AVDELINGSPLAN FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN"

Transkript

1 AVDELINGSPLAN FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN Vi ønsker barn og foreldre velkommen til barnehageåret på Tyrihans. Et nytt barnehageår betyr nye planer. I planen vil vi gi dere en oversikt over hvilke temaer vi vil vektlegge og hvilke mål vi har satt oss for dette barnehageåret. VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR På vår avdeling betyr det at vi observerer og har samtaler med barna om hva de er opptatt av og tar hensyn til dette i planlegging og innhold. Vi er fleksible på tida i hverdagen sammen med barna og lar ikke klokka styre dagen i altfor stor grad. VERDIGRUNLAG OG MENNESKESYN Vi skal gi barna trygghet og omsorg gjennom anerkjennelse og vennskap. Hvert barn skal bli møtt med åpenhet og varme, og bli respektert for den de er. Alle skal oppleve å være like mye verdt. Barna skal oppleve glede og humor og trivsel. De skal møte voksne som tør å by på seg selv og ikke tar seg selv så høytidelig Barna skal ha medvirkning i egen hverdag. Barna skal bli møtt av ærlige og tydelige voksne. MÅL Vi ønsker at barna skal utvikle seg til stolte, nysgjerrige og erfaringsrike barn. Vi ønsker at barna skal utfolde skaperglede og gis mulighet til å utforske og undre seg sammen med voksne. Vi legger vekt på å gi positive tilbakemeldinger og la barna få muligheter og tid til sine egne prosjekter og prosjekter sammen med voksne.

2 FAGOMRÅDENE Rammeplan for barnehager pålegger oss å være innom sju fagområder i løpet av et barnehageår. «Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna.» Rammeplanen s. 22 Flere områder vil være representert via vårt satsningsområde samt i organiserte og planlagte aktiviteter samt i barnehagens hverdagsaktiviteter, lek og samspill. Hos oss på Tyrihans vil det komme til uttrykk på denne måten: Etikk, Religion og Filosofi: Vi arbeider med å fremme barnas sosiale kompetanse. Alle skal oppleve å bli respektert for sitt livssyn og den man er. Vi snakker om innholdet i adventstiden og vi går på kirkebesøk til jul, påske og pinse. Vi er lydhøre for barns tanker og betraktninger, tar oss tid til å lytte. Vi vil observere og gripe fatt i det som skjer i gruppa av sosial samhandling. Vi tar for oss enkle regler som gjør at alle skal trives og ha det bra i barnehagen Vi jobber i aldersdelte grupper. Vi bruker blant annet rollespill, samtaler, bøker og sanger for å belyse sosiale hendelser og temaer. Sammen med barna er vi nysgjerrige og undrer oss, og vi finner svarene sammen. Vi voksne har ikke alltid fasiten. Natur, Miljø, Teknikk. Vi vil at barna skal bli glad i naturen, forstå samspillet og ta vare på den. Vi går i skogen ukentlig. Da tar vi med oss mat eller frukt hvis det er mulig. Vi går på oppdagelsesturer eller til plassen vår i skogen. Der er barna kjent, det er mye spennende lek som foregår der. Vi har data på avdelingen som barna bruker noen utvalgte spill og tegner på. Vi bruker det digitale mikroskopet vårt, vi bruker IPad, barna fotograferer og vi har mulighet til å bruke «Smart-boardtavla» vår når anledningen byr seg. Vi har et sterkt ønske om å bli bedre til å bruke generell IKT i barnehagen, og vil jobbe for å få til det fremover. Kropp, Bevegelse og Helse: Barna skal få utvikle sine grunnleggende grov og - finmotoriske ferdigheter. Vi øver på selvstendighetstrening i garderoben, barna øver på å kle av og på seg selv med tilpasset hjelp. Vi bruker skogen med naturlige og tilrettelagte lekemuligheter. Vi skal være ute minst en gang om dagen. Vi tilrettelegger for fysiske aktiviteter som bevegelsesleker, klatring, hopping og balansetrening. Måltidet hos oss er et sosialt samlingspunkt med tid for å snakke sammen. Vi skal servere sunn mat og vaske hendene før maten.

3 Kunst, Kultur og Kreativitet: Barna får bruke sin kreativitet gjennom formingsaktiviteter, sang /musikk og drama. Får vi tilbud utefra, deltar vi på for eksempel teater, rikskonsertene m.m. Nærmiljø og Samfunn: Barna blir kjent med vårt naturlige lokalmiljø. I naturlige situasjoner snakker vi med barna om skolen, sykehjemmet, biblioteket og kirken. I «byen vår» som satsningsområde er absolutt dette fagområdet i fokus. Skolegruppa besøker husmannsplassen ved Ørretdammen. Der lærer de om menneskene som bodde der og hvordan livet kunne være i "gamle dager". Antall, Rom og Form: Vi oppmuntrer barna til å se sammenhenger mellom tall og objekter og synliggjøre matematikken som omgir oss overalt i hverdagen. Vi utforsker ulike former i hverdagen. Vi har synlige tall i det fysiske miljøet. Vi teller og ramser opp, sammen i gruppa og individuelt. Ordensbarna setter fram riktig antall servise og bestikk når vi dekker bordet Vi bruker alle naturlige situasjoner til å utvikle barnas matematiske kompetanse. Ulike former, mønstre og størrelser er en del av innholdet. Språk, Tekst og Kommunikasjon: Vi arbeider som under vårt satsningsområde. Se eget punkt. VOKSNES VÆREMÅTE Vi har en JA-kultur Vi ser og bekrefter barnet. Vi snakker med barn, ikke til Vi legger vekt på å se det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. Vi er positive og engasjerte voksne Vi avbryter ikke barn som er opptatt i lek/aktivitet, men forbereder og gir det tid til å avslutte. Vi er tydelige, direkte og ærlige, og opptrer som gode rollemodeller Vi avbryter ikke en samtale/aktivitet med barn selv om en annen voksen ønsker kontakt med oss. Vi er en del av barnas hverdag. Vi engasjerer oss nært i barnas lek, tar barn på alvor, lytter og er tilstede.

4 OMSORG, LEK OG LÆRING Vi ønsker at hvert enkelt barn skal møtes med omsorg av varme og trygge voksne. Dette fremmer læring og er grunnlaget for allsidig utvikling. Leken har en framtredende plass i barns hverdag, den gir barn livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser i utfordrende, men trygge omgivelser. I leken legges grunnlaget for barns vennskap på tvers av alder, språklige og kulturelle forskjeller. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Barn utvikler seg gjennom lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter. Vi skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst. Vi skal legge til rette for nye erfaringer, og gi dem utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter. BARNS MEDVIRKNING OG DANNING Barnehageloven sier at barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens virksomhet. Medvirkning handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag, få være eksperter på egne tanker og opplevelser, og kunne gjøre selvstendige valg. Det handler også om at man ikke alltid kan få sin egen vilje igjennom. Det er viktig å lære at vi er en del av en større barnegruppe, og at vi sosialiseres sammen med andre. Vi dannes gjennom å være sammen med andre mennesker og vi utvikler evner til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Vi legger vekt på en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt. På vår avdeling gjennomfører vi jevnlig barnemøter der har vi samtaler med barna om opplevelser, tanker, og ønsker de har. Innholdet i samtalene vil være etter observasjoner i barnegruppa, eller temaer vi voksne ønsker å spørre barna om. Vi er bevisste voksne som tar oss tid til å lytte. Vi vil være lydhøre for barnas innspill og ønsker og følger opp deres initiativ. Medvirkning og medbestemmelse i barnehagen innebærer blant annet at barna kan velge selvstendig innenfor barnehagens muligheter. For eksempel: Barna skal få bestemme i egen lek, hva og hvem de vil leke med uten å stenge andre ute. Barna kan gjøre egne valg i forhold til aktivitet Barna blir oppmuntret til å komme med egne tanker og meninger Barnesamtaler gjennomfører vi en gang i året. Innholdet i samtalene handler om barnas trivsel, sosial kompetanse og egen medvirkning. For oss blir det viktig at barna føler at deres meninger blir hørt, uten at man nødvendigvis får sitt ønske oppfylt hver gang. Vi voksne tar barna på alvor og følger opp og holder avtaler vi har gjort med barna. Hos oss dannes barna gjennom opplevelser, erfaringer og gylne øyeblikk.

5 LIKESTILLING På vår avdeling ønsker vi at alle barn skal ha like muligheter og delta i fellesskap i alle aktiviteter, uavhengig av kjønn, religion og kulturell bakgrunn. Vi i personalet bør være bevisste på våre egne holdninger og forventninger, og jobbe for å fremme demokrati og likestilling. For oss er det viktig å snakke med barna når de kommer med ytringer om kjønnsforskjeller. Barn skal utvikle respekt og forståelse for det som er annerledes og oppleve mangfold som en ressurs. SATSNINGSOMRÅDER: «Språk, tekst og kommunikasjon» Sarpsborg kommune har «Språk, tekst og kommunikasjon» som sitt satsningsområde. Hver barnehage har egne språkveiledere som skal være pådrivere for et aktivt språkmiljø, og tilrettelegge for språklige opplevelser for alle barn. Barnehagene er forpliktet til å følge kommunens nye «Språk og leseplan» Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold og forebyggende for lese- og skrivevansker. Målet vårt er å skape språkstimulerende miljøer for alle barn, og at barna skal bli glad i bøker, lesing og språkstimulerende aktiviteter. Barna skal gis mulighet til god språkutvikling, oppleve forbindelsen mellom språk og tekst samt få redskaper til å forstå og bearbeide verden rundt seg. På vår avdeling gjør vi det på følgende måte: Daglig høytlesning under måltidene Barna møter symboler som bokstaver og tall både i lek og i voksenstyrte aktiviteter. Barn og voksne leker med ord, rimer og lager egne historier Jevnlige turer til biblioteket, hvor barna velger å låne bøker utfra egne interesser og ønsker Skolestarterne bruker tekstskaping og språkstimulerende 3 års gruppe og 4 års materiale/programmer i sin «Byen vår» (Sarpsborg 1000 år i 2016) gruppe jobber med gruppetid språkstimulerende tiltak hentet fra «Språk og leseplanen» Bruke dramatisering, rim og regler i samlinger og i det daglige «Barn leser for barn», barna forteller og viser bilder fra en bok de selv har valgt Bøker er tilgjengelige for barna i barnehøyde Barnehagen har boksekker til utlån «Byen vår» Vi ønsker å oppdage byen vår sammen med barna tilbake i tid og her og nå. Vi vil bruke nærmiljøet til opplevelser og turer. Se også fagområdet «Nærmiljø og samfunn»

6 PLANLEGGING OG EVALUERING. Gjennom barnemøter får våre barn komme med sin mening om ting som angår livet deres i barnehagen. Vi er bevisste voksne som fanger opp barns uttrykk og intensjoner og følger opp disse så sant det lar seg gjøre. På den måten er barna med på planleggingen. Evaluering i barnemøtene dreier seg om samtaler med barna der vi snakker om hva vi har gjort, hvorfor og hvordan, og om det er noe vi kan gjøre annerledes. PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Dokumentasjon er synliggjøring av praksis Pedagogisk dokumentasjon er utvikling av praksis Dokumentasjon er en arbeidsmetode der vi dokumenterer barnehagens hverdag og temaer. Den skal være for barna, foreldrene og personalet. Dokumentasjon skal synliggjøre barnas hverdag i lek og aktiviteter. På vår avdeling er barna med på å dokumentere egen praksis. De bruker digitalt kamera, samler naturmateriale fra skogsturer som vi synliggjør i barnehagen arealer og samtaler om i ettertid. Noe av materialet gransker vi i mikroskopet vårt. Bilder fra barnas barnehagedag henger vi opp på avdelingen slik at foreldre og barn kan studere dette sammen. Vi samler tegninger, malearbeider, fotografier i egne permer. Disse permene får barna med hjem ved skolestart. Permene er en del av barnas barnehagehistorie, hva de har opplevd og lært. Vi skriver dagsrapport der barna selv ofte forteller det de har gjort/opplevd denne dagen. Vi har valgt å gjennomføre pedagogisk dokumentasjon på følgende måte: Voksne skriver ned praksisfortellinger fra barnas hverdag som vi tar med til avdelingsmøte og deler med personalet. Vi diskuterer hva som skjedde, hvordan vi tror barna opplevde situasjonen og hvordan vi kan jobbe videre. Vi reflekterer også rundt voksnes væremåte i de ulike situasjonene. I prosjektarbeid fotograferer vi og skriver tekst gjennom hele prosessen. Det er naturlig for barn og voksne og studere og samtale om arbeidene. Både bildene og samtalene blir gjenstand for refleksjon både sammen med barna og oss voksne i mellom.

7 FORELDRESAMARBEID Vårt mål er å skape et aktivt og positivt samarbeid som er preget av åpenhet, trygghet og gjensidig respekt. Rammeplanen sier at barnehagen skal være lydhøre for foreldrenes forventninger og ønsker. Vi skal gi nødvendig informasjon og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning. Vi ønsker å møte foreldre i garderoben, vi anser det som viktig at barnet bli godt mottatt og føler seg velkommen. Vi vil gjerne si takk for i dag til hvert enkelt barn og formidle informasjon om det som har skjedd i løpet av dagen. Våre sikkerhetsrutiner krever at barna blir hentet inne på avdelingen eller ute på lekeplassen. Vi vil at dere sier ifra til en voksen når dere kommer og når dere henter barnet. Vi får bedre oversikt og unngår farlige situasjoner hvis barn ikke løper til utgangsdøra. Dere vil få tilbud om to foreldresamtaler pr. år (høst og vår) OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE Barnehagen har et årshjul utarbeidet av Sarpsborg kommune. Punktene vil bli gjennomgått på høstens foreldremøte. (Siste 30 min av møtet er forbeholdt skolestarter-foreldre) Barnehagen har utarbeidet egen årsplan for skolestarterne. ALDERSINNDELTE GRUPPER Alle skal ikke gjøre det samme hele tiden, men vi deler opp aktiviteter ut i fra alder og utviklingsnivå. Vi ønsker at det skal være en progresjon i barnegruppa fra tre til seks år. Det vil si at vi skal gi de ulike gruppene tilpassede utfordringer. Tidspunkt for gruppene blir hovedsakelig torsdager kl (se ukeplan) Etter at vi har observert barnas lek og interesser, satser vi på å komme i gang med prosjektarbeid i løpet av høsten. Vi ønsker å dele oss i aldersrelaterte grupper til to til tre ganger pr. uke. Tyrihans består sju 5 åringer, sju 4 åringer og sju 3 åringer. Blå gruppe har sitt siste år i barnehagen. De får oppleve å være med på aktiviteter og tilbud de andre ikke får ta del i. De har egen klubb som de kaller Skolegruppa. Dette er noe av det vi vil jobbe med i høst: Innhold fra egen årsplan og Trampoline - et pedagogisk aktivitetshefte for aldersgruppa. Tekstskaping, lytting og konsentrasjon, høytlesning og begrepslæring, samt tall, mengder og former. Beltedyret "Tarkus" skal lære barna det grunnleggende om trafikk.

8 Det blir også besøk på husmannsplassen ved Ørretdammen. Innkjøp til høstsuppa blir en av skolegruppas oppgaver. Et annet privilegium for denne gruppa er at de får prøve seg ute alene i korte perioder. Barna vil selv utarbeide regler de må følge når de er ute. Rød gruppe (4-åringene)har samlinger med vekt på sosial samhandling, høytlesning, forming og bevegelsesleker. Gruppa får også besøk av Tarkus som tar for seg refleks i mørketiden. Vi jobber også med tilpasset språkstimulering Gul gruppe (3-åringene) har behov for å bevege seg. Vi forsøker å bruke utearealet til lek og bevegelse. Vi jobber også med tilpasset språkstimulering. Bevegelsesaktiviteter inne og ute, samt rim og regler vil være en del av tilbudet i denne gruppa. Det vil også være naturlig å jobbe med sosial samhandling - som å lære litt om andres følelser og å dele med andre. Lek og moro skal prege aktivitetene i alle gruppene! Alle gruppene øver på akseptabel stemmebruk inne og på å rydde etter seg etter lek. (Oversikt på foreldretavlen i gangen over hvilke barn som er i hvilken gruppe) PRIMÆRBARN Hver av oss voksne har sine primærbarn, slik at alle skal være sikret like mye oppmerksomhet og oppfølging. KARIN SYNNØVE MAY CECILIE AURORA SIMEN DAVID SANDER KARL HENRIK JESSICA HERMAN LINUS HELLE JANA JONAS ANDERS JONA MARTE LISA MINA ANGELICA MARIUS MAJA DIJON NATHALIE MILJØFYRTÅRN Vår barnehage er sertifisert og godkjent som miljøfyrtårnbarnehage. Det betyr at barnehagen har forpliktet seg til visse tiltak og oppgaver i forbindelse med dette. Barnas oppgaver: Ordensbarna har ansvar for å skylle melkekartonger og tømme matrester i kompostbøtta på kjøkken og i komposten ute. Vi sorterer glass og metall og papir, alle er med og leverer på omgang. Vi snakker med barna om barnehagens energiforbruk, at det har sammenheng med temperaturen ute og inne. Vi oppfordrer barna til å minne oss og hverandre om å slå av lys når vi går ut. Vi skal være sparsomme med papirbruk, både det vi tørker hendene med og vi oppfordrer til å tegne på begge sider av tegnearket. Vi bruker matboks og sier "nei takk" til uadressert reklame.

9 FORVENTNINGER TIL FORELDRENE Barnas tøy skal være navnet! Vi forventer at dere rydder på barnas plasser sammen med barnet, sett opp støvler og sko hver dag. Sjekk kurvene slik at alt er på plass. (hver fredag) Sørg for at riktige klær er på plass (regntøy/støvler) Les planer og oppslag. Husk å ta med frukt. PRAKTISKE TING PÅ AVDELINGEN Fødselsdager. Barnas fødselsdager markeres ved at alle tegner en tegning til bursdagsbarnet og avdelingen lager krone. Vi har bursdagssamling med sang og lek. Etterpå koser vi oss med det barna har med av dessert-kos. Foreldrene velger selv hva dette skal være. Bursdagsinnbydelser. Vi henstiller til foreldre å sende disse privat! Private leker. Vi tillater at barna har med en leke til barnehagen hver dag. Vi ønsker ikke krigs/slåss-leker, eller leker med mye lyd. Her henstiller vi til foreldre om å ikke sende med leker man er redd for skal bli ødelagt, og vi voksne i barnehagen ønsker ikke å ta noe ansvar for disse lekene. Ting kan bli borte Ordensbarn. To barn hver uke, dette går på omgang. (Se oppslag på tavla i gangen) Oppgaver: Bestemme hva som skal serveres til varm mat denne uka, og hva som skal være «Ukas frukt og grønt». De er også med på å dekke bordet, skylle melkekartonger og har ansvar for å sjekke trafikken sammen med en voksen når vi er på tur. Månedsoversikt: August/september: Innkjøring av den nye barnegruppa. September er en fin måned for turer i skog og mark. Vi ser etter høsttegn i naturen: Trekkfugler, maur, blomster og trær som forbereder seg til vinteren. Oktober/november: Vi fortsetter med planlagte aktiviteter både inne og ute. Vi skal handle grønnsaker og forberede grønnsaker til høstfest på avdelingen. Vi markerer også FN-dagen, hvor vi inviterer til kafé og har utlodning av noe som barna har laget i fellesskap. Inntektene av dette salget går til vårt fadderbarn gjennom SOSbarnebyer. Desember: - adventstid på Tyrihans. Vi går inn i en travel førjulstidtid. Vi ønsker å kose oss mest mulig og unngå mas og stress. Vi skal allikevel ta oss tid til å lage julegaver, julepynt, samt bake litt. Gavene ønsker vi mest mulig skal være barnas eget produkt. Det vil være stor forskjell fra barn til barn hva og hvor mye de ønsker å produsere. Alle vil få med seg noe. Dere får beskjed når aktivitetene i adventstiden begynner.

10 Avdelingens ukeplan Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Frilek inne og ute. Grupper: Turdag. Turdag. Skolegruppa. Tredelte grupper Evnt prosjektarbeid eller grupper Møtedag for personalet. Lek og aktiviteter. Barnemøte. Felles aktivitet for hele barnehagen hver fjerde uke Denne planen danner rammen for ukas innhold. Innholdet vil forandre seg i forhold til barnas ønsker og interesser. Vi er fleksible her. Kvalitetsvurdering Kvalitetsvurderingssystemet for skoler og barnehager i Sarpsborg kommune skal være til hjelp for enhetene i arbeidet med det pedagogiske utviklingsarbeidet i den enkelte enhet. Systemet er et tiltak for å bekrefte god tilstand og/eller avdekke kvalitetsavvik og legge til rette for et systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsutvikling. I følge barnehageloven skal kommunen gi veiledning og påse av barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kvalitetsvurdering i barnehagen vil ta utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehagelovens kapittel I og II. I uke 41 skal barnehagen ha en kvalitetsvurdering. Det betyr at vi får besøk fra tre personer med bred pedagogisk bakgrunn fra Pedagogisk Fagsenter som skal være i barnehagen og observere barnehagens hverdag. Representanter fra vurderingsteamet vil oppholde seg i barnehagen en uke. Observasjoner i alle barnegruppene vil bli gjennomført. Man tilstreber at det alltid er flere enn én vurderer som har hatt observasjon i denne gruppen. Observasjoner er viktige for å gi et mer helhetlig bilde av barnehagen. Resultatene av vurderingene forplikter barnehagen til å jobbe videre med kvalitetsutvikling. Foreldrene vil få mer informasjon underveis.

11 Oversikt over noe av det som skjer i høst: Rikskonsertene kommer til oss med forestillingen «Troll og prinsesser» onsdag 10.september kl Fotografering med Studio S: Onsdag 18. september kl Foreldremøte:19. september. Høstfest: onsdag 25. september (se egen plakat) Felles Foreldremøte: 23. oktober «Forebygging av lese- og skrivevansker med fokus på lekpreget språkstimulering i barnehagen» v/ Trine Aakermann Foreldresamtaler: Oktober/ november. Tider for disse kommer. FN-dagen:24.oktober. Det blir salg av kaker og kaffe Loddsalg der inntekten går til vårt fadderbarn. Foreldrekaffe: Fredag 6. desember Luciafeiring: Fredag 13. desember kl Nissefest: Onsdag 18. desember. Avdelingens telefonnr: Minner om planleggingsdager hvor barnehagen er stengt: Torsdag Fredag Mandag Torsdag Fredag Vennlig hilsen oss på Tyrihans

AVDELINGSPLAN 2014 2015 TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN

AVDELINGSPLAN 2014 2015 TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN AVDELINGSPLAN 2014 2015 TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN Vi ønsker barn og foreldre velkommen til barnehageåret 2014-2015 på Tyrihans. Et nytt barnehageår betyr nye planer. I planen vil vi

Detaljer

AVDELINGSPLAN TYRIHANS

AVDELINGSPLAN TYRIHANS AVDELINGSPLAN 2015 2016 TYRIHANS Vi ønsker barn og foreldre velkommen til barnehageåret 2015-2016 på Tyrihans. Her vil vi gi dere en oversikt over hvilke temaer vi vil vektlegge og hvilke mål vi har satt

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Personal på Tyrihans våren 2016 Therese R Marcussen (pedagogisk leder) Marlen Trømborg (pedagogisk leder) Karin Brenden (fagarbeider) May B. Nilsen (assistent) Ismet

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

AVDELINGSPLAN FOR ASKELADDEN Barnehageåret 2013-2014

AVDELINGSPLAN FOR ASKELADDEN Barnehageåret 2013-2014 1 AVDELINGSPLAN FOR ASKELADDEN Barnehageåret 2013-2014 Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår her på Askeladden. Denne planen er en konkretisering og en videreføring av enhetens årsplan.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

AVDELINGSPLAN FOR ASKELADDEN Barnehageåret 2015-2016

AVDELINGSPLAN FOR ASKELADDEN Barnehageåret 2015-2016 1 AVDELINGSPLAN FOR ASKELADDEN Barnehageåret 2015-2016 Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår her på Askeladden. Denne planen er en konkretisering og en videreføring av enhetens årsplan.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Våren 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Rennebu 2010-2013

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer