Plan for Psykisk helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for Psykisk helse 2011-2015"

Transkript

1 Plan for Psykisk helse

2 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen side Måloppnåelse plan psykisk helse side Sammensetning av utvalget for psykisk helse, mandat og arbeid i 2006 side Utvalgets sammensetning side Utvalgets mandat side Utvalgets arbeid i 2011 side Verdigrunnlag side Viktige målgrupper i plan for psykisk helse side Psykisk helse, voksne side Barn og unge side Rus/ psykisk helse side Psykogeriatri side Flyktninger side Asylsøkere side Relevante dokumenter, lover og forskrifter side Lover og forskrifter side Andre dokumenter side Kommunale planer side Definisjoner side Ansvarsfordeling mellom Birkenes kommune og Helseregion Sør side Kommunens ansvar side Helseregion Sør Spesialisthelsetjenesten side Kartlegging side Målsettinger og tiltak side Helhetstenking og metode i arbeidet med psykisk helse side Folkehelse side Forebygging side Tjenesten til voksne, ungdom og barn side Organisering av det kommunale tjenestetilbudet side Videreføre dagens tjenestetilbud side Opprettholde tverrfaglig samarbeid innad i kommunen side Brukemedvirkning side Individuell plan side Øke kunnskap/forståelse om psykisk helse side Aktivitet/ samarbeid med helseregion Sør side Poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten side Samarbeid med sykehuset SSHF inn- og utskriving side Aktivitet med utgangspunkt i sosialtjenesten side Faglig /etisk strategi og rammevilkår side Støttekontakt/kommunal og privat avlastning side Arbeid/sysselsetting side Personlig økonomi side Alkohol og andre rusmidler side Kommunale utleieboliger side Bistand i bolig side 18 2

3 5.2.4 Aktivitet med utgangspunkt i tjenesten for psykisk helse. side Terapigrupper/individuelt tilbud side Hjelpe brukere i forhold til forvaltning side Meningsfulle aktiviteter /sosialt fellesskap/fritid side Barn av voksne som har en psykisk lidelse side Sorg og krise side Helserelaterte oppgaver side Psykosomatiske lidelser side Kosthold side Særskilte behov hos eldre side Transport side Tannhelse side Samarbeid med oppvekstsektoren/voksenopplæringen side Opplæring side Samarbeid med frivillige lag og foreninger side Arbeid med barn og unge side Aktivitet med utgangspunkt i helsestasjonen side Helsestasjonen side Familie side Aktivitet med utgangspunkt i PPT side Aktivitet med utgangspunkt i barneverntjenesten side Aktivitet med utgangspunkt i fysioterapitjenesten side Aktivitet med utgangspunkt i skolen side Prioriterte tiltak og kompetanseheving side Kompetanseheving/rekruttering av fagpersonell side Prioriterte tiltak side Udekte behov for brukere med psykiske lidelse side Evaluering side 28 3

4 Visjon Birkenes kommune skal være en foregangskommune som sikrer innbyggerne høy livskvalitet. 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen Birkenes kommune vedtok plan for psykisk helse først i k sak 34/97, I de påfølgende år har det blitt foretatt en mer eller mindre omfattende rullering. Arbeidet med rullering av planen for har foregått i mai aug 2006, med vedlegg Hovedvekt i rulleringen ble lagt på tiltak og økonomi.. Opptrappingsplanen for psykisk helse var en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Fra 2009 gikk de øremerkede midlene til psykisk helse arbeid inn i rammen til kommunene. I tiden framover er videreutvikling og kvalitet i det psykiske helsearbeidet sentralt. Fylkesmannen vil ha oppmerksomheten rettet mot utviklingen i den enkelte kommune og gi råd og veiledning når det gjelder kvalitetsarbeid, kompetanseheving, samarbeidsrutiner og løsninger. Psykisk helsearbeid skal sees i sammenheng med folkehelsearbeid og opptrappingsplanen for rusfeltet Psykisk helse er et satsingsområdet også i 2011 og videre framover. Kommunen har store utfordringer med ansvaret for innbyggernes psykiske helse. Årlig rapportering til Fylkesmannen gjøres fortsatt, men noe mindre detaljert etter at de statlige midlene ble lagt inn i rammetilskuddet til kommunen De øremerkede midlene som er satt av gjennom opptrappingsplanen skal fortsatt brukes innen Tjenesten for psykisk helse Måloppnåelse plan for psykisk helse Planen har vært et arbeidsdokument for Tjenesten for psykisk helse i planperioden. Ved gjennomgang ser en at flere tiltak er gjennomført eller påbegynt og noen er aktuelle enda. De aktuelle tiltakene vil synliggjøres i den nye planen ved at det står videreføres i tiltaket. 4

5 1.2 Utvalget for psykisk helses sammensetning, mandat og arbeid i Utvalgets sammensetning: Politiske representanter: Signy Aas Andreassen Tjenesteutvalget Fagpersoner: Aslaug S Knudsen Avd.leder Helse og rehabilitering Liv Karin Aamlid Tjenester for psykisk helse Organisasjons repr. Holger Swoboda Norsk sykepleierforbund Administrasjonen Gro Nilsen Rådgiver ansvarlig for planen Innkalt på enkelte møter: Brukerorganisasjon: Karl Olaf Sundfør Birkenes lokallag Mental Helse Kommuneoverlegen; Georg Rigadis Utvalgets mandat I forbindelse med rullering framgår mandatet av Helse- og oppvekstutvalgets vedtak i sak PS032/04 og tilsvarende vedtak i kultur- og oppvekstutvalget. Mandatet er vurdert og ønskes videreført. Planen for psykisk helse skal vise et målrettet arbeid når det gjelder: Styrke et strukturert flerfaglig samarbeid om forebyggende oppgaver overfor barn, unge og voksne. Bedre tilbudet innenfor psykisk helsevern ved å øke arbeidet med forebygging, individuell omsorg og behandling. Fokusere på brukerens rettigheter og styrke oppfølgingen gjennom samarbeid A) innad i kommunehelsetjenesten B) med andrelinjetjenesten Gi informasjon og etablere samarbeid med bruker og pårørende gjennom medvirkning og til deltagelse i arbeidet med individuelle planer Utvalgets arbeid i 2011 Følgende dokumenter er lagt til grunn for arbeidet med Plan for psykisk helse rullering : Eksisterende plan for psykisk helse rullert og vedtatt vedtatt K sak 045/06 med vedlegg vedtatt K sak 13/07 Stortingsmelding 25 Åpenhet og helhet Rundskriv I S-1/2011 Nasjonale mål og hovedprioriteringer og tilskudd for 2011 Stortingsmelding Samhandlingsreformen Utvalget har i planarbeidet tatt kontakt med alle avdelinger/ tjenesteytere som arbeider med psykisk helse Målgruppe for planen er: Fylkeslegen Politikere i kommunen Aktuelle ledere i kommunen 5

6 Brukere og pårørende Tjenestepersonell Utvalget har med planarbeidet for psykisk helse et ønske om at brukerens behov skal danne grunnlag for mål og tiltak Verdigrunnlag Psykisk helse alles helse i et inkluderende samfunn. Folkehelse fremmes gjennom påvirkning av levevaner og levekår og ved å legge til rette for opplevelser av mestring, god selvfølelse, menneskeverd, trygghet, respekt og synlighet. Å være inkludert i et lokalsamfunn og i sosiale sammenhenger er viktig. Det er grunnleggende for arbeidet å styrke verdier som gir det enkelte menneske og grupper mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll i eget liv og livssituasjon. Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Sos- og heldse direktoratet Gjennom økt åpenhet og mer kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelse, vil en kunne motvirke tabuer og fordommer. Dette kan bidra til å begrense forekomsten og belastningene ved psykiske problemer og lidelser. 1.3 Viktige målgrupper i arbeidet for psykisk helse Psykisk helse, voksne Overordnet målsetting for tjenesten til mennesker med psykiske lidelser er å bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Denne innsatsen bør rettes inn mot mennesker med alvorlige eller moderate psykiske lidelser. Barn til disse personene trenger ofte å bli tydeligere ivaretatt. Utarbeidelser av individuelle planer og økt forståelse for tverrfaglig samarbeid er viktig for å sikre samordning og kontinuitet. Ved siden av behandling/omsorgsarbeide må det settes fokus forebyggende Barn og unge prosent av barn og unge kan ha psykiske vansker prosent trenger behandling. Sårbare perioder tidlig i livet kan gi varig mèn. Psykisk helse angår alle fra spe- og småbarnsalder til barn, ungdom og unge voksne hvor livskvalitet er betinget av trygge voksenkontakter. Barn har rettigheter. Levekår og velferd er en politisk utfordring. Velvære og trivsel, gode relasjoner, engasjement og deltagelse i nærmiljø gir helsegevinst og god livskvalitet Rus/psykisk helse I svært mange tilfeller sees problematikken rus og psykiske lidelser i sammenheng. Vi har valgt i den reviderte planen å forholde oss til dette feltet ved å integrere denne kategorien i det generelle arbeidet med mennesker med psykiske lidelser, og unge med sosiale og emosjonelle vansker. Der det er behov for spesielle tiltak vil de bli beskrevet Psykogeriatri Psykogeriatrisk arbeid samt arbeid med alders demente er viktige grupper som planen fokuserer på. For å kunne ivareta den gruppen på en best mulig måte, er en ansvarsfordeling mellom fylket og kommunen viktig. Et samarbeid her vil styrker det tilbudet kommunen allerede gir og som de også ønsker å videreutvikle. 6

7 1.3.5 Flyktninger Arbeidsutvalget har vurdert hvordan flyktninger skal ivaretas i forhold til planen. Det var enighet i gruppa om at flyktninger blir ivaretatt innenfor de samme tiltak i planen som andre målgrupper. Utgifter kan i enkelte tilfeller dekkes av UDI Asylsøkere Asylsøkere er mennesker som oppholder seg i kommunen over kortere tid i påvente av avklaring av status. De har rett på nødvendig behandling/ tjenester i kommunen. Dekkes av UDI. 2.0 Relevante dokumenter, lover og forskrifter 2.1 Lover og forskrifter. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern vedtatt nr 62 Lov om sosiale tjenester ,nr. 81 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av Lov om barneverntjenester, , nr. 100 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. vedtatt 2. juli 1999 nr 61 Lov om pasientrettigheter vedtatt nr. 63 Lov om helsepersonell vedtatt 2. juli 1999 nr 64 med tilføyelse 19. juni 2009 Trådde i kraft 1 jan a Helsepersonell plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Kap.2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse Forskrift om habilitering og rehabilitering, Forskrift om individuelle planer etter helselovgivningen, Veileder til forskrift om individuell plan, Sosial - og helse dep. IS Veileder Psykisk helsearbeid for voksne, Sosial- og helse dep. IS Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste. 2.2 Andre dokumenter. St meld nr Samhandlingsreformen St meld nr. 25 Åpenhet og helhet IS Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle IS-1670 Fysisk aktivitet og psykisk helse Rundskriv I-4/99 Opptrappingsplan for psykisk helsevern Rundskriv I-24/99 Opptrappingsplan for psykisk helse Fylkestingets plan for det psykiske helsevern Felles psykiatriplan for Sørlandet Sykehus HF m/delplaner Nasjonale mål, hovedprioriteringer for 2011 St. melding Folkehelsemeldingen fra Helsedep. Kap 6 Psykisk helse Barne- og familiedep. Satsing på barn og unge, regjeringens mål og innsatsområder 2.3 Kommunale planer Disse planene er relevante for arbeidet i med psykisk helse: 7

8 Kommuneplanen for ble vedtatt i K-sak 035/ kommuneplan er under arbeid Økonomiplanen vedtatt i kommunestyret 09/12/10 sak 080 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Ksak 043/ Boligsosial handlingsplan 2005 Ksak 022/ Rehabiliteringsplan er under arbeid ferdigstilles august Definisjoner: Psykisk helse. Evne til å mester tanker, følelser og adferd, og til å tilpasse seg endringer og håndtere motgang Psykiske plager. Symptombelastningsom for eksempel grad av angst, depresjon og søvnvansker. Symptombelastningen behøver ikke å være så stor at det kan stilles diagnose. Psykiske lidelser: Endringer i tenkning, følelser og/ eller atferd kombinert med psykisk smerte og/ eller redusert fungering. Symptomene er av en slik art at det kan stilles diagnose. Psykisk helsearbeid: Arbeidet i kommunen rettet mot psykiske vansker og lidelser i befolkningen, herunder også rusproblematikk. Arbeidet omfatter både helsefremmende arbeid, forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. 3.0 Ansvarsfordeling mellom Birkenes kommune og Helseregion Sør 3.1 Kommunens ansvar Kommunens ansvar for mennesker med psykiske lidelser/ med eller uten rusproblemer er hjemlet i Lov om helsetjeneste i kommunen og Lov om sosiale tjenester Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten. Alle tre lovene er generelle og sikrer at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen får den nødvendige helse- og sosialhjelp. Viktige momenter i kommunalt arbeid for mennesker med psykiske vansker med eller uten rus: I kontakt med mennesker med psykiske problemer/rus, skal følgende faktorer være retningsgivende for de kommunale tjenesteytere: Respekt og verdighet Formidling av glede Ansvarlighet og ansvarliggjøring Dialog og brukermedvirkning Tydelighet Nasjonale føringer 2011 vektlegger: Psykisk helse skal fortsatt prioriteres. Det skal særlig legges vekt på psykisk helse blant barn og unge. Forbygging og tidlig innsats skal hindre at rusmiddelproblemer oppstår Tjenester til mennesker med demenslidelser skal bygges ut 8

9 Understøtte utvikling og omstillingsprosessene i de psykiske helsetjenestene. Videre er nasjonale mål og prioriteringer er delt inn i følgende delmål: Å gi alle mulighet til å komme i arbeid Å gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg Å bedre levekårene for brukere med spesielle behov Samhandlingsreformen, St melding nr. 47 vektlegger: Ved utgangen av opptrappingsplanen for psykisk helse er forbygging, tidlig intervensjon og lavterskeltilbud fortsatt viktige forbedringsområder. Det er behov for mer kunnskap ute i kommunene rundt problematikken rus psykiatri, og ett tettere tverrfaglig samarbeid for denne gruppen trenger tjenesteytere på tvers av nivåer og sektorer. Samhandlingsreformen vil gi endringer på mange områder Videreføring av opptrappingsplanen for psykisk helse vektlegger særlig kommunale tiltak som: tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig bistand mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, om mulig sysselsetting muligheter til å delta i et sosialt fellesskap og unngå sosial isolasjon nødvendig og tilpassede helse- og sosialtjenester Bedre levekårene for brukere med spesielle behov Deretter fokuserer de på: styrking av bruker /pårørende organisasjoner, selvhjelp og andre brukerrettede tiltak nye tilrettelagte botilbud og støttefunksjoner styrking av hjemmebaserte tjenester og boveiledning utvikling av varierte aktivitetstilbud, herunder tilrettelagt fysisk aktivitet flere støttekontakter, kultur- og fritidstiltak- gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. styrking av øvrige tilrettelagte tjenester i kommunen for denne målgruppa 3.2 Helseregion sør Spesialisthelsetjenesten Birkenes kommune er knyttet til SSHF (Sørlandet Sykehus helseforetak) hvor det utarbeides samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetaket. Spesialisthelsetjeneste i Helseregion sør har ansvar for samme befolkningsgruppe og er hjemlet i Lov om psykisk helsevern. Ansvaret omfatter spesialisttjenester, diagnostisering, behandling, spesialisert omsorg i og utenfor institusjon og «øyeblikkelig hjelp plikt». Hovedansvaret for behandlingen tillegges således fylkeshelsetjenesten. Lov om psykisk helsevern omfatter i korte trekk bla: Undersøkelse og behandling i psykiatrisk sykehus, poliklinikk, daginstitusjon, psykiatrisk sykehjem eller andre psykiatriske institusjoner Psykiatrisk ettervern Innleggelser og behandling uten eget samtykke. Rett til individuell plan Oppgaver i henhold til barnevernlov og sosialtjenestelov Psykiatrien er i tillegg til Lov om psykisk helsevern regulert av Forskrifter om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevern og Forskrift om ventelistegaranti (innført fra 1.juli 1997). Disse sier noe om prioriteringer av pasienter i psykiatrien. 9

10 4.0 Kartlegging Brukerundersøkelse ble gjennomført i 2006, denne er ikke aktuell nå. Høsten 2011 vil det gjennomføres en ny brukerundersøkelse utarbeidet av KS(kommunenes sentralforbund). 5.0 Målsettinger og tiltak Hovedmål Birkenes kommune bidrar til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv og ivaretar grunnleggende behov som trygghet og en verdig livssituasjon 5.1 Helhetstenking i arbeidet med psykisk helse Arbeidet innen psykisk helse er avhengig av et sektorovergripende tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, med 2. linjetjenesten og med frivillige organisasjoner. I Birkenes kommune har Mental Helse en lokalforening, som samarbeider tett med tjenesten for psykisk helse. Det er også Råd for funksjonshemmete. Samarbeidsavtaler med SSHF (Sørlandet Sykehus Helseforetak) gjør samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten bedre og mer forutsigbart NAV kontor er etablert i kommunen i løpet av Samlokalisering av tjenesten for barn og unge, helsestasjon, barnevern og PPT er gjennomført I arbeidet med brukere med psykiske lidelser er det under flere tiltak framhevet godt og profesjonelt samarbeid. Viktige samarbeidspartnere innad i kommunen: Fastleger, sosiale tjenester i Nav, barnevern, PPT, hjemmesykepleien, helsestasjonen, SLT koordinator, frivillige organisasjoner, tjenesten for psykisk helse med mer. De viktigste samarbeidspartnere i 2.linjetjenesten: SSHF, DPS, BUP, BUA. Individuell plan brukes og er viktig for systematisering av samarbeidet og for at den enkelte bruker skal hjelpes til å få styring over sine egne mål og tiltak. Kommunens SLT koordinator skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid som virker kriminalitetsforebyggende i forhold til barn og unges oppvekstmiljø og dagligliv. Et av tiltakene er opprettelse av kjernegruppe, som er et tverrfaglig individrettet samarbeid rettet mot ungdom i risikosonen. Det er utarbeidet en Bolig-sosial handlingsplan politisk vedtatt feb Kompetanse heving er et viktig tiltak i plan for psykisk helse, denne må sees i sammenheng med de metodene som brukes i arbeidet /kommunalt behov og med opplæringsplanen, som har flere tema innen psykisk helse. Gjennom lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten, som trådte i kraft 1. januar 2010 har kommunen ansvar for å bedre levekårene for brukere med spesielle behov. Kommunen skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og å bidra til sosial og økonomisk trygghet. Det siste innebærer også å gi mennesker mulighet til å leve og bo selvstendig Kommunen skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et 10

11 helhetlig og samordnt tjenestettilbud. Gjennom sin tjenesteyting skal kommunen bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Loven regulerer også de generelle oppgavene som kommunen har ansvar for, blant annet ansvar for generell, forebyggende virksomhet og informasjon til befolkningen. Samarbeid med andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner. Kommunen skal også medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte Folkehelse Folkehelse fremmes gjennom påvirkning av levevaner og levekår og ved å legge til rette for opplevelser av mestring, god selvfølelse, menneskeverd, trygghet, respekt og synlighet. Å være inkludert i et lokalsamfunn og i sosiale sammenhenger er viktig. Det er grunnleggende for arbeidet å styrke verdier som gir det enkelte menneske og grupper mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll i eget liv og livssituasjon Folkehelsearbeidet skal bidra til flere leveår med god helse for den enkelte, og redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen. Forebyggende og helsefremmende innsats skal være med å fremme helse og hindre at sykdom oppstår og at de med kroniske sykdommer kan leve best mulig med sin sykdom eller funksjonstap. Ny folkehelselov er under utarbeidelse Forebygging Samhandlingsreformen legger føringer for økt fokus på forebygging. Rekruttere brukere i faresonen til å gå inn i et lavterskeltilbud. Økt personalressurs slik at det blir mulighet til å utvikle tilbud og til å motivere og rekrutterer, dette vil være med å styrke fysisk og psykisk helse. Bevisstgjøre utsatte innbyggere til å ta ansvar for egen helse. Nåsituasjon: Utfordringer i forhold til samhandlingsreformen. Arbeidet i kommunene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. Birkenes kommune har satt i gang forebyggende tiltak, men trenger å utvikle dette videre. Videre fokus på arbeid med forebygging innen livsstils endring. Dette innefatter fysisk aktivitet, kosthold og røyking. Dette vil være med å styrke den psykiske helsen Kurs i kosthold Trimgrupper Kurs i det gode liv Sosial gruppe på aktivitetshuset med diverse temaer Aktivitet på resept Videre utfordring: Økt kompetanse og ressurser for å kunne utvikle arbeidet med forebygging 11

12 5.2 Tjenesten til voksne, ungdom og barn. Voksne brukere av tjenesten, utvikling de siste årene: % av innb i Birkenes 47 personer 57 personer 120 personer 172 personer 159 personer 3,7 % 3,5 % Økningen de siste årene viser tydelig en endring i samfunnet som også gjenspeiler seg i Birkenes. Noe av årsaken til økningen kan også være at det satses mer på forebygging og bruk av grupper i lettere tilfeller i tillegg til tilbud om lavterskeltilbud. Nedgangen fra 2009 til 2010 kan bero på tilfeldigheter, men har også sammenheng med vakant stilling og sykemelding uten at det har vært greid å skaffe vikar. Det har vært satset på lavterskeltilbud for å nå innbyggere med lettere psykiske lidelser. Prosentsatsen er høy i forhold til sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnitt. En ser også av utviklingen i de senere år at det å ha en psykisk lidelse er mer kjent og akseptert. Barn og unge, brukere av tjenesten utvikling de to siste årene barn/ unge 30 barn / unge Arbeidet med barn og unge er gjennom individuelle samtaler og grupper. Morild gruppene er i samarbeid med Lillesand kommune. Behovet her er økende Organisering av det kommunale tjenestetilbudet Videreføre dagens tilbud Nåsituasjon: Tiltakene som er opprettet har så langt vist seg å dekke noen viktige behov innen området psykisk helse for innbyggerne i Birkenes kommune. Både hjemmesykepleien, skole, helsestasjon m.m. yter viktige bidrag til psykisk helse som er vanskelig å konkret tallfeste. Kartlegging ved sosialkontoret viser at ca 40 % av ressursene her, inklusive barnevern, blir brukt innen psykisk helsevern. Denne prosentandelen er jevnt økende. Videreføre eller igangsette tilbud til mennesker med psykiske lidelser med eller uten rus. Utvikle tjenesten i forhold til samfunnets/ kommunens endringer og behov. Videreføre tiltak som delvis er støttet av statlige øremerkede midler etter opptrappingsplanen for psykisk helse samt gjennomføre nye tiltak i tråd med økt behov nedfeldt i planen for psykisk helse Prioriterte tiltak som ønskes igangsatt / videreføres i Sammenholde plan for psykisk helse med kommunal ruspolitisk handlingsplan og kompetanseplan. Videre utfordringer: Endringer i samfunnet viser et økende antall mennesker med sammensatte problematikk. Det er en økning i antall unge brukere med rus, psykisk lidelse og dobbelt diagnose. Det er også en økning knyttet til livsstilsproblematikk. Utfordringen knyttet til dette er behov for økt kompetanse og ressurser for ivareta behovene. 12

13 Opprettholde tverrfaglig samarbeid innad i kommunen. Nåsituasjon: Det er etablert skriftlige halvårige møteplaner for tverrfaglige og tverretatlig samarbeidsmøter i kommunen. Sikre et godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom fagpersoner i kommunen. Stadig evaluering av metode, funksjon og innhold av ulike samarbeidsfora. Opprettholde samordning av eksisterende tjenestetilbud ift. den enkelte bruker, jfr 5.1. Bedre og økt forståelse av hverandres arbeidsfelt gjennom å utarbeide gode rutinebeskrivelser. Videreføre rutiner og gode samarbeidsformer i forbindelse med samlokalisering NAV og andre samarbeidspartnere Videreføre det gode samarbeidet mellom tjenesten for psykisk helse, fastlegene med ukentlige møter. Videre utfordringer: Prioritere tiltakene i en travel og krevende hverdag Brukermedvirkning Nåsituasjon: Et aktivitetshus er etablert. Tilbudet formes sammen med brukerne. organisasjonen Mental helse har sitt eget sted med kafé. Vi legger vekt på brukernes egne ressurser og mestringsfølelse. Sikre brukermedvirkning i utforming av tjenesten til den enkelte og til brukergrupper. Tiltak Møteplass i aktivitetshuset 2 ganger pr halvår der ulike etater, brukere og pårørende treffes for faglig informasjon og utveksling av ideer. Utformes videre. Videreutvikling samarbeidet mellom Mental helse og Tjenester for psykisk helse i aktivitetshuset. Koordinatoren for individuell plan sikrer brukermedvirkning, samordning og kontinuitet i tjenestetilbudet til brukeren. Ufordringer: Tilstrekkelig informasjon til brukerne om metoder deriblant Individuell plan og brukermedvirkning Individuell plan Nåsituasjon: Brukere med langvarige og koordinerte tjenester får tilbud om individuell plan. Enkelte brukere ønsker ikke å ha individuell plan. Sikre tilbudet om individuell plan til brukere med langvarige og koordinerte tjenester. God kommunikasjon med tjenesteytere som fanger opp signalene på a saker som er store og sammensatte. 13

14 God kommunikasjon med brukergrupper for å fange opp og være lydhøre for behov God oversikt over koordinatorer Kurstilbud til nye koordinatorer Jevnlig evaluering / oppdatering av planer Informasjon til aktuelle brukergrupper Videre utfordring: Motivere brukere til å ta i mot tilbud om individuell plan Øke kunnskap/forståelse for menneskers psykiske helse. Nåsituasjon: Det har i mange år vært liten kunnskap og forståelse om det å ha en psykisk lidelse. Dette har gjort at mange mennesker har vanskelig for å bli integrert i aktiviteter og miljøer. Øke generell kunnskap om psykisk helse og forståelse for mennesker med psykiske lidelser hos de enkelte tjenesteområdene, frivillige lag og organisasjoner samt arbeidsplasser i Birkenes. Benytte Verdens dag for psykisk helse til å synliggjøre dette feltet Markedsføre plan for psykisk helse ved å ta den med til aktuelle samarbeidspartnere Være aktive overfor media i spørsmål som gjelder denne gruppen Veve inn plan for psykisk helse i andre kommunale planverk Videreføre støtte for drift i pårørende organisasjonen Mental Helse lokalt Gjøre bruk av brukerorganisasjonenes kunnskap og informasjon, bl.a via den tiltenkte møtearenaen. Abonnere på forskjellige fagblad brosjyrer og gjøre disse tilgjengelige for brukere/ansatte, samt opplyse om aktuell litteratur på internett. Videre utfordring: Det er redusert tilgang på fagbrosjyrer til brukerne. Dette må nå hentes elektronisk og en trenger elektronisk tilgang til brukerne på aktivitetshuset Aktivitet samarbeid med Helseregion Sør Poliklinisk behandling i spesialisttjenesten Nåsituasjonen: Lang avstand til poliklinikk og akutteamet kombinert med lange ventelister gjør det vanskelig for beboere i kommunen å benytte seg av det polikliniske tilbudet. Gjøre det lettere for pasienter i kommunen å kunne benytte seg av tilbud \ behandling i spesialisthelsetjenesten. Nyttiggjøre seg av poliklinisk tjeneste i Aust- Agder og Vest-Agder etter den enkeltes behov. Fortsette utvikling av samarbeidsavtaler med SSHF(Sørlandet sykehus helseforetak) BUP, BUA og DPS Samarbeidsmøter med DPS Aust- Agder 14

15 Videre utfordring: Utfordringen er å få spesialisttjenesten til å komme ut til kommunen. Dette gjelder både poliklinisk, akutteam og sengepostene. Ved akutt innleggelse må en benytte legevakten i Kristiansand og blir pasienten innlagt må han kjøres til Arendal Samarbeid med sykehuset SSHF, inn- og utskrivning av sykehus. Nåsituasjon: Kommunen og SSHF v/ klinikk for psykisk helse, psykiatri og avhengighetsbehandling har avtaler som skal sikre et godt samarbeid for inn og utskrivning av pasienter fra sykehuset. Sikre mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer et tilpasset og sammenhengende tjenestetilbud, uavhengig av kultur og språk. Sykehuset informerer kommunen om at pasienten utskrives fra sykehus i henhold til fastlagte avtaler Psykisk helse hjelper brukeren til å få med seg nødvendige helseopplysninger ved planlagte innleggelser i henhold til avtalen Videre utfordringer: Sørge for at samarbeidsavtalene blir fulgt opp Aktivitet med utgangspunkt i sosialtjenesten Faglig/etisk strategi og rammevilkår Nåsituasjon: Tallet på ungdom som står utenfor skole, opplæring og arbeid over lengre tid, og /eller er i faresonen for å falle ut, øker. Gruppen kjennetegnes ved at de ofte har psykisk plager og har utviklet betydelige atferdsvansker. De har ofte konflikter med foreldre, barnevern, skole og andre myndigheter og mangler som regel ordinært sosialt nettverk. Delmål Kommunen skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Hovedmålet er å gi hjelp til selvhjelp, ved å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Tiltak Fokus på arbeid med ungdom Bekjempe fattigdom Motvirke økonomiske problemer blant private ved å styrke den utenrettslige økonomiske rådgivningen. Flere i arbeid og aktivitet Styrke samarbeidet med andre tjenestesektorer og etater. Informere om Nav sin virksomhet og det faglig- etiske grunnlaget for sosialt arbeid i det tverrfaglige samarbeidet. Videre utfordringer: Bemanning av de sosiale tjenester i Nav kontoret, finne rom og tid til forebyggende arbeid, oppfølgingsarbeid og nødvendig kompetanseheving i kontoret. 15

16 Støttekontakt/Kommunal og privat avlastning. Nåsituasjon: Mange barn/unge/voksne har fortiden ikke støttekontakt. Boveiledertjenesten Sosial har hatt utlysninger i lokalaviser og på internett, samt oppslag. Purring og frustrasjon fra pårørende, brukere og andre samarbeidspartnere i kommunen. Dette fører til at innvilget vedtak ikke blir iverksatt. For tiden er dette en vanskelig situasjon. Tilrettelegge for at brukerne nyttiggjør seg kommunenes ulike fritidstilbud. Legge til rette tiltak ut fra brukernes behov. Komplettere oversikt over støttekontakter. Tilbud om oppfølging/ veiledning av støttekontakter. Øke timelønn for støttekontakter. Utlysning og informasjonsmøter. Bistå brukerne på de aktuelle aktiviteter i en kort periode for å bli inkludert i miljøet. Det er aktuelt i en kort periode Videre utfordring: Brukere som har behov bør få fritid med bistand Opprettholde troverdigheten hos kommunens innbyggere, at de kan forvente å få en støttekontakt ved behov. Utfordringen er og rekruttere støttekontakter Arbeid/sysselsetting Nåsituasjon: Brukere med behov for arbeidstilbud har vansker med å benytte seg av dette pga beliggenhet og krav om effektivitet/lønnsomhet Påse at den enkelte pasient får et adekvat arbeidstilbud. Kommunen samarbeider med Nav for å legge til rette for arbeid / sysselsetting Påse at mulighet til transport ligger til rette. Dialog med verna bedrift om krav til stillingsprosent og effektivitet Undersøke videre mulighet for sysselsettingstilbud/arbeidstrening. Vurdere nærmere å yte kompensasjon til bedrifter som vil ha personer med psykiske lidelser i arbeid Det gis tilbud om veiledning til de bedrifter som har ansatte med psykiske lidelser i arbeid. Videreføre det interkommunale samarbeid med BIVA og AVIGO. Videre utfordringer: Skaffe arbeidstreningsplasser i kommunen utenom helse og omsorg. Miljøarbeider til å følge opp tiltakene ute i miljøet Personlig økonomi Nåsituasjonen: Mange personer med psykiske lidelser har en lite tilfredsstillende økonomisk situasjon. Mange av disse lever på nivå med minstepensjon. Gjeldsproblematikken og behov for utenrettslig økonomisk rådgivning er økende. Forbedre den økonomiske handlefriheten til de med alvorlige og kroniske psykiske lidelser. 16

17 Styrke den økonomiske rådgivingen for de det gjelder ved å styrke kompetansen og bemanningen på sosialkontoret. Vurdere å redusere husleie for kommunale utleieboliger samt å utvide muligheter for kommunale/husbankfinansierte utbedringsordninger/ etableringslån Videre utfordringer: Gi veiledning og informasjon om hvordan få pengene til å strekke til Alkohol og andre rusmidler Nåsituasjon: Personer med både rusproblemer og psykiske lidelser faller ofte ut av behandlingstilbudene og det kan synes som om enkelte har vanskelig med å nyttiggjøre seg eksisterende tilbud. Forbygge og redusere individuelle skader som følge av rusbruk og medikamenter som gir avhengighet. Samarbeide med andre instanser i kommunen for å gi helhetlige tiltak i forhold til psykisk helse. Eksempel som arbeid/sysselsetting, boligforhold, økonomi, familie, fritid, nettverk og helse generelt. Gjennomføring av tiltak i forbindelse med Rusmiddelpolitisk handlingsplan Bevisstgjøring ved legal bruk av avhengighetsskapende medikamenter Undervise barn og unge i skole LOS-funksjon Videreføre SLT koordinators arbeid i forhold til forebyggende tiltak Pasienten må være rusfri for at han skal kunne nyttiggjøre seg vårt tilbud. Endringsfokusert rådgivning. Hele personalet kurses i løpet av våren En metode for å motivere pasienten til endring i sitt liv, for eksempel avstå fra rusmidler Videre utfordringer: Det må skaffes flere boliger for denne brukergruppen. Det må tilrettelegge fridtidstilbud/sysselsetting som passer til deres aldergruppe og som gir en meningsfull hverdag Det er behov for økt kompetanse for å avdekke tidlig psykiske lidelser hos unge. Dette kan redusere faren for rus og spilleavhengighet, samt tilrettelegge tilbud som unge kan nyttiggjøre seg Kommunale utleieboliger Nåsituasjon: Det er for få boliger som er tilrettelagt for brukere med spesielle behov. Disse boligene må også ligge i nærhet til hjelpeapparat, altså sentrumsnært. Å tilby mennesker som ikke er i stand til selv å skaffe seg høvelig bolig, en bolig eller evt. et midlertidig botilbud tilpasset vedkommendes sosiale- og mentale funksjonsevne. Gjennomføre tiltak foreslått i Bolig-sosial handlingsplan Avtale med private om bolig med tilsyn. Videreføre det oppstartede boligteamet i kommunen 17

18 Videre utfordring: Behovet for Bolig med bemanning og avlastning/ treningsbolig er økende. Kommunen har ikke nok boliger til brukere med spesielle behov, eller til bruk i akutte situasjoner Bistand i bolig Nåsituasjon: Enkelte personer i kommunen har behov for opplæring og veiledning i dagligdagse gjøremål knyttet til å bo. Kommunen har i dag en stillingsressurs knyttet opp mot hjemmeboende med lettere psykisk funksjonshemming/psykisk lidelse. De som har behov skal få tilbud om boveiledning og miljøterapi og en rask mulighet for egnet bolig i en akuttsituasjon Tiltak Kvalifisert personal til å jobbe i hjemmene Videre kartlegging av behov Videre utfordring: Opprette ny stilling med kompetanse innen rus, psykiatri, boveiledning og miljøterapi. Kommunen trenger bolig med døgnbemanning inkludert boenhet med treningsmulighet og boenhet til akutte situasjoner. Det finnes flere yngre brukere og aleneforeldre som har behov for lett boveiledning som for eksempel matlaging og husstell Aktivitet med ugangspunkt i Tjenester for psykisk helse Terapigrupper/individuelt tilbud Nåsituasjon: Flere brukere gir utrykk for behov for tilrettelagt gruppetilbud med terapeutisk innhold. Flere har sammensatt problematikk, økende livsstilsproblematikk og yngre som ikke nyttiggjør seg dagens tilbud. Det gis i dag tilbud om kurs i depresjonsmestring (KID) Kommunen skal legge til rette for ulike gruppetilbud med terapeutisk innhold og et best mulig individuelt tilrettelagt tilbud.. Gruppeterapi er startet opp og videreføres etter nærmere vurdering og behov. Gruppetiltak i samarbeid med og andre kommuner. Utarbeide vedtak og revurdere i samarbeid med brukerne. Tilby ulike tidsbegrenset gruppetilbud Holde jevnlige KID kurs. Videre utfordring: Sette sammen grupper i en liten kommune. Mangler egnet grupperom og ansatt ressurs. Tilby varierte grupper i tråd med samfunnets utvikling og brukernes behov Hjelpe brukere i forhold til forvaltningen Nåsituasjon: Noen pasienter har vansker med å få ivaretatt sine rettigheter i forhold til ulike offentlige tilbud. Herunder ligger også personer med akutt behov for hjelp og bolig. Kommunen bidrar til å hjelpe den enkelte med å nå fram i det offentlige hjelpeapparat 18

19 Utvikle og videreutvikle rutiner i samhandling med andre etater Nav i kommunehuset letter samarbeidet og tilgjengeligheten Koordinatorene for individuell plan har en sentral rolle i veiledning ift de ulike offentlige tilbud. LOS tjenesten følger pasienter til offentlige kontorer i kommunen og 2 linje tjenesten Videre utfordring: En utfordring er et akutteam som kan trå i kraft når behovet er der og da er knyttet til flere tjenester Meningsfulle aktiviteter/sosialt fellesskap/fritid Nåsituasjonen: Flere brukere ønsker utvidet/endret eller annet aktivitets-/fritidstilbud og sosialt fellesskap. Gi de som ønsker det mulighet for sosialt fellesskap, meningsfylte aktiviteter og fritidstilbud og ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet i kommunen.. Arbeide videre med tilbud innenfor grønn omsorg/ gårdstilbud Videreføre tiltak gårdsarbeid/ridning spesielt med tanke på ungdom. Aktivitetssenteret, trening på helsestudio Faste samhandling/informasjonsmøter med Mental helse avd Birkeland Videreformidle kontakt mellom likemenn og frivillige organisasjoner Videre utfordring: Tilrettelegge tilbud i tråd med samfunnets utvikling og brukernes behov med hensyn til alder og funksjonsnivå. Involvere andre frivillige organisasjoner for brukere i denne brukergruppen Barn av voksne som har en psykisk lidelse. Nåsituasjon : Barn av voksne personer med psykiske lidelser som får behandling, trenger å bli tydeligere ivaretatt i en vanskelig prosess. Dette gjelder både innenfor 1. og 2.-linjetjenesten. Iverksette rutiner og tiltak som bedre ivaretar disse barnas behov. Opprettholde Utarbeidede rutiner som ivaretar barn når foreldrene har en psykisk lidelse. Sørge for at ny informasjon om dag tilbud/ behandlingstilbud når ut til aktuelle Videreføre gruppeaktivitet (morildgruppe) for barn/ungdom av foreldre som har en psykisk lidelse i samarbeid med tjenesten for psykisk helse i Lillesand. Opprettholde etablert tilbud på skolene Undervisning på barneskolen i angst og depresjon Verdensdagen for psykisk helse med undervisning på ungdomsskolen i rus, selvmord, seksuelle overgrep og depresjon/ angst. Videre utfordring: Hente barn til gruppe og andre ordinære aktiviteter som bor ute i distriktet Ungdomsarbeider til å følge opp, hente og være ute i miljøet/ aktivitet ute med barn/ ungdom Familieterapeut for å forebygge samfunnsendring og livsstils problematikk. 19

20 I følge Barnekonvensjonen skal alle barn ha rett til fritid og lek, til å delta i kunst og kulturliv. Alle skal ha et likeverdig tilbud. Dette er ikke tilfelle for alle barn i Birkenes kommune. Noen barn bor langt fra fritidstilbud, og har heller ikke foreldre som av ulike grunner har kapasitet til å følge de. Andre bor i nærheten av fritidstilbud, men har behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging Sorg og krise Nåsituasjon: Beredskapsgruppen blir kontaktet ved kriser/ ulykker. Det er et økende antall ulykker / kriser som er sammensatte og komplekse Gi gode og samordnte tjenester i forhold til sorg og kriser Teamet rykker ut når det skjer ulykker Rutiner for håndtering av og fordeling av oppgaver Oppdaterte lister hos politistasjoner og sykehus. Gjennomføre kompetanseheving i forhold til temaet Videre utfordring: Evaluering og bearbeiding av den enkelte situasjon. Økt økonomisk budsjett i forhold til utgifter knyttet til ulykker Helserelaterte oppgaver Psykosomatiske lidelser Nåsituasjon: Langvarig psykisk ubalanse kan føre til kroppslig ubehag/smerter Fremme forståelsen av sammenhengen mellom fysiske og psykiske lidelser. Videreføre bevegelsesterapigruppe Informere om bruk av fysioterapi (psykomotorisk terapi) i arbeidet med mennesker som har psykosomatiske lidelser Oppmuntre brukeren til økt fysisk aktivitet, også gjennom trening og lek. Legge til rette for felles fysisk aktivitet og aktivitet på resept Videre utfordring: Informere og motivere til aktuelle brukere Kosthold Nåsituasjon: Mange personer med psykiske lidelser får ikke dekket sitt behov for næringsstoffer. Å få forståelse av viktigheten av en tilfredsstillende næringstilførsel. Sørge for kunnskap/ informasjon Innarbeide rutiner som ivaretar riktig kosthold Holde kurs i bra mat i regi av aktivitet på resept Tilbud om kjøp av hjemmelaga middag en gang pr uke på aktivitetshuset 20

21 Tilbud om kjøp av lunsj 2 ganger pr uke Videre utfordring: Få til en holdningsendring knyttet til kost Særskilte behov hos eldre Nåsituasjon: Eldre har ofte mer sammensatte behov da de ofte har mange ulike diagnoser herunder også psykiske lidelser som virker inn på hverandre. Det er et økende antall begynnende demente/demente i kommunen, disse trenger tilbud som dekker deres behov. Aktuelle ansatte i kommunen får styrket sin kompetanse innen alderspsykiatri, og kan gi en mer tilpasset tjeneste til de som trenger dette. Tilbudet til begynnende demente/demente bygges ut. Mer aktiv bruk av 2. linjetjenestens kompetanse innenfor psykogeriatri. Videreutvikle sansehagen. Videreføring av Bestestua et tilbud til hjemmeboende begynnende demente. Miljøterapeutiske/sosiale tiltak på sykehjemmet. Inn på tunet (gårdsaktivitet) Undervise ansatte som jobber med psykogeriatri Videre utfordring: Økende antall begynnende aldersdemente. Gjøre tilbudet kjent og motivere og tidlig intervenering. Bruke ny oppstartet spesialgruppe fra SSHF til denne brukergruppen Transport Nåsituasjon: Pasienter med stor systembelastning, f.eks stor angst, har vansker for å nyttiggjøre seg kollektiv transport/eksisterende transportmuligheter, Kommunens tjenester for psykisk helse har tilgang på tjenestebil, og kan hvis nødvendig følge disse. Legge bedre til rette for transportmuligheter for ansatte og pasienter Gi informasjon og oppmuntre brukerne til å benytte seg av sine rettigheter Kjøre og hente brukerne til ulike behandlings og fritidstilbud Videre utfordring: Gi informasjon om rettigheter som drosjelapper og TT kort Tannhelse Nåsituasjonen: Flere av pasienter har oppgitt at de har svært dårlige tenner. Sørge for at det blir ytet adekvat tannehelsetjeneste til disse personene. Utvikle samarbeidsrutiner med tannhelsetjenesten for å forbedre tannhelsen for disse personene. Sørge for å være oppdatert på den påbegynte statlig behandlingen av tilskudd til tannbehandling av utsatte grupper i befolkningen. Forebyggende tannhelse. 21

22 Videre utfordring: Opparbeide tettere samarbeid med tannhelsetjenesten i kommunen Samarbeid med oppvekstsektoren/ kommunal voksenopplæring Opplæring Nåsituasjon: Flere brukere har oppgitt at de ønsker en eller annen form for skolering/omskolering. Bidra til at den enkelte bruker får et helhetlig opplæringstilbud. Kommunen henviser aktuelle personer til Birkenes Voksenopplæring eller aetat. Birkenes Voksenopplæring vil bistå med. Gi informasjon og veiledning knyttet til kompetansereformens muligheter Utarbeide handlingsplaner der fleksible og tilpassa opplæringsløp synliggjøres Løsningsorientert samarbeid med andre sektorer / etater for å sørge for at brukeren kommer raskt i gang med ønskede tiltak Tiltaket samordnes i en individuell plan Kommunen henviser aktuelle personer til PPT for sakkyndig arbeid og utredning. Birkenes Voksenopplæring samarbeider med PPT der opplæringstiltak er nødvendig. Videre utfordring: Er å gjøre rettighetene til opplæring bedre kjent for den enkelte bruker. Tjenesteapparatet må også mer nyttegjøre seg vår erfaring og kompetanse. I en opplæringssituasjon eller ved oppfølging av enkeltpersoner vil vi være en tjenestetilbyder Samarbeid med frivillige lag og foreninger. Nåsituasjonen: Birkenes kommune har mange frivillige lag og foreninger, deriblant lokallag av Mental Helse. Avdeling for psykisk helse har en egen kontaktperson mot Mental Helse. Mental Helse driver et arbeid lokalt, har startet opp kafé sentralt på Strøget. Gjøre brukere i stand til å delta også i andre aktuelle frivillige lag og foreninger. Informere gjennom tjenesteytere i kommunen Satse på Verdensdagen for psykisk helse. Søke etter hjelpere i ulike lag og foreninger som kan være kontakt/ støtteperson Gjøre mer bruk av bruker/ likemenn Videre utfordring: Informere og motivere innbyggere i kommunen til å forstå at en psykisk lidelse er noe som kan ramme mange i en periode av livet. Disse sykdommene må sidestilles en somatisk / fysisk lidelse. Prøve å opprette et tilbud til ungdom i samarbeid med Mental helse. 22

23 5.3 Arbeid med barn og unge Aktivitet med utgangspunkt i helsestasjonen med ansvar for aldersgruppen 0 20 år Helsestasjonen Nåsituasjon : Det er flere barnefamilier som gir uttrykk for lite nettverk og tilhørighet til nabolaget. Helsestasjonen er en arena/møteplass for alle barnefamilier. Her inngår nettverksarbeid på flere områder som skaper kontakt, trygghet og bidrar til et inkluderende fellesskap. Helsestasjonen har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Videreføre samarbeidet med jordmor rundt gravide i utsatte grupper ( rusmisbruk, psykiatri, fremmedkulturelle, enslige, ny tilflyttede med mer ) Metodearbeid for oppsporing av fødselsdepresjoner, som vil gi tidlig hjelp til mor og begrense mangelfull psykomotorisk og emosjonell utvikling hos barnet. Fremmedspråklige barn bør ha tilbud om barnehage, for å bli integrert i det norske samfunn, få norsk kunnskaper for å styrke barnets psykiske helse. Det gis tilbud i skolen om skilsmissegrupper Undervisning på barneskolen i psykisk helse Det settes av en dag til markering av Verdensdagen for psykisk helse. Videreføre samarbeidsmøter med avdeling for psykisk helse Videre utfordring: Det ønskes å jobbe mot et Familiens hus i kommunen Familie Nåsituasjonen: Helsestasjonen ser behov for tettere oppfølging og veiledning i hjemmet til familier med problemer og lite ressurser. Erfaringen viser at en stor andel av familiene strever med helseproblemer enten hos seg selv eller barna. Flere familier gir uttrykk for at de strever med grensesetting, oppdragelse og tenåringsproblematikk. Det tilbys sporadiske familiesamtaler, men det er ikke et rendyrket tilbud for familier som opplever utfordrende situasjoner. Ivareta barn, unge og familier for å forebygge konflikter og redusere uheldig utvikling. Bidra til god psykisk helse. Familiesamtaler/familieveiledning, individuelle samtaler, til barn med lettere adferdsvansker Fortsette grupper for Barn som har foreldre med en psykisk lidelse Opprette et familiesenter Videre utfordring: Kommunen har god kompetanse i forhold til psykisk helsearbeid blant unge, men i forhold til et økt behov og endring i samfunnet er det nødvendig med økt tilbud 23

24 blant annet med en familieterapeut. Dette for å forebygge og redusere psykisk lidelse hos barn og voksne Aktivitet med utgangspunkt i PPT Nåsituasjon: Den pedagogisk-psykologiske tjenesten sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering for elever med særskilte behov. Tjenesten bistår til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at skolen selv er i stand til å lage gode læringsmiljøer for alle elever PPT skal delta aktivt i det tverrfaglige samarbeidet med andre etater/faggrupper i kommunen. Gi skolen kompetanse gjennom deltakelse i spesial- /sosialpedagogisk team Delta i ulike tiltak i forhold til forebyggende arbeid. Sørge for sakkyndige utredninger og sakkyndige vurderinger der det er behov for det. Gi råd og veiledning til fagpersoner og foresatte. Gi hjelp til enkeltelever. Videre utfordring: Videreutvikle samarbeidsrutiner med nære samarbeidspartnere (skoler og barnehager) og videreutvikle rutiner i forhold til samarbeid med andre hjelpeinstanser Aktivitet med utgangspunkt barnevernstjenesten Nåsituasjon: Barneverntjenesten har sin primære rolle i forhold til barn. Den er todelt, hjelpe og kontroll rollen. Barneverntjenestens virkeområde gjelder for barn under myndighetsalder. Dvs 18 år. Det overordnede prinsipp er hensyn til barnets beste. Det skal til enhver tid legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Barneverntjenesten skal bestrebe en mest mulig åpenhet og dialog med foreldre om informasjon og opplysninger vi sitter inne med. Det for i samarbeid med foreldrene bidra til at barnet får den trygghet og omsorg det trenger for å få en god og forutsigbar oppvekst. Alle de tiltak som er frivillige hjelpetiltak vil være knyttet opp mot et samarbeid og samtykke med barnets omsorgspersoner om felles mål og tiltak for barnet. I barnevernssaker kan det i noen tilfeller være motstrid mellom barnets og foreldrenes eller andre foresattes behov. Det innbærer at i noen tilfeller vil foreldrenes behov være underordnet hensynet til barnet. Det er i dette område kontrollrollen og tvangen kan komme til anvendelse. Delmål. Barneverntjenesten skal etter loven sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. Bidra til at barn og unge får trygge oppvekst vilkår. Søke å avdekke omsorgssvikt, atferds og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Barneverntjenesten har jevnlig samarbeid med psykisk helse, avdeling for tjenester for barn og unge. Samarbeid med barnehagene og skolene i Birkenes kommune. Samarbeid med Slt koordinator i kommunen. 24

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Ellen Kobro, spesialrådgiver Helse og velferdsetaten, Oslo kommune 25.11.10 Brukere med omfattende tjenestebehov Helsedirektoratets

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900389 Arkivkode: 219 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige koordinerte 3. Tidlig innsats

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 Orientering ved TO-leder Psykisk helsearbeid og rusomsorg Anne Karin Lien og Sektorsjef Terje Næss Statsbudsjettet 2017 Pakkeforløp -Helsedirektoratet

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen. Underdirektør Jens Fløtre

Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen. Underdirektør Jens Fløtre Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen Underdirektør Jens Fløtre Folkehelseloven Formål Bidra til samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Utvikling av team og kunnskapsbasert praksis

Utvikling av team og kunnskapsbasert praksis Utvikling av team og kunnskapsbasert praksis Forventinger til kommunene Kristiansand 5. desember 2017 Ved Anette Mjelde, Helsedirektoratet Mestre hele livet Regjeringens strategi for god psykisk helse

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2016 Innledning: Rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser kan være svært belastende for den som rammes, også familie,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Fagdag Arendal 23. november 2016 - Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Folkehelserådgiver i Lillesand kommune; Maj-Kristin Nygård og Regiondirektør Margot Telnes, Husbanken

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Røros hotell 25.5.2016 Jan Vaage fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva slags samfunn vil vi ha? Trygt Helsefremmende

Detaljer