Fører arbeidsledighet til samlivsbrudd? En analyse av britiske paneldata

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fører arbeidsledighet til samlivsbrudd? En analyse av britiske paneldata"

Transkript

1 Morten Blekesaune Fører arbeidsledighet til samlivsbrudd? En analyse av britiske paneldata Denne artikkelen analyserer sammenhenger mellom arbeidsledighet og samlivsbrudd i britiske survey-data (BHPS) der 3586 parforhold følges årlig i perioden 1991 til Analysen undersøker også om sammenhengene mellom arbeidsledighet og samlivsbrudd kan forklares med økonomiske eller psykologiske problemer hos partene, om det er forskjeller på ekteskap og samboerskap, samt om mer stabile trekk ved individene kan forklare sammenhengene i dataene. Resultatene viser at arbeidsledighet hos både menn og kvinner øker risikoen for samlivsbrudd, og antyder at kvinnens økonomiske vurderinger er av avgjørende betydning for om parforholdet består etter at mannen blir arbeidsledig. Spesielt i perioder med høy arbeidsledighet har det vært en offentlig interesse for hvilke konsekvenser arbeidsledighet har for de individer og familier som rammes. Slik forskning ble gjennomført under depresjonen på 1930-tallet (Jahoda et al.1933), i Storbritannia på 1980-tallet (Gallie et al. 1994a) og i sentraleuropeiske land på 1990-tallet (Adler 1997). Britisk forskning viser at familiekonflikter rapporteres å være de mest alvorlige konsekvensene av arbeidsledighet, mer alvorlige enn økonomiske problemer eller tap av selvrespekt (Gallie et al. 1994b). Det fins også er mer spesialisert forskning som undersøker om arbeidsledighet fører til økt risiko for samlivsbrudd i data som følger individer eller familier over tid. De beste studiene av denne typen av fra nordiske land (Jensen og Smith 1990, Jalovaara 2003, Hansen 2005, Rege et al. 2007). De viser at arbeidsledighet øker risikoen for skilsmisse, og at effekten er noe sterkere når arbeidsledigheten rammer mannen enn kvinnen i et ekteskap. Nordiske land har dominert denne forskningen fordi vi har registerdata både om arbeidsledighet og skilsmisse som kan koples ved hjelp av personnumre. Men disse nordiske studiene har også noen begrensninger. De inkluderer kun ektefolk og skilsmisser ettersom registerdataene gir ufullstendige opplysninger om samboerskap. Registerdataene gir også begrenset informasjon om hvilke faktorer som kan forklare hvorfor arbeidsledighet fører til skilsmisse. Denne artikkelen analyserer sammenhenger mellom arbeidsledighet og samlivsbrudd ved hjelp av British Household Panel Survey (BHPS), som har en rekke opplysninger om hver person i et stort antall hushold, herunder 3586 parforhold som kan følges årlig opptil 15 ganger. Et parforhold kan være et ekteskap, et samboerskap eller et samboerskap som senere blir et ekteskap. Søkelys på arbeidslivet 3/2008 årgang 25, ISSN Institutt for samfunnsforskning

2 296 Søkelys på arbeidslivet Sammenhenger mellom arbeidsledighet og samlivsbrudd Hvorfor fører arbeidsledighet til samlivsbrudd? En mulig forklaring er at arbeidsledighet rammer familiens økonomi. Arbeidsledige kan fremstå som mindre attraktive partnere når inntekten de bidrar med, er lav og usikker. Arbeidsledigheten kan være en uforutsett begivenhet og gi ny informasjon om ektefellens arbeidsmarkedssituasjon (Becker 1974). Den arbeidsledige kan også få mindre innflytelse i parforholdet når hans eller hennes økonomiske bidrag reduseres, noe som også kan være en belastning for et parforhold (Blood og Wolfe 1960). Det er likevel ikke åpenbart at lav og usikker inntekt fører til samlivsbrudd. To voksne sparer utgifter til blant annet bolig, bil og aviser ved å bo sammen, sammenlignet med å bo hver for seg. Det å flytte fra hverandre fører til krav om økonomisk uavhengighet. Arbeidsledighet og usikker økonomi kan således stabilisere noen parforhold, men gjøre andre parforhold mindre stabile. En annen forklaring er at arbeidsledighet fører til psykiske problemer som kan gjøre parforholdet vanskeligere for begge parter. Psykiske problemer inkluderer en rekke relativt vanlige problemer som bekymringer og søvnløshet samt depresjon og lav selvtillit. Når slike problemer øker i antall og omfang, kan de bli en belastning for et samliv. Det er ønskelig å vite hvorfor arbeidsledighet fører til samlivsbrudd ettersom noen av disse mulige forkaringene påvirkes av sosialpolitikken, herunder inntektsnivå og inntektssikkerhet. Når myndighetene ikke alltid klarer å begrense antallet arbeidsledige, kan de muligens begrense noen av de sosiale konsekvensene som arbeidsledigheten har for de individer og familier som rammes. Sammenhengen mellom arbeidsledighet og samlivsbrudd kan også være det motsatte av det som analyseres her: Samlivsbrudd kan øke risikoen for å bli arbeidsledig. En nylig publisert studie (Covizzi 2008) av sveitsiske data viser dette. Også norske data peker i samme retning, herunder forskning på skilsmisser og sykefravær (Blekesaune og Barrett 2005). Det faktum at kausalitet kan gå i flere retninger at arbeidsledighet og samlivsbrudd gjensidig kan påvirke hverandre betyr at vi må ha data som følger et stort antall individer eller familier med hyppige observasjoner over mange år for å estimere slike sammenhenger. Tverrsnittdata, der personene observeres kun én gang, kan ikke skille mellom disse effektene. Vi kan også tenke oss at det finnes en tredje faktor, eller et sett av faktorer, som fører til både arbeidsledighet og samlivsbrudd. Folk som har problemer med å holde på jobben, kan av samme grunner også ha problemer med å holde på partneren. Dette kan skyldes stabile kjennetegn ved individene, som lav inntektsevne, dårlige sosiale ferdigheter eller dårlig evne til å takle problemer, noe som kan gjøre dem mindre attraktive både som ansatte og partnere. Vi kan også tenke oss at mer kortvarige livskriser, herunder høyt alkoholforbruk, kan føre til både arbeidsledighet og samlivsbrudd. Men det er vanskelig å bestemme virkningen av andre kortvarige hendelser enn arbeidsledighet og samlivsbrudd. Det finnes statistiske teknikker som gjør at vi kan korrigere for stabile trekk ved personene. Slike stabile trekk kan observeres i dataene, for eksempel som utdanningsnivå, eller de kan modelleres som tilfeldige (random-)effekter in-

3 Fører arbeidsledighet til samlivsbrudd? En analyse av britiske paneldata 297 nenfor en statistisk modell. Det finnes ingen tilfredsstillende metoder som kan korrigere for mer kortvarige kriser eller hendelser som inntrer mer eller mindre samtidig med arbeidsledighet og samlivsbrudd. Vi har følgelig tre typer av kausale relasjoner som kan undersøkes med data som følger individer og familier over tid: Arbeidsledighet fører til samlivsbrudd, samlivsbrudd fører til arbeidsledighet, og en tredje faktor fører til både arbeidsledighet og samlivsbrudd. Ved å undersøke hva som kommer først og sist, kan vi skille mellom de to første forklaringene. Ved å korrigere for stabile (observerte eller ikke-observerte) trekk ved personene kan vi skille mellom den første og den siste forklaringen. Data og metoder Dataene er fra de første 15 rundene av British Household Panel Survey (BHPS), som har årlige observasjoner for et representativt utvalg av alle briter fra 1991, og som seneres følges opp gjennom årlige intervjuer. Dataene som anvendes her, går fram til Enhetene for analysen er parforhold ettersom et samlivsbrudd er et brudd mellom (minst) to personer. Informasjon om samlivsbrudd hentes fra senere intervjuer av hvilken som helst av partene. Datamatrisen tilordnes slik at vi følger kvinner over tid, ettersom det er lettere få tak i kvinner enn menn etter et samlivsbrudd. 1 Hver kvinne kan ha inntil fire parforhold i observasjonsperioden. I alt omfatter analysen årlige observasjoner for 3586 parforhold som inkluderer 3575 kvinner og 3586 menn. Arbeidsledighet, hos mannen eller hos kvinnen, er den sentrale forklaringsvariabelen i analysen. Opplysninger om arbeidsledighet ble hentet fra personlige intervjuer som normalt foregår i september eller oktober hver høst. Deltakerne ble spurt om de hadde vært i jobb, vært arbeidsledige med mer fra september forrige år til september samme året de ble intervjuet. Dette skulle fylles inn i en kalender for hele det foregående året. Den avhengige variabelen er samlivsbrudd. Denne hendelsen kan inntre fra september samme år til september året etter intervjuet. Vi legger således inn en tidsforskyvning mellom arbeidsledighet og samlivsbrudd på omtrent ett år. Men vi undersøker også om resultatene endres dersom disse hendelsene inntrer samme året, eller dersom samlivsbruddet inntrer senere enn det påfølgende året. 2 Samlivsbrudd er en binær variabel som får verdien 1 det året parforholdet oppløses, og verdien 0 så lenge parforholdet består. Sannsynligheten for at parforhold oppløses hvert år, analyseres med diskret tids hasardratemodeller. Disse modellene sammenligner andelene som går fra hverandre i parforhold der (minst) en av partene har vært arbeidsledig, sammenlignet med parforhold der ingen har vært arbeidsledig. Hasardrater betyr at sammenligningene gjøres som forholdstall mellom andeler. Hasardratene analyseres med statistiske modeller som korrigerer for også andre faktorer, herunder gjennomsnittsalderen til partene, aldersforskjellen mellom dem, om man er gift eller samboer, antall barn i familien samt økonomiske og psykiske problemer rapportert både av mannen og kvinnen i parforholdet. De statistiske modellene antar at

4 298 Søkelys på arbeidslivet Tabell 1. Beskrivende statistikk av dataene (BHPS ) Gj.snitt St.av. Lav Høy Gjennomsnittsalder 47,0 14, Aldersforskjell 3,7 3, År sammen 18,3 13, Logaritmen av år sammen 2,5 1,0 0 4 Gift versus samboer 88,0 % 0 1 Antall barn 0,8 1,1 0 7 Mannen arbeidsledig 6,3 % 0 1 Kvinnen arbeidsledig 2,8 % 0 1 Økonomiske problemer 1 mann 3,9 1,0 1 5 Økonomiske problemer 1 kvinne 4,0 0,9 1 5 Psykologiske problemer 2 mann -0,1 0,9-2,2 5 Psykologiske problemer 2 kvinne 0,1 1,1-2,2 5 Antall observasjoner Antall parforhold Kodet 1-5 (5 angir store problemer), 2 Standardiserte variabler (gj.nitt.=0, st.av.=1) hasardratene er proporsjonale. Tabell 1 viser beskrivende statistikk av dataene som analyseres. Aldersvariablene i tabell 1 er angitt i hele år. Hasardratene i regresjonsanalysene (tabell 2-4) angir derimot aldersvariablene med ti års endring (desimaler for årene) for å gjøre hasardratene tydeligere (større) i tabellene. Resultater Fører arbeidsledighet til samlivsbrudd? Tabell 2 undersøker dette ved hjelp av statistiske modeller som korrigerer for alder samt kjennetegn ved familien. En hasardrate på 1 viser lik risiko for samlivsbrudd enten noen har vært arbeidsledige eller ikke. Modell 1 viser en hasardrate på 1,33 for arbeidsledighet hos mannen. Dette betyr at når mannen har vært arbeidsledig, øker risikoen for samlivsbrudd med 33 prosent. Når kvinnen har vært arbeidsledig, øker risikoen med 83 prosent. Men forskjellen mellom disse to estimatene er ikke statistisk signifikant. Menn kan dessuten være vanskeligere å få tak i for intervju enn kvinner etter arbeidsledighet og samlivsbrudd. Vi kan dermed konkludere med at arbeidsledighet både hos menn og kvinner medfører økt risiko for samlivsbrudd. Modell 2 undersøker om antall ledighetsperioder (ut over en første ledighetsperioden) har betydning for risikoen for samlivsbrudd. Hasardratene kan tyde på at flere ledighetsperioder øker risikoen for samlivsbrudd hos arbeidsledige menn, men reduserer risikoen hos arbeidsledige kvinner. Men fordi det er få personer som har mer enn én ledighetsperiode i løpet av ett år, er disse sammenhengene statistisk svært usikre. Vi kan således ikke si noe sikkert om dette.

5 Fører arbeidsledighet til samlivsbrudd? En analyse av britiske paneldata 299 Tabell 2. Risiko for oppløsning av parforhold etter alder, familiekjennetegn og arbeidsledighet, hasardrater Modell 1 Modell 2 Modell 3 Gjennomsnittsalder <30 0,44** 0,45** 0,42** Gjennomsnittsalder ,95 0,94 0,94 Gjennomsnittsalder ,58* 0,58* 0,58* Gjennomsnittsalder 50+ 0,61* 0,61* 0,62* Aldersforskjell (/10) 1,42** 1,42** 1,44** År sammen (/10) 0,98 0,98 0,98 Gift versus samboer 0,37** 0,37** 0,37** Antall barn 1,21** 1,21** 1,22** Mannen arbeidsledig 1,33* 1,28 1,92** Kvinnen arbeidsledig 1,83** 1,90** 2,15** Ledighetsperioder (-1) mann 1,44 Ledighetsperioder (-1) kvinne 0,54 Uker (-1/10) mann 0,87* Uken (-1/10) kvinne 0,91 Konstant 0,40 0,39 0,45 * p<0,05 og ** p<0,01 i tosidige tester Modell 3 undersøker om antall uker en har vært arbeidsledig (ut over en første uke), har betydning for samlivet. Menn som har vært arbeidsledige over lang tid, har ingen økt risiko for samlivsbrudd. Hos kvinner er et tilsvarende estimat mindre (nærmere 1) og statistisk usikkert. Ser vi på de øvrige sammenhengene i modellen, finner vi at parforhold blir mer stabile jo eldre partene er, at stor aldersforskjell mellom partene gir økt risiko for oppløsning, og at ekteskap er mer stabile enn samboerskap. Mange barn synes ikke å stabilisere britiske parforhold, snarere tvert om. Hvor mange år man har bodd sammen, synes ikke å ha noen betydning for stabiliteten av parforholdet når vi samtidig korrigerer for partenes løpende alder. 3 Disse sammenhengene er stort sett kjent også fra tidligere forskning på dataene (f.eks. Böheim og Ermisch 2001). Analysene i tabell 2 antar at arbeidsledighet i ett år (fra september til september) fører til samlivsbrudd i det påfølgende året. Hvis vi bytter ut disse arbeidsledighetsvariablene med arbeidsledighet samme året, eller arbeidsledighet to år tidligere, får vi omtrent de samme resultatene som i tabell 2, i det minste hos menn. Hos kvinner er sammenhengen med arbeidsledighet noe sterkere når arbeidsledigheten måles samme året enn når den måles to år tidligere, men heller ikke denne forskjellen er statistisk signifikant. Av den grunn presenteres ikke disse resultatene i egne tabeller.

6 300 Søkelys på arbeidslivet Tabell 3. Risiko for oppløsning av parforhold med og uten økonomiske og psykiske problemer hos partene, hasardrater Modell 1 Modell 2 Modell 3 Gjennomsnittsalder <30 0,44** 0,46** 0,41** Gjennomsnittsalder ,94 0,94 0,91 Gjennomsnittsalder ,58* 0,55* 0,53* Gjennomsnuttsalder 50+ 0,58* 0,58** 0,62* Aldersforskjell (/10) 1,41** 1,38** 1,36** År sammen (/10) 0,98 0,99 0,98 Gift versus samboer 0,37** 0,38** 0,40** Antall barn 1,20** 1,15** 1,16** Mannen arbeidsledig 1,34* 1,14 1,17 Kvinnen arbeidsledig 1,83** 1,70** 1,77** Økon. problemer mann (1-5) 1,04 Økon. problemer kvinne (1-5) 1,23** Psyk. problemer mann (st) 1,29** Psyk. problemer kvinne (st) 1,25** Konstant 0,41 0,23 0,51 * p<0,05 og ** p<0,01 i tosidige tester Tabell 4. Risiko for oppløsning av parforhold med og uten korreksjon for stabile trekk ved individer/familier, hasardrater Modell 1 Modell 2 Modell 3 Gjennomsnuttsalder 50+ 0,63** 0,65** 0,71** Aldersforskjell (/10) 1,48** 1,43** 1,41** År sammen (/10) 0,99 0,98 0,98 Gift versus samboer 0,42** 0,43** 0,35** Mannen arbeidsledig 1,44** 1,42* 1,45* Kvinnen arbeidsledig 1,73** 1,73** 1,79** * p<0,05 og ** p<0,01 i tosidige tester Kan økonomiske eller psykologiske problemer forklare hvorfor arbeidsledighet øker risikoen for samlivsbrudd? Dette undersøkes i tabell 3. Modell 1 i denne tabellen er egentlig samme som modell 1 i tabell 2, men er her avgrenset til de som har rapportert både om økonomiske og psykologiske problemer. Modell 2 viser at økonomiske problemer rapportert av kvinnen øker risikoen for oppløsning av parforholdet. Økonomiske problemer rapportert av kvinnen kan også bidra til å forklare hvorfor arbeidsledighet hos menn øker risikoen for samlivsbrudd. (Dette fremgår ved å sammenligne estimatene av menns arbeidsledighet i modell 1 og

7 Fører arbeidsledighet til samlivsbrudd? En analyse av britiske paneldata ) Økonomiske problemer rapportert av mannen har ingen tilsvarende virkning på stabiliteten av parforhold. Modell 3 viser at psykologiske problemer hos begge parter øker risikoen for samlivsbrudd. Men psykologiske problemer kan bare i beskjeden grad forkare hvorfor arbeidsledighet øker risikoen for samlivsbrudd. Psykologiske problemer kan i noen grad bidra til å forklare hvorfor arbeidsledighet hos mannen øker risikoen for samlivsbrudd, men psykologiske problemer synes ikke å kunne forklare hvorfor kvinners arbeidsledighet øker risikoen for samlivsbrudd. (Dette fremgår ved å sammenligne estimatene av arbeidsledighet i modell 1 og 3.) Kan sammenhengene mellom arbeidsledighet og samlivsbrudd forklares ved hjelp av stabile trekk ved arbeidsledige personer eller familier? Tabell 3 undersøker dette ved hjelp av observerte og ikke-observerte kjennetegn. Modell 1 svarer til modell 1 i de foregående tabellene, men forklaringsvariablene er forenklet ved at gjennomsnittsalderen måles med kun en enkel lineær variabel (én koeffisient), og antall barn er utelatt fra analysen, dette fordi den tredje modellen er vanskelig å estimere når man anvender mange forklaringsvariabler. Modell 2 korrigerer for utdanningsnivået hos både mannen og kvinnen målt som fem ulike nivåer. Disse variablene er ikke vist i tabellen fordi de vil ta stor plass (i alt åtte koeffisienter), og fordi utdanningsnivået ikke har betydning for samlivsbrudd. Utdanning kan heller ikke forklare hvorfor arbeidsledighet øker risikoen for samlivsbrudd. Det siste fremgår ved å sammenligne hasardratene til arbeidsledighet i modell 1 og 2. Modell 3 forsøker å korrigere for ikke-observerte kjennetegn ved familiene ved hjelp av tilfeldige (random-)gammafordelte effekter. Tabellen viser at de estimerte sammenhengene mellom arbeidsledighet og samlivsbrudd ikke endres om vi korrigerer for tilfeldige effekter. Det ser derimot ut til at noe av forskjellen mellom gifte og samboere kan forklares med ikke-observerte kjennetegn ved familiene. (Dette fremgår ved å sammenligne modell 1 og 3). Drøfting Hovedfunnet er at arbeidsledighet øker risikoen for samlivsbrudd. Nesten hvilken som helst form for arbeidsledighet er statistisk assosiert med økt risiko for samlivsbrudd, enten den rammer menn eller kvinner, en eller flere ganger, varer kort eller lang tid. Det eneste unntaket er lange perioder med arbeidsledighet hos menn. Rent intuitivt virker dette litt pussig. En mulig forklaring er at arbeidsledighet kan stabilisere noen parforhold fordi folk sparer penger på å bo sammen, men gjøre andre parforhold mindre stabile fordi samlivet eller partneren ikke tilfredsstiller forventningene. Det er mulig at disse to effektene er omtrent like sterke hos menn som har vært arbeidsledige i lang tid, i motsetning til hos menn som har vært arbeidsledige over kortere tid. Det er også mulig at langvarig arbeidsledighet ikke gir ny informasjon om mannens arbeidsmarkedsressurser, og således heller ingen revurdering av parforholdet. Men den manglende sammenhengen mellom lang arbeidsledighet hos menn og samlivsbrudd kan også skyldes at det er vanskelig å få tak i menn som har vært arbeidsledige i lang tid, og at de derfor faller ut

8 302 Søkelys på arbeidslivet av analysene. Dette er en type seleksjonsproblemer man alltid vil ha i survey-data, og som stort sett unngås i registerdata. Frafallsproblemer blant arbeidsledige menn kan muligens også forklare en tendens i disse britiske dataene til at kvinners arbeidsledighet har vel så stor effekt på risikoen for samlivsbrudd som menns arbeidsledighet. Som nevnt innledningsvis har man funnet motsatt sammenheng i nordiske registerdata at menns arbeidsledighet medfører større skilsmisserisiko enn kvinners arbeidsledighet (Jalovaara 2003, Hansen 2005). Det er således usikkert om forskjeller mellom disse analysene av bristiske survey-data og nordiske registerdata reflekterer forskjeller mellom Storbritannia og Norden eller forskjeller mellom survey-data og registerdata. At arbeidsledighet hos menn fører til oppløsning av parforhold, kan i betydelig grad forklares med at kvinnene deres rapporterer om økonomiske problemer i perioden mellom arbeidsledigheten og samlivsbruddet. At arbeidsledighet hos kvinner også fører til samlivsbrudd, kan derimot ikke forklares med økonomiske problemer hos noen av partene. Disse resultatene passer med Hansens (2005) studie av norske registerdata, som viser at lav inntekt kan bidra til å forklare hvorfor arbeidsledighet hos menn fører til skilsmisse, men at inntekten ikke kan forklare hvorfor arbeidsledighet hos kvinner fører til skilsmisse. Ut fra teori kan man argumentere for at arbeidsledighet gjør parforhold både mer og mindre stabile. Hos menn synes disse effektene å være omtrent like sterke siden deres økonomiske problemer ikke medfører økt risiko for samlivsbrudd. Hos kvinner synes derimot økonomisk misnøye å være viktigere enn fordelene ved å dele utgifter med en mann som bidrar med lav og usikker inntekt. Trolig reflekterer denne forskjellen at menn og kvinner har ulike oppgaver i familien. Å sikre familiens inntekt synes å være viktigere for menn enn for kvinner for at samlivet skal bestå. Det peker i retning av at kvinnenes økonomiske vurderinger er avgjørende for at parforholdet skal holde. Noter 1. Storbritannia har ikke noe sentralt personregister eller personnumre. Det kan derfor by på problemer å finne folk etter at de har flyttet fra hverandre. Flere menn enn kvinner faller ut av dataene (BHPS) etter samlivsbrudd. 2. Når tidspunktet for samlivsbruddet ikke er kjent, setter vi dette enten midt mellom de to nærmeste intervjuene eller til en måned før et nytt parforhold etableres, før dette tidspunktet avrundes til hele år. 3. Logaritmen av antall år man har bodd sammen gir bedre tilpasning til dataene enn antall år lineært. Referanser Adler, M.A. (1997), Social change and declines in marriage and fertility in Eastern Germany. Journal of Marriage and the Family, 59: Becker, G.S. (1974), A theory of marriage: Part II. Journal of Political Economy, 82: Blekesaune, M. og A. Barrett (2005), Marital dissolution and work disability: A longitudinal study of administrative data. European Sociological Review, 21: Blood, R.O. og D.M. Wolfe (1960), Husbands and wives. New York: The Free Press.

9 Fører arbeidsledighet til samlivsbrudd? En analyse av britiske paneldata 303 Böheim, R. og J. Ermisch (2001), Partnership dissolution in the UK: The role of economic circumstances. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 63: Covizzi, I. (2008), Does union dissolution lead to unemployment? A longitudinal study of health and risk of unemployment for women and men undergoing separation. European Sociological Review, 24: (sidetall foreløpig ikke kjent) Gallie, D., C. March og C. Vogler (red.) (1994a), Social change and the experience of unemployment. Oxford: Oxford University Press. Gallie, D., J. Gershuny og C. Vogler (1994b), Unemployment, the household, and social networks. I: Gallie, D., C. March og C. Vogler (red.), Social change and the experience of unemployment, s Oxford: Oxford University Press. Hansen, H.T. (2005), Unemployment and marital dissolution: A panel data study of Norway. European Sociological Review, 21: Jahoda, M., P. Lazarsfeld og H. Zeizel (1933), Marienthal: The sociology of an unemployed community. (I engelsk oversettelse fra 1972:) London: Tavistock. Jalovaara, M. (2003), The joint effects of marriage partners' socioeconomic positions on the risk of divorce. Demography, 40: Jensen, P. og N. Smith (1990), Unemployment and marital dissolution. Journal of Population Economics, 3: Rege, M., K. Telle og M. Votruba (2007), Plant closure and marital dissolution. Discussion Paper nr Oslo: Statistisk sentralbyrå. Lastet ned september 2008 fra

Søkelys på arbeidslivet 3/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media

Søkelys på arbeidslivet 3/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet 3/2008 årgang 25 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd. Utkommer

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Unge uførepensjonister

Unge uførepensjonister Unge uførepensjonister Hvem er de og hvor kommer de fra? MORTEN BLEKESAUNE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/05 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Inntekt, skatt og overføringer 2005 Ved behov eller likt til alle? Elin Halvorsen 8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Mange foreldre gir økonomisk støtte

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Torkild Hovde Lyngstad og Ragni Hege Kitterød Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? En litteraturgjennomgang av norsk og utenlandsk forskning Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Studenter lever mer av lønn enn lån

Studenter lever mer av lønn enn lån Tidsskrift for levekår og livsstil Studenter lever mer av lønn enn lån Dagens husmødre Fenomenet nakenløping Besteforeldre og barnebarn Fattigdom blant innvandrere Vaksinering i Malawi 1/2011 Samfunnsspeilet

Detaljer

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 Prosjektnotat nr. 1-2014 Randi Lavik, Lisbet Berg, Ragnhild Brusdal Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 1 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

BOLIGSPARING FOR UNGDOM

BOLIGSPARING FOR UNGDOM Lars Gulbrandsen BOLIGSPARING FOR UNGDOM Rapport utarbeidet for Utvalget om mål og virkemidler i boligpolitikken 1 INNHOLD: FORORD 2 SAMMENDRAG 3 1. INNLEDNING 4 2. DATA 6 3. UTVIKLINGEN AV BOSPAREORDNINGEN

Detaljer

Nr. 8 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Innvandring og boligpriser i Norge. Einar W. Nordbø

Nr. 8 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Innvandring og boligpriser i Norge. Einar W. Nordbø Nr. 8 2013 Staff Memo Pengepolitikk Innvandring og boligpriser i Norge Einar W. Nordbø Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

No. 25 2012. Staff Memo. Høy innvandring til Norge: Hvem kommer, og hvorfor kommer de? Av Halfdan Grangård og Einar W. Nordbø, Pengepolitikk

No. 25 2012. Staff Memo. Høy innvandring til Norge: Hvem kommer, og hvorfor kommer de? Av Halfdan Grangård og Einar W. Nordbø, Pengepolitikk No. 2 212 Staff Memo Høy innvandring til Norge: Hvem kommer, og hvorfor kommer de? Av Halfdan Grangård og Einar W. Nordbø, Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Rapporter 29/35 Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra

Detaljer

Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til

Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til Utdanning 2009 Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til bedre elevprestasjoner? Lars-Erik Borge, SØF/NTNU og Marte Rønning, SSB Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til bedre elevprestasjoner? Innledning

Detaljer

Arbeidsmarkedets betydning for søkningen til ulike typer høyere utdanning

Arbeidsmarkedets betydning for søkningen til ulike typer høyere utdanning Clara Åse Arnesen og Bjarne Strøm Arbeidsmarkedets betydning for søkningen til ulike typer høyere utdanning At deltakelsen i høyere utdanning generelt varierer med situasjonen på arbeidsmarkedet, er velkjent

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2002 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2002 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2002 nettversjon Svart arbeid i Norge Innvandreres inntektsmuligheter Topplønninger i norsk arbeidsliv Sysselsetting i frivillig sektor Hvorfor

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Frafall i utdanning Utdanning 25 Frafall i utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Arne Mastekaasa og Marianne Nordli Hansen, ISS, UiO Innledning I etterkrigstiden har det vært en sterk økning

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer