Injectomat MC Agilia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Injectomat MC Agilia"

Transkript

1 Injectomat MC Agilia Sprøytepumper Brukerveiledning

2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Tilsiktet bruk... 5 Forholdsregler BESKRIVELSE INSTALLASJON BRUK Generell bruk Med eller uten Legemiddelnavn Infusjonshastighet eller Dosehastighet (1/3) Dosehastighet (2/3) Dosehastighet (3/3) Volum/dose/Tid (V/T) Vigilant Drug Lib (1/2) Vigilant Drug Lib (2/2) Manuell bolus Programmert bolus (1/2) Programmert bolus (2/2) Volumgrense (VL) DISPLAY OG SYMBOLER ALARMER OG SIKKERHETSEGENSKAPER MENY Standard meny Meny valgt i valgmodus VALG BRUKERTEST UTFØRELSER Hastighetsområde Doseområde Volumgrense Volum/dose/Tid Liste over sprøytetyper Legemiddelbibliotek Nøyaktighet Programmerbar pause Trykkforvaltning Reaksjonstid for okklusjonsalarm Bolusvolum ved opphør av okklusjon Enheter og omregningsformler TEKNISKE SPESIFIKASJONER _nu_injectomat_mc_agilia_N

3 Elektrisk strømforsyning Batteri pinners kontakt Infrarød kommunikasjon Samsvar Dimensjoner - Vekt Trompetkurver RETNINGSLINJER OG PRODUSENTERKLÆRING OM EM Elektromagnetisk emisjon - Tabell Elektromagnetisk emisjon - Tabell Elektromagnetisk emisjon - Tabell Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og Injectomat MC Agilia - Tabell RENGJØRINGS- OG BRUKSVILKÅR Rengjøring og desinfisering Bruksvilkår Drift ved hjelp av det interne batteriet Anbefalinger SERVICE Garantivilkår Kvalitetskontroll Forebyggende vedlikehold Service Datakonsoll, tilbehør & vedlikeholdsredskaper Databehandling Vedlikeholds-CD og verktøy Forlengelsessett _nu_injectomat_mc_agilia_N 3

4 1. Innledning Injectomat MC Agilia er en sprøytepumpe med funksjoner for dosehastighet. Apparatet er svært intuitivt, og opplæringen er like rask som for de andre Agilia-produktene. "Push-guard"-beskyttelsen, overvåkning av infusjon og trykk og de informative meldingene og symbolene minimerer risikoene mens infusjonen pågår. Takket være de mange sikkerhetsfunksjonene og Vigilant Drug Lib-modusen som leveres med et legemiddelbibliotek, er Injectomat MC Agilia godt egnet for både spesialavdelinger og vanlige avdelinger. Programmeringsmoduser Injectomat MC Agilia kan programmeres i tre forskjellige moduser. Modus Ingen legemiddelnavn Legemiddelnavn Vigilant Drug Lib Merk: I modusene Legemiddelnavn og Vigilant Drug Lib kan du velge Legem. X (ml/t) eller Legem. X (doseh.) for å definere alle parametere for et ikke-spesifisert legemiddel (som verken er på legemiddellisten eller i legemiddelbiblioteket) uten å endre programmeringsmodusen. Infusjonsmoduser Følgende infusjonsmoduser er tillatt. Beskrivelse Alle infusjonsparameterne må defineres. Legemiddelnavnet er ikke valgt. I dosehastighetsmodus må enheter og verdier for fortynning, pasientens vekt og enheter og verdier for infusjonshastighet defineres. Legemiddelet kan infuseres i infusjonshastighet (ml/t), dosehastighet, volum/ dose/tid (V/T) eller volum/grense (VL). Legemiddelnavnet velges under programmering av infusjonen, og vises på skjermen under infusjonen. Denne modusen fungerer på samme måte som modusen Ingen legemiddelnavn. Legemiddellisten kan endres i programvaren Vigilant Drug Lib, der du kan laste ned, endre og laste inn legemiddellisten på nytt. Denne modusen er den sikreste av alle moduser. Legemiddelparameterne er definert i legemiddelbiblioteket: tillatte fortynningsenheter og -verdiområder, standard infusjonshastighetsenheter og - verdier, tillatte infusjonsmoduser (ml/t, dosehastighet, V/T), tillatte boluser og bolusparametere, tillatt initialdose og initialdoseparametere, maksimale grenseverdier for infusjonshastighet osv. Legemiddelbiblioteket er som standard lagret i apparatet. Legemiddelparameterne kan endres i programvaren Vigilant Drug Lib, der du kan laste ned, endre og laste inn legemiddelbiblioteket på nytt. Modus Infusjonshastighet (ml/ t) Dosehastighet Volum/dose/Tid (V/T) Volumgrense (VL) Infusjon av legemiddelet i ml/t. Beskrivelse Infusjon av legemiddelet med fortynning, pasientens vekt og infusjonshastighet per kg (hvis dette er valgt). Infusjon av legemiddelet med volum/dose og tid. Infusjon av legemiddelet med volum- og/eller dosegrense. Med Injectomat MC Agilia kan også manuelle eller programmerte boluser og initialdoser infuseres _nu_injectomat_mc_agilia_N

5 Tilsiktet bruk Injectomat MC Agilia er en sprøytepumpe til bruk ved intravenøse (IV) legemiddel-infusjoner. Denne pumpen må brukes av fagpersonell som jobber på sykehus. Forholdsregler Symbolet som vises på apparatet, anbefaler at denne brukerveiledningen blir lest i sin helhet. Injectomat MC Agilia ble testet i samsvar med de anvendelige standarder med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet til medisinsk utstyr. Dens immunitet gjør det mulig å sikre korrekt drift. Utstrålingen er innskrenket og gjør det mulig å unngå forstyrrelse i forbindelse med annet utstyr som EEG og EKG. Dersom Injectomat MC Agilia blir plassert nær innretninger som høyfrekvent kirurgisk utstyr, røntgenapparater, NMR, mobiltelefoner, WiFi punkter, er det nødvendig med en viss avstand mellom utstyret (se side 40). Apparatet skal ikke brukes i nærheten av lettantennelige anestesimidler på grunn av faren for eksplosjon.det bør alltid brukes på trygg avstand fra alle risikoområder. Apparatet kan forstyrres av trykk eller trykkvariasjoner, mekaniske sjokk, varmekilder osv. Dersom du ønsker å bruke apparatet under særskilte vilkår, vær vennlig å kontakte vår serviceavdeling. For at pumpen skal fungere korrekt må den brukes i en horisontal og stabil posisjon. Den fysiologiske effekten til legemidler kan påvirkes av apparatets egenskaper og disponible sprøyter. Kontroller at de er i overensstemmelse med forskriftene, trompetkurvenes egenskaper og okklusjonsalarmens tidsinnstilling i relasjon til den programmerte infusjonshastigheten _nu_injectomat_mc_agilia_N 5

6 2. Beskrivelse Sprøyteklemme 5 - Håndtak 9 - Strømforsynings-forbindelse 2 - Sprøytevingholder 6 - Monteringsskrue 10 - Fikseringsknapp 3 - Stempel 7 - Infrarød celle 11 - "Monteringsfeste med skrutvinge" 4 - "Stempelbeskyttelse" 8 - Kommunikasjonsport og VDC _nu_injectomat_mc_agilia_N

7 Nettspenningsvarsel 17 - Korrigering/tilbake Skjerm 18 - STOPP infusjon til Verdivalg 14 - ALARM AV 19 - Bekrefte Grafikk 20 - Funksjons-, foralarm- og 25 - BOLUS eller PRIMING 16 - Meny alarmadvarsler 26 - ON/OFF _nu_injectomat_mc_agilia_N 7

8 3. Installasjon Tre forskjellige måter På et bord På en stang På en skinne Maksimalt to apparater kan monteres sammen under infusjonen. Maksimalt tre apparater kan monteres på en stang eller under transport. Tre apparater på en stang: minst to festeklemmer må være låst. Når apparatene monteres, må monteringsskruene være i lukket stilling _nu_injectomat_mc_agilia_N

9 Bruke festeklemmene Svingklemmen kan kun beveges når den er lukket mot pumpen. Den holdes på plass i vertikal eller horisontal stilling med festeknappen. Bildene nedenfor viser hvordan pumpeinstallasjonen kan endres (fra pol til skinne). n Løsne klemmeskruen (A) og ta enheten ut av polen. Trykk på festeknappen (B). o Bøy festeklemmen mot pumpen. Dette er anbefalt posisjon for svingklemmen når apparatet plasseres på et flatt underlag. B A p Roter monteringsklemmen 90 nedover, flytt den deretter fremover. q Flytt festeklemmen utover (A). Festeknappen frigjøres automatisk. Sett apparatet på skinnen og bruk klemmeskruen (B) til å feste det. A B _nu_injectomat_mc_agilia_N 9

10 Montere en sprøyte n Fest infusjonssettet til sprøyten i henhold til god praksis. o Plasser sprøyten i holderen med sprøytevingene korrekt plassert i det utformede sporet ÏÐ. Sikre sprøyten med sprøyteklemmen. p Flytt stempelet frem mot sprøytehodet. q Kontroller hovedinstallasjonen _nu_injectomat_mc_agilia_N

11 4. Bruk Generell bruk Disse handlingene kan gjentas og/eller endres i løpet av infusjonsprosessen. For å starte opp pumpen, se side 12. Merk: For mer informasjon om LED-lamper, se kapittel om indikatorlyse på s. 22. Prime (tømme) Pause Koble forlengelsessettet til sprøyten. Kontroller at pasienten ikke er koblet til. Start primingen ved å trykke på og holde inne <PRIME> (aktiverer priming ) kontroller dosen på skjermen). Du stopper primingen ved å slippe <PRIME>tasten. Koble til pasienten. Merk: Du kan definere priming som obligatorisk eller anbefalt med alternativet Avdeling [Par 7] (se siden om 31). Du stopper infusjonen ved å trykke på <STOP>. Du starter infusjonen ved å trykke på start. Hvis du vil programmere en pause, trykker du to ganger på <STOP> og velger pausevarigheten. Pausen kan også programmeres i menyen. Når pausevarigheten er over, trykker du på start for å fortsette infusjonen. Alarm av Trykk på <ALARM AV> for å koble ut lyden på alarmen. Preventiv alarmutkobling: for å skifte en sprøyte uten hørbar alarm, stopp infusjonen ved å trykke på <STOP>. Trykk på <ALARM AV> og skift sprøyte _nu_injectomat_mc_agilia_N 11

12 Med eller uten Legemiddelnavn 1 - Oppstart 2 - Legemiddelmodus Kontroller at Injectomat MC Agilia ikke er skadet. Koble strømledningen til stikkontakten og til sprøytepumpen: nettstrømadvarselen begynner å lyse. Advarsel: Ved første oppstart se side 42. Trykk på <ON> for å slå på pumpen. Merk: Skjermbildet Moduser vises bare hvis dette er valgt i alternativet Avdeling [Par 21] (se side 31). Trykk på C for å endre legemiddelmodusen eller trykk på OK. Bruk pilene til å velge en legemiddelmodus: Intet legemiddelnavn eller Legemiddelnavn. (For Vigilant DrugLib, se side 17) Merk: Legemiddelnavn er kun tilgjengelig hvis dette er forhåndsvalgt i alternativet Avdeling [Par 22] (se side 31). Trykk på OK. 3 - Infusjonsmodus 4 - Valg av sprøyte Velg infusjonsmodusen: Infusjonshastighet (ml/t) eller Dosehastighet. Trykk på OK. Merk: Den installerte sprøyten må tilsvare sprøyten som vises. Trykk på OK for å bekrefte sprøyten eller Trykk på C for å endre valg av sprøyte, trykk deretter på OK _nu_injectomat_mc_agilia_N

13 5 - Valg av legemiddel (kun med modusen Legemiddelnavn) Merk: Hvis du velger Legemiddelnavn, vises informasjon om det forhåndsvalgte legemiddelbiblioteket. Trykk på OK for å vise legemiddellisten. Bruk pilene til å velge et navn på legemiddellisten, og trykk på OK. Merk: Velg Legem. X (ml/t) eller Legem. X (doseh.) hvis du vil definere en infusjonshastighet eller en dosehastighetsinfusjon på den forhåndsdefinerte legemiddellisten. Infusjonshastighet... eller Dosehastighet (1/3) 6 - Infusjonshastighet/Start 6 - Konsentrasjonsenhet Velg infusjonshastigheten med piltastene. Merk: Kontroller infusjonsparameterne (sprøyte, infusjonshastighet, osv.). Start infusjonen ved å trykke på start. Merk: Under infusjonen kan du kontrollere det infuserte volumet ved å trykke på <MENU>. Infusjonsskjermen går automatisk tilbake, eller du kan trykke på <MENU> en gang til. Bruk piltastene til å velge konsentrasjonsenheter. Merk: Du kan velge enhet/ml eller enhet/xml. Se liste over enheter, s. 36. Disse enhetene er forhåndsvalgt i Avdeling valg. Se side 31). Trykk på OK for å bekrefte valget _nu_injectomat_mc_agilia_N 13

14 Dosehastighet (2/3) 7 - Konsentrasjonsverdi 8 - Enheter for infusjonshastighet Velg konsentrasjonsverdi. Trykk på OK for å bekrefte valget. Bruk pilene til å velge enhetene for infusjonshastighet. Trykk på OK for å bekrefte valget. 9 - Vekt (kun med modusen Legemiddelnavn) 10 - Velge infusjonshastighet Merk: Denne skjermen vises bare hvis du har valgt en enhet for infusjonshastighet av typen mg/kg/t. Standardvekten defineres i alternativet Avdeling [Par 23] (se 31). Velg en verdi. Trykk på OK for å bekrefte valget. Velg verdien for infusjonshastighet. Trykk på OK for å bekrefte valget _nu_injectomat_mc_agilia_N

15 Dosehastighet (3/3) 11 - Spørsmål om initialdose 12 - Innstillinger for initialdose Svar på spørsmålet om du vil ha en initialdose - Hvis du trykker på nei, går du tilbake til trinn 10 og trykker på start. - Hvis du trykker på ja, går du til trinn 12. Konfigurer parameterne for initialdose og trykk på OK Starte initialdose 14 - Avbryte initialdose Trykk på C for å endre parameterne for initialdose. Trykk på start for å starte initialdosen. Trykk på <STOP> for å avbryte initialdosen. Merk: Hvis du trykker på <STOP> to ganger, slettes initialdosen. Trykk på start for å fortsette infusjonen. Svar på spørsmålet om du vil fortsette - Hvis du trykker på nei, slettes initialdosen. Trykk på start for å fortsette infusjonen. - Hvis du trykker på start, bekreftes initialdosen, og infusjonen fortsetter når initialdosen er ferdig. Merk: Under infusjonen kan du kontrollere det infuserte volumet ved å trykke på <MENU>. Infusjonsskjermen går automatisk tilbake, eller du kan trykke på <MENU> en gang til _nu_injectomat_mc_agilia_N 15

16 Volum/dose/Tid (V/T) 1 - Velge modus 2 - Velge Volum/dose/Tid Følg de samme trinnene som om du programmerte en dosehastighet eller infusjonshastighet. Før du velger en infusjonsverdi, trykker du på <MENU> og velger Volum/tid. Trykk på enter for å definere parameterne. Velg volum (eller dose) og tid. Velg infusjonsslutt: stopp, KVO eller kontinuerlig infusjon. Trykk på OK. Merk: KVO står for "Keep Vein Open". 3 - Starte Volume/dose/Tid 4 - Slå av Trykk på start for å starte infusjonen. Merk 1: Kontroller infusjonsprosessen med verdien for VTI (Volume Time Infused) eller DTI (Dose Time Infused). Merk 2: Når pumpen når Volum/tid, avgis det en foralarm og en alarm (se 25). Trykk på <STOP> for å avbryte infusjonen. Hold inne <OFF> til gjeldende skjerm vises _nu_injectomat_mc_agilia_N

17 Vigilant Drug Lib (1/2) Vigilant Drug'Lib er den sikreste og enkleste måten å administrere et legemiddel via Injectomat MC Agilia på. Det eneste du trenger å gjøre, er å velge et legemiddel i et legemiddelbibliotek, der legemidlene er forhåndsdefinert med infusjonsparametere (for å definere legemiddelbibliotek, se brukerveiledningen Vigilant Drug Lib for Agilia). Injectomat MC Agilia støtter 50 legemidler som kan inndeles i 4 bibliotek (ett er forhåndsdefinert). 1 - Velge modus 2 - Velge legemiddel Start opp pumpen. På skjermen Modus velger du Vigilant DrugLib og trykker på OK. På skjermen Sprøyte velger du sprøytetype og trykker på OK. Merk: Modusen Vigilant Drug'Lib er kun tilgjengelig hvis dette er forhåndsvalgt i alternativet Avdeling [Par 22] (se side 31). Velg legemiddelet som skal infuseres, i legemiddelbiblioteket og trykk på OK. Merk: Legemiddelbiblioteket er forhåndsvalgt i alternativet Avdeling [Par 17] (se side 31). 3 - Informasjon om legemiddel 4 - Velge fortynning To add your comments with Vigilant Drug Lib Kontroller informasjonen om legemiddelet og trykk på OK. På skjermen Fortynning velger du en verdi med pilene og trykker på OK. Merk 1: Avhengig av de forhåndsdefinerte legemiddelparameterne, kan denne skjermen være valgfri eller etterfulgt av skjermen Volum/dose/Tid _nu_injectomat_mc_agilia_N 17

18 Vigilant Drug Lib (2/2) 5 - Velge vekt 6 - Velge infusjonshastighet I skjermen som viser vekt, velg Verdi og trykk OK. Merk: Avhengig av de forhåndsdefinerte legemiddelparameterne kan denne skjermen være valgfri. Velg en verdi for dosehastighet og trykk på start for å starte infusjonen. 7 - Infusjon pågår 8 - Slå av Fyrtårnsymbolet øverst til venstre på skjermen angir at infusjonen pågår. Merk 1: Trykk på <STOP> for å avbryte infusjonen, eller trykk på <MENU> for å se hvilket volum eller dose som er infusert. Merk 2: Hvis infusjonshastigheten overskrider den forhåndsdefinerte øvre eller nedre grensen, kan det vises en advarsel. Da kan du trykke på start og tillate at grensen overskrides, endre eller stoppe infusjonen. Trykk på <STOP> for å avbryte infusjonen. Hold inne <OFF> til gjeldende skjerm vises _nu_injectomat_mc_agilia_N

19 Manuell bolus Manuell bolus Følg de samme trinnene som om du programmerte en dosehastighet eller infusjonshastighet. Velg infusjonsverdien. Trykk to ganger på <BOLUS>: Trykk kort én gang (viser bolushastigheten), hold deretter inne tasten (aktiverer bolus ) kontroller dose på skjermen). Slipp <BOLUS>-tasten for å stoppe manuell bolus. Programmert bolus (1/2) Merk: For å definere en bolushastighet trykker du på <BOLUS> til bolushastigheten blinker, deretter velger du bolushastigheten (ml/t) og trykker på OK. 1 - Via <BOLUS> 1 - Via <MENU> Trykk to ganger på <BOLUS>. Trykk på prog. Skjermen Programmert bolus vises. Gå til trinn 2. ølg de samme trinnene som om du programmerte en dosehastighet eller infusjonshastighet. Trykk på <MENU>. Velg Programmert bolus i menyen. Trykk på enter _nu_injectomat_mc_agilia_N 19

20 Programmert bolus (2/2) 2 - Innstille bolus 3 - Starte bolus Konfigurer bolusparameterne. Trykk på C for å endre bolusverdiene. Trykk på start for å starte bolusen. Merk: Hvis du trykker en gang til på <BOLUS>, vises denne skjermen direkte med de siste bolusparameterne. 4 - Avbryte bolus 5 - Slå av Trykk på <STOP> for å avbryte. Svar på spørsmålet om du vil fortsette. - Hvis du trykker på nei, slettes bolusen. - Hvis du trykker på start, fortsetter bolusen. Trykk på <STOP> for å avbryte infusjonen. Hold inne <OFF> til gjeldende skjerm vises _nu_injectomat_mc_agilia_N

21 Volumgrense (VL) Denne infusjonsmodusen er tilgjengelig i alle programmeringsmodusene (Ingen legemiddelnavn, Legemiddelnavn, Vigilant Drug Lib). 1 - Velge modus 2 - Velge volumgrense Følg de samme trinnene som om du programmerte en dosehastighet eller infusjonshastighet. Før du velger en infusjonsverdi, trykker du på <MENU> og velger Volumgrense. Trykk på enter for å definere parameterne. Velg volumgrensen (eller dosegrensen). Velg infusjonsslutt: stopp, KVO eller kontinuerlig infusjon. Trykk på OK. Trykk på <MENU> eller vent til at infusjonsskjermen går tilbake automatisk. 3 - Starte volumgrense 4 - Slå av Velg en infusjonsverdi. Trykk på start for å starte infusjonen. Merk 1: Kontroller infusjonsforløpet med verdien for VI (volum infusert) eller ID (infusert dose). Merk 2: Når pumpen når volumgrensen, avgis det en foralarm og en alarm (se s. 25). Trykk på <STOP> for å avbryte infusjonen. Hold inne <OFF> til gjeldende skjerm vises _nu_injectomat_mc_agilia_N 21

22 5. Display og symboler Injectomat MC Agilia viser infusjonsparametrene under forløp gjennom spesifikke symboler. Kontinuerlig visning Infusjon pågår Pause Batteriets levetid eller Driftsindikatorlysene gir informasjon om tilstanden til den pågående infusjonen. Fyrtårnsymbolet er for Vigilant DrugLib. Symbolet blinker når det er aktivert. Vises når apparatet er batteridrevet. 3 forskjellige batteriladn-ingsnivå er symbolisert. Nettstrøm lyser gult Indikatorlys Infusjon pågår Forhåndsalarm blinker grønt blinker oransje Driftsindikatorlysene gir informasjon om tilstanden til den pågående infusjonen. Alarm blinker rødt Start Bekrefte Funksjonstilgang Hjelp Forrige skjerm Endre valg Disse symbolene hjelper brukeren ved programmering av pumpen. Valgt Ikke valgt Se informasjon om legemiddel _nu_injectomat_mc_agilia_N

23 Strømbrudd alarm Alarmer og sikkerhetsfunksjoner Trykkøkning Trykkfall Hovedsymboler for alarmer og sikkerhetsegenskaper Øvre grense overskredet Nedre grense overskredet Høy hastighet Lav hastighet Rask økning Funksjonstaster Økning Reduksjon Rask reduksjon Taster for valg av infusjonshastighet (ml/t), volumgrense (ml) og andre verdier. Rask tilgang til maksimumsverdier Rask tilgang til minimumsverdier _nu_injectomat_mc_agilia_N 23

24 Volum/dose infusert Batterilevetid Tastatur låst Vedlikehold Dato/tid Programmert bolus Legemiddelbibliotek MENY Moduser Nattinnstilling Menyen er tilegnet infusjonsvalg utført av bruker. Datalogghendelse Volumgrense Volum/dose/Tid Pause Trykk Sprøyte Lydnivå _nu_injectomat_mc_agilia_N

25 6. Alarmer og sikkerhetsegenskaper Injectomat MC Agilia har et kontinuerlig kontrollsystem som aktiveres straks pumpen er i bruk. Det vises meldinger for bedre å forstå årsaken til alarmene. Kontroll Synlig melding Infusjonsstans Alarm av Utløser Batteri Strøm-nett Installert sprøyte Infusjon Volumgrense V/T BATTERI FORHÅNDS- ALARM NEI JA Lavt batterinivå. Merk: batterialarmen blir aktivert når det er minst 30 minutter brukstid igjen. (Dersom batteriet nylig er oppladet). BATTERIALARM JA JA (2 min) Utladet batteri. Merk: Pumpen slår seg automatisk av innen 5 minutter. Pumpen tilkobles strømuttaket. STRØMBRUDD NEI JA Frakobling fra strømnettet. (Alarmvalg: se alternativet Avdeling [Par 13] 31). SPRØYTE- INSTALLASJON SLUTT PÅ INFUSJON FORHÅNDS-ALARM SLUTT PÅ INFUSJON ALARM OPPNÅDD VOLUMGRENSE FORHÅNDS-ALARM OPPNÅDD VOLUMGRENSE ALARM OPPNÅDD VOL./ TID FORHÅNDS-ALARM OPPNÅDD VOL./ TID ALARM JA JA (2 min) Stempel, sprøyteklemme eller sprøytevinge deteksjon. JA JA (2 min) Sprøyten er ikke korrekt installert. Merk: alarmen slås av så snart installasjonen er korrekt. Når pumpen blir slått på er lydalarm av automatisk aktivert i 2 min. NEI JA 5 minutter før slutt på infusjon alarm eller 10 % av den totale sprøytekapasiteten. JA JA Tom sprøyte. NEI JA 5 minutter før oppnådd volumgrense alarm eller 10 % av den totale sprøytekapasiteten. Stopp/ KVO/ kontinuerlig modus JA (*) Grensevolum nådd (*) Stillhetsvarighet for KVO: se alternativet Bruker [Util 5], 30. NEI JA 5 minutter før V/T alarm eller 10 % av den totale sprøytekapasiteten. Stopp/ KVO/ kontinuerlig modus JA (*) Oppnådd V/T grense. (*) Stillhetsvarighet for KVO: se alternativet Bruker [Util 5], 31) _nu_injectomat_mc_agilia_N 25

26 Kontroll Synlig melding Infusjonsstans Alarm av Utløser Trykk Grense Advarsel Andre alarmer OKKLUSJONS FORHÅNDS-ALARM NEI JA - 50 mmhg fra den programmerte grensen. OKKLUSJONS- ALARM JA JA (2 min) Oppnådd programmert grense. TRYKKFALL NEI JA Trykkfall på infusjonslinjen. (denne alarmen kan velges under alternativer) TRYKKØKNING NEI JA Trykkøkning på infusjonslinjen. (denne alarmen kan velges under alternativer). HØY INFUSJONS- HASTIGHET LAV INFUSJONS- HASTIGHET NEI JA Øvre grense overskredet. NEI JA Nedre grense overskredet. ADVARSEL JA JA Det kreves tillatelse for å gå utover grensen. ADVARSEL LEGEMIDDEL ENDRET SLETT: VI OG VL STEMPELHODE ALARM FRIGJØRINGS- MEKANISME ALARM BLINKENDE INFUSJONS- HASTIGHET JA JA Legemiddelet er endret. Infusert volum, V/T og VL tilbakestilles. JA JA Stempelet er feil plassert. JA JA Frigjort mekanisme. NEI --- Blinkingen starter etter 3 sekunder dersom et valg ikke blir bekreftet. En hørbar alarm blir aktivert 15 sekunder etterpå. INGEN BEKREFTELSE NEI JA Blinkingen starter etter 3 sekunder dersom et valg ikke blir bekreftet. En hørbar alarm blir aktivert 15 sekunder etterpå. Hørbart signal Ingen sprøyte er valgt > 2 minutter Uautorisert tast. STOPP - melding Slutt på pausens varighet. Er - melding (Er01, Er02, osv..) JA --- Teknisk alarm. Trykk <OFF> tasten. Merk I tilfeller med tilstander av enkeltfeil vil en alarm bli aktivert innenfor grensene til en hyppighet av ± 5 % avvikelse. I tillegg vil en underordnet kontrollegenskap aktivere en alarm ved 1 ml over infusjon eller ± 20 % avvikelse, alt etter hva som er kortest. I tilfelle funksjonsfeilalarm, noter feilmeldingen (ErXX). Dra ut stikkontakten og stopp apparatet ved å trykke på <OFF> tasten (det kan være nødvendig med sekunder). Dersom alarmen fortsetter når apparatet slås på igjen, uten å være i bruk på pasient, ta kontakt med en kvalifisert tekniker der du jobber eller vår serviceavdeling _nu_injectomat_mc_agilia_N

27 7. Meny Tilgang til meny Bruk MENU Tast (trykk høyre side - venstre side er for grafikk) Velg Bekreft (tilsvarer på skjermen) Valgt _ / Ikke valgt Standard meny Funksjoner Beskrivelse Bruk Symboler Volum/dose infusert Trykk Visning av infusert volum eller dose; totalt infusert volum eller tilbakestilling av dose Trykkgrense- regulering og aktivering av DPSmodus Slett det infuserte volumet/dosen Trykkgrense Aktivering av DPS-modus Batterilevetid Batterilevetidsvisning Visning i timer og minutter for en valgt hastighet Pause Pausevarighetsregulering Time- og minuttregulering Tastatur låst Sprøyte Kun hvis alternativet Avdeling [Par 15] er valgt Låsing/opplåsing av tastaturet Sprøyteprodukent og størrelse Låser tastaturet Brukt sprøyte _nu_injectomat_mc_agilia_N 27

28 Meny valgt i valgmodus Funksjoner Beskrivelse Bruk Symboler Volum/dose/Tid Funksjoner kun tilgjengelig i STOPP modus Vedlikehold Hendelsesprotokoll Programmering av volum/ tid eller dose/tid Informasjon om vedlikehold, versjon, funksjonsvarighet, osv. Opptil 1500 hendelser lagret Volum eller dose Tid Slutt VTI (stopp; KVO; kontinuerlig) Vedlikeholds dato SN (serie nummer) Programvareversjon, osv. Sprøyte Trykkgrense Infusjonshastighet, osv. Lydnivå Lydnivå 7 tilgjengelige nivåer Volumgrense Funksjonen er kun tilgjengelig i STOPP-modus Programmering av volumeller dosegrense Velg VL eller OFF Slutt VL (stopp; KVO; kontinuerlig) Dato/klokkeslett Dato og klokkeslett dd/mm/åååå t/min Vises bare hvis modusen Manuell er valgt i alternativet Avdeling [Par 18] Programmert bolus Kun hvis dette er valgt i alternativet Avdeling [Par 19] Legemiddel-bibliotek Funksjonen er kun tilgjengelig i stoppmodus Moduser Funksjonen er tilgjengelig før infusjonen startes Forandring av manuell innstilling fra natt/dag eller dag/natt Bolusprogrammering Informasjon om forhåndsvalgt legemiddelbibliotek Informasjon om legemiddelmodus og infusjonsmodus Manuell innstilling avbryter autoinnstilling. Nattinnstilling reaktiveres ved neste angitte Volum eller dose Infusjonshastighet Tid Navn på bibliotek, forfatter, legemiddelnummer Liste over legemidler med forhåndsdefinerte parametere Intet legemiddelnavn, Legemiddelnavn eller Vigilant Druglib Infusjons- eller dosehastighet NB: Menyen kan variere avhengig av alternativene for infusjon som er valgt _nu_injectomat_mc_agilia_N

29 8. Valg Følgende valg har forskjellige funksjoner som du kan aktivere eller deaktivere for å tilpasse Injectomat MC Agilia. Bruk Tast Tilgang til valg (når apparatet er slått av, trykker du samtidig på <ON> og <MENU>) Valg Bekreft (tilsvarer på skjermen) Korrigering/Avbryt/Tilbake til forrige innstilling eller skjerm Valgt _ / Ikke valgt Valgte verdier for bruk blir lagret når apparatet slås AV ved programmeringsende. Valg Funksjoner Valg Beskrivelse _ / Bruker [Util 1] Skjermvalg Visning av andre symboler på skjermen [Util 2] Menyvalg Visning av forskjellige valg i menyen [Util 3] Kontrast Batteri Permanent visning av batterisymbol Trykk Visning av trykksymbol nformasjon om volum/dose (eller) Tid info (eller) Visning av infusert volum/dose Visning av gjenstående tid av infusjonen Batterilevetids info. Visning av batterilevetid Man (eller) Valg av symbol for pågående Moon infusjon (kun for modusene Intet legemiddelnavn eller Legemiddelnavn) Volumgrense Volumgrense valg Volum/dose/Tid Valg av volum/tid eller dose/tid (V/T) Lydnivå Valg av lydsignal Vedlikehold Vedlikeholdsvalg Datalogghendelse Viser logghendelser Dato/tid Valg av dato/tid Legemiddelbibliotek Viser legemiddelbiblioteket Moduser Viser moduser Programmert bolus Viser programmert bolus Justering av skjermkontrast. Bruk hurtigtastene for å øke/ redusere _nu_injectomat_mc_agilia_N 29

30 Valg Funksjoner Valg Bruker [Util 4] Trykk Modus DPS (dynamisk trykksystem) [Util 5] KVO (Keep Vein Open) Variabel modus med maksimumsverdi (kan ikke overskrides under infusjonen) og grenseverdi (kan endres og overskrides under infusjonen) DPS med terskel for fall og økning Modus med 3 nivåer med terskelverdier og grenseverdi (kan endres og overskrides under infusjonen) Ingen DPS Merk: For mer informasjon og verdier, se «Trykkforvaltning» side 35 KVO1: AV, 0,1 til 5 ml/t KVO2: AV, 0,1 til 5 ml/t Fortløpende: JA / NEI Stillhetsvarighet for KVO, forsinkelse for slutt på V/T eller slutt på VL-reaktiveringsalarm (maks. 60 minutter) Kontinuerlig modus: Velg gjeldende valgte hastighet, hvis alarmen slås av, vil den aktuelle hastigheten fortsette uten annen lydalarm [Util 7] Dato/klokkeslett Datovalg: dd/mm/åååå Tidspunkt valg: time/minutt [Util 8] Språk [Util 9] Standardmodus Fransk / engelsk Trykk på enter for å velge standard legemiddelmodus ved oppstart Trykk på OK for å velge standard infusjonsmodus ved oppstart Valg Funksjoner Valg Avdeling Avdelingskode Kode: (som standard 0200) Bruk tastene for å redusere/øke, og deretter OK for hvert tall [Par 1] Pipelyd 1 tone 2 toner Tastelyd [Par 2] Lydnivå [Par 3] Initiale parametere [Par 4] Maksimalhastighet [Par 5] Sprøytevalg [Par 6] Sprøyter For å slå av alarmen, se Slå av alarm på side 11 Stillhetsvarighet mellom 2 alarmpipetoner (0 til 5 sekunder) 7 lydnivåer er tilgjengelig Kun lagre legem.navn: Navnet på det sist infuserte legemiddelnavnet lagres til neste bruk, etter at sprøyten er endret eller pumpen er slått av Lagre infusjonsparam: De siste infusjonsparameterne lagres til neste bruk, etter at sprøyten er endret eller pumpen er slått av. Når en ny sprøyte er installert, vises en skjerm med spørsmålet Samme behandling? Trykk på ja eller nei. Når pumpen slås på, vises de siste infusjonsskjermene som standard. Endre parameterne eller trykk på OK på hver skjerm. Per sprøytekapasitet (50cc, 30cc, 20cc, 10cc, 5cc) Automatisk validering av sprøyten eller ikke (kun tilgjengelig når én sprøyte er valgt, se [Par 6]) Liste over tilgjengelige sprøyter (velg/velg bort) _nu_injectomat_mc_agilia_N

31 Valg Funksjoner Valg Avdeling [Par 7] Infusjonsstart Obligatorisk priming (eller) Anbefalt priming [Par 8] Tom sprøyte [Par 9] Bolushastighet [Par 10] Avdelingsnavn [Par 11] Biomedisinsk navn [Par 12] Brukerkode [Par 13] Nettstrømfrakoblingsalarm [Par 14] Batterilevetid [Par 15] Visning av navn på sprøyte/avdeling [Par 17] Legemiddelbibliotek Symbolet OK blinker ved foralarmen eller alarmen for opphør av infusjonen. Hvis dette er valgt, fortsetter infusjonen til sprøyten er tom Per sprøytekapasitet (50cc, 30cc, 20cc, 10cc, 5cc) Trykk tastene for å øke/redusere for å velge alfanumeriske tegn. Trykk på OK etter hvert valg Trykk på tastene for å øke/redusere for å velge alfanumeriske tegn. Trykk på OK etter hvert valg 2-sifret obligatorisk kode for å endre brukervalg Varselsignal og melding "apparatet drives med batteri" når pumpen slås på Nettstrømfrakoblingsalarm i alle situasjoner Maksimum batterilevetid: tillater økningen i batteriautonomien Navn på sprøyte eller avdeling kan velges Valg av et legemiddelbibliotek (blant maks. fire) [Par 18] Natt-innstilling Dempet skjermlys Dempet grønt lys [Par 19] Tillatte funksjoner [Par 20] Tillatte enheter [Par 21] Modusskjerm Manuell innstilling: Bytte fra en innstilling til en annen Knappelyd av Auto innstilling: Bytte fra en innstilling til en annen i henhold til programmerte tidsintervaller Manuell bolus Initialdose Programmert bolus Liste over tilgjengelige enheter (velg/velg bort) Forrige modus: Modusskjermen vises ikke (siste modusskjerm lagres) Spørsmålsmodus: Siste modusskjerm vises for validering eller endring [Par 22] Tillatte moduser Legemiddelnavn (eller) Vigilant Druglib [Par 23] Standardvekt [Par 25] Samme behandling Velg pasientens standardvekt (i kg) Ja: Denne skjermen vises for å restarte infusjonen med de siste parameterne før endring av sprøyte Nei: Infusjonsparametere må defineres på nytt etter endring av sprøyte Vedl. Vedlikehold Kode: (vær vennlig å kontakte vårt tekniske team) _nu_injectomat_mc_agilia_N 31

32 9. Brukertest Denne protokollen tillater en rask kontroll av pumpens funksjonalitet. Injectomat MC Agilia serienummer (ID/N): Navn: Avd: Dato: Tiltak JA _ NEI n Kontroller apparatets tilstand: Ingen merker etter støt/slag/trykk eller lyder (snu apparatet opp ned), alle merkelapper er tilstede og leselige, hovedledningen er uskadet. o Sett apparatets stikkontakt i veggen og trykk <ON> tasten: - kontroller at skjermen og de lysende indikatorene fungerer. - funksjonerer på nettspenning signalisert ved: p Åpne sprøyteklemmen. q Sett i en 50ml sprøyte - sprøyteklemme og stempel settes i infusjonsposisjon. Bekreft sprøyten og velg en infusjonshastighet på 0,1 ml/t. - infusjonsforløpet er signalisert ved <Man> eller <Moon>. r Åpne sprøyteklemmen: Sprøyteinstallasjonsalarmen er aktivert. eller s Lukk sprøyteklemmen. Løsne og beveg stempelet bakover. Frigjøring og stempelhode alarmer er aktivert (synlig på skjemaene). Sett stempelet tilbake til infusjon. t Noter stempelposisjon / sprøytevolum og start en 5 ml bolus: Kontroller at sprøytestempelet har flyttet seg 5 ml ± 0,5 ml. u Dra ut hovedledningen fra nettuttaket, nettstrømindikatorlyset slås AV. Batterisymbolet viser batteridrevet drift. Apparatet er i orden når alle kontrollene er OK. BOLUS Underskrift Test OK _nu_injectomat_mc_agilia_N

33 10.Utførelser Hastighetsområde Infusjonshastighet (ml/t) Bolushastighet (ml/t) Sprøyter (ml) 50/ ,1 til til ,1 til til 600 0,1 til til 600 0,1 til til 350 0,1 til til 250 Primingshastighet (ml/t) Infusjonshastighet Infusjonshastighetsøkning: 0,1 ml/t. Verdiene i tabellen korresponderer med konfigurasjonen til Injectomat MC Agilia og kan endres. Bolushastighet Bolushastighetsøkning: 50 ml/t. Doseområde Sprøyter (ml) Initialdose Programmert bolus 50/ Fra 0,1 til 9999 enheter (begrenset til 99 ml) Volumgrense Volumgrense (ml) Sprøyter (ml) 50/ Fra 0,1 til 999,9 0,1 ml økning. KVO (Keep Vein Open - hold venen åpen) hastighet: fra 0,1 ml/t til 5 ml/t, stopp eller valgt hastighet (kontinuerlig) avhengig av apparatets konfigurering. Merk: dersom KVO hastigheten overskrider den valgte infusjonshastigheten vil apparatet utføre infusjonen ut fra den valgte infusjonshastigheten. Volum/dose/Tid Kalkulering av infusjonshastighet ved programmering av volum/tid eller dose/tid: Vist infusjonshastighet = programmert volum eller dose som skal infuseres/programmert infusjonsvarighet. Infusjonshastigheten avrundes med ± 0,05 ml/t. Den faktiske infusjonshastigheten kalkuleres med ± 0,00001 ml/t. Volum eller dose som skal infuseres Infusjonens varighet Sprøyter (ml) 50/ Fra 0,1 til 99,9 (med 0,1 ml økning) Fra 0t00 til 96t00 (med 0t01 økning) 0,1 ml økning. KVO hastighet (Keep Vein Open - hold venen åpen): fra 0,1 ml/t til 5 ml/t, stopp eller valgt hastighet (kontinuerlig) avhengig av apparatets konfigurering. Merk: dersom KVO hastigheten overskrider den valgte infusjonshastigheten vil apparatet utføre infusjonen ut fra den valgte infusjonshastigheten _nu_injectomat_mc_agilia_N 33

34 Liste over sprøytetyper Injectomat MC Agilia tilbyr maksimalt 50 sprøyter av forskjellige typer, merker og størrelser. Merker og typer Sprøytekapasitet (ml) 50/ B-D PLASTIPAK B-D PERFUSION BRAUN OMNIFIX BRAUN PERFUSOR FRESENIUS P-SPRITZE MONOJECT TERUMO Listen som foreslås av pumpen, korresponderer med de sprøytetypene som kan velges. Denne listen kan endres i samsvar med markedets behov. For mer informasjon, kontakt vår serviceavdeling. Advarsel: Fresenius Kabi fraskriver seg ethvert ansvar for feil i infusjonen som oppstår som følge av endringer i spesifikasjonene fra sprøyteprodusentene. Legemiddelbibliotek Injectomat MC Agilia leveres med et initialt legemiddelbibliotek med 50 legemidler der parameterne er definert med programvaren for Vigilant Drug Lib. Opptil fire bibliotek (inkludert det initiale) kan lagres i apparatet. Legemiddelparameter Navn Kommentar Standardmodus Fortynning Infusjonshastighet Doseenhet Bolus Initialdose Beskrivelse Navn på legemiddel som brukes på avdelingen. Opptil 12 tegn. Forholdsregel relatert til legemiddelet. Foretrukket infusjonsmodus. Enhet, minimums-, maksimums- og standardverdier. Enhet, minimums-, maksimums- og standardverdier. Enhet for infusert dose. Tillatt eller ikke. Enhet, minimums-, maksimums-, standard- og varighetsverdier. Tillatt eller ikke. Enhet, minimums-, maksimums-, standard- og varighetsverdier _nu_injectomat_mc_agilia_N

35 Nøyaktighet Infusjonshastighetens nøyaktighet (*) ± 3 % Bolusnøyaktighet fra + 0,1 til + 3 % Apparatets nøyaktighet ± 1 % Sprøytens nøyaktighet ± 2 % (*) med valgfrie sprøyter, i henhold til NF EN/IEC standard. Programmerbar pause Programmerbar pause Fra 1 minutt til 24 t 1 minutts økning. Trykkforvaltning (se alternativet Bruker [Util 4]) Variabel modus Maksimalt trykk Grense Fra 500 til 900 mmhg Fra 100 til maksimum 3 nivå modus Høy Fra 250 til 900 mmhg 50 mmhg økning. Definerer det godkjente maksimale trykket i løpet av en infusjon : lagring av trykkgrense når apparatet slås AV. DPS (Dynamisk trykksystem) Middels Lav Grense Trykkøkning Fra 150 til 700 mmhg Fra 50 til 300 mmhg Lav, middels, høy, høye fastsatte nivåverdier Forutser okklusjon i løpet av en infusjon : lagring av grensen (høy/middel/ lav) når apparatet slås AV. Trykkreduksjon En trykkreduksjonsindikasjon kan være et tegn på utkobling. Fallterskel Fra 0 til 500 mmhg Økningsterskel Fra 100 til 200 mmhg Terskel 0: Deaktivering av trykkreduksjonsforvaltning. Nøyaktighet: nøyaktigheten på aktiviseringen av trykkterskelen er 75 mmhg or ± 15%. NB: 1 bar = 750 mmhg = 1000 hpa _nu_injectomat_mc_agilia_N 35

36 Reaksjonstid for okklusjonsalarm Sprøyter Hastighet Okklusjonsalarm terskel 300 mmhg 500 mmhg 900 mmhg 50 ml 1 ml/t h 29 5 ml/t ml/t ml 1 ml/t ml/t ml/t Apparatets nøyaktighet er knyttet til de sprøytene som blir brukt. Verdiene er representative for sprøyter brukt i tester og er gitt som indikatorer. Sprøyter i bruk: B-D Plastipak Luer Lok. B-D Plastipak og Luer Lok er registrerte varemerker av Becton Dickinson. Bolusvolum ved opphør av okklusjon Sprøyter Bolusvolum 500 mmhg 900 mmhg 50 ml 0,2 ml < 0,3 ml 20 ml 0,1 ml < 0,2 ml Verdiene er oppgitt for 20ml og 50 ml sprøyter Enheter og omregningsformler Enheter ng, µg, mg U, ku µmol, mmol, mol Omregningsformler mcal, cal, kcal /kg, /min, /t, /24t ml, Xml Merk: Disse enhetene er forhåndsvalgt i alternativet Avdeling [Par 20] (se Liste over tilgjengelige enheter 31). 1 µ enhet = 1000 n enhet 1 m enhet = 1000 µ enhet 1 k enhet = 1000 enhet 1 enhet/t = 24 enhet/24t 1 enhet/min = 60 enhet/t ml/t = enhet/kg/t (dosehastighet) x kg (vekt) enhet/ml (fortynning) ml/t = enhet/t (dosehastighet) enhet/ml (fortynning) ml = enhet/kg (dose) x kg (vekt) enhet/ml (fortynning) ml = enhet (dose) enhet/ml (fortynning) Hvis enheten for dosehastighet inkluderer vekt Hvis enheten for dosehastighet ikke inkluderer vekt Hvis enheten for dose inkluderer vekt Hvis enheten for dose ikke inkluderer vekt _nu_injectomat_mc_agilia_N

37 11.Tekniske spesifikasjoner Elektrisk strømforsyning Bruk strømkabelen som ble levert sammen med Injectomat MC Agilia. Nettstrøm Utgangsspenning : 100 V V ~ / Hz med funksjonell jording. Ekstern strømtilførsel Maksimalt forbruk: Maksimalt energi forbruk: Sikringer: 180 ma 15 VA T1AH 250 V inkludert i strømtilførsel. 9 Volts kontinuerlig / Strøm > 15 Watt. Via spesifikk Fresenius Vial tilbehør tilkoblet en 8-pinners forbindelse. Batteri Koble batteriet fra før apparatet åpnes. Unngå kortslutninger og overdrevne temperaturer. Parametrene er lagret i apparatets hurtigminne. Dersom batteriet er fullstendig utladet kan datoen gå tapt, men dette kan oppdateres ved å sette i stikkontakten til strømuttaket. Spesifikasjoner Batterilevetid Oppladning av batteriet 6 V 1,8 Ah - NiMH batteri. Minimum 10 t ved en hastighet på 5 ml/t. Minimum 5 t ved en hastighet på 120 ml/t. Pumpe AV: < 5 t. Pumpe PÅ: < 15 t. 8-pinners kontakt Kontakten på baksiden av apparatet gir mulighet for forskjellige funksjoner ved bruk av kommunikasjon, strømuttak og en kabelforbindelse for helsepersonell (nurse call cables). Pleiertilkalling Serielle kabler Ekstern strømtilførsel Strømuttak Relé-output kommando for pleiertilkalling. TTL-utgang. 9V / 15 W inntak. 9V / 100 ma strømtilførsel for "Nurse Call" eller "Serial Link" - tilbehør. Infrarød kommunikasjon Injectomat MC Agilia er utstyrt med en infrarød celle plassert på baksiden av apparatet. Dette gjør det mulig å utveksle informasjon med Agilia Link konsollen. Informasjonen kan på denne måten overføres via dediserte kommunikasjonskabler. Samsvar Sikkerheten til elektrisk medisinsk utstyr EMC (ElectroMagnetic Compatibility - elektromagnetisk kompatibilitet) I samsvar med 93/42/CE direktivet om medisinsk utstyr. I samsvar med EN/IEC og EN/IEC I samsvar med EN/IEC og EN/IEC IP22 Beskyttelse mot væske. Beskyttelse mot lekkasjestrøm: type CF. Beskyttelse mot elektrisk støt: klasse II. Funksjonell jording _nu_injectomat_mc_agilia_N 37

38 Dimensjoner - Vekt H / L / B Vekt Skjermstørrelse 135 x 345 x 160 mm ca 2,1 Kg 70 x 35 mm Trompetkurver Trompetkurver viser utviklingen av minimums- og maksimumsvariasjoner av kombinasjonen PUMPE/SETT mot infusjonshastigheten. Testprotokollen som brukes for å få disse resultatene, er beskrevet i EN For ytterligere informasjon, se denne publikasjonen. Disse grafiske kurvene er derfor representative for sprøyter som er brukt i kliniske utprøvinger, og fungerer bare som indikatorer på pumpens generelle ytelse. Trompetkurver Oppstart og momentant nominerte kurver % differanse fra nominert infusjonshastighet Infusjonshastighet 1 ml/t Maksimum autorisert % Minimum autorisert % Observasjonsvindu (minutter) Maks Min Infusjonshastighet (ml/t) Infusjonshastighet 1 ml/t Varighet (minutter) % differanse fra nominert infusjonshastighet Infusjonshastighet 5 ml/t Maksimum autorisert % Minimum autorisert % Observasjonsvindu (minutter) Maks Min Infusjonshastighet (ml/t) Infusjonshastighet 5 ml/t Varighet (minutter) % differanse fra nominert infusjonshastighet Infusjonshastighet 20 ml/t Maksimum autorisert % Minimum autorisert % Observasjonsvindu (minutter) Maks Min Infusjonshastighet (ml/t) Infusjonshastighet 20 ml/t Varighet (minutter) Benyttede sprøyter: B-D Plastipak 50 ml Luer Lok _nu_injectomat_mc_agilia_N

39 12.Retningslinjer og produsenterklæring om EM Elektromagnetisk emisjon - Tabell 201 Injectomat MC Agilia er beregnet for bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er spesifisert under. Brukeren av Injectomat MC Agilia må forsikre seg om at den brukes i slike omgivelser. Emisjonstest Apparatets standard Elektromagnetiske omgivelser - retningslinjer RF emisjon CISPR 11 RF emisjon CISPR 11 Harmonisk emisjon IEC Spenningsfluktuasjon Flimmer-emisjon IEC Gruppe 1 Klasse B Klasse A Gjelder ikke Injectomat MC Agilia bruker RF-energi bare til interne funksjoner. Derfor er RF-emisjonen svært lav, og det er ikke sannsynlig at den interfererer med annet elektronisk utstyr i nærheten. Injectomat MC Agilia er egnet i alle omgivelser, inkludert hjem og sykehus og husstander som er koblet til det offentlige lavspenningsnettet som forsyner bygninger brukt til husformål med strøm. Injectomat MC Agilia er standard i samsvar med "Harmonisk emisjon" fordi den inngående effekten er lavere enn minimumseffekten som er spesifisert i IEC standarden. "Spenningsfluktuasjoner/flimmer-emisjon" kommer ikke til anvendelse fordi Injectomat MC Agilia ikke kan danne tilstrekkelige spenningsfluktuasjoner eller flimmer i henhold til IEC standarden. Elektromagnetisk emisjon - Tabell 202 Injectomat MC Agilia er beregnet for bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er spesifisert under. Brukeren av Injectomat MC Agilia må forsikre seg om at den brukes i slike omgivelser. Immunitetstest Elektrostatisk utladning (ESD) IEC Elektrisk rask transient IEC Spenningsbølge IEC Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner strømforsyningen IEC Frekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC IEC IEC Testnivå ± 8 kv kontakt ± 15 kv luft ± 2 kv for kraftforsyningslinjer ± 1 kv for inn-/ut-linjer ± 1 kv differensialmodus ± 2 kv felles modus < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) for 0,5 sykler 40 % Ut (60 % fall i Ut) for 5 sykler 70 % Ut (30 % fall i Ut) for 25 sykler < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) for 5 s Apparatets samsvarsnivå ± 8 kv kontakt ± 15 kv luft ± 2 kv for kraftforsyningslinjer ± 1 kv for inn-/ut-linjer ± 1 kv differensialmodus ± 2 kv felles modus < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) for 0,5 sykler 40 % Ut (60 % fall i Ut) for 5 sykler 70 % Ut (30 % fall i Ut) for 25 sykler < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) for 5 s Elektromagnetiske omgivelser - retningslinjer Gulvbekledning av tre, fliser og betong med et relativt fuktighetsnivå på minst 30 % gjør det mulig å garantere nivået for nødvendig overensstemmelse. Dersom det ikke er mulig å garantere slike omgivelser, må ekstra forholdsregler tas i bruk, så som: bruk av antistatiske materialer, forberedende brukerutslipp og bruk av antistatiske klær. Nettstrømkvaliteten skal tilsvare kvaliteten i et typisk privat hjem, næringsbygg eller sykehusbygg. Nettstrømkvaliteten skal tilsvare kvaliteten i et typisk privat hjem, næringsbygg eller sykehusbygg. Nettstrømkvaliteten skal tilsvare kvaliteten i et typisk privat hjem, næringsbygg eller sykehusbygg. Ved korte eller lenger strømavbrudd (< enn batteriets levetid) vil batteriet gi strøm til apparatet. Merk: Ut er spenningen før anvendelse av testnivået. 400 A / m 400 A / m Ved behov bør magnetfeltet måles ved det antatte bruksstedet for å garantere at nivået er lavere enn standarden tilsier. Hvis magnetfeltverdien på bruksstedet for Injectomat MC Agilia overstiger samsvarsnivået over, må Injectomat MC Agilia kontrolleres for å garantere sikker funksjon. Hvis man oppdager unormal funksjon, kan det være nødvendig å foreta ytterligere tiltak, for eksempel flytting av Injectomat MC Agilia eller installering av magnetisk avskjerming _nu_injectomat_mc_agilia_N 39

40 Elektromagnetisk emisjon - Tabell 204 Injectomat MC Agilia er beregnet for bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er spesifisert under. Brukeren av Injectomat MC Agilia må forsikre seg om at den brukes i slike omgivelser. Immunitetstest Conducted RF IEC Radiated RF IEC IEC IEC Testnivå 3 Vrms 150 khz til 80 MHz 10 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Apparatets samsvarsnivå Elektromagnetiske omgivelser - retningslinjer 10 Vrms Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen del av noen deler av Injectomat MC Agilia, inkludert kablene, enn den anbefalte avstanden som beregnes ut ifra senderens frekvens. 10 V/m Anbefalt avstand: D = 1,2 P, ved frekvenser mellom 150 KHz og 80 MHz D = 1,2 P, ved frekvenser mellom 80 MHz og 800 MHz D = 2,3 P, ved frekvenser mellom 800 MHz og 2,5 GHz P er maksimal utgående effekt til senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen og A er den anbefalte avstanden i meter (m). Feltstyrke fra faste RF-sendere, som fastslått i en elektromagnetisk undersøkelse av lokalisasjonen (a), må være under kravet. Interferens kan opptre i nærheten av utstyr som er merket med dette symbolet: MERK: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. * Feltstyrken fra faste sendere, som basestasjoner for radio, mobiltelefoner, trådløse telefoner og mobile radioer, amatørradioer, AM- og FM- og TV-sendinger kan ikke forutsies teoretisk med nøyaktighet. Det bør vurderes å foreta en elektromagnetisk undersøkelse for å få tilgang til det elektromagnetiske miljøet som skyldes faste RF-sendere. Hvis feltstyrken på bruksstedet for Injectomat MC Agilia overstiger samsvarsnivået over, må Injectomat MC Agilia kontrolleres for å garantere sikker funksjon. Hvis man oppdager unormal funksjon, kan det være nødvendig å foreta ytterligere tiltak, for eksempel flytting av Injectomat MC Agilia eller installering av magnetisk avskjerming _nu_injectomat_mc_agilia_N

41 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RFkommunikasjonsutstyr og Injectomat MC Agilia - Tabell 206 Injectomat MC Agilia er beregnet på bruk i elektromagnetiske omgivelser hvor RF-forstyrrelsene er kontrollerte. Brukeren av Injectomat MC Agilia kan bidra til å unngå elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand mellom det bærbare og mobile kommunikasjonsutstyret (sendere) og Injectomat MC Agilia, som anbefalt under i henhold til maks utgangseffekt i kommunikasjonsutstyret. Oppgitt maks. utgangseffekt på sender (W) 150 khz til 80 MHz d = 1,2 P Avstand i henhold til senderens frekvens i meter (m) 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Sendere som har en oppgitt utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan den anbefalte avstanden d i meter (m) beregnes ut ifra frekvensen på senderen, hvor P er maksimal utgangseffekt til senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen. MERK: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker _nu_injectomat_mc_agilia_N 41

42 13.Rengjørings- og bruksvilkår Rengjøring og desinfisering Injectomat MC Agilia er en del av pasientens umiddelbare omgivelser. Den bør derfor rengjøres og desinfiseres daglig, for å beskytte pasienten og personalet. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten før rengjøringen tar til. Pumpen må IKKE AUTOKLAVERES eller SENKES i VÆSKE. Væske må ikke trenge inn i apparatet. Dersom pumpen er plassert i en avdeling med stor smittefare, bør man la den bli værende i rommet under luftdesinfisering, etter å ha desinfisert den med en fuktig klut. Bruk en klut med DESINFISERENDE RENGJØRINGSMIDDEL oppløst i vann for å drepe mikroorganismer. Unngå slipende skrubbing som kan lage riper. Ikke skyll eller tørk overflater. BRUK IKKE: TRIKLORETYLEN -DIKLORETYLEN - AMMONIAKK - AMMONIUMKLORID - KLORIN og AROMATISK HYDROKARBON - ETYLENDIKLORID-METYLENKLORID - CETON. Disse aggressive stoffene kan ødelegge plastdeler og forårsake funksjonsfeil. Vær også forsiktig med ALKOHOLBASERTE SPRAYMIDLER (20 % - 40 % alkohol). De gjør plastdelene matte og skaper små sprekker i plasten, og gir dessuten ikke den nødvendige rengjøringen forut for desinfeksjonen. Man kan bruke desinfiseringsmidler i form av spray, i henhold til produsentens bruksanvisning, på en avstand på 30 cm fra apparatet. Unngå væskeansamling på pumpen. Vær vennlig å kontakte fagpersonell for rengjøring og desinfeksjon på sykehuset for nærmere detaljer. Bruksvilkår Pumpen bør oppbevares tørt og kjølig. Ved lenger tids lagring bør batteriet frakobles via batteriluken på undersiden av apparatet. Dette skal gjøres av en kvalifisert tekniker. Lagringsforhold og transport Driftsforhold Temperatur : -10 C til +60 C. Trykk : 500 hpa til 1060 hpa. Luftfuktighet : 10% til 90%, ingen kondens. Temperatur : 5 C til 40 C. Drift ved hjelp av det interne batteriet Pumpen er utstyrt med et NiMH batteri. Når pumpen kobles fra strømnettet, vil den automatisk gå over på batteridrift. Når pumpen tas i bruk for første gang, skal batteriet lades ca 5 timer, ved at pumpen kobles til strømnettet, UTEN at pumpen settes på/er i bruk. Trykk Batteriets maksimum levetid oppnås først etter flere lade/utlade-sykluser. Om pumpen brukes bare tilkoblet strøm, kan batterilevetiden avta. For å unngå : 700 hpa til 1060 hpa. Luftfuktighet : 20% til 90%, ingen kondens. dette, er det anbefalt å bruke pumpene på batteri, ca hver 4.uke, til PRE-ALARM FOR BATTERIET signaliseres _nu_injectomat_mc_agilia_N

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Volumat Agilia Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Anvendelsesområde... 5 Nødvendige forholdsregler... 5 2.

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK BRUKSANVISNING 1 Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING TA03-003 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon er det den engelske versjonen som gjelder.

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

Digital Color Printer

Digital Color Printer 2-059-516-32 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D55 2004 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 POSITIV LUFTVEISTRYKKENHET Brukerveiledning 2008 ResMed Ltd. 268224-Nor/1 08 09 Innhold Innledning................................................

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bruksanvisning 30MI Vaskulært behandlingssystem (Komprimerbart bentrekk) INNHOLD FORMÅL MED DENNE ENHETEN... 3 KONTRAINDIKASJONER... 3 ADVARSLER... 3 FORSIKTIGHETSREGLER...

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Brukerhåndbok. FLOW-i 2.2 Anestesiapparat

Brukerhåndbok. FLOW-i 2.2 Anestesiapparat x Brukerhåndbok FLOW-i 2.2 Anestesiapparat Innhold INNHOLD 1 Innledning 2 Viktig 3 Systemoversikt 4 Oppstart og kontrollprosedyre 5 Systemfunksjonalitet 6 AFGO - ekstra friskgassuttak, valgfritt (Additional

Detaljer

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0 Bruker Manual Norsk V1.0 Vitacon AS Side 1 VitaScan Portable Vitacon AS Side 2 Informasjonen i denne brukermanualen eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder. Den kan endres helt eller

Detaljer

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer