INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2009 Det innkalles herved til styremøte tirsdag 8. september Møtet avholdes på Rica Ishavshotel i Tromsø. Foreløpig saksliste: Sak 42/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 43/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 25. juni Sak 44/2009 Resultat- og tiltaksrapport per juli Sak 45/2009 Regjeringens tiltakspakke: status tiltak innenfor område klima og miljø. Sak 46/2009 Hovedlinjer budsjett 2010, Helse Finnmark HF. Sak 47/2009 Status strategiplan for Helse Finnmark HF. Sak 48/2009 Referatsaker. Sak 49/2009 Evt. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Dan S. Andersen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 31. august 2009 Møtedato: 8. september 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Dan Sølvfester Andersen Sak nr: 43/2009 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 25. juni 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 25. juni 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 25. juni 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Godkjenning av møteprotokoll av 25. juni 2009

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 25. JUNI 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Ally Nyheim Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Hilde Søraa Ane Kokkvoll Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Meldt forfall: Nestleder Irene Skiri Marte Vibstad Båtstrand Ulf Syversen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Påtroppende styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sak 36/2009 Innkalling og saksliste Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 37/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 3.juni 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 3. juni Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 3. juni Enstemmig vedtatt. 1

4 Sak 38/2009 Resultatrapport per mai 09 Tilrådning: Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med siste måneds kostnads- og likviditetsutvikling. 2 Styret i Helse Finnmark HF presiserer kravet til budsjettmessig balanse i 2009 og henviser til vedtak i styresak 39/ Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med siste måneds kostnads- og likviditetsutvikling. 2 Styret i Helse Finnmark HF presiserer kravet til budsjettmessig balanse i 2009 og henviser til vedtak i styresak 39/2009. Enstemmig vedtatt. Sak 39/2009 Utredning av supplerende tiltak budsjett 2009 Tilrådning: Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med at tiltaksgjennomføringen er høy, og at kostnadene har en positiv utvikling. 2. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning at omstillingsutfordringen i 2009 har økt med 33 mill., men understreker at målet om økonomisk balanse ligger fast. 3. Styret i Helse Finnmark HF ber Direktøren gjennomføre tiltakene som de foreligger i saksutredningen. Styret ber videre Direktøren utrede og risikovurdere supplerende tiltak som følge av pågående arbeid knyttet til sammenligning av kostnader i Helse Nord RHF. 1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med at tiltaksgjennomføringen er høy, og at kostnadene har en positiv utvikling. 2. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning at omstillingsutfordringen i 2009 har økt med 33 mill., men understreker at målet om økonomisk balanse ligger fast. 3. Styret i Helse Finnmark HF ber Direktøren gjennomføre tiltakene som de foreligger i saksutredningen. Styret ber videre Direktøren utrede og risikovurdere supplerende tiltak som følge av pågående arbeid knyttet til sammenligning av kostnader i Helse Nord RHF hensyntatt beredskap, desentralisert tjenestetilbud og samhandling med kommunene. Styremedlem Ally Nyheim erklærte seg inhabil til tiltaket gjeldende tillitsvalgtes ressurs under stab/støtte. Punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt, punkt 3 vedtatt med 7 mot 1 stemme. Protokolltilførsel av styremedlem Ally Nyheim: For de nye tiltakene i punkt 3 må det vurderes om de vil gi økonomisk effekt og det må gjøres risikoanalyser for de ansatte i stab/støtte og prehospital avdeling før tiltak vedtas. 2

5 Sak 40/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF 28. mai Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 23. juni Protokoll fra møte i FAMU 18. juni 2009 Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt. Sak 41/2009 Evt. 1. Styremøter i Helse Finnmark HF i 2010 endring av møtedato 2. Styreleder orienterte styret om e-post aksjon igangsatt den 23. juni av Fagforbundet og Delta. Aksjonen ble trukket tilbake den 24. juni. Møtet ble avsluttet klokken 13:00. Neste styremøte avholdes i Tromsø 8. september Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Dan S. Andersen Referent 3

6 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. august 2009 Møtedato: 8. september 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 44/2009 Navn på sak: Resultat- og tiltaksrapport per juli Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med de siste måneders økonomiske utvikling 2. Styret er fornøyd med at Helse Finnmark i stor grad ser ut til å lykkes med tiltaksgjennomføringen 3. Styret krever at resultatmål på -10 mill. kr oppnås og ber om at nye tiltak fortløpende utarbeides dersom allerede vedtatte tiltak ikke gir forventet effekt. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Månedsrapport Helse Finnmark HF juli ØBAK økonomianalyse 4. ØBAK tiltak grunnlag Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Resultat- og tiltaksrapport per juli 2009.

7 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresak 44/2009 Økonomi- og tiltaksrapportering juli 2009 Bakgrunn Styrets behandling av månedsrapport juli og tiltak Resultat Helse Finnmark har et budsjettavvik på 1,6 mill. i juli, og et akkumulert avvik på 24,1 mill. pr juli. Dette representerer en resultatforbedring på 20 mill. sammenlignet med juli Det er gjennomført omstillingstiltak for 53 mill. pr. mai, men driftskostnadene er likevel 16,7 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak lønnskostnader som er 9,3 mill. over budsjett. Flere tiltak knyttet til reduserte lønnskostnader forventes å gi effekt 2 halvår. Varekostnadene avviker med 4,7 mill. hittil i år, hovedsakelig som følge av betydelig økning i gjestepasientkostnader i Rusomsorgen. Driftsinntektene er pr. mai 12,3 mill. lavere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forventet. Årsprognosen er av forsiktighetshensyn vurdert til 25,7 mill. I Helse Nords styresak 67/2009 Økonomirapport og justerte Helse Nord Det er et kontinuerlig fokus på å få effekt av igangsatte tiltak, Likviditet Som følge av et lavt investeringsnivå, er likviditeten bedret de siste månedene. Det er gjennomført investeringer på 25,5 mill. av et budsjett på 41 mill. Tiltak knyttet til omstillingsmidler og sysselsettingspakken er iverksatt. Personal Helse Finnmark arbeider med å få ned årsverksforbruket ved å ha et høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Antall månedsverk var i juli månedsverk høyere enn juli Sykefravær Sykefraværet er fortsatt høyt med 8,1%. Dette er imidlertid en nedgang sammenlignet med juni året før som var på 10,1%. Pr. første halvår har Helse Finnmark hatt en reduksjon i sykefravær på 1,1%-poeng. Aktivitet Aktivitet i somatikken er redusert sammenlignet med 2008 både når det gjelder polikliniske konsultasjoner og DRG-poeng, samtidig er aktiviteten lavere enn planlagt. I Psykisk Helsevern er antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner BUP lavere enn planlagt. Polikliniske konsultasjoner VPP er ligger noe over planlagt aktivitet pr. juli. I Rusomsorgen er aktiviteten økt fra året før, og Helse Finnmark ligger over plantall pr. mai 2009.

8 Vurdering Det økonomiske resultatet er betydelig bedret sammenlignet med fjoråret, men driften er ikke i balanse. Fortsatt er utfordringen å få effekt av tiltak knyttet til sykefravær, vikarer- og overtidsforbruk. Totalt går sykefraværet ned noe som betyr at arbeidet med sykefraværet er riktig satsning. I tillegg er det viktig å holde fokus på at økt aktivitet i andre halvår ikke skal medføre økte kostnader i andre enden. Årsprognosen er justert til 25 mill. Styret i Helse Nord har i styresak 67/2009 Økonomirapport nr og justert Helse Finnmarks styringsmål til 10 mill. kr. Helse Finnmark har utarbeidet tiltak for 109 mill. Det er et stort press på gjennomføring av tiltak for å tilpasse driften til rammene.

9 Månedsrapport juli 2009 Innhold Økonomi... 3 Resultat... 3 Funksjonsregnskap... 5 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader... 5 Finansposter... 6 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer...7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 8 Aktivitet... 9 Somatikk... 9 Psykisk helsevern Rusomsorg Utarbeidet av; Økonomirådgiver Inger M. Kongsbak

10 Oppsummering av utvikling Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er 515 DRG-poeng lavere enn planlagt. Helse Finnmark har et negativt avvik i juli på 1,6 mill. kr. Avviket hittil i år er på 24 mill. kr. Avviket skyldes lavere ISF-inntekter i fht plantall. Samtidig ser vi en tendens til bedre kontroll i forhold til kostnadene, som denne måneden viser et positivt avvik. Trenden med kostnadskontroll ved intensivavdelingene ved begge sykehusene fortsetter også i juli, og ligger hittil i år i balanse. Ved de medisinske sengeposter ved begge sykehusene har vi fortsatt utfordringer knyttet til høyt belegg i tillegg til mange dialysepasienter i Kirkenes. Helse Finnmark har høyt trykk på gjennomføring av iverksatte forbedringstiltak. Utfordringen fremover ligger i å hente inn sviktende inntekter og foretaket har iverksatt aktivitetsvridning fra generell kirurgi til mer ortopedi og ØNH som forventes å ha effekt utover høsten Helse Finnmark holder fortsatt sykefraværet på et betydelig laver nivå i 2009 sammenlignet med året før. For juni 2009 er sykefraværet på 8,1% mot 10,1 i juni Pr. juni er sykefraværet 9%. Antall månedsverk i juni er ikke redusert i fht. året før, likevel lykkes foretaket med å redusere antall dyre overtidsmånedsverk til fordel for flere faste månedsverk. Likviditeten i foretaket viser en bedring. Investeringsrammen er på 42 mill., 25,5 mill. av rammen er benyttet. 2

11 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose pr. juli Regnskap pr. Regnskap pr. Budsjett pr. Tall i hele 1000 juli 2008 juli 2009 juli 2009 Avvik pr. juli Årsbudsjett Prognose inntekt Varekostnader Lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Finansposter Sum driftsutgifter Resultat Budsjettavvik sammenlignet med året før Tall i hele 1000 Juli 2009 Pr Juli 2008 Pr Resultat Budsjett Avvik Avviket i juli ble negativt med 1,6 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 24,1 mill. Sammenlignet med 2008 er dette en forbedring på 1 mill. Inntektene per juli viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 12,3 mill. I forhold til 2008 har inntektene økt med 70,6 mill. ISF inntektene ligger under budsjett med 9,6 mill., mens andre inntekter ligger under med 2,7 mill. Varekostnaden viser et negativt avvik per juli på ca 4,7 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere gjestepasient kostnader rus i forhold til budsjett. Lønnskostnadene viser et negativt avvik per juni på 9,3 mill. Positivt avvik på 4,9 mill. på finansposter skyldes lavere rentenivå i 2009 i forhold til Avvikene i juli fordeler seg slik: Tall i hele 1000 Avvik juli Avvik hittil i år Adm Pasienttransport Psykisk Helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Prehospital avdeling Drift Boligforvaltning Sum Administrasjon har et positivt avvik på 5,2 mill hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig lavere rentekostnader. 3

12 Pasienttransport viser et positivt avvik hittil i år på 0,5 mill, en forbedring på 1, 5 mill fra forrige måned. Årsak er at flere reiser som gjelder juli ble bestilt og betalt i juni, avdelingen har også klart å holde budsjett til tross for prisstigning på drosjetransport på 9% i 2009, noe en ikke hadde forutsett i budsjettet. Psykisk Helsevern og rus har et positivt avvik i juli på 0,3 mill, mens avviket hittil i år er positivt med 0,1 mill. Klinikk Hammerfest har i juli et negativt avvik på kr. 1,0 mill., som i hovedsak skyldes lavere ISF-inntekter i forhold til budsjett. Avviket hittil i år er 8,9 mill, avvikene skyldes lavere ISF-inntekter og høyere lønnskostnader enn budsjettert. De avdelingen som har det største overforbruket er medisinsk,- og barne sengepost og spesialistpoliklinikken i Karasjok. Årsak til avvik for sengepostene er lønnskostnader, innleie av vikarer for å dekke opp sykefravær, overtid og til tider høyere belegg, mens det for poliklinikken i Karasjok er inntektene som er lavere enn budsjett. Trenden for intensivavdelingen er fortsatt positiv og avdelingen er tilnærmet balanse. Klinikk Kirkenes har et negativt resultatavvik på 3,8 mill i juli og hittil i år et negativt avvik på 12,5 mill. Avviket skyldes bl.a. svikt i inntekter på 3,9 mill hittil i år, i hovedsak ISFinntekter. Varekostnaden viser et negativt avvik på 1,7, som i hovedsak skyldes høyere innleie av leger enn planlagt. Også lønnskostnadene viser et negativt avvik, denne på 6,2 mill. Dette skyldes overforbruk av overtid og innleie av vikarer. De største avvikene ligger på medisinske og kirurgiske leger, totalt 4,8 mill. hittil i år. Dette er overforbruk på lønn og innleie av leger. Medisinsk sengepost har et avvik hittil i år på 2,5 mill, også dette overforbruk på lønn. Prehospital avdeling har et negativt avvik i juli på 850, som i hovedsak skyldes overtid. Hittil i år er avviket negativt med 4,2 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid. Driftsavdelingen har et positivt avvik i juli på 0,7 mill., men har et negativt avvik hittil i år på 3,1 mill. Avviket knyttet seg i all hovedsak til byggvedlikehold og vedlikehold/kjøp av medisinteknisk utstyr. Eiendomsforvaltningen har hittil i år et negativt avvik på 1,1 mill, som i hovedsak skyldes svikt på leieinntekter. 4

13 Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per Andel av totale driftskostnader funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009 Sum Somatikk 59,0 % 58,5 % 59,3 % 59,1 % Sum Psykisk helse 16,2 % 16,7 % 17,4 % 17,5 % Sum Rusomsorg 1,5 % 2,2 % 1,7 % 2,2 % Sum Prehospitale tjenester 21,0 % 21,6 % 20,3 % 20,0 % Det er budsjettert med 59,3% andel av totale driftskostnader hittil i år i Somatikk. Dette er en Sum Personal 2,3 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % høyere andel sett i forhold til forbruk i Resultatmessig ligger vi 0,8% under budsjett. Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % R = regnskap JB = justert budsjett I Klinikk Psykisk helsevern er det budsjettert med 17,4% andel av totale driftskostnader i 2009, noe høyere enn forbruk i Dette er i tråd med krav om økt aktivitet på området. Avviket i forhold til budsjett hittil i år er negativt med 0,7% Hovedårsaken til avvik i fht. budsjett er at Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok ikke er på plass. I rusomsorgen ligger budsjettet på 1,7% hittil i år og 2,2% totalt, også her en høyere andel sett i fht Hittil i år har man oppnådd 2,2%. Høyere forbruk enn budsjettert skyldes hovedsakelig at gjestepasientkostnadene ligger betydelig over budsjett. Prehospitale tjenester har budsjettert med 1,2% andel av driftskostnadene både hittil i år og totalt for Forbruket hittil i år er på 1%, en forbedring i forhold til tidligere måneder hvor man har vært over budsjett. Driftsinntekter Driftsinntektene viser et avvik hittil i år på 12,3 mill. Dette skyldes i hovedsak svikt i ISF inntektene i forhold til plantall, totalt 9,6 mill lavere enn budsjett. I forhold til plantall ligger DRG-poengene under med 515 poeng hittil i år, dette alene utgjør ca 7 mill. Når det gjelder Dyre legemidler er ISF inntekten 3 mill lavere enn budsjettert, noe som har naturlig sammenheng med lavere kostnader i forhold til budsjett med 1,7 mill. Andre inntekter ligger under med 4,1 mill, som i hovedsak skyldes leieinntektene på bolig som har et negativt avvik på 2,4 mill. Driftskostnader I juli viser driftskostnader ekskl. finanskostnader et totalt positivt avvik på 0,9 mill. Hittil i år er avviket negativt med 16,7 mill. Varekostnaden viser et overforbruk i juli på 0,9 mill, men avviket hittil i år er negativt med 4,7 mill som hovedsaklig skyldes kostnader på gjestepasienter i rusomsorgen. Lønnskostnadene har et negativt avvik på 0,5 mill. i juli, og et negativt avvik hittil i år på 9,3 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid og vikarer. 5

14 Andre driftskostnader viser et positivt avvik i juli på 2,3 mill, som i hovedsak skyldes lavere kostnader på pasienttransport. Hittil i år er avviket negativt på 2,3 mill. Avviket knytter seg i hovedsak til drift og vedlikehold av utstyr og bygg både i psykisk helsevern og somatikk. Finansposter Finansposter viser et positivt avvik i juli på 1 mill, hittil i år er avviket positivt med 4,9 mill. Dette skyldes i hovedsak den generelle rentenedgangen. Prognose Helse Finnmark har utarbeidet tiltak for 108 mill. mot opprinnelige 80 mill., dvs 28 mill. mer enn opprinnelige tiltak. Foretaket har av forsiktighetshensyn justert årsprognosen med 10 mill., fra 35,6 mill. til 25,7 mill.. Det er en forventning at det oppnås estimert effekt av tiltakene, men det foreligger en risiko særlig knyttet til inntekter og lønnskostnader. Som følge av at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok er forsinket i fht. opprinnelig plan, vil det bli mindre kostnader her enn budsjettert. Det forutsettes at dette vil dekke opp for økte gjestepasientkostnader rus og derfor justeres ikke prognosen selv om kostnaden nå forventes å bli høyere. Pasientreisekostnadene har en økende tendens. Avtalen på landeveistransport forventes imidlertid å være på plass fra høsten, og forventes å gi en positiv effekt. I tillegg forventes etablering av pasientreisegruppa å gi effekt i form av økte ressurser knyttet til samordning, rekvisisjonsskriving og reisebestilling og dermed holde transportkostnadene innenfor budsjettert nivå. Gjennomføring av tiltak Helse Finnmark har utarbeidet forbedringstiltak for 108,9 mill. kr. forventet effekt er 87%. REALISERT OMSTILLING 2009 Juli Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 7 % 66 % Pr. juli estimerer Helse Finnmark å ha gjennomført 66% av tiltakene. Helse Finnmark har fortsatt et høyt fokus på gjennomføring av iverksatte tiltak. 6

15 Likviditet og investeringer Trekkrammen er på 450 mill, mens disponibel saldo per var på 38 mill. Likviditeten er noe bedret, dette skyldes hovedsakelig et lavere investeringsnivå i Helse Finnmark. Investeringsbudsjett 2009 Justert ramme Investert pr juli Rest ramme Investeringer Ambulanser Renovering Kirkenes sykehus Drift (brann) Med.tekn.utstyr Diverse utstyr Egenkaptal KLP Kronikersatsing Sum ramme Omst.midler Funduskamera Hammerfest Omst.midler Resirkulering BHM Omst.midler skiftestue bedre logsistikk Sum omstillingsmidler Luftsmitteisolat Kirkenes Pasienttransport Hammerfest Rehabilitering pasientventerom Sum Sysselsettingspakke Oppgradering Psykiatri bygg Sum oppgrad Psykiatri bygg DIPS oppgradering Digetal lab Karasjok Sum prosjekter Justert investeringsramme / investert Innvilget ramme Differanse Helse Finnmark har en total investeringsramme på kr. 41 mill., hvorav 16,9 mill er investert per juli. I tillegg benyttet foretaket 8,6 mill. av 2009-rammen i Totalt er 25,5 mill. av total ramme på 41 mill. benyttet pr. juli. Det var satt av 5 mill. til investering i 5 nye ambulansebiler. Rammen er oversteget med ca 1 mill. pga høyere kostnad pr. bil enn først antatt. Det foreligger ingen signaler på at øvrige prosjekter skal overskride rammen. Prosjekter knyttet til sysselsettingspakken er iverksatt ved at det er inngått avtale med rådgivende ingeniører som har startet prosesser knyttet til ulike prosjektene. Kontormodulen til pasientreisegruppa er påbegynt vil stå ferdig i slutten av august. 7

16 Personal Bemanning Juli Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Hittil i år/juli Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Månedsverkene for juli lå på månedsverk, noe høyere sett i forhold til I samme periode i 2008 lå man noe etter med registrering av variabel lønn i forbindelse med ferieavvikling. Lønnskostnaden per ansatt ligger 14% over samme periode i Hittil i år ligger månedsverkene på månedsverk, dette er noe høyere enn samme periode Lønnskostnadene ligger ca 5% over nivået hittil i Sykefravær Sykefraværet for juni viser 8,1%. Sammenlignet med fjoråret var sykefraværet i juni 10,1%. Vi ser med andre ord en reduksjon i fraværet. Hittil i år er sykefraværet 9%. Dette viser en fortsatt god trend, og at arbeidet med å få redusert sykefraværet gir effekter. 8

17 Aktivitet Somatikk DRG aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk KS 2009 Klinikk KS 2008 Klinikk KS 2007 Klinikk HS 2009 Klinikk HS 2008 Klinikk HS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Pr. juli Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons. DRG poeng Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Endring Antall heldøgnsopphold ligger 384 opphold under plantallene. I forhold til 2008 har man en nedgang på 93 opphold. Dagbehandling ligger 125 behandlinger under plantall, men i forhold til 2008 har vi en økning på 210 opphold. Polikliniske konsultasjoner ligger 2082 konsultasjoner under plantall, og 1341 under samme periode i DRG poeng ligger 515 poeng under plantall, og 121 poeng under tallene i Avviket skyldes lavere DRG-poeng ved de kirurgiske legeavdelingene ved begge sykehusene, og ved medisinske leger ved klinikk Hammerfest. Oppsummert ligger aktiviteten under plantall. Sett i forhold til 2008 er ligger dagsoppholdene over nivået i 2008, mens øvrig aktivitet er redusert i forhold til

18 Psykisk helsevern Pr. juli OPPNÅDD 2008 OPPNÅDD 2009 PLANTALL 2009 AVVIK Avvik I % Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) ,09 % Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) ,87 % Polikliniske kons. Barne- og ungd.psyk (BUP) ,58 % Antall liggedøgn i VPP har en økning på 856 døgn i forhold til 2008, men ligger samtidig under plantallene med 517 døgn. Polikliniske konsultasjoner ligger på for klinikken, noe som gir en økning på 494 konsultasjoner i forhold til I forhold til plantallene ligger man også over med 88 konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner i forhold til 2008 viser 814 færre konsultasjoner i 2009 og ligger under med i forhold til plantallene. Årsaken ligger hovedsakelig i at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok ikke står ferdig ennå, samtidig som foretaket har hatt færre psykologer i virksomhet i 2009 enn samme periode Rusomsorg Pr. juli PLANTALL 2009 AVVIK Antall liggedøgn døgnbehandling Antall liggedøgn i rusomsorgen ligger per juli på døgn. Noe som er 211 liggedøgn over samme tidspunkt i 2008 og 103 liggedøgn over plantall. Til tross for økt antall liggedøgn øker gjestepasientkostnader rus betydelig første halvår i 2009 sett i fht. samme periode året før. 10

19 Økonomirapportering til eier 2009 Helse Finnmark Velg periode her: Juli Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat vs fjorårets resultat Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2008 Endring i % Årsbudsjett 2009 Årsestimat 2009 per Juli Avvik i kr Årsresultat 2008 Estimat -09 vs resultat - 08 Endring i % Basisramme % % % % ISF egne pasienter % % % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % % Polikliniske inntekter % % % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % % Andre øremerkede tilskudd % % % % Andre driftsinntekter % % % % Sum driftsinntekter % % ,2 % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % % Kjøp av private helsetjenester % % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % % % Lønn til fast ansatte % % % % Vikarer % % % % Overtid og ekstrahjelp % % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % % Annen lønn % % % % Avskrivninger % % % % Nedskrivninger % % 0 0 % % Andre driftskostnader % % % % Sum driftskostnader % % ,1 % ,1 % Driftsresultat % % % % Finansinntekter % % % % Finanskostnader % % % % Finansresultat % % % % Ordinært resultat % % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % % Ekstraord kostnader % % 0 0 % % Skattekostnad % % 0 0 % % (Års)resultat % % % % Teoretisk prognose (res + bud) diff Avvik må forklares i direktørens kommentarer Konklusjon: Forventer en negativ utvikling i forhold til budsjettet for de resterende månedene

20 Resultat- og estimatutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Periodisert estimat Resultat 2008 Resultatutvikling vs estimatendring Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert estimatendring

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer