Boliglånsundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boliglånsundersøkelse"

Transkript

1 Veiledning til utfylling av postene DATO:

2 2 Finanstilsynet

3 Innhold 1 Innledning 4 2 Veiledning til utfylling av postene i undersøkelsen for nedbetalingslån 5 3 Veiledning til utfylling av postene i undersøkelsen for rammekreditter 11 Finanstilsynet 3

4 1 Innledning Finanstilsynet gjennomfører årlig en spørreundersøkelse til et utvalg av banker for å følge opp bankenes praksis når det gjelder lån med sikkerhet i bolig. Spørsmål i denne undersøkelsen vedrører porteføljen bestående av de første nedbetalingslån og rammekreditter med pant i bolig som banken har innvilget, fra 15. august Med innvilgelse menes inngått bindende avtale mellom banken og kunden (det vil si at lånetilbudet er akseptert). Antall nedbetalingslån og rammekreditter som skal rapporteres avhenger av bankens størrelse, se tilsendt epost. Lånetilsagn/finansieringsbevis skal ikke tas med i undersøkelsen. Dersom banken har innvilget og fått akseptert færre enn det antallet nedbetalingslån og rammekreditter banken skal rapportere ved rapporteringstidspunktet (30. september 2016), tas de siste lån innvilget før 15. august 2016 med i utvalget. I ordinære mellomfinansieringssaker er det kun det forventede, langsiktige lånebehovet etter salg av den gamle boligen som skal hensyntas ved rapporteringen. I slike saker skal også verdien av boligen som skal selges holdes utenfor det rapporterte verdigrunnlaget/verdien på boligen. Lånesaker med kun formål til mellomfinansiering (uten langsiktig lån), skal ikke være med i undersøkelsen. Har banken tidligere eller samtidig gitt flere lån til samme kunde med pant i samme bolig, skal lånene ses under ett. Det presiseres at i tilfeller hvor hele, eller deler av, lånet overføres til boligkredittforetak, skal også hele lånet som er overført til boligkredittforetaket inngå i denne undersøkelsen. Dette gjelder uavhengig av om boligkredittselskapet er (helt eller delvis) eid av banken. Alle beløp rapporteres i 1000 kroner. 4 Finanstilsynet

5 2 Veiledning til postene i undersøkelsen for nedbetalingslån Kolonne Nedbetalingslån del 1 Spørsmål Lån innvilget av banken Her rapporteres lånebeløp fra banken med pant i boligen (uten eventuell mellomfinansiering). I denne posten skal også eventuelt bevilgede rammekreditter med pant i boligen inngå. Alle lån til samme kunde med pant i samme bolig skal inkluderes, også når ikke alle lånene refinansieres. Dette inkluderer også lån overført til boligkredittforetakene Andre lån Her rapporteres lånebeløp fra andre institusjoner med pant i samme bolig. Det inkluderer også fellesgjeld i borettslag og eventuelt kommunalt Startlån som har pant i boligen Andre heftelser i boligen Her rapporteres pant i boligen avgitt som sikkerhet for andres lån. 1.3 Forsvarlig verdigrunnlag for boligen Her rapporteres forsvarlig verdigrunnlag for boligen som stilles som hovedsikkerhet for lånet. Dersom det tas med pant i flere boliger eiet av samme låntaker, er hovedsikkerhet verdi på den boligen som har høyest forsvarlig verdigrunnlag. Belåningsgrad Beregnes automatisk på grunnlag av utfyllingen i 1.1, 1.2.1, og 1.3. Finanstilsynet 5

6 1.4 Boligtype Her rapporteres boligtype, "A" for boligeiendom eller "B" for fritidsbolig, som banken har som hovedsikkerhet for lånet Lån på sekundærbolig eiet av låntaker (jf ) Her rapporteres lånebeløp fra banken eller andre institusjoner med pant i sekundærboligen som rapporteres som tilleggssikkerhet i Andre heftelser i sekundærboligen (jf ) Her rapporteres pant i sekundærboligen avgitt som sikkerhet for andres lån, som rapporteres som tilleggssikkerhet i Tilleggssikkerhet eiet av låntaker Her rapporteres forsvarlig verdigrunnlag for eventuelle tilleggssikkerheter i form av sikkerhet i annen eiendom eiet av låntaker, se vedlegg Tilleggssikkerhet eiet av andre Her rapporteres størrelsen på eventuell tilleggssikkerhet i form av sikkerhet i annen eiendom eiet av andre. Tilleggssikkerheten kan ikke medregnes utover 85 prosent av eiendommens forsvarlige verdigrunnlag, se vedlegg Tilleggssikkerhet kausjon/garanti Her rapporteres størrelsen på eventuell tilleggssikkerhet i form av tilsagn om personlig sikkerhet for deler av lånet (kausjon/garanti), se vedlegg Formål med lånet Her rapporteres "A" for lån gitt i forbindelse med kjøp/nybygg av bolig, "B" for andre formål inkl. refinansiering av bolig i samme bank, eller "C" for refinansiering av lån fra andre låneinstitusjoner. Lån med flere formål plasseres i kategorien for hovedformålet. Belåningsgrad med ev. tilleggssikkerhet 6 Finanstilsynet

7 Beregnes automatisk på grunnlag av utfyllingen i 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, og Kolonne Spørsmål Likviditetsberegning Her rapporteres resultatet av likviditetsberegningen for låntaker, hensyntatt 5 prosentpoeng renteøkning. Dersom likviditetsberegningen (per måned) viste et likviditetsunderskudd, skal underskuddsbeløpet rapporteres med negativt fortegn. Det vises til 3 i boliglånsforskriften for beregning av likviditet (betjeningsevne). 2.2 Normale avdrag i likviditetsberegningen ved avdragsfrihet Her rapporteres "Ja" eller "Nei" avhengig av om det er hensyntatt normale avdrag i saker hvor det er bevilget avdragsfrihet for en periode. Med normale avdrag menes avdragene som ville påløpt dersom lånet var innvilget med avdragsbetaling i hele lånets løpetid. 2.3 Finansavtaleloven 47 Her rapporteres "Ja" eller "Nei" avhengig av om det ble gitt frarådning iht. finansavtaleloven 47 ved ev. likviditetsunderskudd? Kolonne Spørsmål Avdrag Her rapporteres første års (12 måneder) avtalte nedbetaling for lån som overstiger 70 prosent av boligens verdi. Dette skal tilsvare minimum av årlig nedbetaling for lån som overstiger 70 prosent av boligens verdi. 3.2 Rentesats Her rapporteres den nominelle rentesatsen på lånet. Rentesatsen skal rapporteres i prosent. Dersom lånet er splittet i to eller flere rentesatser, skal vektet gjennomsnittlig rentesats rapporteres. Finanstilsynet 7

8 3.3 Nedbetalingstid Her rapporteres avtalefestet nedbetalingstid for lånet. Dersom lånesaken er splittet i to lån, skal vektet gjennomsnittlig nedbetalingstid rapporteres. Nedbetalingstid skal rapporteres i år som enhet, eksempelvis rapporteres 4 år og 3 mnd. som 4, Lån med avdragsfrihet Her rapporteres avtalt periode (varighet) for avdragsfrihet. Dersom en lånesak er splittet i to lån, hvor kun det ene lånet er gitt med avdragsfrihet, skal saken ikke inngå her. Varigheten skal rapporteres i år som enhet, eksempelvis rapporteres 4 år og 3 mnd. som 4,25. Kolonne Spørsmål Lån omfattet av 7 i boliglånsforskriften Her rapporteres "Ja" eller "Nei" avhengig av om lån som er omfattet av 7 i boliglånsforskriften. Kolonne Spørsmål Annen gjeld Her rapporteres låntakers øvrige gjeld (utover gjeld spesifisert i 1.1, og 1.5.1), f.eks. gjeld med pant i andre boliger eller usikret gjeld. Eksempelvis lån i Statens Lånekasse for utdanning og fellesgjeld på andre boliger. Låntakers totale gjeld Låntakers totale gjeld beregnes automatisk på grunnlag av utfyllingen i 1.1, 1.2.1, og Brutto årsinntekt Her rapporteres låntakers brutto årsinntekt som inngår i bankens likviditetsberegning. 8 Finanstilsynet

9 5.3 Disponibel årsinntekt Her rapporteres låntakers disponibel årsinntekt som inngår i bankens likviditetsberegning. Disponibel inntekt er definert som samlet inntekt etter skatt fratrukket renteutgifter. (Samlet inntekt = lønnsinntekter, inntekter fra næringsvirksomhet, renteinntekter og andre inntekter.) 5.4 Alder på låntaker Her rapporteres alder på låntaker. Ved flere enn én låntaker i samme lånesak, skal alder på eldste låntaker rapporteres Startlån Lånesaker hvor låntaker også har kommunalt Startlån. Her rapporteres eventuelt beløp for kommunalt Startlån Formål for startlånet Her rapporteres Startlånets formål: "A" for kjøp/nybygg av bolig eller "B" for andre formål. 5.6 Sekundærbolig Her rapporteres låneformålet i saker hvor lånet ble benyttet til kjøp av annen bolig enn låntakers bosted. Rapporter "A" for kjøpt bolig til benyttelse av låntakers barn, "B" for kjøpt bolig som investering (ikke bebodd av låntakers familie), eller "C" for andre formål Bankens interne retningslinjer for betjeningsevne Her rapporteres "Ja" eller "Nei" for lånesaker hvor beslutning avviker fra bankens interne retningslinjer for betjeningsevne Bankens interne retningslinjer for belåningsgrad Her rapporteres "Ja" eller "Nei" for lånesaker hvor beslutning avviker fra bankens interne retningslinjer for belåningsgrad Beslutningsmessig løfting Finanstilsynet 9

10 5.8.1 Fastrentelån Her rapporteres "Ja" eller "Nei" om avvik i og/eller er blitt løftet til et høyere nivå enn de som vanligvis har fullmakt til å gi lån med pant i bolig. Her rapporteres rentebindingstid for fastrentelån. Dersom et fastrentelån er splittet i flere perioder, skal det rapporteres én vektet rentebindingstid. (Løpetid skal rapporteres i år som enhet, eksempelvis rapporteres 4 år og 3 mnd. som 4,25 år) Lån splittet i fast og flytende rente Her rapporteres beløp for fastrentedelen dersom lånesaken er splittet i fast og flytende lån. 5.9 Refinansiering Her rapporteres "Ja" eller "Nei" for lån som er omfattet av bestemmelsene om refinansiering i 8. Kolonne Nedbetalingslån del 2 Spørsmål Her rapporteres "Ja" eller "Nei" avhengig av om banken har rutiner for å avdekke om låntaker har benyttet usikret gjeld for å oppfylle egenkapitalkravet. Hvis "Ja", skal banken beskrive rutinene. 10 Finanstilsynet

11 3 Veiledning til postene i undersøkelsen for rammekreditter Kolonne Rammekreditt del 1 Spørsmål Rammekreditt innvilget av banken Her rapporteres lånebeløp fra banken med pant i boligen (uten eventuell mellomfinansiering). I denne posten skal også eventuelt bevilgede nedbetalingslån med pant i boligen inngå. Alle rammekreditter til samme kunde med pant i samme bolig skal inkluderes, også når ikke alle rammekredittene refinansieres. Ved refinansiering skal brutto beløp benyttes, dvs. hele rammen. Dette inkluderer også rammekreditter overført til boligkredittforetakene Andre lån Her rapporteres lånebeløp fra andre institusjoner med pant i samme bolig. Det inkluderer også fellesgjeld i borettslag og eventuelt kommunalt Startlån som har pant i boligen Andre heftelser i boligen Her rapporteres pant i boligen avgitt som sikkerhet for andres lån. 1.3 Forsvarlig verdigrunnlag for boligen Her rapporteres forsvarlig verdigrunnlag for boligen som stilles som hovedsikkerhet for lånet. Dersom det tas med pant i flere boliger eiet av samme låntaker, er hovedsikkerhet verdi på den boligen som har høyest forsvarlig verdigrunnlag. Belåningsgrad Beregnes automatisk på grunnlag av utfyllingen i 1.1, 1.2.1, og 1.3. Finanstilsynet 11

12 1.4 Boligtype Her rapporteres boligtype, "A" for boligeiendom eller "B" for fritidsbolig, som banken har som hovedsikkerhet for lånet Lån på sekundærbolig eiet av låntaker (jf ) Her rapporteres lånebeløp fra banken eller andre institusjoner med pant i sekundærboligen som rapporteres som tilleggssikkerhet i Andre heftelser i sekundærboligen (jf ) Her rapporteres pant i sekundærboligen avgitt som sikkerhet for andres lån, som rapporteres som tilleggssikkerhet i Tilleggssikkerhet eiet av låntaker Her rapporteres markedsverdi for eventuelle tilleggssikkerheter i form av sikkerhet i annen eiendom eiet av låntaker, fratrukket eventuelle heftelser og lån gitt av andre, se vedlegg Tilleggssikkerhet eiet av andre Her rapporteres størrelsen på eventuell tilleggssikkerhet i form av sikkerhet i annen eiendom eiet av andre. Tilleggssikkerheten kan ikke medregnes utover 85 prosent av eiendommens forsvarlige verdigrunnlag, se vedlegg Tilleggssikkerhet kausjon/garanti Her rapporteres størrelsen på eventuell tilleggssikkerhet i form av tilsagn om personlig sikkerhet for deler av lånet (kausjon/garanti), se vedlegg Formål med rammekreditten Her rapporteres "A" for rammekreditt gitt i forbindelse med kjøp/nybygg av bolig, "B" for andre formål inkl. refinansiering av bolig i samme bank, eller "C" for refinansiering av rammekreditt fra andre låneinstitusjoner. Lån med flere formål plasseres i kategorien for hovedformålet. 12 Finanstilsynet

13 Belåningsgrad med ev. tilleggssikkerhet Beregnes automatisk på grunnlag av utfyllingen i 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, og Kolonne Spørsmål Likviditetsberegning Her rapporteres resultatet av likviditetsberegningen for låntaker, hensyntatt 5 prosentpoeng renteøkning. Dersom likviditetsberegningen (per måned) viste et likviditetsunderskudd, skal underskuddsbeløpet rapporteres med negativt fortegn. Det vises til 3 i boliglånsforskriften for beregning av likviditet (betjeningsevne). 2.2 Rentesats Her rapporteres den nominelle rentesatsen på rammekreditten. Rentesatsen skal rapporteres i prosent. Dersom lånet er splittet i to eller flere rentesatser, skal vektet gjennomsnittlig rentesats rapporteres. 2.3 Finansavtaleloven 47 Her rapporteres "Ja" eller "Nei" avhengig av om det ble gitt frarådning iht. finansavtaleloven 47, ved ev. likviditetsunderskudd. Kolonne Spørsmål Rammekreditter omfattet av 7 i Boliglånsforskriften Her rapporteres "Ja" eller "Nei" avhengig av rammekreditter som er omfattet av 7 i boliglånsforskriften. Kolonne Spørsmål Annen gjeld Her rapporteres låntakers øvrige gjeld (utover gjeld spesifisert i 1.1, og 1.5.1), f.eks. gjeld med pant i andre boliger eller usikret gjeld. Finanstilsynet 13

14 Eksempelvis lån i Statens Lånekasse for utdanning og fellesgjeld på andre boliger. Låntakers totale gjeld Låntakers totale gjeld beregnes automatisk på grunnlag av utfyllingen i 1.1, 1.2.1, og Brutto årsinntekt Her rapporteres låntakers brutto årsinntekt som inngår i bankens likviditetsberegning. 4.3 Disponibel årsinntekt Her rapporteres låntakers disponibel årsinntekt som inngår i bankens likviditetsberegning. Disponibel inntekt er definert som samlet inntekt etter skatt fratrukket renteutgifter. (Samlet inntekt = lønnsinntekter, inntekter fra næringsvirksomhet, renteinntekter og andre inntekter.) 4.4 Alder på låntaker Her rapporteres alder på låntaker. Ved flere enn én låntaker i samme lånesak skal alder på eldste låntaker rapporteres Bankens interne retningslinjer for betjeningsevne Her rapporteres "Ja" eller "Nei" for lånesaker hvor beslutning avviker fra bankens interne retningslinjer for betjeningsevne Bankens interne retningslinjer for belåningsgrad Her rapporteres "Ja" eller "Nei" for lånesaker hvor beslutning avviker fra bankens interne retningslinjer for belåningsgrad Beslutningsmessig løfting Her rapporteres "Ja" eller "Nei" om avvik i og/eller er blitt løftet til et høyere nivå enn de som vanligvis har fullmakt til å gi rammekreditt med pant i bolig. 14 Finanstilsynet

15 4.6 Refinansiering Her rapporteres "Ja" eller "Nei" for rammekreditter som er omfattet av bestemmelsene om refinansiering i 8. Kolonne Rammekreditt del 2 Spørsmål Her rapporteres "Ja" eller "Nei" om bankens retningslinjer krever at det ved beregning av kundens likviditetsoverskudd skal tas hensyn til at betjeningsevnen vil kunne svekkes vesentlig i kredittiden som følge av redusert inntekt ved pensjonering mv. 5.2 Her rapporteres "Ja" eller "Nei" om det i beregningen av likviditetsoverskudd blir tatt hensyn til renter og avdrag som om kreditten var innvilget som et nedbetalingslån, for rammekreditter hvor det er forutsatt nedbetaling etter utløpt kredittid. 5.3 Her rapporteres "Ja" eller "Nei" om banken har retningslinjer for individuell overvåkning av utviklingen i gjeldsbetjeningsevne. Hvis ja, skal retningslinjene beskrives. 5.4 Her rapporteres "Ja" eller "Nei" om banken har retningslinjer for individuell overvåkning av utvikling i den underliggende boligverdien. Hvis ja, skal retningslinjene beskrives. 5.5 Her rapporteres om banken har retningslinjer for tvungen nedjustering av ramme, og eventuelt trukket beløp, dersom boligen synker i verdi (i tilfeller hvor belåningsgrad etter verdinedgang overstiger bankens retningslinjer, jf. spørsmåls 1.3). Hvis ja, skal retningslinjene beskrives. Kolonne Spørsmål Her rapporteres utnyttelsesgraden på rammekredittene som ble rapportert året før. Antall rammekreditter skal fordeles på kategorier for utnyttelsesgrad og alder slik det er oppgitt i regnearket. Dato for beregningen av utnyttelsesgraden skal rapporteres. Finanstilsynet 15

16 Vedlegg 1: Ifølge boliglånsforskriftens 5 kan betryggende tilleggssikkerhet i form av sikkerhet i annen fast eiendom eller selvskyldnerkausjon eller -garanti oppfylle kravene i 4 Belåningsgrad. Det presiseres (med eksempler) for hvordan tilleggssikkerhet skal beregnes i belåningsgraden: Når tilleggssikkerheten avgis av låntaker, skal alle lån med pant i primærboligen og/eller pant i eiendommen som stilles som tilleggssikkerhet inngå i telleren, og forsvarlig verdigrunnlag for begge objektene skal inngå i neveren. Størrelsen på pantobligasjonene påvirker ikke beregningen. Se eksempel. Når tilleggssikkerheten avgis av andre enn låntaker (det vil si i form av realkausjon, selvskyldnerkausjon eller -garanti), skal den vurderte verdien av tilleggssikkerheten tillegges i nevneren. Teller påvirkes ikke. Verdien som tillegges realkausjoner begrenses av pålydende beløp og av at eksponeringen mot eiendommen som pantsettes ikke må overstige 85 prosent av eiendommens forsvarlige verdigrunnlag. Verdien som tillegges selvskyldnerkausjoner og -garantier begrenses av pålydende beløp og av det beløp kausjonisten/garantisten etter bankens nøkterne vurdering kan innfri. Eksempel 1: Tilleggssikkerhet i form av pant i annen eiendom eiet av låntakeren Lånebehov ved kjøp av bolig = Andre lån med pant i boligen = Boligens vurderte verdi (markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering) = Total lån på sekundærbolig = Sekundærboligens vurderte verdi (markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering) = Belåningsgrad = (Totale lån på boligen og sekundærboligen)/(primærboligens verdi + sekundærboligens verdi) = ( )/( ) = 0,850 ( 85,0 prosent) Eksempel 2: Tilleggssikkerhet i form av pant i eiendom eiet av andre Lånebehov ved kjøp av bolig = Andre lån med pant i boligen = Boligens verdivurdering (markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering) = Eksisterende belåning av sekundærboligen = Sekundærboligens vurderte verdi (markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering) = Tilleggssikkerheten kan ikke medregnes utover 85 % av eiendommens forsvarlige verdigrunnlag, dvs * 0, = Maksimal beløp på realkausjon er Belåningsgrad = Totale lån på boligen/(primærboligens verdi + vurdert verdi tilleggssikkerhet) = ( )/( ) = 0,936 ( 93,6 prosent) 16 Finanstilsynet

17 Eksempel 3: Tilleggssikkerhet i form av selvskyldnerkausjon eller -garanti Lånebehov til boligkjøp = Andre lån med pant i boligen = Boligens verdivurdering (markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering) = Pålydende beløp selvskyldnerkausjon/-garanti = Maksimalt beløp kausjonisten/garantisten antas å kunne innfri = Tilleggssikkerheten kan ikke medregnes med høyere beløp enn det kausjonisten/garantisten etter bankens nøkterne vurdering kan innfri, dvs Belåningsgrad = Totale lån på boligen/(hovedsikkerhet + tilleggssikkerhet) = ( )/( ) = 0,957 ( 95,7 prosent) Finanstilsynet 17

18 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 213 DATO: 17.12.213 Boliglånsundersøkelsen 213 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 213 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2014 DATO: 12.12.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Nedbetalingslån etter belåningsgrad 6 4.2

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2012 DATO: 30.10.2012 Boliglånsundersøkelsen 2012 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 2012 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 11/2010 DATO: 03.03.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2015 DATO: 12.01.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Låntakers betjeningsevne 7 4.2 Belåningsgrad

Detaljer

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Husholdningenes gjeldsbelastning og rentebelastning 250 12 200 10 8 150 Prosent

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2010

Boliglånsundersøkelsen 2010 Offentlig versjon Boliglånsundersøkelsen 2010 DATO: 01.03.2011 Innhold 1 Oppsummering 3 2 Bakgrunn 4 3 Nedbetalingslån 5 3.1 Porteføljens sammensetning 5 3.2 Belåningsgrad 7 3.3 Foreløpig vurdering av

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2009

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2009 Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen Høsten DATO: 05.02.2010 Innhold 1 Oppsummering 3 2 Bakgrunn 4 3 Nedbetalingslån 5 3.1 Porteføljens sammensetning 5 3.2 Belåningsgrad 7 3.3 Gjeldsbelastning 8 3.4

Detaljer

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19.

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19. Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse Finans Norge - Finansnæringens dag v/finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Bakgrunn for retningslinjene Forsvarlig

Detaljer

Reguleringer og rammebetingelser. Sparebankforeningens medlemsmøte Bergen 1. november 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Reguleringer og rammebetingelser. Sparebankforeningens medlemsmøte Bergen 1. november 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Reguleringer og rammebetingelser Sparebankforeningens medlemsmøte Bergen 1. november 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Hva skal jeg snakke om? Økonomisk bakgrunn Bankenes resultater og soliditet

Detaljer

Krav til nye utlån med pant i bolig

Krav til nye utlån med pant i bolig Rundskriv Krav til nye utlån med pant i bolig RUNDSKRIV: 23/2016 DATO: 23.12.2016 MOTTAKERE: Banker Finansieringsforetak Kredittforetak Forsikringsselskaper Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2008

Boliglånsundersøkelsen 2008 Dato: 20.02.2009 Seksjon for analyse og rapportering, Avdeling for finans- og forsikringstilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no 1 Oppsummering Andelen av rapporterte

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen vår 2009

Boliglånsundersøkelsen vår 2009 Dato: 10.07.2009 Seksjon/avdeling: F2/FF Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no 1 Oppsummering Andelen av rapporterte nedbetalingslån hvor lånene utgjorde over 80

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2004

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2004 Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen / F / LGR. februar 5 Offentlig versjon Boliglånsundersøkelsen Høsten Årets undersøkelse omfattet 9 banker, som ble bedt om å gjennomgå de 1 først utbetalte

Detaljer

Lån Søknadskjema for lån i aipk

Lån Søknadskjema for lån i aipk Lån Søknadskjema for lån i aipk Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Min side hos Lindorff Hvem kan få lån? Hvor mye kan du låne? Hva skal jeg søke? Hvilken sikkerhet kreves? Serie eller annuitetslån?

Detaljer

Finansielle utviklingstrekk 2016

Finansielle utviklingstrekk 2016 Pressekonferanse 30. november 2016 Finansielle utviklingstrekk 2016 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Direktør for bank og forsikringstilsyn Emil Steffensen Økonomisk bakgrunn Global økonomi: Fortsatt

Detaljer

Finansielle utviklingstrekk 2011

Finansielle utviklingstrekk 2011 Pressekonferanse 28. september 2011 Finansielle utviklingstrekk 2011 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Økonomi og markeder Uro i internasjonale finansmarkeder Risiko for kraftig økonomisk tilbakeslag

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2000

Boliglånsundersøkelsen 2000 Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen / F2 / LGR 8. august 2000 Boliglånsundersøkelsen 2000 Etter renteuro høsten 1998 viste boligprisene en redusert vekst frem mot tilsvarende undersøkelse i

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2005

Boliglånsundersøkelsen 2005 Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen / F2 / LGR 27. februar 26 Offentlig versjon Boliglånsundersøkelsen 25 -o-o-o- * Andelen av rapporterte lån hvor lånene utgjorde over 8 prosent av verdigrunnlaget

Detaljer

Figur 1.1 Prisvekst 12-mnd. (t.o.m. des. 07) Figur 1.2 Kredittvekst (t.o.m. des. 07) Prosent

Figur 1.1 Prisvekst 12-mnd. (t.o.m. des. 07) Figur 1.2 Kredittvekst (t.o.m. des. 07) Prosent Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen / F2 17. februar 2008 Offentlig versjon Boliglånsundersøkelsen 2007 -o-o-o- * Andelen av rapporterte lån hvor lånene utgjorde over 80 prosent av verdigrunnlaget,

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2004

Boliglånsundersøkelsen 2004 Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen / F / 7. februar 00 Offentlig versjon Boliglånsundersøkelsen 00 Årets undersøkelse omfattet 9 banker, som ble bedt om å gjennomgå de 100 først utbetalte

Detaljer

Finansiering av boligmarkedet

Finansiering av boligmarkedet Finansiering av boligmarkedet Boligprodusentenes fagdager 15.-16. november 2017 Adm.dir Richard Heiberg SpareBank 1 Østlandet Norges fjerde største sparebank, med røtter tilbake til 1845. Hovedkontor på

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2006

Boliglånsundersøkelsen 2006 Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen 20. februar 2007 Offentlig versjon Boliglånsundersøkelsen 2006 -o-o-o- Andelen av rapporterte lån hvor lånene utgjorde over 80 prosent av verdigrunnlaget

Detaljer

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 VILKÅR FOR BOLIGLÅN I FORSVARTES PERSONELLSERVICE Gjelder lån med 1. prioritets pant i selveier bolig, fritidsbolig og borettslag.

Detaljer

Forsvarlig praksis for boliglån Oppfølging av Finanstilsynets retningslinjer

Forsvarlig praksis for boliglån Oppfølging av Finanstilsynets retningslinjer Forsvarlig praksis for boliglån Oppfølging av Finanstilsynets retningslinjer Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo, Konferansen Penger til besvær, Oslo 26.oktober 2010 HOVEDPUNKTER Generell bakgrunn

Detaljer

Tematilsyn om boligfinansiering. Rapport fra Kredittilsynet november 2007

Tematilsyn om boligfinansiering. Rapport fra Kredittilsynet november 2007 Innledning Kredittilsynet har i 2007 gjennomført tematilsyn om boligfinansiering i åtte banker. Hovedformålet med tematilsynet var å belyse bankenes utlånspraksis når det gjelder nedbetalingslån med pant

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2001 Offentlig versjon

Boliglånsundersøkelsen 2001 Offentlig versjon Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen / F2 / LGR 22. august 2001 Boliglånsundersøkelsen 2001 Offentlig versjon * Andelen utlån med belåningsgrad over 80% var økt fra fjorårets undersøkelse, og

Detaljer

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån UUUTut Rundskriv Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån RUNDSKRIV: 5/2017 DATO: 7.06.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Tiltakene mot forbrukskreditt, markedsføring, kredittvurdering mv.

Tiltakene mot forbrukskreditt, markedsføring, kredittvurdering mv. Tiltakene mot forbrukskreditt, markedsføring, kredittvurdering mv. EGIL ROKHAUG Fagdager Vestfold og Telemark 19.oktober 2017 Samlet gjeldsvekst i bankene Nye tiltak mot gjeldsproblemene i private hushold

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Vedlegg til Norges Banks høringssvar 4. mai 2015 om krav til utlån med pant i bolig: MULIGE VIRKNINGER AV FINANSTILSYNETS FORSLAG

Vedlegg til Norges Banks høringssvar 4. mai 2015 om krav til utlån med pant i bolig: MULIGE VIRKNINGER AV FINANSTILSYNETS FORSLAG Vedlegg til Norges Banks høringssvar 4. mai 21 om krav til utlån med pant i bolig: MULIGE VIRKNINGER AV FINANSTILSYNETS FORSLAG Norges Bank har analysert data for husholdningenes inntekter, gjeld og boligformue

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Pressekonferanse. 4. november 2014. Finansielle utviklingstrekk 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fungerende direktør Erik Lind Iversen

Pressekonferanse. 4. november 2014. Finansielle utviklingstrekk 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fungerende direktør Erik Lind Iversen Pressekonferanse 4. november 2014 Finansielle utviklingstrekk 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fungerende direktør Erik Lind Iversen Disposisjon Økonomisk bakgrunn Banker Livsforsikring Boliglånsundersøkelsen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Utkast til retningslinjer for finansforetaks behandling av forbrukslån - konsultasjon

Utkast til retningslinjer for finansforetaks behandling av forbrukslån - konsultasjon Likelydende brev til: Finans Norge Finansieringsselskapenes Forening Forbrukerombudet Forbrukerrådet Konkurransetilsynet VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/2802 28.03.2017 Utkast til retningslinjer

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Utlånsundersøkelse 1. kvartal 2008

Utlånsundersøkelse 1. kvartal 2008 Utlånsundersøkelse 1. kvartal 2 2 6 4 2 Norges Banks utlånsundersøkelse 1. kvartal 2-2 -4-6 7 7 7 7 Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen. De blå søylene viser utviklingen det

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Rentegaranti gir deg trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Block Watnes Rentegaranti Block Watne kan nå tilby rentegaranti for deg som kjøper bolig med overtagelse innen 31. desember 2008. Med rentegaranti

Detaljer

Utkast til retningslinjer for finansforetaks behandling av forbrukslån - høringsuttalelse

Utkast til retningslinjer for finansforetaks behandling av forbrukslån - høringsuttalelse Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Dato: 26.04.2017 Vår ref.: 17-552 Deres ref.: 17/2802 Utkast til retningslinjer for finansforetaks behandling av forbrukslån - høringsuttalelse 1. Innledning

Detaljer

Informasjon og siste nytt. Fagdager 2017

Informasjon og siste nytt. Fagdager 2017 Informasjon og siste nytt Fagdager 2017 Kredittmarkedsføring Justisdepartementets vurderinger: 1 Forbud mot visse tilleggsfordeler Inngåelse av en kredittavtale eller utnyttelse av en allerede inngått

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

FINANSIELL STABILITET 2016

FINANSIELL STABILITET 2016 FINANSIELL STABILITET 16 KATRINE GODDING BOYE PROSJEKTDIREKTØR FINANSIELL STABILITET. JANUAR 17 FROKOSTMØTE SAMFUNNSØKONOMENE Rammeverk for risikovurderinger Skille mellom trigger(e) og sårbarhet Trigger:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre slutter seg

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. - etablert av og for uavhengige sparebanker

Verd Boligkreditt AS. - etablert av og for uavhengige sparebanker Verd Boligkreditt AS - etablert av og for uavhengige sparebanker Verd Boligkreditt AS - kort om oss Etablert høsten 2009 av 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet Sparebanker har gode erfaringer

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbank-konferansen 2016 Dag 2-20. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Startlån 2016 Ramme Midt-Norge: kr 908.000.000,- Startlån To tildelinger: 1. tildeling bevilget mars - 2. tildeling i september Tildelt

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses)

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Veiledning DATO: 27.6.2015 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 Rapporteringspliktige institusjoner og frister... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg?

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Finans Norges skolekonferanse, 7.9.2017 Michael H. Cook, Finans Norge Nordmenn eier typisk sin egen bolig Politisk målsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Finansielt utsyn, juni 2017

Finansielt utsyn, juni 2017 Pressekonferanse 7. juni 2017 Finansielt utsyn, juni 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Direktør for bank og forsikringstilsyn Emil Steffensen Finansielt utsyn, juni 2017 Økonomisk bakgrunn Risikoområder

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2011

Regnskap 3. kvartal 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gir en oversikt over hovedtrekkene i Husbankens rente- og avdragsvilkår. De nedbetalingsvilkårene du velger vil få betydning for din framtidige økonomiske situasjon.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Rapport Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Undersøkelse hos 24 utstedere av kredittkort Mai 2013 2 Finanstilsynet Finanstilsynet har gjennomført en temaundersøkelse

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport pr 30. september 2006 Generelt Landkreditt Bank kan pr 3. kvartal 2006 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2005. Fremgangen

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Mars 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Mars 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Mars 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer