HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN"

Transkript

1 HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK

2 INNHOLD 1 INNLEDNING FORORD BAKGRUNNEN FOR OPPDRAGET MANDAT ARBEIDSFORM DOKUMENTASJONSUNDERLAG OPPBYGGING AV DENNE RAPPORTEN SAMMENDRAG PROSESSPARTNERS VURDERING AV DE FORESLÅTTE TILTAKENE VÅRE FORSLAG TIL SUPPLERENDE TILTAK BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON INNLEDENDE BETRAKTNINGER OM HELSE FINNMARK HF PASIENTTRANSPORT Pasienttransport drosje samordnede turer 2006 og PASIENTSTRØMMER Hvilke pasientgrupper blir behandlet i Helse Finnark HF? Hvor blir pasienter bosatt i Finnmark fylke behandlet? Hvor bor pasientene som blir behandlet i Helse Finnmark HF? PASIENTFLYT Clinical pathways ved klinikkene i Hammerfest og Kirkenes i PASIENTBELEGG SOMATIKK I HELSE FINNMARK HF LIGGETIDSPROFIL FORBRUK AV SENGEKAPASITET I FORETAKET, OG MØNSTER FOR INN- OG UTSKRIVING Klinikk Hammerfest Medisin post C Medisin post D Barne-post Kirurgisk post Klinikk Kirkenes Medisinsk post Kirurgisk post PERSONELLSITUASJONEN UTVIKLING I ANTALL MÅNEDSVERK VED SOMATISKE AVDELINGER I HELSE FINNMARK HF I Utvikling i antall månedsverk i - Klinikk Hammerfest Utvikling i antall månedsverk i - Klinikk Kirkenes RESSURSBRUK PLEIEFAKTOR Klinikk Hammerfest Medisin post C Medisin post D Kirurgisk-ortopedisk post Gyn-føde-post Barne-post Klinikk Kirkenes Medisinsk post Kirurgisk post

3 Gyn-føde-post Oversikt over pleiefaktor og kostnad per seng og årsverk ved et utvalg enheter i og utenfor Helse Nord SYKEFRAVÆR Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes PROSESSPARTNERS VURDERING AV DE FORESLÅTTE TILTAKENE INNLEDNING GENERELL BETRAKTNING OM ÅRSEFFEKT OG PERIODISERING VURDERING AV DE PRESENTERTE TILTAK OPPSUMMERT VURDERING AV DE PRESENTERTE TILTAK DETALJERT PROSESSPARTNERS ANBEFALING DET OVERORDNEDE BILDET OG GRUNNLEGGENDE PREMISSER DET KONKRETE UTFORDRINGSBILDET MULIGE SUPPLERENDE FORBEDRINGSTILTAK Samhandling og samordning av ressursinnsats på laveste effektive omsorgsnivå Bedret samhandling med primærhelsetjenesten Bedret samhandling med UNN Endring av interne rutiner Døgnrytmeplan Bedret samhandling internt Pasientforløp kompetanse i mottak, diagnostikk og behandling Mobilitet mellom enheter Planleggingshorisont Stabs- og støtteelementene i Helse Finnmark HF Transport Drosje, buss og båt Samorganisering og samokalisering av transportkontoret og AMK En avsluttende betraktning knyttet til prioritering VIDERE OPPFØLGING AV FORBEDRINGSARBEIDET

4 1 Innledning 1.1 Forord Prosess Partner AS (heretter benevnt ProsessPartner) har i løpet av knappe to måneder gjennomgått og vurdert de somatiske klinikkene i Helse Finnmark HF i tråd med mandatet for oppdraget (pkt. 2.2). Arbeidet har omfattet analyse av utlevert grunnlagsdokumentasjon og møter med ledelse, representanter for tillitsvalgte og vernetjenesten, samt øvrige ressurspersoner blant de ansatte. Vi har overveidende møtt imøtekommenhet og villighet til å stille i intervjuer på kort varsel, samt sende oss etterspurt informasjon, dog har vi erfart reservasjon fra enkelte leger i forhold til å skulle bidra i denne prosessen. Dette er til en viss grad forståelig utfra den omstillingstretthet som kanskje i særlig grad gjør seg gjeldende i de kliniske miljøene, men representerer samtidig en barriære i forhold til den dialog som normalt finner sted i et prosjekt av denne kartakter, og som vi i ProsessPartner vurderer som særlig verdifull. Vårt generelle inntrykk er at medarbeiderne i foretaket har et ekte engasjement for om mulig å bedre driften, og derved økonomien, ved de ulike enhetene. Deler av det etterspurte datagrunnlaget har vist seg vanskelig og tidkrevende å fremskaffe, for eksempel har vi mottatt pasientdata til og med dags dato. Det har vist seg å være en utfordring å gjøre de ønskede datautrekk fra DIPS, men etter at Helse Nord IKT ensagsjerte ekstern konsulent Håvard Ballo, er det etablert noen rutiner for datauttrekk som så langt har frembrakt noe av det etterspurte pasient-datamaterialet. Når dette arbeidet er sluttført bør de etablerte rapportene kunne være nyttige for de ulike kliniske enheter og foretak i foretaksgruppen Helse Nord, i deres videre arbeid med forbedring av pasientforløp og ressursinnsats. Prosjektets ramme har medført at det ikke vært mulig å utrede alle aktuelle problemstillinger i den utstrekning man kunne ønske, og vi har valgt å prioritere de kliniske enhetene. Innenfor de områder hvor vi mener Helse Finnmark har ytterligere forbedringsmuligheter, vil det være behov for videre analyser som grunnlag for konkrete forbedringstiltak. Bergen 30. juni 2008 Per Gunnar Johnsen Prosjektleder 4

5 1.3 Mandat 1.2 Bakgrunnen for oppdraget Helse Nord RHF har et økonomisk tilpasningsutfordring i 2008 på anslagsvis NOK 300 mill. Samtlige fire sykehusforetak har slike tilpasningsproblemer, og hvert av foretakene har i forbindelse med budsjettarbeidet for 2008 utarbeidet tiltaksplaner med sikte på å komme i økonomisk balanse, men har i varierende grad vært i stand til å dokumentere tiltak med en samlet effekt som faktisk gir balanse i Helse Nord RHF har derfor valgt å engasjere ekstern kompetanse for å gjennomføre et tidsavgrenset prosjekt for å bidra til og oppnå økonomisk balanse i Helse Finnmark HF. Helse Finnmark HF har en betydelig økonomisk utfordring i 2008, og ved årsskiftet forelå områdesvise forslag til tiltak med effekt i 2008 på 64 millioner kroner. Det er fra eier stilt krav til økonomisk balanse i 2008, og aktiviteten innenfor somatikk skal planlegges på samme nivå som i. Styret i Helse Nord RHF er inneforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2008 vil kunne få konsekvenser for pasienttilbud og ansatte. Helse Nord RHF har engasjert ProsessPartner AS for å gjennomføre et tidsavgrenset forprosjekt ved Helse Finnmark HF, med følgende oppgavemessige avgrensning: o Foreta en gjennomgang og kvalitetssikring av eksisterende tiltaksplaner, både i forhold til gjennomførbarhet/risiko og beregnet periodisert økonomisk effekt i 2008 o Foreta en vurdering av muligheten for å forsterke eksisterende tiltak, slik at de eventuelt kan gi større økonomisk effekt i 2008 o Komme med konkretiserte/spesifiserte forslag om supplerende tiltak som kan bidra til å oppnå målet om økonomisk balanse i 2008 o Det bør rettes et særlig fokus mot de avdelingene som har de største omstillingsutfordringene o Vurdere og kvalitetssikre forutsetninger og strategier/teknikker for oppfølging og iverksetting/gjennomføring av tiltak o Bidra til å fremme tiltak for å oppnå økonomisk balanse som i størst mulig grad opprettholder aktivitetsnivået/isf inntekter, og som tilpasser og innretter aktiviteten slik at prioriteringsforskriften ivaretas. Oppdraget skal utføres i nært samarbeid og samspill med Helse Finnmark HF sin ledelse, og gjennomføres i perioden medio mai ultimo juni Oppdraget skal derfor koples tett opp til foretakets eget arbeid med å utvikle og gjennomføre tiltak for å oppnå økonomisk balanse, og fremstå som en integrert del av dette arbeidet. Arbeidet skal videre gjennomføres på grunnlag av forståelse for det kliniske arbeidets egenart, men med samtidig fokus på å ta i bruk moderne og kostnadseffektive arbeidsformer. Arbeidet skal sluttrapporteres gjennom en analytisk og handlingsrettet rapport, men med krav om løpende kontakt med og støtte til sykehusledelsen underveis i prosessen. 5

6 1.4 Arbeidsform Representanter fra ProsessPartner AS har hatt totalt 21 arbeidsdager ved Helse Finnmark, fordelt på klinikkene i Hammerfest og Kirkenes. Arbeidet har omfattet intervju av foretaksledelsen, klinikklederne, et utvalg av ledere av somatiske avdelinger og støtte-/driftsavdelinger, møter og samtaler med tillitsvalgte og vernetjenesten, samt enkeltpersoner og grupper av medarbeidere ved ulike avdelinger og poster ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. I tillegg er arbeidet basert på analyser av tilgjengelig skriftlig dokumentasjon, og erfaringsbasert kunnskap fra tidligare gjennomførte prosjekter i sykehussektoren. Analysearbeidet er utført av Ole -Bjørn Gjerde, Per Gunnar Johnsen, Reidar Kind og Øistein Øverberg. 1.5 Dokumentasjonsunderlag ProsessPartner har hatt tilgang til følgende dokumentasjon: Budsjett 2008 Interne dokument o Aktivitets- og kostnadsdata Tiltaksplan, siste pr mai 2008 Pasientdata via datauttrekk fra DIPS Styreprotokoller for og 2008 Styringsdokument Helse Finnmark HF Oppdragsdokument Helse Finnmark HF 2008 Oppdragsdokument Helse Nord RHF 2008 NOU 2008:2 St.prp. nr. 59 (-2008) 6

7 1.6 Oppbygging av denne rapporten Rapporten er delt i fem kapitler, der kapittel to gir et kortfattet sammendrag av ProsessPartners vurdering av de foreliggende tiltak, samt forslag til mulige supplerende tiltak med forventet positiv økonomisk effekt, hensyntatt at man i størst mulig grad opprettholder aktivitetsnivået i tråd med gjeldende prioriteringsforskrift. Kapittel tre gir en beskrivelse av noen hovedtrekk ved dagens situasjon ( as-is ) som ProsessPartner mener er av betydning både for å kunne forstå forskjeller ved sammenlikninger (benchmarking) og for å identifisere potensialer for forbedring. Kapittel fire inneholder ProsessPartners vurdering av de foreliggende tiltak (tiltaksplaner), og kapittel fem våre forslag til mulige supplerende forbedringstiltak. 7

8 2 Sammendrag 2.1 ProsessPartners vurdering av de foreslåtte tiltakene Helse Finnmark HF er i en svært krevende budsjettsituasjon, med krav om et resultat i balanse. Dette innebærer behov for omstillingstiltak innenfor somatisk område med en effekt i 2008 på totalt på 64 millioner kroner. Det er gjennom en omfattende prosess rundt siste årsskifte identifisert en rekke innsparingstiltak og forbedringsområder, med forventet økonomisk effekt innenfor somatisk område i 2008 på ca. 64 millioner kroner. Basert på den foreliggende tiltakspakken og rapport for første tertial, mangler tiltak for ca. 60 millioner kroner fem måneder ut i budsjettåret. ProsessPartners vurderer den den eksisterende tiltakspakken til å ha en effekt på ca. 22 millioner kroner i Oppsummert kan tiltaksområdene og de tilhørende estimater presenteres som i tabellen under. Tiltaksområde Generell effektivisering Hammerfest Opprinneli g årsestimat Justert årsestimat Effekt pr ProsessPartners estimat for Org. endringer Hammerfes Generell effektivisering Kirkenes Org. endringer Kirkenes Stab/støtte Drift Ambulanse TOTALT SOMATIKK Våre forslag til supplerende tiltak ProsessPartners forslag til supplerende forbedringstiltak er beskrevet i kapittel fem, og kan rubriseres slik: i) Samhandling og samordning av ressursinnsats på laveste effektive omsorgsnivå - Bedre samhandling med primærhelsetjenesten - Bedre samhandling med UNN ii) Endring av interne rutiner - Døgnrytme-plan - Samhandling og planlegging iii) Pasienttransport - Samorganisering/-lokalisering av transportktr og AMK 8

9 3 Beskrivelse av dagens situasjon I dette kapitelet beskrives forventningene til foretaket, deler av utfordringsbildet og rammebetingelser, pasientstrømmer, pasientbelegg og liggetidsprofiler, videre utvikling i personellsituasjonen (kvantitativt) i, samt til slutt en nærmere omtale av ressursbruken ved de kliniske enhetene, uttrykt som pleiefaktor. 3.1 Innledende betraktninger om Helse Finnmark HF Mål for virksomheten i Helse Finnmark HF er gitt i Oppdragsdokumentet for 2008, pkt. 2.1: Helse Finnmark HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste i Finnmark. Sykestuefunksjonene inngår som viktige ledd i behandlingskjeden. Helseforetaket skal bidra spesielt til helsesamarbeidet i nordområdene og helsetjenestene til den samiske befolkningen. Helse Finnmark HF har et medisinsk tilbud som skal kunne ivareta befolkningen i Fnnmark fylke sitt behov for spesialisthelsetjenester, i samarbeid med regionale og nasjonale sentre som dekker behovene for mer spesialiserte og høyspesialiserte medisinske tilbud, i første rekke Universitetssykehuset i Nord-Norge. Befolkningsgrunnlaget i Finnmark fylke er omtrent Den spredte bosetting, infrastrukturelle- og klimatiske forhold, tilsier at det er behov for mer enn ett akuttsykehus i Finnmark. Opprettholdte akuttfunksjoner både i Hammerfest og Kirkenes, slik som i dag, medfører med nødvendighet parallelle vaktteam 24/7, med den konsekvens at kostnaden per capita i sykehusenes tilfangsområde må bli større enn for en tilsvarende populasjon i et tettere befolket område av landet. I NOU 2008:2 (Magnussen-utvalget) beskrives mulige smådriftsulemper: Smådriftsulemper Utvalget vil påpeke at størrelse ikke bare har betydning gjennom mulige stordriftsfordeler, men også kan virke gjennom smådriftsulemper. Slike ulemper kan være knyttet til store faste kostnader ved beredskap, til rekrutteringsproblemer og tilhørende kostnader ved høy turnover og/eller vikarutgifter, høye kapitalkostnader etc. Det har vist seg vanskelig å avdekke systematiske smådriftsulemper gjennom denne typen analyser som her er foretatt. Manglende data på sykehusnivå gjør f.eks. at vi ikke klarer å identifisere de små sykehusene i analysene. At man gjennom analyser på et materiale bestående av helseforetak ikke klarer å fange opp smådriftsulemper innebærer imidlertid ikke at slike ikke er tilstede. Spredt bosetting, store avstander og lang reisetid er også en sentral utfordring for spesialisthelsetjeneste-tilbudet i Finnmark. I NOU 2008:2 omtales dette slik: Spredt boseting Store avstander Lang reisetid Lang reisetid og spredt bosettingsmønster vil kunne gi høyere kostnader fordi; i) det er nødvendig med en mer spredt akuttberedskap, ii) det vil være mer bruk av innleggelse enn dagbehandling, iii) en desentralisert sykehusstruktur gir høyere faste kostnader per pasient, iv) lang reisetid øker terskelen for kontakt med spesialisthelsetjenesten og kan gi mer ressurskrevende pasienter. Lang reisetid og spredt bosettingsmønster vil selvsagt også påvirke kostnadene knyttet til økt behov for pasient- og syketransport. 9

10 Det forhold at det i Helse Finnmarks opptaksområde finnes et begrenset antall privatpraktiserende spesialister utenfor sykehus, forsterker presset på sykehusenes behandlingstilbud. Konsultasjon hos privatpraktiserende spesialist og i sykehus-poliklinikk I følge SAMDATA sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006, er estimert private avtalespesialistkonsultasjoner pr 1000 innbyggere i Helse Nord 239 mot landsgjennomsnitt 431, og tilsvarende konsultasjon ved offentlig poliklinikk 910 i Helse Nord mot 757 som landsgjennomsnitt. Det totale antall sykehusopphold og polikliniske konsultasjoner pr 1000 innbyggere var i 2006 også lavere i Helse Nord enn landsgjennomsnittet, hhv og Ø-hjelps opphold (somatikk) pr 1000 innbyggere i 2006 var imidlertid høyere i Helse Nord enn landsgjennomsnittet, hhv 132 og 118. viser Effektive senger/ 1000 innbyggere fremgår av tabellen under: Kapasitet: effektive senger per 1000 innbyggere Landsgj.snitt Sør Øst Vest Midt Nord Helse Finnmark Effektive senger/ 1000 innbygger 2,7 2,8 2,6 2,6 2,8 3,1 2,8 Tallene for Helse Finnmark HF i 2008 fremkommer slik: / 73 = 2,8 10

11 3.2 Pasienttransport Som beskrevet i avsnittet foran er spredt bosetting, store avstander og lang reisetid en sentral utfordring for spesialisthelsetjenesten i Finnmark, både hva angår logistikk og kostnader. I matrisen under er presentert de strekningene der det påløper størst reisekostnader for Helse Finnmark HF: Reisekostnader, Til Hammerfest Kirkenes Alta Tromsø Oslo Andre Totalt Hammerfest Kirkenes Alta Tromsø Oslo Andre Totalt Fra Tabellen under viser pasienttransport-kostnaden til/fra den enkelte destinasjon i : Til/fra Tromsø Til/fra Alta Til/fra Hammerfest Til/fra Kirkenes 60 mill NOK ,7 Figuren under viser antall enkeltreiser og total-kostnad mellom Hammerfest, Kirkenes og Tromsø i : 9,6 mill 7027 Hammerfest Tromsø ,4 mill Kirkenes 11

12 3.2.1 Pasienttransport drosje samordnede turer 2006 og Samordnede turer Finnmark Taxi ANT.PAS. SNITT ANT.TURER TOTALT PASS. PR. TUR/RETUR TUR/RETUR TUR SNITT KOSTNAD PR. TUR KOSTNAD KOMMUNE TOTALT 2002 VARDØ , VADSØ , HAMMERFEST , KAUTOKEINO , ALTA , LOPPA , HASVIK , KVALSUND , MÅSØY , NORDKAPP , PORSANGER , KARASJOK , LEBESBY , GAMVIK , BERLEVÅG , TANA , NESSEBY , BÅTSFJORD , SØR-VARANGER , FINNMARK TOTALT , Samordnede turer - Finnmark Taxi ANT.PAS. SNITT ANT.TURER TOTALT PASS. PR. TUR/RETUR TUR/RETUR TUR SNITT KOSTNAD PR. TUR KOSTNAD KOMMUNE TOTALT 2002 VARDØ , VADSØ , HAMMERFEST , KAUTOKEINO , ALTA , LOPPA , HASVIK , KVALSUND , MÅSØY , NORDKAPP , PORSANGER , KARASJOK , LEBESBY , GAMVIK , BERLEVÅG , TANA , NESSEBY , BÅTSFJORD , SØR-VARANGER , FINNMARK TOTALT ,

13 3.3 Pasientstrømmer Hvilke pasientgrupper blir behandlet i Helse Finnark HF? 1 Bor i.. Andel utenfor Opphold (når antall > 3), Totalt Helse Finnmark HF Andre HF i Helse Nord andre regioner Helse Finnmark HF DRG 317 Dialysebehandling % DRG 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 391 Frisk nyfødt % DRG 373 Vaginal fødsel u/bk % DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å % DRG 140 Angina pectoris % DRG 381 Kirurgisk revisjon ved spontan eller med % DRG 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD % DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u % DRG 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer % DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk % DRG 143 Brystsmerter % DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld % DRG 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 364 Utskraping & konisering ekskl ondartet s % DRG 462B Rehabilitering, vanlig % DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & s % DRG 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i l % DRG 209A Primære proteseop i hofte/kne/ankel % DRG 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u % DRG 119 Inngrep for åreknuter % DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk % DRG 372 Vaginal fødsel m/bk % DRG 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å % DRG 395 Sykdommer i røde blodlegemer > 17 år % DRG 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl % DRG 436B Andre mentale forstyrrelser som skyldes % DRG 90 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år u/bk % DRG 25 Kramper & hodepine > 17 år u/bk % DRG 82 Svulster i åndedrettssystemet % DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele % DRG 15 TIA og okklusjon av precerebrale arterie % DRG 184B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse % DRG 158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tar % DRG 138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m % DRG 162 Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk % DRG 225 Operasjoner på ankel & fot % DRG 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl % DRG 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år % DRG 189 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD > 17år % DRG 356 Rekonstruktive gynekologiske inngrep % DRG 60 Tonsillektomi og/eller adenoidektomi % DRG 134 Hypertensjon % DRG 179 Inflammatoriske tarmsykdommer % DRG 32 Hjernerystelse > 17 år u/bk % 1 Kilde: Norsk pasientregister - Rapportgenerator somatikk 13

14 3.3.2 Hvor blir pasienter bosatt i Finnmark fylke behandlet? 1 Totalt antall opphold behandlet ved.. Helse Finnmark HF andre HF i Helse Nord HF i andre regioner Andel behandlet andre steder enn Helse Opphold (når antall > 3), opphold Finnmark HF DRG 125 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/ % DRG 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer % DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u % DRG 74 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD 0-17 år % DRG 112D PCI uten AMI m/bk % DRG 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl % DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld % DRG 399 Retikuloendoteliale & immunologiske sykd % DRG 39 Operasjoner på linsen % DRG 240N Vaskulitter og systemiske bindevevssykdo % DRG 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk % DRG 112B Perkutan ablationsbehandling for hjertea % DRG 462B Rehabilitering, vanlig % DRG 42 Op for glaukom & op på glasslegemet ITAD % DRG 96 Bronkitt og astma > 17 år m/bk % DRG 144 Sirkulasjonssykdommer ITAD m/bk % DRG 284 Lettere hudsykdom u/bk % DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk % DRG 373 Vaginal fødsel u/bk % DRG 381 Kirurgisk revisjon ved spontan eller med % DRG 462C Rehabilitering, annen % DRG 477 Mindre op uten sammenheng med hoveddiagn % DRG 73 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD > 17 år % DRG 84 Større thoraxskader u/bk % DRG 97 Bronkitt og astma > 17 år u/bk % DRG 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk % DRG 137 Hjertefeil og komplik til kunstig hjerte % DRG 221 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop m % DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & s % DRG 268 Plastiske op på hud og underhud % DRG 391 Frisk nyfødt % DRG 462A Rehabilitering, kompleks % DRG 56 Plastiske operasjoner på nesen % DRG 98B Bronkitt og astma 0-17 år u/bk % DRG 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u % DRG 143 Brystsmerter % DRG 189 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD > 17år % DRG 209B Sekund proteseop i hofte/kne/ankel og re % DRG 215C Operasjoner på kolumna ekskl. spondylode % DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele % DRG 256 Sykdom i muskel-skjelettsystemet og bind % DRG 380 Abort uten kirurgisk inngrep & tilst ett % DRG 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD % DRG 475 Sykdommer i åndedrettsorganer med ventil % 1 Kilde: Norsk pasientregister - Rapportgenerator somatikk 14

15 3.3.3 Hvor bor pasientene som blir behandlet i Helse Finnmark HF? 1 Opphold (når antall > 3), Totalt Helse Finnmark HF Bor i.. Andre HF i Helse Nord andre regioner Andel utenfor Helse Finnmark HF DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å % DRG 317 Dialysebehandling % DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele % DRG 140 Angina pectoris % DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & s % DRG 32 Hjernerystelse > 17 år u/bk % DRG 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u % DRG 324 Stein i urinveiene u/bk % DRG 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i l % DRG 281 Skade av hud, underhud > 17 år u/bk % DRG 167 Appendektomi uten kompliserende hoveddia % DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk % DRG 15 TIA og okklusjon av precerebrale arterie % DRG 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl % DRG 254 Brudd/forstuving/luks av o.arm/u.ekstr e % DRG 45 Nevrologiske øyesykdommer % DRG 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD % DRG 143 Brystsmerter % DRG 90 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år u/bk % DRG 25 Kramper & hodepine > 17 år u/bk % DRG 278 Infeksjoner i hud og underhud > 17 år u/ % DRG 142 Synkope og kollaps u/bk % DRG 100 Funn og symptomer fra åndedrettsorganer % DRG 197 Åpen kolecystektomi u/ eksplorasjon av g % DRG 242A Infektiøs artritt og bursitt % DRG 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer % DRG 184B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse % DRG 162 Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk % DRG 229 Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisj % DRG 282 Skade av hud, underhud 0-17 år % DRG 78 Lungeemboli, luftemboli og fettembolisyn % DRG 178 Ulcus i magesekk/tolvf u/ perf/blødn/ste % DRG 460 Mindre omfattende forbrenninger uten ope % DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u % DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld % DRG 364 Utskraping & konisering ekskl ondartet s % DRG 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å % DRG 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl % DRG 436B Andre mentale forstyrrelser som skyldes % DRG 158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tar % DRG 225 Operasjoner på ankel & fot % DRG 416 Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år % DRG 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk % DRG 65 Svimmelhet % 1 Kilde: Norsk pasientregister - Rapportgenerator somatikk 15

16 3.4 Pasientflyt Clinical pathways ved klinikkene i Hammerfest og Kirkenes i Omfatter av perioder, i årene ,0 % Med C ,9 % Med C 58 0,4 % 157 Med Int(MI) Helse Finnmark HF 19,3% Føde ,1 % Med D 149 0,6 % Rehab 251 7,3 % Med D ,7 % 1082 Med Overv. 2,2 % 861 Ort (OB) 18,4 % Kir A ,4 % Med C ,9 % Med C ,6 % ,3 % Med D 299 Føde avd 6,7% ,8% Føden Barn 328 Hjem ,7% Nyfødt (3) 297 8,0 % Barn Med (2) ,5 % Barn Kir (1) ,4 % Med B 4934 Hammerfest (KS) Kirkenes (KS) 1,5 % Med B 106 I det foreliggende datagrunnlaget er det ikke mulig å gjøre datauttrekk som inkluderer kirurgisk avdeling i Hammerfest i clinical pathways. 9,2 % Kir A

17 3.5 Pasientbelegg somatikk i Helse Finnmark HF Klinikk Post senger sengedøgn Liggedøgn Beleggsprosent HS Barn % Gyn % Kir 25, % Med 40, % Totalt HS 93, % KS ReHab % Gyn % Kir % Med % Totalt KS % Totalt 152, % Tabellen viser at de medisinske avdelingene ved begge sykehusene har over 100% belegg i gjennomsnitt, hvilket innebærer at avdelingene tidvis må erfare et betydelig overbelegg. Når disse enhetene også har en knapp grunnbemanning uttrykt ved en lav pleiefaktor, kan dette representere en betydelig sårbarhet som igjen kan komme til uttrykk både som personellmessige- og økonomiske konsekvenser. Kirurgisk avdeling i Kirkenes har en viss ledig kapasitet, mens den tilsvarende avdeling i Hammerfest har gjennomsnittlig belegg nær det som ofte regnes som den optimale verdi; 85%. Det samme gjør seg gjeldende for gyn/føde-avdelingene, og en beleggsprosent på 69 for barneavdelingen vurderer vi som uttrykk for en fornuftig kapasitet. 17

18 3.6 Liggetidsprofil forbruk av sengekapasitet i foretaket, og mønster for inn- og utskriving Data om postopphold påbegynt i Pasienter som representerer 20% av totalt antall liggedøgn Liggedøgn brukt av langliggere (øverste 20 %) Andel av døgn totalen Sum Gj.snitt Median postoppholdøgn ligge- liggetid Liggetid 95% Postnavn (døgn) (døgn) persentil I % Hammerfest Medisinsk post C ,12 2,93 11, ,3 % % Medisinsk post D ,48 2,60 15, ,6 % % Barnepost med ,47 1,60 7, ,8 % % Kirkenes Kirurgen A ,68 1,43 9, ,3 % % Medisin B ,99 2,35 12, ,6 % % En liten andel pasienter representerer en stor del av ressursbruken Tabellen over viser gjennomsnittlig liggetid for alle opphold ved de aktuelle enhetene i helseforetaket. I 2004 var landsgjennomsnittet (alle opphold; innlagte og dagbehandlinger) 3,8 døgn (3,6 for Helse Nord) og tilsvarende for døgnopphold. Det fremkommer også som et gjennomgående fenomen er det en forholdsvis liten andel av pasientene som legger beslag på en stor del av de tilgjengelige ressursene utrykt som liggedøgn. Det er samtidig tydelige forskjeller mellom enhetene, for eksempel uttrykt ved 95-persentilen, - der forskjellen mellom medisinsk post C og D i Hammerfest er større enn mellom medisinsk post C i Hammerfest og medisinsk post i Kirkenes. I det følgende presenteres liggetidsprofiler forbruk av sengekapasitet, for enhetene i Hammerfest og Kirkenes. Intensiv-enhetene berøres ikke i denne sammenheng da disse er gjenstand for en samlet vurdering av ressursinnsats i Helse Nord. Inn- og utskriving Inn- og utskrivingsmønsteret ved de enkelte enhetene er gitt en grafisk presentasjon. Det fremgår av disse figurene at mønsteret i store trekk er det samme; innkomst av nye pasienter starter tidlig, mens utskrivingen foregår ganske sent på dagen. Det er naturlig å se dette i sammenheng med sykehusenes interne rutiner, døgnrytme-planen, med konsekvenser og forbedringspotensial som beskrevet i kapittel fem. Det bør være innlysende at opphoping av pasienter midt på dagen, samtidig med pågående visittgang, diagnostiskeog behandlingsmessige prosedyrer, matservering og vaktskifte, kan by på utfordringer både for pasienter og personale. I tillegg er det ved flere av enhetene påpekt at dette har negative konsekvenser for hjemtransport, ved at pasientene ikke rekker rutegående transport og må benytte dyrere alternativer. 18

19 3.6.1 Klinikk Hammerfest Medisin post C 100 % Samlet har medisin post C og D beleggsprosent 103 Kumulativ pst av liggedøgn 90 % Topp 5 % av pasientene står for 22 % av liggedøgnene 80 % Topp 5 av pasientene står for 22 av liggedøgnene Topp 20 % av pasientene står for 52 % av liggedøgnene Topp 20 av pasientene står for 52 % av liggedøgnene Topp 50 % av pasientene står for 83 % av liggedøgnene 70 % Topp 50 av pasientene står for 83 % av liggedøgnene 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Pst av pasientene Inn-/ Utskriving for pasienter med liggetid >= 24 timer -Med. Post C pasienter Tidspunkt Inn Ut Medisin post D 100 % 90 % Kumulativ pst av liggedøgn 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Topp Topp 5 5 % % av av pasientene pasientene står står for for % av av liggedøgnene liggedøgnene Topp 20 % av pasientene står for 59 % av liggedøgnene Topp 20 % av pasientene står for 59 % av liggedøgnene Topp Topp % av av pasientene pasientene står står for for % av av liggedøgnene liggedøgnene 10 % 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Pst av pasientene pasienter Inn-/ Utskriving for pasienter med liggetid >= 24 timer -Med. Post D Tidspunkt Inn Ut 19

20 Barne-post 100 % Beleggsprosent 69 Kumulativ pst av liggedøgn 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Topp 5 % av pasientene står for 24 % av liggedøgnene Topp 5 % av pasientene st år for 24 % av liggedøgnene Topp 20 % av pasientene står for 54 % av liggedøgnene Topp 20 % av pasientene står for 54 % av liggedøgnene Topp 50 % av pasientene står for 83 % av liggedøgnene Topp 50 % av pasientene står for 83 % av liggedøgnene 10 % 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Pst av pasientene Inn-/ Utskriving for pasienter med liggetid >= 24 timer -Barnepost Med- 300 pasienter Tidspunkt Inn Ut Kirurgisk post I det foreliggende datagrunnlag er det ikke mulig å gjøre tilsvarende datauttrekk og analyse for kirurgisk avdeling i Hammerfest. 20

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader VEDLEGG 3 Til: Direktøren 27. juni 2008 Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader Introduksjon Beregninger basert på tall fra SAMDATA 2006, og som presentert i tidligere internnotat, viser at

Detaljer

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013 I denne statusrapporten sammenlignes Helse Møre og Romsdal med fire andre helseforetak som har lignende

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2010 Norsk Dagkirurgisk Forum 8. januar 2010 Kvalitet, medvirkning, prioritering Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bård

Detaljer

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen»

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» «Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) Rapport 040914 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Bakgrunn...2

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Hva er det største problemet til helsenorge?

Hva er det største problemet til helsenorge? Hva er det største problemet til helsenorge? Fordeling og utnyttelse av knappe ressurser Hvilke ressurser setter de største begrensningene? Økonomiske 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*

Detaljer

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Datamateriale og metode...2 3 Resultater...2 3.1 Forbruk av dagbehandlinger...3

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Mai 2010 1 Innhold Liste over figurer...

Detaljer

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak 1 Generell ivisering 1.1 Klinikk Hammerfest Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk 1.1.1 Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting.

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08.

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE, Helse Nord RHF Mars 2010 Tall fra Norsk Pasient

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Helse Nord 28. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Rapport 1 - Hovedrapport Helse Nord 3. juni 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT...

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Helse Nord 16. september 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Samhandlingsstatistikk

Samhandlingsstatistikk Samhandlingsstatistikk Topplederforum i Helse Fonna 5. desember 2012 Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1 Analysegrupper Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har opprettet to analysegrupper: Ei analysegruppe

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 Heidi Jensberg 7.1 Innledning I dette kapitlet skal vi se nærmere på aktivitetsutviklingen blant pasienter

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer