Injectomat MC Agilia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Injectomat MC Agilia"

Transkript

1 Injectomat MC Agilia Sprøytepumper Brukerveiledning

2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Tilsiktet bruk... 5 Forholdsregler BESKRIVELSE INSTALLASJON BRUK Generell bruk Med eller uten Legemiddelnavn Infusjonshastighet eller Dosehastighet (1/3) Dosehastighet (2/3) Dosehastighet (3/3) Volum/dose/Tid (V/T) Vigilant Drug Lib (1/2) Vigilant Drug Lib (2/2) Manuell bolus Programmert bolus (1/2) Programmert bolus (2/2) Volumgrense (VL) DISPLAY OG SYMBOLER ALARMER OG SIKKERHETSEGENSKAPER MENY Standard meny Meny valgt i valgmodus VALG BRUKERTEST UTFØRELSER Hastighetsområde Doseområde Volumgrense Volum/dose/Tid Liste over sprøytetyper Legemiddelbibliotek Nøyaktighet Programmerbar pause Trykkforvaltning Reaksjonstid for okklusjonsalarm Bolusvolum ved opphør av okklusjon Enheter og omregningsformler TEKNISKE SPESIFIKASJONER _nu_injectomat_mc_agilia_N

3 Elektrisk strømforsyning Batteri pinners kontakt Infrarød kommunikasjon Samsvar Dimensjoner - Vekt Trompetkurver RETNINGSLINJER OG PRODUSENTERKLÆRING OM EM Elektromagnetisk emisjon - Tabell Elektromagnetisk emisjon - Tabell Elektromagnetisk emisjon - Tabell Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og Injectomat MC Agilia - Tabell RENGJØRINGS- OG BRUKSVILKÅR Rengjøring og desinfisering Bruksvilkår Drift ved hjelp av det interne batteriet Anbefalinger SERVICE Garantivilkår Kvalitetskontroll Forebyggende vedlikehold Service Datakonsoll, tilbehør & vedlikeholdsredskaper Databehandling Vedlikeholds-CD og verktøy Forlengelsessett _nu_injectomat_mc_agilia_N 3

4 1. Innledning Injectomat MC Agilia er en sprøytepumpe med funksjoner for dosehastighet. Apparatet er svært intuitivt, og opplæringen er like rask som for de andre Agilia-produktene. "Push-guard"-beskyttelsen, overvåkning av infusjon og trykk og de informative meldingene og symbolene minimerer risikoene mens infusjonen pågår. Takket være de mange sikkerhetsfunksjonene og Vigilant Drug Lib-modusen som leveres med et legemiddelbibliotek, er Injectomat MC Agilia godt egnet for både spesialavdelinger og vanlige avdelinger. Programmeringsmoduser Injectomat MC Agilia kan programmeres i tre forskjellige moduser. Modus Ingen legemiddelnavn Legemiddelnavn Vigilant Drug Lib Merk: I modusene Legemiddelnavn og Vigilant Drug Lib kan du velge Legem. X (ml/t) eller Legem. X (doseh.) for å definere alle parametere for et ikke-spesifisert legemiddel (som verken er på legemiddellisten eller i legemiddelbiblioteket) uten å endre programmeringsmodusen. Infusjonsmoduser Følgende infusjonsmoduser er tillatt. Beskrivelse Alle infusjonsparameterne må defineres. Legemiddelnavnet er ikke valgt. I dosehastighetsmodus må enheter og verdier for fortynning, pasientens vekt og enheter og verdier for infusjonshastighet defineres. Legemiddelet kan infuseres i infusjonshastighet (ml/t), dosehastighet, volum/ dose/tid (V/T) eller volum/grense (VL). Legemiddelnavnet velges under programmering av infusjonen, og vises på skjermen under infusjonen. Denne modusen fungerer på samme måte som modusen Ingen legemiddelnavn. Legemiddellisten kan endres i programvaren Vigilant Drug Lib, der du kan laste ned, endre og laste inn legemiddellisten på nytt. Denne modusen er den sikreste av alle moduser. Legemiddelparameterne er definert i legemiddelbiblioteket: tillatte fortynningsenheter og -verdiområder, standard infusjonshastighetsenheter og - verdier, tillatte infusjonsmoduser (ml/t, dosehastighet, V/T), tillatte boluser og bolusparametere, tillatt initialdose og initialdoseparametere, maksimale grenseverdier for infusjonshastighet osv. Legemiddelbiblioteket er som standard lagret i apparatet. Legemiddelparameterne kan endres i programvaren Vigilant Drug Lib, der du kan laste ned, endre og laste inn legemiddelbiblioteket på nytt. Modus Infusjonshastighet (ml/ t) Dosehastighet Volum/dose/Tid (V/T) Volumgrense (VL) Infusjon av legemiddelet i ml/t. Beskrivelse Infusjon av legemiddelet med fortynning, pasientens vekt og infusjonshastighet per kg (hvis dette er valgt). Infusjon av legemiddelet med volum/dose og tid. Infusjon av legemiddelet med volum- og/eller dosegrense. Med Injectomat MC Agilia kan også manuelle eller programmerte boluser og initialdoser infuseres _nu_injectomat_mc_agilia_N

5 Tilsiktet bruk Injectomat MC Agilia er en sprøytepumpe til bruk ved intravenøse (IV) legemiddel-infusjoner. Denne pumpen må brukes av fagpersonell som jobber på sykehus. Forholdsregler Symbolet som vises på apparatet, anbefaler at denne brukerveiledningen blir lest i sin helhet. Injectomat MC Agilia ble testet i samsvar med de anvendelige standarder med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet til medisinsk utstyr. Dens immunitet gjør det mulig å sikre korrekt drift. Utstrålingen er innskrenket og gjør det mulig å unngå forstyrrelse i forbindelse med annet utstyr som EEG og EKG. Dersom Injectomat MC Agilia blir plassert nær innretninger som høyfrekvent kirurgisk utstyr, røntgenapparater, NMR, mobiltelefoner, WiFi punkter, er det nødvendig med en viss avstand mellom utstyret (se side 40). Apparatet skal ikke brukes i nærheten av lettantennelige anestesimidler på grunn av faren for eksplosjon.det bør alltid brukes på trygg avstand fra alle risikoområder. Apparatet kan forstyrres av trykk eller trykkvariasjoner, mekaniske sjokk, varmekilder osv. Dersom du ønsker å bruke apparatet under særskilte vilkår, vær vennlig å kontakte vår serviceavdeling. For at pumpen skal fungere korrekt må den brukes i en horisontal og stabil posisjon. Den fysiologiske effekten til legemidler kan påvirkes av apparatets egenskaper og disponible sprøyter. Kontroller at de er i overensstemmelse med forskriftene, trompetkurvenes egenskaper og okklusjonsalarmens tidsinnstilling i relasjon til den programmerte infusjonshastigheten _nu_injectomat_mc_agilia_N 5

6 2. Beskrivelse Sprøyteklemme 5 - Håndtak 9 - Strømforsynings-forbindelse 2 - Sprøytevingholder 6 - Monteringsskrue 10 - Fikseringsknapp 3 - Stempel 7 - Infrarød celle 11 - "Monteringsfeste med skrutvinge" 4 - "Stempelbeskyttelse" 8 - Kommunikasjonsport og VDC _nu_injectomat_mc_agilia_N

7 Nettspenningsvarsel 17 - Korrigering/tilbake Skjerm 18 - STOPP infusjon til Verdivalg 14 - ALARM AV 19 - Bekrefte Grafikk 20 - Funksjons-, foralarm- og 25 - BOLUS eller PRIMING 16 - Meny alarmadvarsler 26 - ON/OFF _nu_injectomat_mc_agilia_N 7

8 3. Installasjon Tre forskjellige måter På et bord På en stang På en skinne Maksimalt to apparater kan monteres sammen under infusjonen. Maksimalt tre apparater kan monteres på en stang eller under transport. Tre apparater på en stang: minst to festeklemmer må være låst. Når apparatene monteres, må monteringsskruene være i lukket stilling _nu_injectomat_mc_agilia_N

9 Bruke festeklemmene Svingklemmen kan kun beveges når den er lukket mot pumpen. Den holdes på plass i vertikal eller horisontal stilling med festeknappen. Bildene nedenfor viser hvordan pumpeinstallasjonen kan endres (fra pol til skinne). n Løsne klemmeskruen (A) og ta enheten ut av polen. Trykk på festeknappen (B). o Bøy festeklemmen mot pumpen. Dette er anbefalt posisjon for svingklemmen når apparatet plasseres på et flatt underlag. B A p Roter monteringsklemmen 90 nedover, flytt den deretter fremover. q Flytt festeklemmen utover (A). Festeknappen frigjøres automatisk. Sett apparatet på skinnen og bruk klemmeskruen (B) til å feste det. A B _nu_injectomat_mc_agilia_N 9

10 Montere en sprøyte n Fest infusjonssettet til sprøyten i henhold til god praksis. o Plasser sprøyten i holderen med sprøytevingene korrekt plassert i det utformede sporet ÏÐ. Sikre sprøyten med sprøyteklemmen. p Flytt stempelet frem mot sprøytehodet. q Kontroller hovedinstallasjonen _nu_injectomat_mc_agilia_N

11 4. Bruk Generell bruk Disse handlingene kan gjentas og/eller endres i løpet av infusjonsprosessen. For å starte opp pumpen, se side 12. Merk: For mer informasjon om LED-lamper, se kapittel om indikatorlyse på s. 22. Prime (tømme) Pause Koble forlengelsessettet til sprøyten. Kontroller at pasienten ikke er koblet til. Start primingen ved å trykke på og holde inne <PRIME> (aktiverer priming ) kontroller dosen på skjermen). Du stopper primingen ved å slippe <PRIME>tasten. Koble til pasienten. Merk: Du kan definere priming som obligatorisk eller anbefalt med alternativet Avdeling [Par 7] (se siden om 31). Du stopper infusjonen ved å trykke på <STOP>. Du starter infusjonen ved å trykke på start. Hvis du vil programmere en pause, trykker du to ganger på <STOP> og velger pausevarigheten. Pausen kan også programmeres i menyen. Når pausevarigheten er over, trykker du på start for å fortsette infusjonen. Alarm av Trykk på <ALARM AV> for å koble ut lyden på alarmen. Preventiv alarmutkobling: for å skifte en sprøyte uten hørbar alarm, stopp infusjonen ved å trykke på <STOP>. Trykk på <ALARM AV> og skift sprøyte _nu_injectomat_mc_agilia_N 11

12 Med eller uten Legemiddelnavn 1 - Oppstart 2 - Legemiddelmodus Kontroller at Injectomat MC Agilia ikke er skadet. Koble strømledningen til stikkontakten og til sprøytepumpen: nettstrømadvarselen begynner å lyse. Advarsel: Ved første oppstart se side 42. Trykk på <ON> for å slå på pumpen. Merk: Skjermbildet Moduser vises bare hvis dette er valgt i alternativet Avdeling [Par 21] (se side 31). Trykk på C for å endre legemiddelmodusen eller trykk på OK. Bruk pilene til å velge en legemiddelmodus: Intet legemiddelnavn eller Legemiddelnavn. (For Vigilant DrugLib, se side 17) Merk: Legemiddelnavn er kun tilgjengelig hvis dette er forhåndsvalgt i alternativet Avdeling [Par 22] (se side 31). Trykk på OK. 3 - Infusjonsmodus 4 - Valg av sprøyte Velg infusjonsmodusen: Infusjonshastighet (ml/t) eller Dosehastighet. Trykk på OK. Merk: Den installerte sprøyten må tilsvare sprøyten som vises. Trykk på OK for å bekrefte sprøyten eller Trykk på C for å endre valg av sprøyte, trykk deretter på OK _nu_injectomat_mc_agilia_N

13 5 - Valg av legemiddel (kun med modusen Legemiddelnavn) Merk: Hvis du velger Legemiddelnavn, vises informasjon om det forhåndsvalgte legemiddelbiblioteket. Trykk på OK for å vise legemiddellisten. Bruk pilene til å velge et navn på legemiddellisten, og trykk på OK. Merk: Velg Legem. X (ml/t) eller Legem. X (doseh.) hvis du vil definere en infusjonshastighet eller en dosehastighetsinfusjon på den forhåndsdefinerte legemiddellisten. Infusjonshastighet... eller Dosehastighet (1/3) 6 - Infusjonshastighet/Start 6 - Konsentrasjonsenhet Velg infusjonshastigheten med piltastene. Merk: Kontroller infusjonsparameterne (sprøyte, infusjonshastighet, osv.). Start infusjonen ved å trykke på start. Merk: Under infusjonen kan du kontrollere det infuserte volumet ved å trykke på <MENU>. Infusjonsskjermen går automatisk tilbake, eller du kan trykke på <MENU> en gang til. Bruk piltastene til å velge konsentrasjonsenheter. Merk: Du kan velge enhet/ml eller enhet/xml. Se liste over enheter, s. 36. Disse enhetene er forhåndsvalgt i Avdeling valg. Se side 31). Trykk på OK for å bekrefte valget _nu_injectomat_mc_agilia_N 13

14 Dosehastighet (2/3) 7 - Konsentrasjonsverdi 8 - Enheter for infusjonshastighet Velg konsentrasjonsverdi. Trykk på OK for å bekrefte valget. Bruk pilene til å velge enhetene for infusjonshastighet. Trykk på OK for å bekrefte valget. 9 - Vekt (kun med modusen Legemiddelnavn) 10 - Velge infusjonshastighet Merk: Denne skjermen vises bare hvis du har valgt en enhet for infusjonshastighet av typen mg/kg/t. Standardvekten defineres i alternativet Avdeling [Par 23] (se 31). Velg en verdi. Trykk på OK for å bekrefte valget. Velg verdien for infusjonshastighet. Trykk på OK for å bekrefte valget _nu_injectomat_mc_agilia_N

15 Dosehastighet (3/3) 11 - Spørsmål om initialdose 12 - Innstillinger for initialdose Svar på spørsmålet om du vil ha en initialdose - Hvis du trykker på nei, går du tilbake til trinn 10 og trykker på start. - Hvis du trykker på ja, går du til trinn 12. Konfigurer parameterne for initialdose og trykk på OK Starte initialdose 14 - Avbryte initialdose Trykk på C for å endre parameterne for initialdose. Trykk på start for å starte initialdosen. Trykk på <STOP> for å avbryte initialdosen. Merk: Hvis du trykker på <STOP> to ganger, slettes initialdosen. Trykk på start for å fortsette infusjonen. Svar på spørsmålet om du vil fortsette - Hvis du trykker på nei, slettes initialdosen. Trykk på start for å fortsette infusjonen. - Hvis du trykker på start, bekreftes initialdosen, og infusjonen fortsetter når initialdosen er ferdig. Merk: Under infusjonen kan du kontrollere det infuserte volumet ved å trykke på <MENU>. Infusjonsskjermen går automatisk tilbake, eller du kan trykke på <MENU> en gang til _nu_injectomat_mc_agilia_N 15

16 Volum/dose/Tid (V/T) 1 - Velge modus 2 - Velge Volum/dose/Tid Følg de samme trinnene som om du programmerte en dosehastighet eller infusjonshastighet. Før du velger en infusjonsverdi, trykker du på <MENU> og velger Volum/tid. Trykk på enter for å definere parameterne. Velg volum (eller dose) og tid. Velg infusjonsslutt: stopp, KVO eller kontinuerlig infusjon. Trykk på OK. Merk: KVO står for "Keep Vein Open". 3 - Starte Volume/dose/Tid 4 - Slå av Trykk på start for å starte infusjonen. Merk 1: Kontroller infusjonsprosessen med verdien for VTI (Volume Time Infused) eller DTI (Dose Time Infused). Merk 2: Når pumpen når Volum/tid, avgis det en foralarm og en alarm (se 25). Trykk på <STOP> for å avbryte infusjonen. Hold inne <OFF> til gjeldende skjerm vises _nu_injectomat_mc_agilia_N

17 Vigilant Drug Lib (1/2) Vigilant Drug'Lib er den sikreste og enkleste måten å administrere et legemiddel via Injectomat MC Agilia på. Det eneste du trenger å gjøre, er å velge et legemiddel i et legemiddelbibliotek, der legemidlene er forhåndsdefinert med infusjonsparametere (for å definere legemiddelbibliotek, se brukerveiledningen Vigilant Drug Lib for Agilia). Injectomat MC Agilia støtter 50 legemidler som kan inndeles i 4 bibliotek (ett er forhåndsdefinert). 1 - Velge modus 2 - Velge legemiddel Start opp pumpen. På skjermen Modus velger du Vigilant DrugLib og trykker på OK. På skjermen Sprøyte velger du sprøytetype og trykker på OK. Merk: Modusen Vigilant Drug'Lib er kun tilgjengelig hvis dette er forhåndsvalgt i alternativet Avdeling [Par 22] (se side 31). Velg legemiddelet som skal infuseres, i legemiddelbiblioteket og trykk på OK. Merk: Legemiddelbiblioteket er forhåndsvalgt i alternativet Avdeling [Par 17] (se side 31). 3 - Informasjon om legemiddel 4 - Velge fortynning To add your comments with Vigilant Drug Lib Kontroller informasjonen om legemiddelet og trykk på OK. På skjermen Fortynning velger du en verdi med pilene og trykker på OK. Merk 1: Avhengig av de forhåndsdefinerte legemiddelparameterne, kan denne skjermen være valgfri eller etterfulgt av skjermen Volum/dose/Tid _nu_injectomat_mc_agilia_N 17

18 Vigilant Drug Lib (2/2) 5 - Velge vekt 6 - Velge infusjonshastighet I skjermen som viser vekt, velg Verdi og trykk OK. Merk: Avhengig av de forhåndsdefinerte legemiddelparameterne kan denne skjermen være valgfri. Velg en verdi for dosehastighet og trykk på start for å starte infusjonen. 7 - Infusjon pågår 8 - Slå av Fyrtårnsymbolet øverst til venstre på skjermen angir at infusjonen pågår. Merk 1: Trykk på <STOP> for å avbryte infusjonen, eller trykk på <MENU> for å se hvilket volum eller dose som er infusert. Merk 2: Hvis infusjonshastigheten overskrider den forhåndsdefinerte øvre eller nedre grensen, kan det vises en advarsel. Da kan du trykke på start og tillate at grensen overskrides, endre eller stoppe infusjonen. Trykk på <STOP> for å avbryte infusjonen. Hold inne <OFF> til gjeldende skjerm vises _nu_injectomat_mc_agilia_N

19 Manuell bolus Manuell bolus Følg de samme trinnene som om du programmerte en dosehastighet eller infusjonshastighet. Velg infusjonsverdien. Trykk to ganger på <BOLUS>: Trykk kort én gang (viser bolushastigheten), hold deretter inne tasten (aktiverer bolus ) kontroller dose på skjermen). Slipp <BOLUS>-tasten for å stoppe manuell bolus. Programmert bolus (1/2) Merk: For å definere en bolushastighet trykker du på <BOLUS> til bolushastigheten blinker, deretter velger du bolushastigheten (ml/t) og trykker på OK. 1 - Via <BOLUS> 1 - Via <MENU> Trykk to ganger på <BOLUS>. Trykk på prog. Skjermen Programmert bolus vises. Gå til trinn 2. ølg de samme trinnene som om du programmerte en dosehastighet eller infusjonshastighet. Trykk på <MENU>. Velg Programmert bolus i menyen. Trykk på enter _nu_injectomat_mc_agilia_N 19

20 Programmert bolus (2/2) 2 - Innstille bolus 3 - Starte bolus Konfigurer bolusparameterne. Trykk på C for å endre bolusverdiene. Trykk på start for å starte bolusen. Merk: Hvis du trykker en gang til på <BOLUS>, vises denne skjermen direkte med de siste bolusparameterne. 4 - Avbryte bolus 5 - Slå av Trykk på <STOP> for å avbryte. Svar på spørsmålet om du vil fortsette. - Hvis du trykker på nei, slettes bolusen. - Hvis du trykker på start, fortsetter bolusen. Trykk på <STOP> for å avbryte infusjonen. Hold inne <OFF> til gjeldende skjerm vises _nu_injectomat_mc_agilia_N

21 Volumgrense (VL) Denne infusjonsmodusen er tilgjengelig i alle programmeringsmodusene (Ingen legemiddelnavn, Legemiddelnavn, Vigilant Drug Lib). 1 - Velge modus 2 - Velge volumgrense Følg de samme trinnene som om du programmerte en dosehastighet eller infusjonshastighet. Før du velger en infusjonsverdi, trykker du på <MENU> og velger Volumgrense. Trykk på enter for å definere parameterne. Velg volumgrensen (eller dosegrensen). Velg infusjonsslutt: stopp, KVO eller kontinuerlig infusjon. Trykk på OK. Trykk på <MENU> eller vent til at infusjonsskjermen går tilbake automatisk. 3 - Starte volumgrense 4 - Slå av Velg en infusjonsverdi. Trykk på start for å starte infusjonen. Merk 1: Kontroller infusjonsforløpet med verdien for VI (volum infusert) eller ID (infusert dose). Merk 2: Når pumpen når volumgrensen, avgis det en foralarm og en alarm (se s. 25). Trykk på <STOP> for å avbryte infusjonen. Hold inne <OFF> til gjeldende skjerm vises _nu_injectomat_mc_agilia_N 21

22 5. Display og symboler Injectomat MC Agilia viser infusjonsparametrene under forløp gjennom spesifikke symboler. Kontinuerlig visning Infusjon pågår Pause Batteriets levetid eller Driftsindikatorlysene gir informasjon om tilstanden til den pågående infusjonen. Fyrtårnsymbolet er for Vigilant DrugLib. Symbolet blinker når det er aktivert. Vises når apparatet er batteridrevet. 3 forskjellige batteriladn-ingsnivå er symbolisert. Nettstrøm lyser gult Indikatorlys Infusjon pågår Forhåndsalarm blinker grønt blinker oransje Driftsindikatorlysene gir informasjon om tilstanden til den pågående infusjonen. Alarm blinker rødt Start Bekrefte Funksjonstilgang Hjelp Forrige skjerm Endre valg Disse symbolene hjelper brukeren ved programmering av pumpen. Valgt Ikke valgt Se informasjon om legemiddel _nu_injectomat_mc_agilia_N

23 Strømbrudd alarm Alarmer og sikkerhetsfunksjoner Trykkøkning Trykkfall Hovedsymboler for alarmer og sikkerhetsegenskaper Øvre grense overskredet Nedre grense overskredet Høy hastighet Lav hastighet Rask økning Funksjonstaster Økning Reduksjon Rask reduksjon Taster for valg av infusjonshastighet (ml/t), volumgrense (ml) og andre verdier. Rask tilgang til maksimumsverdier Rask tilgang til minimumsverdier _nu_injectomat_mc_agilia_N 23

24 Volum/dose infusert Batterilevetid Tastatur låst Vedlikehold Dato/tid Programmert bolus Legemiddelbibliotek MENY Moduser Nattinnstilling Menyen er tilegnet infusjonsvalg utført av bruker. Datalogghendelse Volumgrense Volum/dose/Tid Pause Trykk Sprøyte Lydnivå _nu_injectomat_mc_agilia_N

25 6. Alarmer og sikkerhetsegenskaper Injectomat MC Agilia har et kontinuerlig kontrollsystem som aktiveres straks pumpen er i bruk. Det vises meldinger for bedre å forstå årsaken til alarmene. Kontroll Synlig melding Infusjonsstans Alarm av Utløser Batteri Strøm-nett Installert sprøyte Infusjon Volumgrense V/T BATTERI FORHÅNDS- ALARM NEI JA Lavt batterinivå. Merk: batterialarmen blir aktivert når det er minst 30 minutter brukstid igjen. (Dersom batteriet nylig er oppladet). BATTERIALARM JA JA (2 min) Utladet batteri. Merk: Pumpen slår seg automatisk av innen 5 minutter. Pumpen tilkobles strømuttaket. STRØMBRUDD NEI JA Frakobling fra strømnettet. (Alarmvalg: se alternativet Avdeling [Par 13] 31). SPRØYTE- INSTALLASJON SLUTT PÅ INFUSJON FORHÅNDS-ALARM SLUTT PÅ INFUSJON ALARM OPPNÅDD VOLUMGRENSE FORHÅNDS-ALARM OPPNÅDD VOLUMGRENSE ALARM OPPNÅDD VOL./ TID FORHÅNDS-ALARM OPPNÅDD VOL./ TID ALARM JA JA (2 min) Stempel, sprøyteklemme eller sprøytevinge deteksjon. JA JA (2 min) Sprøyten er ikke korrekt installert. Merk: alarmen slås av så snart installasjonen er korrekt. Når pumpen blir slått på er lydalarm av automatisk aktivert i 2 min. NEI JA 5 minutter før slutt på infusjon alarm eller 10 % av den totale sprøytekapasiteten. JA JA Tom sprøyte. NEI JA 5 minutter før oppnådd volumgrense alarm eller 10 % av den totale sprøytekapasiteten. Stopp/ KVO/ kontinuerlig modus JA (*) Grensevolum nådd (*) Stillhetsvarighet for KVO: se alternativet Bruker [Util 5], 30. NEI JA 5 minutter før V/T alarm eller 10 % av den totale sprøytekapasiteten. Stopp/ KVO/ kontinuerlig modus JA (*) Oppnådd V/T grense. (*) Stillhetsvarighet for KVO: se alternativet Bruker [Util 5], 31) _nu_injectomat_mc_agilia_N 25

26 Kontroll Synlig melding Infusjonsstans Alarm av Utløser Trykk Grense Advarsel Andre alarmer OKKLUSJONS FORHÅNDS-ALARM NEI JA - 50 mmhg fra den programmerte grensen. OKKLUSJONS- ALARM JA JA (2 min) Oppnådd programmert grense. TRYKKFALL NEI JA Trykkfall på infusjonslinjen. (denne alarmen kan velges under alternativer) TRYKKØKNING NEI JA Trykkøkning på infusjonslinjen. (denne alarmen kan velges under alternativer). HØY INFUSJONS- HASTIGHET LAV INFUSJONS- HASTIGHET NEI JA Øvre grense overskredet. NEI JA Nedre grense overskredet. ADVARSEL JA JA Det kreves tillatelse for å gå utover grensen. ADVARSEL LEGEMIDDEL ENDRET SLETT: VI OG VL STEMPELHODE ALARM FRIGJØRINGS- MEKANISME ALARM BLINKENDE INFUSJONS- HASTIGHET JA JA Legemiddelet er endret. Infusert volum, V/T og VL tilbakestilles. JA JA Stempelet er feil plassert. JA JA Frigjort mekanisme. NEI --- Blinkingen starter etter 3 sekunder dersom et valg ikke blir bekreftet. En hørbar alarm blir aktivert 15 sekunder etterpå. INGEN BEKREFTELSE NEI JA Blinkingen starter etter 3 sekunder dersom et valg ikke blir bekreftet. En hørbar alarm blir aktivert 15 sekunder etterpå. Hørbart signal Ingen sprøyte er valgt > 2 minutter Uautorisert tast. STOPP - melding Slutt på pausens varighet. Er - melding (Er01, Er02, osv..) JA --- Teknisk alarm. Trykk <OFF> tasten. Merk I tilfeller med tilstander av enkeltfeil vil en alarm bli aktivert innenfor grensene til en hyppighet av ± 5 % avvikelse. I tillegg vil en underordnet kontrollegenskap aktivere en alarm ved 1 ml over infusjon eller ± 20 % avvikelse, alt etter hva som er kortest. I tilfelle funksjonsfeilalarm, noter feilmeldingen (ErXX). Dra ut stikkontakten og stopp apparatet ved å trykke på <OFF> tasten (det kan være nødvendig med sekunder). Dersom alarmen fortsetter når apparatet slås på igjen, uten å være i bruk på pasient, ta kontakt med en kvalifisert tekniker der du jobber eller vår serviceavdeling _nu_injectomat_mc_agilia_N

27 7. Meny Tilgang til meny Bruk MENU Tast (trykk høyre side - venstre side er for grafikk) Velg Bekreft (tilsvarer på skjermen) Valgt _ / Ikke valgt Standard meny Funksjoner Beskrivelse Bruk Symboler Volum/dose infusert Trykk Visning av infusert volum eller dose; totalt infusert volum eller tilbakestilling av dose Trykkgrense- regulering og aktivering av DPSmodus Slett det infuserte volumet/dosen Trykkgrense Aktivering av DPS-modus Batterilevetid Batterilevetidsvisning Visning i timer og minutter for en valgt hastighet Pause Pausevarighetsregulering Time- og minuttregulering Tastatur låst Sprøyte Kun hvis alternativet Avdeling [Par 15] er valgt Låsing/opplåsing av tastaturet Sprøyteprodukent og størrelse Låser tastaturet Brukt sprøyte _nu_injectomat_mc_agilia_N 27

28 Meny valgt i valgmodus Funksjoner Beskrivelse Bruk Symboler Volum/dose/Tid Funksjoner kun tilgjengelig i STOPP modus Vedlikehold Hendelsesprotokoll Programmering av volum/ tid eller dose/tid Informasjon om vedlikehold, versjon, funksjonsvarighet, osv. Opptil 1500 hendelser lagret Volum eller dose Tid Slutt VTI (stopp; KVO; kontinuerlig) Vedlikeholds dato SN (serie nummer) Programvareversjon, osv. Sprøyte Trykkgrense Infusjonshastighet, osv. Lydnivå Lydnivå 7 tilgjengelige nivåer Volumgrense Funksjonen er kun tilgjengelig i STOPP-modus Programmering av volumeller dosegrense Velg VL eller OFF Slutt VL (stopp; KVO; kontinuerlig) Dato/klokkeslett Dato og klokkeslett dd/mm/åååå t/min Vises bare hvis modusen Manuell er valgt i alternativet Avdeling [Par 18] Programmert bolus Kun hvis dette er valgt i alternativet Avdeling [Par 19] Legemiddel-bibliotek Funksjonen er kun tilgjengelig i stoppmodus Moduser Funksjonen er tilgjengelig før infusjonen startes Forandring av manuell innstilling fra natt/dag eller dag/natt Bolusprogrammering Informasjon om forhåndsvalgt legemiddelbibliotek Informasjon om legemiddelmodus og infusjonsmodus Manuell innstilling avbryter autoinnstilling. Nattinnstilling reaktiveres ved neste angitte Volum eller dose Infusjonshastighet Tid Navn på bibliotek, forfatter, legemiddelnummer Liste over legemidler med forhåndsdefinerte parametere Intet legemiddelnavn, Legemiddelnavn eller Vigilant Druglib Infusjons- eller dosehastighet NB: Menyen kan variere avhengig av alternativene for infusjon som er valgt _nu_injectomat_mc_agilia_N

29 8. Valg Følgende valg har forskjellige funksjoner som du kan aktivere eller deaktivere for å tilpasse Injectomat MC Agilia. Bruk Tast Tilgang til valg (når apparatet er slått av, trykker du samtidig på <ON> og <MENU>) Valg Bekreft (tilsvarer på skjermen) Korrigering/Avbryt/Tilbake til forrige innstilling eller skjerm Valgt _ / Ikke valgt Valgte verdier for bruk blir lagret når apparatet slås AV ved programmeringsende. Valg Funksjoner Valg Beskrivelse _ / Bruker [Util 1] Skjermvalg Visning av andre symboler på skjermen [Util 2] Menyvalg Visning av forskjellige valg i menyen [Util 3] Kontrast Batteri Permanent visning av batterisymbol Trykk Visning av trykksymbol nformasjon om volum/dose (eller) Tid info (eller) Visning av infusert volum/dose Visning av gjenstående tid av infusjonen Batterilevetids info. Visning av batterilevetid Man (eller) Valg av symbol for pågående Moon infusjon (kun for modusene Intet legemiddelnavn eller Legemiddelnavn) Volumgrense Volumgrense valg Volum/dose/Tid Valg av volum/tid eller dose/tid (V/T) Lydnivå Valg av lydsignal Vedlikehold Vedlikeholdsvalg Datalogghendelse Viser logghendelser Dato/tid Valg av dato/tid Legemiddelbibliotek Viser legemiddelbiblioteket Moduser Viser moduser Programmert bolus Viser programmert bolus Justering av skjermkontrast. Bruk hurtigtastene for å øke/ redusere _nu_injectomat_mc_agilia_N 29

30 Valg Funksjoner Valg Bruker [Util 4] Trykk Modus DPS (dynamisk trykksystem) [Util 5] KVO (Keep Vein Open) Variabel modus med maksimumsverdi (kan ikke overskrides under infusjonen) og grenseverdi (kan endres og overskrides under infusjonen) DPS med terskel for fall og økning Modus med 3 nivåer med terskelverdier og grenseverdi (kan endres og overskrides under infusjonen) Ingen DPS Merk: For mer informasjon og verdier, se «Trykkforvaltning» side 35 KVO1: AV, 0,1 til 5 ml/t KVO2: AV, 0,1 til 5 ml/t Fortløpende: JA / NEI Stillhetsvarighet for KVO, forsinkelse for slutt på V/T eller slutt på VL-reaktiveringsalarm (maks. 60 minutter) Kontinuerlig modus: Velg gjeldende valgte hastighet, hvis alarmen slås av, vil den aktuelle hastigheten fortsette uten annen lydalarm [Util 7] Dato/klokkeslett Datovalg: dd/mm/åååå Tidspunkt valg: time/minutt [Util 8] Språk [Util 9] Standardmodus Fransk / engelsk Trykk på enter for å velge standard legemiddelmodus ved oppstart Trykk på OK for å velge standard infusjonsmodus ved oppstart Valg Funksjoner Valg Avdeling Avdelingskode Kode: (som standard 0200) Bruk tastene for å redusere/øke, og deretter OK for hvert tall [Par 1] Pipelyd 1 tone 2 toner Tastelyd [Par 2] Lydnivå [Par 3] Initiale parametere [Par 4] Maksimalhastighet [Par 5] Sprøytevalg [Par 6] Sprøyter For å slå av alarmen, se Slå av alarm på side 11 Stillhetsvarighet mellom 2 alarmpipetoner (0 til 5 sekunder) 7 lydnivåer er tilgjengelig Kun lagre legem.navn: Navnet på det sist infuserte legemiddelnavnet lagres til neste bruk, etter at sprøyten er endret eller pumpen er slått av Lagre infusjonsparam: De siste infusjonsparameterne lagres til neste bruk, etter at sprøyten er endret eller pumpen er slått av. Når en ny sprøyte er installert, vises en skjerm med spørsmålet Samme behandling? Trykk på ja eller nei. Når pumpen slås på, vises de siste infusjonsskjermene som standard. Endre parameterne eller trykk på OK på hver skjerm. Per sprøytekapasitet (50cc, 30cc, 20cc, 10cc, 5cc) Automatisk validering av sprøyten eller ikke (kun tilgjengelig når én sprøyte er valgt, se [Par 6]) Liste over tilgjengelige sprøyter (velg/velg bort) _nu_injectomat_mc_agilia_N

31 Valg Funksjoner Valg Avdeling [Par 7] Infusjonsstart Obligatorisk priming (eller) Anbefalt priming [Par 8] Tom sprøyte [Par 9] Bolushastighet [Par 10] Avdelingsnavn [Par 11] Biomedisinsk navn [Par 12] Brukerkode [Par 13] Nettstrømfrakoblingsalarm [Par 14] Batterilevetid [Par 15] Visning av navn på sprøyte/avdeling [Par 17] Legemiddelbibliotek Symbolet OK blinker ved foralarmen eller alarmen for opphør av infusjonen. Hvis dette er valgt, fortsetter infusjonen til sprøyten er tom Per sprøytekapasitet (50cc, 30cc, 20cc, 10cc, 5cc) Trykk tastene for å øke/redusere for å velge alfanumeriske tegn. Trykk på OK etter hvert valg Trykk på tastene for å øke/redusere for å velge alfanumeriske tegn. Trykk på OK etter hvert valg 2-sifret obligatorisk kode for å endre brukervalg Varselsignal og melding "apparatet drives med batteri" når pumpen slås på Nettstrømfrakoblingsalarm i alle situasjoner Maksimum batterilevetid: tillater økningen i batteriautonomien Navn på sprøyte eller avdeling kan velges Valg av et legemiddelbibliotek (blant maks. fire) [Par 18] Natt-innstilling Dempet skjermlys Dempet grønt lys [Par 19] Tillatte funksjoner [Par 20] Tillatte enheter [Par 21] Modusskjerm Manuell innstilling: Bytte fra en innstilling til en annen Knappelyd av Auto innstilling: Bytte fra en innstilling til en annen i henhold til programmerte tidsintervaller Manuell bolus Initialdose Programmert bolus Liste over tilgjengelige enheter (velg/velg bort) Forrige modus: Modusskjermen vises ikke (siste modusskjerm lagres) Spørsmålsmodus: Siste modusskjerm vises for validering eller endring [Par 22] Tillatte moduser Legemiddelnavn (eller) Vigilant Druglib [Par 23] Standardvekt [Par 25] Samme behandling Velg pasientens standardvekt (i kg) Ja: Denne skjermen vises for å restarte infusjonen med de siste parameterne før endring av sprøyte Nei: Infusjonsparametere må defineres på nytt etter endring av sprøyte Vedl. Vedlikehold Kode: (vær vennlig å kontakte vårt tekniske team) _nu_injectomat_mc_agilia_N 31

32 9. Brukertest Denne protokollen tillater en rask kontroll av pumpens funksjonalitet. Injectomat MC Agilia serienummer (ID/N): Navn: Avd: Dato: Tiltak JA _ NEI n Kontroller apparatets tilstand: Ingen merker etter støt/slag/trykk eller lyder (snu apparatet opp ned), alle merkelapper er tilstede og leselige, hovedledningen er uskadet. o Sett apparatets stikkontakt i veggen og trykk <ON> tasten: - kontroller at skjermen og de lysende indikatorene fungerer. - funksjonerer på nettspenning signalisert ved: p Åpne sprøyteklemmen. q Sett i en 50ml sprøyte - sprøyteklemme og stempel settes i infusjonsposisjon. Bekreft sprøyten og velg en infusjonshastighet på 0,1 ml/t. - infusjonsforløpet er signalisert ved <Man> eller <Moon>. r Åpne sprøyteklemmen: Sprøyteinstallasjonsalarmen er aktivert. eller s Lukk sprøyteklemmen. Løsne og beveg stempelet bakover. Frigjøring og stempelhode alarmer er aktivert (synlig på skjemaene). Sett stempelet tilbake til infusjon. t Noter stempelposisjon / sprøytevolum og start en 5 ml bolus: Kontroller at sprøytestempelet har flyttet seg 5 ml ± 0,5 ml. u Dra ut hovedledningen fra nettuttaket, nettstrømindikatorlyset slås AV. Batterisymbolet viser batteridrevet drift. Apparatet er i orden når alle kontrollene er OK. BOLUS Underskrift Test OK _nu_injectomat_mc_agilia_N

33 10.Utførelser Hastighetsområde Infusjonshastighet (ml/t) Bolushastighet (ml/t) Sprøyter (ml) 50/ ,1 til til ,1 til til 600 0,1 til til 600 0,1 til til 350 0,1 til til 250 Primingshastighet (ml/t) Infusjonshastighet Infusjonshastighetsøkning: 0,1 ml/t. Verdiene i tabellen korresponderer med konfigurasjonen til Injectomat MC Agilia og kan endres. Bolushastighet Bolushastighetsøkning: 50 ml/t. Doseområde Sprøyter (ml) Initialdose Programmert bolus 50/ Fra 0,1 til 9999 enheter (begrenset til 99 ml) Volumgrense Volumgrense (ml) Sprøyter (ml) 50/ Fra 0,1 til 999,9 0,1 ml økning. KVO (Keep Vein Open - hold venen åpen) hastighet: fra 0,1 ml/t til 5 ml/t, stopp eller valgt hastighet (kontinuerlig) avhengig av apparatets konfigurering. Merk: dersom KVO hastigheten overskrider den valgte infusjonshastigheten vil apparatet utføre infusjonen ut fra den valgte infusjonshastigheten. Volum/dose/Tid Kalkulering av infusjonshastighet ved programmering av volum/tid eller dose/tid: Vist infusjonshastighet = programmert volum eller dose som skal infuseres/programmert infusjonsvarighet. Infusjonshastigheten avrundes med ± 0,05 ml/t. Den faktiske infusjonshastigheten kalkuleres med ± 0,00001 ml/t. Volum eller dose som skal infuseres Infusjonens varighet Sprøyter (ml) 50/ Fra 0,1 til 99,9 (med 0,1 ml økning) Fra 0t00 til 96t00 (med 0t01 økning) 0,1 ml økning. KVO hastighet (Keep Vein Open - hold venen åpen): fra 0,1 ml/t til 5 ml/t, stopp eller valgt hastighet (kontinuerlig) avhengig av apparatets konfigurering. Merk: dersom KVO hastigheten overskrider den valgte infusjonshastigheten vil apparatet utføre infusjonen ut fra den valgte infusjonshastigheten _nu_injectomat_mc_agilia_N 33

34 Liste over sprøytetyper Injectomat MC Agilia tilbyr maksimalt 50 sprøyter av forskjellige typer, merker og størrelser. Merker og typer Sprøytekapasitet (ml) 50/ B-D PLASTIPAK B-D PERFUSION BRAUN OMNIFIX BRAUN PERFUSOR FRESENIUS P-SPRITZE MONOJECT TERUMO Listen som foreslås av pumpen, korresponderer med de sprøytetypene som kan velges. Denne listen kan endres i samsvar med markedets behov. For mer informasjon, kontakt vår serviceavdeling. Advarsel: Fresenius Kabi fraskriver seg ethvert ansvar for feil i infusjonen som oppstår som følge av endringer i spesifikasjonene fra sprøyteprodusentene. Legemiddelbibliotek Injectomat MC Agilia leveres med et initialt legemiddelbibliotek med 50 legemidler der parameterne er definert med programvaren for Vigilant Drug Lib. Opptil fire bibliotek (inkludert det initiale) kan lagres i apparatet. Legemiddelparameter Navn Kommentar Standardmodus Fortynning Infusjonshastighet Doseenhet Bolus Initialdose Beskrivelse Navn på legemiddel som brukes på avdelingen. Opptil 12 tegn. Forholdsregel relatert til legemiddelet. Foretrukket infusjonsmodus. Enhet, minimums-, maksimums- og standardverdier. Enhet, minimums-, maksimums- og standardverdier. Enhet for infusert dose. Tillatt eller ikke. Enhet, minimums-, maksimums-, standard- og varighetsverdier. Tillatt eller ikke. Enhet, minimums-, maksimums-, standard- og varighetsverdier _nu_injectomat_mc_agilia_N

35 Nøyaktighet Infusjonshastighetens nøyaktighet (*) ± 3 % Bolusnøyaktighet fra + 0,1 til + 3 % Apparatets nøyaktighet ± 1 % Sprøytens nøyaktighet ± 2 % (*) med valgfrie sprøyter, i henhold til NF EN/IEC standard. Programmerbar pause Programmerbar pause Fra 1 minutt til 24 t 1 minutts økning. Trykkforvaltning (se alternativet Bruker [Util 4]) Variabel modus Maksimalt trykk Grense Fra 500 til 900 mmhg Fra 100 til maksimum 3 nivå modus Høy Fra 250 til 900 mmhg 50 mmhg økning. Definerer det godkjente maksimale trykket i løpet av en infusjon : lagring av trykkgrense når apparatet slås AV. DPS (Dynamisk trykksystem) Middels Lav Grense Trykkøkning Fra 150 til 700 mmhg Fra 50 til 300 mmhg Lav, middels, høy, høye fastsatte nivåverdier Forutser okklusjon i løpet av en infusjon : lagring av grensen (høy/middel/ lav) når apparatet slås AV. Trykkreduksjon En trykkreduksjonsindikasjon kan være et tegn på utkobling. Fallterskel Fra 0 til 500 mmhg Økningsterskel Fra 100 til 200 mmhg Terskel 0: Deaktivering av trykkreduksjonsforvaltning. Nøyaktighet: nøyaktigheten på aktiviseringen av trykkterskelen er 75 mmhg or ± 15%. NB: 1 bar = 750 mmhg = 1000 hpa _nu_injectomat_mc_agilia_N 35

36 Reaksjonstid for okklusjonsalarm Sprøyter Hastighet Okklusjonsalarm terskel 300 mmhg 500 mmhg 900 mmhg 50 ml 1 ml/t h 29 5 ml/t ml/t ml 1 ml/t ml/t ml/t Apparatets nøyaktighet er knyttet til de sprøytene som blir brukt. Verdiene er representative for sprøyter brukt i tester og er gitt som indikatorer. Sprøyter i bruk: B-D Plastipak Luer Lok. B-D Plastipak og Luer Lok er registrerte varemerker av Becton Dickinson. Bolusvolum ved opphør av okklusjon Sprøyter Bolusvolum 500 mmhg 900 mmhg 50 ml 0,2 ml < 0,3 ml 20 ml 0,1 ml < 0,2 ml Verdiene er oppgitt for 20ml og 50 ml sprøyter Enheter og omregningsformler Enheter ng, µg, mg U, ku µmol, mmol, mol Omregningsformler mcal, cal, kcal /kg, /min, /t, /24t ml, Xml Merk: Disse enhetene er forhåndsvalgt i alternativet Avdeling [Par 20] (se Liste over tilgjengelige enheter 31). 1 µ enhet = 1000 n enhet 1 m enhet = 1000 µ enhet 1 k enhet = 1000 enhet 1 enhet/t = 24 enhet/24t 1 enhet/min = 60 enhet/t ml/t = enhet/kg/t (dosehastighet) x kg (vekt) enhet/ml (fortynning) ml/t = enhet/t (dosehastighet) enhet/ml (fortynning) ml = enhet/kg (dose) x kg (vekt) enhet/ml (fortynning) ml = enhet (dose) enhet/ml (fortynning) Hvis enheten for dosehastighet inkluderer vekt Hvis enheten for dosehastighet ikke inkluderer vekt Hvis enheten for dose inkluderer vekt Hvis enheten for dose ikke inkluderer vekt _nu_injectomat_mc_agilia_N

37 11.Tekniske spesifikasjoner Elektrisk strømforsyning Bruk strømkabelen som ble levert sammen med Injectomat MC Agilia. Nettstrøm Utgangsspenning : 100 V V ~ / Hz med funksjonell jording. Ekstern strømtilførsel Maksimalt forbruk: Maksimalt energi forbruk: Sikringer: 180 ma 15 VA T1AH 250 V inkludert i strømtilførsel. 9 Volts kontinuerlig / Strøm > 15 Watt. Via spesifikk Fresenius Vial tilbehør tilkoblet en 8-pinners forbindelse. Batteri Koble batteriet fra før apparatet åpnes. Unngå kortslutninger og overdrevne temperaturer. Parametrene er lagret i apparatets hurtigminne. Dersom batteriet er fullstendig utladet kan datoen gå tapt, men dette kan oppdateres ved å sette i stikkontakten til strømuttaket. Spesifikasjoner Batterilevetid Oppladning av batteriet 6 V 1,8 Ah - NiMH batteri. Minimum 10 t ved en hastighet på 5 ml/t. Minimum 5 t ved en hastighet på 120 ml/t. Pumpe AV: < 5 t. Pumpe PÅ: < 15 t. 8-pinners kontakt Kontakten på baksiden av apparatet gir mulighet for forskjellige funksjoner ved bruk av kommunikasjon, strømuttak og en kabelforbindelse for helsepersonell (nurse call cables). Pleiertilkalling Serielle kabler Ekstern strømtilførsel Strømuttak Relé-output kommando for pleiertilkalling. TTL-utgang. 9V / 15 W inntak. 9V / 100 ma strømtilførsel for "Nurse Call" eller "Serial Link" - tilbehør. Infrarød kommunikasjon Injectomat MC Agilia er utstyrt med en infrarød celle plassert på baksiden av apparatet. Dette gjør det mulig å utveksle informasjon med Agilia Link konsollen. Informasjonen kan på denne måten overføres via dediserte kommunikasjonskabler. Samsvar Sikkerheten til elektrisk medisinsk utstyr EMC (ElectroMagnetic Compatibility - elektromagnetisk kompatibilitet) I samsvar med 93/42/CE direktivet om medisinsk utstyr. I samsvar med EN/IEC og EN/IEC I samsvar med EN/IEC og EN/IEC IP22 Beskyttelse mot væske. Beskyttelse mot lekkasjestrøm: type CF. Beskyttelse mot elektrisk støt: klasse II. Funksjonell jording _nu_injectomat_mc_agilia_N 37

38 Dimensjoner - Vekt H / L / B Vekt Skjermstørrelse 135 x 345 x 160 mm ca 2,1 Kg 70 x 35 mm Trompetkurver Trompetkurver viser utviklingen av minimums- og maksimumsvariasjoner av kombinasjonen PUMPE/SETT mot infusjonshastigheten. Testprotokollen som brukes for å få disse resultatene, er beskrevet i EN For ytterligere informasjon, se denne publikasjonen. Disse grafiske kurvene er derfor representative for sprøyter som er brukt i kliniske utprøvinger, og fungerer bare som indikatorer på pumpens generelle ytelse. Trompetkurver Oppstart og momentant nominerte kurver % differanse fra nominert infusjonshastighet Infusjonshastighet 1 ml/t Maksimum autorisert % Minimum autorisert % Observasjonsvindu (minutter) Maks Min Infusjonshastighet (ml/t) Infusjonshastighet 1 ml/t Varighet (minutter) % differanse fra nominert infusjonshastighet Infusjonshastighet 5 ml/t Maksimum autorisert % Minimum autorisert % Observasjonsvindu (minutter) Maks Min Infusjonshastighet (ml/t) Infusjonshastighet 5 ml/t Varighet (minutter) % differanse fra nominert infusjonshastighet Infusjonshastighet 20 ml/t Maksimum autorisert % Minimum autorisert % Observasjonsvindu (minutter) Maks Min Infusjonshastighet (ml/t) Infusjonshastighet 20 ml/t Varighet (minutter) Benyttede sprøyter: B-D Plastipak 50 ml Luer Lok _nu_injectomat_mc_agilia_N

39 12.Retningslinjer og produsenterklæring om EM Elektromagnetisk emisjon - Tabell 201 Injectomat MC Agilia er beregnet for bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er spesifisert under. Brukeren av Injectomat MC Agilia må forsikre seg om at den brukes i slike omgivelser. Emisjonstest Apparatets standard Elektromagnetiske omgivelser - retningslinjer RF emisjon CISPR 11 RF emisjon CISPR 11 Harmonisk emisjon IEC Spenningsfluktuasjon Flimmer-emisjon IEC Gruppe 1 Klasse B Klasse A Gjelder ikke Injectomat MC Agilia bruker RF-energi bare til interne funksjoner. Derfor er RF-emisjonen svært lav, og det er ikke sannsynlig at den interfererer med annet elektronisk utstyr i nærheten. Injectomat MC Agilia er egnet i alle omgivelser, inkludert hjem og sykehus og husstander som er koblet til det offentlige lavspenningsnettet som forsyner bygninger brukt til husformål med strøm. Injectomat MC Agilia er standard i samsvar med "Harmonisk emisjon" fordi den inngående effekten er lavere enn minimumseffekten som er spesifisert i IEC standarden. "Spenningsfluktuasjoner/flimmer-emisjon" kommer ikke til anvendelse fordi Injectomat MC Agilia ikke kan danne tilstrekkelige spenningsfluktuasjoner eller flimmer i henhold til IEC standarden. Elektromagnetisk emisjon - Tabell 202 Injectomat MC Agilia er beregnet for bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er spesifisert under. Brukeren av Injectomat MC Agilia må forsikre seg om at den brukes i slike omgivelser. Immunitetstest Elektrostatisk utladning (ESD) IEC Elektrisk rask transient IEC Spenningsbølge IEC Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner strømforsyningen IEC Frekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC IEC IEC Testnivå ± 8 kv kontakt ± 15 kv luft ± 2 kv for kraftforsyningslinjer ± 1 kv for inn-/ut-linjer ± 1 kv differensialmodus ± 2 kv felles modus < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) for 0,5 sykler 40 % Ut (60 % fall i Ut) for 5 sykler 70 % Ut (30 % fall i Ut) for 25 sykler < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) for 5 s Apparatets samsvarsnivå ± 8 kv kontakt ± 15 kv luft ± 2 kv for kraftforsyningslinjer ± 1 kv for inn-/ut-linjer ± 1 kv differensialmodus ± 2 kv felles modus < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) for 0,5 sykler 40 % Ut (60 % fall i Ut) for 5 sykler 70 % Ut (30 % fall i Ut) for 25 sykler < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) for 5 s Elektromagnetiske omgivelser - retningslinjer Gulvbekledning av tre, fliser og betong med et relativt fuktighetsnivå på minst 30 % gjør det mulig å garantere nivået for nødvendig overensstemmelse. Dersom det ikke er mulig å garantere slike omgivelser, må ekstra forholdsregler tas i bruk, så som: bruk av antistatiske materialer, forberedende brukerutslipp og bruk av antistatiske klær. Nettstrømkvaliteten skal tilsvare kvaliteten i et typisk privat hjem, næringsbygg eller sykehusbygg. Nettstrømkvaliteten skal tilsvare kvaliteten i et typisk privat hjem, næringsbygg eller sykehusbygg. Nettstrømkvaliteten skal tilsvare kvaliteten i et typisk privat hjem, næringsbygg eller sykehusbygg. Ved korte eller lenger strømavbrudd (< enn batteriets levetid) vil batteriet gi strøm til apparatet. Merk: Ut er spenningen før anvendelse av testnivået. 400 A / m 400 A / m Ved behov bør magnetfeltet måles ved det antatte bruksstedet for å garantere at nivået er lavere enn standarden tilsier. Hvis magnetfeltverdien på bruksstedet for Injectomat MC Agilia overstiger samsvarsnivået over, må Injectomat MC Agilia kontrolleres for å garantere sikker funksjon. Hvis man oppdager unormal funksjon, kan det være nødvendig å foreta ytterligere tiltak, for eksempel flytting av Injectomat MC Agilia eller installering av magnetisk avskjerming _nu_injectomat_mc_agilia_N 39

40 Elektromagnetisk emisjon - Tabell 204 Injectomat MC Agilia er beregnet for bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er spesifisert under. Brukeren av Injectomat MC Agilia må forsikre seg om at den brukes i slike omgivelser. Immunitetstest Conducted RF IEC Radiated RF IEC IEC IEC Testnivå 3 Vrms 150 khz til 80 MHz 10 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Apparatets samsvarsnivå Elektromagnetiske omgivelser - retningslinjer 10 Vrms Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen del av noen deler av Injectomat MC Agilia, inkludert kablene, enn den anbefalte avstanden som beregnes ut ifra senderens frekvens. 10 V/m Anbefalt avstand: D = 1,2 P, ved frekvenser mellom 150 KHz og 80 MHz D = 1,2 P, ved frekvenser mellom 80 MHz og 800 MHz D = 2,3 P, ved frekvenser mellom 800 MHz og 2,5 GHz P er maksimal utgående effekt til senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen og A er den anbefalte avstanden i meter (m). Feltstyrke fra faste RF-sendere, som fastslått i en elektromagnetisk undersøkelse av lokalisasjonen (a), må være under kravet. Interferens kan opptre i nærheten av utstyr som er merket med dette symbolet: MERK: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. * Feltstyrken fra faste sendere, som basestasjoner for radio, mobiltelefoner, trådløse telefoner og mobile radioer, amatørradioer, AM- og FM- og TV-sendinger kan ikke forutsies teoretisk med nøyaktighet. Det bør vurderes å foreta en elektromagnetisk undersøkelse for å få tilgang til det elektromagnetiske miljøet som skyldes faste RF-sendere. Hvis feltstyrken på bruksstedet for Injectomat MC Agilia overstiger samsvarsnivået over, må Injectomat MC Agilia kontrolleres for å garantere sikker funksjon. Hvis man oppdager unormal funksjon, kan det være nødvendig å foreta ytterligere tiltak, for eksempel flytting av Injectomat MC Agilia eller installering av magnetisk avskjerming _nu_injectomat_mc_agilia_N

41 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RFkommunikasjonsutstyr og Injectomat MC Agilia - Tabell 206 Injectomat MC Agilia er beregnet på bruk i elektromagnetiske omgivelser hvor RF-forstyrrelsene er kontrollerte. Brukeren av Injectomat MC Agilia kan bidra til å unngå elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand mellom det bærbare og mobile kommunikasjonsutstyret (sendere) og Injectomat MC Agilia, som anbefalt under i henhold til maks utgangseffekt i kommunikasjonsutstyret. Oppgitt maks. utgangseffekt på sender (W) 150 khz til 80 MHz d = 1,2 P Avstand i henhold til senderens frekvens i meter (m) 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Sendere som har en oppgitt utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan den anbefalte avstanden d i meter (m) beregnes ut ifra frekvensen på senderen, hvor P er maksimal utgangseffekt til senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen. MERK: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker _nu_injectomat_mc_agilia_N 41

42 13.Rengjørings- og bruksvilkår Rengjøring og desinfisering Injectomat MC Agilia er en del av pasientens umiddelbare omgivelser. Den bør derfor rengjøres og desinfiseres daglig, for å beskytte pasienten og personalet. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten før rengjøringen tar til. Pumpen må IKKE AUTOKLAVERES eller SENKES i VÆSKE. Væske må ikke trenge inn i apparatet. Dersom pumpen er plassert i en avdeling med stor smittefare, bør man la den bli værende i rommet under luftdesinfisering, etter å ha desinfisert den med en fuktig klut. Bruk en klut med DESINFISERENDE RENGJØRINGSMIDDEL oppløst i vann for å drepe mikroorganismer. Unngå slipende skrubbing som kan lage riper. Ikke skyll eller tørk overflater. BRUK IKKE: TRIKLORETYLEN -DIKLORETYLEN - AMMONIAKK - AMMONIUMKLORID - KLORIN og AROMATISK HYDROKARBON - ETYLENDIKLORID-METYLENKLORID - CETON. Disse aggressive stoffene kan ødelegge plastdeler og forårsake funksjonsfeil. Vær også forsiktig med ALKOHOLBASERTE SPRAYMIDLER (20 % - 40 % alkohol). De gjør plastdelene matte og skaper små sprekker i plasten, og gir dessuten ikke den nødvendige rengjøringen forut for desinfeksjonen. Man kan bruke desinfiseringsmidler i form av spray, i henhold til produsentens bruksanvisning, på en avstand på 30 cm fra apparatet. Unngå væskeansamling på pumpen. Vær vennlig å kontakte fagpersonell for rengjøring og desinfeksjon på sykehuset for nærmere detaljer. Bruksvilkår Pumpen bør oppbevares tørt og kjølig. Ved lenger tids lagring bør batteriet frakobles via batteriluken på undersiden av apparatet. Dette skal gjøres av en kvalifisert tekniker. Lagringsforhold og transport Driftsforhold Temperatur : -10 C til +60 C. Trykk : 500 hpa til 1060 hpa. Luftfuktighet : 10% til 90%, ingen kondens. Temperatur : 5 C til 40 C. Drift ved hjelp av det interne batteriet Pumpen er utstyrt med et NiMH batteri. Når pumpen kobles fra strømnettet, vil den automatisk gå over på batteridrift. Når pumpen tas i bruk for første gang, skal batteriet lades ca 5 timer, ved at pumpen kobles til strømnettet, UTEN at pumpen settes på/er i bruk. Trykk Batteriets maksimum levetid oppnås først etter flere lade/utlade-sykluser. Om pumpen brukes bare tilkoblet strøm, kan batterilevetiden avta. For å unngå : 700 hpa til 1060 hpa. Luftfuktighet : 20% til 90%, ingen kondens. dette, er det anbefalt å bruke pumpene på batteri, ca hver 4.uke, til PRE-ALARM FOR BATTERIET signaliseres _nu_injectomat_mc_agilia_N

2. BESKRIVELSE... 12 3. INSTALLASJON... 14 4. BRUK...

2. BESKRIVELSE... 12 3. INSTALLASJON... 14 4. BRUK... Innhold 1. INNLEDNING... 5 Om farmakokinetiske modeller... 5 Farmakokinetiske modeller i Injectomat TIVA Agilia... 6 Programmeringsinnstillinger... 9 Infusjonsinnstillinger... 10 Tilsiktet bruk... 11 Forholdsregler...

Detaljer

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Volumat Agilia Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Anvendelsesområde... 5 Nødvendige forholdsregler... 5 2.

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

Volumat MC Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning

Volumat MC Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Volumat MC Agilia Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsinnstillinger... 4 Infusjonsinnstillinger... 4 Tilsiktet bruk... 5 Forholdsregler... 5 2.

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

Enteral ernæringspumpe Bruksanvisning

Enteral ernæringspumpe Bruksanvisning Enteral ernæringspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse N Bruksanvisning for APPLIX Smart Vennligst les gjennom bruksanvisningen før pumpen tas i bruk. Informasjon 4 Anvendelse 4 Indikasjoner 4 Kontraindikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Indikasjoner... 3 1.3 Kontraindikasjoner... 3 1.4 Viktig informasjon... 4

1 Innledning... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Indikasjoner... 3 1.3 Kontraindikasjoner... 3 1.4 Viktig informasjon... 4 BRUKSANVISNING 1 Innledning... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Indikasjoner... 3 1.3 Kontraindikasjoner... 3 1.4 Viktig informasjon... 4 2 Oversikt... 5 2.1 Ambix activ - Beskrivelse... 6 2.2 Nettalarm og datagrensesnitt...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av SurgeX og takk for handelen. Vår Defender Series flertrinnede beskyttelsesteknologi vil øke oppetiden til serveren ved å beskytte utstyret ditt mot farlige strømhendelser som

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING SAFERA Siro R komfyrvakt Strømstyringsenhet: PU.-P PU.-PP PU 08 V..0 NOR SIRO R INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon. Feilsøking. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Kjære kunde Takk for at du har kjøpt dette rengjøringsapparatet. Det er utviklet med vår egen teknologi

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1

BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1 10. Edition / 2013 11 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7008300.04100

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Takk for at du valgte Yale Doorman Innhold Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Denne manualen sammen med og Installasjons Manual forsikrer at du bruker

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A HR-P 3. Edition / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7220433.04030 2015

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer