I dag er det i Usukuma en fornyet inntresse for tradisjonell kultur blant tradisjonelle doktorer, høvdinger, artister og dansere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dag er det i Usukuma en fornyet inntresse for tradisjonell kultur blant tradisjonelle doktorer, høvdinger, artister og dansere."

Transkript

1 Sukumafolket Sukumafolket, Tanzanias største folkegruppe er på rundt 5,5 millioner mennesker. De fleste bor nordvest i Tanzania, vest eller sør for Victoriasjøen. Området heter Usukuma. Usukuma er for det meste savanne og ligger på rundt 1000m til 1300m over havet. Befolkningen bor spredt utover mellom små landsbyer og gårder og det er sparsom vegetasjon. De to viktigste byene er Mwanza ( innbyggere og voksende) og Shinyanga ( innbyggere). Innbyggerne er for en stor del fra sukumafolket. Det er bare i disse to byene folk har tilgang til elektrisitet. Infrastrukturen er lite utbygd. Det meste av veidekket i området er enten jord eller grus. Klima: Usukuma ligger sør for ekvator og temperaturen ligger mellom 15 og 38 grader celsius. Det er korte regnperioder mellom september og november og en lengre regnperiode fra februar til mai. Etter regnperioden på høsten stiger temperaturen til heten igjen avbrytes i februar. Menneskene er avhengige av regnet for vanning av jorda og for drikke til dyrene. Landskapet i Usukuma har steinformasjoner, kopje. Landet er fruktbart i nord og nær Victoriasjøen. Lenger mot sør er det tørt. Får området en god regnperiode kan en familie produsere nok mat for årets forbruk. Historie: Stamfedrene til Sukumafolket var del av en større immigrasjon til området rundt Victoriasjøen. Man mener at de har bodd i Usukuma fra rundt 1500 e.kr eller enda tidligere. De snakker et Bantuspråk og det ser ut til at de tilhører samme folkegruppe som bantuene vest i Uganda. En vanlig misforståelse er at Afrika er et kontinent uten en lang historie og at det ikke var politiske strukturer før kolonitiden. Det medfører ikke riktighet. Gjennom mange århundrer blomstret afrikanske sivilisasjoner og det ble skapt sterke kulturelle tradisjoner og styresett som ble ivaretatt fra generasjon til generasjon og fra leder til leder. Skikkene blant sukumafolket ble til på denne måten. Deres historie er påvirket av deres utholdenhet og evne til å assimilere kulturell påvirkning fra Afrika, araberverdenen og Europa, i dag også fra Amerika. Under Berlinkonferansen i 1890 delte europeiske stater kontinentet og skapte det moderne geografiske kartet av Afrika. For det meste har dette bestått til i dag. Inndelingen tok ikke hensyn til tradisjonelle grenser skapt av afrikanske språk, kulturer eller høvdingseter. Høvdingsetene i Usukuma befestet seg på tallet. Sukumafolket handlet med omliggende høvdingseter som f. eks. Baganda som i dag ligger i Uganda. Den første kontakt mellom europeere og sukumafolket kom i 1857 da John Hanning Speke reiste fra England til Victoriasjøen. Han ble fulgt av Henry Livingstone og siden både av katolske og protestantiske misjonærer. Carl Peters åpnet veien for The German East African Company som førte til kolonialisering av det området som ble Tanganyika. Dette gjorde han gjennom overenskomster med høvdinger. Hans hensikt var å tjene økonomisk på det. Kolonimakten, Tyskland var autoritær og tvang urettferdige lover over hodet på folket. De styrte ved hjelp av militærmakt. Deres styre ble satt på prøve gjennom mange opprør. Tyskland ble tvunget ut av landet etter tapet i første verdenskrig. Landet ble så satt under britisk styre. Tidlig på tallet ble TANU (Tanganyika African National Union) opprettet. Lederen het Julius Nyerere. TANU krevde frihet og enhet. I 1961 fikk landet sin frihet under navnet 1

2 Tanganyika. Første president ble Julius Nyerere. I 1964 ble Zanzibar del av landet som så fikk navnet Tanzania. Den vanskeligste oppgaven landet nå stod overfor var å forene landets mange kulturer uten å ødelegge lokal identitet eller å tillate at enkelte grupper fikk dominere andre. I dag er det i Usukuma en fornyet inntresse for tradisjonell kultur blant tradisjonelle doktorer, høvdinger, artister og dansere. Språk: Kiswahili og engelsk er offisielle språk i Tanzania og kiswahili er undervisningsspråket i grunnskolen. Både kiswahili og sukumaenes språk, kisukuma er bantuspråk. Kultur: Flertallet av sukumafolket bor på landsbygda og dyrker grønnsaker, holder husdyr og samler ved. Det er vanlig at sukumakvinnene gjør hoveddelen av familiens arbeid. Mye av jordbruket er til eget bruk, men noen dyrker også bomull for salg. Sukumafolket er ikke bare jordbrukere, de er også musikere og dansere. Naboer, kvinner og menn danner frivillige arbeidsgrupper og arbeider sammen for å dyrke og luke hverandres jorder. De bruker hakker, danner rekker og slår hakkene i jorda rytmisk og samstemt mens de synger og danser. Sangen ledes av en ningi, en sangleder som synger de første ordene i en strofe. Jordbrukerne svarer så med å synge hele strofen tilbake til han. Det er mange stilarter innen musisk jordbruk i Usukuma. Mange bruker tromme til å slå rytmen, andre bjeller eller horn, noen har kadete fele, noen synger a cappella, og andre bruker kombinasjoner av dette. Magungulu er en dans der jordbrukerne fester 15 bjeller til håndleddet og slår dem mot stanga på hakka når de løfter hakka over hodet for å slå den i jorda. Sukumaenes dans og sang er ikke bare knyttet til jordbruket. Når innhøstningen er over i juni innledes en stor fest for å feire at neste års matbehov er dekket. Festen kan vare fra en dag opp til to måneder. Da konkurrerer dansegrupper. Denne konkurransen startet på midten av tallet av to berømte danserer og komponister, Ngika og Gumha. Begge levde i mange år sammen med tradisjonelle doktorer for å få kunnskap om kraftfull medisin. Fordi de var dansere ble de oppmuntret til å konkurrere for å se hvem som hadde den mest kraftfulle medisinen. Begge brukte magiske midler for å trekke publikum til sin side av danseplassen og bringe ulykke over de andre dansegruppene. Ngika ble leder for Bagika danseforbund og Gumha ble leder for Bagalu. Disse eksisterer fremdeles og dansere hører til en av de to foreningene. Jordbruk: For mange i Usukuma er jordbruk hovednæringen. De fleste dyrker ris, kassava, poteter og mais. I tillegg dyrker enkelte bomull for eksport. På landsbygda er jordbruket ( Shamba på kiswahili) en stor del av dagliglivet. I dyrkningssesongen, når jorda forberedes for utplanting jobber hele familien sammen for å sikre en god avling. Sukumafolket driver også kvegdrift. Mennene på landsbygda er bønder om de ikke søker betalte jobber i byene, kvinnene har full jobb i å ivareta familiens behov. Likevel jobber mange kvinner full tid utenfor hjemmet. For de fleste kvinnene på landsbygda starter en vanlig dag med en tur for å samle ved, så en tur til brønnen for å hente vann, videre å koke uguali en slags stiv maisgrøt som er hovednæring i dietten deres. Så går de på markedet for å kjøpe varer eller til mølla for å knuse mais. Kvinnene jobber også med jorda. Barna hjelper moren sin med dagens arbeidsoppgaver som 2

3 for eksempel å hente vann eller koste gården og huset. De bærer vann på hodet. Gutter er gjetere for kvegflokkene. Ofte må de gå langt for å finne godt beite og vannhull og kommer hjem først på kvelden. Styresett: Fra gammelt av var tilhørighet knyttet til høvdinger heller enn til folkeslag. Det var rundt 50 lokale samfunn i Usukuma, hver styrt av en høvding som hadde magisk-religiøs og politisk makt. Høvdingene styrte ikke alene. De måtte styre i overensstemmelse med folkets vilje. Også grupper hadde privilegier og makt til å påvirke. De viktigste av disse var valgmenn (bananghoma) som var slektninger av de kongelige, men ikke selv kunne stille til valg, ledere for de eldre (Banamhala) og ledere for de unge mennene (basumba batale). Sukumafolket utviklet sin egen karakteristiske sosiale organisering som er unik i Øst Afrika. Den ble organisert på basis av om en var ung eller gammel, mann eller kvinne og gift eller ugift. Alle familier var representert i styre og stell. I og på tvers av disse kategoriene og ofte med overlappinger, utviklet de en overflod av samarbeidende jordbrukere, danse- og sangforeninger og interesseorganisasjoner. Religion: Det store flertallet av sukumafolket praktiserer en tradisjonell religion. De tror på en Gud som skaper av universet. Bønner blir lest til denne skaperen i håp om regn og framgang. De som praktiserer sukumafolkets tradisjonelle religion ærer også sjelene til sine forfedre. Når en person dør går sjelen over i en annen sfære. De døde blir æret med bønner og offer av øl og kukaker. Ølet representerer forfedrenes lokale brygg og kukaker representerer familiens rikdom som er sterkt knyttet til størrelsen på kvegflokken. Mange tror at dersom en glemmer forfedrene kan det føre til uhell og til og med sykdom i familien. Hvis et barn blir sykt kan foreldrene konsultere en tradisjonell doktor (nfumu). Hvis doktoren mener at sykdommen skyldes sinte eller fornærmede forfedre kan kuren være spesielle offerfester eller å kalle om barnet etter en av forfedrene for å blidgjøre åndene. Barn i Usukuma blir ofte gitt et nytt navn ved livstruende sykdom. Islam står særlig sterkt på øya Zanzibar og i byene, svakere blant landsbygdbefolkningen.. Kristendommen ble introdusert i området tidlig på 1900-tallet og 10 % av sukumafolket er kristne. Medisin og helbredelse: Strukturen for helsevesenet i Tanzania er bygget opp slik at hver landsby har en til to helsearbeider som har fått litt trening og som kan bistå med helseopplysning, særlig preventivt. Neste nivå er små helsestasjoner som skal ivareta behovet for mellom 6000 og mennesker. Helsesentre ivaretar behovet for rundt mennesker. Videre har man i Tanzania distriktssykehus, regionale sykehus og fire sykehus som dekker hver sin fjerdedel av landet. Tradisjonelle doktorer spiller fremdeles en hovedrolle medisinsk og sosialt og kan være både kvinner og menn. I Usukuma kan du søke medisinsk hjelp fra en tradisjonell doktor, fra helsesenter eller sykehus. Ikke alle i Usukuma bruker en tradisjonell doktor, men mange mennesker har en sterk forbindelse til sin personlige helbreder. Doktoren bruker urtemedisin og forskjellige spådomskunster som bygger på en lang tradisjon. Disse doktorene blir konsultert for alt fra malaria, psykiske problemer, magesmerter til medisiner for hell og lykke. 3

4 Doktorene kombinerer kunnskap om lokale planter og om forfedredyrking med sin erfaring i å lage medisiner, både urter, amuletter og medikamenter for langvarig pleie. Det er mange forskjellige typer helbredere. Tradisjonelt ville man konsultere en ngemi wa mbula for informasjon og hjelp for å påkalle regn, en kylling-spåmann(kvinne) for å få råd hva gjelder framtida eller en manga for å få hjelp mot besettelse av onde ånder. Hver doktor har sine metoder, men de fleste tror at helbredelse er avhengig av forfedrenes velvilje. Bulungute Muleka, leder for Bagula danseforening og en berømt tradisjonell doktor forklarer at forfedrene gir han råd både når det gjelder hva som feiler en pasient og hvilken behandling som ville være den beste. Doktorene ofrer til forfedrene og søker medisinsk veiledning fra avdøde slektninger som også var tradisjonelle doktorer. Mange bruker shitongelejo for å få kontakt med forfedrene. Det er objekter som de mener innehar en overnaturlig kraft fordi åndene til forfedrene bor i dem og gir objektet styrke og spirituell energi. De fleste tradisjonelle doktorer bor i et rundt hus med stråtak og selv om stilen til hver enkelt kan variere har de fleste ringet inn eiendommen sin med en tykk, beskyttende hekk. På eiendommen kan det være forskjellige områder for helbredelse, ett for spådommer, et for å tilberede urter og et annet for å forskrive medisiner. Mange doktorer tar imot pasienter i et rundt hus som kalles iduku og som har stråtak fra topp til bakken. Dermed kan forbipasserende se at det bor en doktor der. De fleste tradisjonelle doktorer har sin praksis på landsbygda. Byfolk kan ofte reise langt for å få en konsultasjon. Tradisjonelle doktorer har nok å gjøre, men moderne medisin og sykehus er også mye brukt i Usukuma. Noen tradisjonelle doktorer anerkjenner fordelene med moderne medisin. Mange mener at det er noen tilstander bare tradisjonelle doktorer kan kurere mens det er andre sykdommer sykehusene kan gi raskere hjelp med fordi de har teknologi, medisiner og kan gi intravenøs veske. Realiteten rundt moderne medisin i Tanzania kan være vanskelig fordi tekniske hjelpemidler ofte er utdaterte og fordi sykehusene, særlig på landsbygda mangler eller har for lite medisiner. Om en bor langt fra byer må en syk person ofte legge ut på en dagsreise for å komme til nærmeste klinikk. I byer som Dar es Salaam og Mwanza har sykehusene laboratorier, leger og medisinsk utstyr. På grunn av fornyet interesse for Sukumafolkets tradisjonelle kultur er mange interessert i å kombinere aspekter av moderne medisin med tradisjonell Sukumahelbredelse. Vanlige sykdommer: De mest vanlige sykdommene er alminnelige smittsomme sykdommer, ikke som her i Norge velferdssykdommer. Det er vanskelig å kontrollere utbrudd i et fattig land som Tanzania. I Norge ville myndighetene gripe raskt inn dersom det oppstod et tilfelle av en alvorlig, smittsom sykdom, men Tanzania har ikke midler til det. I Tanzania er mange sykdommer også forårsaket av underernæring eller feilernæring. Det rammer særlig kvinner og barn og kan også være sesongbetinget fordi det i så-perioden noen ganger ikke er nok mat igjen fra forrige sesong. Noen av de vanlige sykdommene er malaria, halsbetennelse, diaré, øyebetennelse, innvollsorm, lungebetennelse og HIV/Aids. Antall tilfeller av tuberkulose er økende. 4

5 Malaria overføres til mennesker av mygg og er parasitter som lever i blodet. Symptomer kan inkludere en influensalik sykdom med frysetokter, hodepine, muskelsmerter, feber og utmattethet. Mange har kronisk malaria, det vil si at den blusser opp igjen og igjen. 1,3 millioner mennesker dør av malaria hvert år (WHO, 2004), 90 % av disse er barn under 5 år. Afrika sør for Sahara er overrepresentert. Men malaria kan kureres og forebygges. Malariakontroll innebærer bruk av sengenett med insektsmiddel, vindusnett, myggspray, bruk av beskyttende klær m.m. Man kan også redusere antallet mygg gjennom biologisk kontroll som å spraye vannoverflater der larvene utvikler seg og gjennom irrigasjon. Når sykdommen har brutt ut er det svært viktig at pasienten får behandling og medisiner i løpet av 24 timer fra symptomene viser seg, for å hindre at sykdommen utvikler seg til å bli svært alvorlig eller fører til for tidlig død. Diaré skyldes primært hygieniske forhold og er så vanlig at de fleste ikke går til doktor for det. Likevel dør hvert år 1,8 millioner mennesker av diaré (WHO, 2004). De fleste tilfeller av diaré skyldes urent drikkevann, manglende eller utilfredsstillende sanitæranlegg og manglende hygiene. 90 % av de som dør av diaré er barn under 5 år. Gode kilder for drikkevann, rensing av vann og generelt å forbede kvaliteten på drikkevannet vil gi en øyeblikkelig virkning og forbedre livsvilkårene til de mennesker som nå er avhengige av vann fra forurensede elver, sjøer og i noen tilfelle utrygge brønner. Gode sanitæranlegg reduserer dødeligheten av diaré med 32 %, og opplæring i håndvask og hygiene kan redusere sykdomstilfellene med opp til 45 % i følge WHO. Diaré behandles med rehydrasjonssalter. Tuberkulose er en smittsom lungesykdom. Den spres gjennom lufta på samme måte som forkjølelse. Når en som er smittet av tuberkulose hoster, nyser, spytter eller snakker sendes bakterien ut i lufta. Man trenger bare å inhalere en liten mengde av disse bakteriene for å bli smittet. Dersom en ikke får behandling vil en person med tuberkulose smitte mellom 10 og 15 personer hvert år. Selv om man er smittet av tuberkulose kan en være frisk selv, men om immunforsvaret svekkes kan sykdommen blusse opp. Så mange som 1/3 av jordas befolkning er smittet av tuberkulose nå. Mellom 5 % og 10 % av disse blir syke en gang i løpet av livet. Mennesker som har HIV har en mye større sjanse for å bli syke. Ca 1, 7 millioner mennesker dør hvert år av tuberkulose (WHO, 2004). De høyeste tallene og den høyeste dødeligheten finner vi i Afrika. I Norge får alle barn tilbud om BCG vaksine og det er relativt få tilfeller av tuberkulose. Sykdommen kureres vanligvis med antibiotika. Før antibiotika ble oppdaget var tuberkulose en vanlig dødsårsak også her i landet. Det internasjonalt anbefalte DOTS programmet (Directly Observed Treatment Short Course) er en systematisk kontrollstrategi for å diagnostisere tuberkulose, standardisere behandling, måle resultater, vurdere effektiviteten og utvikle videre programmet når problemer blir identifisert. HIV/AIDS: HIV (Human Immunodeficiency Virus) bryter ned kroppens evne til å forsvare seg mot infeksjoner og sykdom. Når ikke immunforsvaret virker lenger har man AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). HIV er en seksuelt overførbar sykdom. Smitten kan mottas gjennom blodoverføring og deling av infiserte sprøyter mellom narkomane. Den kan også overføres fra mor til barn under svangerskapet, ved fødsel eller gjennom amming. Nyere forskning peker på at ¾ av de som er smittet har fått sykdommen via seksuell kontakt, 5

6 spesielt heteroseksuell kontakt. Er helsen dårlig i utgangspunktet er sjansen for infeksjon høyere. Uten dyr behandling (ART, Anti-Retroviral Theraphy) er livsløpet fra smitte av HIV til død normalt mellom 6 og 8 år. HIV starter som en mild influensa som går over. Det kan ta flere år før den utvikler seg videre. Det første tilfelle av AIDS i Tanzania ble diagnostisert i I dag regner en med at 8, 8 % av befolkningen i alderen 15 til 49 år er smittet av HIV. I noen av byene snakker forskere om at så mange som 30 % i denne aldersgruppen er smittet. De menneskelige lidelsene er store og det fører også til sosiale og økonomiske problemer. Død av AIDS er prematur død. Det endrer strukturen av befolkningen i landet, det er de unge og produktive som dør. AIDS rammer alle befolkningsgrupper hardt, men spesielt hardt rammet er politiet, soldater og lærere. I utdanningssektoren kan dette føre til stor lærermangel og mange barn må slutte på skolen for å ta seg av syke slektninger. AIDSepidemien fører også til mange foreldreløse barn. Mellom og barn i Tanzania har mistet en eller begge foreldrene på grunn av HIV/AIDS (UNAIDS/WHO, 2005). De siste årene har Tanzania satset mye på opplysningsarbeid for barn om AIDS. 6

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen:

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen: Manus til presentasjon av kampanjen: 1 Kjære foredragsholder! Takk for at du tar del i kampanjen Hiv = ingen forbrytelse og for at du holder denne presentasjonen. Det er flott at du vil være med og spre

Detaljer

ANNONSEBILAG 17. OKTOBER 2006. Helsegapet. en informasjonsavis om helse, globalisering og fattigdom

ANNONSEBILAG 17. OKTOBER 2006. Helsegapet. en informasjonsavis om helse, globalisering og fattigdom ANNONSEBILAG 17. OKTOBER 2006 Helsegapet en informasjonsavis om helse, globalisering og fattigdom 2 Annonsebilag 28 ÅR GAMLE CHRISTINA JULIUS våker over den gjenlev ende av sine to nyfødte tvillinger på

Detaljer

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1 Hele dette bilaget er en annonse for Norad, distribuert med Dagsavisen 2015 EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3. Fremme likestilling

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

Nosotros somos muy rico en eso

Nosotros somos muy rico en eso Roar Belsås Masteroppgave Nosotros somos muy rico en eso En studie av medisinsk mangfold og mentale problemer på nordøstkysten av Nicaragua NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Overføringsflyktinger fra Eritrea

Overføringsflyktinger fra Eritrea IOM International Organization for Migration IOM Den internasjonale organisasjon for migrasjon Overføringsflyktinger fra Eritrea Eritreiske flyktninger i Sudan A. Smith Teksthefte for kulturorientering

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

DUAKWA. La det spire frem

DUAKWA. La det spire frem DUAKWA La det spire frem FRELSESARMEENS SEKSJON FOR INFORMASJON OG INNSAMLING 2012 GRAFISK FORM: MARI SANDBAKK FORSIDE + FOTO SIDE 8, 11, 22: KJELL-RICHARD LANDAASEN INNHOLD Introduksjon av Henrik Bååth

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 3 5: Grønnsakshage hjelper landsby i Niger gjennom tørke 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 10 12: Mor i Mali fikk hjelp av spare- og lånegruppen da barnet ble sykt n r. 2 2 0 1 2 t e m

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Livets største glede. Hvordan kan flere kvinner overleve å få barn? Sparegruppen Kara Bara: Oumou var forlovet og ble gravid som 11-åring

Livets største glede. Hvordan kan flere kvinner overleve å få barn? Sparegruppen Kara Bara: Oumou var forlovet og ble gravid som 11-åring Kvinner i Niger: Som gravide, står vi med én fot i graven Norske eksperter: Tore Godal og Berit Austveg om globalt helsearbeid Livsfarlig overtro: Nybakte mødre i Nepal må sove i fjøs Sparegruppen Kara

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Nr 2-2014

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Nr 2-2014 -nytt NYTT FRA Nr 2-2014 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 4-7 Global helse 10 Globalisering og handel 14 Barns rett til å bli hørt NYTT FRA RUT

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Hivaktivist og bestefar

Hivaktivist og bestefar POSITIV Utgitt av HivNorge nr. 3-2010 1 Megatreff med Mette-Marit Kondomer a la Cuba Mannen min drikker for mye PER MILJETEIG: Hivaktivist og bestefar positiv NR 3 2010 Ble fadder etter ferietur Sliter

Detaljer

Den glemte vannkrisa 1

Den glemte vannkrisa 1 Den glemte vannkrisa 1 Denne rapporten er laget av FIVAS og ForUMs gruppe for ferskvann og sanitær. Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS) er en frivillig organisasjon som arbeider for å kartlegge

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes best ved også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Et flerkulturelt samfunn:

Et flerkulturelt samfunn: Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 3/2007 Livskvalitet

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 3/2007 Livskvalitet kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 3/2007 Livskvalitet Å SKAPE EN NY VERDEN Kvinnen trengs ikke for å gjøre en manns arbeid. Hun trengs ikke for å tenke en manns tanker.

Detaljer

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati.

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Lill Marie Ulvær Hovedoppgave ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo Våren 2003 Innhold

Detaljer