Administrasjon. Rus- og psykiatritjenesten Rus- og psykiatritjenesten Storgata 52 Postboks Tromsø 9263 Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjon. Rus- og psykiatritjenesten Rus- og psykiatritjenesten Storgata 52 Postboks 1277 9008 Tromsø 9263 Tromsø"

Transkript

1 Administrasjon Besøksadresse: Postadresse: Rus- og psykiatritjenesten Rus- og psykiatritjenesten Storgata 52 Postboks Tromsø Enhetsleder Torbjørn Lahti Avdelingsleder fellestjenestene Birgit Eilertsen Førstesekretær Inger Mortensen Prosjektleder bostedsløse Brynly Ballari Fagkonsulent Arne Morten Moe Telefon: Telefax: Spørsmål vedrørende støttekontaktordningen rettes til Inger Mortensen. Birgit Eilertsen er stedfortreder for enhetsleder, har koordinerende funksjon for det administrative og personalmessige arbeidet i tjenesten, og er avdelingsleder for oppsøkende team. Alle søknader om støttekontakter og bolig skal sendes til administrasjonens postadresse. Søknadsskjemaer finnes på kommunens internettsider Disse kan også hentes på vår besøksadresse i eller vi sender pr. post. Nettverksarbeider: Mervi Salo Målsetningen for stillinga er: Mobilisere og endre brukerens offentlige og private nettverk, samt å bidra til kontinuitet og samordning av tjenester. Nettverksarbeider skal bidra til at brukeren til enhver tid får adekvate og tilrettelagte tjenester fra rette instanser. Dette forutsetter nært samarbeid med bl.a. Trygdekontoret, Aetat og Sosialtjenesten. Nettverksarbeider jobber med problemstillinger som bl.a. arbeid/sysselsetting, fritidsaktiviteter, utilfredsstillende nettverk, manglende sosial ferdigheter, bolig, økonomiske problemer. Brukere selv kan ta kontakt med nettverksarbeider eller samarbeidspartnere kan henvise. Brukerråd 5 brukerrepresentanter: Mental helse, Landsforeningen for Pårørende i Psykiatrien, Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, Rusmisbrukernes Interesse Organisasjon, Metadon Assistert Rehabilitering Brukerorganisasjon. 2 representanter fra Rus og psykiatritjenesten og 2 politikere fra Helse- og sosialkomiteen. Enhetsleder fungerer som rådets sekretær. Brukerrådets funksjon: Rådet skal fungere som et tverrfaglig forum mellom politikere, administrasjon, fagfolk og brukere som har som mål å samarbeide, utveksle og videreutvikle kunnskap og erfaringer, på tvers av avdelinger, etater og forvaltningsnivåer. Dette for å kunne gi innspill til videreutvikling av Rus og Psykiatritjenesten i kommunen. Oppsøkende team Oppsøkende team ble etablert 1.september 2004 med fire medarbeidere. Teamet er organisert som et prosjekt og er et samarbeid mellom Rus- og psykiatritjenesten og UNN ved Rus- og psykiatriposten.

2 Teamet skal drive er lokalbasert tiltak ovenfor personer over 18 år med kombinasjon av alvorlig rus og psykiatriproblematikk. Tiltaket retter seg mot mennesker som har vanskelig for å få hjelp andre steder, ikke nyttegjør seg av, eller faller ut av eksisterende tilbud. Teamet har som målsetting å drive oppsøkende virksomhet over tid med tiltak rettet mot sosial tilpasning, bedring av livskvalitet og integrering i kommunen. Videre å arbeide for at personer i målgruppa får en bedre hverdag med henblikk på bolig, helse, skadereduksjon, aktiviteter og tilstrekkelig støtte i hverdagen. Dette i samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. Pårørende og brukere kan ta direkte kontakt med teamet enten per telefon eller komme innom for en prat. For offentlig hjelpeapparat må vi ha skriftlig henvendelse. I prosessen der teamet vurderer et eventuelt samarbeid, tilstrebes det at henvendende instans initierer et møte der vi kan bli presentert for klienten. Oppsøkende team Skolegata 37 Telefon: Mobiltelefoner: , , , Avdelingsleder: Birgit Eilertsen Telefon: Psykiatrisk hjemmetjeneste Psykiatrisk hjemmetjeneste gir hjelp/bistand til mennesker med psykiske lidelser bosatt i Tromsø kommune. Med utgangspunkt i den enkeltes behov gis følgende tilbud: Støtte- og samtaleterapi Støtte og veiledning til viktige funksjoner som personlig stell og pleie, husarbeid, matlaging, innkjøp osv. Hjelp til administrering av medikamenter Samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende Hjelp til å søke sosial kontakt med andre mennesker, bl.a. ved å benytte seg av ulike tilbud/grupper som Psykiatrisk hjemmetjeneste driver: o Tirsdagskaféen i Kroken kl o Torsdagstreffet på Håpet kl.17-19:30 o o Fredagskafèen på Håpet kl Ulike gruppetilbud (ex.: Turgruppa, Svømmegruppa, Kjerringa mot strømmen, etc.) Med fokus på ressurser og mestring, er vårt mål å støtte opp under den enkeltes ansvar for sitt eget liv. Vi vil også fremme brukermedvirkning og koordinering av ulike tjenester. Våre tilbud gis på dagtid, kveldstid og i helgene. Hver bruker får tildelt minimum to faste kontakter. Kontoret er betjent daglig i tidsrommet 8:00 15:00. Utenfor disse tidsrommene er det mulig å legge igjen beskjed på telefonsvarer. Tildeling av tjenester gjøres etter behandling av egensøknad som sendes til: Psykiatrisk hjemmetjeneste Winston Churchills vei Tromsø

3 Telefon: Telefax: Avdelingsleder: Heidi Høie Psykiatrisk boligtjeneste Psykiatrisk boligtjeneste omfatter boligprosjekter og omsorgsboliger. I henhold til opptrappingsplanen for psykisk helse skjer dette i tett samarbeid med UNN ved Psykiatrisk Senter for Tromsø og Karlsøy. En del av boligene har døgnkontinuerlig bemanning. Psykiatrisk boligtjeneste disponerer i dag 17 leiligheter i Trollbakken og Kirkegårdsvegen. På Åsgårdtomta vil det i perioden bygges 32 leiligheter. Det er også planlagt 10 boliger på Vestre Håpet. Våre tilbud er: Tilsyn Rehabilitering Hjelp til selvhjelp Hjelp til en mer selvstendig tilværelse Våre mål er: Skape trygghet Utvikle et sosialt nettverk Etablere et godt samarbeid med familie og nærmiljø Ivareta individuelle interesser. Psykiatrisk boligtjeneste Åsgårdveien Tromsø Telefon: og Søknad om bolig sendes til følgende adresse: Rus- og psykiatritjenesten Postboks Tromsø Avdelingsleder: Dirk Seraphim Avdeling for arbeid og aktivitetstilbud Dagsenteret i Grønnegata 12 er et åpent tilbud til mennesker som har eller har hatt psykiske problemer. Det trengs ingen henvisning for å bruke dagsenteret. Personer som

4 er interessert i å komme hit kan komme innom selv, eller i følge med noen de kjenner. Det er også mulig å ringe på forhånd for å lage en avtale med en av personalet. Det vi kan tilby er blant annet: Samtaler Råd og veiledning Sosialt fellesskap og deltakelse i aktiviteter Kurs/skole i samarbeid med voksenopplæringa Datamaskiner m/internett Deltakelse i formingsaktiviteter (f.eks. støping av lys og såper, strikking, søm, maling av keramikk, m.m.) Diverse turer Lunsj hver dag kl.12:00 (pris kr 15,-) Aktiviteter i grupper (blant annet bowling, matgruppe og trening) Middag kl.17:30 på tirsdagskvelder (pris kr 25,- og påmelding innen kl.16:00) Svømming på Alfheim tirsdager kl.13:00 Åpningstider: Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl.9:30 15:30 Tirsdag: kl.9:30 21:00 Grønnegata dagsenter Grønnegata 12 Telefon: Avdelingsleder: Hilde Jenssen Miljøarbeidertjenesten Miljøarbeidertjenestens oppgaver er å skaffe til veie midlertidig bolig/hybler til rusavhengige i Tromsø kommune. Denne gruppen er ofte bostedsløse som selv ikke har klart å skaffe seg bosted på det ordinære boligmarkedet, og som ofte bor på pensjonat skaffet til veie av sosialtjenesten. Vår målgruppe er ofte rusmisbrukere med lang fartstid i rusmiljøet, og har vansker med å bo. Miljøarbeidertjenesten skal derfor drive miljøarbeid på hybelhusene med botrening/sosialisering/endringsarbeid og bidra til at de kommer bort fra misbruk av rusmidler samt får omsorg og veiledning, slik at de er bedre rustet til å bo i permanente botiltak. Samtlige som flytter inn på våre botilbud inngår en oppfølgingsavtale der de får en primærkontakt med individuell oppfølging. Tjenesten har i dag 66 boenheter spredt rundt i kommunen. Av disse er det ett hybelhus for ungdom mellom 18 og 25 år. I løpet av 2005 vil antallet boenheter være 101 når Grønnegt. 103 samt Ørretholmen er videre utbygd. I tillegg vil det da være 17 sengeplasser på det nye Natthjemmet i Grønnegata. Utformingen av botilbudene har foregått i samarbeid med prosjekt bostedsløse. I tillegg til botilbud, driver tjenesten kafé for rusavhengige som er åpen 5 dager i uka. Miljøarbeidertjenesten

5 Skolegata 37 Telefon: Avdelingsleder: Arne Solheim MARBO MARBO er et tiltak tilknyttet LegemiddelAssistert Rehabilitering (LAR). Tiltaket overtok Bjerkaker hybelhus 4.juli 2003 og er en del av Miljøarbeidertjenesten. MARBO er et botilbud for de i LAR-tiltaket som ikke har annet egnet botilbud ved oppstart. I dag er det 4 leiligheter og en hybel i huset. MARBO er også en sosial møteplass for de med tilknytning til LAR. MARBO drives med 4 årsverk i turnus. Totalt 26 personer i LAR-tiltaket følges opp av de ansatte på MARBO. Målsettingen er å veilede og støtte den enkelte i sin rehabiliteringsprosess. Veiledningen består av å tilrettelegge for mestring i egen bolig, veilede personlig økonomi og støtte/legge til rette for et dagtilbud. MARBO tilrettelegger og gjennomfører aktiviteter som hytteturer, fotball, klatring, bowling, alpint, hobbyverksted, svømming/trening og høytidsmarkeringer for alle i tiltaket. MARBO Ryavegen Tromsø Telefon: Avdelingsleder: Arne Solheim Sosialtjenesten ved SMS Sosialtjenesten ved Sosialmedisinsk Senter (SMS) arbeider etter kap. 6 i Lov om sosiale tjenester, som omhandler særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere. Sosialtjenesten er samlokalisert med Ruspoliklinikken og helse avd. på SMS. Tjenesten består av 6 sosialkuratorer, 1 familieterapeut, 1 miljøarbeider og 1 merkantilt ansatt. Tjenesten tilbyr: Kartlegging / utredning av rusbruk (ADDIS) Henvisning til behandling, herunder legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Oppfølging av klienter før, under og etter et behandlingsopphold Støtte- og motiveringssamtaler til brukere og pårørende Mottak for nye klienter hver dag fra kl Råd og veiledning i henhold til rusproblematikk Sosialtjenesten ved SMS Søndre Tollbodgt. 9 Telefon: Telefax:

6 Avdelingsleder: Edith Fredriksen Utekontakten Utekontakten er et forebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år. Ungdom som har problemer med å nyttiggjøre seg det ordinære hjelpeapparatets tilbud er i fokus for vår arbeid. Utekontakten er organisert som et samarbeidstiltak mellom Rus- og psykiatritjenesten og UNN. Prinsipper i vårt arbeid er lavterskel og tilgjengelighet. Utekontakten er et frivillig tilbud og vår viktigste metode for å rekruttere ungdom er oppsøkende arbeid, primært i Tromsø sentrum. Vi tar også imot ungdom i egne lokaler. Her tilbyr vi samtaler, oppfølging i forhold til andre deler av hjelpeapparatet, rådgivning, praktisk hjelp, og holdnings skapende diskusjoner i et sosialt fellesskap med deltakende voksne. Ca. 400 ungdommer er årlig i kontakt med Utekontakten. Ungdommene presenterer ulike problemstillinger; skole, familie, rus, psykisk helse, bolig, arbeid, etc. Ungdommer som ønsker kontakt med oss kan ringe, sende e-post/sms, eller komme innom. Foreldre/pårørende kan også gjerne kontakte oss. Utekontakten driver undervisnings- og informasjonsarbeid, både om utekontaktarbeid generelt, og innenfor de fagområdene vi arbeider spesielt med, som for eksempel rusproblematikk. I tillegg driver vi ulike aktiviteter på ettermiddag og kveldstid: Klatring, fotball, turer, rockefabrikk og digitalt lydstudio. Tilbudene er gratis. Utekontakten har åpningstid mandag og fredag fra , tirsdag og torsdag Det er også mulig å ta kontakt utenom åpningstidene. Utekontakten Storgata 117 Telefon: / e-post: Avdelingsleder: Mads Karstad 11

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

18 ÅR - HVA SKJER DA?

18 ÅR - HVA SKJER DA? Koordinerende enhet 18 ÅR - HVA SKJER DA? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Oppdatert 23.9.2013 Innledning Når man blir 18 år skjer det flere

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Tabell for beskrivelse av dagens tjenester

Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Barneverntjenesten Beskriv kort hvilken/ hvilke brukergruppe dere har ansvar for. Antall brukere pr år, konkret eller som et gjennomsnitt Beskriv kort hvilket/hvilke

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykisk helse November 2009 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden mars 2009 juni 2009. Undersøkelsen er utført

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 25.08.2010 Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Side 2 av 20 Det nye hjemmet Det neste hjemmet du skal ha, skal ha nøkkel

Detaljer

Bolig Nu 03/05/15. Lovhjemler: Gjelder ikke for: Målgruppe: -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune.

Bolig Nu 03/05/15. Lovhjemler: Gjelder ikke for: Målgruppe: -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune. Bolig Nu -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune Hanne Olaussen Lovhjemler: Lov om sosiale tjenester i NAV lovens formålsparagraf Lov om sosiale tjenester i NAV 27 Midlertidig botilbud

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN for PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE Revidert: Mai 2007 Neste oppdatering: April 2008 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 3 2 MÅLSETNING 5 3 JURIDISKE

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 ÅR2020

Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 ÅR2020 Verdal kommune Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 ÅR2020 VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Vedtatt av kommunestyret i 22.03.10 Endringer merket med rødt vedtatt 26.04.10 Verdal 2010 1 2 Det er gjort enkelte

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer