Omsorgsteknologi og etiske utfordringer Etikkledernettverk den 27. og 28. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsorgsteknologi og etiske utfordringer Etikkledernettverk den 27. og 28. mars 2012"

Transkript

1 Omsorgsteknologi og etiske utfordringer Etikkledernettverk den 27. og 28. mars 2012 Rune Fensli Førsteamanuensis Universitetet i Agder Fakultet for Teknologi og realfag

2 Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helseog idrettsvitenskap Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Et av toppsatsingsområdene for Universitetet i Agder

3 Hva er ehelse og omsorgsteknologi ehelse defineres av EUs ministerråd (2003) som bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å møte behovene i befolkningen, hos pasienter, helsepersonell, helseadministratorer og politikere. Omsorgsteknologi er IT-løsninger som understøtter medisinsk behandling og pleie, der pasienter/pårørende og helsepersonell har behov for å dele informasjon på en sikker måte I fremtiden vil pasientene i større grad ha kommunikasjon med helse- og sosialtjenestene gjennom web-baserte løsninger Velferdsteknologi er mer rettet mot opprettholdelse av fri og uavhengig livsstil for den aldrende befolkning

4 Noen trender Fokus på eldrebølgen og den «nye» generasjonen eldre 68 ere vil antagelig være avanserte teknologibrukere Eldre vil bo hjemme i eget hjem lengst mulig Bruk av teknologi for support og helsehjelp vil øke Tele-home-care medfører nye muligheter innen pasientbehandling og oppfølging Integrasjon av ulike teknologi-typer blir nødvendig, bla trygghetsalarmer Pasientenes medbestemmelse og egeninnsats øker Forutsetter pasientens tilgang til egen helseinformasjon Måling av medisinske data blir viktig personlig helsedagbok/egenjournal Frivillige tjenester blir viktig supplement til formelle nettverket

5 Utfordringer for helse- og omsorgstjenestene: Eldrebølgen Mangel på arbeidskraft Økte kostnader Kan løses ved bruk av ny teknologi og nye måter å samarbeide på

6 Hva preger morgendagens helsetjenester? Stor grad av sentralisert spesialisering av avanserte tilbud Sterk desentralisering av enklere behandlingsformer Etablering av distrikts medisinske sentra Etterbehandling og oppfølging og oppfølging lokalt Hjemmebehandling supplerer sykehusinnleggelser Behov for nytenkning og innovasjon for pleie og omsorg

7 Samhandlingsreformen Peker på nødvendigheten av å kartlegge pasientforløp Pasienten må i større grad ta ansvar for egen helse og helseutvikling Bedre pasientbehandling gjennom tilgang til informasjon IKT er et sentralt virkemiddel Må utvikle lærings- og mestringssentre (LMS) i kommunene Må opprette koordinerende støttefunksjoner Men: Lite strategier og planer for iverksetting av tiltak Og: Mange kommuner oppretter interkommunale ambulante team St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. Helse- og omsorgsdepartementet.

8 Innovasjon i omsorg, NOU 2011:11 Hagen-utvalget, juni 2011: Fokuserer på fremtidens teknologi og mulig anvendelse 1. «Næromsorg» Den andre samhandlingsreformen 2. «Teknoplan 2015» teknologistøtte til omsorg 3. «Nye rom»- Framtidas boligløsninger og nærmiljø 4. Et nasjonalt program for kommunal innovasjon i omsorg 5. Omsorgsfeltet som næring

9 Flere personer med demens Betydelig økning i antall eldre som utvikler kognitiv svikt og demens Disse skal bo i eget hjem så lenge som mulig, også ved funksjonssvikt Aktuelle teknologiske løsninger: Huske-tavle, kalenderfunksjon Videobasert sosial kontakt og oppfølging kan forhindre marginalisering og isolasjon Smarthus installasjon for å skape trygghet nær familie kan lettere følge opp Sosiale medier for koordinering av formelle og uformelle nettverk Overvåkning/sporing for frihet til å bevege seg/går tur under trygge forhold Fallforebyggende tiltak

10 Patient empowerment Med-deltakelse i avgjørelser Forutsetter kunnskaper om egen helse og sykdom Pasienten benytter Internett for å finne informasjon Vil i fremtiden aktivt måle fysiologiske parametere Blodsukker, INR, blodtrykk etc Prestasjoner, forbedringer ved rehabilitering/opptrening Føre en «helse-dagbok» Elektronisk samhandling med helsetjenestene for råd/oppfølging

11 helsenorge.no den offentlige helseportalen Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen åpnet onsdag 15. juni den nye nettportalen for helseopplysninger: Helsenorge.no er en veiviser til den helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forbygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient. meldinger/2011/lanserer-ny-helseportal.html?id=647502

12 Etiske aspekt i helsetjenestene Teknologi Frembringer Synliggjør Skjuler Forandrer Fremmer Utfordrer verdier i helsevesenet og samfunnet Hofmann, B. (2006). Vi vil jo ha ultralyd! Om teknologiens verdier. I: Å Slettebø & P. Nortvedt (red.), Etikk for helsefagene (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk.

13 Etiske utfordringer Brukermedvirkning, medbestemmelse - personvern Teknologibruk ~ omsorg Følelsen av overvåkning og bli kontrollert «bli våket over» Sporing av demente ~ låste dører Mestring av ny teknologi ~ fremmedgjøring Elektronisk overvåkning: Forebygger og gir frihet Medfører positiv menneskelig kontakt ved detekterte alarmer Når er det riktig å iverksette et tiltak (tidlig nok)?

14 «Bo trygt og godt hjemme» * Teknologi som bidrar til: selvhjulpenhet og selvstendighet øket sikkerhet og trygghet å gjøre hverdagen enklere å opprettholde sosiale kontakter og relasjoner å opprettholde fysisk aktivitet koordinert innsats mellom det uformelle og formelle hjelpeapparatet utsette og forebygge behov for hjelp fra de offentlige tjenester hjemme-hospitalisering og rehabilitering å frigjøre helsepersonell til faglig arbeid Behov for å: utvikle innovative og framtidsrettede løsninger gjennomføre organisatoriske endringer innen pleie og omsorg ved å ta i bruk teknologi *) Prosjektforslag fra OSS Overordnet samarbeidsorgan Sørlandet sykehus og Agder-kommunene

15 Pasienthjem/Smarthus anno 2020 Scenario: Aleneboende mann (Harald), 75 år Demo-rom for fremtidens omsorgsteknologi Flere aktiviteter sammen med industrielle partnere Trådløs overvåkning/monitorering av medisinske data Sensorer i rom og installasjoner Falldetektor Integrasjon av teknologiløsninger Tilgangsstyring og kontroll Deteksjon av endringer i bevegelsesmønstre mv Bruk av videobasert samhandling

16 Teknologi som bidrar til øket sikkerhet og trygghet Alarmer (varme/brann, komfyrvakt, vann, besøk av uvedkommende) Varsling ved unormale hendelser (fall, døgnrytme, aktiviteter etc) Tilkalling av hjelp (behov for assistanse eller pleie/omsorg) Sporing av person utenfor hjemmet (demente som ikke finner veien hjem) Sammensetning av aktuelle løsninger som tilpasses den enkelte Fremtidens «trygghetsalarm» forutsetter nye løsninger Ikke analoge telefoner modem som gir alarm ved av-på funksjoner Bør være IP-baserte og bruke Internett-teknologi Må ha høy pålitelighet og sikkerhet Må ha trygghet for nødvendige aksjoner (redundans i løsningene) Må ha automatiske loggings-funksjoner Bør se sammenheng med en fremtidig funksjon for trygghetsalarmsentraler (eks NHS24)

17 Teknologi som bidrar til å gjøre hverdagen enklere Mobilitet i hjemmet, kunne bevege seg på egenhånd Mestre hygieniske aspekter (toalettbesøk, vask/dusj, etc) Varsling ved inkontinens for skifte ved behov (dag og natt) Kjøkken og matlaging/tilberedning Fjernstyring av lys, varme, vinduer, dører etc Teknologi som kan anskaffes av den enkelte ut i fra private initiativ Nye innovative løsninger vil komme

18 Teknologi som bidrar til å opprettholde sosiale kontakter og relasjoner Eksempel: «Helsevindu» med bruk av sosiale medier og videokonferanse Virtuelle hjemmebesøk Teknologi med utgangspunkt i kjente løsninger (internett) Må kunne tilpasses den enkeltes mestringsgrad (kognitiv svikt) Bidrar til koordinert hjelp og støtte for aleneboende Integrerer uformelle hjelpeapparatet og frivillige tjenester Integrere brukerstyrt personlig assistanse FoU-prosjekt 2011 sammen med COGNITA AS, finansiert av det Regionale Forskningsfond Hovedstaden

19 Smarthus teknologi Det er stort fokus på smarthus i nye omsorgsboliger Styring av omgivelser for funksjonshemmede Hjelpetiltak for personer med syn-hørsel hemming Hjelpetiltak for personer med kognitiv svikt Sikkerhetsmessige tiltak (brann, komfyrvakt etc) Avansert trygghetsalarm Hjemmeboende eldre må benytte trådløse systemer Fallforebyggende tiltak Falldeteksjon Overvåkning og sporing Sosial kontakt

20 Virtuelle hjemmebesøk Det kan være krevende å følge opp pasienten over distanse «Varme hender» må understøttes av fornuftig teknologi

21 Unødige tilsynsbesøk om natten? Hjemmebaserte tjenester har i dag faste tilsynsbesøk Mange pasienter lider av inkontinens Tilsynsbesøk om natten er primært for å skifte på senga Ofte vekkes pasienten uten at det er noe behov for dette Kan pasienten «overvåkes» for å gi alarm til hjemmetjenestene dersom det er behov for hjelp? Hvordan blir den etiske vurderingen av dette: Er det til brukerens beste å bli overvåket Er det tjenestene som skal spare penger ved å unngå unødvendige besøk?

22 Sporing av demente Aftenposten Aftenposten

23 Personlig robot Selen Snorre (Paro) har blitt utviklet spesielt for personer med kognitiv svikt /demens Den kan virke beroligende og avstressende, samtidig som den gir en effekt av å være et levende dyr som trenger oppmerksomhet og omsorg Bruken av denne type roboter reiser viktige etiske diskusjoner

24 Teknologi erstatter ikke behandling, pleie og omsorg av pasienter Teknologi kan være et effektivt verktøy for helsetjenestene Teknologi kan også være vanskelig å bruke Det er farlig å utvikle helseteknologi-løsninger kun basert på teknikkens premisser og muligheter Brukerne må være delaktige i utviklingen Brukerne må se klare fordeler i teknologi bruken Ny teknologi er med på å endre vår hverdag e-helse teknologi må vi i fremtiden kunne beherske

25 Personlig integritet Innebærer respekt for menneskeverd Innebærer personvern Pasienten har en selvbestemmelsesrett Skal selv ta avgjørende valg og må ta ansvar for egen helse Ønsker ikke å eksponere helseproblemer overfor andre Krenkelse av personlig integritet dersom noen røper opplysninger Viktig at teknologi ikke virker stigmatiserende

26 Hvordan blir fremtidens pasient, og hva blir pårørende rollen? Bilder hentet fra MEDICA 2009 UiA, Rune Fensli,

27 Uklart mulighetsrom Etikk Juridiske begrensninger Jus Sikkerhet Teknologiske muligheter UiA, ehelse,

28 Nytte og glede av teknologiske hjelpemidler Kunne bo hjemme lenger - trygghet Økt grad av selvstendighet trenger mindre hjelp Reduserer isolasjon og ensomhet Større grad av frihet Klarer seg bedre i hverdagen (påminnelser og huskehjelp) Holde seg oppdatert på dag/dato, dag/natt, gjøremål Redusere ulykker i hjemmet (fall, brann.) Redusere antatt profesjonelle hjelpere Får raskere og mer relevant hjelp (automatiske alarmer etc) Avlastning for familien

29 Kompetansebehov Innsikt i lovgivning, regler og etiske retningslinjer Sikre forsvarlig dokumentasjon Informasjon til helsepersonell om aktuelle teknologiske tiltak Teknologibruk, forståelse, holdninger, sikkerhet Pedagogiske kunnskaper for opplæring av brukere Forstå når et teknologisk hjelpemiddel ikke skal brukes/tas bort Kunne samarbeide tverrfaglig i team Hvordan bruke frivillige tjenester og koordinere tiltak/aktivitet

30 Utfordringer for fremtidens omsorgs tjenester Medisinsk undersøkelse og behandling er high-tech Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester tar i bruk avansert mobilkommunikasjon og IKT-løsninger Pasienter involveres i måling og innhenting av data Nye spesialiteter vokser frem: Home tele-health nurse Remote clinical assistant Viktig å være faglig oppdatert Må ha omstillingsevne og bruke teknologi Behov for kompetanseheving UiA, Rune Fensli,

16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse

16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helseog idrettsvitenskap Teknologi og omsorg - etiske utfordringer NSF fagmøte 14. mai Elin Thygesen Førsteamanuensis Senter for ehelse og omsorgsteknologi

Detaljer

På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden?

På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden? På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden? Fylkesmøte Norsk Sykepleierforbund, Aust-Agder, 24.03-2015 Rune Fensli Professor/Forskningsleder

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Fokus på pasienten. e-læring i et e-helse perspektiv. Vår elektroniske hverdag. Pasientene må ta større ansvar. Kompleks informasjon

Fokus på pasienten. e-læring i et e-helse perspektiv. Vår elektroniske hverdag. Pasientene må ta større ansvar. Kompleks informasjon e-læring i et e-helse perspektiv Fokus på pasienten og et individualisert opplæringsbehov ved sikker samhandling i helsesektoren, et fremtidens tele-home-care scenario Rune Fensli Førstelektor Høgskolen

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Strategi 2020 - endring av tjenesteprofil... 4 1.2 Forankring i kommunens styringssystem... 4 1.3 Hensikt...

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Namsskogan kommune. Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid»

Namsskogan kommune. Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid» Namsskogan kommune Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid» Omsorgskapasitet FORMIDLING Livskvalitet KUNNSKAP Selvstendighet Et delprosjekt

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

COMPUTERWORLD. Velferdsteknologi. Slik lykkes du med. Del 49 i Computerworlds kompendiumserie. Bilag APRIL 2013 31. årgang

COMPUTERWORLD. Velferdsteknologi. Slik lykkes du med. Del 49 i Computerworlds kompendiumserie. Bilag APRIL 2013 31. årgang COMPUTERWORLD Bilag APRIL 2013 31. årgang Slik lykkes du med Velferdsteknologi Del 49 i Computerworlds kompendiumserie 2 VELFERDSTEKNOLOGI COMPUTERWORLD SENTRALBORD 22 05 30 50 tips og kommentarer til

Detaljer

Namsskogan kommune. Utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune

Namsskogan kommune. Utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune Namsskogan kommune Utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune Omsorgskapasitet FORMIDLING Livskvalitet KUNNSKAP Selvstendighet Et delprosjekt i «FIBO-prosjektet» med å ta i bruk velferdsteknologi

Detaljer

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger På oppdrag fra Helsedirektoratet har PA Consulting Group fortatt en kartlegging av erfaringer med organiseringer av alarmmottak i Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia og USA. Vi vil takke representantene

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer