AVDELINGSPLAN FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN"

Transkript

1 AVDELINGSPLAN FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN Vi ønsker barn og foreldre velkommen til barnehageåret på Tyrihans. Et nytt barnehageår betyr nye planer. I planen vil vi gi dere en oversikt over hvilke temaer vi vil vektlegge og hvilke mål vi har satt oss for dette barnehageåret. VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR På vår avdeling betyr det at vi observerer og har samtaler med barna om hva de er opptatt av og tar hensyn til dette i planlegging og innhold. Vi er fleksible på tida i hverdagen sammen med barna og lar ikke klokka styre dagen i altfor stor grad. VERDIGRUNLAG OG MENNESKESYN Vi skal gi barna trygghet og omsorg gjennom anerkjennelse og vennskap. Hvert barn skal bli møtt med åpenhet og varme, og bli respektert for den de er. Alle skal oppleve å være like mye verdt. Barna skal oppleve glede og humor og trivsel. De skal møte voksne som tør å by på seg selv og ikke tar seg selv så høytidelig Barna skal ha medvirkning i egen hverdag. Barna skal bli møtt av ærlige og tydelige voksne. MÅL Vi ønsker at barna skal utvikle seg til stolte, nysgjerrige og erfaringsrike barn. Vi ønsker at barna skal utfolde skaperglede og gis mulighet til å utforske og undre seg sammen med voksne. Vi legger vekt på å gi positive tilbakemeldinger og la barna få muligheter og tid til sine egne prosjekter og prosjekter sammen med voksne.

2 FAGOMRÅDENE Rammeplan for barnehager pålegger oss å være innom sju fagområder i løpet av et barnehageår. «Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna.» Rammeplanen s. 22 Flere områder vil være representert via vårt satsningsområde samt i organiserte og planlagte aktiviteter samt i barnehagens hverdagsaktiviteter, lek og samspill. Hos oss på Tyrihans vil det komme til uttrykk på denne måten: Etikk, Religion og Filosofi: Vi arbeider med å fremme barnas sosiale kompetanse. Alle skal oppleve å bli respektert for sitt livssyn og den man er. Vi snakker om innholdet i adventstiden og vi går på kirkebesøk til jul, påske og pinse. Vi er lydhøre for barns tanker og betraktninger, tar oss tid til å lytte. Vi vil observere og gripe fatt i det som skjer i gruppa av sosial samhandling. Vi tar for oss enkle regler som gjør at alle skal trives og ha det bra i barnehagen Vi jobber i aldersdelte grupper. Vi bruker blant annet rollespill, samtaler, bøker og sanger for å belyse sosiale hendelser og temaer. Sammen med barna er vi nysgjerrige og undrer oss, og vi finner svarene sammen. Vi voksne har ikke alltid fasiten. Natur, Miljø, Teknikk. Vi vil at barna skal bli glad i naturen, forstå samspillet og ta vare på den. Vi går i skogen ukentlig. Da tar vi med oss mat eller frukt hvis det er mulig. Vi går på oppdagelsesturer eller til plassen vår i skogen. Der er barna kjent, det er mye spennende lek som foregår der. Vi har data på avdelingen som barna bruker noen utvalgte spill og tegner på. Vi bruker det digitale mikroskopet vårt, vi bruker IPad, barna fotograferer og vi har mulighet til å bruke «Smart-boardtavla» vår når anledningen byr seg. Vi har et sterkt ønske om å bli bedre til å bruke generell IKT i barnehagen, og vil jobbe for å få til det fremover. Kropp, Bevegelse og Helse: Barna skal få utvikle sine grunnleggende grov og - finmotoriske ferdigheter. Vi øver på selvstendighetstrening i garderoben, barna øver på å kle av og på seg selv med tilpasset hjelp. Vi bruker skogen med naturlige og tilrettelagte lekemuligheter. Vi skal være ute minst en gang om dagen. Vi tilrettelegger for fysiske aktiviteter som bevegelsesleker, klatring, hopping og balansetrening. Måltidet hos oss er et sosialt samlingspunkt med tid for å snakke sammen. Vi skal servere sunn mat og vaske hendene før maten.

3 Kunst, Kultur og Kreativitet: Barna får bruke sin kreativitet gjennom formingsaktiviteter, sang /musikk og drama. Får vi tilbud utefra, deltar vi på for eksempel teater, rikskonsertene m.m. Nærmiljø og Samfunn: Barna blir kjent med vårt naturlige lokalmiljø. I naturlige situasjoner snakker vi med barna om skolen, sykehjemmet, biblioteket og kirken. I «byen vår» som satsningsområde er absolutt dette fagområdet i fokus. Skolegruppa besøker husmannsplassen ved Ørretdammen. Der lærer de om menneskene som bodde der og hvordan livet kunne være i "gamle dager". Antall, Rom og Form: Vi oppmuntrer barna til å se sammenhenger mellom tall og objekter og synliggjøre matematikken som omgir oss overalt i hverdagen. Vi utforsker ulike former i hverdagen. Vi har synlige tall i det fysiske miljøet. Vi teller og ramser opp, sammen i gruppa og individuelt. Ordensbarna setter fram riktig antall servise og bestikk når vi dekker bordet Vi bruker alle naturlige situasjoner til å utvikle barnas matematiske kompetanse. Ulike former, mønstre og størrelser er en del av innholdet. Språk, Tekst og Kommunikasjon: Vi arbeider som under vårt satsningsområde. Se eget punkt. VOKSNES VÆREMÅTE Vi har en JA-kultur Vi ser og bekrefter barnet. Vi snakker med barn, ikke til Vi legger vekt på å se det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. Vi er positive og engasjerte voksne Vi avbryter ikke barn som er opptatt i lek/aktivitet, men forbereder og gir det tid til å avslutte. Vi er tydelige, direkte og ærlige, og opptrer som gode rollemodeller Vi avbryter ikke en samtale/aktivitet med barn selv om en annen voksen ønsker kontakt med oss. Vi er en del av barnas hverdag. Vi engasjerer oss nært i barnas lek, tar barn på alvor, lytter og er tilstede.

4 OMSORG, LEK OG LÆRING Vi ønsker at hvert enkelt barn skal møtes med omsorg av varme og trygge voksne. Dette fremmer læring og er grunnlaget for allsidig utvikling. Leken har en framtredende plass i barns hverdag, den gir barn livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser i utfordrende, men trygge omgivelser. I leken legges grunnlaget for barns vennskap på tvers av alder, språklige og kulturelle forskjeller. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Barn utvikler seg gjennom lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter. Vi skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst. Vi skal legge til rette for nye erfaringer, og gi dem utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter. BARNS MEDVIRKNING OG DANNING Barnehageloven sier at barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens virksomhet. Medvirkning handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag, få være eksperter på egne tanker og opplevelser, og kunne gjøre selvstendige valg. Det handler også om at man ikke alltid kan få sin egen vilje igjennom. Det er viktig å lære at vi er en del av en større barnegruppe, og at vi sosialiseres sammen med andre. Vi dannes gjennom å være sammen med andre mennesker og vi utvikler evner til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Vi legger vekt på en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt. På vår avdeling gjennomfører vi jevnlig barnemøter der har vi samtaler med barna om opplevelser, tanker, og ønsker de har. Innholdet i samtalene vil være etter observasjoner i barnegruppa, eller temaer vi voksne ønsker å spørre barna om. Vi er bevisste voksne som tar oss tid til å lytte. Vi vil være lydhøre for barnas innspill og ønsker og følger opp deres initiativ. Medvirkning og medbestemmelse i barnehagen innebærer blant annet at barna kan velge selvstendig innenfor barnehagens muligheter. For eksempel: Barna skal få bestemme i egen lek, hva og hvem de vil leke med uten å stenge andre ute. Barna kan gjøre egne valg i forhold til aktivitet Barna blir oppmuntret til å komme med egne tanker og meninger Barnesamtaler gjennomfører vi en gang i året. Innholdet i samtalene handler om barnas trivsel, sosial kompetanse og egen medvirkning. For oss blir det viktig at barna føler at deres meninger blir hørt, uten at man nødvendigvis får sitt ønske oppfylt hver gang. Vi voksne tar barna på alvor og følger opp og holder avtaler vi har gjort med barna. Hos oss dannes barna gjennom opplevelser, erfaringer og gylne øyeblikk.

5 LIKESTILLING På vår avdeling ønsker vi at alle barn skal ha like muligheter og delta i fellesskap i alle aktiviteter, uavhengig av kjønn, religion og kulturell bakgrunn. Vi i personalet bør være bevisste på våre egne holdninger og forventninger, og jobbe for å fremme demokrati og likestilling. For oss er det viktig å snakke med barna når de kommer med ytringer om kjønnsforskjeller. Barn skal utvikle respekt og forståelse for det som er annerledes og oppleve mangfold som en ressurs. SATSNINGSOMRÅDER: «Språk, tekst og kommunikasjon» Sarpsborg kommune har «Språk, tekst og kommunikasjon» som sitt satsningsområde. Hver barnehage har egne språkveiledere som skal være pådrivere for et aktivt språkmiljø, og tilrettelegge for språklige opplevelser for alle barn. Barnehagene er forpliktet til å følge kommunens nye «Språk og leseplan» Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold og forebyggende for lese- og skrivevansker. Målet vårt er å skape språkstimulerende miljøer for alle barn, og at barna skal bli glad i bøker, lesing og språkstimulerende aktiviteter. Barna skal gis mulighet til god språkutvikling, oppleve forbindelsen mellom språk og tekst samt få redskaper til å forstå og bearbeide verden rundt seg. På vår avdeling gjør vi det på følgende måte: Daglig høytlesning under måltidene Barna møter symboler som bokstaver og tall både i lek og i voksenstyrte aktiviteter. Barn og voksne leker med ord, rimer og lager egne historier Jevnlige turer til biblioteket, hvor barna velger å låne bøker utfra egne interesser og ønsker Skolestarterne bruker tekstskaping og språkstimulerende 3 års gruppe og 4 års materiale/programmer i sin «Byen vår» (Sarpsborg 1000 år i 2016) gruppe jobber med gruppetid språkstimulerende tiltak hentet fra «Språk og leseplanen» Bruke dramatisering, rim og regler i samlinger og i det daglige «Barn leser for barn», barna forteller og viser bilder fra en bok de selv har valgt Bøker er tilgjengelige for barna i barnehøyde Barnehagen har boksekker til utlån «Byen vår» Vi ønsker å oppdage byen vår sammen med barna tilbake i tid og her og nå. Vi vil bruke nærmiljøet til opplevelser og turer. Se også fagområdet «Nærmiljø og samfunn»

6 PLANLEGGING OG EVALUERING. Gjennom barnemøter får våre barn komme med sin mening om ting som angår livet deres i barnehagen. Vi er bevisste voksne som fanger opp barns uttrykk og intensjoner og følger opp disse så sant det lar seg gjøre. På den måten er barna med på planleggingen. Evaluering i barnemøtene dreier seg om samtaler med barna der vi snakker om hva vi har gjort, hvorfor og hvordan, og om det er noe vi kan gjøre annerledes. PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Dokumentasjon er synliggjøring av praksis Pedagogisk dokumentasjon er utvikling av praksis Dokumentasjon er en arbeidsmetode der vi dokumenterer barnehagens hverdag og temaer. Den skal være for barna, foreldrene og personalet. Dokumentasjon skal synliggjøre barnas hverdag i lek og aktiviteter. På vår avdeling er barna med på å dokumentere egen praksis. De bruker digitalt kamera, samler naturmateriale fra skogsturer som vi synliggjør i barnehagen arealer og samtaler om i ettertid. Noe av materialet gransker vi i mikroskopet vårt. Bilder fra barnas barnehagedag henger vi opp på avdelingen slik at foreldre og barn kan studere dette sammen. Vi samler tegninger, malearbeider, fotografier i egne permer. Disse permene får barna med hjem ved skolestart. Permene er en del av barnas barnehagehistorie, hva de har opplevd og lært. Vi skriver dagsrapport der barna selv ofte forteller det de har gjort/opplevd denne dagen. Vi har valgt å gjennomføre pedagogisk dokumentasjon på følgende måte: Voksne skriver ned praksisfortellinger fra barnas hverdag som vi tar med til avdelingsmøte og deler med personalet. Vi diskuterer hva som skjedde, hvordan vi tror barna opplevde situasjonen og hvordan vi kan jobbe videre. Vi reflekterer også rundt voksnes væremåte i de ulike situasjonene. I prosjektarbeid fotograferer vi og skriver tekst gjennom hele prosessen. Det er naturlig for barn og voksne og studere og samtale om arbeidene. Både bildene og samtalene blir gjenstand for refleksjon både sammen med barna og oss voksne i mellom.

7 FORELDRESAMARBEID Vårt mål er å skape et aktivt og positivt samarbeid som er preget av åpenhet, trygghet og gjensidig respekt. Rammeplanen sier at barnehagen skal være lydhøre for foreldrenes forventninger og ønsker. Vi skal gi nødvendig informasjon og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning. Vi ønsker å møte foreldre i garderoben, vi anser det som viktig at barnet bli godt mottatt og føler seg velkommen. Vi vil gjerne si takk for i dag til hvert enkelt barn og formidle informasjon om det som har skjedd i løpet av dagen. Våre sikkerhetsrutiner krever at barna blir hentet inne på avdelingen eller ute på lekeplassen. Vi vil at dere sier ifra til en voksen når dere kommer og når dere henter barnet. Vi får bedre oversikt og unngår farlige situasjoner hvis barn ikke løper til utgangsdøra. Dere vil få tilbud om to foreldresamtaler pr. år (høst og vår) OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE Barnehagen har et årshjul utarbeidet av Sarpsborg kommune. Punktene vil bli gjennomgått på høstens foreldremøte. (Siste 30 min av møtet er forbeholdt skolestarter-foreldre) Barnehagen har utarbeidet egen årsplan for skolestarterne. ALDERSINNDELTE GRUPPER Alle skal ikke gjøre det samme hele tiden, men vi deler opp aktiviteter ut i fra alder og utviklingsnivå. Vi ønsker at det skal være en progresjon i barnegruppa fra tre til seks år. Det vil si at vi skal gi de ulike gruppene tilpassede utfordringer. Tidspunkt for gruppene blir hovedsakelig torsdager kl (se ukeplan) Etter at vi har observert barnas lek og interesser, satser vi på å komme i gang med prosjektarbeid i løpet av høsten. Vi ønsker å dele oss i aldersrelaterte grupper til to til tre ganger pr. uke. Tyrihans består sju 5 åringer, sju 4 åringer og sju 3 åringer. Blå gruppe har sitt siste år i barnehagen. De får oppleve å være med på aktiviteter og tilbud de andre ikke får ta del i. De har egen klubb som de kaller Skolegruppa. Dette er noe av det vi vil jobbe med i høst: Innhold fra egen årsplan og Trampoline - et pedagogisk aktivitetshefte for aldersgruppa. Tekstskaping, lytting og konsentrasjon, høytlesning og begrepslæring, samt tall, mengder og former. Beltedyret "Tarkus" skal lære barna det grunnleggende om trafikk.

8 Det blir også besøk på husmannsplassen ved Ørretdammen. Innkjøp til høstsuppa blir en av skolegruppas oppgaver. Et annet privilegium for denne gruppa er at de får prøve seg ute alene i korte perioder. Barna vil selv utarbeide regler de må følge når de er ute. Rød gruppe (4-åringene)har samlinger med vekt på sosial samhandling, høytlesning, forming og bevegelsesleker. Gruppa får også besøk av Tarkus som tar for seg refleks i mørketiden. Vi jobber også med tilpasset språkstimulering Gul gruppe (3-åringene) har behov for å bevege seg. Vi forsøker å bruke utearealet til lek og bevegelse. Vi jobber også med tilpasset språkstimulering. Bevegelsesaktiviteter inne og ute, samt rim og regler vil være en del av tilbudet i denne gruppa. Det vil også være naturlig å jobbe med sosial samhandling - som å lære litt om andres følelser og å dele med andre. Lek og moro skal prege aktivitetene i alle gruppene! Alle gruppene øver på akseptabel stemmebruk inne og på å rydde etter seg etter lek. (Oversikt på foreldretavlen i gangen over hvilke barn som er i hvilken gruppe) PRIMÆRBARN Hver av oss voksne har sine primærbarn, slik at alle skal være sikret like mye oppmerksomhet og oppfølging. KARIN SYNNØVE MAY CECILIE AURORA SIMEN DAVID SANDER KARL HENRIK JESSICA HERMAN LINUS HELLE JANA JONAS ANDERS JONA MARTE LISA MINA ANGELICA MARIUS MAJA DIJON NATHALIE MILJØFYRTÅRN Vår barnehage er sertifisert og godkjent som miljøfyrtårnbarnehage. Det betyr at barnehagen har forpliktet seg til visse tiltak og oppgaver i forbindelse med dette. Barnas oppgaver: Ordensbarna har ansvar for å skylle melkekartonger og tømme matrester i kompostbøtta på kjøkken og i komposten ute. Vi sorterer glass og metall og papir, alle er med og leverer på omgang. Vi snakker med barna om barnehagens energiforbruk, at det har sammenheng med temperaturen ute og inne. Vi oppfordrer barna til å minne oss og hverandre om å slå av lys når vi går ut. Vi skal være sparsomme med papirbruk, både det vi tørker hendene med og vi oppfordrer til å tegne på begge sider av tegnearket. Vi bruker matboks og sier "nei takk" til uadressert reklame.

9 FORVENTNINGER TIL FORELDRENE Barnas tøy skal være navnet! Vi forventer at dere rydder på barnas plasser sammen med barnet, sett opp støvler og sko hver dag. Sjekk kurvene slik at alt er på plass. (hver fredag) Sørg for at riktige klær er på plass (regntøy/støvler) Les planer og oppslag. Husk å ta med frukt. PRAKTISKE TING PÅ AVDELINGEN Fødselsdager. Barnas fødselsdager markeres ved at alle tegner en tegning til bursdagsbarnet og avdelingen lager krone. Vi har bursdagssamling med sang og lek. Etterpå koser vi oss med det barna har med av dessert-kos. Foreldrene velger selv hva dette skal være. Bursdagsinnbydelser. Vi henstiller til foreldre å sende disse privat! Private leker. Vi tillater at barna har med en leke til barnehagen hver dag. Vi ønsker ikke krigs/slåss-leker, eller leker med mye lyd. Her henstiller vi til foreldre om å ikke sende med leker man er redd for skal bli ødelagt, og vi voksne i barnehagen ønsker ikke å ta noe ansvar for disse lekene. Ting kan bli borte Ordensbarn. To barn hver uke, dette går på omgang. (Se oppslag på tavla i gangen) Oppgaver: Bestemme hva som skal serveres til varm mat denne uka, og hva som skal være «Ukas frukt og grønt». De er også med på å dekke bordet, skylle melkekartonger og har ansvar for å sjekke trafikken sammen med en voksen når vi er på tur. Månedsoversikt: August/september: Innkjøring av den nye barnegruppa. September er en fin måned for turer i skog og mark. Vi ser etter høsttegn i naturen: Trekkfugler, maur, blomster og trær som forbereder seg til vinteren. Oktober/november: Vi fortsetter med planlagte aktiviteter både inne og ute. Vi skal handle grønnsaker og forberede grønnsaker til høstfest på avdelingen. Vi markerer også FN-dagen, hvor vi inviterer til kafé og har utlodning av noe som barna har laget i fellesskap. Inntektene av dette salget går til vårt fadderbarn gjennom SOSbarnebyer. Desember: - adventstid på Tyrihans. Vi går inn i en travel førjulstidtid. Vi ønsker å kose oss mest mulig og unngå mas og stress. Vi skal allikevel ta oss tid til å lage julegaver, julepynt, samt bake litt. Gavene ønsker vi mest mulig skal være barnas eget produkt. Det vil være stor forskjell fra barn til barn hva og hvor mye de ønsker å produsere. Alle vil få med seg noe. Dere får beskjed når aktivitetene i adventstiden begynner.

10 Avdelingens ukeplan Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Frilek inne og ute. Grupper: Turdag. Turdag. Skolegruppa. Tredelte grupper Evnt prosjektarbeid eller grupper Møtedag for personalet. Lek og aktiviteter. Barnemøte. Felles aktivitet for hele barnehagen hver fjerde uke Denne planen danner rammen for ukas innhold. Innholdet vil forandre seg i forhold til barnas ønsker og interesser. Vi er fleksible her. Kvalitetsvurdering Kvalitetsvurderingssystemet for skoler og barnehager i Sarpsborg kommune skal være til hjelp for enhetene i arbeidet med det pedagogiske utviklingsarbeidet i den enkelte enhet. Systemet er et tiltak for å bekrefte god tilstand og/eller avdekke kvalitetsavvik og legge til rette for et systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsutvikling. I følge barnehageloven skal kommunen gi veiledning og påse av barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kvalitetsvurdering i barnehagen vil ta utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehagelovens kapittel I og II. I uke 41 skal barnehagen ha en kvalitetsvurdering. Det betyr at vi får besøk fra tre personer med bred pedagogisk bakgrunn fra Pedagogisk Fagsenter som skal være i barnehagen og observere barnehagens hverdag. Representanter fra vurderingsteamet vil oppholde seg i barnehagen en uke. Observasjoner i alle barnegruppene vil bli gjennomført. Man tilstreber at det alltid er flere enn én vurderer som har hatt observasjon i denne gruppen. Observasjoner er viktige for å gi et mer helhetlig bilde av barnehagen. Resultatene av vurderingene forplikter barnehagen til å jobbe videre med kvalitetsutvikling. Foreldrene vil få mer informasjon underveis.

11 Oversikt over noe av det som skjer i høst: Rikskonsertene kommer til oss med forestillingen «Troll og prinsesser» onsdag 10.september kl Fotografering med Studio S: Onsdag 18. september kl Foreldremøte:19. september. Høstfest: onsdag 25. september (se egen plakat) Felles Foreldremøte: 23. oktober «Forebygging av lese- og skrivevansker med fokus på lekpreget språkstimulering i barnehagen» v/ Trine Aakermann Foreldresamtaler: Oktober/ november. Tider for disse kommer. FN-dagen:24.oktober. Det blir salg av kaker og kaffe Loddsalg der inntekten går til vårt fadderbarn. Foreldrekaffe: Fredag 6. desember Luciafeiring: Fredag 13. desember kl Nissefest: Onsdag 18. desember. Avdelingens telefonnr: Minner om planleggingsdager hvor barnehagen er stengt: Torsdag Fredag Mandag Torsdag Fredag Vennlig hilsen oss på Tyrihans

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ASKELADDEN BARNEHAGE

ASKELADDEN BARNEHAGE ASKELADDEN BARNEHAGE Årsplan 2014/2015 2014/2015 ASKELADDEN BARNEHAGE Presteskjær, 1450 Nesoddtangen Om årsplanen Som pedagogisk virksomhet er Askeladden Barnehage knyttet opp til gjeldende lovverk for

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer