Sameie i patenter regler og konsekvenser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameie i patenter regler og konsekvenser"

Transkript

1 Norsk Biotekforum Torsdag 9. oktober 2008 Sameie i patenter regler og konsekvenser Advokat Amund Brede Svendsen

2 BAKGRUNN Sameie kan oppstå ved at to eller flere personer gjør en oppfinnelse sammen og søker patent sammen. Sameie kan også oppstå ved at en andel i et patent skifter eier, f eks ved kjøp, eller gave, eller ved at en rettighet går i arv til flere arvinger. Hvilke regler gjelder for sameie i patenter, og hvilke praktiske spørsmål reiser det at et patent er i sameie mellom flere? 2

3 1) Lovregulering og rettspraksis Patentloven: taus Lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6 Sameieloven Forarbeidene: Ot.prp. nr. 13 ( ) ss : patentretter uttrykkelig nevnt. Oppfinnerretten som særskilt rett. Oppfinnerrett der flere er oppfinnere. Ikke nevnt i forarbeidene analogisk anvendelse? Sameiel. 1: Lova her gjeld der to eller fleire eig noko saman på ein slik måte at retten deira er rekna i partar etter delings- eller høvetal. Føresegnene gjeld så langt ikkje anna fylgjer av avtale eller serlege rettshøve. Lite rettspraksis 3

4 2) Den enkelte sameiers rådighet Sameiel. 3: Kvar av sameigarane har rett til å nytta sameigetingen til det han er etla eller vanleg brukt til, og til anna som høver med tida og tilhøva. Ingen må nytta tingen i større mon enn det som svarar til hans part, 2 eller såleis at det uturvande eller urimeleg er til meins for nokon medeigar. Krav om flertall blant de berettigede for å søke patent (sameiel. 4), men selv en minoritetssameier må kunne søke, dersom muligheten ellers vil forspilles (sameiel. 8 annet ledd)? 4

5 Den enkelte sameiers rådighet (2) Beslutninger om patentet er regulert av sameielovens bestemmelser. Er det grunn til å sondre mellom bruk i egen virksomhet og lisensiering? Krav på vederlag? Muligheten for oppløsning, sameiel. 15 5

6 3) Lisensiering Analogi fra sameielovens bestemmelser om utleie ( 4)? Eksklusiv lisens Enkel lisens. Sml. sameiel. 3(2), 4 (3) 6

7 4) Fordeling av inntekter ved utnyttelse eller lisensiering? Utnyttelse internt i egen virksomhet: Ingen plikt til å betale vederlag til de andre sameierne? Felles utnyttelse der ikke alle er med i forhold til sin part: vederlag til sameiet, som fordeler til partene. Sameiel. 5: Går eit vedtak etter 4 ut på utnytting for sams rekning, har kvar av eigarane rett til å vera med i samdrifta så langt det svarar til hans part 2 i sameiga. Om nokon vil vera med som ikkje røysta for, lyt han seia frå utan tarvlaus drying og seinast 3 veker 3 etter at han har fått skriftleg melding om vedtaket med opplysning om denne fristen. Vert ikkje alle med etter som dei har part til, skal vederlag for utnyttingsretten svarast til sameiga og etlast ut på partane. Sams inntekt : fordeling som eigarane har part til (sameiel. 9 (2)) Lisensinntekter en felles inntekt dersom det foreligger vedtak om felles lisensiering 7

8 5) Overdragelse av eierandel Hovedregel: Andelen kan overdras, sameiel. 10 Forkjøpsrett, sameiel. 11 jf. lov om løysingsrettar (lov nr. 64/1994) 8

9 6) Pantsettelse Immaterialrettigheter kan i noen utstrekning stilles som sikkerhet for låneopptak ifm deres utnyttelse. Pantel. 3-4 (Patent, varemerke, design,, ervervet opphavsrett) Pantsettelse som del av den næringsdrivendes driftstilbehør Kun rettigheter som brukes i eller er bestemt for egen næringsvirksomhet. Ikke rettigheter som skapes for å omsettes (salg eller lisensiering) 9

10 Dekning av pantet Dekning av pant i immaterialrettigheter er komplisert i seg selv. Dekning av pant i ideell andel gjør det ytterligere komplisert. Tvfbl. 8-10: Med samtykke av saksøkte eller av en annen sameier med oppløsningsrett kan namsmannen beslutte salg av hele gjenstanden, selv om saksøkeren bare har pant i en ideell andel. Tvfbl. 8-12: Tvangssalg på den måte som antas å gi størst utbytte: salg ved medhjelper eller ved tvangsauksjon. 10

11 Problem angående verdien Verdien av en immaterialrettighet som er redusert til en enkel lisens vil nesten alltid være lavere enn verdien av en enerettsposisjon. Sammen med de kompliserte dekningsreglene og usikkerheten om realisasjonsform, bidrar dette til at pant i sameieandel i immaterialrettighet er mindre interessant som sikkerhet for långivere. 11

12 7) Håndhevelse av patentrettighetene Ingen lovbestemmelse som direkte regulerer spørsmålet. Åndsverkloven 6 (3): Enhver sameier kan påtale krenkelser av opphavsretten Samme løsning for patenter? 12

13 8) Vedlikeholdelse av rettighetene Plikten og retten til å betale vedlikeholdsavgifter for patent Hvordan er beslutningsprosessen for vedlikehold eller oppgivelse av patent i et sameie? 13

14 Sameiel. 4: Eit fleirtal kan gjera vedtak om styring og utnytting i samsvar med det sameigetingen er etla eller skikka til. Vedtaket må ikkje gå ut på urimeleg kostnad eller på å gjera tingen om til noko anna. Vedtaket må ikkje gå ut på å avhenda heile tingen eller stykke eller verde som sameigar treng til den utnyttinga tingen er etla eller vanleg brukt til. Et flertall kan ikke beslutte å oppgi patentet ved å slette det eller ved å unnlate å betale årsavgifter. 14

15 Sameiel. 9: Eigedomsskattar, avgifter, trygdekostnader o.l. faste eller naudsynlege utgifter på tingen ber sameigarane seg i mellom etter som dei har part til. Det same gjeld andre vanlege utgifter og ytingar så langt alle eigarane kan få etter måten like stort gagn av dei. Sameiel. 8 annet ledd: Kvar sameigar[ ] kan på eiga hand ta seg av det som trengst til å berga tingen frå skade eller øydelegging, men skal fyrst samrå seg med dei andre så framt det kan gjerast utan fordrying og utan serleg kostnad. Årsavgifter er nødvendige utgifter, og enhver sameier er dermed berettiget til å sørge for at de betales, slik at rettigheten ikke opphører. Utgiftene kan kreves fordelt på sameierne ift deres eierbrøk. 15

16 Den eller de sameiere som ikke ønsker å opprettholde patentet eller å fortsette å betale sin andel av årsavgiftene, kan kreve sameiet oppløst etter sameiel. 15. _ Særspørsmål: Har en sameier rett til å reise sak for domstolene om gyldigheten av Annen avdelings vedtak om å nekte patent? Trolig ja, jfr sameiel. 8 annet ledd. Andre spørsmål: rett til å kreve endring av kravene (patentbegrensning administrativt eller for domstol)? Uklart 16

17 Og slik har de det i noen andre land Norge Sverige Frankrike USA 1. Ufravikelige regler eller kontraktsfrihet? Sameieloven - fravikelighet Selskapsloven fravikelighet, men ikke ut av selskapslovens område Fravikelighet Fravikelighet 2. Rett for den enkelte sameier til selv å utnytte patentet? JA, følger av sameieloven. JA JA JA 3. Hvis ja på spm 2, skal det betales noe til de andre sameierne for dette? NEI, sameieloven 9.2 gjelder sams inntekt Uklart, en dom fra 1947 tilkjente en sameier en andel av overskuddet JA, rimelig vederlag til sameiere som ikke selv bruker retten og som ikke har gitt lisens NEI 17

18 4. Kan den enkelte sameier gi lisens til tredjemann? NEI Eksklusiv lisens: krav om enstemmighet Enkel lisens: kanskje et flertall av sameierne kan beslutte det (sameiel. 4) NEI Lisenstaker må ha lisens av alle sameierne Eksklusiv lisens: NEI krever enstemmighet Enkel lisens: JA Plikt til å varsle de andre og tilby å overta andelen. JA Alle sameierne har rett til å gi lisenser til tredjemann. 5. Kan sameieandelen i patentet overdras fritt? Har de andre forkjøpsrett? JA Øvrige sameiere har forkjøpsrett, sameil. 11 Uklart JA Forkjøpsrett for de øvrige JA Ingen forkjøpsrett 18

19 6. Kan sameieandel i patent pantsettes? Kreves samtykke fra andre sameiere? JA, som driftstilbehør Upraktisk med pantsettelse av andel, upraktisk realisasjon JA, men en del uklarheter JA Øvrige sameiere har forkjøpsrett ved realisasjon av pantet JA Uoversiktlig rettsvern. Sjekk av heftelser i alle stater? 7. Har hver enkelt sameier rett til å påtale inngrep? JA JA Antatt at evt. tilkjent erstatning da skal deles med de øvrige sameiere JA men må varsle de andre sameierne NEI Alle sameiere må være med i et inngrepssøksmål. Konsekvens av at hver av dem kan gi en lisens (til inngriperen) 19

20 Henvisninger Lover: Lov om patenter av nr. 9 Lov om sameige av nr. 6 Lov om pant av nr. 2 Lov om tvangsfullbyrdelse av nr. 86 Litteratur: Birger Stuevold Lassen: Lærere og vitenskapelig personale ved universitet og høgskole skal ikke i denne egenskap anses som arbeidstakere, i Rett og humanisme, Festskrift til Kristen Andersen, Oslo 1977 s Birger Stuevold Lassen: Sameie i opphavsrett og i opphavsrettslige naboretter, TfR 1983 s Niklas Bruun: Joint Inventors / Joint Patentees, NIR 1993 s. 590 flg. Olav Kolstad: Fra konkurransepolitikk til konkurranserett, Oslo 1998, s. 470 flg. Are Stenvik: Patentrett, 2. utg., Oslo 2006, s

MANUDUKSJONER I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD V/ADVOKAT ARON SOLHEIM

MANUDUKSJONER I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD V/ADVOKAT ARON SOLHEIM MANUDUKSJONER I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD V/ADVOKAT ARON SOLHEIM 1. MANUDUKSJONENES FORMÅL Eksamensforberedelse Gjennomgang av utvalgte temaer: Servituttloven Hevdsloven Naboloven Sameieloven Manuduksjonene

Detaljer

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter av advokat Astri M. Lund Avgitt til det Kgl. justis- og

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01. VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.2009 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er

Detaljer

Mastergradsoppgave JUS399. Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan?

Mastergradsoppgave JUS399. Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan? Mastergradsoppgave JUS399 Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan? Kandidatnr: 18 65 80 Veileder: Silje Karine Nordtveit Antall ord:

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning

Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning I Norge bygger gjerde- og beitelovgivningen på en mer enn 1000-årig lovhistorie. Håvamål sier at «Gard set fred mellom grannar» Magnus Lagabøters

Detaljer

INTERKREDITORAVTALER

INTERKREDITORAVTALER INTERKREDITORAVTALER En juridisk analyse av sentrale bestemmelser i interkreditoravtaler Kandidatnummer: 172873 Veileder: Vidar Løhre Antall ord: 13 171 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7 INNHOLD SIDE Del I Innledning 4 Del II Rettsstillingen under samlivet 6 1. Eierforhold/Rådighet 6 1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 VEIRETT Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse Studnr: 156134 Veileder: Ingunn Elise Myklebust Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 Antall ord: 12 242 Side

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE Revidert på ordinært sameiermøte 28. april 2014 Revidert på ordinært sameiermøte 26. april 2012 Revidert på ordinært sameiermøte 17.03.2010 INNHOLD: Kapittel I.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15. mars 2006 i henholdt til Lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Endret i ordinær generalforsamling 17.06.2009 Endret i ordinær

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK")

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) (Rom), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) (EK) AVTALE mellom ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK") OG EIDSBERG SPAREBANK (org.nr. 937 884 494) ("ES") (i fellesskap omtalt som "Partene" og enkeltvis

Detaljer

Innst. O. nr. 14. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 73 (2007 2008)

Innst. O. nr. 14. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 73 (2007 2008) Innst. O. nr. 14 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 73 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere) Til

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Innledning Eiendommen gnr. 227 bnr. 309 i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer