HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN"

Transkript

1 HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK

2 INNHOLD 1 INNLEDNING FORORD BAKGRUNNEN FOR OPPDRAGET MANDAT ARBEIDSFORM DOKUMENTASJONSUNDERLAG OPPBYGGING AV DENNE RAPPORTEN SAMMENDRAG PROSESSPARTNERS VURDERING AV DE FORESLÅTTE TILTAKENE VÅRE FORSLAG TIL SUPPLERENDE TILTAK BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON INNLEDENDE BETRAKTNINGER OM HELSE FINNMARK HF PASIENTTRANSPORT Pasienttransport drosje samordnede turer 2006 og PASIENTSTRØMMER Hvilke pasientgrupper blir behandlet i Helse Finnark HF? Hvor blir pasienter bosatt i Finnmark fylke behandlet? Hvor bor pasientene som blir behandlet i Helse Finnmark HF? PASIENTFLYT Clinical pathways ved klinikkene i Hammerfest og Kirkenes i PASIENTBELEGG SOMATIKK I HELSE FINNMARK HF LIGGETIDSPROFIL FORBRUK AV SENGEKAPASITET I FORETAKET, OG MØNSTER FOR INN- OG UTSKRIVING Klinikk Hammerfest Medisin post C Medisin post D Barne-post Kirurgisk post Klinikk Kirkenes Medisinsk post Kirurgisk post PERSONELLSITUASJONEN UTVIKLING I ANTALL MÅNEDSVERK VED SOMATISKE AVDELINGER I HELSE FINNMARK HF I Utvikling i antall månedsverk i - Klinikk Hammerfest Utvikling i antall månedsverk i - Klinikk Kirkenes RESSURSBRUK PLEIEFAKTOR Klinikk Hammerfest Medisin post C Medisin post D Kirurgisk-ortopedisk post Gyn-føde-post Barne-post Klinikk Kirkenes Medisinsk post Kirurgisk post

3 Gyn-føde-post Oversikt over pleiefaktor og kostnad per seng og årsverk ved et utvalg enheter i og utenfor Helse Nord SYKEFRAVÆR Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes PROSESSPARTNERS VURDERING AV DE FORESLÅTTE TILTAKENE INNLEDNING GENERELL BETRAKTNING OM ÅRSEFFEKT OG PERIODISERING VURDERING AV DE PRESENTERTE TILTAK OPPSUMMERT VURDERING AV DE PRESENTERTE TILTAK DETALJERT PROSESSPARTNERS ANBEFALING DET OVERORDNEDE BILDET OG GRUNNLEGGENDE PREMISSER DET KONKRETE UTFORDRINGSBILDET MULIGE SUPPLERENDE FORBEDRINGSTILTAK Samhandling og samordning av ressursinnsats på laveste effektive omsorgsnivå Bedret samhandling med primærhelsetjenesten Bedret samhandling med UNN Endring av interne rutiner Døgnrytmeplan Bedret samhandling internt Pasientforløp kompetanse i mottak, diagnostikk og behandling Mobilitet mellom enheter Planleggingshorisont Stabs- og støtteelementene i Helse Finnmark HF Transport Drosje, buss og båt Samorganisering og samokalisering av transportkontoret og AMK En avsluttende betraktning knyttet til prioritering VIDERE OPPFØLGING AV FORBEDRINGSARBEIDET

4 1 Innledning 1.1 Forord Prosess Partner AS (heretter benevnt ProsessPartner) har i løpet av knappe to måneder gjennomgått og vurdert de somatiske klinikkene i Helse Finnmark HF i tråd med mandatet for oppdraget (pkt. 2.2). Arbeidet har omfattet analyse av utlevert grunnlagsdokumentasjon og møter med ledelse, representanter for tillitsvalgte og vernetjenesten, samt øvrige ressurspersoner blant de ansatte. Vi har overveidende møtt imøtekommenhet og villighet til å stille i intervjuer på kort varsel, samt sende oss etterspurt informasjon, dog har vi erfart reservasjon fra enkelte leger i forhold til å skulle bidra i denne prosessen. Dette er til en viss grad forståelig utfra den omstillingstretthet som kanskje i særlig grad gjør seg gjeldende i de kliniske miljøene, men representerer samtidig en barriære i forhold til den dialog som normalt finner sted i et prosjekt av denne kartakter, og som vi i ProsessPartner vurderer som særlig verdifull. Vårt generelle inntrykk er at medarbeiderne i foretaket har et ekte engasjement for om mulig å bedre driften, og derved økonomien, ved de ulike enhetene. Deler av det etterspurte datagrunnlaget har vist seg vanskelig og tidkrevende å fremskaffe, for eksempel har vi mottatt pasientdata til og med dags dato. Det har vist seg å være en utfordring å gjøre de ønskede datautrekk fra DIPS, men etter at Helse Nord IKT ensagsjerte ekstern konsulent Håvard Ballo, er det etablert noen rutiner for datauttrekk som så langt har frembrakt noe av det etterspurte pasient-datamaterialet. Når dette arbeidet er sluttført bør de etablerte rapportene kunne være nyttige for de ulike kliniske enheter og foretak i foretaksgruppen Helse Nord, i deres videre arbeid med forbedring av pasientforløp og ressursinnsats. Prosjektets ramme har medført at det ikke vært mulig å utrede alle aktuelle problemstillinger i den utstrekning man kunne ønske, og vi har valgt å prioritere de kliniske enhetene. Innenfor de områder hvor vi mener Helse Finnmark har ytterligere forbedringsmuligheter, vil det være behov for videre analyser som grunnlag for konkrete forbedringstiltak. Bergen 30. juni 2008 Per Gunnar Johnsen Prosjektleder 4

5 1.3 Mandat 1.2 Bakgrunnen for oppdraget Helse Nord RHF har et økonomisk tilpasningsutfordring i 2008 på anslagsvis NOK 300 mill. Samtlige fire sykehusforetak har slike tilpasningsproblemer, og hvert av foretakene har i forbindelse med budsjettarbeidet for 2008 utarbeidet tiltaksplaner med sikte på å komme i økonomisk balanse, men har i varierende grad vært i stand til å dokumentere tiltak med en samlet effekt som faktisk gir balanse i Helse Nord RHF har derfor valgt å engasjere ekstern kompetanse for å gjennomføre et tidsavgrenset prosjekt for å bidra til og oppnå økonomisk balanse i Helse Finnmark HF. Helse Finnmark HF har en betydelig økonomisk utfordring i 2008, og ved årsskiftet forelå områdesvise forslag til tiltak med effekt i 2008 på 64 millioner kroner. Det er fra eier stilt krav til økonomisk balanse i 2008, og aktiviteten innenfor somatikk skal planlegges på samme nivå som i. Styret i Helse Nord RHF er inneforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2008 vil kunne få konsekvenser for pasienttilbud og ansatte. Helse Nord RHF har engasjert ProsessPartner AS for å gjennomføre et tidsavgrenset forprosjekt ved Helse Finnmark HF, med følgende oppgavemessige avgrensning: o Foreta en gjennomgang og kvalitetssikring av eksisterende tiltaksplaner, både i forhold til gjennomførbarhet/risiko og beregnet periodisert økonomisk effekt i 2008 o Foreta en vurdering av muligheten for å forsterke eksisterende tiltak, slik at de eventuelt kan gi større økonomisk effekt i 2008 o Komme med konkretiserte/spesifiserte forslag om supplerende tiltak som kan bidra til å oppnå målet om økonomisk balanse i 2008 o Det bør rettes et særlig fokus mot de avdelingene som har de største omstillingsutfordringene o Vurdere og kvalitetssikre forutsetninger og strategier/teknikker for oppfølging og iverksetting/gjennomføring av tiltak o Bidra til å fremme tiltak for å oppnå økonomisk balanse som i størst mulig grad opprettholder aktivitetsnivået/isf inntekter, og som tilpasser og innretter aktiviteten slik at prioriteringsforskriften ivaretas. Oppdraget skal utføres i nært samarbeid og samspill med Helse Finnmark HF sin ledelse, og gjennomføres i perioden medio mai ultimo juni Oppdraget skal derfor koples tett opp til foretakets eget arbeid med å utvikle og gjennomføre tiltak for å oppnå økonomisk balanse, og fremstå som en integrert del av dette arbeidet. Arbeidet skal videre gjennomføres på grunnlag av forståelse for det kliniske arbeidets egenart, men med samtidig fokus på å ta i bruk moderne og kostnadseffektive arbeidsformer. Arbeidet skal sluttrapporteres gjennom en analytisk og handlingsrettet rapport, men med krav om løpende kontakt med og støtte til sykehusledelsen underveis i prosessen. 5

6 1.4 Arbeidsform Representanter fra ProsessPartner AS har hatt totalt 21 arbeidsdager ved Helse Finnmark, fordelt på klinikkene i Hammerfest og Kirkenes. Arbeidet har omfattet intervju av foretaksledelsen, klinikklederne, et utvalg av ledere av somatiske avdelinger og støtte-/driftsavdelinger, møter og samtaler med tillitsvalgte og vernetjenesten, samt enkeltpersoner og grupper av medarbeidere ved ulike avdelinger og poster ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. I tillegg er arbeidet basert på analyser av tilgjengelig skriftlig dokumentasjon, og erfaringsbasert kunnskap fra tidligare gjennomførte prosjekter i sykehussektoren. Analysearbeidet er utført av Ole -Bjørn Gjerde, Per Gunnar Johnsen, Reidar Kind og Øistein Øverberg. 1.5 Dokumentasjonsunderlag ProsessPartner har hatt tilgang til følgende dokumentasjon: Budsjett 2008 Interne dokument o Aktivitets- og kostnadsdata Tiltaksplan, siste pr mai 2008 Pasientdata via datauttrekk fra DIPS Styreprotokoller for og 2008 Styringsdokument Helse Finnmark HF Oppdragsdokument Helse Finnmark HF 2008 Oppdragsdokument Helse Nord RHF 2008 NOU 2008:2 St.prp. nr. 59 (-2008) 6

7 1.6 Oppbygging av denne rapporten Rapporten er delt i fem kapitler, der kapittel to gir et kortfattet sammendrag av ProsessPartners vurdering av de foreliggende tiltak, samt forslag til mulige supplerende tiltak med forventet positiv økonomisk effekt, hensyntatt at man i størst mulig grad opprettholder aktivitetsnivået i tråd med gjeldende prioriteringsforskrift. Kapittel tre gir en beskrivelse av noen hovedtrekk ved dagens situasjon ( as-is ) som ProsessPartner mener er av betydning både for å kunne forstå forskjeller ved sammenlikninger (benchmarking) og for å identifisere potensialer for forbedring. Kapittel fire inneholder ProsessPartners vurdering av de foreliggende tiltak (tiltaksplaner), og kapittel fem våre forslag til mulige supplerende forbedringstiltak. 7

8 2 Sammendrag 2.1 ProsessPartners vurdering av de foreslåtte tiltakene Helse Finnmark HF er i en svært krevende budsjettsituasjon, med krav om et resultat i balanse. Dette innebærer behov for omstillingstiltak innenfor somatisk område med en effekt i 2008 på totalt på 64 millioner kroner. Det er gjennom en omfattende prosess rundt siste årsskifte identifisert en rekke innsparingstiltak og forbedringsområder, med forventet økonomisk effekt innenfor somatisk område i 2008 på ca. 64 millioner kroner. Basert på den foreliggende tiltakspakken og rapport for første tertial, mangler tiltak for ca. 60 millioner kroner fem måneder ut i budsjettåret. ProsessPartners vurderer den den eksisterende tiltakspakken til å ha en effekt på ca. 22 millioner kroner i Oppsummert kan tiltaksområdene og de tilhørende estimater presenteres som i tabellen under. Tiltaksområde Generell effektivisering Hammerfest Opprinneli g årsestimat Justert årsestimat Effekt pr ProsessPartners estimat for Org. endringer Hammerfes Generell effektivisering Kirkenes Org. endringer Kirkenes Stab/støtte Drift Ambulanse TOTALT SOMATIKK Våre forslag til supplerende tiltak ProsessPartners forslag til supplerende forbedringstiltak er beskrevet i kapittel fem, og kan rubriseres slik: i) Samhandling og samordning av ressursinnsats på laveste effektive omsorgsnivå - Bedre samhandling med primærhelsetjenesten - Bedre samhandling med UNN ii) Endring av interne rutiner - Døgnrytme-plan - Samhandling og planlegging iii) Pasienttransport - Samorganisering/-lokalisering av transportktr og AMK 8

9 3 Beskrivelse av dagens situasjon I dette kapitelet beskrives forventningene til foretaket, deler av utfordringsbildet og rammebetingelser, pasientstrømmer, pasientbelegg og liggetidsprofiler, videre utvikling i personellsituasjonen (kvantitativt) i, samt til slutt en nærmere omtale av ressursbruken ved de kliniske enhetene, uttrykt som pleiefaktor. 3.1 Innledende betraktninger om Helse Finnmark HF Mål for virksomheten i Helse Finnmark HF er gitt i Oppdragsdokumentet for 2008, pkt. 2.1: Helse Finnmark HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste i Finnmark. Sykestuefunksjonene inngår som viktige ledd i behandlingskjeden. Helseforetaket skal bidra spesielt til helsesamarbeidet i nordområdene og helsetjenestene til den samiske befolkningen. Helse Finnmark HF har et medisinsk tilbud som skal kunne ivareta befolkningen i Fnnmark fylke sitt behov for spesialisthelsetjenester, i samarbeid med regionale og nasjonale sentre som dekker behovene for mer spesialiserte og høyspesialiserte medisinske tilbud, i første rekke Universitetssykehuset i Nord-Norge. Befolkningsgrunnlaget i Finnmark fylke er omtrent Den spredte bosetting, infrastrukturelle- og klimatiske forhold, tilsier at det er behov for mer enn ett akuttsykehus i Finnmark. Opprettholdte akuttfunksjoner både i Hammerfest og Kirkenes, slik som i dag, medfører med nødvendighet parallelle vaktteam 24/7, med den konsekvens at kostnaden per capita i sykehusenes tilfangsområde må bli større enn for en tilsvarende populasjon i et tettere befolket område av landet. I NOU 2008:2 (Magnussen-utvalget) beskrives mulige smådriftsulemper: Smådriftsulemper Utvalget vil påpeke at størrelse ikke bare har betydning gjennom mulige stordriftsfordeler, men også kan virke gjennom smådriftsulemper. Slike ulemper kan være knyttet til store faste kostnader ved beredskap, til rekrutteringsproblemer og tilhørende kostnader ved høy turnover og/eller vikarutgifter, høye kapitalkostnader etc. Det har vist seg vanskelig å avdekke systematiske smådriftsulemper gjennom denne typen analyser som her er foretatt. Manglende data på sykehusnivå gjør f.eks. at vi ikke klarer å identifisere de små sykehusene i analysene. At man gjennom analyser på et materiale bestående av helseforetak ikke klarer å fange opp smådriftsulemper innebærer imidlertid ikke at slike ikke er tilstede. Spredt bosetting, store avstander og lang reisetid er også en sentral utfordring for spesialisthelsetjeneste-tilbudet i Finnmark. I NOU 2008:2 omtales dette slik: Spredt boseting Store avstander Lang reisetid Lang reisetid og spredt bosettingsmønster vil kunne gi høyere kostnader fordi; i) det er nødvendig med en mer spredt akuttberedskap, ii) det vil være mer bruk av innleggelse enn dagbehandling, iii) en desentralisert sykehusstruktur gir høyere faste kostnader per pasient, iv) lang reisetid øker terskelen for kontakt med spesialisthelsetjenesten og kan gi mer ressurskrevende pasienter. Lang reisetid og spredt bosettingsmønster vil selvsagt også påvirke kostnadene knyttet til økt behov for pasient- og syketransport. 9

10 Det forhold at det i Helse Finnmarks opptaksområde finnes et begrenset antall privatpraktiserende spesialister utenfor sykehus, forsterker presset på sykehusenes behandlingstilbud. Konsultasjon hos privatpraktiserende spesialist og i sykehus-poliklinikk I følge SAMDATA sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006, er estimert private avtalespesialistkonsultasjoner pr 1000 innbyggere i Helse Nord 239 mot landsgjennomsnitt 431, og tilsvarende konsultasjon ved offentlig poliklinikk 910 i Helse Nord mot 757 som landsgjennomsnitt. Det totale antall sykehusopphold og polikliniske konsultasjoner pr 1000 innbyggere var i 2006 også lavere i Helse Nord enn landsgjennomsnittet, hhv og Ø-hjelps opphold (somatikk) pr 1000 innbyggere i 2006 var imidlertid høyere i Helse Nord enn landsgjennomsnittet, hhv 132 og 118. viser Effektive senger/ 1000 innbyggere fremgår av tabellen under: Kapasitet: effektive senger per 1000 innbyggere Landsgj.snitt Sør Øst Vest Midt Nord Helse Finnmark Effektive senger/ 1000 innbygger 2,7 2,8 2,6 2,6 2,8 3,1 2,8 Tallene for Helse Finnmark HF i 2008 fremkommer slik: / 73 = 2,8 10

11 3.2 Pasienttransport Som beskrevet i avsnittet foran er spredt bosetting, store avstander og lang reisetid en sentral utfordring for spesialisthelsetjenesten i Finnmark, både hva angår logistikk og kostnader. I matrisen under er presentert de strekningene der det påløper størst reisekostnader for Helse Finnmark HF: Reisekostnader, Til Hammerfest Kirkenes Alta Tromsø Oslo Andre Totalt Hammerfest Kirkenes Alta Tromsø Oslo Andre Totalt Fra Tabellen under viser pasienttransport-kostnaden til/fra den enkelte destinasjon i : Til/fra Tromsø Til/fra Alta Til/fra Hammerfest Til/fra Kirkenes 60 mill NOK ,7 Figuren under viser antall enkeltreiser og total-kostnad mellom Hammerfest, Kirkenes og Tromsø i : 9,6 mill 7027 Hammerfest Tromsø ,4 mill Kirkenes 11

12 3.2.1 Pasienttransport drosje samordnede turer 2006 og Samordnede turer Finnmark Taxi ANT.PAS. SNITT ANT.TURER TOTALT PASS. PR. TUR/RETUR TUR/RETUR TUR SNITT KOSTNAD PR. TUR KOSTNAD KOMMUNE TOTALT 2002 VARDØ , VADSØ , HAMMERFEST , KAUTOKEINO , ALTA , LOPPA , HASVIK , KVALSUND , MÅSØY , NORDKAPP , PORSANGER , KARASJOK , LEBESBY , GAMVIK , BERLEVÅG , TANA , NESSEBY , BÅTSFJORD , SØR-VARANGER , FINNMARK TOTALT , Samordnede turer - Finnmark Taxi ANT.PAS. SNITT ANT.TURER TOTALT PASS. PR. TUR/RETUR TUR/RETUR TUR SNITT KOSTNAD PR. TUR KOSTNAD KOMMUNE TOTALT 2002 VARDØ , VADSØ , HAMMERFEST , KAUTOKEINO , ALTA , LOPPA , HASVIK , KVALSUND , MÅSØY , NORDKAPP , PORSANGER , KARASJOK , LEBESBY , GAMVIK , BERLEVÅG , TANA , NESSEBY , BÅTSFJORD , SØR-VARANGER , FINNMARK TOTALT ,

13 3.3 Pasientstrømmer Hvilke pasientgrupper blir behandlet i Helse Finnark HF? 1 Bor i.. Andel utenfor Opphold (når antall > 3), Totalt Helse Finnmark HF Andre HF i Helse Nord andre regioner Helse Finnmark HF DRG 317 Dialysebehandling % DRG 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 391 Frisk nyfødt % DRG 373 Vaginal fødsel u/bk % DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å % DRG 140 Angina pectoris % DRG 381 Kirurgisk revisjon ved spontan eller med % DRG 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD % DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u % DRG 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer % DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk % DRG 143 Brystsmerter % DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld % DRG 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 364 Utskraping & konisering ekskl ondartet s % DRG 462B Rehabilitering, vanlig % DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & s % DRG 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i l % DRG 209A Primære proteseop i hofte/kne/ankel % DRG 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u % DRG 119 Inngrep for åreknuter % DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk % DRG 372 Vaginal fødsel m/bk % DRG 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å % DRG 395 Sykdommer i røde blodlegemer > 17 år % DRG 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl % DRG 436B Andre mentale forstyrrelser som skyldes % DRG 90 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år u/bk % DRG 25 Kramper & hodepine > 17 år u/bk % DRG 82 Svulster i åndedrettssystemet % DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele % DRG 15 TIA og okklusjon av precerebrale arterie % DRG 184B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse % DRG 158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tar % DRG 138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m % DRG 162 Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk % DRG 225 Operasjoner på ankel & fot % DRG 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl % DRG 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år % DRG 189 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD > 17år % DRG 356 Rekonstruktive gynekologiske inngrep % DRG 60 Tonsillektomi og/eller adenoidektomi % DRG 134 Hypertensjon % DRG 179 Inflammatoriske tarmsykdommer % DRG 32 Hjernerystelse > 17 år u/bk % 1 Kilde: Norsk pasientregister - Rapportgenerator somatikk 13

14 3.3.2 Hvor blir pasienter bosatt i Finnmark fylke behandlet? 1 Totalt antall opphold behandlet ved.. Helse Finnmark HF andre HF i Helse Nord HF i andre regioner Andel behandlet andre steder enn Helse Opphold (når antall > 3), opphold Finnmark HF DRG 125 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/ % DRG 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer % DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u % DRG 74 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD 0-17 år % DRG 112D PCI uten AMI m/bk % DRG 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl % DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld % DRG 399 Retikuloendoteliale & immunologiske sykd % DRG 39 Operasjoner på linsen % DRG 240N Vaskulitter og systemiske bindevevssykdo % DRG 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk % DRG 112B Perkutan ablationsbehandling for hjertea % DRG 462B Rehabilitering, vanlig % DRG 42 Op for glaukom & op på glasslegemet ITAD % DRG 96 Bronkitt og astma > 17 år m/bk % DRG 144 Sirkulasjonssykdommer ITAD m/bk % DRG 284 Lettere hudsykdom u/bk % DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk % DRG 373 Vaginal fødsel u/bk % DRG 381 Kirurgisk revisjon ved spontan eller med % DRG 462C Rehabilitering, annen % DRG 477 Mindre op uten sammenheng med hoveddiagn % DRG 73 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD > 17 år % DRG 84 Større thoraxskader u/bk % DRG 97 Bronkitt og astma > 17 år u/bk % DRG 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk % DRG 137 Hjertefeil og komplik til kunstig hjerte % DRG 221 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop m % DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & s % DRG 268 Plastiske op på hud og underhud % DRG 391 Frisk nyfødt % DRG 462A Rehabilitering, kompleks % DRG 56 Plastiske operasjoner på nesen % DRG 98B Bronkitt og astma 0-17 år u/bk % DRG 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u % DRG 143 Brystsmerter % DRG 189 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD > 17år % DRG 209B Sekund proteseop i hofte/kne/ankel og re % DRG 215C Operasjoner på kolumna ekskl. spondylode % DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele % DRG 256 Sykdom i muskel-skjelettsystemet og bind % DRG 380 Abort uten kirurgisk inngrep & tilst ett % DRG 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD % DRG 475 Sykdommer i åndedrettsorganer med ventil % 1 Kilde: Norsk pasientregister - Rapportgenerator somatikk 14

15 3.3.3 Hvor bor pasientene som blir behandlet i Helse Finnmark HF? 1 Opphold (når antall > 3), Totalt Helse Finnmark HF Bor i.. Andre HF i Helse Nord andre regioner Andel utenfor Helse Finnmark HF DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å % DRG 317 Dialysebehandling % DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele % DRG 140 Angina pectoris % DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & s % DRG 32 Hjernerystelse > 17 år u/bk % DRG 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u % DRG 324 Stein i urinveiene u/bk % DRG 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i l % DRG 281 Skade av hud, underhud > 17 år u/bk % DRG 167 Appendektomi uten kompliserende hoveddia % DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk % DRG 15 TIA og okklusjon av precerebrale arterie % DRG 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl % DRG 254 Brudd/forstuving/luks av o.arm/u.ekstr e % DRG 45 Nevrologiske øyesykdommer % DRG 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD % DRG 143 Brystsmerter % DRG 90 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år u/bk % DRG 25 Kramper & hodepine > 17 år u/bk % DRG 278 Infeksjoner i hud og underhud > 17 år u/ % DRG 142 Synkope og kollaps u/bk % DRG 100 Funn og symptomer fra åndedrettsorganer % DRG 197 Åpen kolecystektomi u/ eksplorasjon av g % DRG 242A Infektiøs artritt og bursitt % DRG 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer % DRG 184B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse % DRG 162 Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk % DRG 229 Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisj % DRG 282 Skade av hud, underhud 0-17 år % DRG 78 Lungeemboli, luftemboli og fettembolisyn % DRG 178 Ulcus i magesekk/tolvf u/ perf/blødn/ste % DRG 460 Mindre omfattende forbrenninger uten ope % DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u % DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld % DRG 364 Utskraping & konisering ekskl ondartet s % DRG 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å % DRG 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl % DRG 436B Andre mentale forstyrrelser som skyldes % DRG 158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tar % DRG 225 Operasjoner på ankel & fot % DRG 416 Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år % DRG 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk % DRG 65 Svimmelhet % 1 Kilde: Norsk pasientregister - Rapportgenerator somatikk 15

16 3.4 Pasientflyt Clinical pathways ved klinikkene i Hammerfest og Kirkenes i Omfatter av perioder, i årene ,0 % Med C ,9 % Med C 58 0,4 % 157 Med Int(MI) Helse Finnmark HF 19,3% Føde ,1 % Med D 149 0,6 % Rehab 251 7,3 % Med D ,7 % 1082 Med Overv. 2,2 % 861 Ort (OB) 18,4 % Kir A ,4 % Med C ,9 % Med C ,6 % ,3 % Med D 299 Føde avd 6,7% ,8% Føden Barn 328 Hjem ,7% Nyfødt (3) 297 8,0 % Barn Med (2) ,5 % Barn Kir (1) ,4 % Med B 4934 Hammerfest (KS) Kirkenes (KS) 1,5 % Med B 106 I det foreliggende datagrunnlaget er det ikke mulig å gjøre datauttrekk som inkluderer kirurgisk avdeling i Hammerfest i clinical pathways. 9,2 % Kir A

17 3.5 Pasientbelegg somatikk i Helse Finnmark HF Klinikk Post senger sengedøgn Liggedøgn Beleggsprosent HS Barn % Gyn % Kir 25, % Med 40, % Totalt HS 93, % KS ReHab % Gyn % Kir % Med % Totalt KS % Totalt 152, % Tabellen viser at de medisinske avdelingene ved begge sykehusene har over 100% belegg i gjennomsnitt, hvilket innebærer at avdelingene tidvis må erfare et betydelig overbelegg. Når disse enhetene også har en knapp grunnbemanning uttrykt ved en lav pleiefaktor, kan dette representere en betydelig sårbarhet som igjen kan komme til uttrykk både som personellmessige- og økonomiske konsekvenser. Kirurgisk avdeling i Kirkenes har en viss ledig kapasitet, mens den tilsvarende avdeling i Hammerfest har gjennomsnittlig belegg nær det som ofte regnes som den optimale verdi; 85%. Det samme gjør seg gjeldende for gyn/føde-avdelingene, og en beleggsprosent på 69 for barneavdelingen vurderer vi som uttrykk for en fornuftig kapasitet. 17

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 og 2010 - kartlegging av døgnopphold og registreringspraksis Tromsø, juni 20111 FORORD Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra et kartleggings- og

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

En vanskelig pasient?

En vanskelig pasient? Rapport nr 11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring En vanskelig pasient? Sykehusene

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer