Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia. Audit & Advisory Desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia. Audit & Advisory Desember 2011"

Transkript

1 Audit & Advisory Desember 211 Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia

2 For mange ideelle organisasjoner er inntekter fra faddere og fastgivere en viktig inntektskilde. I år har vi utvidet undersøkelsen til å omfatte testamentariske gaver og andre gaver. I tillegg inkluderer undersøkelsen Sverige og Danmark. Undersøkelsen resulterte i en rapport som ga oss ny kunnskap om markedet og inntekter fra fadder-/fastgiveravtaler. Innholdsfortegnelse 4 Forord 5 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen i Norge 6 Benevnelse brukt om fadder-/fastgiverprodukter 7 Antall faddere/fastgivere i Norge 8 Organisasjoner med flest faddere/fastgivere 9 Fordeling av inntekter 1 Inntekter fra faddere/fastgivere 11 Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere 12 Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter 14 Inndeling av organisasjonene i undergrupper Tilskudd 21 Resultat fra undersøkelsen - sammenligning Norge, Danmark og Sverige 27 Oversikt over organisasjonene som besvarte undersøkelsen 3 Kontakt oss Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 3

3 Forord Oppsummering Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som deltok i undersøkelsen, og de som har bidratt med verdifull kompetanse og innspill For mange ideelle organisasjoner er inntekter fra faddere og fastgivere en viktig inntektskilde. I fjor gjennomførte vi en undersøkelse med målsetning om å tallfeste den totale størrelsen på markedet for faddere/fastgivere. Undersøkelsen resulterte i en rapport som ga oss ny kunnskap om markedet og inntekter fra fadder-/fastgiveravtaler. I år har vi utvidet undersøkelsen til å omfatte testamentariske gaver og andre gaver. I tillegg inkluderer undersøkelsen Sverige og Danmark. Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som deltok i undersøkelsen, og de som har bidratt med verdifull kompetanse og innspill. Særlig ønsker vi å takke: Jan Olav Ryfetten daglig leder Stiftelsen Soria Moria Christine von Sydow generalsekretær Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) Grete Elgåen partner Deloitte Undersøkelsen ble sendt ut til 14 ideelle organisasjoner i Norge. Organisasjonene er plukket ut fra medlemslistene til de største interesseorganisasjonene. Blant de 14 organisasjonene som mottok undersøkelsen, har 77 svart. 57 av disse har svart at de driver med innsamling av gaver fra faddere/fastgivere. Samlet oppgir de at de i 21 hadde fadder-/ fastgiveravtaler, det vil si en økning på 3 % fra 29. Undersøkelsen viser at det er organisasjoner som retter seg mot barn som har flest antall faddere og fastgivere. De samme resultatene så man i fjorårets undersøkelse. For organisasjonene som deltok i undersøkelsen, har inntekter fra faddere og fastgivere økt fra 29 til 21. Samlet inntekt fra faddere/fastgivere var på i 21, en økning på 1 % fra 29. Gjennomsnittlig beløp per giver for alle organisasjonene som svarte var i NOK, mot NOK i 29. Dette innebærer en økning på 7 %. I 21 er det også bistandsorganisasjonene som har størst inntekt fra faddere og fastgivere, 44 mot 417 i 29. Når det gjelder testamentariske gaver for 21, utgjør det totalt 338. Det er Kreftforeningen og Frelsesarmeen som mottar testamentariske gaver av betydning, henholdsvis 135 og 11 i 21. utgjør 1.314, som er 13 % av totale inntekter i 21 for organisasjonene som besvarte undersøkelsen. Dette medfører en økning på 4 % fra 29. Tilskudd utgjør en vesentlig del av inntektene for flere organisasjoner. Tilskudd utgjør i alt i 21. Totalt for alle organisasjoner som svarte utgjør tilskudd 51 % av totale inntekter i 21. For de ti organisasjonene som får mest tilskudd utgjør det 71 % av totale inntekter. For de øvrige organisasjonene utgjør tilskudd 19 %. Undersøkelsen ble som nevnt innledningsvis også sendt ut til ideelle organisasjoner i Sverige og Danmark. I Sverige ble rapporten sendt ut til 139 organisasjoner, hvor 88 har svart, og i Danmark ble den sendt ut til 14 organisasjoner hvor 45 har svart. Vi konstaterer at det er ulik svarprosent i de forskjellige landene. Resultatet av undersøkelsen kan være påvirket av dette. Det er organisasjonene i Norge som har flest faddere/ fastgivere og høyest gjennomsnittlig inntekt per giver. Antall faddere i 21 er i Norge, tilsvarende antall er i Danmark og i Sverige. Når det gjelder gjennomsnittlig beløp fra faddere/fastgivere, utgjør dette 1.94 NOK i Norge, tilsvarende tall er NOK i Danmark og NOK i Sverige. Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter i organisasjonene ligger på 1 til 14 % for de tre landene. Det er Sverige som har størst andel inntekter fra faddere/fastgivere. SOS-barnebyer, Plan og Redd Barna har besvart undersøkelsen i alle tre land. Når det gjelder disse organisasjonene, er inntektene fra faddere/fastgivere i Norge høyere enn i både Danmark og Sverige. Av andre etterspurte inntektstyper fremkommer det at testamentariske gaver i både Danmark og Sverige utgjør en forholdsmessig større andel sammenlignet med inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til Norge. Andre gaver har økt i alle landene. I Norge er økningen 47 %, mens tilsvarende økning er 16 % i Danmark og 15 % i Sverige. Tilskudd utgjør ikke like mye av totale inntekter i Danmark og Sverige, sammenlignet med Norge. 4 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 5

4 Resultater fra undersøkelsen i Norge Arbeider din organisasjon med innsamling av gaver? Benevnelse brukt om fadder-/fastgiverprodukter Definisjon av fadder-/fastgiverprodukt Antall faddere/fastgivere i Norge De organisasjonene som besvarte årets undersøkelse oppga at de hadde totalt faddere/fastgivere i 21 mot i 29. Dette tilsvarer en økning på 3 % fra 29 til 21. Samme person kan være registrert som fadder/fastgiver i ulike organisasjoner. 11 Undersøkelsen i fjor viste at antall faddere/fastgivere økte med 5 % fra 28 til Andre fastgivertjenester Fjernadopsjon Generelt fadderskap 7 6 Antall fadder-/fastgiveravtaler Annet Ja Nei 1 Vi spurte organisasjonene om de ved siden av fadder-/fastgiveravtalene tilbyr medlemskap. 51 % av organisasjonene svarte at de tilbyr dette. 15 av organisasjonene som svarte at de tilbyr medlemskap, har også faddere/fastgivere som er medlemmer. Kreftforeningen, Amnesty International Norge og Norges Blindeforbund er de organisasjonene som har flest faddere/fastgivere som også er medlemmer. Deltakerne ble i undersøkelsen bedt om å definere de ulike fadder- og fastgiverproduktene de tilbyr. Av de organisasjonene som svarte at de driver med innsamling av gaver, bruker seks av disse benevnelsen generelt fadderskap, og seks organisasjoner benytter fjernadopsjon. Andre fastgivertjenester er en benevnelse som brukes av 34 organisasjoner. 11 organisasjoner bruker andre benevninger som for eksempel innsamling, støtte eller gaver Antall faddere/fastgivere økte med 3 % fra 29 til 21 6 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 7

5 Organisasjoner med flest faddere/fastgivere Organisasjonene med flest faddere/fastgivere Fordeling av inntekter Fordeling av inntekter SOS-barnebyer Plan Norge Redd Barna Amnesty International Norge Norges Blindeforbund Kreftforeningen Misjonsalliansen Frelsesarmeen Kirkens Nødhjelp Antall 21 Antall % 3 % 2 % 13 % 51 % Tilskudd Inntekter fra faddere/fastgivere Øvrige inntekter I årets undersøkelse har vi også bedt organisasjonene om å gi informasjon om totale inntekter (eksklusiv finansinntekter), tilskudd og gaver. Av figuren ser vi at tilskudd utgjør 51 % av totale inntekter i 21. Inntekter fra faddere/fastgivere utgjør tilsvarende 13 %. Blant de organisasjonene som har svart på årets undersøkelse ser vi at de med flest faddere/fastgivere i stor grad er organisasjoner med fokus på barn. SOS-barnebyer, Plan Norge og Redd Barna har til sammen 5 % av antall faddere/fastgivere registrert i denne undersøkelsen. Av de tre organisasjonene er det Redd Barna som har hatt den største økningen fra 29 til 21 i antall faddere/fastgivere, en økning på 2.8, det vil si 3 %. Redd Barna var også den organisasjonen som hadde størst økning fra 28 til 29, da antall faddere/fastgivere økte med hele 11.. Blant de ti organisasjonene med flest faddere/fastgivere er det som har hatt den største økningen fra 29 til 21 med 1 %. Av øvrige organisasjoner fortsetter UNICEF økningen de hadde i 29 også i 21. Antall faddere/fastgivere steg i 21 med 6.7 givere, det vil si en økning på 59 % fra 29. Inntekter fra tilskudd og faddere/fastgivere utgjør henholdsvis 51 % og 13 % av totale inntekter 8 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 9

6 Inntekter fra faddere/fastgivere I 29 hadde de organisasjonene som svarte på undersøkelsen en inntekt fra faddere/fastgivere på I 21 økte inntektene til 1.319, det vil si en økning på 1 %. Fjorårets undersøkelse viste en økning på 9 % fra 28 til 29. Organisasjoner som retter seg mot barn dominerer listen, og det er fortsatt Plan Norge, SOS-barnebyer og Redd Barna som har høyest inntekter fra faddere/fastgivere. Alle tre hadde en økning i 21 sammenliknet med 28 og 29. Disse tre organisasjonene står i 21 for hele 62 % av inntektene fra faddere/fastgivere for de organisasjonene som svarte at de arbeider med innsamling av gaver. Inntekter fra faddere/fastgivere Plan Norge SOS-barnebyer Redd Barna Misjonsalliansen Norges Blindeforbund Amnesty International Norge Strømmestiftelsen Misjon Uten Grenser Kirkens Nødhjelp I oversikten over organisasjonene med størst inntekter fra faddere/fastgivere, er det Redd Barna og Røde Kors som har hatt den største økningen fra 29 med henholdsvis 24 % og 22 % økning. Fra 28 til 29 var det SOS-barnebyer som hadde den største økningen, en økning på 9 %. UNICEF og CARE Norge var de organisasjonene som deltok i undersøkelsen som opplevde den største økningen i inntektene fra faddere/fastgivere fra 29 til 21. Inntektene fra disse økte med henholdsvis 59 % og 55 % Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere Gjennomsnittlig beløp per giver for alle respondenter i 21 var 1.94 NOK, mot NOK i 29. Snittet i fjorårets rapport var NOK for 29. Dette innebærer en økning på 7 % fra 29 til 21 i årets rapport. NOK Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere for de 1 største organisasjonene Misjon Uten Grenser Redd Barna Plan Norge Misjonsalliansen Strømmestiftelsen 1919 SOS-barnebyer Av organisasjonene med høyest inntekt fra faddere/ fastgivere er det Misjon Uten Grenser som i snitt mottar mest per giver i 21. Redd Barna, Plan Norge, Misjonsalliansen, Strømmestiftelsen og SOS-barnebyer hadde alle et gjennomsnittlig beløp per fadder/fastgiver som ligger over gjennomsnittsbeløpet på 1.94 NOK Kirkens Nødhjelp Norges Blindeforbund Av organisasjonene med høyest inntekt fra faddere/fastgivere er det Misjon Uten Grenser som i snitt mottar mest per giver i Amnesty International Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 11

7 Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold inntektene til organisasjonene som besvarte årets til totale inntekter undersøkelse i 21 var 8 % høyere enn i 29. For Årets undersøkelse viser at andelen inntekter fra 21 utgjorde inntektene fra faddere/fastgivere 13 % av faddere/fastgivere utgjør omtrent like stor del av totale anskaffede midler og for 29 utgjorde de 12 %. Inntekter fra faddere/fastgivere totale anskaffede midler 1 i forhold til totale inntekter i 21 som i 29. De totale Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter Kirkens Nødhjelp Redd Barna SOS-barnebyer Plan Norge 27 Norges Blindeforbund Totale inntekter Inntekter fra faddere/ fastgivere Strømmestiftelsen Misjonsalliansen Amnesty International Misjon Uten Grenser Inntekter fra faddere/fastgivere i prosent av totale inntekter 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 87% 86% Plan Norge 73% 72% 63% 66% 61% 61% 49% 51% Amnesty International Misjon Uten Grenser SOS-barnebyer Diagrammet nederst på side 12 viser organisasjonene med høyest inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter i 21. Plan Norge har høyest andel inntekter fra faddere/fastgivere både totalt sett og i forhold til totale inntekter. Diagrammet ovenfor viser inntekter fra faddere/ fastgivere i prosent av totale inntekter for de Misjonsalliansen 35% 29% 29% 29% Redd Barna Strømmestiftelsen 17% 17% Norges Blindeforbund % 6% 4% 4% Kirkens Nødhjelp organisasjonene med høyest inntekter fra faddere/ fastgivere i 21. For Misjon Uten Grenser har inntektene fra faddere/fastgivere i prosent av totale inntekter økt fra 63 % til 66 % i 21. Redd Barna har tilsvarende hatt en økning fra 29 % til 35 %. Plan Norge har høyest andel inntekter fra faddere/fastgivere både totalt sett og i forhold til totale inntekter Totale inntekter 21 Inntekter fra faddere/fastgivere 21 1 Totale anskaffede midler eksklusiv finansinntekter for regnskapsåret 12 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 13

8 Inndeling av organisasjonene i undergrupper I undersøkelsen ble organisasjonene bedt om å klassifisere seg i én av åtte undergrupper, definert i relasjon til deres formål. Omtrent halvparten av de som svarte, klassifiserte seg som bistandsorganisasjon, interesseorganisasjon eller humanitær organisasjon. Nedenfor ser vi at bistandsorganisasjonene og de humanitære organisasjonene samlet har de største inntektene fra faddere/fastgivere. Inntekter fra faddere/fastgivere sammenlignet med totale inntekter i Bistandsorganisasjon Humanitær organisasjon Menneskerettighetsorganisasjon Religiøs-/misjonsorganisasjon Interesseorganisasjon Helse-/pasientorganisasjon Miljø-/dyrevernorganisasjon Totale inntekter 21 Inntekter fra faddere/fastgivere 21 Annet Når det gjelder utviklingen fra 29 til 21, ser vi at menneskerettighetsorganisasjonene totalt sett har økt sin andel av inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter med 5 %. Gruppen menneskerettighetsorganisasjon omfatter organisasjonen Redd Barna som er en av organisasjonene med størst økning i inntekter fra faddere/fastgivere i 21. Inntekter fra faddere/fastgivere i prosent av totale inntekter 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 33% Menneskerettighetsorganisasjon 38% 26% 26% Bistandsorganisasjon 24% 24% Religiøs-/misjonsorganisasjon 8% 9% Interesseorganisasjon 7% 7% Humanitær organisasjon 4% 4% Helse-/pasientorganisasjon Miljø-/dyrevernorganisasjon % 3% 4% 4% Annet Gruppen menneskerettighetsorganisasjon omfatter organisasjonen Redd Barna som er en av organisasjonene med størst økning i inntekter fra faddere/fastgivere i Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 15

9 er en viktig inntektskilde for noen organisasjoner. Totalt for alle organisasjonene utgjør testamentariske gaver 338 i 21. Slike gaver tilsvarer omtrent 3 % av totale inntekter både i 21 og 29. I kategorien andre gaver finner vi inntekter fra faste givere uten avtale, inntekter i forbindelse med aksjoner og lignende. For organisasjonene totalt sett utgjør inntekter fra andre gaver omtrent 13 % av totale inntekter i 21 og 9 % i 29. i forhold til totale inntekter i forhold til totale inntekter Totale inntekter Totale inntekter Organisasjonene som skiller seg ut er Kreftforeningen og Frelsesarmeen. I 21 mottok Kreftforeningen 135 fra testamentariske gaver, det vil si 4 % av de totale oppgitte testamentariske gavene i undersøkelsen. Organisasjonen med nest høyest beløp fra testamentariske gaver er Frelsesarmeen med Inntekter fra testamentariske gaver Kreftforeningen Frelsesarmeen Øvrige Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 17

10 Tilskudd 2 Flyktninghjelpen, SOS-barnebyer, Kirkens Nødhjelp og Kreftforeningen topper listen i 21 når det gjelder inntekter fra andre gaver. Blant de 1 organisasjonene med størst inntekt fra andre gaver har Flyktninghjelpen og størst økning fra 29 til 21. Den betydelige økningen hos Flyktninghjelpen skyldes at de var tilgodesett i NRKs TV-aksjon høsten 21. For skyldes økningen inntekter i forbindelse med innsamlingsaksjoner etter jordskjelvkatastrofen i Haiti og flommen i Pakistan. Disse katastrofene er også vesentlig årsak til økningen i andre gaver hos Kirkens Nødhjelp. For noen av de største organisasjonene utgjør tilskudd en vesentlig del av totale inntekter. Diagrammet viser de ti organisasjonene som har høyest inntekt i form av tilskudd. Flyktninghjelpen mottar mest tilskudd og av de totale inntektene i 21 utgjør dette 8 %. For utgjør tilskudd 72 % av totale inntekter i 21. Tilskudd Av de øvrige organisasjonene som har besvart undersøkelsen, er Strømmestiftelsen blant de organisasjonene som hadde størst økning i inntekter fra andre gaver, en økning fra 19 i 29 til 3 i 21. Inntekter fra andre gaver Flyktninghjelpen SOS-barnebyer Kirkens Nødhjelp Kreftforeningen Norsk Folkehjelp UNICEF Norges Blindeforbund Sjømannskirken Frelsesarmeen Flyktninghjelpen Kirkens Bymisjon Oslo Kirkens Nødhjelp Norsk Folkehjelp Redd Barna CARE Norge Regnskogfondet Norges Blindeforbund Kreftforeningen Den betydelige økningen hos Flyktninghjelpen skyldes at de var tilgodesett i NRKs TV-aksjon høsten 21 2 Offentlige og andre tilskudd 18 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 19

11 Resultat fra undersøkelsen sammenligning Norge, Danmark og Sverige 3 Diagrammet viser fordelingen av totale inntekter for de 1 organisasjonene som har størst tilskudd. For disse organisasjonene utgjør tilskudd hele 71 % av de totale inntektene i 21. Fordeling av inntekter 21 for de 1 organisasjonene med størst tilskudd Antall faddere/fastgivere Diagrammet viser antall faddere/fastgivere i de tre landene. Vi konstaterer at det er ulik svarprosent i de forskjellige landene. Resultatet av undersøkelsen kan være påvirket av dette. Økning i antall faddere/fastgivere er omtrent 3 % i Norge, samt 6 % og 4 % i henholdsvis Danmark og Sverige. 7% Antall faddere/fastgivere i Skandinavia 3% 7% 12% Tilskudd Inntekter fra faddere/fastgivere Tall i tusen % Øvrige inntekter Norge Danmark Sverige For de øvrige organisasjonene er andelen fra tilskudd 19 %. For disse organisasjonene er det inntekter fra faddere/fastgivere og øvrige inntekter som er den dominerende inntektskilden. Disse inntektene utgjør til sammen 64 % av totale inntekter for disse organisasjonene. Inntekter fra faddere/fastgivere Nivået på inntektene fra faddere/fastgivere mellom de tre landene er på samme nivå som antall faddere/fastgivere. Inntekter fra faddere/fastgivere Fordeling av inntekter 21 for øvrige organisasjoner % % Tilskudd Inntekter fra faddere/fastgivere % 2 13% 4% Øvrige inntekter Norge Danmark Sverige 3 Det er benyttet omregningskursene DKK 1,751 og SEK,842 2 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 21

12 NOK Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere Når det gjelder gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere, er det ifølge resultatene av denne undersøkelsen i Norge man gir mest per fadder/fastgiver. I alle tre landene har gjennomsnittlig inntekt per fadder/fastgiver økt fra 29 til 21. I Norge har økningen vært 7 %, en forholdsmessig større økning enn i de to andre landene. Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/faste givere Norge Danmark Sverige Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter I Norge utgjør inntekter fra faddere/fastgivere 13 % av totale inntekter i 21. Tilsvarende tall for Danmark og Sverige er henholdsvis 9 % og 14 %. I alle landene har forholdet endret seg lite fra 29. Inntekter fra faddere/fastgivere fordelt på organisasjoner SOS-barnebyer, Plan og Redd Barna har besvart undersøkelsen i alle tre land. Når det gjelder disse organisasjonene, er inntektene fra faddere/fastgivere i Norge betydelig høyere enn i både Danmark og Sverige. I Norge er det Plan Norge som er organisasjonen som får mest inntekter fra faddere/fastgivere i 21 med 314, mens i Danmark har BØRNEfonden fått 191. I Sverige er det SOS Barnebyer som har størst inntekter fra faddere/fastgivere med i alt 188. Norge Plan Norge SOS-barnebyer Redd Barna Misjonsalliansen Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter Norge Norge Danmark Danmark 21 Totale inntekter Inntekter faddere/fastgivere Sverige Sverige 21 Danmark BØRNEfonden, Danmark Folkekirkesn Nødhjælp SOS Børnebyene Dansk Flyktningehjælp 18 Plan International Danmark Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 23

13 Sverige SOS Barnbyar Plan Sverige Rädda barnen Läkare Utan Gränser Barnfonden Diagrammet viser testamentariske gaver for de ulike landene. Det er en økning i testamentariske gaver fra 29 til 21 i både Norge og Sverige på henholdsvis 14 % og 1 %. For Danmark er det i 21 en nedgang sammenlignet med 29. Det er i Sverige organisasjonene mottar størst beløp i testamentariske gaver. Sammenlignet med inntekter fra faddere/fastgivere utgjør testamentariske gaver en større andel i Sverige og Danmark i forhold til Norge Norge Danmark Sverige For alle landene er det en økning i andre gaver. Økningen er størst i Norge med 47 %, og for Danmark og Sverige ble det en oppgang på henholdsvis 16 % og 15 % fra 29 til 21. Økningen i Norge forklares i det vesentligste med innsamlingsaksjoner etter jordskjelvkatatrofen i Haiti og flommen i Pakistan Inntekter fra tilskudd i forhold til totale inntekter I Norge utgjør tilskudd en vesentlig del av totale inntekter for enkelte organisasjoner Norge Danmark Sverige Inntekter fra tilskudd i forhold til totale inntekter Norge Norge Danmark Danmark Sverige Totale inntekter Tilskudd Sverige Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 25

14 Oversikt over organisasjonene som besvarte undersøkelsene Norge 2% 13% 3% 13% 51% Tilskudd Inntekter fra faddere/ fastgivere Øvrige inntekter Fordeling av inntekter 21 Diagrammene viser fordelingen av totale inntekter totalt for de som har besvart undersøkelsen i Norge, Danmark og Sverige. I Norge utgjør tilskudd 51 % av totale inntekter. Tilsvarende tall for Danmark og Sverige er henholdsvis 36 % og 25 %. Når det gjelder inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter, er det Sverige som har høyest andel med 15 %. Norge har tilsvarende 13 % og Danmark 9 %. Gaver totalt (inklusive inntekter fra faddere/fastgivere) utgjør 41 % av totale inntekter i Sverige. I Norge utgjør totale gaver 29 % av totale inntekter, mens de i Danmark utgjør 26 %. Danmark 38% Sverige 34% 11% 19% 6% 7% 9% 25% 36% 15% Tilskudd Inntekter fra faddere/ fastgivere Øvrige inntekter Tilskudd Inntekter fra faddere/ fastgivere Øvrige inntekter ADHD Norge Adina Stiftelsen ADRA Norge Afghanistankomiteen i Norge Amnesty International Norge Better Life Norway Blå Kors Norge CARE Norge Cathinka Guldberg-senteret Children at war Christian Relief Network Den Norske Turistforening Det evangelisk-luthersk kirkesamfunn Det Norske Bibelselskap Diabetesforbundet Fadderbarnas Framtid Familie & Medier Flyktninghjelpen FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Frelsesarmeen Greenpeace HIV Norge HLF Hørselshemmedes Landsforbund KFUK-KFUM Global Kirkens Bymisjon Oslo Kirkens Nødhjelp Kolibri Kreftforeningen Kristen idrettskontakt Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Landsforeningen for trafikkskadde Landsforeningen uventet barnedød LHL MA - rusfri trafikk og livsstil Marys Venner Menneskeverd Miljøstiftelsen Bellona Misjon Uten Grenser Misjonsalliansen Mission Aviation Fellowship NAAF Naturvernforbundet Norges Blindeforbund Norges Husflidslag Norges Handikapforbund Norges KFUK-KFUM-speiderne Norges Kvinne- og familieforbund Norges Miljøvernorganisasjon Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond Norges Vel Norsk Cøliakiforening Norsk Folkehjelp Norsk Forbund for utviklingshemmede Norsk Misjon i Øst Norsk Nødhjelp Norsk Revmatikerforbund Norsk Søndagsskoleforbund Norske Kvinners Sanitetsforening Plan Norge Prison Fellowship Norge Redd Barna Regnskogfondet Right To Play Sjømannskirken SOS-barnebyer Special Olympics Norge Stiftelsen Organdonasjon Strømmestiftelsen UNICEF Utviklingsfondet Wayback WWF-Norge Åpne Dører Ukjent #1 Ukjent #2 Ukjent #3 26 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 27

15 Svenske organisasjoner Danske organisasjoner A World of Friends ADRA Afrikagrupperna AMREF Sweden Anorexi/Bulimi-Kontakt Barncancerfonden Barndiabetesfonden Barnfonden Cancerfonden Clowner utan Gränser Demensfonden Djurskyddet Sverige ECPAT Sverige EFS Erikshjälpen Ersta diakoni Ett klick för skogen Forska Utan Djurförsök Friluftsfrämjandet Frälsningsarmén Sverige Föreningen Blomsterfonden Greenpeace Sverige Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Göteborgs Räddningsmission Hand in Hand Hela Människan Hjälp Till Liv International Hjärnfonden Hjärnkraft Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Hoppets Stjärna Hörselskadades Riksförbund (HRF) IM, Individuell Människohjälp IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond Kalmar Stadsmission Kooperation Utan Gränser Kvinna till Kvinna Lepramissionen Sverige LÄkare i världen Läkare Utan Gränser Mentor Sverige Mercy Ships Sweden MinStoraDag Neurologiskt Handikappades Riksförbund Njurförbundet Nordisk Hjälp Operation Smile Sverige Peace Parks Foundation Sweden Plan Sverige PMU Prostatacancerförbundet Radiumhemmets Forskningsfonder Ren Idrott Reumatikerförbundet Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige Riksorganisationen Unga Reumatiker Ronald McDonald Barnfond Rädda Barnen SAK Svenska Afghanistankommittén Shia Sjöräddningssällskapet Skandinaviska Barnmissionen Skåne Stadsmission Sociala Missionen SOS Barnbyar Spädbarnsfonden Star for Life Stiftelsen Hungerprojektet Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond Stifterlsen Nordens Ark Stockholms Stadsmission Stora Sköndal STRIOKE-Riksförbundet Svenska Celiakiförbundet Svenska FN-förbundet Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svenska Hundskyddsföreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen Svenska Scoutrådet Svenska Skolidrottsförbundet Tjejzonen Transboundary Conservation Foundation UNHCR Insamlingsstiftelse Vi-skogen World Childhood Foundation WSPA Sverige Ågrenska ADRA Danmark Afrika InTouch Alzheimerforeningen Apostolsk Kirke Areopagos BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende Blå Kors BØRNEfonden, Danmark Børneulykkesfonden Danmarks Bløderforening Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Danmission Dansk Balkan Mission Dansk Bibel-Institut Dansk Blindesamfund Dansk Ethioper Mission Dansk Flygtningehjælp Dansk Ornitologisk Forening Det Danske Bibelselskab Folkekirkens Nødhjælp Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 194 Foreningen Agape Greenpeace Hospice Forum Danmark Indre mission Israelsmissione IWGIA KFUM og KFUK i Danmark KFUM`s sociale Arbejde i Danmark KFUMs Soldatermission i Danmark Kræftens Bekæmpelse Landsforeningen Spædbarnsdød Livslinien Mellemfolkeligt Samvirke Muskelsvindfonden Plan International Danmark Red Barnet Red Orangutangen, Danmark (Danmark) Sex & samfund SOS Børnebyerne Støtteforeningen Hospice Djursland Y s Men International Region Danmark Ældre Sagen Ukjent #1 28 Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 29

16 Kontakt oss Skulle det være spørsmål i forbindelse med rapporten eller undersøkelsen, vennligst kontakt: Deloitte: Grete Elgåen: Trine Persen: Anna Haugå: Julie Hamre: Aksel Palm: Gå inn på eller ta kontakt med en av de ovennevnte dersom du ønsker tilgang til rapporten. Organisasjoner og Foreninger Innen bransjegruppen for ideelle organisasjoner har Deloitte samlet revisorer, konsulenter og advokater. Til sammen utgjør vi drøyt 7 personer på landsbasis. Vi følger med når det skjer vesentlige endringer i organisasjonenes rammebetingelser. Deloitte har betydelig kompetanse og relevant erfaring fra frivillige organisasjoner. Spesialisering og erfaring gir oss muligheten til å tilby service av høy kvalitet, ved at vi på teamet: Forstår særskilte utfordringer og behov Har kunnskap om beste praksis og leverer løsningsorienterte tjenester Holder oss og våre klienter orientert om endringer Ta gjerne kontakt med våre eksperter som jobber med organisasjoner og foreninger. Kontaktpersoner: Oslo Grete Elgåen Partner Alexander With Partner, advokat Knut-Paul Toftegaard Partner, advokat Joakim Marstrander Partner, advokat Erik Fredum Advokat Bjørn Prestegard Partner Elsie Tjeransen Seniormanager Lennart Sjøgren Partner, konsulent Kristiansand Asgeir Indrebo Manager Bergen Bjørn Lyse Opdal Partner Stavanger Finn Eide Partner, advokat Ivan Skjæveland Partner, advokat Johan Enoksen Partner Haugesund Else Holst-Larsen Partner Førde Leif Kilnes Partner Trondheim Jonny Rabben Senior Manager, advokat Rapport Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia 31

17 Deloitte er verdens største revisjons- og rådgivningsfirma. I Norge består vi av mer enn 1.15 medarbeidere innen revisjon, konsulent og advokattjenester. Våre kunder er store internasjonale selskaper, så vel som små og mellomstore bedrifter. Deloittes klienter finner du også blant private organisasjoner og offentlig virksomhet. Deloitte er en del av en global organisasjon med mer enn 182. ansatte i 15 land. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 15 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte s approximately 182, professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. 211 Deloitte AS

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Audit & Advisory Desember 2012 Innholdsfortegnelse 4 Forord 5 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 7

Detaljer

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010 Audit & Advisory September 2010 Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge Innholdsfortegnelse 5 Forord fra Stiftelsen Soria Moria og Deloitte 6 Oppsummering 7 Resultatet av undersøkelsen 8 Benevnelse

Detaljer

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015 Kartlegging av markedet for fundraising Juni 215 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 7 Fordeling av type fundrasing 8 Faddere/fastgivere 28 Medlemsinntekter 3 Inntekter fra testementariske

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012 Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst Erfaringskonferanse 2012 Formål Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av at det skulle gjennomføres en midtveisevaluering av Handlingsprogrammet God Oppvekst

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Consulting Februar 2012. En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren

Consulting Februar 2012. En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren Consulting Februar 2012 En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren Bred erfaring fra kommunesektoren Hvorfor velge Deloitte som samarbeidspartner? Bred kommuneerfaring Deloitte har kommunal sektor som

Detaljer

1. kvartal 2014 Deloitte AS. Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter

1. kvartal 2014 Deloitte AS. Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter 1. kvartal 2014 Deloitte AS Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Renteutsiktene Kapittel 3 Kapitalstruktur og gearing Kapittel

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning Selskapskontroll Haugesund kommune Eierskapsforvaltning Audit & Advisory Mars 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 2. Kontrollkriterier... 5 2.1 Eierskapsmelding...

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

Slik gir du så det monner

Slik gir du så det monner De mest og minst effektive av de seriøse pengeinnsamlerne i Norge: Slik gir du så det monner Har du som nyttårsforsett å bli mer veldedig? Verdens mest trengende påvirkes sterkt av hvem du gir penger til.

Detaljer

Lier kommune. Eier/styreseminar. - aktiv eierstyring krever riktig styringsdata og selskapsrapportering. 20. september 2012.

Lier kommune. Eier/styreseminar. - aktiv eierstyring krever riktig styringsdata og selskapsrapportering. 20. september 2012. Lier kommune Eier/styreseminar - aktiv eierstyring krever riktig styringsdata og selskapsrapportering 20. september 2012 Deloitte AS Deloitte Hva er Deloitte? Revisjon og rådgivning, konsulenttjenester,

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer