Årsplan 2012 TROMSTUN barnehage. Årsplan 2012 j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2012 TROMSTUN barnehage. Årsplan 2012 j"

Transkript

1 Årsplan 2012 j 1

2 Tromstun barnehager, mars 2012 Design og trykk: Norbye & Konsepta AS, Tromsø 2

3 Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: E-post: Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina Sjøblom Telefon: E-post: Avdelinger: Hompetitten: Kanutten: Nasse Nøff: Tussi:

4 Innholdsfortegnelse q 1 Innledning Verdigrunnlag Hovedmål Kvalitet/kompetanse Satsningsområde Omsorg, lek og læring Barns medvirkning Språklig kompetanse Barnehage Skole Barnehage som kulturarena Inkluderende fellesskap Progresjon Tradisjoner

5 1 Innledning I følge 2 i barnehageloven skal hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Årsplan utarbeides med bakgrunn i Rammeplan for barnehager og Virksomhetsplan for Tromsøysundets barnehager. Virksomhetsplan beskriver våre overordna mål og verdier og skal være styrende for alt arbeid ute i barnehagene. Årsplan er en informasjon for foreldre, eiere og andre interesserte, samt et arbeidsdokument for personalet. Den skal si noe om mål, innhold og arbeidsmetoder i forhold til satsningsområder i barnehagen og konkretisere hvordan vi jobber i forhold til de overordnede målene i virksomhetsplanen. Månedsplanene/periodeplanene konkretiserer de pedagogiske målsettingene, og forteller om de aktuelle aktivitetene for hver enkelt avdeling. I år er det første gang vi har en felles virksomhetsplan i enheten der alle barnehagene skal ta utgangspunkt i dette. Alle områder som nevnes i virksomhetsplanen vil ikke nødvendigvis være en del av årsplanen, og områdene vil være ulikt belyst ut fra hvor mye som har vært drøftet i forkant i personalgruppen. Årsplanen vil gjelde for 2 år fremover og vil kun bli revidert neste år. 5

6 2 Verdigrunnlag Verdiene, samhold, respekt og likeverd skal prege hverdagen i barnehagen. For å skape samhold jobber vi fra det nære til det større. Som ny i barnehagen er det først og fremst viktig å bli kjent og trygg på barn og voksne på egen avdeling. Etter hvert utvides trygghets-sonen til naboavdelingen og hele barnehagen. Vi har også fokus på hverandre, hilser hyggelig på alle om morgenen viser at vi er glade for at akkurat du kommer i barnehagen i dag, snakker om barn som er borte fra barnehagen, tar oss tid til nære og gode samtaler, etc. Vi jobber med at barna kan hjelpe, trøste og være greie med hverandre. Felles opplevelser gjennom avdelingsvise- og fellesturer, samlingsstunder og tradisjoner er også med på å skape samhold på tvers av alder, kjønn og grupperinger. For å skape respekt mener vi at det er grunnleggende å være lydhøre. Blir du sett og hørt på en anerkjennende måte blir du respektert som igjen fører til at du lærer å respektere andre. Vi jobber med å respektere forskjeller, andres grenser, og å lære å sette egne grenser. For å skape likeverd må personalet være rollemodeller gjennom egen væremåte i forhold til å skape anerkjennelse for forskjeller. Vi har forskjellige personligheter, utseende og funksjonsevne, kommer fra ulike sosiale lag og kulturer noe som vi ser på som en berikelse. Likeverd handler også om respekt. I samspillet mellom barn og personale skal barna bli lyttet til og anerkjent for sine opplevelser og følelser. Når vi som personale må si nei til noe må vi også kunne gi gode begrunnelser for det. 6

7 3 Hovedmål «Trygghet, mestring, tilhørighet og glede» Trygghet - fordi det er grunnleggende for all utvikling og læring. Når barna begynner i barnehagen får de en kontaktperson som har hovedansvaret for barnet den første tiden. Barn og foreldre skal bli tatt godt i mot når de kommer i barnehagen. Det samarbeides på tvers av avdelingen, først og fremst mellom Tussi/Nasse Nøff og Hompetitten/ Kanutten. Dette medfører at barna etter hvert også blir trygge på personal og barn på de andre avdelingene. Ved sykdom blant personalet har vi kjente voksne på tidlig vakt som tar i mot barna. Dagsrytmen gir forutsigbarhet, noe som er med på å gjøre barna trygge i hverdagen. Mestring fordi mestring fører til utvikling, ut i fra det enkelte barns ståsted. Når vi blir kjent med hvert enkelt barn, ser vi hvilken støtte og utfordring de trenger. Eksempel: lære seg å spise med skje, kle på seg, hevde seg selv, ta ordet i større forsamlinger, ordne opp i konflikter på egen hånd. Det gjør at barna opplever mestring daglig. I tillegg har vi lekegrupper der vi blant annet deler barna inn etter alder, modningsnivå og vennskap, der får de mulighet til mestring sammen med andre barn på samme modningsnivå. Tilhørighet fordi å være del av noe større, få venner og høre til i en sammenheng er viktig for barnets indre liv og utvikling av sosial kompetanse. Å få en god mottakelse av personal og andre barn når de kommer, gjør at de føler seg som en del av en større helhet. I samlingsstundene ser vi hvem som er tilstede og prater om de som er syk eller har fri. Slik tydeliggjør vi at hvert enkelt barn er en viktig del av avdelingen. Vi har faste tradisjoner der hele barnehagen er samlet. Dette gjør at barna blir kjent med og trygge på alle barna og personalet i barnehagen, og de får en forståelse av at de tilhører et større fellesskap. 7

8 Glede - fordi latter og humor skaper bånd mellom barn og voksne. Barn bruker bevegelse, blikk-kontakt, lyder og språk i lek og samspill med barn-barn og barn-voksne. For eksempel «borte bø», killing, hermelek, løpe etter hverandre, tull og tøys med rim og regler, herming, vitser og gåter. Vi støtter opp om barnas egen humor barn har masse humor. t 8

9 4 Kvalitet/kompetanse Vi skal ha fokus på å yte god kvalitet til våre brukere. Gjennom grundig arbeid med planlegging, vurdering og fokus på god dokumentasjon ivaretas utvikling og kvalitet i barnehagen. Gjennomgang av ny virksomhetsplan og årsplan på fagdager/personalmøter sikrer at hele personalet setter seg inn i planene, slik at alle vet hva barnehagen vektlegger og hva vi står for. Gjennom aktivt bruk av årsplanen og virksomhetsplanen i planleggings- og evalueringsarbeid får personalet et eierforhold til innholdet i planene og sikrer at de blir vurdert og gjennomført. Lederteamet (pedagogiske ledere og fagleder) evaluerer og planlegger satsningsområder en gang i kvartalet. Dette sikrer kontinuitet og fremdrift av det pedagogiske innholdet. Kurs, lesing av faglitteratur, temaer og diskusjoner på personalmøter etc. sikrer kompetanseheving. I 2012 vil hovedfokus rettes mot sosial kompetanse, voksenrollen med «Steg for steg» som metode. Vi skal ta utgangspunkt og vektlegge det vi får til og tenke løsningsfokusert for at hverdagen skal preges av kvalitet og læring for både barna og personalet. Gjennom systematisert opplæring av nyansatte, gode informasjonsrutiner og faglige diskusjoner skal alle ansatte kunne handle på en best mulig måte i ulike situasjoner. (myndiggjorte medarbeidere). Planlegging God planlegging skal bidra til en best mulig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser. I planleggingsarbeidet skal vi ta utgangspunkt i barnas forutsetninger, interesser, behov og alder. Planlegging synliggjøres bl.a. gjennom månedsplaner og individuelle utviklingsplaner for enkelt barn der det er behov for dette. Vurdering Kontinuerlig vurdering sikrer at barnehagen jobber med å forbedre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Vi skal ivareta barnas behov for omsorg og 9

10 lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling i samarbeid og forståelse med hjemmet. Dette ivaretas gjennom foreldresamtaler, avdelingsvise evalueringer, kvartalsevalueringer, og ulik møtevirksomhet. Dokumentasjon Dokumentasjon skal gi foreldre/foresatte, lokalmiljø og kommunen informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Gjennom dokumentasjon vil barnas læring og trivsel og personalets arbeid synliggjøres. Vi dokumenterer ved bruk av dagsrapporter, månedsskriv, utstillinger, bilder og i den daglige kontakten. Pedagogiske ledere er ansvarlig for planlegging, vurdering og dokumentasjon på avdelingene, i nært samarbeid med assistentene. Fagleder har et overordnet ansvar. 10

11 5 Satsningsområde Vi har i år valgt å starte opp med sosial kompetanse som satsningsområde. Målet med arbeidet er å få sosialt kompetente barn som kan samhandle med andre. I rammeplanen for barnehager er sosial kompetanse satt på dagsorden som et av de mest sentrale utviklings- og læringsområdene for barn under skolepliktig alder. Vi i barnehagen har en samfunnsoppgave i å forebygge mobbing og diskriminering. Sosial kompetanse handler om å utvikle barns basiskompetanse, altså grunnleggende kompetanse for sitt framtidige liv. Det handler om å lykkes i å omgås andre, som igjen gir en god mestringsopplevelse og en positiv sosial selvoppfatning. De barna som ikke mestrer dette kan bli avvist fra andre barn, bli irettesatt av voksne og det kan gi grunnlag for mobbing. Dette vil igjen påvirke barnets selvoppfatning, selvbilde og motivasjon, og kan føre til at det går glipp av positive erfaringer og læringssituasjoner. Utviklingen av sosiale ferdigheter krever et målrettet og tålmodig arbeid fra personalet for å få en barnegruppe til å fungere positivt for alle barn. Barn som vokser opp i dag lever i et samfunn under sterk forandring, der det stilles store krav til tilpasning og fleksibilitet. Et trekk ved samfunnsutviklingen som skaper sterk bekymring er det stigende antall barn som viser manglende kunnskap og evne til å omgås andre mennesker på en sosialt akseptabel måte. Økende vold, mobbing og avvisning er atferdsproblem som kan nevnes i denne forbindelsen. Barnehagen gir oss en unik mulighet til å håndtere dette tidlig, noe som krever at personalet er bevisst på hvordan man oppfører seg mot hverandre. For å få sosialt kompetente barn, må også personalet opptre som sosialt kompetente. Som metode har vi valgt et opplegg som kalles «Steg for Steg», som har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, mestring av sinne og problemløsning. 11

12 1. Hovedmålet innenfor empati er at barna skal kunne kjenne igjen og forstå egne og andres følelser. 2. Hovedmålet innenfor mestring av sinne er å bli kjent med sine egne følelser, samt å lære seg metoder for å roe seg ned og mestre frustrasjon. 3. Hovedmålet innenfor problemløsning er å øke barns evne til å tenke før de handler gjennom å trene sosiale ferdigheter og ved å bruke en problemløsningsmetode. Hovedfokuset i arbeidet er å bygge videre på det positive barnet gjør, istedenfor å fokusere på det negative. «Steg for steg» inneholder i hovedsak samlinger for barn fra 3-6 år som omhandler alle de tre nevnte temaene. Samlingene for 1-3 åringene omfatter kun empati. Vi starter med dette arbeidet i januar 2012 og vil ha ukentlige samlinger hele året, med unntak fra juli og august. Personalet må se barnegruppas behov, og progresjonen på samlingene vil derfor variere fra avdeling til avdeling. For å få et tilpasset opplegg har vi valgt å dele opp barnegruppa etter alder. Når foreldrene blir inkludert i «Steg for steg» er dette med på å påvirke barnas atferd betydelig. Derfor vil vi sende ut planer om de ulike områdene vi arbeider med i barnehagen, slik at foreldrene kan være med på å gi positiv forsterkning på dette hjemme. 12

13 13

14 6 Omsorg, lek og læring Barndommen har sin egenverdi, og vi vil at barn skal få lov til å være barn med alt de det innebærer. I omsorg ligger mye av det å bli sett, hørt og møtt, altså personale som tar seg tid, er lydhøre, anerkjenner barns opplevelser og følelser. Vi vil ha få og tydelige regler. Vi sette grenser ut fra situasjoner der og da og hva vi mener vi kan forvente at det enkelte barn mestrer. Dette gjør vi på en omsorgsfull måte gjennom at barna opplever at personalet er lydhøre og kan vise innlevelse, nærhet og vilje til samspill. Leken er en viktig og stor del av barnas hverdag. Leken vil derfor til en hver tid være overordnet alt annet i barnehagen. Det skal være tid til lek både inne og ute uten for mye avbrytelser. Det skal være mulighet til alenelek, samlek i små og store grupper, og sammen med voksne. Personalet har et ansvar for å observere, veilede, gå inn å støtte, hjelpe til som megler i konfliktsituasjoner og kunne ta del i lek for å hjelpe barna å utvikle sin lekekompetanse. Det foregår læring hele tiden i barnehagen. Gjennom lek lærer barna bl.a. samspill, lekeregler, konsentrasjon, kommunikasjon, å innordne seg, ta ledelse, å kompromisse og konfliktløsning. I hverdagsaktiviteter får barna bl.a. erfaringer med å samarbeide og hjelpe hverandre. I samlinger og tilrettelagte aktiviteter foregår mer formell læring. Vi har også fokus på at barna skal lære å oppføre seg ordentlig overfor hverandre og voksne. Vi lærer alminnelig bordskikk og hygiene, å vente på tur, å dele etc. 14

15 15

16 7 Barns medvirkning Personalet må tolke barnas kroppsspråk og mimikk, og på den måten finne ut hva barna ønsker eller ikke ønsker. Dette er også viktig for større barn, selv om de kan uttrykke seg mer verbalt. Vi skal hjelpe barna med å forme sin egen hverdag ved å fange opp barnas interesser. For eksempel: Hvis barna viser interesse for insekter kan personalet bygge videre på dette emnet ved å finne fram bøker, dra på oppdagelsestur med forstørrelsesglass, lottospill, formingsaktiviteter, sanger og historier. Respektere barnas følelser og gi rom for barnas uttrykk Barna skal få mulighet til å velge hva de skal leke med og med hvem. Barns interesser skal kunne være utgangspunkt for kortere eller lengre temaarbeid og for tilretteleggelse av lek. Det er lettere å ta egne valg når man kan uttrykke seg muntlig. De som må bruke kroppsspråk og mimikk må også få mulighet til å ta egne valg. Dette kan gjøres ved at personalet tilbyr ulike valg(pålegg/klesplagg/leker), og dernest følge barnets blikk og kroppsspråk. Barna skal kunne tenke fritt og bruke fantasien sin uten å bli korrigert eller bli ledd av. 16

17 8 Språklig kompetanse Vi arbeider for å skape et godt språkmiljø i barnehagen. Det er viktig at barn har gode språkmodeller i både voksne og andre barn. Ansiktsuttrykk, lyder, bevegelser og det verbale språk er alle like viktige sider av språket, i tillegg til det å kunne få benytte seg av andre uttrykksformer som musikk, dans, drama og forming. Samtalen har likevel den mest fremtredende plassen i barnehagen, og gjennom den vil vi gi barna gode språklige erfaringer. Begrepsinnlæring foregår hele tiden, spesielt i rutinesituasjonene. Å lese bøker, dikte, rime, tulle og tøyse med ord er med på å utvikle språket hos barna og gi dem et positivt forhold til språket både muntlig og skriftlig. Et godt utviklet språk i førskolealderen er grunnleggende for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. 17

18 9 Barnehage skole Jfr. Rammeplanen har barnehagen ansvar i samarbeid med skole og hjem for å gjøre overgangen mellom barnehage og skole så god som mulig. Barnehagene i vår enhet arrangerer vennskapstreff for de barna som skal begynne på skolen, i løpet av det siste barnehageåret. Da møtes barna til lek og aktiviteter, og blir kanskje kjent med noen som skal begynne på samme skole. Pingvinklubben Det siste året før skolestart har vi fokus på skoleforberedende aktiviteter med 5- åringene. Vi fokuserer også på at de er eldst i barnehagen og at de skal få spennende opplevelser. Vi jobber med gruppesamspill, kroppsbevissthet, lek, humor, vennskap, selvstendighetstrening(toalett, påkledning, orden), begynnende lese- og skrive- og matematikkferdigheter, blyantgrep, formingsaktiviteter, trafikkopplæring. 10 Barnehagen som kulturarena Personalet har ansvar for å være kulturbærere i forhold til den tradisjonelle barnekulturen. Vi skal videreformidle sanger, dikt og regler, dans, eventyr, barnelitteratur og leker til barna utfra modenhet og interesser hos barna. Vi skal også legge til rette for at barna skal få lære å oppleve kultur knyttet til norsk tradisjon, som å gå på tur og ski, 17. mai etc. Lære om andre kulturer, For eksempel å se på kart, finne flagg, få vite noe om tradisjoner, lære seg noen barnesanger og eventyr fra andre land. 18

19 11 Inkluderende fellesskap Alle barn og foreldre skal føle seg like velkommen uansett hvilken bakgrunn de har. Vi vil ta utgangspunkt i de ulike nasjoner som er representert i barnehagen ved å formidle kunnskaper og opplevelser knyttet til andre kulturer. Barnehagen har årlig prosjekt der vi jobber med opplegg fra FORUT og barnehagen har et SOS fadder barn. Gjennom prosjektet lærer barna solidaritet med barn i andre land. Inkluderende fellesskap handler også om å respektere forskjeller og se likheter, selv om vi har ulik personlighet, utseende, funksjonsevne etc. Holdningsarbeid i forhold til dette foregår daglig gjennom felles opplevelser og samtaler med barna. 19

20 12 Progresjon Vi har valgt å ha klubber for de ulike aldersgruppene. Opplegg og innhold blir tilpasset barns utviklings- og modningsnivå. Barna får oppleve forskjellige ting og har ulike ting å glede seg til fra år til år. Klubbene er delt inn slik: Kråkungene 1 åringene Måsungene 2 åringene Andungan 3 åringene Sælungan 4 åringene Pingvinan 5 åringene Måsungeklubben på de minste avdelingene og Pingvinklubben på de største avdelingene skal i tillegg ivareta overgangen fra 0-3 respektive overgang fra barnehage til skole. 20

21 13 Tradisjoner Hva Hvordan Dato Solfest Sola er tilbake, vi baker solboller og koker kakao og hilser solen velkommen 20 jan. Samefolkets- Vi markerer dagen med å snakke om samene og dag noen av deres tradisjoner i forkant. 6 feb. Karneval Vi har karneval hele dagen! Vi danser, går sambatog, har felles samling, pølsebod og popcorn. 24 feb. Vinter Felles utflukt for hele barnehagen med skigåing, aktivitetsdag aking etc. Påskefrokost Barn, foreldre og personale spiser felles frokost i barnehagen. Barnehagen står for innkjøp av mat. Mars/apr. 29. mars Norges Vi snakker om hvorfor vi feirer dagen, og synger 17. mai nasjonaldag tradisjonelle sanger. Barnehagen har egen fane og deltar i 17. mai toget ved Tromsdalen barneskole. Foreldrene har hovedansvar for arrangementet på selve dagen. Fjæratur Felles utflukt for hele barnehagen. Mai/juni Dugnad Rydding og vedlikeholdsarbeid som maling, Mai/juni raking, sying og mindre snekkerarbeid. Varm mat til alle. Sommer Avslutning av barnehageåret og spesielt for de Uke 25 avslutning som skal slutte i barnehagen. Vi har felles grillfest for barn, foreldre og personale i barnehagen Forts. neste side 21

22 Hva Hvordan Dato Skogstur Felles utflukt for hele barnehagen. Uke 28/29 FN-dagen I forkant av dagen følger vi et pedagogisk opplegg 24. okt. fra Forut. Selve dagen markeres med foreldrekafe, salg av Forut produkter, ting som barna har laget, brukte leker. Inntektene går til Forut, barnehagens sos-fadderbarn Boniface fra Malawi, og til OD dagen. Lys/ Felles utflukt for hele barnehagen med Nov. mørketidstur lommelykt og refleks. Trollfest Vi går inn i mørketiden med en skikkelig trollfest. 21. nov. Det bakes trollboller, vi leser, synger og dramatiserer med «troll» som tema. Nissemarsj Første ukedag i desember går vi marsjen. Vi følger 3. des. en løype i nærmiljøet, synger julesanger og har nisselue på. Kanskje er vi så heldige å oppdage nissen. Vet mål får vi noe forfriskende å drikke og alle barna får medalje. Lucia 4 åringene (sælungan) går Luciatog om morgenen 13. des. i barnehagen. Julekoldtbord Barn, foreldre og personale spiser koldtbord sammen. 13. des. 4 åringene går Luciatog. Nissefest Fest med gang rundt juletre, grøtspising og besøk av 18. des. nissen som deler ut «pakker». 22

23 Fagdager for personalet Torsdag 9. og fredag 10. febebruar Fredag 18. mai Fredag 14. september Fredag 23. november 23

24 Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Telefon:

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Årsplan 2014 F Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no h Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina Sjøblom

Detaljer

Årsplan 2013 TROMSTUN barnehage. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen

Årsplan 2013 TROMSTUN barnehage. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Årsplan 2013 O F Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no h Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 TROMSTUN BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE. side 4 side 5 INNLEDNING KVALITET I BARNEHAGEN

ÅRSPLAN 2011 TROMSTUN BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE. side 4 side 5 INNLEDNING KVALITET I BARNEHAGEN ÅRSPLAN 2011 TROMSTUN BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KVALITET I BARNEHAGEN side 4 side 5 Planlegging Vurdering Dokumentasjon SATSNINGSOMRÅDE: SPRÅKSTIMULERING OG SPRÅKMILJØ Språkutviklende lek

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan 2012 Tromsdalen barnehage. Årsplan 2012F

Årsplan 2012 Tromsdalen barnehage. Årsplan 2012F Årsplan 2012F 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Visjon... 4 3 Verdigrunnlag... 5 4 Hovedmål... 5 5 Kvalitet/kompetanse... 6 6 Satsningsområde... 7 7 Omsorg, lek og læring... 8 8 Barns medvirkning...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Vi skal synliggjøre, trygge og anerkjenne barn, hjelpe de til å regulere følelsene sine og mestring.

Vi skal synliggjøre, trygge og anerkjenne barn, hjelpe de til å regulere følelsene sine og mestring. Handlingsplan for Hakkespetten 2017/2018 Hovedtema: Danning Sosial kompetanse Barn skal bli sett, hørt og skal få utfordringer: Vi skal synliggjøre, trygge og anerkjenne barn, hjelpe de til å regulere

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage

Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage Eidhaugen barnehage - 1 - Innhold 1. Innledning 2. Rammer / forutsetninger..3 Omdømmeplattform 3 Rammer og forutsetninger 3 Menneskelige...4 Beliggenhet og nærmiljø...4

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

August. Oktober: Personalet:

August. Oktober: Personalet: Olsgård barnehage Mnd August September Bli kjent med hverandre. Følge opp enkeltbarn i oppstart av et nytt bhg. Skape trygge rammer Fokus på å etablere gode relasjoner blant barn-barn og barn-voksne Bli

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Innledning. Årsplan 2013 Tromsdalen barnehage

Innholdsfortegnelse. 1 Innledning. Årsplan 2013 Tromsdalen barnehage Årsplan 2013I c Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Visjon... 4 3 Verdigrunnlag... 4 4 Hovedmål... 5 5 Kvalitet/kompetanse... 5 6 Satsningsområde... 7 7 Omsorg, lek og læring... 8 8 Barns medvirkning...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Elvestrand barnehage 2016/2017 tromso.kommune.no Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 Lokal kvalitetsplan...

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Handlingsplan for Hakkespetten 2016/2017

Handlingsplan for Hakkespetten 2016/2017 Handlingsplan for Hakkespetten 2016/2017 Handlingsplan for Hakkespetten 2016/2017 Hovedtema: Danning Undertema: Sosial kompetanse -Konfliktløsning/ta vare på de som faller utenfor felleskapet -Barnas medvirkning

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 DEL 2 1 Vi er opptatt av «Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet mellom mennesker. Barn skal møtes på en omsorgsfull måte» Rammeplan for barnehager. På Veslefrikk

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 000000000000000 ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 Dynamitten barnehage Dynamitveien 18, 1400 Ski Direkte tlf: 482 21 409 http://www.ski.kommune.no/barnehager/dynamitten/knallperla/ HOS OSS SKAL ALLE FÅ

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Årsplan. Lunheim barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Lunheim barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Lunheim barnehage 2016/2017 Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avdelinger og aldersgrupper... 3 Adresser og telefonnummer... 3 Prosjekt

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer