Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krisesenteret i Sogn og Fjordane"

Transkript

1

2 Krisesenteret i Sogn og Fjordane Lokalisert i Florø 12 faste ansatte 9,7 årsverk Dekker heile Sogn og Fjordane Finansiert av kommunene i Sogn og Fjordane Rom for 13 kvinner 1 mann + barn

3 Lov om kommunale krisesentertilbud fra skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krav til tilbudet: - helhetlig tilbud - god kompetanse - universell utforming - sikkerhet, med krav om god fysisk sikring - tilbudet til menn skal være adskilt fra tilbudet til kvinner - skal være tilrettelagt for alle brukergrupper - tilrettelagt for barn - barnefaglig kompetanse -

4 Krisesenteret sitt tilbud Midlertidig botilbud for kvinner, menn og barn i en krisesituasjon Omsorg, trygghet, beskyttelse Råd og veiledning Telefonvakt hele døgnet /råd/veiledning på telefon Støtte og hjelp på brukerne sine egne premisser Gi oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. Ivareta barna som kommer til senteret. Hjelp til barna ut fra hvert enkelt barn sitt behov

5 Gratis rådgjeving frå våre advokatar. Dagtilbod, støtte og hjelp til personar som ikkje nyttar butilbodet Oppfølging av dagbrukarar. Oppfølging i re-etableringsfasa. Utadretta verksemd i form av informasjon om krisesentertilbodet Individuell og gruppe samtaletilbod sjølvhjelpsgruppe

6 Målgrupper Kvinner Menn Barn Eldre Mennesker med funksjonsnedsettelse Minoritetsfamilier Ofre for menneskehandel Ofre for tvangsekteskap Ofre for kjønnslemlestelse

7 Stort samfunnsproblem * Vold mot kvinner og barn er både et menneskerettighetsproblem og et problem for demokrati og deltagelse Seksuell trakassering, psykisk og fysisk vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med kvinner og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn i hele verden. Kvinner, uavhengig av hvor de lever, hvor gamle de er eller hvilken status de har, er utsatt for vold. Globalt sett har hver tredje kvinne vært utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av sin levetid. Det er en menneskerett å leve en hverdag uten frykt for vold, overgrep og ikke minst frykten for å bli drept.

8 Drap på kvinner Fra 2000 fram til 2010 ble ca.100 kvinner drept av sin samlivspartner/ ekspartner eller kjæreste KILDE: VG

9 --- Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge viser en undersøkelse gjennomført av NIBER og NTNU (mai 2005) Undersøkelsen viser at både menn og kvinner oppgir at de har vært utsatt for vold fra nåværende eller tidligere partner, men den volden kvinner blir utsatt for er langt grovere enn den volden menn oppgir seg utsatt for. En av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd at partner har anvendt våpen, tatt kvelertak eller banket hode mot gulv eller gjenstander. En av førti menn oppgir det samme. Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 % voldtektsforsøk En doktorgradstudie av Kjersti Alsaker ved universitetet i Bergen viser at 38 % av mishandlede kvinner får ikke lov av mannen å jobbe (2008) Forskning viser at mellom og eldre blir utsatt for vold hver år Mellom og kvinner går til en hver tid med voldsalarm i Norge 2604 anmeldte familievoldssaker i 2011, 75 % av sakene ble henlagt

10 Samfunnsøkonomiske kostnader I desember 2012 kom rapporten fra Vista Analyse som viser at den samfunnsøkonomiske kostnaden av vold i nære relasjoner ligger i området 4,5 mrd. til 6 mrd. kroner årlig. Vista analyse har konsentrert seg om de som i gruppa kvinner og barn er hardest ramma. Tap av inntektsmuligheter er den største utgiften, og er stipulert til 1,8-3,3 mrd. kroner årlig. De største enkeltkategoriene for å forhindre vold og bistå de utsatte utgjør 2 mrd. til 2, 4 mrd., og krisesentrene og barnevernet står for disse kostnadene. I Norge bor det ca. 5 millioner innbyggere. Dette tilsier at volden koster ca. kr. 1200, - pr innbygger pr år I Bergen bor det ca innbyggere. Vold mot kvinner og barn koster dermed byen kr pr år. I Oslo bor det ca innbyggere. Vold mot kvinner og barn koster dermed byen kr

11 . I Vista Analyse sin rapport konkluderer de med at det kan ligge potensielle besparelser med bedre forebygging av vold mot kvinner og barn, fange opp flere av de utsatte og å øke andelen av de som lykkes på vei tilbake til arbeids- og yrkesliv.

12

13 - Vold og overgrep mot eldre - Eldre personer fortjener respekt, ikke bare fordi de har bidratt med eller utrettet noe spesielt i livet, men fordi menneskets verdi er ukrenkelig uavhengig av alder, helse og yteevne

14 Omfang av vold mot eldre Med bakgrunn i studier som er gjort mener WHO at 4-6 % av eldre mennesker blir utsatt for vold og overgrep årlig etter at de fylte 65 år Lite forskning på området i Norge,- ingen undersøkelser som med sikkerhet kan si omfanget. Et stort samfunnsproblem og ingen grunn til å tro at Norge er bedre stilt enn andre land. Volden kan starte tidleg i samlivet og fortsette langt inn i alderdommen Volden kan komme med sjukdom i alderdommen Eldre overgrepsofre tar i liten grad kontakt med politi eller andre offentlige instanser. Vold mot eldre er et skjult problem med store mørketall.

15 Utfordringer Tabu og skambelagt Mangel på erkjennelse av overgrep mot eldre Mangel på årvåkenhet hos fastlege og/eller andre i det offentlige hjelpeapparatet Manglende tilbud om avlastning, institusjonsplasser og generell ressursmangel Benekting av overgrep hos offer og overgriper Vold og overgrep mot eldre er et samfunnsansvar

16 Definisjon av vold VOLD ER ENHVER HANDLING RETTET MOT EN ANNEN PERSON SOM GJENNOM DENNE HANDLINGEN SKADER, SMERTER, SKREMMER ELLER KRENKER, FÅR DENNE PERSONEN TIL Å GJØRE NOE MOT SIN VILJE ELLER SLUTTE Å GJØRE NOE DEN VIL. ( Per Isdal )

17 . Vold og overgrep i nære relasjoner er enhver handling eller unnlatelse begått innen familien av et familiemedlem som truer et annet familiemedlems kroppslige eller psykiske integritet eller personlige frihet, som fører til alvorlig skade på hans eller hennes personlige utvikling og/eller truer eller skader hans eller hennes finansielle sikkerhet. ( Europarådet rapport 1992) Overgrep mot eldre er en enkelt eller gjentatte handlinger, eller mangel på riktige handlinger, som skjer i ethvert forhold hvor det er en forventning om tillit, og som forårsaker skade på, nød eller lidelse for en eldre person. (Action on Elder Abuse, 1995) Overgrep er en sosial akt med minst to aktører, der den ene krenker den andres personlige grenser. Denne akten er overgrep dersom den blir fortolket og moralsk vurdert som illegitim (ikke tillatt) av den tredje part: vitnet. Stengte dører og knyttede never. ( Ida Hydle og Sigurd Johns. 1992)

18 Flere former for vold FYSISK VOLD PSYKISK VOLD SOSIAL VOLD MATERIELL VOLD ØKONOMISKE OVERGREP SEKSUELLE OVERGREP STRUKTURELLE OVERGREP

19 Fysisk vold Kan omfatte livstruende vold, slag, spark, knivbruk Bli holdt våken Fastbinding Dytting og kniping Innestenging og utestenging Hard i stell/hjelp av den eldre Kaster til - på, - eller etter den eldre Får ikke nok mat Overmedisinering

20 Psykisk vold Psykiske og emosjonelle overgrep i form av påføring av angst og kvaler Sjikane, mobbing Degraderende og ydmykende adferd Neglisjering av menneskelige behov Beskyldninger og utskjelling Plaget uten stans Utagerende sjalusi Bli snakka til og behandlet som et barn Urimelige og urealistiske krav til den eldre Trusler Isolering, - begrense bevegelsesfrihet Umyndiggjøring

21 Sosial vold Latterliggjøring Bli utstøtt Sosial avstand Rasisme Diskvalifisere mennesker, - kjønn rase

22 . Materiell vold - handlinger rettet inn mot ting eller gjenstander for å skremme - slå i dører eller vegger, knuse eller ødelegge gjenstander, - rive i stykker klær - kaste og rasere inventar - særlig hvis vedkommende tidligere har utøvd fysisk vold, vil den materielle volden virke skremmende og lammende. - for barn vil det å vokse opp i en familie der de stadig er vitne til materiell vold, være omtrent som å vokse opp i et minefelt der det stadig kan smelle

23 Økonomiske overgrep Ulovlig utnyttelse av økonomiske midler Tyveri av penger og verdisaker Stadige lån Salg av eiendeler eiendom Utpressing Tvunget til å kausjonere for evt. lån i bank Tvunget til å stille pant i egen bolig Tømt kjøleskap - medisinskap

24 Strukturelle overgrep * Personen blir fratatt kontrollen over egne penger * Personen tvinges til å dele rom med andre Individuelle behov bli ikke ivaretatt Blir behandlet som barn, krenkende adferd fra personalet Den eldre blir nektet vanlige rettigheter som for eksempel å ha et kjærlighetsforhold, nyte alkohol, stemme ved valg Omsorgssvikt, forsømt, ikke fått nødvendig hjelp - kan gi alvorlige konsekvenser hos eldre som ikke er i stand til å utføre alle nødvendige gjøremål

25 Seksuelle overgrep Enhver form for uønsket seksuell kontakt Tvinge til å se porno Tvinge til seksuelle aktiviteter Beføling Slibrigheter og nærgående oppførsel Voldtekt Eldreporno

26 Offer En person som alene eller sammen med andre har lidt skade, herunder fysisk eller psykisk skade, følelsesmessige lidelser, økonomisk tap eller betydelig svekkelse av sine grunnleggende rettigheter som menneske. Kvinner mer utsatt enn menn Menn er mer utsatt med økende alder

27 Voldsutøver Ektefelle / samboer / kjæreste Voksne barn Svigerbarn Barnebarn Andre slektninger Nære personer Institusjoner Helsepersonell

28 Utøvere ( NKVTS) Barn 50 % Ektefelle 26 % Nabo/kjente 14 % Andre 10 % Fysisk vold 36,6 % Psykisk vold 73,3 % Økonomisk vold 20 % Strukturell vold 10 %

29 Vanlige offer-reaksjoner etter dramatiske og truende opplevelser Uvirkelighetsfølelse Angst Gjenopplevelse av det som har skjedd Søvnproblemer og mareritt Forsøk på å isolere seg og glemme Kroppslige reaksjoner som skjelving, svette, hodepine, hjerteklapp, kvalme, magesmerter og svimmelhet (Post Traumatic Stress Disorder)

30 . Den eldre føler skyld Tør ikke fortelle det ser ingen andre alternativer. Svært tabubelagt Den utsatte beskytter overgriper Eldre blir lettere skadet når de blir utsatt for overgrep på grunn av de generelle fysiske aldersforandringene Høyere dødelighet hos voldsutsatte eldre enn andre eldre De følelsesmessige og sosiale påkjenningene er store fordi mange etter etter hvert blir avskåret fra familie og venner Uansett om de eldre blir utsatt for overgrep fra ektefeller, barn, bekjente eller hjelpesystemet, så vil overgrep medføre alvorlige psykiske skader Utryggheten som er knytta til utøving av fysiske overgrep, er en stor påkjenning Konstant frykt

31 Konsekvenser av vold og overgrep Lavt selvbilde Angstproblemer Konsentrasjonsproblemer Problemer med hukommelse Depresjoner Søvnproblemer Traumer Stort forbruk av medisiner og alkohol Selvmordstanker/selvmordsforsøk Frykt Skyld og skamfølelse Isolasjon Indre og ytre fysiske skader Drap

32 Nasjonalt formidlingssenter i geriatri viser studier at eldre mennesker som blir utsatt for overgrep fikk redusert - Levetiden og Livskvaliteten sammenlignet med de som ikke ble utsatt for overgrep -

33 Årsaker til strukturelle overgrep kan være: Regler og rutiner blir viktigere enn individuelle behov Utilgjengelighet Ansvarsfraskrivelse og dårlig organisering Skjeve maktforhold mellom tjenesteyter og tjenestemottaker Manglende mulighet til å påvirke egen situasjon Lite faglig kvalifisert personale Personalet har lite støtte fra ledelsen Personalet gis utilstrekkelig, eller mangler veiledning Lav selvtillit hos personalet Personale som arbeider isolert For lav bemanning Holdninger

34 Årsaker til vold og overgrep i nære relasjoner kan være: Fysisk, mentalt og økonomisk stress og svak mestringskapasitet hos omsorgsgiver Den eldre stiller store krav til omsorg og pleie. Totalansvaret kan synes uoverkommelig, ingen løsning i sikte Familievold som innlært atferd. Konflikter i familien har vært løst ved voldsbruk. Rusproblemer hos voldsutøveren Psykiske problemer/personlighetsavvik Demens eller annen sykdom Mangel på innlevelse/empati

35 Risikosituasjoner Eldre mennesker, spesielt enker, som bor sammen med voksent barn med sosiale/psykiske problemer Rusmiddelmisbruk og/eller kriminalitet hos pårørende Alvorlige konflikter med pårørende Ektepar hvor den ene lider av senil demens og får lite hjelp

36 Barrierer for å søke hjelp Individuelle faktorer som lav selvfølelse, tapsopplevelser, fysisk skrøpelighet, eller en oppfatning av at overgrepene ikke er alvorlige nok til at tiltak vil bli satt i verk. Frykter konsekvensene av eventuelle tiltak og er engstelig for å bli isolert og ensom, ikke bli trodd, å sjøl bli syndebukk. Bringe skam over familien. At overgrepene skal bli verre Urolig for overgriper si helse Oppfatninger av hjelpeapparatet si rolle Frykt for egen trygghet Redd for at overgriper skal bli straffa

37 . - De fleste eldre karakteriserer bare fysisk vold og truslar som overgrep. - Det samme er også fremtredende i tjenesteapparatet som er forsiktige når det gjeld begrepet overgrep mot eldre. - Snakker om familieproblemer, mobbing, gjensidig trakassering, eller som en vanskelig sak når det egentlig er vold det er snakk om vold - Eldre ser på overgriper som offer og ikke seg selv, særlig når det er sønn/datter som er utøver - Synes synd på utøveren - Føler seg forplikta til å ta vare på vedkommende. - Forklarer adferden som arvelige sykdommer som ligger utenfor overgriper sin kontroll - Behov for årsaksforklaringer - Ved overgrep i parforhold likhetstrekk med yngre - Blir i forholdet pga. barna også når barna er voksne

38 70% av respondentene i en studie som ble gjort sa seg enig i følgende utsagn: NÅR ET ELDRE MENNESKE UTSETTES FOR OVERGREP ELLER OMSORGSSVIKT SKAL IKKE PERSONER UTENFOR FAMILIEN INVOLVERE SEG. Når en nabo vet at et eldre menneske blir utsatt for overgrep eller omsorgssvikt av et familiemedlem bør ikke naboen melde det til slike instanser som hjemmetjeneste, sosialomsorgen eller politi Privat problem?

39 Vi skal bry oss! Vi kan øke vår egen bevissthet rundt overgrepsproblematikken Vi kan/bør søke økt kunnskap om temaet Vi kan ha større oppmerksomhet rettet mot eldre som kan være i risikogrupper/kartlegge risikosituasjoner Vi kan ha større oppmerksomhet rettet mot pårørende til demente, som kan være i risikogruppe Være mer tilstede sammen med den eldre (være i posisjon for observasjoner) Vi må ha evne til å observere, bygge tillit og relasjonar Vi kan stille spørsmål til de eldre som kan åpne opp for å samtale om temaet overgrep. Akseptere at det er en del av vårt ansvar Samarbeidet mellom ulike instanser må bli bedre Sterkere involvering fra helse og omsorgstjenestene må til

40 Hvordan avdekke vold? Det kan være vanskeligere å avdekke overgrep mot eldre enn mot barn. Mer isolerte og mindre synlige Generelt er overgrepsoffer - også eldre - ofte avhengig av hjelperen/overgriperen Offeret vil i mange tilfelle være lojal - også mot den personen som utsetter han eller henne for overgrep. Høy alder gir økt sårbarhet fysisk, psykisk og sosialt Normale aldersforandringer kan maskere eller ligne på skader som skyldes fysisk vold

41 Symptomer kan være Depresjon, forvirring, angst og søvnløshet Spiseproblem og vekttap Ulike forklaringer på en hendelse Misforhold mellom skader og forklaring av årsaker Sosial isolasjon/tilbaketrekning Fall og benbrudd Uforklarlige økonomiske problemer Blåmerker, brennmerker Endringer i den eldre sin økonomi, overføringer eller uttak til familie eller andre Mangel på nødvendige personlige eiendeler som vedkommende skulle ha økonomi til

42 . * Hyppig legebesøk og utskriving av medikamenter hos lege Feilernæring uttørking ustelt Hjelpeløshet, håpløshet, resignasjon? * Selvmotsigende uttalelser Avvikende * Unngår kontakt med omsorgsgiver fysisk med blikket eller verbalt

43 . Tegn på seksuelt misbruk Uvanlig fokus på seksualitet Endring av adferd Magesmerter Vaginal rektal blødning Hyppige infeksjoner Undertøy fillete, flekkete, blodig

44 . Tegn på økonomisk overgrep Uvanlige uttak av penger - kredittkort Uvanlig pengebruk Endre testamentet * Nye venner Eiendeler er blitt borte Kan ikke finne smykker, sølvtøy etc Dårlig råd uten forklarlig grunn Vanskjøtsel av seg selv tenner etc

45 Samtalen som verktøy for å avdekke overgrep mot eldre Skap tillit og godt klima for samtalen med den eldre. Ved mistanke still enkle spørsmål Var det noen som gjorde dette mot deg? Vær konkret og varsom Hva har skjedd med deg, kan du fortelle meg det? Er det noe vondt som har hendt deg? Blir du truet? Er du blitt slått? Er du redd for noe? Føler du deg trygg i hjemmet ditt? Du kan fortelle det til meg, jeg skal prøve å hjelpe deg Dette er ikke din skyld at det er slik. Det er andre som har opplevd noe lignende og som har fått hjelp

46 . Er det noen som er sinte eller irriterte på deg eller truer deg? * Er det noen du kjenner som du er redd for? Hva skjer når du og den som hjelper deg er uenige? Hvordan er en vanlig dag for deg? Er det noen som disponerer pengene dine uten at du har gitt tillatelse?

47 Hvordan hjelpe Hjelpen må være på den eldre sine premisser Bli enig med den eldre hvem du kan snakke med Be om samtykke til å informere leder Gi informasjon til den eldre om muligheter for hjelp. Snakk med den eldre om hvilke løsninger hun/han ser for seg som gjennomførbare Taushetsplikten

48 Viktig: Hjelperne må ha: Felles forståelse for hva som er vold og overgrep. Felles forståelse av konsekvenser av vold

49 Hvem kan vi kontakte for å få råd/veiledning? Vern for eldre Nasjonal Kontakttelefon Krisesenter Familievernkontor Overgrepsmottak Støttesenter mot incest Alternativ til vold

50 Aktuelle hjelpeinstanser Krisesenter Fastlegen Politi Hjemmehjelp/ hjemmetjenester Eldresenter Sosialkontor Sykehjem Trygdebolig/servicebolig med kriseleilighet Dagplasser ved sykehjem Dagsenter for eldre Kirkelige tiltak Sykehus ( helsestasjon for eldre? )

51 Jo svakere og mer ydmyket et menneske er i sin kropp, sitt sinn, sin livssituasjon, desto viktigere er vernet omkring personen og personen sin egenart.

52 . Etablere varige tiltak som ikke er personavhengig Godt tverrfaglig samarbeid - erfaringsutveksling God hjelp til rett tid

53 Motiv for å søke hjelp Håp om at overgriper kan få hjelp for sine problemer og endre adferd Ønske om å skape avstand til overgriper Søke kompensasjon for påført skade Søke emosjonell støtte

54 Intervju med Emma.. Emma er 82 år og har vært gift i nærmere 60. Mannen er på samme alder. Ekteskapet har helt fra begynnelsen vært problematisk, med psykisk og fysisk vold fra mannens side. Ekteparet har tre voksne barn. Emma forteller at mannens adferd har gjort at hun nesten ikke har venner. Hun føler at hun har sviktet seg selv ved å bli i det vanskelige forholdet. «Jeg er stakkarslig», sier hun flere ganger i løpet av intervjuet. Hun mener hun er svak som ikke har gitt mannen nok motstand på alle de «forskrudde» synspunktene han har. Hun har holdt en lav profil for å unngå bråk. Emma oppsøkte Familiekontoret fordi mannen hadde begynt å få psykiske problemer. Han hører stemmer og tror de blir overvåket. Hun er også bekymret i forhold til barna, som hun for tiden har lite kontakt med. De vil ikke komme hjem. Emma fikk råd om å oppsøke advokat Emma oppsøkte NAV for å få hjelp til å flytte til ny bolig. Hun er for frisk til å få plass i omsorgsleilighet. NAV hadde ikke bolig å tilby. Emma følte at hun ikke ble tatt på alvor noe sted før hun kontaktet Vern for eldre som anbefalte krisesenter. Hun ønsket ikke å benytte botilbudet der, men fikk hjelp og bistand i kontakt med de kommunale tjenestene.

55 . Et gjennomgående trekk i studien som ble gjort var at informantene hadde vært i kontakt med store deler av hjelpeapparatet i kortere eller lengre perioder. Bare unntaksvis fulgte ansatte i hjelpeapparatet opp saken og henviste videre til andre tjenester. Flere av informantene hadde vært i kontakt med familievernet og med advokat, uten at dette førte til vesentlige endringer i deres situasjon. Først da VFE kom inn i bildet skjedde det positive forandringer i deres livssituasjon. eller med hjelp og bistand fra krisesentrene på de eldre sine egne premisser fikk kvinnene både bedre og mer omfattende hjelp fra hjelpeapparatet. I tillegg ga mange av de eldre uttrykk for at den åpne muligheten de hadde til å kunne ta kontakt med VFE eller til Krisesenteret, enten på telefon eller ved oppmøte, føltes som en støtte og gjorde at de følte seg tryggere enn før.

56 Ektefelle med demens Jeg har hatt verdens snilleste mann i alle år, og plutselig så kjenner jeg ikke mannen min igjen. Han var som et vilt dyr. Legen fortalte meg etterpå at det er noe som kortsluttet, så han ante ikke hva han gjorde, men han er jo sterk. Ja, det har vært en så vond tid at det kan ikke beskrives. Jeg går hele tiden med en følelse av å være redd for jeg tenker at når dette kom så brått på som det gjorde den dagen, da kan det skje igjen, en ny kortslutning.

57 Vern for eldre er en kommunal tjeneste som kun finnes i kommunene Oslo og Bærum. Tjenestens oppgave er å gi bistand til personer 62 år og over, som er utsatt for vold og overgrep. Vern for eldre administrerer også en nasjonal kontakttelefon Vern for eldre skal hjelpe eldre som er utsatt for overgrep og vold i eget hjem eller på institusjon. Overgrep kan ha mange former. Det kan være psykiske overgrep som trusler og trakassering, eller fysiske overgrep som dytting, slag og spark. Det kan også være økonomisk utnytting og pengeutpressing fra fremmede eller egen familie. Overgrepene skjer ofte blant dem som er i nær familie.

58 Det trengs. - Flere Vern for eldre kontor - Flere tilbud slik at eldre ikke blir isolerte i hjemmet - Mer kompetanse blant ansatte i helse-, omsorg- og sosialtjenesten - Offentlige kampanjer for å fremme kunnskap om omfang og konsekvenser - Mer informasjon til eldre om krisesentrene sine tilbud - Plakater om tematikken som henges på de arenaer som når mange eldre

59 Krisesentrene og Vern for Eldre har omfattende spesialkunnskap om overgrepsproblematikk. Tjenestene har vært avgjørende for at mange eldre har fått endra sin livssituasjon.

60 . Hva finnes av handlingsberedskap i hjemmetjenesten? Leder har ansvar Personalet bør: Etterspørre handlingsplan for vold mot eldre * Etterspørre rutiner og prosedyrer for hvordan besværlige situasjoner med mistanke om overgrep skal utredes og følges opp i deres tjeneste!

61 Utredning og individuell oppfølging Vurdere behovet for å intensivere eller endre tjenestetilbudet Vurder om boformen er egnet * Utarbeid sikkerhetsplan Sikre at det er noen som følger med lokaliser voktere og alliansepartnere

62 Aktuelle samarbeidspartnere Spesialisthelsetjenesten Ressursperson i kommunen Fastlege - kommunelege Kommunens rusteam Trygghetsavdeling Familievernkontoret Politiet - familievoldskoordinator Krisesenter Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Vergemålsmyndigheten

63 Vold i nære relasjoner et samfunnsansvar Noen vil kanskje si at det eneste man oppnår ved å rette søkelyset mot et fenomen som mishandling av eldre, er å mistenkeliggjøre en stor gruppe mennesker som gjør en fantastisk innsats for en mor eller far som trenger omsorg og støtte.

64 Når bør vi melde? Hensyn som er sterkere enn hensynene bak taushetsplikten: For å avverge (ytterligere) skade på liv, helse og eiendom Det kan også være for å varsle pårørende etter ulykker, katastrofer etc. sikre riktig ressursbruk i pågående redningsarbeid, søk etc. Hensynet til oppklaring av kriminelle handlinger er ikke et behov som dekkes av eksisterende unntakshjemler

65 . Flere unntaksbestemmelser gir helsepersonell opplysningsrett eller opplysnings plikt Opplysningsrett = KAN utlevere hvis vilkår er oppfylt Opplysningsplikt = SKAL utlevere hvis vilkår er oppfylt

66 Straffeloven 139 (avvergeplikt) Formål er å avverge alvorlige forbrytelser som er oppregnet i bestemmelsen Pålegger å anmelde til politiet eller på annen måte søke å avverge Gjelder alle og enhver også helsepersonell Pålegger ingen plikt til å anmelde forbrytelser som allerede er begått

67 Melding til politiet Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser gjennom å anmelde eller på annen måte avverge forholdet jf. straffeloven 139. Avvergeplikten går foran lovbestemt taushetsplikt. Forbrytelsene som er omfattet, er blant annet voldtekt, seksuell omgang med barn, seksuelt misbruk av fosterbarn eller stebarn eller noen under 18 år som står under andres omsorg, myndighet eller oppsikt, samt grov legemsbeskadigelse eller drap. Avvergeplikten gjelder ved pålitelig kunnskap om at forbrytelsen er i ferd med, eller ventes å finne sted. Er en forbrytelse gjennomført, har man bare plikt til å anmelde forholdet til politiet dersom anmeldelsen kan forebygge nye alvorlige forbrytelser

68 . Sentrale unntaksbestemmelser Helsepersonelloven 22 (opplysningsrett) Helsepersonelloven 23 nr.4 (opplysningsrett) Helsepersonelloven 31 (opplysningsplikt) Straffeloven 139 (avvergeplikt)

69 Sidan 13. august 2008 har alt vore svart fortel den 41 år gamle kvinna. Hennar eks-mann stakk tomlane inn i auga hennar. Etterpå sa han No er du blind, det har du fortent. Den som ikkje kan sjå, kan ikkje synde

70 .. -- Det er ein menneskerett å leve utan frykt for vold og overgrep

Bruk av makt og tvang vold i nære relasjoner mot hjemmeboende eldre

Bruk av makt og tvang vold i nære relasjoner mot hjemmeboende eldre Bruk av makt og tvang vold i nære relasjoner mot hjemmeboende eldre Demenskonferanse 2014 - Bergen Førsteamanuensis Astrid Sandmoe 20. november 2014 . HVA HANDLER DET EGENTLIG OM? 2 . HVA ER VOLD? 3 .

Detaljer

mot personer med nedsatt funksjonsevne Den tause volden

mot personer med nedsatt funksjonsevne Den tause volden VOLD mot personer med nedsatt funksjonsevne Den tause volden 2 Krisesentrene sin erfaring med voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne (NOVA rapport 6/14) 6-7 prosent av brukerne på norske krisesenter

Detaljer

Eldrerådskonferansen 2011. Vold i nære relasjoner. Ruth Elisabeth B. Holien Psykolog, Alderspsykiatrisk Seksjon Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Namsos

Eldrerådskonferansen 2011. Vold i nære relasjoner. Ruth Elisabeth B. Holien Psykolog, Alderspsykiatrisk Seksjon Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Namsos Eldrerådskonferansen 2011 Vold i nære relasjoner Ruth Elisabeth B. Holien Psykolog, Alderspsykiatrisk Seksjon Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Namsos Overskrifter i media Banket opp på sykehjemmet En 86

Detaljer

mot eldre Usynlige overgrep

mot eldre Usynlige overgrep VOLD mot eldre Usynlige overgrep 2 Mitt og ditt ansvar Overgrep mot eldre skjer i den private sfæren og av personer som står vedkommende nær. Til tross for manglende statistikker, og at det snakkes lite

Detaljer

Vold mot eldre. - med fokus på hjemmesykepleiens praksis. Konferanse Arendal 23.oktober 2013

Vold mot eldre. - med fokus på hjemmesykepleiens praksis. Konferanse Arendal 23.oktober 2013 Vold mot eldre - med fokus på hjemmesykepleiens praksis Konferanse Arendal 23.oktober 2013 Førsteamanuensis Astrid Sandmoe Høgskolen i Telemark, Fakultet for helse- og sosialfag 1 Bry seg om Bry seg med

Detaljer

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke VOLD MOT ELDRE Psykolog Helene Skancke Vold kan ramme alle Barn - Eldre Kvinne - Mann Familie - Ukjent Hva er vold? Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader,

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Vold i nære relasjoner Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Utsatte Fra alle samfunnslag, men mest utbredt der det er lav utdannelse og lav inntekt Barn

Detaljer

Overgrep mot eldre. Hva kan jeg gjøre? Hvem kan jeg kontakte?

Overgrep mot eldre. Hva kan jeg gjøre? Hvem kan jeg kontakte? Overgrep mot eldre Hva kan jeg gjøre? Hvem kan jeg kontakte? Hva er overgrep mot eldre? Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering og andre handlinger som krenker et menneske.

Detaljer

Krisesenteret og voldsutsatte eldre. Av Tove Smaadahl Daglig leder

Krisesenteret og voldsutsatte eldre. Av Tove Smaadahl Daglig leder Krisesenteret og voldsutsatte eldre Av Tove Smaadahl Daglig leder Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende menneskerettigheter, et likestillingsproblem

Detaljer

Vold, omsorgssvikt og andre typer overgrep - med fokus på eldre pasienter med demens i hjemmetjenesten. FAGDAG DEMENS 5. mai 2015

Vold, omsorgssvikt og andre typer overgrep - med fokus på eldre pasienter med demens i hjemmetjenesten. FAGDAG DEMENS 5. mai 2015 Vold, omsorgssvikt og andre typer overgrep - med fokus på eldre pasienter med demens i hjemmetjenesten FAGDAG DEMENS 5. mai 2015 Foreleser Astrid Sandmoe, RN/PhD . HVA ER VOLD? 2 Vold i nære relasjoner

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Vold i oppveksten Likestillingssenteret

Vold i oppveksten Likestillingssenteret Vold i oppveksten Likestillingssenteret - Hvilket tilbud finnes for voldtektsutsatte? Og hva er vanlige reaksjoner og senskader? Rannveig Kvifte Andresen DIXI Ressurssenter mot voldtekt DIXI Ressurssenter

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Vold mot eldre. Rådgiver Grete Ystgård. Nidaroskongressen 18 oktober 2017

Vold mot eldre. Rådgiver Grete Ystgård. Nidaroskongressen 18 oktober 2017 Vold mot eldre Rådgiver Grete Ystgård Nidaroskongressen 18 oktober 2017 Vold mot eldre Overgrep mot eldre har eksistert til alle tider og i alle samfunn! Når ble det tema for fag- og forskning? Definisjonen

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen

Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen ATV Bergen Startet opp mai 2013 3+1 stillinger Finansiering: midler fra Bergen kommune og staten Behandling til voksne menn og kvinner fra

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Storgt. 11 0155 Oslo, Norge Tlf: 47-90579118 Fax: 47-23010301 tsm@krisesenter.com http://www.krisesenter.com Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Høring vedrørende

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

På helsa løs. - menns vold mot kvinner gir tap av livskvalitet og helse

På helsa løs. - menns vold mot kvinner gir tap av livskvalitet og helse menns vold mot kvinner 2011 Internasjonal kampanje mot På helsa løs - menns vold mot kvinner gir tap av livskvalitet og helse «En gang etter at han hadde voldtatt meg krøp jeg ut på badet. Jeg husker at

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold, seksuelle overgrep, tvangsekteskap,

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende menneskerettigheter, et likestillingsproblem

Detaljer

Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012

Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012 Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012 Justis-og beredskapsdepartementet Sekretariatet for Konfliktrådene 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep v/seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Konferanse for Uroterapeutisk forening i Norden, Oslo, 20. mai 2015 Jeg skal si noe om Omfanget av vold og

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner gerd-ingrid.olsen@trondheim.kommune.no samfunnsviter, voldskoordinator hanne.haugen@politiet.no klinisk sosionom, master familieterapi spesialfelt

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

MENN UTSATT FOR VOLD I NÆRE RELASJONER

MENN UTSATT FOR VOLD I NÆRE RELASJONER FAKTABROSJYRE OM MENN UTSATT FOR VOLD I NÆRE RELASJONER Også vold mot menn er lovbrudd. Illustrasjon fra filmen Rettssalen EKSEMPLER PÅ FYSISK VOLD: VOLD I NÆRE RELASJONER Vold i nære relasjoner utøves

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

STAVANGER FAMILIETERAPEUT ELISE SØREIDE FAMILIETERAPEUT RANDI MOSSEFINN

STAVANGER FAMILIETERAPEUT ELISE SØREIDE FAMILIETERAPEUT RANDI MOSSEFINN STAVANGER 14.12.2016 FAMILIETERAPEUT ELISE SØREIDE FAMILIETERAPEUT RANDI MOSSEFINN E JORDMORDAG PROGRAM 09.00-11.30 Kunnskap om vold 11.30-12.15 LUNSJ Bryt voldsarven 12.15-15.00 Kasus RISIKO Jordmor sin

Detaljer

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal Screening av gravide - et forsøksprosjekt i fire kommuner Ole K Hjemdal Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen: Vi anbefaler foreløpig ikke jordmor eller lege å bruke screeningverktøy for å

Detaljer

for vold menn utsatt Fakta og myter om i nære relasjoner

for vold menn utsatt Fakta og myter om i nære relasjoner Fakta og myter om menn utsatt for vold i nære relasjoner Menn utsatt for vold i nære relasjoner er omfattet av Lov om krisesentertilbod (Krisesenterlova) Ansvarlig utgiver: Reform ressurssenter for menn

Detaljer

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner?

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? En rådgivende handlingskjede for alle som bor og jobber i Skien kommune www.skien.kommune.no «Kan du leve med at du ikke

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Om kartleggingsskjemaet - Livet i familien 2. (For terapeuten)

Om kartleggingsskjemaet - Livet i familien 2. (For terapeuten) Om kartleggingsskjemaet - Livet i familien 2 (For terapeuten) Introduksjon: Spørreskjemaet Livet i familien 2 brukes der det foreligger informasjon om vold i familien og skal kunne gi kortfattet informasjon

Detaljer

Grenser som skaper trygge rom

Grenser som skaper trygge rom Grenser som skaper trygge rom Gaute Brækken Rådgiver for trosopplæring kirkeligressurssenter.no Krenkelser skjer i vanlige relasjoner mellom vanlige mennesker i vanlige omgivelser Krenkelser angår alle

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje?

Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje? Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje? I dette heftet finner du informasjon om vanlige reaksjoner blant gutter og menn og om

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold

Erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold Erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold Septemberkonferansen RVTS-Vest 2012 Bjørn Løvland bjornl@reform.no www.reform.no Temaer Reforms erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold Hvem er de?

Detaljer

Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi?

Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi? Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi? Skandinavisk akuttmedisin 23. mars 2010 Øivind Ekeberg Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål Aktuell atferd Selvdestruktiv

Detaljer

Hva gjør jeg? ...hvis jeg eller noen jeg kjenner berøres av VOLD eller seksuelle overgrep fra de nærmeste?

Hva gjør jeg? ...hvis jeg eller noen jeg kjenner berøres av VOLD eller seksuelle overgrep fra de nærmeste? Hva gjør jeg?...hvis jeg eller noen jeg kjenner berøres av VOLD eller seksuelle overgrep fra de nærmeste? En rådgivende brosjyre til deg som bor i Bamble kommune Vold i nære relasjoner kan hende alle mennesker.

Detaljer

Hva er en krenkelse/ et overgrep?

Hva er en krenkelse/ et overgrep? Samtaler og forbønn Hva er en krenkelse/ et overgrep? Definisjon: Enhver handling eller atferd mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, hvor den som har større makt utnytter maktubalansen, seksualiserer

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer»

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» 07.03.17 Hva er prostitusjon? Prostitusjon Vi definerer prostitusjon som kjøp og salg

Detaljer

Etterforskning VOLD MOT BARN

Etterforskning VOLD MOT BARN Etterforskning VOLD MOT BARN Politiførstebetjent Bodil Aas Fakta om Østfold politidistrikt Ca 620 ansatte Politioperative oppgaver Forvaltning og sivilrettslige oppgaver 21106 straffesaker i 2013 12 kommuner

Detaljer

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt Taushetsplikt:

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Siv Sæther, Psyk spl Og Anne Meisingset. Psyk spl MA St. Olavs Hospital, avd. Brøset Sinnemestring

Vold i nære relasjoner. Siv Sæther, Psyk spl Og Anne Meisingset. Psyk spl MA St. Olavs Hospital, avd. Brøset Sinnemestring Vold i nære relasjoner Siv Sæther, Psyk spl Og Anne Meisingset. Psyk spl MA St. Olavs Hospital, avd. Brøset Sinnemestring Mål for dagen Forståelse av vold nære relasjoner Hva karakteriserer menn/kvinner

Detaljer

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere Tone Bremnes Myter om seksuelle overgrep fra kvinner Forgriper seg ikke seksuelt på små barn Forgriper seg bare på gutter Kvinner som misbruker er tvunget

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Tre faser Vold Dr. Lenore Walker, 1985

Tre faser Vold Dr. Lenore Walker, 1985 Tre faser Vold Dr. Lenore Walker, 1985 Vitne = Utsatt Trygg tilknytning Trygg utforskning Trygg havn Skadevirkninger barn Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger

Detaljer

ALLE barn er ALLES ansvar

ALLE barn er ALLES ansvar ALLE barn er ALLES ansvar Her kan både ungene mine og jeg være trygge og sove rolig. Hun eldste sier det, at det er så godt å bo her. Anna Jeg hører latter og det gjør noe med meg. Anna 2 Mitt og ditt

Detaljer

Når det skjer vonde ting i livet. 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS

Når det skjer vonde ting i livet. 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Når det skjer vonde ting i livet 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Vonde hendelser kan gi problemer Krise når det skjer Psykiske plager i ettertid De fleste får ikke plager i ettertid Mange ting

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem? Når en person bruker

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Agder politidistrikt- FKE - familievoldskoordinator VOLD I NÆRE RELASJONER FAMILIEVOLD

Agder politidistrikt- FKE - familievoldskoordinator VOLD I NÆRE RELASJONER FAMILIEVOLD VOLD I NÆRE RELASJONER FAMILIEVOLD Leder Eva Marit Gaukstad, tlf. 38136407, mobil 41537265 Politispesialist Anita Kleveland, tlf. 38136214 og mobil 91713430 Politispesialist Brita Hansen, tlf. kontor 381360

Detaljer

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner?

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner? Notat om tallgrunnlaget for filmen Rettssalen, februar 2016 Ole Bredesen Nordfjell seniorrådgiver I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

// Vold i nære relasjoner //

// Vold i nære relasjoner // // Vold i nære relasjoner // Offer- og overgriperdynamikker. Kunnskapsoppdatering for medlemsmøte NKF 27.11.2014 Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen skader,

Detaljer

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse NB! Sterke bilder - en barndom Forebygge Formidle kunnskap for å heve kompetansen. uten vold - Avdekke Med overføring av kompetanse

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide BARN SOM PÅRØRENDE Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide Del 1 Om barna Hvem er barn som pårørende? Hvordan har de det? Hva er god hjelp? Lovbestemmelsene om barn som pårørende Hvor mange Antall barn

Detaljer

Vold mot eldre. Politioverbetjent Elisabeth Hellevang Størksen, koordinator for familievold og seksuelle overgrepssaker i Vest politidistrikt

Vold mot eldre. Politioverbetjent Elisabeth Hellevang Størksen, koordinator for familievold og seksuelle overgrepssaker i Vest politidistrikt Vold mot eldre Politioverbetjent Elisabeth Hellevang Størksen, koordinator for familievold og seksuelle overgrepssaker i Vest politidistrikt OPPGAVER Oversikt over familievold og seksuelle overgrepssaker

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold, seksuelle overgrep, tvangsekteskap,

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011)

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Psykiske lidelser Alkoholmisbruk Totalt (overlapp) Diagnostiserbart 410 000 (37%) 90000 (8%) 450 000 (41%) Moderat til alvorlig

Detaljer

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Seksualisert vold Voldtekt 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Opplevelse av skam og skyld kan hindre

Detaljer

Velkommen til kurs om seksuelle overgrep mot barn og unge

Velkommen til kurs om seksuelle overgrep mot barn og unge Velkommen til kurs om seksuelle overgrep mot barn og unge Ved Margrete Wiede Aasland Spesialist i sexologisk rådgivning og daglig leder ved Institutt for klinisk sexologi og terapi -Oslo Omfang Tvang til

Detaljer

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Temadag 16. mars 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eva Torill Jacobsen Regionalkoordinator, IMDi Øst etj@imdi.no +47 957 70 656 Handlingsplanen

Detaljer

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med?

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? VOLD MOT BARN -Akuttmedisin- 2006 Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? Politioverbetjent Finn Abrahamsen, Voldsavsnittet OSLO POLITIDISTRIKT VOLD MOT BARN Hva er Vold? Det finnes ingen absolutt

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Etablert i 2006 Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane Utfører oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Et av fem sentre i

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann)

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann) Fra rapporten etter internasjonal konferanse om seksuelle overgrep mot gutter og menn, The Power to Hurt The Power to Heal 29.-30. januar 2009 Minst 5 % av den mannlige befolkningen i Norge er utsatt for

Detaljer

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge Inge Nordhaug RVTS Vest Definisjon av vold Vold en enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader,

Detaljer

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner Det gule huset Krisesenteret på Verdal - siden 1981 Krisesenterloven av 1.1.2010 Etablering av

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

seksuell trakassering og overgrep

seksuell trakassering og overgrep FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFOs retningslinjer mot seksuell trakassering FFO skal være en organisasjon der seksuell trakassering

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Mobbing: Hva kan foreldre gjøre?

Mobbing: Hva kan foreldre gjøre? Mobbing: Hva kan foreldre gjøre? At eget barn blir utsatt for krenkelser og mobbing er enhver forelders mareritt. Alle vet at mobbing og krenkelser foregår mellom elever. Men hvordan er det med mitt barn?

Detaljer

Vern mot overgrep Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot utviklingshemmede

Vern mot overgrep Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot utviklingshemmede Vern mot overgrep Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot utviklingshemmede Christin M. Ormhaug Seksjon for likestilling og inkludering Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet FAGDIREKTORAT

Detaljer

MELDEPLIKT TIL BARNEVERNET mot til å se trygghet til å handle

MELDEPLIKT TIL BARNEVERNET mot til å se trygghet til å handle MELDEPLIKT TIL BARNEVERNET mot til å se trygghet til å handle V/juridisk rådgiver Merete Jenssen og ass. fylkeslege Knut-Ivar Berglund, Fylkesmannen i Troms Omfang Befolkningsundersøkelser Norge og Sverige

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer