Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krisesenteret i Sogn og Fjordane"

Transkript

1

2 Krisesenteret i Sogn og Fjordane Lokalisert i Florø 12 faste ansatte 9,7 årsverk Dekker heile Sogn og Fjordane Finansiert av kommunene i Sogn og Fjordane Rom for 13 kvinner 1 mann + barn

3 Lov om kommunale krisesentertilbud fra skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krav til tilbudet: - helhetlig tilbud - god kompetanse - universell utforming - sikkerhet, med krav om god fysisk sikring - tilbudet til menn skal være adskilt fra tilbudet til kvinner - skal være tilrettelagt for alle brukergrupper - tilrettelagt for barn - barnefaglig kompetanse -

4 Krisesenteret sitt tilbud Midlertidig botilbud for kvinner, menn og barn i en krisesituasjon Omsorg, trygghet, beskyttelse Råd og veiledning Telefonvakt hele døgnet /råd/veiledning på telefon Støtte og hjelp på brukerne sine egne premisser Gi oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. Ivareta barna som kommer til senteret. Hjelp til barna ut fra hvert enkelt barn sitt behov

5 Gratis rådgjeving frå våre advokatar. Dagtilbod, støtte og hjelp til personar som ikkje nyttar butilbodet Oppfølging av dagbrukarar. Oppfølging i re-etableringsfasa. Utadretta verksemd i form av informasjon om krisesentertilbodet Individuell og gruppe samtaletilbod sjølvhjelpsgruppe

6 Målgrupper Kvinner Menn Barn Eldre Mennesker med funksjonsnedsettelse Minoritetsfamilier Ofre for menneskehandel Ofre for tvangsekteskap Ofre for kjønnslemlestelse

7 Stort samfunnsproblem * Vold mot kvinner og barn er både et menneskerettighetsproblem og et problem for demokrati og deltagelse Seksuell trakassering, psykisk og fysisk vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med kvinner og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn i hele verden. Kvinner, uavhengig av hvor de lever, hvor gamle de er eller hvilken status de har, er utsatt for vold. Globalt sett har hver tredje kvinne vært utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av sin levetid. Det er en menneskerett å leve en hverdag uten frykt for vold, overgrep og ikke minst frykten for å bli drept.

8 Drap på kvinner Fra 2000 fram til 2010 ble ca.100 kvinner drept av sin samlivspartner/ ekspartner eller kjæreste KILDE: VG

9 --- Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge viser en undersøkelse gjennomført av NIBER og NTNU (mai 2005) Undersøkelsen viser at både menn og kvinner oppgir at de har vært utsatt for vold fra nåværende eller tidligere partner, men den volden kvinner blir utsatt for er langt grovere enn den volden menn oppgir seg utsatt for. En av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd at partner har anvendt våpen, tatt kvelertak eller banket hode mot gulv eller gjenstander. En av førti menn oppgir det samme. Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 % voldtektsforsøk En doktorgradstudie av Kjersti Alsaker ved universitetet i Bergen viser at 38 % av mishandlede kvinner får ikke lov av mannen å jobbe (2008) Forskning viser at mellom og eldre blir utsatt for vold hver år Mellom og kvinner går til en hver tid med voldsalarm i Norge 2604 anmeldte familievoldssaker i 2011, 75 % av sakene ble henlagt

10 Samfunnsøkonomiske kostnader I desember 2012 kom rapporten fra Vista Analyse som viser at den samfunnsøkonomiske kostnaden av vold i nære relasjoner ligger i området 4,5 mrd. til 6 mrd. kroner årlig. Vista analyse har konsentrert seg om de som i gruppa kvinner og barn er hardest ramma. Tap av inntektsmuligheter er den største utgiften, og er stipulert til 1,8-3,3 mrd. kroner årlig. De største enkeltkategoriene for å forhindre vold og bistå de utsatte utgjør 2 mrd. til 2, 4 mrd., og krisesentrene og barnevernet står for disse kostnadene. I Norge bor det ca. 5 millioner innbyggere. Dette tilsier at volden koster ca. kr. 1200, - pr innbygger pr år I Bergen bor det ca innbyggere. Vold mot kvinner og barn koster dermed byen kr pr år. I Oslo bor det ca innbyggere. Vold mot kvinner og barn koster dermed byen kr

11 . I Vista Analyse sin rapport konkluderer de med at det kan ligge potensielle besparelser med bedre forebygging av vold mot kvinner og barn, fange opp flere av de utsatte og å øke andelen av de som lykkes på vei tilbake til arbeids- og yrkesliv.

12

13 - Vold og overgrep mot eldre - Eldre personer fortjener respekt, ikke bare fordi de har bidratt med eller utrettet noe spesielt i livet, men fordi menneskets verdi er ukrenkelig uavhengig av alder, helse og yteevne

14 Omfang av vold mot eldre Med bakgrunn i studier som er gjort mener WHO at 4-6 % av eldre mennesker blir utsatt for vold og overgrep årlig etter at de fylte 65 år Lite forskning på området i Norge,- ingen undersøkelser som med sikkerhet kan si omfanget. Et stort samfunnsproblem og ingen grunn til å tro at Norge er bedre stilt enn andre land. Volden kan starte tidleg i samlivet og fortsette langt inn i alderdommen Volden kan komme med sjukdom i alderdommen Eldre overgrepsofre tar i liten grad kontakt med politi eller andre offentlige instanser. Vold mot eldre er et skjult problem med store mørketall.

15 Utfordringer Tabu og skambelagt Mangel på erkjennelse av overgrep mot eldre Mangel på årvåkenhet hos fastlege og/eller andre i det offentlige hjelpeapparatet Manglende tilbud om avlastning, institusjonsplasser og generell ressursmangel Benekting av overgrep hos offer og overgriper Vold og overgrep mot eldre er et samfunnsansvar

16 Definisjon av vold VOLD ER ENHVER HANDLING RETTET MOT EN ANNEN PERSON SOM GJENNOM DENNE HANDLINGEN SKADER, SMERTER, SKREMMER ELLER KRENKER, FÅR DENNE PERSONEN TIL Å GJØRE NOE MOT SIN VILJE ELLER SLUTTE Å GJØRE NOE DEN VIL. ( Per Isdal )

17 . Vold og overgrep i nære relasjoner er enhver handling eller unnlatelse begått innen familien av et familiemedlem som truer et annet familiemedlems kroppslige eller psykiske integritet eller personlige frihet, som fører til alvorlig skade på hans eller hennes personlige utvikling og/eller truer eller skader hans eller hennes finansielle sikkerhet. ( Europarådet rapport 1992) Overgrep mot eldre er en enkelt eller gjentatte handlinger, eller mangel på riktige handlinger, som skjer i ethvert forhold hvor det er en forventning om tillit, og som forårsaker skade på, nød eller lidelse for en eldre person. (Action on Elder Abuse, 1995) Overgrep er en sosial akt med minst to aktører, der den ene krenker den andres personlige grenser. Denne akten er overgrep dersom den blir fortolket og moralsk vurdert som illegitim (ikke tillatt) av den tredje part: vitnet. Stengte dører og knyttede never. ( Ida Hydle og Sigurd Johns. 1992)

18 Flere former for vold FYSISK VOLD PSYKISK VOLD SOSIAL VOLD MATERIELL VOLD ØKONOMISKE OVERGREP SEKSUELLE OVERGREP STRUKTURELLE OVERGREP

19 Fysisk vold Kan omfatte livstruende vold, slag, spark, knivbruk Bli holdt våken Fastbinding Dytting og kniping Innestenging og utestenging Hard i stell/hjelp av den eldre Kaster til - på, - eller etter den eldre Får ikke nok mat Overmedisinering

20 Psykisk vold Psykiske og emosjonelle overgrep i form av påføring av angst og kvaler Sjikane, mobbing Degraderende og ydmykende adferd Neglisjering av menneskelige behov Beskyldninger og utskjelling Plaget uten stans Utagerende sjalusi Bli snakka til og behandlet som et barn Urimelige og urealistiske krav til den eldre Trusler Isolering, - begrense bevegelsesfrihet Umyndiggjøring

21 Sosial vold Latterliggjøring Bli utstøtt Sosial avstand Rasisme Diskvalifisere mennesker, - kjønn rase

22 . Materiell vold - handlinger rettet inn mot ting eller gjenstander for å skremme - slå i dører eller vegger, knuse eller ødelegge gjenstander, - rive i stykker klær - kaste og rasere inventar - særlig hvis vedkommende tidligere har utøvd fysisk vold, vil den materielle volden virke skremmende og lammende. - for barn vil det å vokse opp i en familie der de stadig er vitne til materiell vold, være omtrent som å vokse opp i et minefelt der det stadig kan smelle

23 Økonomiske overgrep Ulovlig utnyttelse av økonomiske midler Tyveri av penger og verdisaker Stadige lån Salg av eiendeler eiendom Utpressing Tvunget til å kausjonere for evt. lån i bank Tvunget til å stille pant i egen bolig Tømt kjøleskap - medisinskap

24 Strukturelle overgrep * Personen blir fratatt kontrollen over egne penger * Personen tvinges til å dele rom med andre Individuelle behov bli ikke ivaretatt Blir behandlet som barn, krenkende adferd fra personalet Den eldre blir nektet vanlige rettigheter som for eksempel å ha et kjærlighetsforhold, nyte alkohol, stemme ved valg Omsorgssvikt, forsømt, ikke fått nødvendig hjelp - kan gi alvorlige konsekvenser hos eldre som ikke er i stand til å utføre alle nødvendige gjøremål

25 Seksuelle overgrep Enhver form for uønsket seksuell kontakt Tvinge til å se porno Tvinge til seksuelle aktiviteter Beføling Slibrigheter og nærgående oppførsel Voldtekt Eldreporno

26 Offer En person som alene eller sammen med andre har lidt skade, herunder fysisk eller psykisk skade, følelsesmessige lidelser, økonomisk tap eller betydelig svekkelse av sine grunnleggende rettigheter som menneske. Kvinner mer utsatt enn menn Menn er mer utsatt med økende alder

27 Voldsutøver Ektefelle / samboer / kjæreste Voksne barn Svigerbarn Barnebarn Andre slektninger Nære personer Institusjoner Helsepersonell

28 Utøvere ( NKVTS) Barn 50 % Ektefelle 26 % Nabo/kjente 14 % Andre 10 % Fysisk vold 36,6 % Psykisk vold 73,3 % Økonomisk vold 20 % Strukturell vold 10 %

29 Vanlige offer-reaksjoner etter dramatiske og truende opplevelser Uvirkelighetsfølelse Angst Gjenopplevelse av det som har skjedd Søvnproblemer og mareritt Forsøk på å isolere seg og glemme Kroppslige reaksjoner som skjelving, svette, hodepine, hjerteklapp, kvalme, magesmerter og svimmelhet (Post Traumatic Stress Disorder)

30 . Den eldre føler skyld Tør ikke fortelle det ser ingen andre alternativer. Svært tabubelagt Den utsatte beskytter overgriper Eldre blir lettere skadet når de blir utsatt for overgrep på grunn av de generelle fysiske aldersforandringene Høyere dødelighet hos voldsutsatte eldre enn andre eldre De følelsesmessige og sosiale påkjenningene er store fordi mange etter etter hvert blir avskåret fra familie og venner Uansett om de eldre blir utsatt for overgrep fra ektefeller, barn, bekjente eller hjelpesystemet, så vil overgrep medføre alvorlige psykiske skader Utryggheten som er knytta til utøving av fysiske overgrep, er en stor påkjenning Konstant frykt

31 Konsekvenser av vold og overgrep Lavt selvbilde Angstproblemer Konsentrasjonsproblemer Problemer med hukommelse Depresjoner Søvnproblemer Traumer Stort forbruk av medisiner og alkohol Selvmordstanker/selvmordsforsøk Frykt Skyld og skamfølelse Isolasjon Indre og ytre fysiske skader Drap

32 Nasjonalt formidlingssenter i geriatri viser studier at eldre mennesker som blir utsatt for overgrep fikk redusert - Levetiden og Livskvaliteten sammenlignet med de som ikke ble utsatt for overgrep -

33 Årsaker til strukturelle overgrep kan være: Regler og rutiner blir viktigere enn individuelle behov Utilgjengelighet Ansvarsfraskrivelse og dårlig organisering Skjeve maktforhold mellom tjenesteyter og tjenestemottaker Manglende mulighet til å påvirke egen situasjon Lite faglig kvalifisert personale Personalet har lite støtte fra ledelsen Personalet gis utilstrekkelig, eller mangler veiledning Lav selvtillit hos personalet Personale som arbeider isolert For lav bemanning Holdninger

34 Årsaker til vold og overgrep i nære relasjoner kan være: Fysisk, mentalt og økonomisk stress og svak mestringskapasitet hos omsorgsgiver Den eldre stiller store krav til omsorg og pleie. Totalansvaret kan synes uoverkommelig, ingen løsning i sikte Familievold som innlært atferd. Konflikter i familien har vært løst ved voldsbruk. Rusproblemer hos voldsutøveren Psykiske problemer/personlighetsavvik Demens eller annen sykdom Mangel på innlevelse/empati

35 Risikosituasjoner Eldre mennesker, spesielt enker, som bor sammen med voksent barn med sosiale/psykiske problemer Rusmiddelmisbruk og/eller kriminalitet hos pårørende Alvorlige konflikter med pårørende Ektepar hvor den ene lider av senil demens og får lite hjelp

36 Barrierer for å søke hjelp Individuelle faktorer som lav selvfølelse, tapsopplevelser, fysisk skrøpelighet, eller en oppfatning av at overgrepene ikke er alvorlige nok til at tiltak vil bli satt i verk. Frykter konsekvensene av eventuelle tiltak og er engstelig for å bli isolert og ensom, ikke bli trodd, å sjøl bli syndebukk. Bringe skam over familien. At overgrepene skal bli verre Urolig for overgriper si helse Oppfatninger av hjelpeapparatet si rolle Frykt for egen trygghet Redd for at overgriper skal bli straffa

37 . - De fleste eldre karakteriserer bare fysisk vold og truslar som overgrep. - Det samme er også fremtredende i tjenesteapparatet som er forsiktige når det gjeld begrepet overgrep mot eldre. - Snakker om familieproblemer, mobbing, gjensidig trakassering, eller som en vanskelig sak når det egentlig er vold det er snakk om vold - Eldre ser på overgriper som offer og ikke seg selv, særlig når det er sønn/datter som er utøver - Synes synd på utøveren - Føler seg forplikta til å ta vare på vedkommende. - Forklarer adferden som arvelige sykdommer som ligger utenfor overgriper sin kontroll - Behov for årsaksforklaringer - Ved overgrep i parforhold likhetstrekk med yngre - Blir i forholdet pga. barna også når barna er voksne

38 70% av respondentene i en studie som ble gjort sa seg enig i følgende utsagn: NÅR ET ELDRE MENNESKE UTSETTES FOR OVERGREP ELLER OMSORGSSVIKT SKAL IKKE PERSONER UTENFOR FAMILIEN INVOLVERE SEG. Når en nabo vet at et eldre menneske blir utsatt for overgrep eller omsorgssvikt av et familiemedlem bør ikke naboen melde det til slike instanser som hjemmetjeneste, sosialomsorgen eller politi Privat problem?

39 Vi skal bry oss! Vi kan øke vår egen bevissthet rundt overgrepsproblematikken Vi kan/bør søke økt kunnskap om temaet Vi kan ha større oppmerksomhet rettet mot eldre som kan være i risikogrupper/kartlegge risikosituasjoner Vi kan ha større oppmerksomhet rettet mot pårørende til demente, som kan være i risikogruppe Være mer tilstede sammen med den eldre (være i posisjon for observasjoner) Vi må ha evne til å observere, bygge tillit og relasjonar Vi kan stille spørsmål til de eldre som kan åpne opp for å samtale om temaet overgrep. Akseptere at det er en del av vårt ansvar Samarbeidet mellom ulike instanser må bli bedre Sterkere involvering fra helse og omsorgstjenestene må til

40 Hvordan avdekke vold? Det kan være vanskeligere å avdekke overgrep mot eldre enn mot barn. Mer isolerte og mindre synlige Generelt er overgrepsoffer - også eldre - ofte avhengig av hjelperen/overgriperen Offeret vil i mange tilfelle være lojal - også mot den personen som utsetter han eller henne for overgrep. Høy alder gir økt sårbarhet fysisk, psykisk og sosialt Normale aldersforandringer kan maskere eller ligne på skader som skyldes fysisk vold

41 Symptomer kan være Depresjon, forvirring, angst og søvnløshet Spiseproblem og vekttap Ulike forklaringer på en hendelse Misforhold mellom skader og forklaring av årsaker Sosial isolasjon/tilbaketrekning Fall og benbrudd Uforklarlige økonomiske problemer Blåmerker, brennmerker Endringer i den eldre sin økonomi, overføringer eller uttak til familie eller andre Mangel på nødvendige personlige eiendeler som vedkommende skulle ha økonomi til

42 . * Hyppig legebesøk og utskriving av medikamenter hos lege Feilernæring uttørking ustelt Hjelpeløshet, håpløshet, resignasjon? * Selvmotsigende uttalelser Avvikende * Unngår kontakt med omsorgsgiver fysisk med blikket eller verbalt

43 . Tegn på seksuelt misbruk Uvanlig fokus på seksualitet Endring av adferd Magesmerter Vaginal rektal blødning Hyppige infeksjoner Undertøy fillete, flekkete, blodig

44 . Tegn på økonomisk overgrep Uvanlige uttak av penger - kredittkort Uvanlig pengebruk Endre testamentet * Nye venner Eiendeler er blitt borte Kan ikke finne smykker, sølvtøy etc Dårlig råd uten forklarlig grunn Vanskjøtsel av seg selv tenner etc

45 Samtalen som verktøy for å avdekke overgrep mot eldre Skap tillit og godt klima for samtalen med den eldre. Ved mistanke still enkle spørsmål Var det noen som gjorde dette mot deg? Vær konkret og varsom Hva har skjedd med deg, kan du fortelle meg det? Er det noe vondt som har hendt deg? Blir du truet? Er du blitt slått? Er du redd for noe? Føler du deg trygg i hjemmet ditt? Du kan fortelle det til meg, jeg skal prøve å hjelpe deg Dette er ikke din skyld at det er slik. Det er andre som har opplevd noe lignende og som har fått hjelp

46 . Er det noen som er sinte eller irriterte på deg eller truer deg? * Er det noen du kjenner som du er redd for? Hva skjer når du og den som hjelper deg er uenige? Hvordan er en vanlig dag for deg? Er det noen som disponerer pengene dine uten at du har gitt tillatelse?

47 Hvordan hjelpe Hjelpen må være på den eldre sine premisser Bli enig med den eldre hvem du kan snakke med Be om samtykke til å informere leder Gi informasjon til den eldre om muligheter for hjelp. Snakk med den eldre om hvilke løsninger hun/han ser for seg som gjennomførbare Taushetsplikten

48 Viktig: Hjelperne må ha: Felles forståelse for hva som er vold og overgrep. Felles forståelse av konsekvenser av vold

49 Hvem kan vi kontakte for å få råd/veiledning? Vern for eldre Nasjonal Kontakttelefon Krisesenter Familievernkontor Overgrepsmottak Støttesenter mot incest Alternativ til vold

50 Aktuelle hjelpeinstanser Krisesenter Fastlegen Politi Hjemmehjelp/ hjemmetjenester Eldresenter Sosialkontor Sykehjem Trygdebolig/servicebolig med kriseleilighet Dagplasser ved sykehjem Dagsenter for eldre Kirkelige tiltak Sykehus ( helsestasjon for eldre? )

51 Jo svakere og mer ydmyket et menneske er i sin kropp, sitt sinn, sin livssituasjon, desto viktigere er vernet omkring personen og personen sin egenart.

52 . Etablere varige tiltak som ikke er personavhengig Godt tverrfaglig samarbeid - erfaringsutveksling God hjelp til rett tid

53 Motiv for å søke hjelp Håp om at overgriper kan få hjelp for sine problemer og endre adferd Ønske om å skape avstand til overgriper Søke kompensasjon for påført skade Søke emosjonell støtte

54 Intervju med Emma.. Emma er 82 år og har vært gift i nærmere 60. Mannen er på samme alder. Ekteskapet har helt fra begynnelsen vært problematisk, med psykisk og fysisk vold fra mannens side. Ekteparet har tre voksne barn. Emma forteller at mannens adferd har gjort at hun nesten ikke har venner. Hun føler at hun har sviktet seg selv ved å bli i det vanskelige forholdet. «Jeg er stakkarslig», sier hun flere ganger i løpet av intervjuet. Hun mener hun er svak som ikke har gitt mannen nok motstand på alle de «forskrudde» synspunktene han har. Hun har holdt en lav profil for å unngå bråk. Emma oppsøkte Familiekontoret fordi mannen hadde begynt å få psykiske problemer. Han hører stemmer og tror de blir overvåket. Hun er også bekymret i forhold til barna, som hun for tiden har lite kontakt med. De vil ikke komme hjem. Emma fikk råd om å oppsøke advokat Emma oppsøkte NAV for å få hjelp til å flytte til ny bolig. Hun er for frisk til å få plass i omsorgsleilighet. NAV hadde ikke bolig å tilby. Emma følte at hun ikke ble tatt på alvor noe sted før hun kontaktet Vern for eldre som anbefalte krisesenter. Hun ønsket ikke å benytte botilbudet der, men fikk hjelp og bistand i kontakt med de kommunale tjenestene.

55 . Et gjennomgående trekk i studien som ble gjort var at informantene hadde vært i kontakt med store deler av hjelpeapparatet i kortere eller lengre perioder. Bare unntaksvis fulgte ansatte i hjelpeapparatet opp saken og henviste videre til andre tjenester. Flere av informantene hadde vært i kontakt med familievernet og med advokat, uten at dette førte til vesentlige endringer i deres situasjon. Først da VFE kom inn i bildet skjedde det positive forandringer i deres livssituasjon. eller med hjelp og bistand fra krisesentrene på de eldre sine egne premisser fikk kvinnene både bedre og mer omfattende hjelp fra hjelpeapparatet. I tillegg ga mange av de eldre uttrykk for at den åpne muligheten de hadde til å kunne ta kontakt med VFE eller til Krisesenteret, enten på telefon eller ved oppmøte, føltes som en støtte og gjorde at de følte seg tryggere enn før.

56 Ektefelle med demens Jeg har hatt verdens snilleste mann i alle år, og plutselig så kjenner jeg ikke mannen min igjen. Han var som et vilt dyr. Legen fortalte meg etterpå at det er noe som kortsluttet, så han ante ikke hva han gjorde, men han er jo sterk. Ja, det har vært en så vond tid at det kan ikke beskrives. Jeg går hele tiden med en følelse av å være redd for jeg tenker at når dette kom så brått på som det gjorde den dagen, da kan det skje igjen, en ny kortslutning.

57 Vern for eldre er en kommunal tjeneste som kun finnes i kommunene Oslo og Bærum. Tjenestens oppgave er å gi bistand til personer 62 år og over, som er utsatt for vold og overgrep. Vern for eldre administrerer også en nasjonal kontakttelefon Vern for eldre skal hjelpe eldre som er utsatt for overgrep og vold i eget hjem eller på institusjon. Overgrep kan ha mange former. Det kan være psykiske overgrep som trusler og trakassering, eller fysiske overgrep som dytting, slag og spark. Det kan også være økonomisk utnytting og pengeutpressing fra fremmede eller egen familie. Overgrepene skjer ofte blant dem som er i nær familie.

58 Det trengs. - Flere Vern for eldre kontor - Flere tilbud slik at eldre ikke blir isolerte i hjemmet - Mer kompetanse blant ansatte i helse-, omsorg- og sosialtjenesten - Offentlige kampanjer for å fremme kunnskap om omfang og konsekvenser - Mer informasjon til eldre om krisesentrene sine tilbud - Plakater om tematikken som henges på de arenaer som når mange eldre

59 Krisesentrene og Vern for Eldre har omfattende spesialkunnskap om overgrepsproblematikk. Tjenestene har vært avgjørende for at mange eldre har fått endra sin livssituasjon.

60 . Hva finnes av handlingsberedskap i hjemmetjenesten? Leder har ansvar Personalet bør: Etterspørre handlingsplan for vold mot eldre * Etterspørre rutiner og prosedyrer for hvordan besværlige situasjoner med mistanke om overgrep skal utredes og følges opp i deres tjeneste!

61 Utredning og individuell oppfølging Vurdere behovet for å intensivere eller endre tjenestetilbudet Vurder om boformen er egnet * Utarbeid sikkerhetsplan Sikre at det er noen som følger med lokaliser voktere og alliansepartnere

62 Aktuelle samarbeidspartnere Spesialisthelsetjenesten Ressursperson i kommunen Fastlege - kommunelege Kommunens rusteam Trygghetsavdeling Familievernkontoret Politiet - familievoldskoordinator Krisesenter Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Vergemålsmyndigheten

63 Vold i nære relasjoner et samfunnsansvar Noen vil kanskje si at det eneste man oppnår ved å rette søkelyset mot et fenomen som mishandling av eldre, er å mistenkeliggjøre en stor gruppe mennesker som gjør en fantastisk innsats for en mor eller far som trenger omsorg og støtte.

64 Når bør vi melde? Hensyn som er sterkere enn hensynene bak taushetsplikten: For å avverge (ytterligere) skade på liv, helse og eiendom Det kan også være for å varsle pårørende etter ulykker, katastrofer etc. sikre riktig ressursbruk i pågående redningsarbeid, søk etc. Hensynet til oppklaring av kriminelle handlinger er ikke et behov som dekkes av eksisterende unntakshjemler

65 . Flere unntaksbestemmelser gir helsepersonell opplysningsrett eller opplysnings plikt Opplysningsrett = KAN utlevere hvis vilkår er oppfylt Opplysningsplikt = SKAL utlevere hvis vilkår er oppfylt

66 Straffeloven 139 (avvergeplikt) Formål er å avverge alvorlige forbrytelser som er oppregnet i bestemmelsen Pålegger å anmelde til politiet eller på annen måte søke å avverge Gjelder alle og enhver også helsepersonell Pålegger ingen plikt til å anmelde forbrytelser som allerede er begått

67 Melding til politiet Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser gjennom å anmelde eller på annen måte avverge forholdet jf. straffeloven 139. Avvergeplikten går foran lovbestemt taushetsplikt. Forbrytelsene som er omfattet, er blant annet voldtekt, seksuell omgang med barn, seksuelt misbruk av fosterbarn eller stebarn eller noen under 18 år som står under andres omsorg, myndighet eller oppsikt, samt grov legemsbeskadigelse eller drap. Avvergeplikten gjelder ved pålitelig kunnskap om at forbrytelsen er i ferd med, eller ventes å finne sted. Er en forbrytelse gjennomført, har man bare plikt til å anmelde forholdet til politiet dersom anmeldelsen kan forebygge nye alvorlige forbrytelser

68 . Sentrale unntaksbestemmelser Helsepersonelloven 22 (opplysningsrett) Helsepersonelloven 23 nr.4 (opplysningsrett) Helsepersonelloven 31 (opplysningsplikt) Straffeloven 139 (avvergeplikt)

69 Sidan 13. august 2008 har alt vore svart fortel den 41 år gamle kvinna. Hennar eks-mann stakk tomlane inn i auga hennar. Etterpå sa han No er du blind, det har du fortent. Den som ikkje kan sjå, kan ikkje synde

70 .. -- Det er ein menneskerett å leve utan frykt for vold og overgrep

Vold mot eldre. - med fokus på hjemmesykepleiens praksis. Konferanse Arendal 23.oktober 2013

Vold mot eldre. - med fokus på hjemmesykepleiens praksis. Konferanse Arendal 23.oktober 2013 Vold mot eldre - med fokus på hjemmesykepleiens praksis Konferanse Arendal 23.oktober 2013 Førsteamanuensis Astrid Sandmoe Høgskolen i Telemark, Fakultet for helse- og sosialfag 1 Bry seg om Bry seg med

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen!

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! En veileder om muligheter og rettigheter for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Kilder: Alsaker Kjersti, 1995: Kvinners opplevelser når de bryter ut

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse , tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007

Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007 Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007 1 Olaug Juklestad Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat juni 2007 Forskning og forskningsbehov

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Etterlysning! Er du mann og mot vold mot kvinner? Menns vold mot kvinner

Etterlysning! Er du mann og mot vold mot kvinner? Menns vold mot kvinner Etterlysning! Er du mann og mot vold mot kvinner? Menns vold mot kvinner Jeg har alltid tenkt at det ikke var mitt problem. Jeg er ikke en voldtektsforbryter. Jeg vil ikke slå min partner. Jeg er bare

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3. 1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.1 Prosjektledelse...3 3.2 Prosjektgruppe:...3 3.3 Øvrige roller...3

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1 FORORD Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres. Dette er ikke en privatsak. Politiet har i samarbeid med andre offentlige myndigheter et ansvar for å sikre alle retten til et liv fritt for vold og trusler.

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo RAPPORT 2012/41 Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo Dokumentdetaljer AS Rapporttittel Rapport nummer 2012/41 Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

VeiViseR til assistanse

VeiViseR til assistanse VeiViseR til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel Utgitt av krisesentersekretariatet Innhold 3. Forord 4. Intro 5. Del 1, å bli sett 6. Hvorfor akkurat jeg? 7. Ta signaler men hvilke?

Detaljer