OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen"

Transkript

1 OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen Utarbeidet for Moss, Våler, Råde og Rygge kommuner og Sykehuset Østfold HF

2

3 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5ZH ISBN ISSN Interne koder TTH/FNP/PDS/pil, LRE Dato for ferdigstilling 14. april 2011 Tilgjengelighet Offentlig Kontaktdetaljer Oslo Econ Pöyry Pöyry Management Consulting (Norway) AS Postboks 9086 Grønland, 0133 Oslo Besøksadresse: Schweigaards gate 15B 0191 Oslo Telefon: Telefaks: e-post: Stavanger Econ Pöyry Pöyry Management Consulting (Norway) AS Kirkegaten Stavanger Telefon: Telefaks: e-post: Web: Org.nr: Copyright 2011 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

4 OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER

5 DISCLAIMER/ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER Denne rapporten er utarbeidet av Pöyry Management Consulting (Norway) AS ( Pöyry ) for Moss, Våler, Råde og Rygge kommuner og Sykehuset Østfold ( Mottakeren ) i samsvar med Avtalen mellom Pöyry og Mottakeren. Skulle en hvilken som helst tredjepart unntatt Mottakeren velge å stole på informasjonen denne rapporten inneholder, er dette denne partens egen vurdering og skjer utelukkende for egen risiko. Pöyry påtar seg intet ansvar for handlinger (eller unnlatelser) av noe slag foretatt av en hvilken som helst part som er forårsaket av at parten stoler på eller på noen måte benytter seg av informasjonen denne rapporten inneholder. Pöyry påtar seg ikke under noen omstendigheter ansvar for skader eller tap av noe slag som et resultat av at parten stoler på eller benytter seg av slik informasjon. Pöyry garanterer eller innestår ikke, verken eksplisitt eller implisitt, for nøyaktigheten eller fullstendigheten til noe av informasjonen i denne rapporten og ingenting i denne rapporten er eller skal anses som en lovnad eller en inneståelse i forhold til fremtiden. Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i Avtalen mellom Pöyry og Mottakeren.

6 OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER

7 INNHOLD SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER TRE-ÅRIG FORSØK MED ACT-MODELLEN Innledning Bakgrunn Formål med ACT-forsøk Evaluering av forsøk med ACT i Moss METODE OG DATAINNSAMLING Innledning og kort oppsummering Utvalg i undersøkelsen Forhold som har påvirket evalueringen Data knyttet til innleggelser Kartleggingsskjemaer Intervjuer Datainnsamling og analyser UTVIKLING AV OG BESKRIVELSE AV ACT-MODELLEN Innledning Kort historikk om bakgrunn for ACT-modellen Kort om utviklingen av ACT-modellen Hva viser forskning at bør være innhold i ACT? Igangsettelse av forsøk og forprosjekt ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTE Innledning og kort oppsummering Organisering Inklusjonskriterier for ACT i Moss Teamets sammensetning og arbeidsmåte Hvor trofaste er ACT-teamet til ACT-modellen? KJENNETEGN VED PASIENTENE Innledning og kort oppsummering Inntak og utskriving av pasienter i ACT-behandling Kjennetegn ved ACT-pasientene HVILKE ERFARINGER HAR PASIENTER OG PÅRØRENDE?... 77

8 6.1 Innledning og oppsummering Hvordan opplever pasientene kontakten med ACT-teamet Hva viser brukerundersøkelsne? Hvor fornøyde er pasientene? Brukertilfredshet og endring i livskvalitet Erfaringer hos de pårørende INNLEGGELSER FØR OG ETTER ACT Innledning og oppsummering ERFARINGER FRA SAMARBEIDSPARTNERE Innledning og oppsummering Samarbeid med kommunene Erfaringer i spesialisthelsetjenesten KOSTNADER VED ACT ACT-team Statlige helsetjenester Kommunale tjenester REFERANSER VEDLEGG 1: Rapport 1 fra fidelity måling av ACT-teamet i Moss ferbruar Resultater DACTS SCORE SHEET VEDLEGG 2: RAPPORT 2 FRA FIDELITY MÅLING AV ACT-TEAMET I MOSS November DACTS SCORE SHEET

9 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Resymé Econ Pöyry har gjennomført en evaluering av forsøk med ACT-behandling i fire Østfoldkommuner. Målgruppen for behandling er personer med alvorlige psykiske lidelser med tilleggsproblematikk. Et ACT-team er et tverrfaglig team som arbeider oppsøkende. ACTbehandling gir utsatte pasienter kontinuitet i behandling og oppfølging over tid. Vi har vurdert hvilken nytte pasientene har av å delta i et ACT-program. Bakgrunn Vinteren 2008 ble det igangsatt et forsøk over tre år med ACT-behandling (Assertive Community Treatment) i Moss. Econ Pöyry gjør på oppdrag fra kommunene Moss, Råde, Våler og Rygge samt sykehuset Østfold, en evaluering av forsøket med ACT. Dette er evalueringens sluttrapport. Vi har tidligere levert en midtveisrapport ved årsskiftet 2009/2010. ACT-teamet i Østfold tilbyr tjenester for kommunene Våler, Rygge, Råde og Moss. ACTteamet er et tverrfaglig og aktivt oppsøkende behandlingsteam som tilbyr behandling og oppfølging til personer med alvorlig psykiske lidelser med tilleggsproblematikk. Mange i målgruppen er ikke i stand til å benytte seg av de tjenestene som tilbys av det ordinære hjelpeapparatet. ACT-modellen har særlig vært mye brukt i Storbritannia og USA, og det er dokumentert at behandlingsmodellen fungerer godt for målgruppa. Det er utarbeidet klare retningslinjer og prinsipper for sammensetning og arbeidsmåte i et ACT-team. Teamet skal være tverrfaglig, arbeide oppsøkende og ha høy bemanning. Sentrale elementer i behandlingsmodellen er medikamentell behandling, symptomlindring, integrert behandling av rusavhengighet og psykisk sykdom, familiestøtte og bistand til sosial og yrkesmessig rehabilitering. Problemstilling Problemstillingene som skulle vurderes i evalueringen var følgende: Deltakernes opplevelse. Hvordan påvirkes deltakernes opplevde grad av bedring og tilfredshet og deltakernes opplevde livskvalitet? Aktivitet. Hva er effekten på sysselsetting/meningsfulle aktiviteter? Effekt på behandling. Er det effekt på drop-out fra behandlingen og på sykehusinnleggelser. Er det endringer i døgninnleggelser og re-innleggelser ved det stedlige akuttpsykiatriske sykehuset? Pårørendes erfaringer. Hva er tilfredshet og opplevd byrde ( family burden ) blant pårørende? Organisatorisk hensiktsmessighet Hva er nytten av å integrere tverrfaglig personell? Hvordan fungerer arbeidsmetoder/samarbeid og bruk av kommunale tjenester? Helsepolitisk nytte Hva er de helsepolitiske konsekvenser og nytte av tilbudet? 1

10 Metode Evalueringen baseres på både kvantitative og kvalitative metoder. Vi benytter registerdata, intervjuer, ulike kartlegginger, spørreundersøkelser, deltakende observasjon og kliniske data i undersøkelsen. Evalueringen inkluderer/omfatter pasientenes egne vurderinger, pårørendes erfaringer, teammedarbeidernes vurderinger, eksterne samarbeidspartneres erfaringer og en vurdering av hvor trofast teamet er til ACTmodellen. Datainnsamlingen har blitt påvirket av ulike forhold som oppsto underveis, blant annet at det er betydelig færre pasienter som kan følges over to år enn det som var forventet. Det har heller ikke vært mulig å sammenligne med en kontrollgruppe. Evalueringen er basert på en sammenligning mellom pasientenes situasjon før de ble tatt inn i ACT-programmet og etter at de har fått ACT-behandling i to år. Vi beskriver intervensjonen ACT-teamet står for, og vi beskriver opplevde og erfarte endringer hos pasientene. Men det er et problem å isolere effekten av ACT når vi har så få studieenheter/liten populasjon. I alt er det tyve personer vi kan følge over to år. Vi kan beskrive endringer, men vi vet ikke sikkert i hvor stor grad disse skyldes intervensjonen fra ACT-teamet. Konklusjoner ACT-teamet i Moss er i all hovedsak organisert i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for ACT-behandling. Teamet har tverrfaglig kompetanse og bistår pasientene på mange områder. Teamet arbeider oppsøkende. Regler for forvaltning i Norge innebærer at teamet har et mindre ansvarsområde enn det som ofte er tilfelle i andre land, et eksempel er mulighet til å disponere et virkemiddel som økonomisk sosialhjelp. Teamet samarbeider med andre instanser på en rekke områder. Teamets arbeidsmåte og tilnærming til pasientene har ikke endret seg vesentlig i løpet av forsøksperioden, men arbeidsformen er blitt noe påvirket av økt pasientmengde. Teamet har i større grad systematisert pasientkontakten og forsøkt å effektivisere arbeidet. De har også etablert flere aktivitetstilbud for pasientene. Fidelity-målingene som er gjennomført i februar 2009 og i november 2010 viste at ACT-teamet skåret relativt høyt på trofasthet til ACT-modellen på begge tidspunktene testene ble gjennomført. Et forbedringsområde var ved begge anledninger mer kontakt med, og støtte til pasientenes uformelle nettverk. Pasientene som får ACT-behandling er ulike, men for de fleste gjelder at de har relativt store hjelpebehov og mange har et rusproblem. Mange har hatt problematiske oppvekstforhold og mange hadde en problematisk bo- og livssituasjon ved inntak i ACTprogrammet. Mange har vansker med å håndtere egen økonomi. En stor overvekt av pasientene har en schizofrenidiagnose eller det er mistanke om schizofreni. Ganske mange hadde arbeidserfaring fra tidligere, men svært få hadde en tilknytning til arbeidslivet ved inntak. Problembelastningene hos de pasientene som er tatt inn senere og som vi ikke kan følge over to år er noe lavere, det er blant annet færre som har et rusproblem. Om lag to av tre pasienter er menn. De fleste av pasientene som er tatt inn i ACT-behandling har kjennetegn i tråd med inklusjonskriteriene for prosjektet, men i starten ble det tatt inn enkelte som hadde store hjelpebehov, men som ikke fylte de diagnostiske kriteriene. Deltakernes opplevelse Gjennom oppfølging fra teamet får pasientene dekket mange behov for bistand, de får blant annet praktisk hjelp, de får medisinsk behandling og de får hjelp til å finne fram i hjelpeapparatet dersom de har bistandsbehov utover det ACT-teamet kan hjelpe dem med. Mange har for eksempel fått hjelp til å bedre bosituasjonen. 2

11 Noen pasienter ønsker ikke denne oppfølgingen, de opplever det som kontroll og en forlenget arm av psykiatrien som de ikke ønsker kontakt med. Men de fleste av pasientene ønsker behandling og oppfølging fra teamet, og de deltakerne som ønsker å ha kontakt med ACT-teamet er svært fornøyde med oppfølgingen. Deltakerne opplever at ACT-teamet gir dem trygghet, medarbeiderne er fleksible, de blir sett og de får hjelp til både praktiske og følelsesmessige problemer. Mange har tidligere fått hjelp fra andre instanser, men har ikke opplevd at dette har hjulpet på samme måte. Pasientenes innvendinger dreier seg ofte om at de skulle ønske teamet var mer tilgjengelige og hadde bedre tid. Hva kontakten med teamet har ført til av opplevd bedring og opplevd livskvalitet varierer. Flere av pasientene forteller at de har fått et mer stabilt liv og noen at de opplever bedring. Enkelte sier at oppfølgingen fra teamet gjør at de kan være i arbeid. Enkelte forteller om redusert bruk av rusmidler. Men generelt forteller pasientene mer om en bedret livssituasjon der praktiske og sosiale forhold er mer på plass enn de forteller om opplevd bedring av sykdom. Dette understøttes også av kartleggingsundersøkelsene. Vår konklusjon er at oppfølging fra teamet for mange bidrar til økt livskvalitet og at brukertilfredsheten er høy. Effekt på sysselsetting/meningsfulle aktiviteter I løpet av de to årene vi har fulgt deltakerne i ACT-programmet er det et flertall som har fått et økt aktivitetsnivå. En viktig grunn til økt deltakelse i aktiviteter er at ACT-teamet har opprettet ulike tilbud om gruppeaktiviteter. Terskelen for å delta i aktiviteter er dermed blitt lavere. Det har vært en viss økning i antall som deltar i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet. Ved inntak var det to som hadde et arbeidsforhold som de var sykmeldt fra, det var ingen som deltok i et arbeidsmarkedstiltak. Etter to år er det tre som er i ordinært arbeid på hel eller deltid, en har en liten ekstrajobb, og en deltar i et arbeidsmarkedstiltak. I tillegg var det en som startet på skole. Blant de øvrige deltakerne er det syv personer som vi definerer har fått en økt deltakelse i aktiviteter, og syv personer som ikke har fått noen endret deltakelse i aktiviteter. Flere av pasientene har vært i arbeid tidligere og vi kan ikke utelukke at noen ville kommet tilbake i arbeid/arbeidsrettet aktivitet også uten ACT-teamet. Samtidig er det ingen tvil om at støtte og hjelp til tilrettelegging fra ACT-teamet har spilt en viktig rolle. Effekt på behandling Etter to år er det blant de pasientene som er skrevet ut av behandlingen tre som kan defineres som drop outs. Dette er pasienter som er skrevet ut fordi de ikke ønsker å ha kontakt med teamet og var avvisende til å få behandling. Dersom man sammenligner dette med andelen i samme pasientgruppe som dropper ut av behandling ved DPS (Distriktspsykiatrisk senter) eller SMP (Sosialmedisinsk poliklinikk) må det betraktes som få. De øvrige som er skrevet ut av behandlingen er skrevet ut fordi de har flyttet, eller ikke fyller inklusjonskriteriene i kombinasjon med at de ikke nyttiggjør seg behandlingen. Vi har sammenlignet antall innleggelser og varighet på innleggelser hos deltakerne i ACTprogrammet siste to år før de fikk oppfølging fra ACT-teamet, med antall og varighet av innleggelser i to år etter at de ble tatt inn i ACT-programmet. Vi fant at samlet antall innleggelsesdøgn ble redusert med 968 døgn, fra 2146 døgn til 1274 døgn. Det er først og fremst lengden på planlagte innleggelser som er redusert. Varigheten på akuttinnleggelsene er omtrent den samme. Antall innleggelser totalt har økt noe i perioden pasientene har fått ACT-behandling sammenlignet med de foregående to årene. Et gjennomgående trekk er at mange pasienter hadde langvarige innleggelser siste året før de ble tatt inn i ACT-programmet. Enkeltpersoners innleggelsesmønster påvirker dessuten totaltall og gjennomsnitt betydelig. Ettersom innleggelsesmønstrene varierer 3

12 mye, det er få personer og de påvirkes av mange forhold, vet vi ikke sikkert hvor stor effekten av ACT-behandling har vært på antall innleggelsesdøgn. Men ut fra at antall innleggelsesdøgn totalt har gått ned med nærmere 1000 i de to årene med ACTbehandling sammenlignet med de to siste årene før inntak i ACT-programmet, samt involverte aktørers (pasienter, pårørende, ACT-team og øvrig helsetjeneste) vurderinger, mener vi det er rimelig å konkludere med at ACT-behandling har ført til et redusert antall innleggelsesdøgn. Oppfølging fra et ACT-team gjør det lettere å klare seg i egen bolig. Flere innleggelser tyder på at pasientene blir fanget opp tidligere. Dette er en pasientgruppe som fra tid til annen har behov for innleggelse, når dette behovet blir fanget opp tidligere blir innleggelsene ofte av kortere varighet. Pårørendes erfaringer Pårørendes erfaringer med det ordinære hjelpeapparatet er ofte preget av frustrasjon. I det ordinære hjelpeapparatet er det for liten kapasitet og for lite oppfølging. Det er særlig i forhold til personer som isolerer seg, ikke ønsker kontakt og ikke møter til avtaler, at hjelpeapparatet ikke strekker til. De pårørende vi har vært i kontakt med, har opplevd det som til dels svært belastende å være pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser og flere opplever å ha hatt en nesten uoverkommelig støtteoppgave. Pårørende til pasienter som får behandling fra ACT-teamet opplever dette som en stor forbedring og et mye bedre tilbud enn det tilbudet som pasientene tidligere har fått. De opplever at teamet tar ansvar for å følge opp pasientene, og ser hjemmebesøk og tverrfaglighet som svært verdifullt. Mange opplever det som en stor avlastning at ACTteamet har ansvar for oppfølgingen. Flere av de pårørende skulle gjerne hatt mer kontakt med teamet for å få vite hva de som pårørende bør gjøre. I enkelte tilfeller der det har oppstått ulike problematiske situasjoner har kommunikasjonen med pårørende vært utilstrekkelig. Organisatorisk hensiktsmessighet Erfaringer fra medarbeidere i teamet, fra pasienter og pårørende samt fra andre instanser tyder på at det er svært nyttig å integrere tverrfaglig personell i et team. Det gjør at pasientene slipper å forholde seg til mange instanser og at medarbeidere med ulik fagbakgrunn lett kan diskutere tilnærming til, og behandling av ulike pasienter. Et tverrfaglig team gjør det blant annet lettere å iverksette innleggelser og å endre medikamentell behandling der det er aktuelt. I forhold til denne pasientgruppa fungerer oppsøkende arbeid og hjemmebesøk svært bra. Mange pasienter har tidligere falt ut av behandlingstilbud fordi de ikke har vært i stand til å møte til avtalte tidspunkt. Noe av bakgrunnen for å opprette ACT-team var å gi bedre tilbud til de som trenger hjelp fra flere nivåer, herunder kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Det er utfordrende å etablere nye tilbud som innebærer en endring i ansvarsfordeling. Mye av den bistanden ACT-teamet gir, tilhører det som vanligvis betraktes som kommunale ansvarsområder. Samtidig er ikke ACT en totalinstitusjon som overtar all bistand i forhold til pasientene der de går inn. For å dekke den enkeltes hjelpebehov må ofte flere instanser involveres. Teamet har brukt mye tid på å avklare ansvarsdeling i forhold til kommunene, det har også vært noen endringer med hensyn til hva de mener ACT-teamet bør gjøre. I kommunene er det et stort behov for informasjon og for samarbeid både på systemnivå og i enkeltsaker. Kommunene har opplevd at det i lange perioder har vært for lite samarbeid. Samarbeidet har bedret seg i løpet av prosjektperioden. ACT-teamet er organisatorisk plassert i spesialisthelsetjenesten. Fordelene med en slik plassering er at det gir større tilhørighet til spesialisthelsetjenesten, det underbygger at teamet har spesialistkompetanse, og det gir et enklere samarbeid mellom teamet og 4

13 sykehus/dps. Ulempene er at det gir en større avstand til kommunale tjenester. Vi tror imidlertid ikke at kommunal tilhørighet hadde vært mer hensiktsmessig for ACT-teamet. Helsepolitisk nytte Samarbeidende instanser i kommunen og i spesialisthelsetjenesten oppfatter ACT-teamet som nyttig for pasientene. Teamet har en fleksibilitet og tilgang på ressurser som kommunene ikke har. I forhold til de pasientene som får hjelp fører det til noe avlastning for kommunene. Aktører i spesialisthelsetjenesten har erfart at ACT-behandling gjør at pasientene får et mye bedre oppfølgingstilbud enn de tidligere fikk, og at det fører til en nedgang i antall liggedøgn. Noen ganger avdekker ACT-teamet et behov for innleggelse som ellers ikke ville blitt avdekket. For DPS og sykehusavdelinger er det enklere å skrive pasienter ut til oppfølging av ACT-teamet. Vår kostnadsanalyse av ACT-behandling der vi har sett på kostnader knyttet til ACTdeltakernes forbruk av statlige og kommunale helse- og velferdstjenester før og under ACT-behandlingen, viser at ACT-behandlingen kan gi en kostnadsbesparelse for kommunene og helsesektoren samlet på ca kroner per person per år. Beregningen er basert på bestemte forutsetninger og er en estimering av kostnadsnivået. Det er utfordringer knyttet til å beregne kostnadene, og en større utfordring er å vurdere om kostnadene har endret seg som følge av behandlingen. Vi vil presisere at det er lite realistisk å tro at etablering av ACT- team vil føre til en dramatisk reduksjon av behov for sengeplasser. Fordelene ved ACT-team er først og fremst at de gir utsatte pasienter kontinuitet i oppfølging over tid og at behandlerne ved å bevege seg inn på pasientenes livsarena og være på tilbudssiden, skaper et godt grunnlag for tillit og behandlingsallianse. 5

14 6

15 1 TRE-ÅRIG FORSØK MED ACT-MODELLEN 1.1 INNLEDNING Econ Pöyry har på oppdrag fra kommunene Moss, Råde, Våler og Rygge samt sykehuset Østfold gjennomført en evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment). Dette er evalueringens sluttrapport. I dette kapittelet presenterer vi bakgrunnen for iverksettelsen av forsøket og vi redegjør for problemstillingene i evalueringen. 1.2 BAKGRUNN Høsten 2007 ble det opprettet et ACT-team (Assertive Community Treatment) i Moss. ACT-teamet er et tverrfaglig og aktivt oppsøkende behandlingsteam som skal tilby behandling og oppfølging til personer med alvorlig psykiske lidelser. ACT-teamet i Østfold skal tilby tjenester i kommunene Våler, Rygge, Råde og Moss. ACT-behandlingen ble igangsatt som et treårig forsøk og har vært forankret i spesialisthelsetjenesten i Østfold HF. Teamet startet inntaket av pasienter i januar Fra og med 1. januar 2011 ble forsøket omgjort til permanent virksomhet. Særlig personer som både har psykiske og rusrelaterte problemer opplever ofte hjelpeapparatets organisering som en utfordring. Ettersom rusbehandling og psykiatri er organisert i to ulike fagfelt, får pasienter med en slik dobbelproblematikk ofte et oppsplittet tjenestetilbud. Tradisjonelt har det vært slik at personer med kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk ofte falt mellom to stoler, ved at rusmiddelomsorgen har problemer med å takle personer med alvorlige psykiske lidelser, og psykiatrien har avvist dem på grunn av deres rusmiddelmisbruk. ACT-modellen innebærer en forståelse av at ett og samme behandlingsmiljø må kunne møte både de rusrelaterte og de psykisk relaterte problemene hos personer med de alvorligste psykiske lidelsene. Tanken er at bruk av assertive (pågående/oppsøkende) metoder, tilknyttet et ambulant team, vil gi et bedre tilbud for målgruppen. ACT-modellen har særlig vært mye brukt i Storbritannia og USA, og det er godt dokumentert at behandlingsmodellen fungerer godt for mennesker med alvorlige psykiske lidelser med tilleggsproblematikk. 1.3 FORMÅL MED ACT-FORSØK Formålet med opprettelsen av teamet er å tilby behandling, oppfølging, rehabilitering og støtte til en sårbar og utsatt brukergruppe. Målgruppen for ACT-behandling er mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte med samtidige ruslidelser. Mange med alvorlige psykiske lidelser har behov for bistand både med økonomi, bolig, arbeid og helse, og mange har et langvarig behov for hjelp fra både kommune- og spesialisthelsetjeneste. Mange i målgruppen kjennetegnes ved at de ikke er i stand til å benytte seg av det ordinære hjelpeapparatet, og de er spesielt sårbare for mangel på kontinuitet og samhandling i tjenestene. Forsøket med ACT-behandling ble iverksatt for å gi personer med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud. I rapporten Mennesker med alvorlig psykisk lidelse og behov for særlig tilrettelagte tilbud fra Helsedirektoratet (2009), ble det slått fast at en del pasienter ikke får den hjelpen de trenger til tross for stor utbygging av mange tilbud og tjenester gjennom Opptrappingsplan for psykisk helse ( ). Ett av problemene rapporten peker på er mangelen på kontinuitet og samhandling mellom den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Problemer knyttet til bolig pekes også på som et problematisk område. 7

16 Kommunene i Mosseregionen har i likhet med mange andre kommuner erfart at mange alvorlig psykisk syke innbyggere har vansker med å dra nytte av helse- og sosiale tjenester, og at dette ofte har sammenheng med organisatoriske forhold (Rapport fra pilotprosjekt, 2006). De organisatoriske forholdene handler om at statlige tjenester for psykisk helsearbeid og rusbehandling ofte har kontorbasert praksis, det er vanskelige rammevilkår for samhandling mellom spesialiserte tjenester og kommunene, og det er vansker i samhandlingen innad i statlige og i kommunale tjenester. Det er utarbeidet klare retningslinjer og prinsipper for sammensetning og arbeidsmåte i et ACT-team. Et ACT-team skal være tverrfaglig og ha høy bemanning. Det er en forutsetning at teamet har ansatt en psykiater og en psykolog. Teamet skal ha kompetanse på koordinering, medikamentforskriving, individuell terapi, sosiale tjenester, rusmiddelbehandling og tjenester rettet mot arbeid, familie og fritid og bolig. ACT-teamet skal levere og tilrettelegge for både helsetjenester og sosiale tjenester. Behandlingsansvaret skal ligge hos ACT-teamet, inkludert ansvar for den medikamentelle behandlingen. Det meste av kontakten med de syke skjer der pasienten oppholder seg; hjemme, på jobb eller skole, i parken etc. Det legges til grunn at en oppsøkende og pågående profil er viktig for å nå ut til pasienter/brukere som ikke benytter seg av det ordinære behandlingstilbudet. Sentrale elementer i behandlingsmodellen er medikamentell behandling, symptomlindring, integrert behandling av rusavhengighet og psykisk sykdom, familiestøtte og bistand til yrkesmessig rehabilitering. 1.4 EVALUERING AV FORSØK MED ACT I MOSS Econ Pöyry har fulgt forsøket siden oppstart, det vil si siden januar 2008 og frem til årsskiftet 2010/2011. I mandatet for evalueringen er det lagt vekt på at forsøket skal vurderes ut fra ulike innfallsvinkler for å vurdere nytten av et ACT-tilbud, og nytten av å integrere ulike faggrupper i et spesialisthelsetjenestetilbud. Problemstillingene som skal vurderes er følgende Deltakernes opplevelse. Hvordan påvirkes deltakernes opplevde grad av bedring og tilfredshet og deltakernes opplevde livskvalitet? Aktivitet. Hva er effekten på sysselsetting/meningsfulle aktiviteter? Effekt på behandling. Er det effekt på drop-out fra behandlingen og på sykehusinnleggelser. Er det endringer i døgninnleggelser og re-innleggelser ved det stedlige akuttpsykiatriske sykehuset? Pårørendes erfaringer. Hva er tilfredshet og opplevd byrde ( family burden ) blant pårørende? Organisatorisk hensiktsmessighet Hva er nytten av å integrere tverrfaglig personell? Hvordan fungerer arbeidsmetoder/samarbeid og bruk av kommunale tjenester. Helsepolitisk nytte Hva er de helsepolitiske konsekvenser og nytte av tilbudet? Vi har lagt til grunn en forståelse av nytte som tar utgangspunkt i et brukerperspektiv, et pårørendeperspektiv, et behandlingsperspektiv og et helsepolitisk perspektiv. I et brukerperspektiv forstår vi nytte som i hvilken grad ACT-teamet klarer å gi et tilbud som bidrar til å øke brukernes livskvalitet, opplevde bedring og tilfredshet. Et annet uttrykk for nytte for brukerne er endringer i aktivitetsnivå og sysselsetting. Nytten av behandlingen kan også sees gjennom endringer i sosial fungering og bruk av helse- og sosialtjenester. I et pårørendeperspektiv betyr nytte i hvilken grad de pårørende opplever en bedret livssituasjon gjennom den behandlingen og oppfølgingen ACT-teamet gir brukerne. 8

17 Rollen som pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser kan ofte oppleves svært belastende. I et behandlingsperspektiv refererer nytte til antall sykehusinnleggelser og drop outs fra behandlingen. I et helsepolitisk perspektiv har vi definert nytte som et relativt begrep der effektene også sees i forhold til konsekvenser for samarbeidspartnere og i forhold til kostnader. Samarbeidspartnere har vi definert som aktører innenfor kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det ble i mandatet for evalueringen lagt til grunn at evalueringen skal baseres på en sammenligning med en kontrollgruppe. Hensikten med kontrollgruppen var å sammenligne nytteeffekten ved ACT-behandling og annen ordinær behandling. Opplegget med kontrollgruppe har imidlertid ikke fungert tilfredsstillende og vi har i samråd med styringsgruppen kuttet ut sammenligningen med en kontrollgruppe. Ved årsskiftet 2009/2010 leverte vi en midtveisrapport som viste status for arbeidet. I rapporten redegjorde vi for arbeidet så langt og vi refererte resultater av gjennomførte undersøkelser så langt. Econ Pöyrys rolle som evaluator er å vurdere resultatene i forsøket. For å gjøre dette har vi fulgt forsøket relativt tett, ved at vi har hatt jevnlig kontakt med teamet gjennom å delta i teammøter etc. Vi har informert teamet om resultater av enkeltundersøkelser underveis, for eksempel resultatene av en kartlegging av hvor trofaste teamet er til ACT-modellen (fidelitymåling). Vi har derimot ikke hatt en aktiv rolle for å komme med innspill til endringer i det arbeidet teamet gjør. 9

18 10

19 2 METODE OG DATAINNSAMLING 2.1 INNLEDNING OG KORT OPPSUMMERING For å kunne evaluere nytten av å etablere et ACT-team i Moss, uttrykt både gjennom et brukerperspektiv, et pårørendeperspektiv, et behandlingsperspektiv og et helsepolitisk perspektiv, ønsket vi å bruke ulike former for datainnsamling og metodiske tilnærminger. Vi la til grunn at datainnsamlingen skulle triangulere mellom kvalitative og kvantitative metoder. Utgangspunktet var at hver problemstilling hovedsaklig skulle analyseres med én type data. Alle innsamlede data skulle imidlertid bidra til å kaste lys over flere problemstillinger, og bidra til den samlede vurderingen av måloppnåelsen i prosjektet. Den metodiske tilnærmingen har Econ Pöyry utarbeidet i samarbeid med Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens Utviklingssenter. I tråd med den skisserte tilnærmingen har vi benyttet registerdata, intervjuer, testresultater, ulike kartlegginger, spørreundersøkelser, deltakende observasjon og kliniske data i undersøkelsen. Metodisk tilnærming har imidlertid blitt påvirket av ulike forhold som oppsto underveis, og vi har tilpasset datainnsamlingen i forhold til hva vi har ment har vært mest hensiktsmessig for å svare best mulig på problemstillingene som lå til grunn for evalueringen. I dette kapittelet redegjør vi for hvordan datainnsamlingen var tenkt og hvilke modifiseringer vi i løpet av undersøkelsen har funnet det hensiktsmessig å gjøre. Vi redegjør for hvilke kartleggingsverktøy vi har tatt i bruk, hvilke aktører som har vært gjenstand for intervjuer, hvilke forhold som har påvirket evalueringen og vår strategi for datainnsamling og analyse. Evalueringen er basert på pasientenes egne vurderinger, på endringer i innleggelser, på de pårørendes erfaringer, på teammedarbeidernes vurderinger, på eksterne samarbeidspartneres erfaringer og på en vurdering av hvor trofaste teamet er til ACT-modellen. Evalueringen påvirkes av at antall pasienter er blitt færre enn forventet og av at vi måtte kutte ut sammenligning med en kontrollgruppe fordi pasientene i den gruppen ikke var sammenlignbar med ACT-pasientene. 2.2 UTVALG I UNDERSØKELSEN For å kunne isolere nytten av effekt av ACT-behandling var det lagt til grunn at nytten av det tjenestetilbudet som gis ACT-pasientene skulle sammenlignes med det tjenestetilbudet som en annen, og i utgangspunktet så lik gruppe som mulig, får. Det ble derfor opprettet en kontrollgruppe som ACT-brukerne skulle sammenlignes med i evalueringen. Evalueringen skulle baseres både på en sammenligning av før og nå hos de pasientene som får ACT-behandling, og på en sammenligning av de som får ACT-behandling med de som ikke får denne type behandling. Det viste seg imidlertid at kontrollgruppen skilte seg vesentlig fra ACT-pasientene på en del områder, et viktig skille var for eksempel at kontrollgruppen i mye mindre grad hadde rusproblemer og generelt et lavere problemnivå. Vi hadde dessuten få personer både i intervensjonsgruppen og i kontrollgruppen, det gjør det vanskelig å oppnå signifikante forskjeller. Både at gruppene var ulike, og at populasjonene var mindre enn forventet, gjorde at muligheten for sammenligning mellom gruppene ble svært begrenset. I samråd med prosjektets styringsgruppe valgte vi derfor å kutte ut sammenligning med kontrollgruppe i evalueringen. 11

20 Ettersom vi ikke kan sammenligne gruppen som får ACT-behandling med en annen gruppe er evalueringen basert på en sammenligning mellom pasientenes situasjon før og etter at de har fått ACT-behandling. Dette er en vanlig tilnærming i mange evalueringer hvor det ikke er mulig å ha en kontrollgruppe. En ulempe med en slik tilnærming er at vi ikke kan vite sikkert hva intervensjon fra teamet har bidratt til og hva som skyldes andre forhold ACT-pasienter ACT-teamet tok inn pasienter fra og med januar Det viste seg at rekrutteringen av pasienter tok mye lenger tid enn forventet. Per oktober 2008 hadde teamet 26 pasienter. Det er disse pasientene som kan følges over to år. I utgangspunktet var antall pasienter anslått til å være etter ett år. Pasienter som er tatt inn av ACT-teamet etter oktober 2008 skulle i utgangspunktet ikke være en del av denne evalueringens utvalg. Dette skyldes at det ikke vil være mulig å følge disse over en 2-års periode, hvilket har vært en forutsetning for evalueringen: vi skal studere pasientenes situasjon ved oppstart av ACTbehandlingen og to år etter. Når populasjonen er såpass liten, får dette konsekvenser for hvilken vurdering vi kan gjøre av effekten av ACT-behandling. I rapporten har imidlertid vi inkludert noe informasjon om de pasientene som er tatt inn i perioden okt 2008 til okt 2010 for å kunne beskrive endringer i kjennetegn ved pasientgruppa som teamet har. Det sier noe om utvikling i forsøket. Vi kan imidlertid ikke si noe om nytten av ACT-behandling for de pasientene som er tatt inn i teamet etter høsten Kontrollgruppen Hensikten med å ha en kontrollgruppe var å sammenligne nytten av ACT med den nytten som pasienter i mer tradisjonelle psykoseteam har av behandlingen. I utgangspunktet ønsket vi at en slik kontrollgruppe skulle være så lik ACT-gruppen som det var mulig å få til. Datainnsamlingen i forhold til kontrollgruppen skulle være langt mer begrenset enn i forhold til ACT-pasientene. Hensikten var å sammenligne ACT-gruppen og kontrollgruppen langs dimensjonene innleggelser, endring i problematikk på ulike livsområder (kartlagt gjennom Addiction Severity Index) og pårørendes opplevelser. I samarbeid med Sykehuset Østfold HF/leder for DPS Østfold ble det etablert et samarbeid med psykiatritjenesten i Halden kommune og ved Halden/Sarpsborg DPS for å finne en kontrollgruppe. Kriteriene for å inngå i kontrollgruppen skulle være de samme som kriteriene for å få ACT-behandling. Ansatte i disse tjenestene skulle velge ut pasienter som egnet seg. Det viste seg at det ikke var så enkelt å finne pasienter som kunne inngå i en kontrollgruppe, dels fordi mange av pasientene som DPS var i kontakt med ikke hadde den samme problematikken som ACT-pasientene, dels fryktet de ansatte at det ville være uheldig for pasientene å gjennomgå en kartlegging, det gjaldt særlig for pasienter med en paranoid psykose. Det viste seg at det først og fremst var de pasientene som kommunen hadde kontakt med som var sammenlignbare med ACT-pasientene. Totalt besto kontrollgruppen av 27 pasienter. Det viste seg imidlertid at pasientene som inngikk i kontrollgruppen har vært bedre ivaretatt av det eksisterende tjenesteapparatet enn det ACT-pasientene har vært. Det er ikke overraskende med tanke på at en av grunnene til å få ACT-behandling er underforbruk av tjenester. Det viser seg også gjennom de kartleggingene (Addiction Severity Index) som er gjennomført, at kontrollgruppen i snitt har færre belastninger/problemer på de ulike livsområdene. Dette var særlig knyttet til at det var betydelig færre i kontrollgruppen som har et rusproblem. Ettersom gruppene var såpass forskjellige besluttet vi i samråd med oppdragsgiver å kutte ut sammenligning med kontrollgruppen. Vi samlet inn data for kontrollgruppen frem til høsten 2010, disse dataene ble presentert i midtveisrapporten (2010). 12

21 Vi har likevel beholdt data fra gruppeintervjuer med pårørende fra kontrollgruppen. Disse dataene brukes til å belyse hvordan pårørende opplever det ordinære hjelpeapparatet Innhenting av data basert på samtykke Pasientene som ble tatt inn i ACT-behandling fikk et informasjonsbrev med forespørsel om deltakelse. Brevet var vedlagt et skjema der vi ba om samtykke til deltakelse i evalueringen. Deltakelsen innebar at den enkelte bruker skulle besvare spørreskjemaer og la seg intervjue. Deltakelse i studien har vært frivillig og manglende samtykke til å delta i evalueringen (besvare spørreskjema m.m.) har ikke hatt betydning for å motta behandling fra ACT-teamet. Vi ba via et eget skjema om samtykke til å kontakte pårørende. På samme måte som for ACT-pasientene ble det delt ut brev til pasientene i kontrollgruppen med forespørsel om samtykke til å delta i evalueringen. De ble også bedt om samtykke til at vi tok kontakt med pårørende. De som samtykket ble tildelt et anonymisert kodenummer som skulle brukes til å koble opplysninger om samme deltaker uten å kjenne vedkommendes identitet. I utgangspunktet var det 18 av 26 pasienter som samtykket til å delta. Senere har ytterligere fire personer sagt ja. Det er færre som har samtykket til kontakt med pårørende. Når det gjelder informasjon om de som ikke samtykket til deltakelse har vi fått anonymisert informasjon om innleggelser, kjønn, alder, diagnoser og eventuelle utskrivinger fra ACTteamet. De som ikke samtykket har ikke blitt intervjuet eller besvart spørreskjema. 2.3 FORHOLD SOM HAR PÅVIRKET EVALUERINGEN I forhold til den opprinnelige prosjektplanen for evalueringen er det blitt gjort flere justeringer underveis. Dels har prosjektet blitt forskjøvet noe i tid, og dels har vi gjort endringer i det metodiske opplegget for datainnsamling. Evalueringen er blitt noe forsinket fordi inntaket av pasienter til ACT-behandling gikk tregere enn forventet. Selv om vi utsatte tidspunktet for siste inntak, er pasientgruppen som kan følges over to år er blitt vesentlig mindre enn forutsatt. Det har ført til at vi i større grad legger vekt på mer kvalitative beskrivelser i analysene. Vi forutsatte at teamene (ACT og behandlerne for kontrollgruppen) ville bidra aktivt i datainnsamlingen, og at vi ville ha et tett samarbeid med disse underveis. Dette har fungert og behandlerne i begge gruppene har bidratt med å samle inn data for oss. Det tok imidlertid tid å finne en kontrollgruppe og få i gang datainnsamlingen. Det tok også tid å etablere rutiner for datainnsamling i ACT-teamet. Teamet har hatt mye å gjøre og det har i perioder tatt tid før vi har fått de dataene vi har etterspurt. Én kartlegging som ACT-gruppen skulle gjøre viste seg vanskelig å gjennomføre, og en annen kartlegging har ikke vært mulig å gjennomføre så ofte som planlagt. Pasientgruppa lever ofte litt kaotiske liv og å måle tilstanden deres på faste tidspunkter i forløpet er derfor vanskelig, i noen tilfeller umulig. Nedenfor er en oversikt over hvilke data vi har samlet inn. 2.4 DATA KNYTTET TIL INNLEGGELSER Vi har brukt informasjon fra sykehuset Sykehuset Østfold HFs pasientadministrative systemer for å kunne sammenligne utvikling med hensyn til innleggelser. Vi har gjennom kontaktpersoner i ACT-teamet fått informasjon om innleggelser i perioden vi har fulgt forsøket, samt to år før forsøket startet. Innleggelsene omfatter sykehusinnleggelser på psykiatrisk akutt- og intermediær avdeling og innleggelser på DPS. Vi har også fått informasjon om GAF-skårer (Global Assessment of Functioning), og hoved- og bidiagnoser. GAF gjøres som inntaksintervju med pasienten og brukes ved alle DPS og 13

22 psykiatriske sykehus. GAF er delt i en symptomskala og en funksjonsskala som begge gir et mål på en persons fungering på et gitt tidspunkt. GAF brukes også som pasientkartlegging som rapporteres til Norsk Pasientregister. 2.5 KARTLEGGINGSSKJEMAER I evalueringen var planen å bruke tre kartleggingsverktøy overfor ACT-pasientene og en undersøkelse av brukertilfredshet. I praksis har vi brukt to av disse kartleggingsverktøyene. Vi har i tillegg tatt i bruk et kartleggingsverktøy overfor ACT-teamet. Vi beskriver disse verktøyene i de neste avsnittene Addiction Severity Index (ASI) ASI-skjemaet er det grunnleggende kartleggingsverktøyet i evalueringen. ASI er et semistrukturert intervju/spørreskjema som måler deltakernes status, problematikk og hjelpebehov på syv områder: 1) familie og sosiale relasjoner, 2) arbeid og forsørgelse, 3) helse, 4) alkohol, 5) stoffmisbruk, 6) kriminalitet og lovbrudd, 7) psykiatrisk status. Vi bruker dette skjemaet for å kartlegge pasientenes problematikk på ulike livsområder og for å kartlegge hvilke områder deltakerne selv mener de har behov for hjelp på. Etter to år har pasientene gjennomført en oppfølgende ASI-kartlegging. Skjemaet gir en sumskåre for hvert livsområde, samt skårer for deltakernes opplevde problemer og hjelpebehov. I tillegg registreres intervjuerens egen vurdering. ASI brukes ofte i rusbehandling og for kartlegging av samtidige lidelser, og er ofte brukt i nytteevalueringer. ASI er utviklet av Thomas McLellan ved Treatment Research Institute, tilrettelagt for europeiske forhold og oversatt til norsk av SIRUS (EuropASI 5th Edition, norsk oversettelse). Instrumentet består av et kartleggingsintervju og et intervju som skal gjennomføres ved behandling/avslutning av evalueringsprosjektet. Det er behandlerne og ikke evaluator som har gjennomført ASI-intervjuene. Det skyldes at vi ikke har ønsket å utsette pasientene for unødvendig invaderende virksomhet utenfra. Øverås (2003) skriver om erfaringer fra Tøyen-prosjektet der mange av deltakerne var for syke til å gjennomføre intervjuene og at mange av de som tilsynelatende ikke var det likevel ikke møtte til intervjuene 1. Vår vurdering var at dersom datainnsamlingen i stor grad skulle være basert på intervjuer gjort av en ekstern evaluator, ville det kunne forekomme seleksjon ved at deltakerne med størst problemer ikke kom med blant informantene, og at dette problemet ville være mindre dersom intervjuene gjennomføres av personer som deltakerne føler seg fortrolige med. Vi la derfor opp til at ASI-intervjuene skulle gjøres av behandlerne. Det er Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) som forvalter de norske rettighetene for bruk av ASI. For å gjennomføre et ASI-intervju, er det påkrevd at man har gjennomført et tre-dagers kurs i bruk av ASI, og blir sertifisert som intervjuer av SIRUS. Det ble derfor avholdt et ASI kurs tidlig i 2008 i regi av SIRUS. Her deltok Econ Pöyry, ACT-teamets medlemmer, og fem ansatte fra DPS Halden/Sarpsborg og psykiatritjenesten i Halden kommune som skulle teste pasientene i kontrollgruppen. Basert på de tilbakemeldinger vi har fått fra behandlerne, har det noen ganger vært krevende å gjennomføre ASI-intervjuene. Skjemaet er langt, og det kan være en følelsesmessig påkjenning for noen av pasientene. For noen har det tatt lang tid å gjennomføre. Vi har imidlertid også mottatt positive tilbakemeldinger på gjennomføringen av ASI. Flere 1 Ved Tøyen DPS ble det utviklet en behandlingsmodell for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk som ligner på ACT-metoden. 14

23 behandlere har opplevd at intervjuene er en god inngangsport for å snakke med pasientene. Enkelte pasienter har behandlerne unnlatt å spørre fordi de ikke vil belaste dem med et slikt intervju. Enkelte pasienter har ikke ønsket å gjennomføre ASI-intervjuet. ASI Oppfølgingsintervju etter to år er spesielt tilrettelagt for denne evalueringen av Econ Poyry i samarbeid med Grethe Lauritzen, SIRUS. Oppfølgingsskjemaet har tatt utgangspunkt i Oppfølgingsintervju, versjon 2008 ved Grethe Lauritzen, SIRUS og Heidi Nøkleby, Tyrili Forskning og Utvikling. ASI gir oss mulighet til å sammenligne gruppa over tid. Fra ASI kan man studere enkeltvariabler, man kan studere pasientenes alvorlighetsprofiler innen de syv livsområdene og deres behov-for-hjelp skårer. I tillegg kan man studere sumskårer, som er et supplement til intervjuerens vurdering av problemenes alvorlighetsgrad. Intervjuernes vurderinger er subjektive vurderinger av klientens situasjon og ikke særlig egnet til å måle forandring over tid når en gjentar ASI-intervjuet i oppfølgingsundersøkelser. Dette gjelder spesielt i evaluerings- og forskningssammenheng der behovet for nøyaktighet i målinger (og reliabilitet) og treffsikkerhet i forhold til hva vi ønsker å måle (validitet), er stort. Det er derfor utviklet en empirisk metode med god reliabilitet og validitet for å kombinere spørsmål fra hvert problemområde der det kan påvises forandringer. Disse sammensatte poengsummene gir generelle mål på pasientenes situasjon innenfor hvert problemområde i ASI. Målene fremkommer gjennom en matematisk vektingsprosedyre. Hvert mål/poengsum er summen av svarene på flere spørsmål innenfor et problemområde i ASI. I evalueringen bruker vi først og fremst resultatene fra kartleggingen til å beskrive pasientene og deres opplevde hjelpebehov og endringer i disse. Det er 17 av de 26 pasientene som ACT-temaet hadde per oktober 2008 som har gjennomført førstegangs ASI-intervju. Det mindre omfattende andregangsintervjuet er blitt gjennomført om lag to år etter at deltakerne gjennomførte det første ASI-intervjuet. Det har imidlertid bare vært mulig å få 11 pasienter til å gjennomføre dette. Frafallet skyldes at noen pasienter var blitt skrevet ut, to var for syke og en av pasientene var død Brukerundersøkelser Samtidig som vi ønsker å måle ACT-deltakernes grad av bedring innenfor viktige livsområder gjennom ASI, har vi målt deres vurdering av hva de selv får av hjelp på ulike områder fra ACT-teamet og andre, og hvordan bistanden står i forhold til det hjelpebehovet de selv opplever å ha. Vi har sett på hvordan dette oppleves over tid. Vi laget tidlig i 2008 en modifisert utgave av skjemaet Treatment Service Review, Welfare to Work Edition som er et intervjuskjema utviklet av det amerikanske Treatment Research Institute. Dette er et selvutfyllingsskjema der spørsmålene er gruppert etter de samme kategoriene som brukes i ASI. For eksempel: der ASI spør pasienten om hvordan vedkommendes økonomiske status er, spør man i dette spørreskjemaet hva slags behov for hjelp man har mht. sin økonomiske status og om man får hjelp med å løse eventuelle økonomiske problemer. Spørsmålene skal besvares i form av ja/nei og graderinger fra 1-4 på hjelpebehov. Disse skjemaene deles ut og samles in av team-medarbeiderne. Dette skjemaet skulle i prinsippet fylles ut hver tredje måned (og dermed totalt syv ganger underveis i evalueringsprosjektet), med første utfylling noen uker etter utfylling av ASI-skjemaet. Vi har fått tilbakemeldinger om at det var vanskelig å få pasientene til å fylle ut dette skjemaet så ofte som vi har ønsket. Pasientene ble skjematrette. Status i oktober 2010 var at vi (blant de som kan følges over to år) har mottatt ett skjema for 22 ACT-pasienter, to skjema for 17 pasienter, tre skjema for 13 pasienter, fem skjema for åtte pasienter og seks skjema for fem pasienter. 15

24 Undersøkelsene forteller først og fremst om hva ulike pasienter får hjelp til og hvilket opplevd hjelpebehov pasientene har. De viser mer bredde enn de viser endring. Ettersom det ikke er så mange av pasientene som har svart jevnlig på disse undersøkelsene over tid er det begrenset hva vi ut fra denne undersøkelsen kan si generelt om endring i hjelpebehov og endringer i hva de får hjelp til i løpet av forsøksperioden Måling av brukertilfredshet For å få vite mer om pasientenes erfaringer med ACT-tilbudet la vi i prosjektbeskrivelsen opp til å bruke et skriftlig spørreskjema tilsvarende et spørreskjema som er utarbeidet av SINTEF/Kunnskapssenteret rettet mot pasienter på psykiatriske poliklinikker og brukt i kvalitetsmålinger. Dette spørreskjemaet skal pasientene fylle ut på egen hånd og sende til oss. Vi forsto etter hvert at det ville bli krevende for pasientene å fylle ut dette skjemaet på egen hånd, men vi ville likevel forsøke. Behandlerne delte ut spørreskjemaer til pasientene, de mottok også en frankert konvolutt. Svarene kunne sendes direkte til oss eller leveres tilbake til behandler. Vi mottok få svar, totalt mottok vi ti skjema, blant disse var det flere som hadde mottatt ACT-behandling i kort tid. Det er derfor svært begrenset hva vi kan trekke ut fra disse besvarelsene, og i sluttevalueringen har vi ikke brukt resultatene. For å vurdere brukertilfredshet baserer vi oss i stedet på vårt inntrykk av pasientenes fornøydhet som er fremkommet gjennom intervjuer og samtaler Utviklingsskjema Deltakernes ASI-skårer på de ulike livsområdene var ment å danne et utgangspunkt for måling av grad av bedring. Intensjonen var å bruke et eget utviklingsskjema som fokuserte på de samme syv livsområdene som i ASI. Skjemaet var Rusmiddeletatens plan- og resultatmåling for behandling/rehabilitering, omsorg og skadereduksjonstiltak. Det ble tilrettelagt av Tore Rokkan for bruk av Econ Pöyry etter tillatelse fra Rusmiddeletaten i Oslo kommune. Dette er et skjema der deltakerne lager/overfører mål til de aktuelle livsområdene. Operasjonaliseringen av mål skulle skje gjennom samhandling med ACTbehandler. Opplevelse av målene skulle skåres på en skala fra 1-4 der 1 er i svært liten grad, mens 4 er i svært stor grad. Deltakerne skulle også gi skårer for opplevd fremgang innenfor de aktuelle områdene, og beskrive behov for ytterligere hjelp innenfor området. Dette skulle skåres med samme skala som for vurdering av målene. Skjemaet skulle fylles ut sammen med behandler. Skjemaet var tenkt brukt til planlegging og skåring hver tredje måned i prosjektperioden. Dette har imidlertid ikke fungert. Behandlerne erfarte at det var vanskelig å samarbeide med pasientene om utfyllingen av disse skjemaene og også at de reagerte på antall skjemaer. Vi besluttet derfor at vi ikke følger opp bruken av disse skjemaene. For å få innblikk i behandling og oppfølging av den enkelte har vi i stedet lagt vekt på å benytte oppsummeringsnotater som behandlerne har uarbeidet, se nærmere omtale nedenfor. I tillegg til intervjuer med pasientene der vi har spurt om opplevd endring og hvilken hjelp de har fått fra teamet Oppsummeringsnotater fra DIPS Oppsummeringsnotater fra DIPS er notater som inneholder informasjon om problematikk, diagnoser, livssituasjon og plan for oppfølging og behandling. Notatene er basert på behandlernes vurderinger. Det er utarbeidet oppsummeringsnotater for alle pasientene, men det er svært forskjellig hvor innholdsrike de er. På noen pasienter er det utarbeidet flere notater, det vil si at notatene er utarbeidet på forskjellig tidspunkt og sier noe om endring hos pasientene. Oppsummeringsnotatene er nyttige for å beskrive kjennetegn ved 16

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Siv Øverås. Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen)

Siv Øverås. Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Siv Øverås Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Siv Øverås Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Fafo-notat 2003:22

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI VHSS Rapport nr. 03/ 2010 Sluttrapport fra prosjekt STØFRI Støtte, kontakt og fritidsaktivitet - støttekontaktens rolle Line Merethe Bergli Tittel: Undertittel: Forfatter: Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Detaljer

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon»

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» irus Sirus-Rapport 1/2009 Bergljot Baklien og Tonje Wejden Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Bergljot Baklien og Tonje

Detaljer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer Astrid Skatvedt og Marit Edland-Gryt Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer SIRUS-rapport nr. 4/2012

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

På pasientens premisser - erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdreskommuner. Ånund Brottveit

På pasientens premisser - erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdreskommuner. Ånund Brottveit Ånund Brottveit På pasientens premisser - erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdreskommuner Rapport 1/2002 ISBN 82-8048-014-5 Diakonhjemmets høgskolesenter Forskningsavdelingen

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Åpen Rapport Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Forfattere Ole Magnus Theisen Marian Ådnanes

Detaljer

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD FORSKNINGSRAPPORT NR. 4/2012 UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING Stian Biong, Ragnhild Fugletveit og Ann-Mari Lofthus FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute»

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute» Therese Dahl RAPPORT2009 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Heftets tittel: Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Forfatter: Therese Dahl Stiftelsen Bergensklinikkene

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer