Plan for Psykisk helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for Psykisk helse 2011-2015"

Transkript

1 Plan for Psykisk helse

2 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen side Måloppnåelse plan psykisk helse side Sammensetning av utvalget for psykisk helse, mandat og arbeid i 2006 side Utvalgets sammensetning side Utvalgets mandat side Utvalgets arbeid i 2011 side Verdigrunnlag side Viktige målgrupper i plan for psykisk helse side Psykisk helse, voksne side Barn og unge side Rus/ psykisk helse side Psykogeriatri side Flyktninger side Asylsøkere side Relevante dokumenter, lover og forskrifter side Lover og forskrifter side Andre dokumenter side Kommunale planer side Definisjoner side Ansvarsfordeling mellom Birkenes kommune og Helseregion Sør side Kommunens ansvar side Helseregion Sør Spesialisthelsetjenesten side Kartlegging side Målsettinger og tiltak side Helhetstenking og metode i arbeidet med psykisk helse side Folkehelse side Forebygging side Tjenesten til voksne, ungdom og barn side Organisering av det kommunale tjenestetilbudet side Videreføre dagens tjenestetilbud side Opprettholde tverrfaglig samarbeid innad i kommunen side Brukemedvirkning side Individuell plan side Øke kunnskap/forståelse om psykisk helse side Aktivitet/ samarbeid med helseregion Sør side Poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten side Samarbeid med sykehuset SSHF inn- og utskriving side Aktivitet med utgangspunkt i sosialtjenesten side Faglig /etisk strategi og rammevilkår side Støttekontakt/kommunal og privat avlastning side Arbeid/sysselsetting side Personlig økonomi side Alkohol og andre rusmidler side Kommunale utleieboliger side Bistand i bolig side 18 2

3 5.2.4 Aktivitet med utgangspunkt i tjenesten for psykisk helse. side Terapigrupper/individuelt tilbud side Hjelpe brukere i forhold til forvaltning side Meningsfulle aktiviteter /sosialt fellesskap/fritid side Barn av voksne som har en psykisk lidelse side Sorg og krise side Helserelaterte oppgaver side Psykosomatiske lidelser side Kosthold side Særskilte behov hos eldre side Transport side Tannhelse side Samarbeid med oppvekstsektoren/voksenopplæringen side Opplæring side Samarbeid med frivillige lag og foreninger side Arbeid med barn og unge side Aktivitet med utgangspunkt i helsestasjonen side Helsestasjonen side Familie side Aktivitet med utgangspunkt i PPT side Aktivitet med utgangspunkt i barneverntjenesten side Aktivitet med utgangspunkt i fysioterapitjenesten side Aktivitet med utgangspunkt i skolen side Prioriterte tiltak og kompetanseheving side Kompetanseheving/rekruttering av fagpersonell side Prioriterte tiltak side Udekte behov for brukere med psykiske lidelse side Evaluering side 28 3

4 Visjon Birkenes kommune skal være en foregangskommune som sikrer innbyggerne høy livskvalitet. 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen Birkenes kommune vedtok plan for psykisk helse først i k sak 34/97, I de påfølgende år har det blitt foretatt en mer eller mindre omfattende rullering. Arbeidet med rullering av planen for har foregått i mai aug 2006, med vedlegg Hovedvekt i rulleringen ble lagt på tiltak og økonomi.. Opptrappingsplanen for psykisk helse var en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Fra 2009 gikk de øremerkede midlene til psykisk helse arbeid inn i rammen til kommunene. I tiden framover er videreutvikling og kvalitet i det psykiske helsearbeidet sentralt. Fylkesmannen vil ha oppmerksomheten rettet mot utviklingen i den enkelte kommune og gi råd og veiledning når det gjelder kvalitetsarbeid, kompetanseheving, samarbeidsrutiner og løsninger. Psykisk helsearbeid skal sees i sammenheng med folkehelsearbeid og opptrappingsplanen for rusfeltet Psykisk helse er et satsingsområdet også i 2011 og videre framover. Kommunen har store utfordringer med ansvaret for innbyggernes psykiske helse. Årlig rapportering til Fylkesmannen gjøres fortsatt, men noe mindre detaljert etter at de statlige midlene ble lagt inn i rammetilskuddet til kommunen De øremerkede midlene som er satt av gjennom opptrappingsplanen skal fortsatt brukes innen Tjenesten for psykisk helse Måloppnåelse plan for psykisk helse Planen har vært et arbeidsdokument for Tjenesten for psykisk helse i planperioden. Ved gjennomgang ser en at flere tiltak er gjennomført eller påbegynt og noen er aktuelle enda. De aktuelle tiltakene vil synliggjøres i den nye planen ved at det står videreføres i tiltaket. 4

5 1.2 Utvalget for psykisk helses sammensetning, mandat og arbeid i Utvalgets sammensetning: Politiske representanter: Signy Aas Andreassen Tjenesteutvalget Fagpersoner: Aslaug S Knudsen Avd.leder Helse og rehabilitering Liv Karin Aamlid Tjenester for psykisk helse Organisasjons repr. Holger Swoboda Norsk sykepleierforbund Administrasjonen Gro Nilsen Rådgiver ansvarlig for planen Innkalt på enkelte møter: Brukerorganisasjon: Karl Olaf Sundfør Birkenes lokallag Mental Helse Kommuneoverlegen; Georg Rigadis Utvalgets mandat I forbindelse med rullering framgår mandatet av Helse- og oppvekstutvalgets vedtak i sak PS032/04 og tilsvarende vedtak i kultur- og oppvekstutvalget. Mandatet er vurdert og ønskes videreført. Planen for psykisk helse skal vise et målrettet arbeid når det gjelder: Styrke et strukturert flerfaglig samarbeid om forebyggende oppgaver overfor barn, unge og voksne. Bedre tilbudet innenfor psykisk helsevern ved å øke arbeidet med forebygging, individuell omsorg og behandling. Fokusere på brukerens rettigheter og styrke oppfølgingen gjennom samarbeid A) innad i kommunehelsetjenesten B) med andrelinjetjenesten Gi informasjon og etablere samarbeid med bruker og pårørende gjennom medvirkning og til deltagelse i arbeidet med individuelle planer Utvalgets arbeid i 2011 Følgende dokumenter er lagt til grunn for arbeidet med Plan for psykisk helse rullering : Eksisterende plan for psykisk helse rullert og vedtatt vedtatt K sak 045/06 med vedlegg vedtatt K sak 13/07 Stortingsmelding 25 Åpenhet og helhet Rundskriv I S-1/2011 Nasjonale mål og hovedprioriteringer og tilskudd for 2011 Stortingsmelding Samhandlingsreformen Utvalget har i planarbeidet tatt kontakt med alle avdelinger/ tjenesteytere som arbeider med psykisk helse Målgruppe for planen er: Fylkeslegen Politikere i kommunen Aktuelle ledere i kommunen 5

6 Brukere og pårørende Tjenestepersonell Utvalget har med planarbeidet for psykisk helse et ønske om at brukerens behov skal danne grunnlag for mål og tiltak Verdigrunnlag Psykisk helse alles helse i et inkluderende samfunn. Folkehelse fremmes gjennom påvirkning av levevaner og levekår og ved å legge til rette for opplevelser av mestring, god selvfølelse, menneskeverd, trygghet, respekt og synlighet. Å være inkludert i et lokalsamfunn og i sosiale sammenhenger er viktig. Det er grunnleggende for arbeidet å styrke verdier som gir det enkelte menneske og grupper mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll i eget liv og livssituasjon. Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Sos- og heldse direktoratet Gjennom økt åpenhet og mer kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelse, vil en kunne motvirke tabuer og fordommer. Dette kan bidra til å begrense forekomsten og belastningene ved psykiske problemer og lidelser. 1.3 Viktige målgrupper i arbeidet for psykisk helse Psykisk helse, voksne Overordnet målsetting for tjenesten til mennesker med psykiske lidelser er å bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Denne innsatsen bør rettes inn mot mennesker med alvorlige eller moderate psykiske lidelser. Barn til disse personene trenger ofte å bli tydeligere ivaretatt. Utarbeidelser av individuelle planer og økt forståelse for tverrfaglig samarbeid er viktig for å sikre samordning og kontinuitet. Ved siden av behandling/omsorgsarbeide må det settes fokus forebyggende Barn og unge prosent av barn og unge kan ha psykiske vansker prosent trenger behandling. Sårbare perioder tidlig i livet kan gi varig mèn. Psykisk helse angår alle fra spe- og småbarnsalder til barn, ungdom og unge voksne hvor livskvalitet er betinget av trygge voksenkontakter. Barn har rettigheter. Levekår og velferd er en politisk utfordring. Velvære og trivsel, gode relasjoner, engasjement og deltagelse i nærmiljø gir helsegevinst og god livskvalitet Rus/psykisk helse I svært mange tilfeller sees problematikken rus og psykiske lidelser i sammenheng. Vi har valgt i den reviderte planen å forholde oss til dette feltet ved å integrere denne kategorien i det generelle arbeidet med mennesker med psykiske lidelser, og unge med sosiale og emosjonelle vansker. Der det er behov for spesielle tiltak vil de bli beskrevet Psykogeriatri Psykogeriatrisk arbeid samt arbeid med alders demente er viktige grupper som planen fokuserer på. For å kunne ivareta den gruppen på en best mulig måte, er en ansvarsfordeling mellom fylket og kommunen viktig. Et samarbeid her vil styrker det tilbudet kommunen allerede gir og som de også ønsker å videreutvikle. 6

7 1.3.5 Flyktninger Arbeidsutvalget har vurdert hvordan flyktninger skal ivaretas i forhold til planen. Det var enighet i gruppa om at flyktninger blir ivaretatt innenfor de samme tiltak i planen som andre målgrupper. Utgifter kan i enkelte tilfeller dekkes av UDI Asylsøkere Asylsøkere er mennesker som oppholder seg i kommunen over kortere tid i påvente av avklaring av status. De har rett på nødvendig behandling/ tjenester i kommunen. Dekkes av UDI. 2.0 Relevante dokumenter, lover og forskrifter 2.1 Lover og forskrifter. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern vedtatt nr 62 Lov om sosiale tjenester ,nr. 81 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av Lov om barneverntjenester, , nr. 100 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. vedtatt 2. juli 1999 nr 61 Lov om pasientrettigheter vedtatt nr. 63 Lov om helsepersonell vedtatt 2. juli 1999 nr 64 med tilføyelse 19. juni 2009 Trådde i kraft 1 jan a Helsepersonell plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Kap.2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse Forskrift om habilitering og rehabilitering, Forskrift om individuelle planer etter helselovgivningen, Veileder til forskrift om individuell plan, Sosial - og helse dep. IS Veileder Psykisk helsearbeid for voksne, Sosial- og helse dep. IS Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste. 2.2 Andre dokumenter. St meld nr Samhandlingsreformen St meld nr. 25 Åpenhet og helhet IS Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle IS-1670 Fysisk aktivitet og psykisk helse Rundskriv I-4/99 Opptrappingsplan for psykisk helsevern Rundskriv I-24/99 Opptrappingsplan for psykisk helse Fylkestingets plan for det psykiske helsevern Felles psykiatriplan for Sørlandet Sykehus HF m/delplaner Nasjonale mål, hovedprioriteringer for 2011 St. melding Folkehelsemeldingen fra Helsedep. Kap 6 Psykisk helse Barne- og familiedep. Satsing på barn og unge, regjeringens mål og innsatsområder 2.3 Kommunale planer Disse planene er relevante for arbeidet i med psykisk helse: 7

8 Kommuneplanen for ble vedtatt i K-sak 035/ kommuneplan er under arbeid Økonomiplanen vedtatt i kommunestyret 09/12/10 sak 080 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Ksak 043/ Boligsosial handlingsplan 2005 Ksak 022/ Rehabiliteringsplan er under arbeid ferdigstilles august Definisjoner: Psykisk helse. Evne til å mester tanker, følelser og adferd, og til å tilpasse seg endringer og håndtere motgang Psykiske plager. Symptombelastningsom for eksempel grad av angst, depresjon og søvnvansker. Symptombelastningen behøver ikke å være så stor at det kan stilles diagnose. Psykiske lidelser: Endringer i tenkning, følelser og/ eller atferd kombinert med psykisk smerte og/ eller redusert fungering. Symptomene er av en slik art at det kan stilles diagnose. Psykisk helsearbeid: Arbeidet i kommunen rettet mot psykiske vansker og lidelser i befolkningen, herunder også rusproblematikk. Arbeidet omfatter både helsefremmende arbeid, forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. 3.0 Ansvarsfordeling mellom Birkenes kommune og Helseregion Sør 3.1 Kommunens ansvar Kommunens ansvar for mennesker med psykiske lidelser/ med eller uten rusproblemer er hjemlet i Lov om helsetjeneste i kommunen og Lov om sosiale tjenester Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten. Alle tre lovene er generelle og sikrer at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen får den nødvendige helse- og sosialhjelp. Viktige momenter i kommunalt arbeid for mennesker med psykiske vansker med eller uten rus: I kontakt med mennesker med psykiske problemer/rus, skal følgende faktorer være retningsgivende for de kommunale tjenesteytere: Respekt og verdighet Formidling av glede Ansvarlighet og ansvarliggjøring Dialog og brukermedvirkning Tydelighet Nasjonale føringer 2011 vektlegger: Psykisk helse skal fortsatt prioriteres. Det skal særlig legges vekt på psykisk helse blant barn og unge. Forbygging og tidlig innsats skal hindre at rusmiddelproblemer oppstår Tjenester til mennesker med demenslidelser skal bygges ut 8

9 Understøtte utvikling og omstillingsprosessene i de psykiske helsetjenestene. Videre er nasjonale mål og prioriteringer er delt inn i følgende delmål: Å gi alle mulighet til å komme i arbeid Å gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg Å bedre levekårene for brukere med spesielle behov Samhandlingsreformen, St melding nr. 47 vektlegger: Ved utgangen av opptrappingsplanen for psykisk helse er forbygging, tidlig intervensjon og lavterskeltilbud fortsatt viktige forbedringsområder. Det er behov for mer kunnskap ute i kommunene rundt problematikken rus psykiatri, og ett tettere tverrfaglig samarbeid for denne gruppen trenger tjenesteytere på tvers av nivåer og sektorer. Samhandlingsreformen vil gi endringer på mange områder Videreføring av opptrappingsplanen for psykisk helse vektlegger særlig kommunale tiltak som: tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig bistand mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, om mulig sysselsetting muligheter til å delta i et sosialt fellesskap og unngå sosial isolasjon nødvendig og tilpassede helse- og sosialtjenester Bedre levekårene for brukere med spesielle behov Deretter fokuserer de på: styrking av bruker /pårørende organisasjoner, selvhjelp og andre brukerrettede tiltak nye tilrettelagte botilbud og støttefunksjoner styrking av hjemmebaserte tjenester og boveiledning utvikling av varierte aktivitetstilbud, herunder tilrettelagt fysisk aktivitet flere støttekontakter, kultur- og fritidstiltak- gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. styrking av øvrige tilrettelagte tjenester i kommunen for denne målgruppa 3.2 Helseregion sør Spesialisthelsetjenesten Birkenes kommune er knyttet til SSHF (Sørlandet Sykehus helseforetak) hvor det utarbeides samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetaket. Spesialisthelsetjeneste i Helseregion sør har ansvar for samme befolkningsgruppe og er hjemlet i Lov om psykisk helsevern. Ansvaret omfatter spesialisttjenester, diagnostisering, behandling, spesialisert omsorg i og utenfor institusjon og «øyeblikkelig hjelp plikt». Hovedansvaret for behandlingen tillegges således fylkeshelsetjenesten. Lov om psykisk helsevern omfatter i korte trekk bla: Undersøkelse og behandling i psykiatrisk sykehus, poliklinikk, daginstitusjon, psykiatrisk sykehjem eller andre psykiatriske institusjoner Psykiatrisk ettervern Innleggelser og behandling uten eget samtykke. Rett til individuell plan Oppgaver i henhold til barnevernlov og sosialtjenestelov Psykiatrien er i tillegg til Lov om psykisk helsevern regulert av Forskrifter om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevern og Forskrift om ventelistegaranti (innført fra 1.juli 1997). Disse sier noe om prioriteringer av pasienter i psykiatrien. 9

10 4.0 Kartlegging Brukerundersøkelse ble gjennomført i 2006, denne er ikke aktuell nå. Høsten 2011 vil det gjennomføres en ny brukerundersøkelse utarbeidet av KS(kommunenes sentralforbund). 5.0 Målsettinger og tiltak Hovedmål Birkenes kommune bidrar til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv og ivaretar grunnleggende behov som trygghet og en verdig livssituasjon 5.1 Helhetstenking i arbeidet med psykisk helse Arbeidet innen psykisk helse er avhengig av et sektorovergripende tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, med 2. linjetjenesten og med frivillige organisasjoner. I Birkenes kommune har Mental Helse en lokalforening, som samarbeider tett med tjenesten for psykisk helse. Det er også Råd for funksjonshemmete. Samarbeidsavtaler med SSHF (Sørlandet Sykehus Helseforetak) gjør samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten bedre og mer forutsigbart NAV kontor er etablert i kommunen i løpet av Samlokalisering av tjenesten for barn og unge, helsestasjon, barnevern og PPT er gjennomført I arbeidet med brukere med psykiske lidelser er det under flere tiltak framhevet godt og profesjonelt samarbeid. Viktige samarbeidspartnere innad i kommunen: Fastleger, sosiale tjenester i Nav, barnevern, PPT, hjemmesykepleien, helsestasjonen, SLT koordinator, frivillige organisasjoner, tjenesten for psykisk helse med mer. De viktigste samarbeidspartnere i 2.linjetjenesten: SSHF, DPS, BUP, BUA. Individuell plan brukes og er viktig for systematisering av samarbeidet og for at den enkelte bruker skal hjelpes til å få styring over sine egne mål og tiltak. Kommunens SLT koordinator skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid som virker kriminalitetsforebyggende i forhold til barn og unges oppvekstmiljø og dagligliv. Et av tiltakene er opprettelse av kjernegruppe, som er et tverrfaglig individrettet samarbeid rettet mot ungdom i risikosonen. Det er utarbeidet en Bolig-sosial handlingsplan politisk vedtatt feb Kompetanse heving er et viktig tiltak i plan for psykisk helse, denne må sees i sammenheng med de metodene som brukes i arbeidet /kommunalt behov og med opplæringsplanen, som har flere tema innen psykisk helse. Gjennom lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten, som trådte i kraft 1. januar 2010 har kommunen ansvar for å bedre levekårene for brukere med spesielle behov. Kommunen skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og å bidra til sosial og økonomisk trygghet. Det siste innebærer også å gi mennesker mulighet til å leve og bo selvstendig Kommunen skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et 10

11 helhetlig og samordnt tjenestettilbud. Gjennom sin tjenesteyting skal kommunen bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Loven regulerer også de generelle oppgavene som kommunen har ansvar for, blant annet ansvar for generell, forebyggende virksomhet og informasjon til befolkningen. Samarbeid med andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner. Kommunen skal også medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte Folkehelse Folkehelse fremmes gjennom påvirkning av levevaner og levekår og ved å legge til rette for opplevelser av mestring, god selvfølelse, menneskeverd, trygghet, respekt og synlighet. Å være inkludert i et lokalsamfunn og i sosiale sammenhenger er viktig. Det er grunnleggende for arbeidet å styrke verdier som gir det enkelte menneske og grupper mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll i eget liv og livssituasjon Folkehelsearbeidet skal bidra til flere leveår med god helse for den enkelte, og redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen. Forebyggende og helsefremmende innsats skal være med å fremme helse og hindre at sykdom oppstår og at de med kroniske sykdommer kan leve best mulig med sin sykdom eller funksjonstap. Ny folkehelselov er under utarbeidelse Forebygging Samhandlingsreformen legger føringer for økt fokus på forebygging. Rekruttere brukere i faresonen til å gå inn i et lavterskeltilbud. Økt personalressurs slik at det blir mulighet til å utvikle tilbud og til å motivere og rekrutterer, dette vil være med å styrke fysisk og psykisk helse. Bevisstgjøre utsatte innbyggere til å ta ansvar for egen helse. Nåsituasjon: Utfordringer i forhold til samhandlingsreformen. Arbeidet i kommunene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. Birkenes kommune har satt i gang forebyggende tiltak, men trenger å utvikle dette videre. Videre fokus på arbeid med forebygging innen livsstils endring. Dette innefatter fysisk aktivitet, kosthold og røyking. Dette vil være med å styrke den psykiske helsen Kurs i kosthold Trimgrupper Kurs i det gode liv Sosial gruppe på aktivitetshuset med diverse temaer Aktivitet på resept Videre utfordring: Økt kompetanse og ressurser for å kunne utvikle arbeidet med forebygging 11

12 5.2 Tjenesten til voksne, ungdom og barn. Voksne brukere av tjenesten, utvikling de siste årene: % av innb i Birkenes 47 personer 57 personer 120 personer 172 personer 159 personer 3,7 % 3,5 % Økningen de siste årene viser tydelig en endring i samfunnet som også gjenspeiler seg i Birkenes. Noe av årsaken til økningen kan også være at det satses mer på forebygging og bruk av grupper i lettere tilfeller i tillegg til tilbud om lavterskeltilbud. Nedgangen fra 2009 til 2010 kan bero på tilfeldigheter, men har også sammenheng med vakant stilling og sykemelding uten at det har vært greid å skaffe vikar. Det har vært satset på lavterskeltilbud for å nå innbyggere med lettere psykiske lidelser. Prosentsatsen er høy i forhold til sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnitt. En ser også av utviklingen i de senere år at det å ha en psykisk lidelse er mer kjent og akseptert. Barn og unge, brukere av tjenesten utvikling de to siste årene barn/ unge 30 barn / unge Arbeidet med barn og unge er gjennom individuelle samtaler og grupper. Morild gruppene er i samarbeid med Lillesand kommune. Behovet her er økende Organisering av det kommunale tjenestetilbudet Videreføre dagens tilbud Nåsituasjon: Tiltakene som er opprettet har så langt vist seg å dekke noen viktige behov innen området psykisk helse for innbyggerne i Birkenes kommune. Både hjemmesykepleien, skole, helsestasjon m.m. yter viktige bidrag til psykisk helse som er vanskelig å konkret tallfeste. Kartlegging ved sosialkontoret viser at ca 40 % av ressursene her, inklusive barnevern, blir brukt innen psykisk helsevern. Denne prosentandelen er jevnt økende. Videreføre eller igangsette tilbud til mennesker med psykiske lidelser med eller uten rus. Utvikle tjenesten i forhold til samfunnets/ kommunens endringer og behov. Videreføre tiltak som delvis er støttet av statlige øremerkede midler etter opptrappingsplanen for psykisk helse samt gjennomføre nye tiltak i tråd med økt behov nedfeldt i planen for psykisk helse Prioriterte tiltak som ønskes igangsatt / videreføres i Sammenholde plan for psykisk helse med kommunal ruspolitisk handlingsplan og kompetanseplan. Videre utfordringer: Endringer i samfunnet viser et økende antall mennesker med sammensatte problematikk. Det er en økning i antall unge brukere med rus, psykisk lidelse og dobbelt diagnose. Det er også en økning knyttet til livsstilsproblematikk. Utfordringen knyttet til dette er behov for økt kompetanse og ressurser for ivareta behovene. 12

13 Opprettholde tverrfaglig samarbeid innad i kommunen. Nåsituasjon: Det er etablert skriftlige halvårige møteplaner for tverrfaglige og tverretatlig samarbeidsmøter i kommunen. Sikre et godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom fagpersoner i kommunen. Stadig evaluering av metode, funksjon og innhold av ulike samarbeidsfora. Opprettholde samordning av eksisterende tjenestetilbud ift. den enkelte bruker, jfr 5.1. Bedre og økt forståelse av hverandres arbeidsfelt gjennom å utarbeide gode rutinebeskrivelser. Videreføre rutiner og gode samarbeidsformer i forbindelse med samlokalisering NAV og andre samarbeidspartnere Videreføre det gode samarbeidet mellom tjenesten for psykisk helse, fastlegene med ukentlige møter. Videre utfordringer: Prioritere tiltakene i en travel og krevende hverdag Brukermedvirkning Nåsituasjon: Et aktivitetshus er etablert. Tilbudet formes sammen med brukerne. organisasjonen Mental helse har sitt eget sted med kafé. Vi legger vekt på brukernes egne ressurser og mestringsfølelse. Sikre brukermedvirkning i utforming av tjenesten til den enkelte og til brukergrupper. Tiltak Møteplass i aktivitetshuset 2 ganger pr halvår der ulike etater, brukere og pårørende treffes for faglig informasjon og utveksling av ideer. Utformes videre. Videreutvikling samarbeidet mellom Mental helse og Tjenester for psykisk helse i aktivitetshuset. Koordinatoren for individuell plan sikrer brukermedvirkning, samordning og kontinuitet i tjenestetilbudet til brukeren. Ufordringer: Tilstrekkelig informasjon til brukerne om metoder deriblant Individuell plan og brukermedvirkning Individuell plan Nåsituasjon: Brukere med langvarige og koordinerte tjenester får tilbud om individuell plan. Enkelte brukere ønsker ikke å ha individuell plan. Sikre tilbudet om individuell plan til brukere med langvarige og koordinerte tjenester. God kommunikasjon med tjenesteytere som fanger opp signalene på a saker som er store og sammensatte. 13

14 God kommunikasjon med brukergrupper for å fange opp og være lydhøre for behov God oversikt over koordinatorer Kurstilbud til nye koordinatorer Jevnlig evaluering / oppdatering av planer Informasjon til aktuelle brukergrupper Videre utfordring: Motivere brukere til å ta i mot tilbud om individuell plan Øke kunnskap/forståelse for menneskers psykiske helse. Nåsituasjon: Det har i mange år vært liten kunnskap og forståelse om det å ha en psykisk lidelse. Dette har gjort at mange mennesker har vanskelig for å bli integrert i aktiviteter og miljøer. Øke generell kunnskap om psykisk helse og forståelse for mennesker med psykiske lidelser hos de enkelte tjenesteområdene, frivillige lag og organisasjoner samt arbeidsplasser i Birkenes. Benytte Verdens dag for psykisk helse til å synliggjøre dette feltet Markedsføre plan for psykisk helse ved å ta den med til aktuelle samarbeidspartnere Være aktive overfor media i spørsmål som gjelder denne gruppen Veve inn plan for psykisk helse i andre kommunale planverk Videreføre støtte for drift i pårørende organisasjonen Mental Helse lokalt Gjøre bruk av brukerorganisasjonenes kunnskap og informasjon, bl.a via den tiltenkte møtearenaen. Abonnere på forskjellige fagblad brosjyrer og gjøre disse tilgjengelige for brukere/ansatte, samt opplyse om aktuell litteratur på internett. Videre utfordring: Det er redusert tilgang på fagbrosjyrer til brukerne. Dette må nå hentes elektronisk og en trenger elektronisk tilgang til brukerne på aktivitetshuset Aktivitet samarbeid med Helseregion Sør Poliklinisk behandling i spesialisttjenesten Nåsituasjonen: Lang avstand til poliklinikk og akutteamet kombinert med lange ventelister gjør det vanskelig for beboere i kommunen å benytte seg av det polikliniske tilbudet. Gjøre det lettere for pasienter i kommunen å kunne benytte seg av tilbud \ behandling i spesialisthelsetjenesten. Nyttiggjøre seg av poliklinisk tjeneste i Aust- Agder og Vest-Agder etter den enkeltes behov. Fortsette utvikling av samarbeidsavtaler med SSHF(Sørlandet sykehus helseforetak) BUP, BUA og DPS Samarbeidsmøter med DPS Aust- Agder 14

15 Videre utfordring: Utfordringen er å få spesialisttjenesten til å komme ut til kommunen. Dette gjelder både poliklinisk, akutteam og sengepostene. Ved akutt innleggelse må en benytte legevakten i Kristiansand og blir pasienten innlagt må han kjøres til Arendal Samarbeid med sykehuset SSHF, inn- og utskrivning av sykehus. Nåsituasjon: Kommunen og SSHF v/ klinikk for psykisk helse, psykiatri og avhengighetsbehandling har avtaler som skal sikre et godt samarbeid for inn og utskrivning av pasienter fra sykehuset. Sikre mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer et tilpasset og sammenhengende tjenestetilbud, uavhengig av kultur og språk. Sykehuset informerer kommunen om at pasienten utskrives fra sykehus i henhold til fastlagte avtaler Psykisk helse hjelper brukeren til å få med seg nødvendige helseopplysninger ved planlagte innleggelser i henhold til avtalen Videre utfordringer: Sørge for at samarbeidsavtalene blir fulgt opp Aktivitet med utgangspunkt i sosialtjenesten Faglig/etisk strategi og rammevilkår Nåsituasjon: Tallet på ungdom som står utenfor skole, opplæring og arbeid over lengre tid, og /eller er i faresonen for å falle ut, øker. Gruppen kjennetegnes ved at de ofte har psykisk plager og har utviklet betydelige atferdsvansker. De har ofte konflikter med foreldre, barnevern, skole og andre myndigheter og mangler som regel ordinært sosialt nettverk. Delmål Kommunen skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Hovedmålet er å gi hjelp til selvhjelp, ved å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Tiltak Fokus på arbeid med ungdom Bekjempe fattigdom Motvirke økonomiske problemer blant private ved å styrke den utenrettslige økonomiske rådgivningen. Flere i arbeid og aktivitet Styrke samarbeidet med andre tjenestesektorer og etater. Informere om Nav sin virksomhet og det faglig- etiske grunnlaget for sosialt arbeid i det tverrfaglige samarbeidet. Videre utfordringer: Bemanning av de sosiale tjenester i Nav kontoret, finne rom og tid til forebyggende arbeid, oppfølgingsarbeid og nødvendig kompetanseheving i kontoret. 15

16 Støttekontakt/Kommunal og privat avlastning. Nåsituasjon: Mange barn/unge/voksne har fortiden ikke støttekontakt. Boveiledertjenesten Sosial har hatt utlysninger i lokalaviser og på internett, samt oppslag. Purring og frustrasjon fra pårørende, brukere og andre samarbeidspartnere i kommunen. Dette fører til at innvilget vedtak ikke blir iverksatt. For tiden er dette en vanskelig situasjon. Tilrettelegge for at brukerne nyttiggjør seg kommunenes ulike fritidstilbud. Legge til rette tiltak ut fra brukernes behov. Komplettere oversikt over støttekontakter. Tilbud om oppfølging/ veiledning av støttekontakter. Øke timelønn for støttekontakter. Utlysning og informasjonsmøter. Bistå brukerne på de aktuelle aktiviteter i en kort periode for å bli inkludert i miljøet. Det er aktuelt i en kort periode Videre utfordring: Brukere som har behov bør få fritid med bistand Opprettholde troverdigheten hos kommunens innbyggere, at de kan forvente å få en støttekontakt ved behov. Utfordringen er og rekruttere støttekontakter Arbeid/sysselsetting Nåsituasjon: Brukere med behov for arbeidstilbud har vansker med å benytte seg av dette pga beliggenhet og krav om effektivitet/lønnsomhet Påse at den enkelte pasient får et adekvat arbeidstilbud. Kommunen samarbeider med Nav for å legge til rette for arbeid / sysselsetting Påse at mulighet til transport ligger til rette. Dialog med verna bedrift om krav til stillingsprosent og effektivitet Undersøke videre mulighet for sysselsettingstilbud/arbeidstrening. Vurdere nærmere å yte kompensasjon til bedrifter som vil ha personer med psykiske lidelser i arbeid Det gis tilbud om veiledning til de bedrifter som har ansatte med psykiske lidelser i arbeid. Videreføre det interkommunale samarbeid med BIVA og AVIGO. Videre utfordringer: Skaffe arbeidstreningsplasser i kommunen utenom helse og omsorg. Miljøarbeider til å følge opp tiltakene ute i miljøet Personlig økonomi Nåsituasjonen: Mange personer med psykiske lidelser har en lite tilfredsstillende økonomisk situasjon. Mange av disse lever på nivå med minstepensjon. Gjeldsproblematikken og behov for utenrettslig økonomisk rådgivning er økende. Forbedre den økonomiske handlefriheten til de med alvorlige og kroniske psykiske lidelser. 16

17 Styrke den økonomiske rådgivingen for de det gjelder ved å styrke kompetansen og bemanningen på sosialkontoret. Vurdere å redusere husleie for kommunale utleieboliger samt å utvide muligheter for kommunale/husbankfinansierte utbedringsordninger/ etableringslån Videre utfordringer: Gi veiledning og informasjon om hvordan få pengene til å strekke til Alkohol og andre rusmidler Nåsituasjon: Personer med både rusproblemer og psykiske lidelser faller ofte ut av behandlingstilbudene og det kan synes som om enkelte har vanskelig med å nyttiggjøre seg eksisterende tilbud. Forbygge og redusere individuelle skader som følge av rusbruk og medikamenter som gir avhengighet. Samarbeide med andre instanser i kommunen for å gi helhetlige tiltak i forhold til psykisk helse. Eksempel som arbeid/sysselsetting, boligforhold, økonomi, familie, fritid, nettverk og helse generelt. Gjennomføring av tiltak i forbindelse med Rusmiddelpolitisk handlingsplan Bevisstgjøring ved legal bruk av avhengighetsskapende medikamenter Undervise barn og unge i skole LOS-funksjon Videreføre SLT koordinators arbeid i forhold til forebyggende tiltak Pasienten må være rusfri for at han skal kunne nyttiggjøre seg vårt tilbud. Endringsfokusert rådgivning. Hele personalet kurses i løpet av våren En metode for å motivere pasienten til endring i sitt liv, for eksempel avstå fra rusmidler Videre utfordringer: Det må skaffes flere boliger for denne brukergruppen. Det må tilrettelegge fridtidstilbud/sysselsetting som passer til deres aldergruppe og som gir en meningsfull hverdag Det er behov for økt kompetanse for å avdekke tidlig psykiske lidelser hos unge. Dette kan redusere faren for rus og spilleavhengighet, samt tilrettelegge tilbud som unge kan nyttiggjøre seg Kommunale utleieboliger Nåsituasjon: Det er for få boliger som er tilrettelagt for brukere med spesielle behov. Disse boligene må også ligge i nærhet til hjelpeapparat, altså sentrumsnært. Å tilby mennesker som ikke er i stand til selv å skaffe seg høvelig bolig, en bolig eller evt. et midlertidig botilbud tilpasset vedkommendes sosiale- og mentale funksjonsevne. Gjennomføre tiltak foreslått i Bolig-sosial handlingsplan Avtale med private om bolig med tilsyn. Videreføre det oppstartede boligteamet i kommunen 17

18 Videre utfordring: Behovet for Bolig med bemanning og avlastning/ treningsbolig er økende. Kommunen har ikke nok boliger til brukere med spesielle behov, eller til bruk i akutte situasjoner Bistand i bolig Nåsituasjon: Enkelte personer i kommunen har behov for opplæring og veiledning i dagligdagse gjøremål knyttet til å bo. Kommunen har i dag en stillingsressurs knyttet opp mot hjemmeboende med lettere psykisk funksjonshemming/psykisk lidelse. De som har behov skal få tilbud om boveiledning og miljøterapi og en rask mulighet for egnet bolig i en akuttsituasjon Tiltak Kvalifisert personal til å jobbe i hjemmene Videre kartlegging av behov Videre utfordring: Opprette ny stilling med kompetanse innen rus, psykiatri, boveiledning og miljøterapi. Kommunen trenger bolig med døgnbemanning inkludert boenhet med treningsmulighet og boenhet til akutte situasjoner. Det finnes flere yngre brukere og aleneforeldre som har behov for lett boveiledning som for eksempel matlaging og husstell Aktivitet med ugangspunkt i Tjenester for psykisk helse Terapigrupper/individuelt tilbud Nåsituasjon: Flere brukere gir utrykk for behov for tilrettelagt gruppetilbud med terapeutisk innhold. Flere har sammensatt problematikk, økende livsstilsproblematikk og yngre som ikke nyttiggjør seg dagens tilbud. Det gis i dag tilbud om kurs i depresjonsmestring (KID) Kommunen skal legge til rette for ulike gruppetilbud med terapeutisk innhold og et best mulig individuelt tilrettelagt tilbud.. Gruppeterapi er startet opp og videreføres etter nærmere vurdering og behov. Gruppetiltak i samarbeid med og andre kommuner. Utarbeide vedtak og revurdere i samarbeid med brukerne. Tilby ulike tidsbegrenset gruppetilbud Holde jevnlige KID kurs. Videre utfordring: Sette sammen grupper i en liten kommune. Mangler egnet grupperom og ansatt ressurs. Tilby varierte grupper i tråd med samfunnets utvikling og brukernes behov Hjelpe brukere i forhold til forvaltningen Nåsituasjon: Noen pasienter har vansker med å få ivaretatt sine rettigheter i forhold til ulike offentlige tilbud. Herunder ligger også personer med akutt behov for hjelp og bolig. Kommunen bidrar til å hjelpe den enkelte med å nå fram i det offentlige hjelpeapparat 18

19 Utvikle og videreutvikle rutiner i samhandling med andre etater Nav i kommunehuset letter samarbeidet og tilgjengeligheten Koordinatorene for individuell plan har en sentral rolle i veiledning ift de ulike offentlige tilbud. LOS tjenesten følger pasienter til offentlige kontorer i kommunen og 2 linje tjenesten Videre utfordring: En utfordring er et akutteam som kan trå i kraft når behovet er der og da er knyttet til flere tjenester Meningsfulle aktiviteter/sosialt fellesskap/fritid Nåsituasjonen: Flere brukere ønsker utvidet/endret eller annet aktivitets-/fritidstilbud og sosialt fellesskap. Gi de som ønsker det mulighet for sosialt fellesskap, meningsfylte aktiviteter og fritidstilbud og ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet i kommunen.. Arbeide videre med tilbud innenfor grønn omsorg/ gårdstilbud Videreføre tiltak gårdsarbeid/ridning spesielt med tanke på ungdom. Aktivitetssenteret, trening på helsestudio Faste samhandling/informasjonsmøter med Mental helse avd Birkeland Videreformidle kontakt mellom likemenn og frivillige organisasjoner Videre utfordring: Tilrettelegge tilbud i tråd med samfunnets utvikling og brukernes behov med hensyn til alder og funksjonsnivå. Involvere andre frivillige organisasjoner for brukere i denne brukergruppen Barn av voksne som har en psykisk lidelse. Nåsituasjon : Barn av voksne personer med psykiske lidelser som får behandling, trenger å bli tydeligere ivaretatt i en vanskelig prosess. Dette gjelder både innenfor 1. og 2.-linjetjenesten. Iverksette rutiner og tiltak som bedre ivaretar disse barnas behov. Opprettholde Utarbeidede rutiner som ivaretar barn når foreldrene har en psykisk lidelse. Sørge for at ny informasjon om dag tilbud/ behandlingstilbud når ut til aktuelle Videreføre gruppeaktivitet (morildgruppe) for barn/ungdom av foreldre som har en psykisk lidelse i samarbeid med tjenesten for psykisk helse i Lillesand. Opprettholde etablert tilbud på skolene Undervisning på barneskolen i angst og depresjon Verdensdagen for psykisk helse med undervisning på ungdomsskolen i rus, selvmord, seksuelle overgrep og depresjon/ angst. Videre utfordring: Hente barn til gruppe og andre ordinære aktiviteter som bor ute i distriktet Ungdomsarbeider til å følge opp, hente og være ute i miljøet/ aktivitet ute med barn/ ungdom Familieterapeut for å forebygge samfunnsendring og livsstils problematikk. 19

20 I følge Barnekonvensjonen skal alle barn ha rett til fritid og lek, til å delta i kunst og kulturliv. Alle skal ha et likeverdig tilbud. Dette er ikke tilfelle for alle barn i Birkenes kommune. Noen barn bor langt fra fritidstilbud, og har heller ikke foreldre som av ulike grunner har kapasitet til å følge de. Andre bor i nærheten av fritidstilbud, men har behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging Sorg og krise Nåsituasjon: Beredskapsgruppen blir kontaktet ved kriser/ ulykker. Det er et økende antall ulykker / kriser som er sammensatte og komplekse Gi gode og samordnte tjenester i forhold til sorg og kriser Teamet rykker ut når det skjer ulykker Rutiner for håndtering av og fordeling av oppgaver Oppdaterte lister hos politistasjoner og sykehus. Gjennomføre kompetanseheving i forhold til temaet Videre utfordring: Evaluering og bearbeiding av den enkelte situasjon. Økt økonomisk budsjett i forhold til utgifter knyttet til ulykker Helserelaterte oppgaver Psykosomatiske lidelser Nåsituasjon: Langvarig psykisk ubalanse kan føre til kroppslig ubehag/smerter Fremme forståelsen av sammenhengen mellom fysiske og psykiske lidelser. Videreføre bevegelsesterapigruppe Informere om bruk av fysioterapi (psykomotorisk terapi) i arbeidet med mennesker som har psykosomatiske lidelser Oppmuntre brukeren til økt fysisk aktivitet, også gjennom trening og lek. Legge til rette for felles fysisk aktivitet og aktivitet på resept Videre utfordring: Informere og motivere til aktuelle brukere Kosthold Nåsituasjon: Mange personer med psykiske lidelser får ikke dekket sitt behov for næringsstoffer. Å få forståelse av viktigheten av en tilfredsstillende næringstilførsel. Sørge for kunnskap/ informasjon Innarbeide rutiner som ivaretar riktig kosthold Holde kurs i bra mat i regi av aktivitet på resept Tilbud om kjøp av hjemmelaga middag en gang pr uke på aktivitetshuset 20

21 Tilbud om kjøp av lunsj 2 ganger pr uke Videre utfordring: Få til en holdningsendring knyttet til kost Særskilte behov hos eldre Nåsituasjon: Eldre har ofte mer sammensatte behov da de ofte har mange ulike diagnoser herunder også psykiske lidelser som virker inn på hverandre. Det er et økende antall begynnende demente/demente i kommunen, disse trenger tilbud som dekker deres behov. Aktuelle ansatte i kommunen får styrket sin kompetanse innen alderspsykiatri, og kan gi en mer tilpasset tjeneste til de som trenger dette. Tilbudet til begynnende demente/demente bygges ut. Mer aktiv bruk av 2. linjetjenestens kompetanse innenfor psykogeriatri. Videreutvikle sansehagen. Videreføring av Bestestua et tilbud til hjemmeboende begynnende demente. Miljøterapeutiske/sosiale tiltak på sykehjemmet. Inn på tunet (gårdsaktivitet) Undervise ansatte som jobber med psykogeriatri Videre utfordring: Økende antall begynnende aldersdemente. Gjøre tilbudet kjent og motivere og tidlig intervenering. Bruke ny oppstartet spesialgruppe fra SSHF til denne brukergruppen Transport Nåsituasjon: Pasienter med stor systembelastning, f.eks stor angst, har vansker for å nyttiggjøre seg kollektiv transport/eksisterende transportmuligheter, Kommunens tjenester for psykisk helse har tilgang på tjenestebil, og kan hvis nødvendig følge disse. Legge bedre til rette for transportmuligheter for ansatte og pasienter Gi informasjon og oppmuntre brukerne til å benytte seg av sine rettigheter Kjøre og hente brukerne til ulike behandlings og fritidstilbud Videre utfordring: Gi informasjon om rettigheter som drosjelapper og TT kort Tannhelse Nåsituasjonen: Flere av pasienter har oppgitt at de har svært dårlige tenner. Sørge for at det blir ytet adekvat tannehelsetjeneste til disse personene. Utvikle samarbeidsrutiner med tannhelsetjenesten for å forbedre tannhelsen for disse personene. Sørge for å være oppdatert på den påbegynte statlig behandlingen av tilskudd til tannbehandling av utsatte grupper i befolkningen. Forebyggende tannhelse. 21

22 Videre utfordring: Opparbeide tettere samarbeid med tannhelsetjenesten i kommunen Samarbeid med oppvekstsektoren/ kommunal voksenopplæring Opplæring Nåsituasjon: Flere brukere har oppgitt at de ønsker en eller annen form for skolering/omskolering. Bidra til at den enkelte bruker får et helhetlig opplæringstilbud. Kommunen henviser aktuelle personer til Birkenes Voksenopplæring eller aetat. Birkenes Voksenopplæring vil bistå med. Gi informasjon og veiledning knyttet til kompetansereformens muligheter Utarbeide handlingsplaner der fleksible og tilpassa opplæringsløp synliggjøres Løsningsorientert samarbeid med andre sektorer / etater for å sørge for at brukeren kommer raskt i gang med ønskede tiltak Tiltaket samordnes i en individuell plan Kommunen henviser aktuelle personer til PPT for sakkyndig arbeid og utredning. Birkenes Voksenopplæring samarbeider med PPT der opplæringstiltak er nødvendig. Videre utfordring: Er å gjøre rettighetene til opplæring bedre kjent for den enkelte bruker. Tjenesteapparatet må også mer nyttegjøre seg vår erfaring og kompetanse. I en opplæringssituasjon eller ved oppfølging av enkeltpersoner vil vi være en tjenestetilbyder Samarbeid med frivillige lag og foreninger. Nåsituasjonen: Birkenes kommune har mange frivillige lag og foreninger, deriblant lokallag av Mental Helse. Avdeling for psykisk helse har en egen kontaktperson mot Mental Helse. Mental Helse driver et arbeid lokalt, har startet opp kafé sentralt på Strøget. Gjøre brukere i stand til å delta også i andre aktuelle frivillige lag og foreninger. Informere gjennom tjenesteytere i kommunen Satse på Verdensdagen for psykisk helse. Søke etter hjelpere i ulike lag og foreninger som kan være kontakt/ støtteperson Gjøre mer bruk av bruker/ likemenn Videre utfordring: Informere og motivere innbyggere i kommunen til å forstå at en psykisk lidelse er noe som kan ramme mange i en periode av livet. Disse sykdommene må sidestilles en somatisk / fysisk lidelse. Prøve å opprette et tilbud til ungdom i samarbeid med Mental helse. 22

23 5.3 Arbeid med barn og unge Aktivitet med utgangspunkt i helsestasjonen med ansvar for aldersgruppen 0 20 år Helsestasjonen Nåsituasjon : Det er flere barnefamilier som gir uttrykk for lite nettverk og tilhørighet til nabolaget. Helsestasjonen er en arena/møteplass for alle barnefamilier. Her inngår nettverksarbeid på flere områder som skaper kontakt, trygghet og bidrar til et inkluderende fellesskap. Helsestasjonen har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Videreføre samarbeidet med jordmor rundt gravide i utsatte grupper ( rusmisbruk, psykiatri, fremmedkulturelle, enslige, ny tilflyttede med mer ) Metodearbeid for oppsporing av fødselsdepresjoner, som vil gi tidlig hjelp til mor og begrense mangelfull psykomotorisk og emosjonell utvikling hos barnet. Fremmedspråklige barn bør ha tilbud om barnehage, for å bli integrert i det norske samfunn, få norsk kunnskaper for å styrke barnets psykiske helse. Det gis tilbud i skolen om skilsmissegrupper Undervisning på barneskolen i psykisk helse Det settes av en dag til markering av Verdensdagen for psykisk helse. Videreføre samarbeidsmøter med avdeling for psykisk helse Videre utfordring: Det ønskes å jobbe mot et Familiens hus i kommunen Familie Nåsituasjonen: Helsestasjonen ser behov for tettere oppfølging og veiledning i hjemmet til familier med problemer og lite ressurser. Erfaringen viser at en stor andel av familiene strever med helseproblemer enten hos seg selv eller barna. Flere familier gir uttrykk for at de strever med grensesetting, oppdragelse og tenåringsproblematikk. Det tilbys sporadiske familiesamtaler, men det er ikke et rendyrket tilbud for familier som opplever utfordrende situasjoner. Ivareta barn, unge og familier for å forebygge konflikter og redusere uheldig utvikling. Bidra til god psykisk helse. Familiesamtaler/familieveiledning, individuelle samtaler, til barn med lettere adferdsvansker Fortsette grupper for Barn som har foreldre med en psykisk lidelse Opprette et familiesenter Videre utfordring: Kommunen har god kompetanse i forhold til psykisk helsearbeid blant unge, men i forhold til et økt behov og endring i samfunnet er det nødvendig med økt tilbud 23

24 blant annet med en familieterapeut. Dette for å forebygge og redusere psykisk lidelse hos barn og voksne Aktivitet med utgangspunkt i PPT Nåsituasjon: Den pedagogisk-psykologiske tjenesten sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering for elever med særskilte behov. Tjenesten bistår til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at skolen selv er i stand til å lage gode læringsmiljøer for alle elever PPT skal delta aktivt i det tverrfaglige samarbeidet med andre etater/faggrupper i kommunen. Gi skolen kompetanse gjennom deltakelse i spesial- /sosialpedagogisk team Delta i ulike tiltak i forhold til forebyggende arbeid. Sørge for sakkyndige utredninger og sakkyndige vurderinger der det er behov for det. Gi råd og veiledning til fagpersoner og foresatte. Gi hjelp til enkeltelever. Videre utfordring: Videreutvikle samarbeidsrutiner med nære samarbeidspartnere (skoler og barnehager) og videreutvikle rutiner i forhold til samarbeid med andre hjelpeinstanser Aktivitet med utgangspunkt barnevernstjenesten Nåsituasjon: Barneverntjenesten har sin primære rolle i forhold til barn. Den er todelt, hjelpe og kontroll rollen. Barneverntjenestens virkeområde gjelder for barn under myndighetsalder. Dvs 18 år. Det overordnede prinsipp er hensyn til barnets beste. Det skal til enhver tid legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Barneverntjenesten skal bestrebe en mest mulig åpenhet og dialog med foreldre om informasjon og opplysninger vi sitter inne med. Det for i samarbeid med foreldrene bidra til at barnet får den trygghet og omsorg det trenger for å få en god og forutsigbar oppvekst. Alle de tiltak som er frivillige hjelpetiltak vil være knyttet opp mot et samarbeid og samtykke med barnets omsorgspersoner om felles mål og tiltak for barnet. I barnevernssaker kan det i noen tilfeller være motstrid mellom barnets og foreldrenes eller andre foresattes behov. Det innbærer at i noen tilfeller vil foreldrenes behov være underordnet hensynet til barnet. Det er i dette område kontrollrollen og tvangen kan komme til anvendelse. Delmål. Barneverntjenesten skal etter loven sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. Bidra til at barn og unge får trygge oppvekst vilkår. Søke å avdekke omsorgssvikt, atferds og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Barneverntjenesten har jevnlig samarbeid med psykisk helse, avdeling for tjenester for barn og unge. Samarbeid med barnehagene og skolene i Birkenes kommune. Samarbeid med Slt koordinator i kommunen. 24

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Ellen Kobro, spesialrådgiver Helse og velferdsetaten, Oslo kommune 25.11.10 Brukere med omfattende tjenestebehov Helsedirektoratets

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2016 Innledning: Rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser kan være svært belastende for den som rammes, også familie,

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Psykisk helsevern Meldal kommune

Psykisk helsevern Meldal kommune vern kommune BAKGRUNN I sak 21/15 vedtok Kontrollutvalget (KU) i kommune å bestille en forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid i kommunen. 1.1 BESTILLING I plan for forvaltningsrevisjon omtales prosjektet

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016 Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser Union Scene 22. November 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Forhandlet 30.05.2012 Side 1 Delavtale 10 fremforhandlet 30.05.2012 Søgne kommune

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Røros hotell 25.5.2016 Jan Vaage fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva slags samfunn vil vi ha? Trygt Helsefremmende

Detaljer

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Eli Sævareid Regional folkehelsesamling i Dalane 17.mars 2015 Folkehelseplan 2014-2017 side 2 Innledning og bakgrunn «Sammen for alle» Folkehelsearbeid:

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Fastlegen og individuelle planer

Fastlegen og individuelle planer Moss kommune Fastlegen og individuelle planer Knut Michelsen Kommuneoverlege i Moss NSH 15.september 2005 Lovhjemmel individuell plan først og fremst i: Pasientrettighetsloven 2-5 Pasientrettighetsloven

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer