Pasientenes helsetjeneste men vet ikke behandlerne best da?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientenes helsetjeneste men vet ikke behandlerne best da?"

Transkript

1 Pasientenes helsetjeneste men vet ikke behandlerne best da? (stort sett laget før Primærhelsemeldingen ble lagt ut i går ettermiddag) Dagfinn Haarr 8. mai 2015

2 Dette seminaret har gitt oss mange innspill (men ikke så mange svar, synes jeg) Mitt svar kommer på nest siste lysbilde 2

3 Et kort sideblikk på en knapt 24 timer gammel primærhelsetjenestemelding Her snakkes det virkelig om samhandling: Primærmedisinske team Løs opp silotenkningen i kommunene Kommunal øyeblikkelig hjelp også for rus og psykiatri Psykologplikt for kommunene Integrert behandling, utredning, rehabilitering og habilitering Så langt, klarer jeg ikke å se hvorledes denne skal kobles på pasientens helsetjeneste slik den ble presentert i

4 Min mormor og professor Brandt 4

5 Behandler Helsetjener 5

6 Maktens grammatikk: Det er verbene som gir makt Den som eier verbene, har makta Jo flere verb vi har til disposisjon, desto mer får vi gjort Subjektet handler, objektet blir behandlet Pasientens helsetjeneste ser ut til å innebære å flytte verbene fra helsetjenerne og over til pasienten (pasienten som objekt går over til å bli subjekt). Det blir ikke flere verb til rådighet. Det kan skape problemer for helsetjenerne og dermed for pasientene selv om de sitter med flere verb på hånden! 6

7 Tre hatter på hodet Styremedlem fra 2006 i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, skal også fremføre synspunkter fra spesialisthelsetjenesten (TSB) Samfunnsmedisiner (spesialist i samfunnsmedisin, kommuneoverlege i Kristiansand og Birkenes) Fotsoldat (fastlege for 332 pasienter med rusproblemer gjennom 15 (2200) år, storhenviser til TSB), deltaker i 4600 ansvarsgruppemøter, kokt ca. 5m³ kaffe 7

8 Pasientens helsetjeneste anno 2014 (slik jeg har oppfattet den) = Pasientens sykehustjeneste Pasienten i sentrum (og der står allerede noen andre; (helsepersonellet?), jfr Helseministeren) Redusere plunder og heft i spesialisthelsetjenesten Øke konkurransen mellom offentlige og private Økte valgmuligheter for spesialistutredning - og behandling Lite beskrevet hvorledes helheten for pasienter med sammensatte behov skal sikres Primærhelsetjenesten er foreløpig ikke en del av pasientens helsetjeneste (pr ). Utdypes av fersk høring: Forskrift for fritt behandlingsvalg 8

9 Den perfekte kandidat for pasientens helsetjeneste 9

10 En viss fare for Matteuseffekten, ikke minst i rus/psykiatrifeltet «Den, hvo meget haver, skal mere gives. Den hvo lidet haver, skal alt fratages» En reform som egner seg utmerket for enkeltsykdommer/problemer For eksempel pakkeforløp i kreftmedisinen og for de som finner fram i systemet Gjennomføringen av systemet kan bety utilsiktede vridninger og prioriteringer 10

11 En god los er helt nødvendig Dersom en pasient skal benytte systemet, må hun være kompetent selv eller ha en god los Det er ikke beskrevet hvorledes pasienten skal få hjelp til å finne ut i systemet, annet enn noen få ord om fastlegene Ingen har konferert med fastlegene om hvorledes de ser på sin rolle som los, så vidt meg bekjent 11

12 Slik blir pasientlogistikken: «The long and winding road» Henvisning sendes spes.ht for vurdering Pasienten får rettigheter Pasienten får brev om rettigheter Pasienten kontakter behandlingssted Pasienten kontakter vurderingsinstansen for oversendelse av opplysninger til behandlingssted Vurderende instans sender opplysningene til privat leverandør med godkjenning Leverandør setter pasienten på venteliste og melder til vurderingsinstansen Vurderende instans noterer dette og stryker henne fra sin venteliste Pasienten kalles inn Helsehjelpen starter, ventetiden er over Epikrise etter ordinære regler, eller Overføring av pas til den offentlige helse Tjenesten ved behov 12

13 Behandlingskjede eller behandlingsklase(cluster) Slik er pasientens helsestjeneste tenkt organisert: Ja til pakkeforløp, men la pakken være helhetlig og integrert! Mange rus- og psykiatripasienter trenger få integrert utredning, behandling, somatisk behandling hjelp med bolig, hjelp med økonomi, hjelp med å etablere sosiale relasjoner behandling og rehabilitering på samme tid 13

14 Et samfunnsmedisinsk blikk: Systemet forutsetter et konstant «marked» for spesialisthelsetjenester, og en objektiv vurdering av rett til helsehjelp MEN: >60% av forbruket av spesialisthelsetjenester er etterspørselsstyrt og ikke objektivt Økende bekymring for overbehandling, jfr British Medical Journal Ingen aktivitetsbegrensninger både i helseforetakene og private tilbydere, dette kan medføre «brain-drain» fra en kommunehelsetjeneste som uansett må bygge opp en helt annen og spisset helsekompetanse enn i dag kan medføre omfordeling av helsepenger fra førstelinjen til spesialisthelsetjenesten og private spesialisthelsetjenester (gitt at ressurstilgangen er konstant) Egner seg dårlig for fremtidens pasienter (og dagens rus- og psykiatripasienter) med mange kroniske lidelser i samme kropp og sjel 14

15 Men selvsagt Å redusere plunder og heft og dårlig organisering, er en felles motivasjon Å sikre rask behandling av lidelser som kan behandles raskt (men ikke rask overbehandling), er en felles motivasjon Å få både offentlige og private spesialisthelsetjenester til å bli mer effektive, kan være bra 15

16 En liten førstelinje-avmakts-kommentar: Kommunene må ta seg av alle, men makta ligger i spesialisthelsetjenesten Maktfordelingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er uheldig. I rusfeltet er LAR-forskriften og LAR-retningslinjene stygge eksempler på manglende tiltro til både fastleger og pasientene selv. Det har gitt seg mange utrivelige utslag fordi spesialisthelsetjenesten etter min erfaring har misbrukt sin makt i mange tilfeller. Inntaksteam (som ikke har deltakelse fra førstelinjen) kan suverent sette til side et langvarig og omhyggelig arbeid med en henvisning dersom de i sin visdom finner at en annen behandling (eller ingen behandling i TSB) er best for pasienten. Før man får ryddet opp i denne ulike maktfordelingen, blir det umulig å innføre pasientens helsevesen som en gjennomgripende reform 16

17 Hva sier Skriften(e)? 17

18 Det gamle (ROP-retningslinjene) og det nye (Sammen om mestring) testamente er samstemte: Pasientene/brukerne skal i sentrum Det skal lages samarbeidsavtaler mellom behandlingsnivåene Pasientene skal ha utredning og behandling på det behandlingsnivået som passer til alvorlighetsgraden Utredning og behandling skal skje integrert Sosiale problemer (økonomi, bolig etc) skal forsøkes løst parallelt med utredning og behandling Individuell plan er storartet Samhandling skal finne sted 18

19 Jeg er i tvil om hvor pasientens helsetjeneste passer inn i den forrige reformen: Samhandlingsreformen Tre modeller for samhandling i helsetjenesten Dagens normaltilstand etter Samhandlingsreformen Å skite i hverandres reir og få ros for det Fellesreir! 19

20 : Forslag til forskrift for fritt behandlingsvalg, noen momenter: Det blir ikke satt krav til kompetanse hos private avtaleparter Leverandøren kan kun levere tjenester den er godkjent for Leverandøren skal delta i samarbeid og samhandling, gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift Leverandøren skal lage individuell plan etter behov 20

21 Et sannhetens ord på side 47 i høringsdokumentet: «Private virksomheter vil kunne ha mindre kontakt med kommunehelsetjenesten enn offentlige institusjoner..» 21

22 Fritt behandlingsvalg for en pasient med mer enn ett helseproblem, hvor skal jeg gå med sjekken min? 22

23 Ingen steder! Følgende kommer ikke med i systemet med fritt behandlingsvalg: - Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet i kombinasjon med alvorlig somatisk sykdom som krever samtidig behandling fra flere deler av spesialisthelsetjenesten - Pasienter med lavfrekvente tilstander som krever høyspesialisert utredning og behandling - Tvang etter helse- og omsorgs- og psykiatrilovene - Barn og unge som trenger døgnbehandling 23

24 Hva kan pasientens helsetjeneste, (inkludert fritt behandlingsvalg) bety for offentlig drevet Tverrfaglig Spesialisert Behandling? TSB er en spesialisthelsetjeneste som ikke engang er kommet i puberteten og som først har fått EN egen legespesialist Små og sårbare fagmiljøer Svak forskningsinnsats, store oppgaver med fagutvikling Store oppgaver med å utdanne personell Blant de mest lidende ruspasientene, er psykiske lidelser nesten en selvfølge Blant visse grupper tunge psykiske lidelser, er rus(mis)bruk nesten en selvfølge Foreløpig langt fram til å oppfylle intensjonene i ROPretningslinjene om integrert utredning og behandling 24

25 TSB, fortsatt Et stort antall private institusjoner og tiltak som gjør en god jobb, men ofte rettet mot spesielle pasientgrupper En betydelig og reell fare for personellmessig utarming og redusert faglighet i TSB Fritt behandlingsvalg kan gi en skjevfordeling av pasientene (mer lidende pasienter i det offentlige TSB) Enda vanskeligere å få oversikt over behandlingsinstitusjoner og -metoder 25

26 En avrunding Mange gode intensjoner med pasientens helsetjeneste Kan gi skjevheter som både kan gå ut over de mest lidende pasientene og kommunehelsetjenestens mulighet for å hjelpe dem Kan bidra til at TSB får større problemer både økonmisk, faglig og personellmessig til å fylle sine oppgaver Er det virkelig så lurt at pasienten skal være i sentrum? 26

27 Hvor ønsker mine pasienter å være? Dagens helsevesen i flg Høie Behandlerne rundt bordet har verbene Mitt ideal (og FO sitt) Her øker antall verb og vi deler på dem Pasientens helsevesen Pasienten har fått mange verb, men hva skal hun bruke dem til? 27

28 En avslutning med alle tre hatter Pasientens helsetjeneste slik den fremstår i dag, er etter min oppfatning ikke svaret på dagens eller fremtidens største utfordringer; kroniske og sammensatte helseproblemer (somatiske plager, psykiske plager og rusproblemer) En omfordeling av makt er helt nødvendig for å få pasientens helsetjeneste til å fungere godt for flest mulig Makten (verbene) må fordeles likeverdig mellom spesialisthelsetjenesten, førstelinjetjenestene og pasienten, og pasienten må få skikkelig hjelp til å forvalte sine verb! For de tyngst lidende pasientene, er det bare førstelinjen som kan gi denne hjelpen. 28

29 Nest siste lysbilde: 29

30 Pasientenes helsetjeneste men vet ikke behandlerne best da? MITT SVAR: Behandlerne (spesialistene) vet mye Pasientene vet mer Fotsoldatene i førstelinjen vet mye Men ingen vet alt, ingen vet best, derfor må vi lage pasientens helsetjeneste slik at alle tre får makt til å delta med sin ekspertise

31 Takk for oppmerksomheten 31

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Teatergata 9, PB 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Trude Hagen 441357 (2014_00479) Vår dato: Deres ref.: 14/2020 09.09.2014 Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 20.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Eivind Hansen Budsjett 2015 Statsbudsjett 2015 Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Forslag

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Troms

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Troms Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 Troms Forord Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63, kapittel 8. Etter lovens 8-2 skal

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER I PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE I KOMMUNENE

Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER I PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE I KOMMUNENE Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref: Anne Marie Flovik 2006/00816 Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: 06.12.2006 HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer