Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen."

Transkript

1 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: Tvete vestre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Helge Skår, Bodal, 1743 KLAVESTADHAUGEN. Hans Kristian Guslund, Guslund, 1746 SKJEBERG. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Thor Lehmann. Hovedforhandling og tvistebehandling. 1. Thor Lehmann, Speiderveien 6, 1605 FREDRIKSTAD, eier av gnr. 76/59, 76/65, 76/69, 76/ Hilde Huseby Kristiansen, Vikaneveien 322, 1621 GRESSVIK, eier av gnr. 76/36 2. Jahn Gunnar Kristiansen, Vikaneveien 322, 1621GRESSVIK, eier av gnr. 76/36, 76/101. Prosessfullmektig for part 2: Advokat Per Forsberg, Pb 391 Sentrum, 0103 OSLO. 3. Egil Anton Gabrielsen, Vikaneveien 311, 1621 GRESSVIK, eier av gnr. 76/ Torild Rigmor Gabrielsen, Vikaneveien 309, 1621GRESSVIK, eier av gnr. 76/98 5. Grete Katharina Franck, Aslakveien 29, 0753 OSLO, eier av gnr. 76/86 6. Toralf Ekelund, Røyskattveien 17, 1615 FREDRIKSTAD, eier av gnr. 76/ Statens Vegvesen, Region Øst Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER, eier av gnr. 506/10. Eiendommene ligger i Fredrikstad kommune. Til stede: Thor Lehmann, Jahn Gunnar Kristiansen sammen med sin prosessfullmektig advokat Per Forsberg og Grethe Franck Tvete vestre Østfold jordskifterett 1

2 Ikke møtt: Tilhørere: Marit og Gunnar Kristiansen. De andre partene var lovlig innkalt, men møtte ikke. På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av rettens medlemmer inhabile. Hans Kristian Guslund har tidligere avgitt forsikring som jordskiftemeddommer. Helge Skår har tidligere ikke deltatt som jordskiftemeddommer. Han ble av rettens formann gjort kjent med de pliktene som en jordskiftemeddommer har. Han skrev under på slik Forsikring: Jeg forsikrer at jeg i denne saken og i alle framtidige jordskiftesaker med troskap og redelighet vil oppfylle de pliktene som påhviler meg som jordskiftemeddommer. Partslista ble gjennomgått. Helge Skår Følgende dokument ble framlagt: Nr. Datert. Emne Krav om sak for Østfold jordskifterett fra Thor Lehmann m/18 vedlegg 1.1 Kartskisse i M 1:1000 over gnr. 76/36, Skjøte over gnr. 76/69, med tinglysingsdato Skylddelingsforretning over gnr. 76/ Kartskisse i M 1:1000 over gnr. 76/69- over antatte grenser i Målebrev over gnr. 76/ Skisse i M 1:500 over gnr. 76/ Kartskisse i M 1:1000 over gnr. 76/ Målebrev over gnr. 76/ Kartskisse i M 1:1000 over gnr. 76/ Skylddelingsforretning over gnr. 76/ Renskrevet grensebeskrivelse fra skylddelingsforretningen over gnr. 76/ Målebrev/kartforretning mellom gnr. 76/69 og 76/ Skylddelingsforretning over gnr. 76/ Kartskisse i M 1:1000 over gnr. 76/54 over antatte grenser i Målebrev over gnr. 76/ Målebrev over gnr. 76/ Kartskisse i M 1:1000 over gnr. 76/ Kartskisse i M 1:1000 over gnr. 76/69 med inntegnede grensemerker. 2

3 Brev fra Statens vegvesen vedr. grenseforhold m/1 vedlegg. 2.1 Grunnriss over Fv Brev fra Thor Lehmann vedr. målebrev over gnr. 76/86 m/1 vedlegg Målebrev over gnr. 76/ Innkalling av parter til rettsmøte vedlagt svarslipp Oversendelsesdokument fra adv. Per Forsberg m/prosesskriv Prosesskriv fra adv Per Forsberg m/1 vedlegg Diverse avtaler mellom gnr. 76/36 og 76/ Tilsvar fra Thor Lehmann m/2 vedlegg Diverse avtaler mellom gnr. 76/36 og 76/69.( Kristiansen og Lehmann) Avslått klage på igangsetting av gangsti og VA-ledninger Prosesskriv fra adv. Per Forsberg m/ 5 vedlegg Kopi av konsesjonssøknad Varsel om kartforetning med vedlegg Kartskisse m/ grenseskisse utarbeidet av Thor Lehmann Brev fra Thor Lehmann til Fredrikstad kommune Brev fra Advokatfirmaet Seland DA til Fredrikstad kommune Tilsvar fra Thor Lehmann på prosesskriv fra adv. Per Forsberg m/2 vedlegg Brev fra adv. Per Forsberg til Thor Lehmann E-post fra Thor Lehmann til advokatfullm. Stian Wessel. Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Rettens formann orienterte litt generelt om grensegangssaker for jordskifteretten. Etter partsforklaringer og forhandlinger inne drar retten og partene på befaring. Vitneavhør er det naturlig å foreta på stedet ute. Forlik vil alltid bli prøvet. Lykkes ikke det kan retten avsi dom. En dom kan ankes til lagmannsrett dersom verdien av tvisten er over kr ,-. Sakskostnadene fordeles etter nytte. Advokatutgiftene kan tapende part bli pålagt å betale. Rettens formann påpekte at både dok 7 og dok. 8 har blitt fremlagt for sent. På forespørsel ønsket imidlertid begge parter at også disse ble tatt med i saken som bevis. Thor Lehmann fikk ordet og forklarte seg. Adv. Per Forsberg, på vegne av Jahn Gunnar Kristiansen, fikk ordet. Han opplyste at Jahn Gunnar og Hilde Kristiansen er separert og at Jahn Gunnar nå vil bli eneeier av gnr. 76/36. Dette er det inngått avtale om. Retten vil bli orientert når eiendommen er overskjøtet. Grethe Franck fikk ordet og forklarte at hun ikke er berørt av tvisten ut over at hun benytter stien opp til sin hytte. Etter forhandlingene inne ble hun permittert. Retten sammen med partene dro deretter på befaring til Vikane Tvete vestre Østfold jordskifterett 3

4 Fremsto vitne: Jan Arnesen, f Er tidligere eier av Kristiansens eiendom gnr. 76/36. Han sa det ikke hadde vært tvil om eiendomsretten til gnr. 76/101. Det er også sikkert at stien kommer fra gnr. 76/36, mente han. Tidligere var det taubane langs stien. Da denne ble satt opp ble det spurt om å få tillatelse til dette. Det ble foretatt en del målinger med målebånd. Punktet som det særlig tvistes om ble påvist. Jahn G. Kristiansen påviste et borehull som han mener er det riktige. Han påviste også et kors som passet bedre med avstanden 31,8 m fra et punkt i skylddelingen for gnr. 76/54. Det viste seg å være en feil, enten med det påviste punkt (stort borehull) eller med målebrevet fra Avstanden A-B mellom borehull og kors/bolt i fjell stemte ikke (den var for kort) med målebrevet fra Det ble enighet om at dette skulle kontrolleres med GPS-målinger av saksbehandler, avd. ing. Paulsen. Resultatet av denne kontrollen sendes partene og deretter får partene en frist på ca. 14 dager med å sende inn til retten sine siste kommentarer/prosesskrift. Deretter vil tvisten bli avgjort ved dom. Noe grunnlag for forlik var det ikke i saken. På forespørsel framkom ingen merknader til forhandlingene. Utskrift av rettsboka sendes til partene i vanlig brev. Beløpet skal betales innen 15 dager etter at rettsboka er mottatt. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet. Fredrikstad, Helge Skår Sigmund Pedersen Hans Kristian Guslund 4

5 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Tvete vestre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Rettens leder: Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Meddommere: Helge Skår, Bodal, 1743 KLAVESTADHAUGEN. Hans Kristian Guslund, Guslund, 1746 SKJEBERG. Protokollfører: Rettens formann. Til behandling: Domsavsigelse i tvist. Parter: 1. Thor Lehmann, Speiderveien 6, 1605 FREDRIKSTAD, eier av gnr. 76/59, 76/65, 76/69, 76/ Hilde Huseby Kristiansen, Vikaneveien 322, 1621 GRESSVIK, eier av gnr. 76/ Jahn Gunnar Kristiansen, Vikaneveien 322, 1621GRESSVIK, eier av gnr. 76/36, 76/101. Prosessfullmektig for part 2: Advokat Per Forsberg, Pb 391 Sentrum, 0103 OSLO. 5. Grete Katharina Franck, Aslakveien 29, 0753 OSLO, eier av gnr. 76/86. Naboer: 3. Egil Anton Gabrielsen, Vikaneveien 311, 1621 GRESSVIK, eier av gnr. 76/ Torild Rigmor Gabrielsen, Vikaneveien 309, 1621GRESSVIK, eier av gnr. 76/98 6. Toralf Ekelund, Røyskattveien 17, 1615 FREDRIKSTAD, eier av gnr. 76/ Statens Vegvesen, Region Øst Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER, eier av gnr. 506/10. Eiendommene ligger i Fredrikstad kommune Tvete vestre Østfold jordskifterett 5

6 Til stede: Ingen av partene er innkalt og ingen møtte. Følgende dokument ble framlagt: 9.0 Prosesskriv fra adv. Per Forsberg, datert Brev til partene om kontrollmålinger, dat Brev fra Thor Lehmann m/1 vedlegg, dat Brev fra Thor Lehmann, m/1 vedlegg, dat Sluttinnlegg fra adv. Per Forsberg, dat Omkostningsoppgave fra adv. Per Forsberg, dat Sluttinnlegg fra adv. Per Forsberg, dat Brev til Thor Lehmann m/kopi til part 2, dat Erklæring fra Hilde Huseby Kristiansen, mottatt Brev fra Thor Lehmann, dat Brev til diverse parter, dat På rettsmøtet ble det avklart at tvistesaken gjelder partene nr. 1 og 2. Part nr. 5 vil også få beskrevet en del av sin eksisterende grense. Partene nr. 3, 4, 6 og 7 er derfor endret til naboer, jf. ovenfor. Retten avsier i enerom følgende: DOM: Bakgrunn. Saken gjelder en grensetvist mellom partene nr. 1 og 2, dvs. mellom eiendommene gnr. 76/36 og gnr. 76/69. Part 1, Thor Lehmann har i hovedsak anført: Han ønsker å få avklart grensa mellom gnr. 76/69 og gnr. 76/36. Det er uenighet om grensa særlig i ett punkt. Han har laget kartskisser som viser eiendomsforholdene i området, jf. dok. 1, vedlegg Det var enighet om målebrevet i 2007, men punktet skulle flyttes litt inn på kanten. Han angrer på dette nå, men mener det ikke ble inngått noen avtale om grensa. Det går en sti fra rv. 117 og opp til hyttene som brukes av flere. Det er i området ved stien den omstridte grensa er. Arealet gnr. 76/101 var ikke overskjøtet til Kristiansen. Han mottok brev fra adv. Seland om at han burde skjønne at det var en feil at bnr. 101 ikke var overskjøtet. Han sier han ikke kjente til dette. Det ble enighet om en opprydding av dette og han gikk med på overskjøting av bnr. 101 til Kristiansen. Som motytelse inngikk de avtale om at han fikk legge grøft med vann- og avløpsledning langs stien som han mener går dels på hans eiendom og dels på Kristiansens eiendom. Han har i tillegg ønsket en kjørbar vei med bredde 1,3 m, bl.a. slik at den kan brukes med rullestol. Det er således ikke tale om noen vei i den forstand. Han har fått tillatelse i kommunen til å bygge en gangvei med 0,9 m bredde, maks 1,2 m der terrenget gjør det nødvendig. Etter at det nå er funnet kors i fjell i vestkant av stien vil Lehmann legge dette til grunn i sin påstand. 6

7 Thor Lehmann la deretter ned slik, påstand: Grensa mellom eiendommene, gnr. 76/69 og 76/36 skal gå fra kors i fjell i vestkant av stien, påvist på rettsmøtet , til kors/bolt i fjell slik som illustrert på dok (A-B) Part 2, adv. Forsberg, på vegne av Jahn Kristiansen, har i hovedsak anført: Kristiansen mener han er eier av grunnen der stien går. Hvorvidt det er tvist om punkt E i dok 1.18 vites ikke. Dette antok han ville bli avklart i marka. Adv. Forsberg forklarte litt om hva han mente var bakgrunnen for tvisten i dag. Lehmann har ikke ønsket å overskjøte bnr. 101 til Kristiansen. Dessuten har han hele tiden ønsket å bygge vei opp til hyttene. Det verserer en byggesak om legging av vann- og avløpsledning langs stien inkludert en mindre vei. Det er uenighet om avtalen om dette. Kristiansen vil ikke tillate veibygging. Han viste til sitt prosesskriv av bilag 4, der Lehmann sier Det er som følge av ovennevnte ikke tvil om at eier av 76/59 og 85 har tinglyst veirett ned til dagens riksvei. Adv. Forsberg mente at denne saken var misbruk av grensegangsinstituttet siden Lehmanns hensikt egentlig er å kunne få bygget vei. Han påpekte at man ikke kan bygge vei på annen manns grunn uten tillatelse. Han understreket at det var en avtale/et kompromiss som ble inngått i Begge var innkalt til møte i marka om den grense som behandles i dag og begge møtte. Lehmann kan angre i ettertid, men ikke gå bort fra avtalen. Adv. Forsberg la i samsvar med dok. 5 ned slik påstand: 1. Grensen mellom eiendommene 76/69 og 76/36 i Fredrikstad som angitt i målebrev nr. 3818/07 opprettholdes. 2. Thor Lehmann dømmes til å betale Jahn Kristiansens saksomkostninger med tillegg av forsinkelsesrente fra oppfyllingstidspunktet og til betaling skjer. Jordskifteretten skal bemerke: Ved rettens befaring på rettsmøte ble det utført en del målinger. Retten kom ved sine målinger meget nær det omtvistede punktet. Da påviste part 2, Jahn Gunnar Kristiansen punktet i skylddelingen av gnr 76/54 fra 1942, kors i fjell, 31,8 m fra utgangspunktet ved Anton Mikalsens eiendom. Det er dette punktet man har vært uenige om, og som partene særlig ønsker avklart i denne saken. Hvor lenge Kristiansen har kjent til punktet er ikke opplyst. T. Lehmann har vært klar over avstanden 31,8 m, men ikke kjent til punktet fra Sommeren 2007 var partene lovlig innkalt til kartforretning i regi av Fredrikstad kommune, jf. dok Tvete vestre Østfold jordskifterett 7

8 Etter en tids uenighet særlig om grensepunktet ved stien og fjellfoten ble man enige om at punktet skulle ligge i stikanten. Det ble boret hull i fjellet, men ikke nedsatt bolt pga. plasseringen ved stien. Deretter ble punktet innmålt av kommunen. Under rettens befaring og målinger i marka den ble det påvist feil borehull av Kristiansen. Kontroll utført av avdelingsingeniør Paulsen ved rettens kontor har påvist dette. Det påviste borehullet var for stort, noe som også ble bemerket av rettens formann under befaringen. Dessuten lå det ca. 3 m for langt øst. Bakgrunnen for kartforretningen i 2007 var at partene hadde forhandlet om en overføring av hjemmelen til gnr. 76/101 til Jahn G. Kristiansen, jf. dok Tidligere hadde hjemmelen stått på Thor Lehmann. Forutsetningen for at overføringen kunne gjøres, var at T. Lehmann skulle få tillatelse av Kristiansen til fremføring av vann- og kloakkledning langs stien, som på en kortere strekning går inn på Kristiansens eiendom. Kristiansen mente at en forutsetning var at stien skulle ligge på hans eiendom. Det ble tegnet en skisse som viste enigheten om grensepunktet i forbindelse med kartforretningen. Senere, ved overrekkelsen av skjøte, ga Lehmann Kristiansen en ny skisse som ikke stemte med den gamle. I mai 2007 ble kommunen kontaktet for kartforretningen. Det fremgår at partene ble lovlig innkalt, møtte i marka, og man ble enige om punktet ved stien. Det ble boret et nytt borehull i fjellet og punktet ble innmålt av kommunens folk, jf. dok På rettsmøtet , innrømmet Thor Lehmann at det var enighet om hvor grensen skulle settes under befaringen med kommunen i 2007, jf. foran. Dessuten godtok Lehmann etter eget utsagn at man skulle flytte punktet litt mot syd, for at det ikke skulle stå midt i stien. I ettertid har han angret på dette. Disse forhold og den enighet som var oppnådd er, slik retten ser det, tilstrekkelig grunnlag for at en avtale/et forlik om grensepunktet må anses å være inngått. Det har nå gått mer enn 3 år siden dette skjedde, og noen protest på dette har ikke kommet før nå. I slike tilfelle kan man gjerne angre seg i ettertid, men ikke gå bort fra det som er avtalt. Det bemerkes at det punktet man ble enige om kun ligger ca 1 m syd for kors i fjell i skylddelingen av 1942, jf ovenfor. Etter dette har part 2, Jahn G. Kristiansen fått medhold i sin påstand. Kostnadene med saken skal fordeles etter nytte, jf. jordskifteloven 76. Retten mener at begge parter har hatt like stor nytte av selve grensegangssaken, idet behovet for en avklaring var like stor for begge. I tvister skal advokatutgiftene fordeles etter tvisteloven, jf. jordskifteloven 81, 1. ledd. Etter tvisteloven 20-2, (1) har den part som har vunnet saken krav på full erstatning for sine sakskostnader (her: advokatutgifter) fra motparten. Kristiansen kan likevel, slik retten ser det, til dels bebreides at det ble behov for sak for jordskifteretten, jf. gal påvisning i marka og mangelfull opplysning om gammelt kors som han kjente til. Han bør derfor betale 1/3 av sine egne advokatutgifter. 2/3 av Kristiansens advokatutgifter bør betales av Thor Lehmann. Det vises til tvisteloven 20-2 (3b). Retten avsier slik, slutning: 1. Grensen mellom eiendommene gnr. 76/69 og gnr. 76/36 i Fredrikstad skal gå slik som angitt i målebrev av , nr. 3818/07. 8

9 2. Kostnadene med saken skal deles etter nytte, jf. jordskiftelovens 76. Begge parter anses her å ha samme nytte av at grensa ble bestemt, fastlagt og tinglyst, slik at disse kostnadene fordeles likt på begge. 3. Thor Lehmann betaler til Jahn Kristiansen 2/3 av Kristiansens advokatutgifter, dvs. kr ,- jf. dok. 14 og tvisteloven 20-2 (3b). Jahn G. Kristiansen betaler således 1/3 av sine egne advokatutgifter. Her gis slik 1 Grenser 1.1 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette linjer mellom de grensepunktene det er oppgitt retning for. Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold til kartets nordretning. Sirkelen er inndelt i 400 grader. Avstanden mellom grensepunktene er horisontale mål i meter. Grensemerkene er bolter/rør av aluminium forsynt med hode. Hodet har påskriften "GRENSE" og JORDSKIFTERETTEN. Grensepunktene i grense nr 1 5 er koordinatbestemt med Rtk. tofrekvent satellittmåleutstyr C-Pos konfigurasjon. Grensepunktenes koordinater har en forventet nøyaktighet bedre enn 0,10 meter. Grensene er vist på grensekart med kartarkivnummer Kartet består av 1 blad i målestokk M 1: 500 G R E N S E B E S K R I V E L S E Jordskiftesak nr. : Kommune : Fredrikstad Vedtatt på rettsmøte dato : Vedtatt av Jordskifterett : Østfold jordskifterett Koordinatsystem : Euref89 - sone 32 Beregningsår grunnlag : Tvete vestre Østfold jordskifterett 9

10 Grense 1 Mellom Gnr. 76 bnr. 36 Eier: Jahn Gunnar Kristiansen og på nordre side Hilde Huseby Kristiansen og Gnr. 76 bnr. 69 Eier: Thor Lehmann på søndre side Punkt nr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensebeskrivelsen starter i punkt Borhull i fjell ved sti , ,70 96,17 23,27 Off. godkj. grensemerke i , ,93 kors i fjell Grensen ender i punkt 11, mot gnr. 76/101. Grense 2 Mellom Gnr. 76 bnr. 101 Eier: Jahn Gunnar Kristiansen på nordvestre side og Gnr. 76 bnr. 69 Eier: Thor Lehmann på sørøstre side Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Off. godkj. grensemerke i , ,93 kors i fjell 46,27 9,17 12 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,02 Grensen ender i punkt 12, mot gnr. 76/86. Grense 3 Mellom Gnr. 76 bnr. 86 Eier: Grete K. Franck. på nordøstre side og Gnr. 76 bnr. 69 Eier: Thor Lehmann på sørvestre side Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 12 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,02 133,43 10,55 13 Gammel jernbolt i kors i fjell , ,15 Grensen ender i punkt 13, mot gnr. 76/85. 10

11 Grense 4 Mellom Gnr. 76 bnr. 85 Eier: Thor Lehmann. på sørøstre side og Gnr. 76 bnr. 69 Eier: Thor Lehmann på nordvestre side Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 13 4 Gammel jernbolt i kors i fjell Off. godkj. grensemerke i kors i fjell. 268,01 32, , , , ,38 Grensen ender i punkt 4. Grense 5 Mellom Gnr. 76 bnr. 69 Eier: Thor Lehmann.. på nordøstre side og Gnr. 76/36, evnt. gnr. 76/54 eller gnr. 506/10. på sørvestre side Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Off. godkj. grensemerke i , ,38 kors i fjell 358,90 16,09 10 Borhull i fjell ved sti , ,70 Grensen ender i punkt 10, mot gnr. 76/36. Retten har i denne sak ikke tatt standpunkt til hvem som er eier av arealet på sørvestsiden av grense nr. 5 ut mot Fv-117. Punktene 10, 11,12 og 13 er tidligere målt av Fredrikstad kommune og deres koordinatverdier er uforandret. Punkt 10 er identisk med punkt 1 i målebrev for gnr. 76/36, med målebrev nr. 3818/07 Punkt 11 er identisk med punkt 2 i målebrev for gnr. 76/36, med målebrev nr. 3818/07 Arealet for gnr 76/69 er: m 2. 2 Diverse bestemmelser 2.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnadene og gebyrer skal dekkes av partene etter bestemmelsene i jordskifteloven Tvete vestre Østfold jordskifterett 11

12 Rettsmøteutgifter er godtgjøring til meddommere i henhold til rettsgebyrforskriften. På denne bakgrunn utgjør kostnadene følgende: Registreringsgebyr kr 4.300,- Partsgebyr kr 3.096,- Grenselengdegebyr kr 1.720,- Rettsmøteutgifter kr 2.674,- Arbeidshjelp kr Sum kr ,- Kostnadene er etter rettens skjønn fordelt på partene etter den nytten de enkelte har hatt av saken, jf. jordskifteloven 76. Jf. slutningens punkt 2 over. Retten setter da opp følgende kostnadsfordelingen: Gnr./bnr. Eier skal betale kr har betalt kr skylder kr 76/69 Thor Lehmann 5.895, , ,- 76/36 Jahn G. Kristiansen 5.895, ,- har til gode kr SUM ,- De pålagte beløpene forfaller til betaling 15 dager fra forkynningsdatoen. Penger til gode blir utbetalt samtidig med forkynningen av saken. 2.2 Forkynning Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. 2.3 Ikrafttreden Dersom ikke annet er særskilt bestemt, trer bestemmelsene gitt i denne saken i verk én måned etter at saken er rettskraftig. 2.4 Avslutning av saken Saken avsluttes i dette møtet. Fristen for anke er én måned regnet fra forkynningsdatoen. Reglene om anke følger forkynningen. 2.5 Matrikkelføring Når saken er rettskraftig, vil det bli framsatt krav om matrikkelføring til den lokale matrikkelmyndighet. 2.6 Tinglysing Jordskifteretten vil sende saken til Tinglysingen. Saken tinglyses på: 12

13 Gnr: 76, bnr. 36, 69, 85, 86 og 101 i Fredrikstad. Retten hevet. Sarpsborg, Helge Skår Sigmund Pedersen Hans Kristian Guslund Tvete vestre Østfold jordskifterett 13

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Gnr. 15 i Askøy kommune Påbegynt: 07.11.2013 Avsluttet: 18.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2007-0029 Seterveien Gnr. 29 i Nesodden kommune Påbegynt: 03.04.2008 Avsluttet: 13.11.2008 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 SAKSFORBEREDENDE

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 16.03.2006 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.03.2006 Sted: Ungdomshuset Solbrand

Detaljer

Rettsbok for Salten jordskifterett

Rettsbok for Salten jordskifterett Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen,

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002

Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002 1 Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002 Endre Østby, 02.10.02. Apartado 336, PT-8601-904 LAGOS, Portugal. Registrert postforsendelse til Nord-Trøndelag Jordskifterett, Statens Hus, N-7734 STEINKJER. Sak

Detaljer

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg 12-049500TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, Tarjei Otto Aasen Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Jørgen

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo som Selger

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Høring forskrifter til ny jordskiftelov

Høring forskrifter til ny jordskiftelov Saksbehandler: Terje Karterud Direkte tlf.: 73567052 Dato: 20.04.2015 Saksnr.: 15/565-1 Arkivkode: - Deres ref.: Advokatforeningen Høring forskrifter til ny jordskiftelov Lov om jordskifte av 21. juni

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0031 VAAGE Gnr. 38 i Fjell kommune Påbegynt: 28.03.2011 Avsluttet: 28.03.2011 KJENNELSE Rettsmøtedag: 28.03.2011 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer