Brukerhåndbok for EverFlo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for EverFlo"

Transkript

1 Brukerhåndbok for EverFlo

2 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Innhold Symbolforklaring... 2 Forkortelser... 2 Kapittel 1: Innledning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Om EverFlo... 3 Delene på konsentratoren... 3 Tilleggsutstyr og utbyttedeler... 3 Advarsler og forsiktighetsregler... 4 Kapittel 2: Bruksanvisning... 5 Kapittel 3: Rengjøring og vedlikehold... 7 Rengjøring... 7 Service... 7 Slik kontakter du Respironics... 7 Kapittel 4: Alarmer og problemløsing... 8 Problemløsingsguide... 9 Kapittel 5: Spesifikasjoner...10 Tillegg A: Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet...12 Begrenset garanti...14

3 Brukerhåndbok for EverFlo Symbolforklaring Følg bruksanvisningen Vekselstrøm Anvendt del type BF REF Modellnummer Klasse II-utstyr SN Serienummer Røyking forbudt På (strøm) Ikke olje eller fett Av (strøm) Må ikke demonteres IPX1 Drypptett utstyr Generell alarm Europeisk samsvarserklæring Sertifisering for USA og Canada Tiltak nødvendig, kontroller varsling på system Samsvarer med WEEE-direktivet (om elektrisk og elektronisk avfall) og RoHS-direktivet (om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr) vedrørende resirkulering Forkortelser LED-indikator LPM OPI Lampe (Light Emitting Diode) Liter per minutt Oksygenprosentindikator EverFlo er et varemerke for Respironics, Inc. og tilknyttede selskaper. Apparatet omfattes av én eller flere av følgende patenter: 5,060,506; 5,183,483; 5,916,349; 5,996,731; 5,997,617; 6,190,441; 6,348,082; 6,382,931; 6,395,065 og 6,497, Respironics, Inc. og tilknyttede selskaper. Med enerett. 2

4 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 1: Innledning Din lege har funnet ut at du trenger ekstra oksygen, og har foreskrevet en oksygenkonsentrator stilt til en spesifikk flytinnstilling, som vil dekke dine behov. IKKE endre flytinnstillingen med mindre legen din ber deg gjøre det. Du må ikke ta i bruk apparatet før du har lest gjennom og forstått all informasjonen i denne håndboken. Tiltenkt bruk EverFlo -oksygenkonsentrator gir oksygentilskudd til personer som trenger oksygenbehandling. Apparatet er ikke beregnet til å redde eller opprettholde liv. Om EverFlo Apparatet produserer konsentrert oksygen fra romluft for tilføring til pasient som trenger lavtstrømmende oksygenbehandling. Oksygenet fra luften konsentreres ved hjelp av en molekylsikt og en prosess for trykksvingadsorpsjon. Hjemmepleier viser hvordan du bruker konsentratoren og kan svare på eventuelle spørsmål. Hvis du har ytterligere spørsmål eller problemer, kan du kontakte hjemmepleier. Delene på konsentratoren Festestropp til luftfukterflaske Oksygenuttak Kontrollpanel med på/av-bryter Luftinntaksfilter Tilkoblingsslange til luftfukter Flytmåler Filterdør Tilleggsutstyr og utbyttedeler Kontakt din hjemmepleier dersom du har spørsmål om apparatet. Bruk bare dette tilleggsutstyret og disse utbyttedelene fra Respironics sammen med dette apparatet: Luftinntaksfilter Tilkoblingsslange til luftfukter 3

5 Brukerhåndbok for EverFlo Advarsler og forsiktighetsregler Advarsler En advarsel varsler om risiko for skade på operatør eller pasient. For å kunne fungere riktig, trenger konsentratoren uhindret ventilasjon. Ventilasjonsåpningene finnes nederst på baksiden av apparatet og ved luftinntaksfilteret på siden. Hold apparatet minst 15 til 30 cm unna vegger, møbler og spesielt gardiner, som kan hemme tilstrekkelig luftstrømning til apparatet. Ikke sett konsentratoren i et lite, innelukket rom (f.eks. et skap). Ikke fjern dekslene på dette apparatet. Service må utføres av en autorisert og opplært hjemmepleier fra Respironics. Hvis apparatet avgir en alarm eller du opplever ubehag, bør du kontakte hjemmepleier og/eller helsepersonell umiddelbart. Oksygen som denne konsentratoren tilfører, er et tilskudd, og må ikke anses som livreddende eller livsoppholdende. Under visse forhold kan oksygenbehandling være farlig. Brukere bør rådføre seg med helsepersonell før bruk av dette apparatet. Der forskrivende lege av en eller annen grunn har funnet at avbrudd i oksygentilførselen kan ha alvorlige følger for brukeren, bør en alternativ oksygenkilde være tilgjengelig for umiddelbar bruk. Oksygen forsterker brann kraftig, og må ikke brukes i nærheten av varmekilder eller åpen flamme. Ikke egnet for bruk i nærheten av lettantennelige anestesimidler i kombinasjon med oksygen eller luft, eller i nærvær av nitrogenoksid. Ikke røyk, la andre røyke eller bruk åpen flamme i nærheten av en konsentrator som er i bruk. Ikke bruk olje eller fett på konsentratoren eller delene, da slike stoffer sammen med oksygen kan øke risikoen for brannfare og personskade kraftig. Ikke bruk oksygenkonsentratoren hvis støpslet eller strømkabelen er skadet. Ikke bruk skjøteledninger eller elektriske adaptere. Ikke prøv å rengjøre konsentratoren mens den er koblet til et elektrisk uttak. Bruk av apparatet utenfor godkjente og spesifiserte områder for spenning, liter per minutt, temperatur, fuktighet og/eller høyde over havet kan redusere nivået av oksygenkonsentrasjon. Hjemmepleier er ansvarlig for å gjennomføre egnet forebyggende vedlikehold med de intervallene produsenten har anbefalt. Forsiktighetsregler En forsiktighetsregel angir risiko for skade på apparatet. Ikke plasser væsker på eller i nærheten av apparatet. Ved væskesøl på apparatet må strømmen slås av og støpslet trekkes ut før du begynner å fjerne sølet. Ring hjemmepleier hvis ikke apparatet fungerer riktig. 4

6 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 2: Bruksanvisning Advarsel: Ikke bruk skjøteledninger eller elektriske adaptere. 1. Velg et sted der konsentratoren kan trekke inn romluft uten begrensninger. Apparatet skal holdes minst 15 til 30 cm unna vegger, møbler og spesielt gardiner, som kan hemme tilstrekkelig luftstrømning til apparatet. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder. 2. Når du har lest gjennom hele håndboken, kobler du støpslet til et strømuttak. Oksygenuttak 3A. Hvis du ikke bruker luftfukter, kobler du nesekanylen til oksygenuttaket, som vist til høyre. 3B. Hvis du bruker luftfukter, følger du disse trinnene: a. Åpne filterdøren på baksiden av apparatet. b. Fjern tilkoblingsslangen til luftfukteren fra baksiden av filterdøren, som vist til høyre, og sett på filterdøren igjen. c. Løsne borrelåsremmen som holder luftfukterflasken på plass oppå apparatet. d. Fyll luftfukterflasken slik produsenten har beskrevet det. e. Sett den fylte luftfukterflasken i borrelåsremmen oppå EverFlo. f. Stram borrelåsremmen rundt flasken, og fest den godt. g. Koble tilkoblingsslangen til luftfukteren (som du hentet fra filterdøren) til toppen av luftfukteren, som vist her. h. Koble den andre enden av tilkoblingsslangen til oksygenuttaket. i. Koble kanylen til luftfukterflasken, slik flaskeprodusenten har angitt. 5

7 Brukerhåndbok for EverFlo 4. Trykk på strømbryteren, slik at den stilles til på [I]. Først lyser alle LED-lampene, og du hører et lydsignal i et par sekunder. Deretter skal bare den grønne LED-lampen lyse. Det tar vanligvis rundt 10 minutter før apparatet når renhetsspesifikasjonene for oksygen. 5. Juster strømmen til foreskrevet innstilling ved å dreie på hjulet oppå flytmåleren til kulen er midtstilt på linjen som angir spesifikk flythastighet. Flytmeterhjul 6. Kontroller at det strømmer oksygen gjennom kanylen. Hvis ikke, skal du se i problemløsingsguiden i denne håndboken. 7. Fest på kanylen slik hjemmepleieren har vist deg. 8. Når du ikke bruker oksygenkonsentratoren, slår du strømbryteren av [O].

8 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 3: Rengjøring og vedlikehold Advarsel: Det er viktig at du trekker ut støpslet før du utfører noen form for rengjøring. OBS! Høy fuktighet kan påvirke driften av apparatet. Rengjøring Tørk av EverFlo utenpå med en fuktig klut med jevne mellomrom. Hvis du bruker medisinske desinfeksjonsmidler, må du følge instruksjonene fra produsenten. Filterdøren har små hull der utendørsluften kommer inn i apparatet. Minst én gang i uken bruker du en fuktig klut til å tørke av dette området. Pass på at hullene er åpne. Hvis du bruker en luftfukter, rengjør du apparatet i samsvar med instruksjonene fra hjemmepleier eller produsent. Service EverFlo-oksygenkonsentrator inneholder ikke deler som brukeren skal etterse selv. Advarsel: Ikke fjern dekslene på dette apparatet. Service må utføres av en autorisert og opplært representant for Respironics. Slik kontakter du Respironics Hvis du ønsker å få utført service på apparatet, kontakter du leverandøren. Hvis du vil kontakte Respironics direkte, ringer du Respironics kundeserviceavdeling på eller Du kan også bruke én av de følgende adressene: Respironics 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse Herrsching Tyskland Besøk nettsiden til EverFlo på: 7

9 Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 4: Alarmer og problemløsing Alarmer og indikatorer Apparatet har en lydalarm og tre fargede LED-lamper, som vist nedenfor. NORMAL Gul LED-lampe Yellow Check for System systemkontroll Indicator Red Alarm Indicator Rød LED-lampe for alarm Grønn LED-lampe for strøm Green Power On Indicator Lydalarm/farget LED-lampe Mulig årsak Nødvendig tiltak Lydsignalet piper kontinuerlig. Ingen av LED-lampene lyser. Apparatet er slått på, men virker ikke. Ofte betyr dette at apparatet ikke er koblet til, eller at det er strømsvikt. Kontroller strømuttaket og se etter at støpslet er satt i. Hvis problemet vedvarer, kobler du til ekstra oksygenkilde og ringer hjemmepleier. Den røde LED-lampen lyser kontinuerlig, og lydsignalet piper kontinuerlig. Apparatet har registrert feilfunksjon i systemet. Slå av apparatet umiddelbart og vent i fem minutter. Start apparatet på nytt. Hvis tilstanden vedvarer, slår du av apparatet, kobler til ekstra oksygenkilde og ringer hjemmepleier. Alle tre LED-lampene lyser kontinuerlig, og lydsignalet piper kontinuerlig. Apparatet har registrert feilfunksjon i systemet. Slå av apparatet umiddelbart. Koble til ekstra oksygenkilde, og ring hjemmepleier. Den gule LED-lampen lyser kontinuerlig. Den røde LED-lampen blinker, og lydsignalet piper avbrutt. Apparatet har registrert svekket oksygenflyt. Følg problemløsingsguiden på neste side. Koble til ekstra oksygenkilde og ring hjemmepleier hvis problemløsingen ikke løser alarmforholdet. Den gule LED-lampen lyser kontinuerlig. Den røde LED-lampen er slukket, og det avgis ikke lydsignal. Den grønne LED-lampen lyser kontinuerlig. De andre LED-lampene er slukket, og det avgis ikke lydsignal. Apparatet har registrert lav oksygenflyt. (Gjelder bare OPI enheter.) Apparatet er slått på og fungerer riktig. Du kan fortsatt bruke apparatet, men ring hjemmepleier og meld fra om forholdet. Du trenger ikke foreta deg noe. 8

10 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Problemløsingsguide Problem Årsak Tiltak Apparatet virker ikke når det er slått på. (Lydsignalet piper. Alle LED-lampene er slukket.) Støpslet er ikke satt riktig i strømuttaket. Pass på at apparatet er riktig koblet til strømuttak. Apparatet får ikke strøm fra strømuttaket. Kontroller strømuttaket og kretsen. Feil ved interne deler. Koble til ekstra oksygenkilde og kontakt hjemmepleier. Apparatet virker ikke når det er slått på. (Lydsignalet piper, og alle de 3 LED-lampene lyser.) Feil ved interne deler. Koble til ekstra oksygenkilde og kontakt hjemmepleier. Angivelse av svekket oksygenflyt er aktivert. (Den gule LED-lampen lyser kontinuerlig, den røde LED-lampen blinker og lydsignalet piper.) Luftflyten til apparatet er svekket eller blokkert. Flytmålerhjulet er helt lukket. Fjern alt som ser ut til å blokkere luftstrømmen inn i apparatet. Drei flytmålerhjulet mot klokken for å midtstille kulen til foreskrevet LPM-flyt. Oksygenslangen er bøyd og blokkerer oksygentilførselen. Kontroller at slangen ikke er bøyd eller blokkert. Bytt ut om nødvendig. Begrenset oksygenflyt til brukeren uten feilindikasjon. (Alle de andre LED-lampene er slukket, og det avgis ikke lydsignal.) Det er feil ved oksygenslangen eller kanylen. Det er dårlig forbindelse til tilleggsutstyr. Undersøk og bytt om nødvendig. Pass på at alle forbindelser er fri for lekkasjer.

11 Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 5: Spesifikasjoner Miljø Drift Lagring Temperatur 13 til 32 C -34 til 71 C Relativ fuktighet Opptil 95 % ikke-kondenserende Opptil 95 % ikke-kondenserende Høyde over havet 0 til 2286 m Ikke relevant Fysiske Mål Vekt 58 cm x 38 cm x 24 cm 14,1 kg Samsvar med standarder Dette apparatet er utformet til å overholde følgende standarder: - IEC Elektrisk medisinsk utstyr, del 1: Generelle sikkerhetskrav - IEC , 2. utgave, Elektrisk medisinsk utstyr, del 1-2: Generelle sikkerhetskrav felles standard: Elektromagnetisk kompatibilitet krav og prøving. - ISO 8359 Oksygenkonsentratorer til medisinsk bruk - sikkerhetskrav Elektrisk Vekselstrømforbruk , , V vekselstrøm ±10 %, 290 W, 50/60 Hz, 1,3 A V vekselstrøm ±10 %, 270 W ved 3 LPM, 285 W ved 5 LPM, 50/60 Hz, 1,3 A V vekselstrøm ±10 %, 290 W, 50/60 Hz, 1,3 A Oksygen Oksygenkonsentrasjon* 93 % ± 3 % fra 0,5 til 5 LPM * Bruk av apparatet over eller utenfor spesifiserte områder for spenning, liter per minutt, temperatur, fuktighet og/eller høyde over havet kan redusere nivået av oksygenkonsentrasjon. 10

12 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Klassifisering EverFlo-oksygenkonsentrator er klassifisert som: Utstyr i IEC-klasse II Anvendt del type BF IPX1 drypptett Ikke egnet for bruk i nærheten av lettantennelige anestesimidler i kombinasjon med oksygen eller luft, eller i nærvær av nitrogenoksid. Kontinuerlig drift Avhending Apparatet må kasseres i henhold til lokale regelverk. WEEE- og RoHS-direktivet vedrørende resirkulering Hvis du er underlagt WEEE- og RoHS-direktivet vedrørende resirkulering, finner du detaljert informasjon angående resirkulering av dette produktet på 11

13 Brukerhåndbok for EverFlo Tillegg A: Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet Veiledning og produsentens deklarasjon elektromagnetisk interferens: Denne enheten er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Brukeren av denne enheten må sørge for at den blir brukt i et slikt miljø. Utslippstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning Radiofrekvensinterferens CISPR 11 Radiofrekvensinterferens CISPR 11 Harmoniske emisjoner IEC Spenningssvingninger/flimring IEC Gruppe 1 Klasse B Klasse A Samsvar Enheten bruker kun radiofrekvensenergi til de interne funksjonene. Radiofrekvensinterferensen er derfor svært lav, og det er usannsynlig at det vil oppstå interferens med utstyr i nærheten. Enheten kan brukes i alle installasjoner, inkludert hjemmeinstallasjoner og de som er direkte koblet til det offentlige lavspenningsnettet. Veiledning og produsentens deklarasjon elektromagnetisk immunitet: Denne enheten er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Brukeren av denne enheten må sørge for at den blir brukt i et slikt miljø. Immunitetstest IEC Testnivå Overholdelsesnivå Elektromagnetisk miljø - Veiledning Statisk elektrisitet (ESD) IEC Elektrisk rask transient/utbrudd IEC Spenningsstøt IEC Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner over strømtilførselslinjene IEC Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømtilførselslinjer ±1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±1 kv linje til linje ±2 kv linje(r) til jord <5 % U T (>95 % fall i U T ) for 0,5 syklus 40 % U T (60 % fall i U T ) for 5 sykluser 70 % U T (30 % fall i U T ) for 25 sykluser <5 % U T (>95 % fall i U T ) i 5 sek MERK: U T er vekselstrømspenningen før testnivået. ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for nettledning ±1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±1 kv linje til linje ±2 kv linje(r) til jord <5 % U T (>95 % fall i U T ) for 0,5 syklus 40 % U T (60 % fall i U T ) for 5 sykluser 70 % U T (30 % fall i U T ) for 25 sykluser <5 % U T (>95 % fall i U T ) i 5 sek Gulvet bør være av tre, betong eller fliser. Dersom gulvet er dekket med et syntetisk materiale, bør den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Nettstrømkvaliteten må være som for vanlig hjemme- eller sykehusmiljø. Nettstrømkvaliteten må være som for vanlig hjemme- eller sykehusmiljø. Nettstrømkvaliteten må være som for vanlig hjemme- eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av enheten trenger kontinuerlig drift under strømavbrudd, anbefales det å drive enheten fra en uavbrutt strømtilførsel eller et batteri. 3 A/m 3 A/m Strømfrekvensens magnetiske felt bør ha samme nivå som en typisk plassering i et vanlig sykehus- eller hjemmemiljø. 12

14 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Veiledning og produsentens deklarasjon elektromagnetisk immunitet: Denne enheten er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Brukeren av dette apparatet bør sørge for at det blir brukt under slike forhold. Immunitetstest IEC Testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr må ikke brukes nærmere noen del av enheten, inkludert kabler, enn det som er anbefalt avstand regnet ut med formelen for frekvensen til senderen. Ledende RF IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 3 Vrms Anbefalt avstand: d = 1,2 150 khz til 80 MHz Stråle-RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m d = 1,2 d = 2,3 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz Hvor P er maksimal utgangseffektklassifisering for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt separasjonsavstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastsatt etter en undersøkelse a av det elektromagnetiske området, må være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde b. Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr merket med følgende symbol: MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet. MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder muligens ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning er påvirket av absorbering og reflektering fra bygninger, gjenstander og mennesker. a: Feltstyrker fra faste sendere, slik som hovedstasjoner for radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-kringkasting kan ikke forutses nøyaktig teoretisk. For tilgang til det elektromagnetiske miljøet beroende på fastsatte RF-sendere, bør en elektromagnetisk feltundersøkelse vurderes. Hvis den målte feltstyrken i området hvor enheten brukes, overskrider gjeldende RF-samsvarsnivå ovenfor, må enheten observeres for å kontrollere at den fungerer normalt. Hvis unormal ytelse er observert, kan ekstra forholdsregler bli nødvendig, som endret orientering eller flytting av apparatet. b: Feltstyrken bør være mindre enn 3 V/m ved frekvensområder over 150 khz til 80 MHz. Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og denne enheten: Enheten skal brukes i elektromagnetiske miljøer hvor det kontrolleres for utstrålt RF-interferens. Kunden eller brukeren av dette apparatet kan bidra til å forebygge elektromagnetiske interferens ved å holde en minste avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og dette apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til utgangseffekten til kommunikasjonsutstyret. Klassifisert maksimal utgangseffekt for sender (W) 150 khz til 80 MHz d = 1,2 Avstand i henhold til senderens frekvens (m) 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,3 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, For sendere klassifisert for en maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt separasjonsavstand d i meter (m) regnes ut ved hjelp av ligningen som gjelder senderens frekvens, hvor P er maksimum utgangseffektklassifisering for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen. Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet. Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder muligens ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. 13

15 Brukerhåndbok for EverFlo Begrenset garanti Respironics, Inc. garanterer at EverFlo er fri for defekter i arbeid og materiale, og at den vil fungere i henhold til produktspesifikasjonene i en periode på tre (3) år fra datoen den selges fra Respironics, Inc. til forhandleren. Hvis produktet ikke yter i samsvar med produktspesifikasjonene, vil Respironics, Inc. etter eget forgodtbefinnende reparere eller erstatte det defekte materialet eller delen. Respironics, Inc. vil kun betale fraktkostnader fra Respironics, Inc. til forhandlerområdet. Denne garantien dekker ikke skade forårsaket av ulykke, feil bruk, misbruk, endring og andre defekter som ikke er relatert til materiale eller arbeid. RESPIRONICS, INC. FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR ØKONOMISK TAP, TAPT FORTJENESTE, UTGIFTER ELLER FØLGESKADER SOM KAN PÅSTÅS Å HA OPPSTÅTT ETTER SALG ELLER BRUK AV DETTE PRODUKTET. NOEN STATER TILLATER IKKE EKSKLUDERING ELLER BE- GRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN ELLER EKSKLUDERINGEN OVENFOR ANGÅR MULIGENS IKKE DEG. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE UTTRYKTE GARANTIER. I TILLEGG ER ALLE INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, BEGRENSET TIL TO ÅR. NOEN STATER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN INDIREKTE GARANTI VARER, SÅ BEGRENS- NINGENE OVENFOR ANGÅR MULIGENS IKKE DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE LAND TIL LAND OG FRA DELSTAT TIL DELSTAT. Vil du utøve dine rettigheter i henhold til denne garantien, kan du kontakte Respironics eller din lokale, autoriserte forhandler for Respironics, Inc. Respironics 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse Herrsching Tyskland

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 POSITIV LUFTVEISTRYKKENHET Brukerveiledning 2008 ResMed Ltd. 268224-Nor/1 08 09 Innhold Innledning................................................

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bruksanvisning 30MI Vaskulært behandlingssystem (Komprimerbart bentrekk) INNHOLD FORMÅL MED DENNE ENHETEN... 3 KONTRAINDIKASJONER... 3 ADVARSLER... 3 FORSIKTIGHETSREGLER...

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Digital Color Printer

Digital Color Printer 2-059-516-32 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D55 2004 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK BRUKSANVISNING 1 Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING TA03-003 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon er det den engelske versjonen som gjelder.

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Volumat Agilia Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Anvendelsesområde... 5 Nødvendige forholdsregler... 5 2.

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2.

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2. MCT-426, MCT-427 Installeringsinstruksjoner Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK MCT-426 (røykvarsler) og MCT-427 (varme- og røykvarsler) er automatiske brannbrannvarslere

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC MCT-426 http://no.yourpdfguides.com/dref/3540574

Din bruksanvisning VISONIC MCT-426 http://no.yourpdfguides.com/dref/3540574 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer