Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken."

Transkript

1 Møtereferat PIO Til stede: Per-Steinar Aasebø, Harald Nævdal, Kjell Hugo Jenssen og Knut Kvamsdahl fra Oslo kommune, Anne Green Nilsen og Mari Sanden fra KAH, Eli Gunhild By og Terje Vilno fra Unio, Svein Sjøli og Jan Olav Birkenhagen fra Akademikerne K og Martin Moen og Elisabeth Rasmussen fra YS-K Oslo Forfall: Møtegruppe: PIO, Partene i Oslo kommune Møtested: Møterom, Gerhardsen Møtetid: Referent: Knut Kvamsdahl Telefon: REFERAT FRA MØTE I PIO Sak 17/2011 Forrige referat Godkjent Sak 18/2011 Tilslutning Lederne Aasebø viste til tidligere orientering. Det er KAH s råd at Lederne ikke får tilslutte seg avtaleverket uten å være tilknyttet en sammenslutning. Dette er ikke nødvendigvis tariffstridig men kan bli det på sikt. Det vises blant annet til tvistebestemmelsen i 4.7 om Avtale om forhandlingsordningen. Dersom kommunen forfølger dette forventes formell behandling av temaet gjennom protokoll/referat. Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken. Sak 19/2011 OU-fondets juridiske status Aasebø informerte om status. Det tas sikte på å få en løsning/avklaring i løpet av inneværende år. En foreslått løsning det jobbes med er at OU-fondet inngår i kommuneregnskapet. Dette vil evt. få noen praktiske konsekvenser som må avklares. Sanden etterlyste skriftlig dokumentasjon på problemstillingene, og viste til at dette er et fond avtalt mellom partene og at det må være en grundig prosess i forkant av en eventuell endring som beskrevet. Sak 20/2011 Krav om 40-timers opplæring Aasebø viste til saksvedlegg. Det følger av Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg at det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer så lenge dette er forsvarlig. Det er arbeidsgivers forslag at det inngås en sentral avtale om at det lokalt gis anledning til å inngå avtale som avviker fra 40-timers regelen, dersom man er enige om dette og det vurderes som forsvarlig. KAH og Unio uttrykte motstand mot å utarbeide en generell regel, for noen, som skal åpne for å gå under dagens minimum på 40 timer. Et slikt behov bør i tilfelle vurderes lokalt og evt. løftes sentralt. Sak 21/2011 Medarbeideravtaler Vedlagt dette møte var medarbeideravtale samt veileder til denne. Aasebø viste til tidligere behandling og diskusjon av saken. All informasjon om ordningen og materiell er nå stoppet. Aasebø gjentok at ordningen ikke var på initiativ fra sentralt hold, at det nå er stoppet og ikke lengre et tema.

2 Fra organisasjonshold ble det kommentert at videre bruk av ordningen ville bli tatt opp sentralt i den grad dette ble avdekket. Sak 22/2011 Møteplan Følgende møter ble avtalt siste halvår; 22. august kl september kl m/lunch 24. oktober kl november kl Sak 23/2011 Eventuelt Nævdal viste til at ikke alle organisasjonene hadde gitt tilbakemelding på resultat av tariffoppgjøret. Aktuelle organisasjoner ble nevnt og gir slik tilbakemelding. Det var enighet om at felles rutiner for dette kan forbedres ved neste tariffoppgjør

3 Om medarbeidersamtale, fra UDEs intranettside Medarbeidersamtaler Medarbeidersamtalen kan beskrives som en planlagt, systematisk og personlig samtale mellom leder og medarbeider. Med planlagt menes at den skal avtales i god tid, forberedes av begge parter og gjennomføres i samme tidsperiode hvert år. Den er systematisk fordi den følger en viss struktur og holdes regelmessig. At den er personlig innebærer at den kun foregår mellom to personer, og at den tar opp den enkelte medarbeiders arbeidssituasjon både arbeids- og miljømessig. Bruk av medarbeidersamtaler Medarbeidersamtalen er en avtalefestet samtale i Oslo kommune. Det innebærer at dette er en samtale som både ledere og medarbeidere har nytte og glede av. Det er en del av lederjobben i Oslo kommune å holde medarbeidersamtaler med hver enkelt medarbeider en gang i året. Medarbeidere på sin side kan be om å få en medarbeidersamtale hvis lederen ikke selv tar initiativ til å avholde samtalene. Samtalene skal sikre en toveis kommunikasjon om jobbsituasjonen, om resultatoppnåelsen og om medarbeiderens behov for kompetanseutvikling. Medarbeidersamtalen er derfor et målstyringsverktøy, et kompetanseutviklingsverktøy og et verktøy knyttet til HMS-arbeidet. Forberedelse og gjennomføring Grunnlaget for en vellykket medarbeidersamtale ligger i forberedelsen. Sted og møtetidspunkt avtales i god tid. Det er lurt å holde medarbeidersamtalen på et "nøytralt" sted, og man bør avsette 1-2 timer. Det er viktig ikke å bli forstyrret! Det er utarbeidet egne maler for medarbeidersamtaler i Oslo kommune. Det er ikke obligatorisk å bruke disse malene.

4 MEDARBEIDER SAMTALEN En medarbeidersamtale er en systematisk samtale mellom leder og medarbeider med henblikk på planlegging og gjensidig informasjon. Den tar sikte på å avklare forventninger og samordne den ansattes og arbeidsplassens behov. NB! DETTE SKJEMAET ER PERSONLIG OG SKAL IKKE OVERLATES TIL ANDRE

5 N Ø K K E L O P P G A V E R STATUS Resultatoppnåelse siden forrige samtale: Hva vurderer du som dine 3 viktigste oppgaver pr. i dag, og hvorfor? Vurdering av egen arbeidsinnsats: ENDRINGSBEHOV Ønsker om endring av arbeidsoppgaver/arbeidsmengde: Hvordan kan dette gjøres? TILTAK FOR NESTE PERIODE Hvilke konklusjoner/ tiltak kan vi bli enige om?

6 T R I V S E L O G P E R S O N L I G U T V I K L I N G STATUS Resultatoppnåelse siden forrige samtale: Hvordan trives du på arbeidsstedet? Hva fremmer / hemmer din personlige utvikling? ENDRINGSBEHOV Personlig utviklingsmål for den neste perioden: Hvordan kan dette gjøres (av deg selv og andre)? TILTAK FOR NESTE PERIODE Hvilke konklusjoner/ tiltak kan vi bli enige om?

7 F O R H O L D E T L E D E R O G M E D A R B E I D E R STATUS Utvikling siden forrige samtale: Hvordan opplever du at din leder: 1. Setter brukernes behov i sentrum og skaper resultater 2. Fastsetter mål og skaper entusiasme for målene 3. Viser respektfull atferd overfor brukere og medarbeidere 4. Har åpen kommunikasjon, er utviklingsorientert, tydelig og inkluderende 5. Utvikler, ansvarliggjør og synliggjør medarbeidere og kollegaer 6. Er lojal mot fattede vedtak og etiske retningslinjer Hvordan vil du vurdere din egen etterlevelse av OK s verdigrunnlag? Gi eksempler. (Brukerorientering Respekt Engasjement Redelighet) ENDRINGSBEHOV Ønsker om endring: Hvordan kan dette gjøres? TILTAK FOR NESTE PERIODE Hvilke konklusjoner/ tiltak kan vi bli enige om?

8 F ORHOLDENE PÅ ARBEIDSS T E D E T STATUS Endringer siden forrige samtale: Hvordan vurderer du samarbeidsforholdene på arbeidsstedet (med vekt på oppfølging av OK s verdigrunnlag, B - R E - R)? Hvordan vurderer du det fysiske arbeidsmiljøet? ENDRINGSBEHOV Ønsker om endring? (Eks: hva kan gjøres for å fremme samarbeidet?) Hvordan kan dette gjøres? TILTAK FOR NESTE PERIODE Hvilke konklusjoner/tiltak kan vi bli enige om?

9 P L A N A R B E I D STATUS Vurder dine resultater i henhold til organisasjonens planer / dokumenter ( Strategisk plan, Årsplan osv) siden siste samtale: Vurder planprosessene (planlegging, gjennomføringen og oppfølging) ved arbeidsstedet: ENDRINGSBEHOV Ønsker om endring i forhold til planarbeidet? Hvordan kan dette gjøres? TILTAK FOR NESTE PERIODE Hvilke konklusjoner/ tiltak kan vi bli enige om?

10 A N D R E T E M A Andre tema du har lyst til å ta opp? TEMA 1 Status: Endringsbehov: Konklusjon: TEMA 2 Status: Endringsbehov: Konklusjon:

11 AVTALE MELLOM LEDER/MEDARBEIDER Dette skjemaet fylles ut etter at medarbeidersamtalen er gjennomført og fordeles kun til leder og medarbeider for senere samtale. Her overføres det man har blitt enige om under de enkelte temaene i medarbeidersamtalen. DATO... AVDELING... SAMTALE MELLOM... OG... TILTAK FOR NESTE PERIODE ANSVARLIG TIDSFRIST FORSLAG TIL UTVIKLING/OPPLÆRING SPESIFISER: Underskrift...Underskrift...

12 Medarbeidersamtalen - en idéliste til bruk for leder. Hvilke spørsmål ønsker jeg å stille i tillegg til akkurat denne medarbeideren? 1. NØKKELOPPGAVER Hvilke arbeidsmål/tiltak hadde du i forrige periode? Hvilke resultater ble oppnådd? På hvilke områder opplever du at resultatene ble gode? Hvilke forhold gjorde at dette gikk så bra? På hvilke områder opplever du at resultatene ble mindre bra? Hvilke forhold gjorde at det gikk mindre bra? Hva kunne du ha gjort annerledes? Hva kunne din nærmeste overordnede ha gjort for å hjelpe deg i å nå tiltakene på en bedre måte? Blir oppnådde resultater tilstrekkelig verdsatt? Hva vurderer du som de viktigste av dine arbeidsoppgaver? Hvorfor? Er det spesielle oppgaver som må prioriteres foran andre i din stilling? Brukes mye av tiden på oppgaver/innsats som ikke kan måles? Hvilke oppgaver finner du interessante/utfordrende og hvilke finner du uinteressante og trives mindre med? Føler du at du når frem med ideer og får anledning til å bruke kunnskap, utdanning og erfaring? Hvilke MÅL har du satt deg for inneværende år? Arbeidsprestasjoner hva er du godt fornøyd med mindre fornøyd med? Er det forhold utenfor jobben som virker negativt inn på arbeidsinnsatsen? Har du behov for en periodevis, eller langvarig endring av arbeidssituasjonen? I tilfelle, hvorfor? Hvilke andre arbeidsoppgaver kunne du tenke deg å gjøre? Er det sider ved arbeidet som har endret seg i løpet av året? Har nye oppgaver kommet til eller er gamle falt bort? Er det sider ved arbeidet som eventuelt bør endres for fremtiden? Er rammebetingelsene til stede slik at du kan jobbe slik du mener er riktig? Er nødvendig ansvar og myndighet delegert?

13 2. TRIVSEL OG PERSONLIG UTVIKLING Hvilken anledning gir nåværende stilling til å gjøre bruk av evner og anlegg? Hva kan eventuelt gjøres annerledes i det daglige, når det gjelder å skape mer læring og utvikling? Er det behov for mer veiledning? Hvilken faglig etterutdanning/oppdatering trenger du for å kunne utføre arbeidsoppgavene dine på en forsvarlig måte? Er det noe du selv mener det vil være utbytterikt med opplæring i, utover faglig oppdatering? Hvordan var nytten av den opplæring som ble gjennomført i løpet av foregående periode? Er det sider ved jobben som kan gjøres bedre med mer opplæring? Kommer jobben til å endre seg, slik at det oppstår behov for å lære nye ting? Hvordan bør i så fall opplæringen gjennomføres? 3. FORHOLDET LEDER OG MEDARBEIDER Hvordan opplever du ditt samarbeid med din leder? Hvilke tilbakemeldinger får du fra din leder når det gjelder din måte å løse dine oppgaver på? Hva kan din overordnede bistå deg med? Får du den støtte og hjelp du trenger i det daglige arbeid? Hva kan eventuelt forbedres? Er du fornøyd med tilbakemeldinger og informasjon? Er det praktiske forhold som vanskeliggjør forholdet mellom oss? Hva opplever du som din leders sterke og svake sider? 4. FORHOLDENE PÅ ARBEIDSSTEDET Får du den støtte og hjelp du trenger i det daglige arbeid? Hva kan eventuelt forbedres? Er det en god praksis her når det gjelder tilbakemeldinger og informasjon? Hvilke spilleregler, skrevne og uskrevne, gjelder for arbeid i vår avdeling/seksjon (rapportering, varsling, HMS-arbeid, konflikthåndtering)? Er spillereglene hensiktsmessige? Hva bør eventuelt forandres? Synes du at miljøet her er stimulerende? Hvordan opplever du ditt samarbeid med dine kolleger? Hvilke tilbakemeldinger får du fra dine kolleger når det gjelder din måte å løse dine oppgaver på? 5. PLANARBEID Hva var ditt bidrag til å nå målene i siste planperiode? Hva er hovedmålet/satsingsområdene for din avdeling/seksjon neste periode? Er arbeidsmålene klare og forståelige for deg? Har du behov for endring av tillagte oppgaver i inneværende plan? Er måten målene er fastsatt på tilfredsstillende? Hva kan eventuelt forbedres? Er det enighet om målene? Er målene målbare?

14 Protokoll fra MBU-UDE Eventuelt: 1. Saker tatt opp av arbeidstakerrepresentantene: - Valgfag: Skolene har gjort ulike valg ift. antall valgfag som tilbys. Minimum er 2 og UDA har anbefalt å holde seg til 4 valgdag med grunnlag i at det skal utarbeides fagplaner og vurderingskriterier samt sikre kompetanse hos lærerne. - Opplegg for medarbeidersamtaler: Det er ikke utarbeidet felles mal for medarbeidersamtaler i Utdanningsetaten, men det er et gjennomgående perspektiv i styringsdialogen i hele linja inkl. medarbeidersamtalen.

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå

Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå 94/21 Notater 1994 Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå Administrasjonsavdelingen/Gruppe for personalutvikling Innhold 1. Innledning 4 2. Datainnsamling

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer