BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER"

Transkript

1 BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

2 AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til innbyggere. Dette er det mest synlige vi gjør, men langt fra det eneste. Med et felles renovasjonsselskap i ni kommuner kan vi tilby bedre ordninger enn vi kunne gjort hver for oss. BIR ble etablert for å ivareta eierkommunenes ansvar for å ta hånd om innbyggernes avfall. Forbrenningsanlegget ble løsningen for behandlingen av restavfall, og anlegget har siden omskapt mer enn en million tonn boss til miljøvennlig fjernvarme. Men samarbeidet har også resultert i mye mer: Returpunkt og gjenvinningsstasjoner. Informasjon og kundekontakt. Tømmeregistrering og logistikk. Prøvetaking og rapportering. Alle bitene som til sammen utgjør et renovasjonsselskap som tar ansvar for ressurser, miljø og mennesker i et langt perspektiv. Foto (sidetall i parentes): Atle Kårstad (4, 5, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 28, 31, 39, 45, 59) BIR (3, 8, 16, 17, 21) Frode Nilsen (23) Lars Svenkerud (19) Odd Mehus (22) Studio 5 (6, 7, 32) Thomas Brun (25, 26) Årsrapporten er utarbeidet av Artic Reklamebyrå M ØMERKE T ILJ

3 Dette er BIR Oversikt 2009 et av Norges største renova første kommunale renovasjons januar: Ny beregningsmodell for Kommuner som bruker deponi må sjonsselskap, og er ansvarlig for selskap. renovasjonsgebyret tas i bruk i alle finne alternativ avfallsbehandling. avfallshåndteringen til de BIR-kommuner unntatt Bergen. innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. er eid av kommunene Askøy, Prøvekommunen Osterøy innførte juni: Askøy får ny, etterlengtet Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal modellen i februar: KS Bedrift Avfall gjenvinningsstasjon. AUGUST: Returpunktet ved Konsernet ble etablert 1. juli 2002, men historien strekker seg helt Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets interkommunale Askøy (24 875) etableres for å samle bransjen til felles myndighetskontakt og uttalelser. Oasen kjøpesenter må fjernes etter langvarig misbruk. tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens renovasjonsselskap. 2 Bergen ( ) 3 Fusa (3 822) 4 Kvam (8 347) BIRs eierkommuner 5 (og Os (16 innbyggere) 590) 1 2 Askøy (24 875) Bergen ( ) 6 7 Osterøy (7 412) Samnanger (2 362) Ny gjenvinningsstasjon på Askøy åpnet i juni. BIR er med. februar: Vedtak om bygging av nytt mottaksanlegg for farlig avfall i BIR. SEPTEMBER: Retura Vest (50 prosent eid av BIR Bedrift) starter innsamling av avfall fra Indre Hordaland Miljøverk og vinner 3 Fusa (3 822) 8 Sund (6 069) anbud i Fjell og Øygarden. 4 Kvam (8 347) 9 Vaksdal (4 098) APRIL: Møte med Mjelstad Konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester Os (16 590) Osterøy (7 412) Samnanger (2 362) Sund (6 069) Vaksdal (4 098) Nærmiljøgruppe og Fylkesmannen i Hordaland. Rapport som viser nedgang i luktmålinger legges fram. APRIL: «Hold Norge rent» starter i SEPTEMBER: Tomten på Hylkje som var tiltenkt ny gjenvinningsstasjon i Åsane selges. SEPTEMBER: Naboer hindrer Vinnesleiro fuglereservat i Fusa. Mjelstad Miljø i å legge ny ledning for sigevann. Løyve i Tingretten må MAI: Det største bossuganlegget i til for å få ledningen på plass. BIR Privat AS BossNett AS BIR Transport AS BIR Avfallsbeh. AS Mjelstad Miljø AS Bossug AS BIR Bedrift AS Returpunktet ved Oasen er blitt misbrukt i lang tid. Norge tas i bruk av 406 husholdninger i Vestre Vadmyra borettslag. mai: Ny runde med mobil innsamling av farlig avfall i Bergen sentrum, oktober: BIR anklages for sosial dumping i forbindelse med byggearbeidene for utvidelse av forbrenningsanlegget kunder får tilbudet. NOVEMBER: Finanskrisen gir nøkkeltall for selskapene i BIR Tall i hele tusen Brutto omsetning Årsresultat Årsverk (egne ansatte) mai: Deponiet på Mjelstad får fornyet konsesjon fra Fylkesmannen. Osterøy heradsstyre gikk imot tildelingen. sviktende priser og reduserte avfallsmengder. desember: Bystyret i Bergen sier nei til innføring av ny gebyrmodell i ,00 24,00 juni: BIR er vertskap for nasjonal kommunen. BIR Privat AS ,50 65,60 BIR Transport AS ,00 98,00 BossNett AS ,70 1,00 BIR Avfallsbehandling AS ,00 39,00 Mjelstad Miljø AS ,20 5,20 BIR Bedrift AS ,00 26,00 Legging av ny sigevannsledning på Mjelstad Miljø. avfallskonferanse. 800 deltakere fra landets renovasjonsselskap samles i Bergen. juni: Anbudskonkurranse for husholdningsavfall fra Vestlandet resulterer i eksport til Sverige og desember: Ved årsskiftet har seks av BIRs ni eierkommuner sagt ja til å bidra til bossnettet i Bergen gjennom påslag i renovasjonsgebyret. desember: Henteordning for plast T H Paulsen AS 1) ,00 13,00 alvorlige konsekvenser for BIR. emballasje gir resultat: Øker fra 1,5 kg Retura Vest AS 2) ,00 16,00 per innbygger i 2008 til 3,9 kg i Bossug AS ,00 2,00 juni: Forbud mot nedbrytbart avfall 1) 100 % eid datterselskap av BIR Bedrift AS 2) 50 % eid datterselskap av BIR Bedrift AS på deponi trer i kraft. 2 BIR Årsrapport 2009

4 På tide med en langsiktig avfallspolitikk Jeg vil starte med å spørre: Hva har vært, og hva skal være Da blir spørsmålet: Er dette smart, i samfunnsøkono formålet med virksomheten vår? misk og miljømessig forstand? Vi gir fra oss en ressurs, vi Historien til BIR startet alt i De første hundre risikerer at fjernvarmeutbygging med tilhørende utfasing årene var det viktigste å bli kvitt avfallet, til en lavest av oljefyring stanser opp, og vi viser for verden at vi ikke er mulig kostnad. I mange år fylte vi opp deponiet i Rådalen, i stand til å ta hånd om restavfallet selv. helt til det på midten av 90-tallet var helt fullt. I BIR kan vi ikke bare ta hensyn til denne kortsiktige Så var spørsmålet: Hva gjør vi nå? Kan vi bruke markedstankegangen. Riktig avfallsbehandling er et restavfallet som en ressurs, til å skape energi? Løsningen samfunnsansvar. Det tar tid å prosjektere og bygge. Det ble planene om et forbrenningsanlegg med et tilhørende er ikke sikkert at svenske anlegg er interessert i å ta imot fjernvarmenett. Det var et omfangsrikt prosjekt, og en teknologisk og tankemessig revolusjon i forhold til de første hundre årene med renovasjon. I 2000 sto forbrenningsanlegget, eller energianlegget, ferdig. I 2002 åpnet fjernvarmenettet i Bergen, og stadig flere oljekjeler ble byttet ut med oppvarming fra norsk avfall om noen år. Det er ikke sikkert at kapasiteten er like stor og prisene er like lave da. Da må vi ha en infrastruktur som er i stand til å håndtere avfallet. Og vi må tenke langsiktig. Det vi trenger er politisk vilje og handlekraft til å tenke samfunnsansvarlig, få på plass rammebetingelser som gjør Hvert 140. minutt drypper det litt vann ned i prøveglassene. Og hver uke henter Kjell Arne Pedersen vannprøvene ut og får de testet. fjernvarmen. Men de totale avfallsmengdene økte, og at vi kan konkurrere med utenlandske anlegg, og legge til allerede i 2005 var kapasiteten ved energianlegget sprengt. rette for en bærekraftig avfallsbehandling som utnytter Noe måtte gjøres, og i 2006 ble beslutningen tatt om en ny ressursene i avfallet lokalt. forbrenningslinje i anlegget. Det kan BIR gjøre. Vårt energianlegg er bygget med Alt da var det klart at deponi var fortidens avfallsløs dagens teknologi og er mer energieffektivt enn eldre ning. BIR sto klar til å løse problemene også til andre anlegg i Sverige. Med en videre utbygging av fjernvarme renovasjonsselskap da deponiforbudet kom i I stedet nettet kan vi utnytte denne energien fullt ut. har vi fått en situasjon der boss fra det meste av Vestlandet Energigjenvinning er bare en del av BIRs kompetanse. blir sendt langs landeveien til svenske anlegg. Vi har en rekke selskaper innenfor alle ledd av avfallets Grunnen? Det er billigere. Svenske anlegg hadde ledig verdikjede, med over 250 spesialiserte medarbeidere som kapasitet i kjølvannet av finanskrisen, og de kunne gi la alle bidrar til den komplekse profesjonen som moderne vere anbud. Sverige var 30 år tidligere ute med energigjen avfallshåndtering er. På sidene utover presenterer vi noen vinning, svenske forbrenningsanlegg og fjernvarmenett er langt på vei nedbetalt. Og en annen viktig forskjell: Den av dem. Jeg vil bruke anledningen til å takke dem og alle andre medarbeidere i BIR for innsatsen i året som har gått. Navn: Kjell Arne Pedersen særnorske sluttbehandlingsavgiften på energigjenvinning gir ulike rammebetingelser for norske og svenske anlegg. God lesning. Prøvetakeren I BIR: Siden 1986 Jobber som: Mekaniker Steinar Nævdal, administrerende direktør Midt inni en labyrint av rørsystemer og måleinstrumenter sitter Kjell Arne Pedersen. Hver uke tar han prøver for å sjekke at avløpsvannet fra energianlegget i Rådalen er rent. Før det kommer så langt, har vannet blitt brukt til å rense røyken fra den eldste forbrenningsovnen i anlegget. Etterpå går det selv gjennom ulike rensetrinn før Pedersen tar prøvene, og vannet går ut på det vanlige kloakknettet. Utslippene våre, både til luft og vann, ligger stort sett på under halvparten av miljøkravene, forsikrer han. Røyken fra den nyeste forbrenningsovnen blir renset med en prosess som ikke gir avløpsvann i det hele tatt. Ovnen gir også en mer fullstendig forbrenning og mer energi av samme damp. Og utslippene herfra kommer enda nærmere null enn den første linjen. Når ikke Pedersen tar prøver, er han vedlikeholdsmekaniker på energianlegget. Det har han vært siden 2000, like etter at anlegget åpnet. Det var noen barnesykdommer, men etter hvert har det gått seg bra til, sier han. 4 BIR Årsrapport 2009

5 Miljørapport Årsberetning Regnskap Todelt konsern Avfallets verdikjede Siden 2002 har BIR vært organisert som et Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte Figuren under viser BIR og avfallets verdikjede. Selska på den verdifulle delen av avfallet. BIRs papirsorterings konsern med eiendomsdrift og fellestjenester plassert i morselskapet, og med datterselskap som til sammen gir et komplett tjenestetilbud innen avfallshåndtering. renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfallet. Det er BIR Privat AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Transport AS og BossNett AS er også underlagt denne lovpålagte delen av. De øvrige pene i BIR dekker ett eller flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden. Avfallshåndteringen starter ved kunden i det øyeblikket avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. Det er hard konkurranse og små marginer innen anlegg er blant Europas mest moderne. Sammen med ordinær avfallshåndtering, innsamling av farlig avfall og restavfallsbehandling i energianlegget, gir BIR et helhetlig tilbud for maksimal ressursutnyttelse og høyest mulig gjenvinning. Gjennom å være til stede i hele verdikjeden for avfall, får både husholdningskunder og bedrifter Organiseringen er ikke ulik mange andre aksjeselskap i et selskapene i konsernet tilbyr alle sine tjenester i markedet oppsamling og transport, men dette virksomhetsområdet gevinst av effektiv intern ressursutnyttelse og et bredt konsern. Det som er spesielt for BIR, er at konsernet har i konkurranse med andre tilbydere. har stor betydning for BIRs gjennomslagskraft senere i tjenestetilbud. en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renova verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare sjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. visjon BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi. ORGANISASJONSKART VERDIKJEDE Steinar Nævdal Administrerende direktør Ove Knudsen Økonomisjef Laila Mjanger IT-sjef Kjersti Kildahl Kommunikasjons sjef Gro Berge Personalsjef Fellestjenester konsern BIR Privat AS BossNett AS BIR Transport AS Oddrun Konglevoll Kvalitetssjef Lars Hille Eiendomssjef Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Materialer Behandling Energi Deponi BIR Privat AS Ove-Henning Bjørsvik Daglig leder BIR Transport AS Stein Bratland Daglig leder BossNett AS Laila Mjanger Konst. daglig leder BIR Avfallsbeh. AS Ingrid Hitland Daglig leder Mjelstad Miljø AS Einar Håland Daglig leder Bossug AS Stein Bratland Konst. daglig leder BIR Bedrift AS Eivind Fykse Daglig leder fri konkurranse BIR Bedrift AS Bossug AS Retura Vest AS TH Paulsen AS BIR Avfallsbehandling AS BKK Varme AS Mjelstad Miljø AS Retura Vest AS TH Paulsen AS Victor Salomonsen Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder KONSERNLEDELSEN 6 BIR Årsrapport 2009 STEINAR NÆVDAL Adm. dir. Ove Knudsen Økonomisjef KJERSTI KILDAHL Kommunikasjonssjef LAILA MjANGER IT-sjef/konst. daglig leder BossNett AS GRO BERGE Personalsjef Oddrun Konglevoll Kvalitetssjef Lars hille Eiendomssjef Ove-Henning BjØrsvik Daglig leder BIR Privat AS Stein Bratland Daglig leder BIR Transport AS/konst. daglig leder Bossug AS Ingrid Hitland Daglig leder BIR Avfallsbehandling AS Eivind Fykse Daglig leder BIR Bedrift AS Einar Håland Daglig leder Mjelstad Miljø AS

6 BIR Privat Om BIR Miljørapport Årsberetning Regnskap ninger som gir kundene et moderne og godt tjenestetilbud. Vi har nedfelt de overordnede målene for avfallsarbeidet i avfallsplanen som nå er ute på høring, og ser frem til å sette flere gode tiltak ut i livet de neste årene. Blant annet skal vi sørge for at alle BIR-kommunene har moderne og godt tilrettelagte gjenvinningsstasjoner, hvor kundene får en positiv opplevelse av at avfallet håndteres på en forsvarlig måte. Nye internettsider for BIR Privat er laget slik at vi i stadig større grad skal kunne ha en toveis kommunikasjon med kundene våre, noe vi anser som svært viktig. Hvordan ser du på selskapets fremtidsutsikter? Det er viktig at BIR får utvikle seg i takt med de kravene som stilles til et moderne renovasjonsselskap. For at BIR skal kunne være en god og trygg arbeidsplass, må vi ha en bevisst holdning til de oppgavene som skal løses for eierne. Det krever langsiktighet og stabilitet, men også fleksibilitet. Dessuten må vi bli enda mer markedsorienterte og drive effektivt i alle ledd. Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? Fordelene er knyttet til god og innsiktsfull breddekunnskap om alle leddene i avfallets vei, fra det kastes hos kunden, til det er sortert og gjenvunnet, eller levert til videre behandling. BIR Privat AS Differensiert renovasjonsgebyr har gitt økt kildesortering og mindre restavfall i åtte av BIR-kommunene. Nå håper daglig leder Ove- Henning Bjørsvik i BIR Privat at den nye gebyrmodellen blir innført også i Bergen. Hvordan vil du kort har vårt fokus på å redusere kostnader oppsummere 2009? gjort at driften har gått bra og renovasjonsgebyret er blant de laveste i landet har vært innholdsrikt. For å ta det punktvis: Optimalisering Og det mest negative? av tømmeregistreringsutstyret som er grunn ble innført i Bergen. Ny gebyrmodell gir Det var synd at ny gebyrmodell ikke laget for innføringen av ny gebyrmodell i kundene stor valgfrihet med hensyn til når åtte av ni eierkommuner. Utarbeidelse av de vil sette ut beholderen sin for tømming. avfallsplanen, som er et viktig styringsverktøy for BIR Privat. Åpning av ny gjenvin eget renovasjonsgebyr. I tillegg kan de påvirke størrelsen på sitt ningsstasjon på Askøy. Ny kundevennlig internettside som vi er godt fornøyde med. Hvordan bidrar selskapet til miljøet? Etablering av hagekomposteringsanlegg. Gjennom økt kildesortering bidrar vi til God dialog med KS og Avfall Norge i viktige å holde ressurser i omløp. Energibehovet spørsmål for avfallsbransjen. Samtidig går generelt reduseres ved å benytte brukte sykefraværet og overtidsbruken nedover, og materialer som innsatsfaktor i ny produksjon, i forhold til å utvinne råstoffene av det er veldig positivt. jomfruelig materiale. Redusert energibehov Hva er det mest positive som har betyr redusert utslipp av klimagasser. skjedd for selskapet i 2009? I tillegg samlet vi inn relativt sett mer farlig Innføring av differensiert renovasjonsgebyr i alle BIR-kommunene utenom Bergen. som svært viktig for å hindre spredning av avfall i 2009 enn tidligere, noe vi anser Det har ført til økt kildesortering og mindre farlige stoffer i naturen. restavfall, noe som er helt i tråd med intensjonen, og sammenfallende med målene i Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? avfallsplanen. Til tross for at finanskrisen har ført til lave priser på salgbare materialer, Å innføre nye fremtidsrettede avfallsløs BIR PRIVAT AS Formål Utøve eierkommunenes lovpålagte ansvar for renovasjonen til innbyggerne. BIR-kommunene er Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Omsetning og resultat Omsetning: 315,8 mill. kroner (2008: 300,1 mill. kroner) Årsresultat: -2,8 mill. kroner (2008: -4,6 mill. kroner) Årsresultatet utgjør 0,9 prosent av omsetningen i selskapet. Selskapet er underlagt selvkostregler, og skal derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For inneværende 5 års periode har selskapet et netto underskudd på 2,7 mill. kroner. Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 7,7 prosent 2,8 prosent var kortvarig og 4,9 prosent langvarig. Stiftelsesår: 2002 Eierstruktur: Heleid datterselskap av. Ansatte: 78 STYRET Maria Borch Helsengreen styreleder Kari Foseid Aakre nestleder Kristian Helland Rune Bakervik Ove Sverre Bjørdal, vara for Brita Toppe (permisjon) Knut Hanselmann Elin Hagenes, vara for Randi G. D. Weber (fratrådt) Oddvar Stephansen Avfallsplan BIR Privat BIR Privat la ned mye arbeid i ny avfallsplan i Avfallsplanen skisserer hvordan avfallshåndteringen skal utvikle seg i perioden BIR Privat sitt tjenestetilbud til husholdningene, effektiv drift og prioritering av tiltak er viktige tema. Sentrale fokusområder er blant annet modernisering av avfallsinnsamlingen, og bruk av avfall i biogassproduksjon. Nytt i denne planen er fokus på tiltak som har en spesielt positiv klimaeffekt. Fem nye gjenvinningsstasjoner Sommeren 2009 åpnet BIRs femte nye gjenvinningsstasjon på Ravnanger på Askøy. På alle de nybygde stasjonene står avfallscontainerne på et lavere nivå enn kunder og biler, slik at avfallet kan kastes ned i containerne. Dette er tryggere både for kunder og ansatte, og gir mindre arbeidsbelastning. Erfaringsgrunnlaget fra andre nye stasjoner har vært viktig for utformingen av stasjonen på Askøy. Derfor har stasjonen også fått egen brukthall, et populært tilbud som bidrar til avfallsreduksjon. BIR ønsker å videreføre satsingen på nye og velfungerende gjenvinningsstasjoner, og utreder mulighetene for bygging av nye stasjoner også i Fusa, Sund og på Osterøy. Avfallsplanen er utarbeidet av BIR Privat, uten bruk av konsunomføres. når tiltak skal iverksettes og gjenlent. Mange arbeidsgrupper har vært i sving. Ledergruppen har diskutert Planen ble sendt på høring til kommuner og andre interessenter våren prioriteringer og hovedlinjer, mens styret er holdt orientert om hovedmål, og har deltatt i veivalg. Kommu Når planen er vedtatt, vil BIR Privat 2010, med høringsfrist til sommeren. nene har vært representert gjennom rapportere regelmessig til kommunene en egen koordineringsgruppe og har om måloppnåelse. deltatt i drøftinger underveis. Gjennom prosessen er planen dermed blitt godt forankret i organisasjonen, noe som er en stor fordel senere, Kundetilfredshet og omdømme om sosial dumping, kan ha virket inn Grafene viser utvikling i kundetilfredshet og omdømme for BIR. Det går på BIR og BIRs kundetilbud. her. I tillegg kommer det som konkret er positivt å registrere en utvikling Av undersøkelsene framgår det at i riktig retning på kundetilfredshet, enklere kildesortering vil ha positiv men vi har fremdeles noe å strekke effekt på begge målingene. Nærhet, oss etter. Målet er 75 prosent. Omdømmeresultatet har gått litt ned fra viktige stikkord. tilgjengelighet og valgmuligheter er året før. Negative mediesaker på slutten av året, eksempelvis anklagene % , ,0 66,9 68,7 69,5 70,5 71,3 71, Tilfredshet Omdømme 8 BIR Årsrapport 2009

7 Miljørapport Årsberetning Regnskap En gang sto det en sprøyte og dirret i armen på meg, forteller Walther Rasmussen. Nå har han fått ugjennomtrengelige hansker. Avfallsmengdene går ned I 2009 er det en markant nedgang i den totale avfallsmengden. Samtidig øker andelen kildesortert avfall, spesielt i de kommunene som har innført nytt gebyrsystem. Navn: Walther Rasmussen I BIR: Siden 1970 Jobber som: Lagleder bil. Gjør også analyser av boss. Avfallsanalytikeren Skal det være en tomat, du får den på billigsalg! Walther Rasmussen holder opp en av den heller dvaske typen. 600 kilo boss blir nøye sortert og danner grunnlaget for statistikk om hva vi kaster, og hvordan vi sorterer. Vi henter med oss boss fra ulike husstander i de bydelene vi skal undersøke. Så sorterer vi det i ni avfallstyper og veier de opp. Rasmussen understreker at innsamlingen skjer anonymt, ingen adresser blir notert. Formålet med undersøkelsene kan variere: Vi gjorde en innsamling i sentrum, for rett og slett å se hvor store ting folk kaster. Det skulle vise oss om det kunne bli problemer med at boss kilte seg fast i rørene i det fremtidige bossnettet. Er det mye som ikke burde vært kastet i bosset? Ja, det er for mye elektrisk og elektronisk avfall. Radioer, mobiltelefoner og kaffetraktere. Og det rareste? Det er så mye. En dag hørte vi en forferdelig during i bosset, og da var det en dildo som lå der og vibrerte. Den totale mengden husholdningsavfall i BIR i 2009 var tonn. Dette er en nedgang fra året før på 8,7 prosent, og mengden er den laveste siden Nedgangen gjelder avfallsmengder til deponi, så vel som til materialgjenvinning og energigjenvinning. Spørsmålet er om dette er et resultat av finanskrisen eller en ny positiv forbrukertrend. Mer sortering med ny gebymodell Ved årsskiftet hadde åtte av de ni BIR-kommunene brukt den nye gebyrmodellen i ett år (utenom Osterøy som innførte den alt ved årsskiftet 08/09). Størrelsen på gebyret beregnes nå etter antall tømminger av restavfallet. Resultatet er oppløftende: Økt kildesortering, mindre restavfall og gjennomsnittlig eller lavere gebyr for 70 prosent av kundene. Mengden restavfall som bossbilene har hentet i de åtte kommunene er redusert med 15,8 prosent fra 2008 til 2009, tilsvarende ca. 32 kg per innbygger. Vekst i andel materialgjenvinning Til tross for nedgangen i avfallsmengdene, økte andelen til materialgjenvinning med knappe 0,6 prosentpoeng i forhold til Dette fortsetter den positive tendensen fra 2008, da andelen økte med rundt tre prosentpoeng fra Opptur for plasten Den nye henteordningen av plastemballasje gir svært gode resultater. Mengdene har økt fra 195 tonn i 2007 til 1270 tonn i Dette tilsvarer en vekst per innbygger fra 0,6 kg til 3,9 kilo per år. Total avfallsmengde 100 % Energigjenvunnet avfall 27,3 % Materialgjenvunnet avfall 42,9 % Sluttbehandlet avfallsmengde 29,8 % Total gjenvunnet avfallsmengde 70,2 % Fin utvikling på gjenvinningsstasjonene Mengden avfall levert til gjenvinningsstasjonene viser en svak økning. Andelen sortert avfall øker, mens andelen restavfall går ned. Det virker som om kundene er mer miljøbevisste og innstilte på å sortere avfallet sitt. Bedre skilting og en aktiv innsats fra kundeveilederne har trolig også bidratt til dette. Ved to av gjenvinningsstasjonene er det brukthaller, noe som stimulerer til gjenbruk. Papirmengdene synker dramatisk Papirmengdene er redusert fra tonn (69,2 kg/innb.) i 2008 til tonn (50,5 kg/innb.) i Noe av dette skyldes trolig finanskrisen og er en fortsettelse på den utflatingen vi så fra 2007 til Om dette antyder en overgang til et mer papirløst samfunn, gjenstår å se. En del av endringen kommer også av at vi har ryddet opp i rapporteringssystemene, og som resultat fått en presis fordeling av papir levert som næringsavfall og husholdningsavfall i datagrunnlaget.

8 Miljørapport Årsberetning Regnskap Utvikling i total avfallsmengde, Material- og energigjenvinning i perioden Avfallsmengder i hver kommune fordelt per innbygger i 2009 Papir, Papp, Drikkekartong Plast Sluttbehandlet ( ) / restavfall (1999) Energigjenvunnet ( ) Materialgjenvunnet ( ) Tonn Kildesorterte avfallstyper Restavfallsmengde Sluttbehandlet avfallsmengde Energigjenvunnet avfall Materialgjenvunnet avfall (inkl. metall etter forbrenning) Kg/innbygger Askøy Bergen Fusa Kvam Os Osterøy Samnanger* Sund Vaksdal BIR** BIR*** Tonn Kg/innbygger Tonn Kg/innbygger , , , , , , , ,3 53,2 52, , Tonn Kg/innbygger Kg/innbygger Tonn , , ,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0, * De store mengdene skyldes levering til gjenvinningsstasjonen fra nabokommuner ** Før forbrenning *** Etter forbrenning Sammensetning av restavfallet 2009 Avfallsmengder til gjenvinningsstasjonene Kildesortert avfall levert til behandling og materialgjenvinning i 2009 Utvikling og mål - innsamlet mengde farlig avfall sorteringsanalyser Papir, papp, drikkekartong 20,1 % Organisk avfall 45,5 % Metall 1,8 % Plast 9,6 % Glass 5,4 % Farlig avfall 0,3 % Annet 17,3 % BIR gjør årlige analyser av restavfallet for å se hva det består av. Stikkprøver blir hentet fra de samme boligstrøkene hvert år. Avfallet blir sortert i ulike avfallstyper, og deretter veid for å finne prosentvis andel av totalen. Siden analysen utføres på en svært begrenset avfallsmengde, er resultatet kun en indikasjon på sammensetningen av restavfallet. Over tid sier analysen likevel noe om hva som kastes og utviklingen i mengder. Årets analyse viser at mengden organisk avfall (matavfall, tørkepapir, bleier etc.) har gått ned fra 47,6 prosent i 2008 til 45,5 prosent i Andel glass, metall og plast er 16,8 prosent, en nedgang fra 19 prosent i Dette indikerer en bedre utsortering av disse avfallstypene totalt sett. Samtidig ser vi at andelen plast har økt fra 2008 til 2009 til tross for innført plastinnsamling. Det viser et potensial for å få inn mer plast. Andelen papir, papp og drikkekartong er forholdsvis stabil, 20,1 prosent i 2009 mot 19,6 prosent i Det ser dermed ut til at den store nedgangen i returpapir i 2009 kommer fordi det er mindre papir i omløp, ikke fordi mer av det blir kastet i restavfallet Kildesortert avfall Restavfall Tonn ,3% ,7% 40,3% ,7% 44,6% 55,4% 45,2% ,8% ,7% 41,5% ,3% 58,5% ,7% ,3% ,2% 36,9% ,8% 63,1% Kg per innbygger Papir, papp, drikkekartong 50,5 Glass og metallemballasje 9,3 Plast 3,9 Farlig avfall (inkl. batterier) 2,7 Hvite- brunevarer, kuldemøbler 6,9 EE-avfall 2,0 Grøntavfall 10,8 Trevirke, rent/impregnert 45,1 Skrapjern 11,3 Jord/stein 11,0 Bildekk 1,0 3,0 2,5 2,0 1,5 Farlig avfall (inkl. batteri) i kg per innbygger Mål (inkl. batteri) i kg per innbygger Kg/innbygger 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2, BIR Årsrapport 2009

9 Det blir 100 kroner, takk. Elisabeth Jensen viser en ny bil til rette og hjelper til med å tømme lasset. FIGUREN VISER UTNYTTELSEN AV HUSHOLDNINGSAVFALL LEVERT TIL bir privat i 2009 Farlig avfall til behandling og gjenvinning tonn Restavfall totalt tonn Restavfall til energigjenvinning tonn Restavfall Restavfall til deponi tonn Forbrenning Kildesortert avfall Avfall til materialgjenvinning (før forbrenning) tonn (41,4 %) Total mengde husholdningsavfall tonn Total mengde avfall til gjenvinning (materialgjennvinning + energigjennvinning) 70,2 % Materialgjenvinning Jern til materialgjenvinning (etter forbrenning) tonn Energigjenvinning Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet tonn (29,8 %) Elisabeth Jensen I BIR: Siden 2007 Jobber som: Kundeveileder Restavfall regnet som energigjenvunnet tonn (27,3 %) Total mengde avfall til materialgjenvinning tonn (42,9 %) Gjenvinningsveilederen Definisjoner av begrep Total avfallsmengde er alt avfallet BIR Privat AS tar imot fra husholdningene. Materialgjenvinning betyr at materialet i avfallet utnyttes som råstoff til nye produkter. Restavfall er den delen av avfallet som er igjen når avfall til materialgjenvinning og farlig avfall er sortert ut. Energiutnyttelse (anleggets utnyttelsesgrad) betegner prosessen som skjer ved BIRs energianlegg, og oppgis i prosentvis andel av energien i forbrenningsprosessen som utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme. Energigjenvunnet avfallsmengde betegner andelen av total restavfallsmengde som går til forbrenning, multiplisert med energiutnyttelsesgraden. Total gjenvunnet avfallsmengde er summen av material- og energigjenvunnet avfall. Sluttbehandlet avfall er det avfallet som ikke blir utnyttet til verken material- eller energigjenvinning. Hentesystem er avfallsinnsamling hvor BIR henter avfall hjemme hos kunden. Bringesystem er avfallsinnsamling hvor kunden selv bringer avfallet til returpunkt eller gjenvinningsstasjon. Returpunkt er ubetjente mottak i nærmiljøet for levering av husholdningsavfall til gjenvinning: Papir, papp, glass og metall samt plast. For levering av farlig avfall fins det bringepunkt på en del bensinstasjoner hvor man ved henvendelse får utdelt nøkkel til en låst container som avfallet settes inn i. Gjenvinningsstasjon er et betjent mottak hvor kunden mot betaling kan levere sortert grovavfall som for eksempel trevirke, hageavfall, metall og lignende til gjenvinning. Farlig avfall og elektronisk/elektrisk avfall kan leveres gratis. I vinter var det kanskje 17 biler på en dag. I går var det over 200. Da kan det bli ganske hektisk. Det er torsdags morgen i april, og gjenvinningsstasjonen på Askøy er allerede godt besøkt. Elisabeth Jensen tar i mot penger, viser bilistene hvor de skal stå og hvor de skal kaste de ulike avfallstypene. Folk er blitt mer bevisste og flinkere til å sortere riktig, sier hun. Likevel er det noen som kaster alt i restavfallet. Noen kunder skulle hatt navneskilt så vi kunne ropt navnet deres i stedet for «du mannen» og «du damen». Ofte blir vi for seine. Da tar vi opp igjen fra avfallet det vi får tak i. Er det mye brukbart som blir kastet? Ja, en del. For eksempel IKEA ting som ikke er pakket ut engang. Men vi prøver å få folk til å legge det i brukthallen. Brukthallen kom samtidig som den nye gjenvinningsstasjonen ble åpnet i fjor. Stasjonen har betydd stor forskjell i arbeidsmiljøet: Den største er at vi har fått innkast fra toppen, og at vi kan fjernstyre lukene. Vi slipper å slite med å få igjen containerdører. Det er blitt mye enklere, sier Jensen. Og så er det en trivelig jobb. Det er kjekt å kunne hjelpe gamle mennesker med å bære. Og det er kjekt når folk er blide og en kan tulle litt med dem. Og de aller, aller fleste er veldig blide. 14 BIR Årsrapport 2009

10 Miljørapport Årsberetning Regnskap BIR Transport AS BIR Transport AS BossNett AS bossnett AS BIR Transport har gjort omfattende tiltak for å forbedre resultatet. En viktig utfordring fremover blir å tilpasse seg en ny inntektsmodell for avfallsinnsamling, sier daglig leder Stein Bratland. Hvordan vil du kort er at de ansatte i selskapet bidrar til et godt oppsummere 2009? arbeidsmiljø. Året startet med store økonomiske utfordringer Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? og umiddelbare tiltak for kostnadsreduksjoner, Å tilpasse driften til 1. januar 2011, da det bedre effektivitet og økte forventes overgang til ny inntektsmodell inntekter. Implementering av tømmeregistreringssystem har vært en stor utfordring Enhetspriser for tømte oppsamlingsenheter for entreprenører for avfallsinnsamling. for driften i virksomheten. vil gi selskapet nye utfordringer. Dessuten vil vi i løpet av de neste årene ha avgang av eldre Hva er det mest positive som har arbeidstakere i aldersgruppen år. skjedd for selskapet i 2009? At de ansatte har stått på for å gjennomføre de tiltak som vi er blitt enige om. tidsutsikter? Hvordan ser du på selskapets frem- Selskapet har bedret årets ordinære resultat De er gode dersom vi er i stand til å med 8 mill. kroner. Det må være en bragd! tilpasse driften til ny forventet inntektsmodell fra Og dersom organisasjonen Arbeidsmiljøet og samarbeidet har vært meget godt, selv om de ansatte har arbeidet tilpasser seg raske svingninger i markedet, under press og usikkerhet. BIR Transport AS retter en stor takk til sine ansatte der tjenester tilpasses inntektsnivået. for et fantastisk godt år, hvor vi i fellesskap Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? har vist at det nytter å stå på. Så lenge den enkelte virksomhet forstår Og det mest negative? at den er en del av en helhet og bidrar til Usikkerhet rundt fremtidig organisering fellesskapet, vil dette sy oss sammen til et og rolle i konsernet. sterkt team. Den dagen alle i BIR-konsernet forstår den markedsstyrke vi har når vi dekker hele verdikjeden til avfall, er vi en stor Hvordan bidrar selskapet til miljøet? Tilbakemeldinger vi får fra mange kolleger og betydelig aktør i renovasjonsmarkedet. Formål Samle inn og transportere husholdningsavfall, glass- og metallemballasje, papir og plast fra BIR Privat AS sine husholdningskunder i Bergen. Selskapet har også kontrakter med BIR Bedrift om transport av næringsavfall. I tillegg driver selskapet eget bilverksted. Antall biler 35 komprimerende renovasjonsbiler i daglig drift, derav 25 på restavfall, syv på papir og tre på plast. I tillegg er det to bossugbiler. Omsetning og resultat Omsetning: 87,3 mill. kroner (2008: 82,9 mill. kroner) Resultat før skatt: 1,4 mill. kroner (2008: - 6,6 mill. kroner) Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 17,3 prosent (2008: 17,1 prosent) 2,9 prosent var kortvarig og 14,4 prosent langvarig. Det var 8 arbeidsulykker som medførte fravær. Antall materielle skader påført tredjeperson: 39 (2008: 52) Stiftelsesår: 2002 Eierstruktur: Heleid datterselskap av. Ansatte: 94 STYRET Steinar Nævdal styreleder Bjørg Hatlem Atle Kristoffersen Eva N. Pechtel Trude Aldal Finansieringen er i orden, den første tomten klar og nye meter med bossnettrør gravd ned. Konstituert daglig leder Laila Mjanger kan slå fast at det meste har gått rette veien for BossNett i Hvordan vil du kort Hvordan bidrar selskapet oppsummere 2009? til miljøet? Bossnettet i Bergen vil I fremtiden vil antall bossbiler som henter bestå av tre separate nett, boss gå ned, grunnet at man får rørbasert kalt blått, grønt og rødt. avfallsinnsamling for husholdningskunder Vi har jobbet med å få og forhåpentligvis også for en stor del av finansiering av BossNett næringslivet i Bergen sentrum. på plass, samt å skaffe tomt for terminalen i blått nett, den såkalte gassverkstomten. Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? Dessuten har vi sammen med «Graveklubben» lagt ned rør i nye deler av Bergen Skaffe tomteareal til terminal for grønt og sentrum. Eksempler er Starvhusgaten, rødt nett. Nøstegaten, Baneveien og Komediebakken. Hvordan ser du på selskapets fremtidsutsikter? Hva er det mest positive som har skjedd for selskapet i 2009? De synes jeg ser lyse ut. BossNett bidrar Vi har fått god kontakt med administrasjonen i Bergen kommune vedrørende sentrum. Vi gir kundene våre i denne positivt til å få ned antall bossbiler i Bergen utbygging av bossnettet i Bergen sentrum, bydelen et 24 timers tilbud på levering av og de utfordringer vi står overfor knyttet avfall. til anskaffelse av terminaltomt for blått og grønt nett. Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? Og det mest negative? Vi kan hente ut bedre samordningsgevinster i Her har jeg ikke noe spesielt å trekke frem. BIR-konsernet. Formål Være en pådriver for rørbasert avfallsinnsamling i Bergen sentrum og tettbebodde, sentrumsnære områder. Skal være et konkurransenøytralt nettselskap basert på selvkostprinsippet. Omsetning og resultat Omsetning: 0 kroner (2008: 0 kroner) Resultat før skatt: - 0,2 mill. kroner (2008: - 0,2 mill. kroner) BossNett AS har ingen driftsinntekter. Alle kostnader knyttet til prosjekt aktiveres fortløpende på anlegget. Selskapets fremtidige inntekter vil bestå av inntekter fra lovpålagt renovasjon og fra næringskunder som ønsker en bossnettløsning. Fra 2010 vil BossNett AS ha sine første inntekter som følge av vedtak gjort i BIR-kommunene. Selskapet har en langsiktig finansieringsløsning med Bergen kommune, med 150 mill. kroner gitt som lån via. Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 0 prosent (2008: 0 prosent) Stiftelsesår: 2007 Eierstruktur: Heleid datterselskap av. Ansatte: Ingen. 2 innleide i deler av året. STYRET Steinar Nævdal styreleder Ove-Henning Bjørsvik Toralf Igesund 16 BIR Årsrapport 2009

11 Fra kontoret kan Vidar Hollevik veilede sjåførene i tømmeregistrering, og se nøyaktig hvor siste beholder ble tømt. Om BIR Miljørapport Årsberetning Regnskap BIR BEDRIFT AS Navn: Vidar Hollevik I BIR: Siden 1992, ti år som sjåfør på bossbil Jobber som: Driftsleder Bosstømmingsregistratoren Jeg er 100 prosent sikker på at dette er veien å gå. Vidar Hollevik snakker om den nye prismodellen i BIR, som til nå er innført i alle kommuner utenom Bergen. Prinsippet? At kundene betaler en fast pris, og deretter for hver gang de tømmer bosset. Modellen blir gjort mulig av den automatiske tømmeregistreringen som er innført i BIR. Hver eneste beholder er forsynt med en databrikke, og hver eneste gang bosset blir tømt, tikker registreringen via satellitt inn på dataskjermen til Hollevik. Betaling for hver bosstømming gir bedre kildesortering. Og det gjør faktureringen enklere for entrepenøren som henter bosset. Dessuten: Vi har fått en fantastisk logistikk og kontroll på beholderne. Folk spør meg: Kan du finne ut noenlunde hvor mange beholdere vi har? Nei, men jeg kan finne ut nøyaktig hvor mange vi har. Vi får registrert beholdere som hittil ikke er blitt betalt for, og det sparer oss for store beløp. At systemet registrerer GPS-posisjonen for sist tømming har også sine fordeler. I sentrum har jo bosspann det med å forsvinne. Vi får ofte telefoner fra folk som har mistet spannet sitt. Da kan vi fortelle dem at vi har sporet det opp, for eksempel på Nordnes, med nøyaktig adresse. Da ringer de gjerne tilbake og sier tusen takk. BIR Bedrift AS Eivind Fykse, daglig leder i BIR Bedrift, mener selskapet har et solid grunnlag for å utvikle virksomheten videre. Hvordan vil du kort Selv forsøker vi å minimere våre utslipp ved oppsummere 2009? tiltak for effektiv innsamling og nytt utstyr De siste års vekst har som er mer miljøvennlig. flatet ut. Når vi tar i betraktning finanskrisen, Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? har vi hatt et godt år. Noe av det viktige for Å få hånd om tilstrekkelig med arealer oss har vært fokus på kredittoppfølging og for å utvikle virksomheten videre. Dette er sikkerhet for betalingsevne hos våre kunder. viktig på grunn av deponiforbudet og nye Vi har jobbet med å bli bedre på kundeoppfølging. En viktig del av dette har vært ivareta og utvikle fagkompetanse hos våre krav til slutthåndtering av avfallet. Det å etablering av nytt kundesystem. medarbeidere er viktig for å lykkes. Hva er det mest positive som har Hvordan ser du på selskapets fremtidsutsikter? skjedd for selskapet i 2009? Vi har økt vår markedsandel noe. Vi har Markedet har flatet noe ut, men vil over vunnet nye kunder som har kompensert tid vokse videre. Dagens virksomhet gir oss for redusert omsetning hos eksisterende et godt utgangspunkt for å gå inn i en mer og kunder. Vi har dessuten unngått større mer kompleks avfallshåndtering. Markedet skader og fått en reduksjon i sykefravær. gir oss mange muligheter i fremtiden. Og det mest negative? Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? Noen av våre kunder har hatt negativ utvikling, og flere enn før har hatt betalingsproblemer. sporing og dokumentasjon av en trygg Kontroll med verdikjeden er viktig for avfallshåndtering. Forutsigbarhet er også et Hvordan bidrar selskapet til miljøet? viktig stikkord her. Kunden skal alltid vite Vi lager effektive og gode avfallsløsninger at vi tar hånd om avfallet på en riktig måte for våre kunder. Materialgjenvinning har og ikke minst at vi kan dokumentere dette. stort fokus ved etablering av løsninger. Vi er til å stole på. Formål Drive som entreprenør innenfor avfallshåndtering og gjenvinning. Hovedaktiviteten til BIR Bedrift er å tilby gode avfallsløsninger for næringslivet. Selskapet kan drive annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder eie og drive fast eiendom og ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak. Det kan også forestå utvikling og salg av miljørelaterte produkter og tjenester. Omsetning og resultat BIR Bedrift AS: Omsetning 104,9 mill. kroner (2008: 100,2 mill. kroner) Resultat før skatt: 11,7 mill. kroner (2008: 13,6 mill. kroner) TH Paulsen AS: Omsetning 32,9 mill. kroner (2008: 29,3 mill. kroner) Resultat før skatt: 2,2 mill. kroner (2008: 3,6 mill. kroner) Retura Vest: Omsetning 30,7 mill. kroner (2008: 32,5 mill. kroner) Resultat før skatt: 1,2 mill. kroner (2008: 1,1 mill. kroner) Helse, miljø og sikkerhet BIR Bedrift: Sykefravær: 11,2 prosent (2008: 16,9 prosent) 0,8 prosent var kortvarig og 10,4 prosent langvarig. Det ble registrert tre mindre uhell med personskade. TH Paulsen: Sykefravær: 7,5 prosent (2008: 8,5 prosent) 1,5 prosent var kortvarig og 6,0 prosent langvarig. Det ble ikke registrert skade på personell i Retura Vest: Sykefravær: 2,9 prosent (2008: 7,4 prosent) 0,9 prosent var kortvarig og 2,0 prosent langvarig. Stiftelsesår: 1998 Eierstruktur: Heleid datterselskap av. Ansatte: 28 BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene: TH Paulsen AS 100 % Retura Vest AS 50 % Retura Norge AS 9,7 % STYRET Steinar Nævdal styreleder Helen Botnevik Ben Morten Olsen

12 Miljørapport Årsberetning Regnskap BIR avfallsbehandling AS Formål Produsere energi gjennom forbrenning av restavfall, samt motta og håndtere farlig avfall. Hovedaktiviteten er drift av BIRs energianlegg i Rådalen, og drift av mottak for farlig avfall på Flesland. Avfallsmengder og kapasitet Energianlegget tonn (2008: tonn) Energiutnyttelse: 60 prosent (2008: 63,8 prosent) BIR Avfallsbehandling AS Å skaffe nok avfall til energianlegget er det viktigste målet for Ingrid Hitland, daglig leder i BIR Avfallsbehandling. Bedre rammebetingelser er en forutsetning. Hvordan vil du kort Vi produserer både fjernvarme som erstatter oppsummere 2009? oljekjeler bl.a. i sentrum, samt elektrisitet Vi har hatt et år med som er et viktig bidrag i et marked der store utfordringer når strøm er mangelvare. Vi tar også hånd om det gjelder avfallssituasjonen fremover. behandling. det farlige avfallet som blir sendt til sikker Mye arbeid er konsentrert om å bedre rammebetingelsene for Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? norske energianlegg, i samarbeid med Avfall Norge og KS Bedrift. God drift både på Å skaffe nok avfall til energianlegget, slik energianlegget og Stasjon for farlig avfall, at vi kan produsere nok energi til fjernvarme. Dessuten å drive energianlegget så sammen med økende energipriser utover høsten, sikret et godt økonomisk resultat. optimalt som mulig, både miljømessig og økonomisk. Hva er det mest positive som har skjedd for selskapet i 2009? Hvordan ser du på selskapets fremtidsutsikter? Bygging av ny stasjon for farlig avfall på Espehaugen, samt god fremdrift på De nærmeste årene vil bli vanskelige utvidelse av energianlegget. økonomisk, men vi vil stå godt rustet med nye, moderne anlegg både for energigjenvinning og for håndtering av farlig avfall. Og det mest negative? At vi tapte Vestlandsanbudet, et anbud Jeg mener derfor at selskapet har gode som gjaldt avfallsbehandling for ni vestlandskommuner. Det har vært et vanskelig fremtidsutsikter. marked med stort prispress for restavfall til Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? energigjenvinning på grunn av overkapasitet i Sverige. Det gir fleksibilitet. Vi har mulighet for å drive optimalt og kostnadseffektivt ved Hvordan bidrar selskapet til miljøet? å kunne styre avfallet og ha kontroll over Ved å gjenvinne energi fra restavfall. hvordan avfallet håndteres i hele kjeden. 20 BIR Årsrapport 2009 Som følge av kapasitetsproblemer, samt manglende lagringsmuligheter under revisjonsperioden, måtte tonn av avfallet omdirigeres til deponi. Stasjon for farlig avfall Total mottatt avfallsmengde: 1815 tonn (2008: 1764 tonn) Fra husholdninger: 1052 tonn. Dette utgjør 3,2 kg per innbygger i BIR. Fra næringsliv: 764 tonn Totalt økte mengden farlig avfall med 2,9 prosent. Omsetning og resultat 149,7 mill. kr (2008: 149,5 mill. kr) Resultat før skatt: 7,5 mill. kr (2008: 1,4 mill. kr) Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 10,2 prosent (2008: 15,6 prosent). 3,6 prosent var kortvarig og 6,6 prosent langvarig. Det var tre arbeidsulykker som medførte fravær. Ytre miljø Anlegget har i 2009 overholdt kravene til utslipp til luft med svært gode marginer. Utslippene fra vannrenseanlegget har kun ved enkelte målinger vist et lite overutslipp av Hg. Konsesjonskravet her er likevel overholdt. Stiftelsesår: 2003 Eierstruktur: Heleid datterselskap av. Ansatte: på energianlegget og ni på stasjon for farlig avfall, samt daglig leder. STYRET Steinar Nævdal styreleder Sølvi Spilde Monsen Håkon Georg Wiik Mjelstad Miljø AS I 2009 fikk Mjelstad Miljø fornyet konsesjon. Nå arbeider daglig leder Einar Håland for å få inn nye avfallstyper. Hvordan vil du kort Hvordan bidrar selskapet til miljøet? oppsummere 2009? Deponiet har oppsamling av deponigass. I I 2009 fikk vi ny 2009 ble det tatt ut 2,2 mill. Nm3 deponigass og gassanlegget hadde en driftstid på konsesjon for deponiet. De strengere kravene 8697 timer. Vi har lagt dobbel bunntetting til deponi, blant annet på det nye deponiarealet, og 1600 meter forbudet mot deponering med ny sigevannsledning. av biologisk nedbrytbart avfall, gjør at mesteparten av avfallet som har skapt Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? nærmiljøproblem ikke lenger skal legges her var også første hele driftsår for Etter forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall, blir den viktigste utfordringen å metallsorteringsanlegget. Det ga en solid økning i utsortert jern og annet metall. tilføre selskapet andre avfallstyper. Hva er det mest positive som har Hvordan ser du på selskapets fremtidsutsikter? skjedd for selskapet i 2009? Deponiet har tidligere år fått mange Dersom energianlegget får nok avfall, vil klager fra naboene på vond lukt. I 2008 og slaggmengden øke betraktelig, noe som gir vinteren 2009 ble det gjort flere tiltak for å mer avfall til deponiet. Om vi også kan dra i redusere disse plagene. Deponiet har ikke havn en del anbud på lett forurenset jord, er hatt klager på lukt etter 16. mars utsiktene fremover gode. Og det mest negative? Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? Sigevannsledningen var ute av drift i tre perioder i 2009 som følge av tilstopping. Dette ser vi på som en stor fordel. Vi vet at Dette førte til at sigevannet gikk ukontrollert til bekken nedstrøms fra deponiet. én leverandør på all avfallshåndtering. mange kunder ønsker å kun forholde seg til Resultat av målinger og vurderinger gjort i samband med lekkasjene tyder ikke på at utslippene har hatt varig negativ effekt på miljøtilstanden i bekken. mjelstad miljø as Formål Drive avfallsdeponi for uorganisk avfall, sortert næringsavfall og kvernet restavfall. Deponiet ligger i Osterøy kommune. Avfallsmengder Mottatt avfall: tonn (2008: tonn) BIR-konsernet har i 2009 levert tonn avfall, og av dette var det tonn slagg fra forbrenningsanlegget. Utsortert jern og metall: 1285 tonn magnetisk jern og 525 tonn umagnetisk jern. (2008: 1290 tonn) Omsetning og resultat Omsetning: 32,9 mill. kroner (2008: 39,3 mill. kroner) Investeringer 14,1 mill. kroner (2008: 8,3 mill. kroner) Resultat før skatt: -0,9 mill. kroner (2008: -11,5 mill. kroner) Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 5,3 prosent (2008: 23,3 prosent) Ytre miljø Alle periodiske kontroller og prøver viser tilfredsstillende resultater i forhold til utslippsgrenser for deponiet. Gassanlegget som skal hindre uønsket lukt har stort sett hatt stabil drift. Driftstid gassanlegg: 8697 timer (2008: 7767 timer) Gassuttak: 2,2 mill. Nm3 (2008: 1,4 mill. Nm3). Av dette: 241 tonn CH4 (metan) og 5,8 mill. kwh til avfakling. Stiftelsesår: 1998 Eierstruktur: Heleid datterselskap av fra 1. januar 2004 Ansatte: 7 STYRET Stein Bratland styreleder Ann Christin Reigstad Lars Hille

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra BIR ÅRSRAPPORT 2013 Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: www.bir.no 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon Omdømmescore Kundetilfredshet

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike

Detaljer

Kast riktig - gi bosset verdi!

Kast riktig - gi bosset verdi! ÅRSRAPPORT 2000 Kast riktig - gi bosset verdi! INNHOLD 3: Du er BIR-kunde 4: Fra abonnent til kunde 7: Styrets beretning 10: Regnskap og noter 18: Revisjonsberetningen 20: Dette er BIR 22: Fokus på kunden

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 Innhold 3 Kunden i fokus 6 Slik skaper vi verdier 8 Dette er BIR 9 Våre kunder bestemmer 12 Årsberetning 16 Regnskap 20 Regnskapsprinsipper 22 Noter 29 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22. 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 B I R ÅRSRAPPORT 2001 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 I N N H O L D 3 24 timer med BIR 6

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID ÅRSMELDING 2012 TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID 1 STØTTE TIL RØRPROSJEKT SJEKKER SORTERINGEN 2 REMIKS MILJØPARK AS VIKTIG SAMFUNNSBYGGER VI SER DET STADIG. Vi har gjort oss selv tydeligere og våre tjenester

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24 ÅRSRAPPORT 20 Trondheim Renholdsverk Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljømessige verdier 7-10 Renholdsverket 11-16 Tid for å se fremover 12-13 Nye løsninger frigjør areal 14-15 Kunnskap motiverer 16

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar)

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar) Årsmelding Vi lika bæst å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... 2007 (Martin og Bæstefar) Folkestyrte samfunnstjenester for Salten Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten. folkestyrte

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Innhold

Eierandeler i andre selskap. Innhold Årsrapport 2006 Innhold Eierandeler i andre selskap...side 02 Nøkkeltall 2006...side 02 Direktøren har ordet...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning...side 05 HMS&K...side 08 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Årsrapport 2008. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR)

Årsrapport 2008. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Årsrapport 28 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Innhold Grunnlaget legges for fremtidens løsninger Innledning side 3 Presentasjon side 4 Regnskap side 8 Avfallsmengder side 14 Priser

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

- DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010

- DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010 - DIN MILJØPARTNER! Årsmelding 2010 KOMMUNEBLOMST I 2000 tok Norsk Botanisk Forening initiativ til at hver kommune i Trøndelagsfylkene skulle velge en kommuneblomst. Hensikten var å fremme interessen for

Detaljer