reparasjon, vedlikehold og bevaring Son Hvitsten En informasjonsbrosjyre fra Vestby kommune Hølen FORORD INNLEDNING BESKRIVELSE AV DE AKTUELLE STEDENE: SON, HVITSTEN,

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 Planen er datert 20.07.2012, revidert 23.04.2013 Bestemmelsene er datert 20.07.2012, revidert 23.04.2013 Plan med

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239

BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239 BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239 FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

Detaljer

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kulturminner og kulturmiljø

Detaljer

HALLÉNGÅRDEN- 228/ 500/ 80577443 THORVALD MEYERS GATE 59 OSLO KOMMUNE

HALLÉNGÅRDEN- 228/ 500/ 80577443 THORVALD MEYERS GATE 59 OSLO KOMMUNE SAKSBEHANDLER Linda Veiby VÅR REF. 06/02916-4 Ark. B - Bygninger 1 (Oslo) Oslo _ Os DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 10.07.2008 TELEFAX +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Fram Ingeniørkontor AS

Fram Ingeniørkontor AS Postboks 4814 Nydalen 0484 Oslo 9. Januar 2015 Nesodden kommune Postboks 123 1451 Nesoddtangen SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE PLANKRAV for oppføring av bolig - gnr 2/bnr 113 Nesodden kommune Øvreveien

Detaljer

ESTETISKE RETNINGSLINJER

ESTETISKE RETNINGSLINJER ESTETISKE RETNINGSLINJER FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING I ARENDAL MANUSKRIPT 23.02.06-1 - FORORD Ved endring av plan- og bygningsloven i 1995, fastslo Stortinget at estetiske hensyn skulle vektlegges

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer