INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2009 Det innkalles herved til styremøte tirsdag 8. september Møtet avholdes på Rica Ishavshotel i Tromsø. Foreløpig saksliste: Sak 42/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 43/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 25. juni Sak 44/2009 Resultat- og tiltaksrapport per juli Sak 45/2009 Regjeringens tiltakspakke: status tiltak innenfor område klima og miljø. Sak 46/2009 Hovedlinjer budsjett 2010, Helse Finnmark HF. Sak 47/2009 Status strategiplan for Helse Finnmark HF. Sak 48/2009 Referatsaker. Sak 49/2009 Evt. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Dan S. Andersen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 31. august 2009 Møtedato: 8. september 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Dan Sølvfester Andersen Sak nr: 43/2009 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 25. juni 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. juni 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 25. juni 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Godkjenning av møteprotokoll av 25. juni 2009

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 25. JUNI 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Ally Nyheim Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Hilde Søraa Ane Kokkvoll Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Meldt forfall: Nestleder Irene Skiri Marte Vibstad Båtstrand Ulf Syversen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Påtroppende styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sak 36/2009 Innkalling og saksliste Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 37/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 3.juni 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 3. juni Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 3. juni Enstemmig vedtatt. 1

4 Sak 38/2009 Resultatrapport per mai 09 Tilrådning: Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med siste måneds kostnads- og likviditetsutvikling. 2 Styret i Helse Finnmark HF presiserer kravet til budsjettmessig balanse i 2009 og henviser til vedtak i styresak 39/ Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med siste måneds kostnads- og likviditetsutvikling. 2 Styret i Helse Finnmark HF presiserer kravet til budsjettmessig balanse i 2009 og henviser til vedtak i styresak 39/2009. Enstemmig vedtatt. Sak 39/2009 Utredning av supplerende tiltak budsjett 2009 Tilrådning: Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med at tiltaksgjennomføringen er høy, og at kostnadene har en positiv utvikling. 2. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning at omstillingsutfordringen i 2009 har økt med 33 mill., men understreker at målet om økonomisk balanse ligger fast. 3. Styret i Helse Finnmark HF ber Direktøren gjennomføre tiltakene som de foreligger i saksutredningen. Styret ber videre Direktøren utrede og risikovurdere supplerende tiltak som følge av pågående arbeid knyttet til sammenligning av kostnader i Helse Nord RHF. 1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med at tiltaksgjennomføringen er høy, og at kostnadene har en positiv utvikling. 2. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning at omstillingsutfordringen i 2009 har økt med 33 mill., men understreker at målet om økonomisk balanse ligger fast. 3. Styret i Helse Finnmark HF ber Direktøren gjennomføre tiltakene som de foreligger i saksutredningen. Styret ber videre Direktøren utrede og risikovurdere supplerende tiltak som følge av pågående arbeid knyttet til sammenligning av kostnader i Helse Nord RHF hensyntatt beredskap, desentralisert tjenestetilbud og samhandling med kommunene. Styremedlem Ally Nyheim erklærte seg inhabil til tiltaket gjeldende tillitsvalgtes ressurs under stab/støtte. Punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt, punkt 3 vedtatt med 7 mot 1 stemme. Protokolltilførsel av styremedlem Ally Nyheim: For de nye tiltakene i punkt 3 må det vurderes om de vil gi økonomisk effekt og det må gjøres risikoanalyser for de ansatte i stab/støtte og prehospital avdeling før tiltak vedtas. 2

5 Sak 40/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF 28. mai Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 23. juni Protokoll fra møte i FAMU 18. juni 2009 Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt. Sak 41/2009 Evt. 1. Styremøter i Helse Finnmark HF i 2010 endring av møtedato 2. Styreleder orienterte styret om e-post aksjon igangsatt den 23. juni av Fagforbundet og Delta. Aksjonen ble trukket tilbake den 24. juni. Møtet ble avsluttet klokken 13:00. Neste styremøte avholdes i Tromsø 8. september Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Dan S. Andersen Referent 3

6 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. august 2009 Møtedato: 8. september 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 44/2009 Navn på sak: Resultat- og tiltaksrapport per juli Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med de siste måneders økonomiske utvikling 2. Styret er fornøyd med at Helse Finnmark i stor grad ser ut til å lykkes med tiltaksgjennomføringen 3. Styret krever at resultatmål på -10 mill. kr oppnås og ber om at nye tiltak fortløpende utarbeides dersom allerede vedtatte tiltak ikke gir forventet effekt. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Månedsrapport Helse Finnmark HF juli ØBAK økonomianalyse 4. ØBAK tiltak grunnlag Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Resultat- og tiltaksrapport per juli 2009.

7 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresak 44/2009 Økonomi- og tiltaksrapportering juli 2009 Bakgrunn Styrets behandling av månedsrapport juli og tiltak Resultat Helse Finnmark har et budsjettavvik på 1,6 mill. i juli, og et akkumulert avvik på 24,1 mill. pr juli. Dette representerer en resultatforbedring på 20 mill. sammenlignet med juli Det er gjennomført omstillingstiltak for 53 mill. pr. mai, men driftskostnadene er likevel 16,7 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak lønnskostnader som er 9,3 mill. over budsjett. Flere tiltak knyttet til reduserte lønnskostnader forventes å gi effekt 2 halvår. Varekostnadene avviker med 4,7 mill. hittil i år, hovedsakelig som følge av betydelig økning i gjestepasientkostnader i Rusomsorgen. Driftsinntektene er pr. mai 12,3 mill. lavere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forventet. Årsprognosen er av forsiktighetshensyn vurdert til 25,7 mill. I Helse Nords styresak 67/2009 Økonomirapport og justerte Helse Nord Det er et kontinuerlig fokus på å få effekt av igangsatte tiltak, Likviditet Som følge av et lavt investeringsnivå, er likviditeten bedret de siste månedene. Det er gjennomført investeringer på 25,5 mill. av et budsjett på 41 mill. Tiltak knyttet til omstillingsmidler og sysselsettingspakken er iverksatt. Personal Helse Finnmark arbeider med å få ned årsverksforbruket ved å ha et høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Antall månedsverk var i juli månedsverk høyere enn juli Sykefravær Sykefraværet er fortsatt høyt med 8,1%. Dette er imidlertid en nedgang sammenlignet med juni året før som var på 10,1%. Pr. første halvår har Helse Finnmark hatt en reduksjon i sykefravær på 1,1%-poeng. Aktivitet Aktivitet i somatikken er redusert sammenlignet med 2008 både når det gjelder polikliniske konsultasjoner og DRG-poeng, samtidig er aktiviteten lavere enn planlagt. I Psykisk Helsevern er antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner BUP lavere enn planlagt. Polikliniske konsultasjoner VPP er ligger noe over planlagt aktivitet pr. juli. I Rusomsorgen er aktiviteten økt fra året før, og Helse Finnmark ligger over plantall pr. mai 2009.

8 Vurdering Det økonomiske resultatet er betydelig bedret sammenlignet med fjoråret, men driften er ikke i balanse. Fortsatt er utfordringen å få effekt av tiltak knyttet til sykefravær, vikarer- og overtidsforbruk. Totalt går sykefraværet ned noe som betyr at arbeidet med sykefraværet er riktig satsning. I tillegg er det viktig å holde fokus på at økt aktivitet i andre halvår ikke skal medføre økte kostnader i andre enden. Årsprognosen er justert til 25 mill. Styret i Helse Nord har i styresak 67/2009 Økonomirapport nr og justert Helse Finnmarks styringsmål til 10 mill. kr. Helse Finnmark har utarbeidet tiltak for 109 mill. Det er et stort press på gjennomføring av tiltak for å tilpasse driften til rammene.

9 Månedsrapport juli 2009 Innhold Økonomi... 3 Resultat... 3 Funksjonsregnskap... 5 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader... 5 Finansposter... 6 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer...7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 8 Aktivitet... 9 Somatikk... 9 Psykisk helsevern Rusomsorg Utarbeidet av; Økonomirådgiver Inger M. Kongsbak

10 Oppsummering av utvikling Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er 515 DRG-poeng lavere enn planlagt. Helse Finnmark har et negativt avvik i juli på 1,6 mill. kr. Avviket hittil i år er på 24 mill. kr. Avviket skyldes lavere ISF-inntekter i fht plantall. Samtidig ser vi en tendens til bedre kontroll i forhold til kostnadene, som denne måneden viser et positivt avvik. Trenden med kostnadskontroll ved intensivavdelingene ved begge sykehusene fortsetter også i juli, og ligger hittil i år i balanse. Ved de medisinske sengeposter ved begge sykehusene har vi fortsatt utfordringer knyttet til høyt belegg i tillegg til mange dialysepasienter i Kirkenes. Helse Finnmark har høyt trykk på gjennomføring av iverksatte forbedringstiltak. Utfordringen fremover ligger i å hente inn sviktende inntekter og foretaket har iverksatt aktivitetsvridning fra generell kirurgi til mer ortopedi og ØNH som forventes å ha effekt utover høsten Helse Finnmark holder fortsatt sykefraværet på et betydelig laver nivå i 2009 sammenlignet med året før. For juni 2009 er sykefraværet på 8,1% mot 10,1 i juni Pr. juni er sykefraværet 9%. Antall månedsverk i juni er ikke redusert i fht. året før, likevel lykkes foretaket med å redusere antall dyre overtidsmånedsverk til fordel for flere faste månedsverk. Likviditeten i foretaket viser en bedring. Investeringsrammen er på 42 mill., 25,5 mill. av rammen er benyttet. 2

11 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose pr. juli Regnskap pr. Regnskap pr. Budsjett pr. Tall i hele 1000 juli 2008 juli 2009 juli 2009 Avvik pr. juli Årsbudsjett Prognose inntekt Varekostnader Lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Finansposter Sum driftsutgifter Resultat Budsjettavvik sammenlignet med året før Tall i hele 1000 Juli 2009 Pr Juli 2008 Pr Resultat Budsjett Avvik Avviket i juli ble negativt med 1,6 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 24,1 mill. Sammenlignet med 2008 er dette en forbedring på 1 mill. Inntektene per juli viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 12,3 mill. I forhold til 2008 har inntektene økt med 70,6 mill. ISF inntektene ligger under budsjett med 9,6 mill., mens andre inntekter ligger under med 2,7 mill. Varekostnaden viser et negativt avvik per juli på ca 4,7 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere gjestepasient kostnader rus i forhold til budsjett. Lønnskostnadene viser et negativt avvik per juni på 9,3 mill. Positivt avvik på 4,9 mill. på finansposter skyldes lavere rentenivå i 2009 i forhold til Avvikene i juli fordeler seg slik: Tall i hele 1000 Avvik juli Avvik hittil i år Adm Pasienttransport Psykisk Helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Prehospital avdeling Drift Boligforvaltning Sum Administrasjon har et positivt avvik på 5,2 mill hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig lavere rentekostnader. 3

12 Pasienttransport viser et positivt avvik hittil i år på 0,5 mill, en forbedring på 1, 5 mill fra forrige måned. Årsak er at flere reiser som gjelder juli ble bestilt og betalt i juni, avdelingen har også klart å holde budsjett til tross for prisstigning på drosjetransport på 9% i 2009, noe en ikke hadde forutsett i budsjettet. Psykisk Helsevern og rus har et positivt avvik i juli på 0,3 mill, mens avviket hittil i år er positivt med 0,1 mill. Klinikk Hammerfest har i juli et negativt avvik på kr. 1,0 mill., som i hovedsak skyldes lavere ISF-inntekter i forhold til budsjett. Avviket hittil i år er 8,9 mill, avvikene skyldes lavere ISF-inntekter og høyere lønnskostnader enn budsjettert. De avdelingen som har det største overforbruket er medisinsk,- og barne sengepost og spesialistpoliklinikken i Karasjok. Årsak til avvik for sengepostene er lønnskostnader, innleie av vikarer for å dekke opp sykefravær, overtid og til tider høyere belegg, mens det for poliklinikken i Karasjok er inntektene som er lavere enn budsjett. Trenden for intensivavdelingen er fortsatt positiv og avdelingen er tilnærmet balanse. Klinikk Kirkenes har et negativt resultatavvik på 3,8 mill i juli og hittil i år et negativt avvik på 12,5 mill. Avviket skyldes bl.a. svikt i inntekter på 3,9 mill hittil i år, i hovedsak ISFinntekter. Varekostnaden viser et negativt avvik på 1,7, som i hovedsak skyldes høyere innleie av leger enn planlagt. Også lønnskostnadene viser et negativt avvik, denne på 6,2 mill. Dette skyldes overforbruk av overtid og innleie av vikarer. De største avvikene ligger på medisinske og kirurgiske leger, totalt 4,8 mill. hittil i år. Dette er overforbruk på lønn og innleie av leger. Medisinsk sengepost har et avvik hittil i år på 2,5 mill, også dette overforbruk på lønn. Prehospital avdeling har et negativt avvik i juli på 850, som i hovedsak skyldes overtid. Hittil i år er avviket negativt med 4,2 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid. Driftsavdelingen har et positivt avvik i juli på 0,7 mill., men har et negativt avvik hittil i år på 3,1 mill. Avviket knyttet seg i all hovedsak til byggvedlikehold og vedlikehold/kjøp av medisinteknisk utstyr. Eiendomsforvaltningen har hittil i år et negativt avvik på 1,1 mill, som i hovedsak skyldes svikt på leieinntekter. 4

13 Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per Andel av totale driftskostnader funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009 Sum Somatikk 59,0 % 58,5 % 59,3 % 59,1 % Sum Psykisk helse 16,2 % 16,7 % 17,4 % 17,5 % Sum Rusomsorg 1,5 % 2,2 % 1,7 % 2,2 % Sum Prehospitale tjenester 21,0 % 21,6 % 20,3 % 20,0 % Det er budsjettert med 59,3% andel av totale driftskostnader hittil i år i Somatikk. Dette er en Sum Personal 2,3 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % høyere andel sett i forhold til forbruk i Resultatmessig ligger vi 0,8% under budsjett. Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % R = regnskap JB = justert budsjett I Klinikk Psykisk helsevern er det budsjettert med 17,4% andel av totale driftskostnader i 2009, noe høyere enn forbruk i Dette er i tråd med krav om økt aktivitet på området. Avviket i forhold til budsjett hittil i år er negativt med 0,7% Hovedårsaken til avvik i fht. budsjett er at Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok ikke er på plass. I rusomsorgen ligger budsjettet på 1,7% hittil i år og 2,2% totalt, også her en høyere andel sett i fht Hittil i år har man oppnådd 2,2%. Høyere forbruk enn budsjettert skyldes hovedsakelig at gjestepasientkostnadene ligger betydelig over budsjett. Prehospitale tjenester har budsjettert med 1,2% andel av driftskostnadene både hittil i år og totalt for Forbruket hittil i år er på 1%, en forbedring i forhold til tidligere måneder hvor man har vært over budsjett. Driftsinntekter Driftsinntektene viser et avvik hittil i år på 12,3 mill. Dette skyldes i hovedsak svikt i ISF inntektene i forhold til plantall, totalt 9,6 mill lavere enn budsjett. I forhold til plantall ligger DRG-poengene under med 515 poeng hittil i år, dette alene utgjør ca 7 mill. Når det gjelder Dyre legemidler er ISF inntekten 3 mill lavere enn budsjettert, noe som har naturlig sammenheng med lavere kostnader i forhold til budsjett med 1,7 mill. Andre inntekter ligger under med 4,1 mill, som i hovedsak skyldes leieinntektene på bolig som har et negativt avvik på 2,4 mill. Driftskostnader I juli viser driftskostnader ekskl. finanskostnader et totalt positivt avvik på 0,9 mill. Hittil i år er avviket negativt med 16,7 mill. Varekostnaden viser et overforbruk i juli på 0,9 mill, men avviket hittil i år er negativt med 4,7 mill som hovedsaklig skyldes kostnader på gjestepasienter i rusomsorgen. Lønnskostnadene har et negativt avvik på 0,5 mill. i juli, og et negativt avvik hittil i år på 9,3 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid og vikarer. 5

14 Andre driftskostnader viser et positivt avvik i juli på 2,3 mill, som i hovedsak skyldes lavere kostnader på pasienttransport. Hittil i år er avviket negativt på 2,3 mill. Avviket knytter seg i hovedsak til drift og vedlikehold av utstyr og bygg både i psykisk helsevern og somatikk. Finansposter Finansposter viser et positivt avvik i juli på 1 mill, hittil i år er avviket positivt med 4,9 mill. Dette skyldes i hovedsak den generelle rentenedgangen. Prognose Helse Finnmark har utarbeidet tiltak for 108 mill. mot opprinnelige 80 mill., dvs 28 mill. mer enn opprinnelige tiltak. Foretaket har av forsiktighetshensyn justert årsprognosen med 10 mill., fra 35,6 mill. til 25,7 mill.. Det er en forventning at det oppnås estimert effekt av tiltakene, men det foreligger en risiko særlig knyttet til inntekter og lønnskostnader. Som følge av at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok er forsinket i fht. opprinnelig plan, vil det bli mindre kostnader her enn budsjettert. Det forutsettes at dette vil dekke opp for økte gjestepasientkostnader rus og derfor justeres ikke prognosen selv om kostnaden nå forventes å bli høyere. Pasientreisekostnadene har en økende tendens. Avtalen på landeveistransport forventes imidlertid å være på plass fra høsten, og forventes å gi en positiv effekt. I tillegg forventes etablering av pasientreisegruppa å gi effekt i form av økte ressurser knyttet til samordning, rekvisisjonsskriving og reisebestilling og dermed holde transportkostnadene innenfor budsjettert nivå. Gjennomføring av tiltak Helse Finnmark har utarbeidet forbedringstiltak for 108,9 mill. kr. forventet effekt er 87%. REALISERT OMSTILLING 2009 Juli Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 7 % 66 % Pr. juli estimerer Helse Finnmark å ha gjennomført 66% av tiltakene. Helse Finnmark har fortsatt et høyt fokus på gjennomføring av iverksatte tiltak. 6

15 Likviditet og investeringer Trekkrammen er på 450 mill, mens disponibel saldo per var på 38 mill. Likviditeten er noe bedret, dette skyldes hovedsakelig et lavere investeringsnivå i Helse Finnmark. Investeringsbudsjett 2009 Justert ramme Investert pr juli Rest ramme Investeringer Ambulanser Renovering Kirkenes sykehus Drift (brann) Med.tekn.utstyr Diverse utstyr Egenkaptal KLP Kronikersatsing Sum ramme Omst.midler Funduskamera Hammerfest Omst.midler Resirkulering BHM Omst.midler skiftestue bedre logsistikk Sum omstillingsmidler Luftsmitteisolat Kirkenes Pasienttransport Hammerfest Rehabilitering pasientventerom Sum Sysselsettingspakke Oppgradering Psykiatri bygg Sum oppgrad Psykiatri bygg DIPS oppgradering Digetal lab Karasjok Sum prosjekter Justert investeringsramme / investert Innvilget ramme Differanse Helse Finnmark har en total investeringsramme på kr. 41 mill., hvorav 16,9 mill er investert per juli. I tillegg benyttet foretaket 8,6 mill. av 2009-rammen i Totalt er 25,5 mill. av total ramme på 41 mill. benyttet pr. juli. Det var satt av 5 mill. til investering i 5 nye ambulansebiler. Rammen er oversteget med ca 1 mill. pga høyere kostnad pr. bil enn først antatt. Det foreligger ingen signaler på at øvrige prosjekter skal overskride rammen. Prosjekter knyttet til sysselsettingspakken er iverksatt ved at det er inngått avtale med rådgivende ingeniører som har startet prosesser knyttet til ulike prosjektene. Kontormodulen til pasientreisegruppa er påbegynt vil stå ferdig i slutten av august. 7

16 Personal Bemanning Juli Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Hittil i år/juli Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Månedsverkene for juli lå på månedsverk, noe høyere sett i forhold til I samme periode i 2008 lå man noe etter med registrering av variabel lønn i forbindelse med ferieavvikling. Lønnskostnaden per ansatt ligger 14% over samme periode i Hittil i år ligger månedsverkene på månedsverk, dette er noe høyere enn samme periode Lønnskostnadene ligger ca 5% over nivået hittil i Sykefravær Sykefraværet for juni viser 8,1%. Sammenlignet med fjoråret var sykefraværet i juni 10,1%. Vi ser med andre ord en reduksjon i fraværet. Hittil i år er sykefraværet 9%. Dette viser en fortsatt god trend, og at arbeidet med å få redusert sykefraværet gir effekter. 8

17 Aktivitet Somatikk DRG aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk KS 2009 Klinikk KS 2008 Klinikk KS 2007 Klinikk HS 2009 Klinikk HS 2008 Klinikk HS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Pr. juli Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons. DRG poeng Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Endring Antall heldøgnsopphold ligger 384 opphold under plantallene. I forhold til 2008 har man en nedgang på 93 opphold. Dagbehandling ligger 125 behandlinger under plantall, men i forhold til 2008 har vi en økning på 210 opphold. Polikliniske konsultasjoner ligger 2082 konsultasjoner under plantall, og 1341 under samme periode i DRG poeng ligger 515 poeng under plantall, og 121 poeng under tallene i Avviket skyldes lavere DRG-poeng ved de kirurgiske legeavdelingene ved begge sykehusene, og ved medisinske leger ved klinikk Hammerfest. Oppsummert ligger aktiviteten under plantall. Sett i forhold til 2008 er ligger dagsoppholdene over nivået i 2008, mens øvrig aktivitet er redusert i forhold til

18 Psykisk helsevern Pr. juli OPPNÅDD 2008 OPPNÅDD 2009 PLANTALL 2009 AVVIK Avvik I % Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) ,09 % Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) ,87 % Polikliniske kons. Barne- og ungd.psyk (BUP) ,58 % Antall liggedøgn i VPP har en økning på 856 døgn i forhold til 2008, men ligger samtidig under plantallene med 517 døgn. Polikliniske konsultasjoner ligger på for klinikken, noe som gir en økning på 494 konsultasjoner i forhold til I forhold til plantallene ligger man også over med 88 konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner i forhold til 2008 viser 814 færre konsultasjoner i 2009 og ligger under med i forhold til plantallene. Årsaken ligger hovedsakelig i at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok ikke står ferdig ennå, samtidig som foretaket har hatt færre psykologer i virksomhet i 2009 enn samme periode Rusomsorg Pr. juli PLANTALL 2009 AVVIK Antall liggedøgn døgnbehandling Antall liggedøgn i rusomsorgen ligger per juli på døgn. Noe som er 211 liggedøgn over samme tidspunkt i 2008 og 103 liggedøgn over plantall. Til tross for økt antall liggedøgn øker gjestepasientkostnader rus betydelig første halvår i 2009 sett i fht. samme periode året før. 10

19 Økonomirapportering til eier 2009 Helse Finnmark Velg periode her: Juli Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat vs fjorårets resultat Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2008 Endring i % Årsbudsjett 2009 Årsestimat 2009 per Juli Avvik i kr Årsresultat 2008 Estimat -09 vs resultat - 08 Endring i % Basisramme % % % % ISF egne pasienter % % % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % % Polikliniske inntekter % % % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % % Andre øremerkede tilskudd % % % % Andre driftsinntekter % % % % Sum driftsinntekter % % ,2 % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % % Kjøp av private helsetjenester % % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % % % Lønn til fast ansatte % % % % Vikarer % % % % Overtid og ekstrahjelp % % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % % Annen lønn % % % % Avskrivninger % % % % Nedskrivninger % % 0 0 % % Andre driftskostnader % % % % Sum driftskostnader % % ,1 % ,1 % Driftsresultat % % % % Finansinntekter % % % % Finanskostnader % % % % Finansresultat % % % % Ordinært resultat % % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % % Ekstraord kostnader % % 0 0 % % Skattekostnad % % 0 0 % % (Års)resultat % % % % Teoretisk prognose (res + bud) diff Avvik må forklares i direktørens kommentarer Konklusjon: Forventer en negativ utvikling i forhold til budsjettet for de resterende månedene

20 Resultat- og estimatutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Periodisert estimat Resultat 2008 Resultatutvikling vs estimatendring Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert estimatendring

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. FEBRUAR 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Hilde Søraa Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS 2009 Det innkalles herved til styremøte mandag 23. mars 08.30-11.30. Møtet avholdes på SAS hotell i Bodø.

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS 2009 Det innkalles herved til styremøte mandag 23. mars 08.30-11.30. Møtet avholdes på SAS hotell i Bodø. Styreleder Ketil Holmgren 16.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ole I. Hansen (for Ane Kokkvoll) Øyvin Grongstad

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø.

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø. Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER Administrasjonen Styreleder Ketil Holmgren 27.august 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Evy

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 65/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1.-2. JUNI

INNKALLING TIL STYREMØTE 1.-2. JUNI Styreleder Ketil Holmgren 25. mai 2010 Nestleder Irene Skiri Ole I. Hansen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Anita Johnsen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ane Kokkvoll Ally Nyheim Ulf Syversen Brukerutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER Styreleder Ketil Holmgren 6. desember 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Torfinn Reginiussen Staal Nilsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Evy

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Månedsrapport 5-2013

Månedsrapport 5-2013 HelseFinnmark Månedsrapport 5-2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 17 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid antall dager... 4 Andel fristbrudd for rettighetspasienter...

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Referat fra drøftingsmøte 23. juni 2009.

Referat fra drøftingsmøte 23. juni 2009. HMS-rådgiver Referat fra drøftingsmøte 23. juni 2009. Til stede: Eva Håheim Pedersen, adm. dir. Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef Ståle Ackermann, klinikksjef Kirkenes Vigdis Kvalnes, ass. klinikksjef Hammerfest

Detaljer

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. oktober 2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 53/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 3. desember 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Brukerutvalget

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 29. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 29. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011 Til stede: Meldt forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen (tom sak 27/2011) Ragnhild L.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Månedsrapport 10-2012

Månedsrapport 10-2012 HelseFinnmark Månedsrapport 10-2012 Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet Trude Jensen 14.11.2012 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 5 Resultat... 5 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader...

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 3.12.29 Emne: Rapportering per. november 29 Generelt Denne rapporten er basert på rapportering frå helseføretaka

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Personalavdelingen Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Møtet ble avholdt pr telematikk Hammerfest-Alta-Kirkenes. Tilstede: Arbeidsgiversiden: Eva H. Pedersen, adm. dir., Erik Fjeldstad,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Møtedato: 21.02.2014 Møtested: Sandnessjøen Innledning Resultat Resultatet for desember er positivt og viser et overskudd på 5,1 mill.kr noe som gir et negativt

Detaljer

Virksomhetsrapport 4/2015 Finnmarkssykehuset HF

Virksomhetsrapport 4/2015 Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Trude Jensen, 78 42 11 14 Hammerfest, 19.5.2015 Saksnummer 32/2015 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef Møtedato:

Detaljer

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for april 2012 som oppsummerer resultatene fra en

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Månedsrapport 11-2012

Månedsrapport 11-2012 HelseFinnmark Månedsrapport 11-2012 Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet Trude Jensen 14.12.2012 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Driftsinntekter... 4 Driftskostnader...

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer