NYTILSATTE OG VIKARER GALLEBERG SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTILSATTE OG VIKARER GALLEBERG SKOLE"

Transkript

1 NYTILSATTE OG VIKARER GALLEBERG SKOLE Lærer Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted, slik at det er lett tilgjengelig både for deg som "gammel" arbeidstaker og nytilsatt. Galleberg skole 23.oktober 2013

2 SKOLE Våre verdiord: Pedagogisk grunnholdning: - alle mennesker er likeverdige og forskjellige - alle har positive grunnelementer som kan styrkes til det beste for den enkelte og fellesskapet - bevisst ledelse av elevenes arbeidsfellesskap gir et godt læringsmiljø SFO Vår visjon: SFO i Sande skal være kjennetegnet av livsutfoldelse, kreativitet, fellesskap og mangfold. SANDE KOMMUNE: Vår visjon: Sande- sammen skaper vi trygghet og trivsel Som skole er vi direkte underlagt rådmannen det samme gjelder for alle andre kommunale virksomheter. Forøvrig er de aller fleste oppgaver innen økonomi, personalarbeid og pedagogikk delegert ut til den enkelte virksomhetsleder, dvs. rektor på skolene. Det finnes en rekke sentrale og kommunale bestemmelser og avtaler som det eventuelt bare er gitt en kort henvisning til i dette heftet. Det er ikke usannsynlig at noe er glemt - eller kanskje det er så omfattende at vi ikke har funnet plass til det her. Dersom du har noen spørsmål, kan de rettes til rektor, inspektør eller til kollegene som også gjerne gir informasjon og opplysninger om skolen. Vedlagt finner du også virksomhetsplanen til Galleberg skole. Denne sier litt om skolen og aktivitetene her. Mer utfyllende opplysninger om Sande kommune finner du på nettsidene til Sande kommune. SPØR hvis det er noe du lurer på - selv om du synes at problemstillingen er litt rar! Alle som jobber på Galleberg er veldig behjelpelige! Terje Larsen rektor

3 ALARM Galleberg skole har alarmanlegg tilknyttet et vaktselskap (Vakt Service AS ). Alarmen er tidsinnstilt. Dersom du skulle ha behov for å komme inn på skolen når alarmen er på, må du slå inn en kode for å komme inn. Alarmen er på alle hverdager fra kl til kl og alle helger og ferier. ANSETTELSE Du er ansatt i Sande kommune med tjenestested Galleberg skole. Du er ikke garantert å være ved denne skolen i hele tjenestetiden i Sande. Ved endret behov kan vi alle flyttes på. Av tilsettingsbrevet ditt går det fram hvor stor stilling du har (i prosent av hel stilling) og om det er en fast eller tidsbegrenset tilsetting (vikar, midlertidig tilsetting). ARBEIDSTID Undervisningen ved Galleberg skole skjer til vanlig fra kl 0830 til kl Lærerne har bunden tid utover undervisningen. Bunden tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Teammøte/ fagmøte 1. time: time: time: time: Felles møtetid Morgenmøte Lærerne er pliktige til å føre tilsyn med elevene (inspeksjon). Den enkelte lærer holder seg orientert om de informasjoner og opplysninger som gis i møter og som angår deg som lærer - enten dette er fellesmøter eller andre mindre møter. BARNS OG BARNEPASSERS SYKDOM Foreldre med omsorg for barn under 12 år har rett til permisjon med lønn inntil 10 dager pr. kalenderår når barnet eller den som passer barnet er syk. Er du alene om omsorgen for barnet, har du rett til inntil 20 dagers permisjon med lønn. Egenmeldingsblankett via det elektroniske HRsystemet må fylles ut. BIBLIOTEKET Skolen har et eget bibliotek på Sletta. En lærer er nedsatt 1 time i uke for å drifte biblioteket og komme med tips til lærerne BORGEN Borgen kan brukes til å vise video (både dvd og BluRay) Der ligger også nødvendige fjernkontroller. BUSS Mange av elevene bruker buss til og fra skolen. Bussene går ca og begge veier EGENMELDING/SYKEMELDING Egenmelding kan nyttes for inntil 24 dager i løpet av de siste 12 måneder. Dette betyr også at egenmelding kan nyttes for 8 enkeltdager eller for inntil 8 kalenderdager sammenhengende pr. gang i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er de første 16 dagene av et sykefravær. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager medregnes tidligere egenmeldingsdager. Glemmer du å levere egenmelding, risikerer du lønnstrekk. Egenmeldingsskjema gjøres elektronisk som ved fravær for barn.

4 FAGFORENINGER Ved Galleberg skole er Utdanningsforbundet representert blant lærerne. Den tillitsvalgte og rektor har jevnlige drøftingsmøter. Blant assistentene er det fagforbundet og DELTA som er representert FACEBOOK Skolen har egen Facebook side hvor vi legger ut små hverdagshendelser. Rektor styrer siden sammen med 5 andre lærere og SFO-leder. FAGGRUPPER Alle lærerne er delt inn i faggrupper på tvers av trinn i de tre basisfagene. De har møte annenhver mandag. FRAVÆR - ANSATTE Alt fravær (sykdom, sykt barn osv.) må meldes til skolen (inspektør) pr. telefon, helst ikke tekstmelding eller e-post. (telefon , eller på mobil ) Annet fravær meldes så tidlig som mulig. Se også Permisjoner. FRAVÆR - ELEVER Den enkelte lærer registrer eventuelt fravær hos elevene via fraværsmodulen i Fronter. FESTKOMITE Skolen har sin egen festkomite som gjerne påtar seg ansvar for ulike slags trivselstiltak for de ansatte. Følg med! HELSESØSTER Skolen har egen helsesøster som er på skolen tirsdager og annenhver fredag i skolens kjernetid. Kontor ut i gangen for kontorfløyen. HJEMMESIDEN Hjemmesiden til Galleberg skole ligger på kommunens side på nettet. Her ligger mye statisk informasjon og noe dynamisk som for eksempel ansatte med kontaktinfo og bilde, og hvordan skoledagen er organisert. INNKJØP Dersom du ønsker å kjøpe et eller annet (bøker, utstyr, materiell osv.), tar du dette opp med rektor. Alle andre innkjøp enn varer til mat & helse skal godkjennes av rektor. Sande kommune har inngått innkjøpsavtaler med en rekke leverandører. Vi er forpliktet til å gjøre våre innkjøp hos disse leverandørene. Men: Vi står fritt i forhold til hvor vi vil handle varegrupper der det ikke er en innkjøpsavtale. INSPEKSJON Alle lærere tar sin del av nødvendig inspeksjon/tilsyn med elevene. Undervisningsinspektør Mona setter opp plan. INFORMASJON Informasjon fra ledelsen og team legges ut på Fronter og i de fleste tilfeller på e- post. Rektor forventer at de ansatte leser e-post minst to ganger daglig. INFOSKJERMER I tillegg til Fronter og E-post blir det også lagt ut info på de tre skjermene vi har på skolen. En ved hovedinngangen, en hos lærerne og en på SFO

5 KAFFEKASSE Alle ansatte betaler inn et fast beløp til "Kaffekassa". Kassa dekker innkjøp av kaffe/te til det daglige bruk og en del andre ting. Koking av kaffe og te blir gjort av de som har avtale om å gjøre det. KONTORARBEIDSPLASS På arbeidsrommene har lærerne sin egen kontorarbeidsplass med låsbare skuffer. Lærer som sist forlater arbeidsrommet etter skoletid, må påse at det er lukket og låst. KONTORET Kontoret er til vanlig betjent i tidsrommet i elevenes skoleår og en uke før og en uke etter dette. KOPIERING Skolen har kopimaskin i området ved kontorene. Elevene skal i utgangspunktet ikke gå her uten at det er lærer til stede. Husk at kopiering koster! KURS Ulike slags tilbud om kurs/etterutdanning dukker opp. Dersom du finner interessante og relevante kurs tar du dette opp med rektor eller undervisningsinspektør. Det forventes at kursdeltakere gir tilbakemelding i plenum til det øvrige personalet om kurset. LØNN Lønn utbetales den 12. i hver måned. Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med lønna, kan dette tas opp med rektor. Eventuelle feil må tas opp direkte med økonomitjenesten i Sande kommune ved Aina Finsand LÅSING (OG SLUKKING AV LYS) Vanlige klasseromsdører står åpne så lenge klasserommet er i bruk vedkommende dag. Lærer som sist bruker et klasserom, skal påse at det er låst og vinduer lukket når han/hun forlater rommet. Dører til spesialrom skal alltid låses etter at rommet har vært i bruk. Vinduer lukkes etter siste time det brukes. Dørene til arbeidsrommet skal alltid være låst etter endt arbeidsdag. Pass også på at utgangsdørene blir låst hvis du forlater skolen forholdsvis sent en dag. Fronter Fronter er en læringsplattform og et verktøy som benyttes av lærere, foreldre og elever. Her ligger informasjon, ukeplaner, referater, utviklingstid osv. Her forventer rektor at du er innom hver dag. MOBBING Vi har en egen tiltaksplan mot mobbing. Denne planen sier hvordan vi i hovedtrekk arbeider for at mobbing ikke skal skje - og hvordan skolen arbeider når konkrete mobbetilfeller oppstår.

6 NØKLER Alle får utlevert de nøklene de har behov for til daglig. Må kvitteres ut. Skulle du glemme nøklene hjemme eller trenge helt spesielle nøkler i en gitt sammenheng, må du gå til sekretær Anne for å låne disse. Merk ellers at vi skal være svært forsiktige med å la elever få låne skolenøklene. Du har ansvar for hva dine nøkler brukes til. OPPVASKLISTE Vi bytter på å rydde kjøkken og sette på oppvaskmaskin. Det henger liste på kjøkkenet ORDENSREGLEMENT Det er viktig at lærerne følger opp dette regelverket. Ligger vedlagt. PERMISJONER Søknad om permisjon skal leveres rektor og undervisningsinspektør. Det er viktig at inspektør som har ansvar for vikartjenesten, også får informasjon om et eventuelt fravær. Ledelsen forsøker å legge forholdene til rette slik at permisjonssøknader kan bli innvilget. Det går også an å "bytte" timer. Også da er det viktig at ledelsen får vite om dette, slik at vi til enhver tid vet hvem som er til stede. Ved såkalte velferdspermisjoner tas dette opp med rektor. PERSONALROM Personalrommet ligger innerst i kontorfløyen. Mange møtes der før første time. Da er det til vanlig kaffe og te der. Matpakken inntas også på personalrommet i storefri. Kopper etc. som personalet har brukt må vi vaske selv etter en oppsatt plan (se oppvaskliste). Koking av kaffe og te er vårt felles ansvar. PLANLEGGINGSDAGER 6 hele dager a 7 1/2 t netto pr. skoleår skal brukes til planlegging. 5 dager tas gjerne i forbindelse med skolestart. PP-TJENESTEN Ledelsen, og spesielt undervisningsinspektør har faste møter med kommunens PP-tjenesten. Der har vi faste rådgivere. Ved behov innkalles lærere til møtene. PC Alle lærere har hver sin bærbar PC. Du kan skrive direkte ut til kopimaskinen. Elevenes pc'er er låst inn i dataskapet ved kjøkkenet på Sletta. POSTHYLLE Alle lærerne har egen posthylle på arbeidsrommet. MØTEROMMET I enden av kontorene ligger det et møterom som kan bestilles under "reservere" på Fronter REKTOR Rektor (Terje) har sitt kontor i kontorfløyen ( ). SEKRETÆR Vi har en sekretær (Anne-May) som finnes i kontorfløyen ( sentralbord). Hun utfører ikke vanlig skrivearbeid for lærerne, men yter meget god service ellers. SKOLERUTE Hvert år lager kommunen en skolerute som viser elevenes skoleår. I tillegg kommer planleggingsdagene som skal ligge utenom elevenes skoleår.

7 SYKDOM/SYKEMELDING Se under Egenmelding. SFO SFO er oppe fra kl hver dag unntatt 4 uker på sommeren, påsken, jul og enkelte planleggingsdager. Marit Hole er SFO-leder med telefon SU/SMU Skolen har et eget samarbeidsutvalg hvor det sitter 2 elever, 2 foreldre, rektor, en lærer og en andre ansatte. De ansatte blir valgt inn. Vi har møter ca. hver tredje måned. TAUSHETSPLIKT Lærerne er underlagt taushetsplikt i henhold til lov og må undertegne en taushetserklæring. Det vil si at vi ikke kan omtale personer/elever vi har opplysninger om til utenforstående. I spesielle tilfeller, som ved mistanke om seksuelle overgrep, er vi likevel pliktige til å gi informasjon videre. Er du i tvil - kontakt rektor eller undervisningsinspektør. TEAM Skolen er organisert i team i utgangspunktet 1-4.klasse og 5-7.klasse. Men i praksis deles ofte småtrinnet i to. Alle lærerne hører hjemme på ett team selv om de underviser på flere. Teamene har faste møter (se Arbeidstid) TELEFON For lærerne er det telefon på hvert av arbeidsrommene. Lærerrom 1: Lærerrom 2: Lærerrom 3: Har du med egen mobiltelefon, skal denne slås av i timene. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres unntak for dette - etter avtale med rektor. TERMINLISTE Se vedlegg UKEPLANER/ARBEIDSPLANER Alle klasser (elever) får en plan for arbeidet hver uke. Vi bruker faste maler for disse ukeplanene som finnes på Fronter for hver klasse. Lærerne på de respektive team blir enige om frister for føring og utdeling av ukeplanen. UNDERVISNINGSINPEKTØR Mona har sitt kontor i kontorfløyen. Når du skal være borte fra skolen er Mona ansvarlig for vikarene. Se egne stillingsinstrukser på fordelingen av ansvarsområder. VAKTMESTERTJENESTE Vi har fast vaktmester fra Sande kommune. Dersom noe trenger å repareres, lyspærer skiftes osv, må du melde fra om dette til rektor/inspektør/sekretær slik at vaktmestertjenesten kan bli bestilt. Det er bare rektor/inspektør/sekretær som kan bestille vaktmestertjeneste. En del av denne tjenesten ligger i skolens husleie - mens andre tjenester må vi betale for separat av eget budsjett. VERDIPLAKAT Sande kommune har sin egen verdiplakat som alle ansatte i Sande kommune følger.

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen

Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen Torgeir Midtgarden Holt ungdomsskole Kongsvinger 2004: Du er valgt inn i elevrådet på ungdomsskolen DU HAR DU SKAL OG - fått tillit - fått makt - fått ansvar - fått muligheter - lede klasseråd etter en

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer