Brukerhåndbok for EverFlo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for EverFlo"

Transkript

1 Brukerhåndbok for EverFlo

2 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Innhold Symbolforklaring... 2 Forkortelser... 2 Kapittel 1: Innledning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Om EverFlo... 3 Delene på konsentratoren... 3 Tilleggsutstyr og utbyttedeler... 3 Advarsler og forsiktighetsregler... 4 Kapittel 2: Bruksanvisning... 5 Kapittel 3: Rengjøring og vedlikehold... 7 Rengjøring... 7 Service... 7 Slik kontakter du Respironics... 7 Kapittel 4: Alarmer og problemløsing... 8 Problemløsingsguide... 9 Kapittel 5: Spesifikasjoner...10 Tillegg A: Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet...12 Begrenset garanti...14

3 Brukerhåndbok for EverFlo Symbolforklaring Følg bruksanvisningen Vekselstrøm Anvendt del type BF REF Modellnummer Klasse II-utstyr SN Serienummer Røyking forbudt På (strøm) Ikke olje eller fett Av (strøm) Må ikke demonteres IPX1 Drypptett utstyr Generell alarm Europeisk samsvarserklæring Sertifisering for USA og Canada Tiltak nødvendig, kontroller varsling på system Samsvarer med WEEE-direktivet (om elektrisk og elektronisk avfall) og RoHS-direktivet (om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr) vedrørende resirkulering Forkortelser LED-indikator LPM OPI Lampe (Light Emitting Diode) Liter per minutt Oksygenprosentindikator EverFlo er et varemerke for Respironics, Inc. og tilknyttede selskaper. Apparatet omfattes av én eller flere av følgende patenter: 5,060,506; 5,183,483; 5,916,349; 5,996,731; 5,997,617; 6,190,441; 6,348,082; 6,382,931; 6,395,065 og 6,497, Respironics, Inc. og tilknyttede selskaper. Med enerett. 2

4 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 1: Innledning Din lege har funnet ut at du trenger ekstra oksygen, og har foreskrevet en oksygenkonsentrator stilt til en spesifikk flytinnstilling, som vil dekke dine behov. IKKE endre flytinnstillingen med mindre legen din ber deg gjøre det. Du må ikke ta i bruk apparatet før du har lest gjennom og forstått all informasjonen i denne håndboken. Tiltenkt bruk EverFlo -oksygenkonsentrator gir oksygentilskudd til personer som trenger oksygenbehandling. Apparatet er ikke beregnet til å redde eller opprettholde liv. Om EverFlo Apparatet produserer konsentrert oksygen fra romluft for tilføring til pasient som trenger lavtstrømmende oksygenbehandling. Oksygenet fra luften konsentreres ved hjelp av en molekylsikt og en prosess for trykksvingadsorpsjon. Hjemmepleier viser hvordan du bruker konsentratoren og kan svare på eventuelle spørsmål. Hvis du har ytterligere spørsmål eller problemer, kan du kontakte hjemmepleier. Delene på konsentratoren Festestropp til luftfukterflaske Oksygenuttak Kontrollpanel med på/av-bryter Luftinntaksfilter Tilkoblingsslange til luftfukter Flytmåler Filterdør Tilleggsutstyr og utbyttedeler Kontakt din hjemmepleier dersom du har spørsmål om apparatet. Bruk bare dette tilleggsutstyret og disse utbyttedelene fra Respironics sammen med dette apparatet: Luftinntaksfilter Tilkoblingsslange til luftfukter 3

5 Brukerhåndbok for EverFlo Advarsler og forsiktighetsregler Advarsler En advarsel varsler om risiko for skade på operatør eller pasient. For å kunne fungere riktig, trenger konsentratoren uhindret ventilasjon. Ventilasjonsåpningene finnes nederst på baksiden av apparatet og ved luftinntaksfilteret på siden. Hold apparatet minst 15 til 30 cm unna vegger, møbler og spesielt gardiner, som kan hemme tilstrekkelig luftstrømning til apparatet. Ikke sett konsentratoren i et lite, innelukket rom (f.eks. et skap). Ikke fjern dekslene på dette apparatet. Service må utføres av en autorisert og opplært hjemmepleier fra Respironics. Hvis apparatet avgir en alarm eller du opplever ubehag, bør du kontakte hjemmepleier og/eller helsepersonell umiddelbart. Oksygen som denne konsentratoren tilfører, er et tilskudd, og må ikke anses som livreddende eller livsoppholdende. Under visse forhold kan oksygenbehandling være farlig. Brukere bør rådføre seg med helsepersonell før bruk av dette apparatet. Der forskrivende lege av en eller annen grunn har funnet at avbrudd i oksygentilførselen kan ha alvorlige følger for brukeren, bør en alternativ oksygenkilde være tilgjengelig for umiddelbar bruk. Oksygen forsterker brann kraftig, og må ikke brukes i nærheten av varmekilder eller åpen flamme. Ikke egnet for bruk i nærheten av lettantennelige anestesimidler i kombinasjon med oksygen eller luft, eller i nærvær av nitrogenoksid. Ikke røyk, la andre røyke eller bruk åpen flamme i nærheten av en konsentrator som er i bruk. Ikke bruk olje eller fett på konsentratoren eller delene, da slike stoffer sammen med oksygen kan øke risikoen for brannfare og personskade kraftig. Ikke bruk oksygenkonsentratoren hvis støpslet eller strømkabelen er skadet. Ikke bruk skjøteledninger eller elektriske adaptere. Ikke prøv å rengjøre konsentratoren mens den er koblet til et elektrisk uttak. Bruk av apparatet utenfor godkjente og spesifiserte områder for spenning, liter per minutt, temperatur, fuktighet og/eller høyde over havet kan redusere nivået av oksygenkonsentrasjon. Hjemmepleier er ansvarlig for å gjennomføre egnet forebyggende vedlikehold med de intervallene produsenten har anbefalt. Forsiktighetsregler En forsiktighetsregel angir risiko for skade på apparatet. Ikke plasser væsker på eller i nærheten av apparatet. Ved væskesøl på apparatet må strømmen slås av og støpslet trekkes ut før du begynner å fjerne sølet. Ring hjemmepleier hvis ikke apparatet fungerer riktig. 4

6 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 2: Bruksanvisning Advarsel: Ikke bruk skjøteledninger eller elektriske adaptere. 1. Velg et sted der konsentratoren kan trekke inn romluft uten begrensninger. Apparatet skal holdes minst 15 til 30 cm unna vegger, møbler og spesielt gardiner, som kan hemme tilstrekkelig luftstrømning til apparatet. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder. 2. Når du har lest gjennom hele håndboken, kobler du støpslet til et strømuttak. Oksygenuttak 3A. Hvis du ikke bruker luftfukter, kobler du nesekanylen til oksygenuttaket, som vist til høyre. 3B. Hvis du bruker luftfukter, følger du disse trinnene: a. Åpne filterdøren på baksiden av apparatet. b. Fjern tilkoblingsslangen til luftfukteren fra baksiden av filterdøren, som vist til høyre, og sett på filterdøren igjen. c. Løsne borrelåsremmen som holder luftfukterflasken på plass oppå apparatet. d. Fyll luftfukterflasken slik produsenten har beskrevet det. e. Sett den fylte luftfukterflasken i borrelåsremmen oppå EverFlo. f. Stram borrelåsremmen rundt flasken, og fest den godt. g. Koble tilkoblingsslangen til luftfukteren (som du hentet fra filterdøren) til toppen av luftfukteren, som vist her. h. Koble den andre enden av tilkoblingsslangen til oksygenuttaket. i. Koble kanylen til luftfukterflasken, slik flaskeprodusenten har angitt. 5

7 Brukerhåndbok for EverFlo 4. Trykk på strømbryteren, slik at den stilles til på [I]. Først lyser alle LED-lampene, og du hører et lydsignal i et par sekunder. Deretter skal bare den grønne LED-lampen lyse. Det tar vanligvis rundt 10 minutter før apparatet når renhetsspesifikasjonene for oksygen. 5. Juster strømmen til foreskrevet innstilling ved å dreie på hjulet oppå flytmåleren til kulen er midtstilt på linjen som angir spesifikk flythastighet. Flytmeterhjul 6. Kontroller at det strømmer oksygen gjennom kanylen. Hvis ikke, skal du se i problemløsingsguiden i denne håndboken. 7. Fest på kanylen slik hjemmepleieren har vist deg. 8. Når du ikke bruker oksygenkonsentratoren, slår du strømbryteren av [O].

8 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 3: Rengjøring og vedlikehold Advarsel: Det er viktig at du trekker ut støpslet før du utfører noen form for rengjøring. OBS! Høy fuktighet kan påvirke driften av apparatet. Rengjøring Tørk av EverFlo utenpå med en fuktig klut med jevne mellomrom. Hvis du bruker medisinske desinfeksjonsmidler, må du følge instruksjonene fra produsenten. Filterdøren har små hull der utendørsluften kommer inn i apparatet. Minst én gang i uken bruker du en fuktig klut til å tørke av dette området. Pass på at hullene er åpne. Hvis du bruker en luftfukter, rengjør du apparatet i samsvar med instruksjonene fra hjemmepleier eller produsent. Service EverFlo-oksygenkonsentrator inneholder ikke deler som brukeren skal etterse selv. Advarsel: Ikke fjern dekslene på dette apparatet. Service må utføres av en autorisert og opplært representant for Respironics. Slik kontakter du Respironics Hvis du ønsker å få utført service på apparatet, kontakter du leverandøren. Hvis du vil kontakte Respironics direkte, ringer du Respironics kundeserviceavdeling på eller Du kan også bruke én av de følgende adressene: Respironics 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse Herrsching Tyskland Besøk nettsiden til EverFlo på: 7

9 Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 4: Alarmer og problemløsing Alarmer og indikatorer Apparatet har en lydalarm og tre fargede LED-lamper, som vist nedenfor. NORMAL Gul LED-lampe Yellow Check for System systemkontroll Indicator Red Alarm Indicator Rød LED-lampe for alarm Grønn LED-lampe for strøm Green Power On Indicator Lydalarm/farget LED-lampe Mulig årsak Nødvendig tiltak Lydsignalet piper kontinuerlig. Ingen av LED-lampene lyser. Apparatet er slått på, men virker ikke. Ofte betyr dette at apparatet ikke er koblet til, eller at det er strømsvikt. Kontroller strømuttaket og se etter at støpslet er satt i. Hvis problemet vedvarer, kobler du til ekstra oksygenkilde og ringer hjemmepleier. Den røde LED-lampen lyser kontinuerlig, og lydsignalet piper kontinuerlig. Apparatet har registrert feilfunksjon i systemet. Slå av apparatet umiddelbart og vent i fem minutter. Start apparatet på nytt. Hvis tilstanden vedvarer, slår du av apparatet, kobler til ekstra oksygenkilde og ringer hjemmepleier. Alle tre LED-lampene lyser kontinuerlig, og lydsignalet piper kontinuerlig. Apparatet har registrert feilfunksjon i systemet. Slå av apparatet umiddelbart. Koble til ekstra oksygenkilde, og ring hjemmepleier. Den gule LED-lampen lyser kontinuerlig. Den røde LED-lampen blinker, og lydsignalet piper avbrutt. Apparatet har registrert svekket oksygenflyt. Følg problemløsingsguiden på neste side. Koble til ekstra oksygenkilde og ring hjemmepleier hvis problemløsingen ikke løser alarmforholdet. Den gule LED-lampen lyser kontinuerlig. Den røde LED-lampen er slukket, og det avgis ikke lydsignal. Den grønne LED-lampen lyser kontinuerlig. De andre LED-lampene er slukket, og det avgis ikke lydsignal. Apparatet har registrert lav oksygenflyt. (Gjelder bare OPI enheter.) Apparatet er slått på og fungerer riktig. Du kan fortsatt bruke apparatet, men ring hjemmepleier og meld fra om forholdet. Du trenger ikke foreta deg noe. 8

10 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Problemløsingsguide Problem Årsak Tiltak Apparatet virker ikke når det er slått på. (Lydsignalet piper. Alle LED-lampene er slukket.) Støpslet er ikke satt riktig i strømuttaket. Pass på at apparatet er riktig koblet til strømuttak. Apparatet får ikke strøm fra strømuttaket. Kontroller strømuttaket og kretsen. Feil ved interne deler. Koble til ekstra oksygenkilde og kontakt hjemmepleier. Apparatet virker ikke når det er slått på. (Lydsignalet piper, og alle de 3 LED-lampene lyser.) Feil ved interne deler. Koble til ekstra oksygenkilde og kontakt hjemmepleier. Angivelse av svekket oksygenflyt er aktivert. (Den gule LED-lampen lyser kontinuerlig, den røde LED-lampen blinker og lydsignalet piper.) Luftflyten til apparatet er svekket eller blokkert. Flytmålerhjulet er helt lukket. Fjern alt som ser ut til å blokkere luftstrømmen inn i apparatet. Drei flytmålerhjulet mot klokken for å midtstille kulen til foreskrevet LPM-flyt. Oksygenslangen er bøyd og blokkerer oksygentilførselen. Kontroller at slangen ikke er bøyd eller blokkert. Bytt ut om nødvendig. Begrenset oksygenflyt til brukeren uten feilindikasjon. (Alle de andre LED-lampene er slukket, og det avgis ikke lydsignal.) Det er feil ved oksygenslangen eller kanylen. Det er dårlig forbindelse til tilleggsutstyr. Undersøk og bytt om nødvendig. Pass på at alle forbindelser er fri for lekkasjer.

11 Brukerhåndbok for EverFlo Kapittel 5: Spesifikasjoner Miljø Drift Lagring Temperatur 13 til 32 C -34 til 71 C Relativ fuktighet Opptil 95 % ikke-kondenserende Opptil 95 % ikke-kondenserende Høyde over havet 0 til 2286 m Ikke relevant Fysiske Mål Vekt 58 cm x 38 cm x 24 cm 14,1 kg Samsvar med standarder Dette apparatet er utformet til å overholde følgende standarder: - IEC Elektrisk medisinsk utstyr, del 1: Generelle sikkerhetskrav - IEC , 2. utgave, Elektrisk medisinsk utstyr, del 1-2: Generelle sikkerhetskrav felles standard: Elektromagnetisk kompatibilitet krav og prøving. - ISO 8359 Oksygenkonsentratorer til medisinsk bruk - sikkerhetskrav Elektrisk Vekselstrømforbruk , , V vekselstrøm ±10 %, 290 W, 50/60 Hz, 1,3 A V vekselstrøm ±10 %, 270 W ved 3 LPM, 285 W ved 5 LPM, 50/60 Hz, 1,3 A V vekselstrøm ±10 %, 290 W, 50/60 Hz, 1,3 A Oksygen Oksygenkonsentrasjon* 93 % ± 3 % fra 0,5 til 5 LPM * Bruk av apparatet over eller utenfor spesifiserte områder for spenning, liter per minutt, temperatur, fuktighet og/eller høyde over havet kan redusere nivået av oksygenkonsentrasjon. 10

12 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Klassifisering EverFlo-oksygenkonsentrator er klassifisert som: Utstyr i IEC-klasse II Anvendt del type BF IPX1 drypptett Ikke egnet for bruk i nærheten av lettantennelige anestesimidler i kombinasjon med oksygen eller luft, eller i nærvær av nitrogenoksid. Kontinuerlig drift Avhending Apparatet må kasseres i henhold til lokale regelverk. WEEE- og RoHS-direktivet vedrørende resirkulering Hvis du er underlagt WEEE- og RoHS-direktivet vedrørende resirkulering, finner du detaljert informasjon angående resirkulering av dette produktet på 11

13 Brukerhåndbok for EverFlo Tillegg A: Informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet Veiledning og produsentens deklarasjon elektromagnetisk interferens: Denne enheten er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Brukeren av denne enheten må sørge for at den blir brukt i et slikt miljø. Utslippstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning Radiofrekvensinterferens CISPR 11 Radiofrekvensinterferens CISPR 11 Harmoniske emisjoner IEC Spenningssvingninger/flimring IEC Gruppe 1 Klasse B Klasse A Samsvar Enheten bruker kun radiofrekvensenergi til de interne funksjonene. Radiofrekvensinterferensen er derfor svært lav, og det er usannsynlig at det vil oppstå interferens med utstyr i nærheten. Enheten kan brukes i alle installasjoner, inkludert hjemmeinstallasjoner og de som er direkte koblet til det offentlige lavspenningsnettet. Veiledning og produsentens deklarasjon elektromagnetisk immunitet: Denne enheten er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Brukeren av denne enheten må sørge for at den blir brukt i et slikt miljø. Immunitetstest IEC Testnivå Overholdelsesnivå Elektromagnetisk miljø - Veiledning Statisk elektrisitet (ESD) IEC Elektrisk rask transient/utbrudd IEC Spenningsstøt IEC Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner over strømtilførselslinjene IEC Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømtilførselslinjer ±1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±1 kv linje til linje ±2 kv linje(r) til jord <5 % U T (>95 % fall i U T ) for 0,5 syklus 40 % U T (60 % fall i U T ) for 5 sykluser 70 % U T (30 % fall i U T ) for 25 sykluser <5 % U T (>95 % fall i U T ) i 5 sek MERK: U T er vekselstrømspenningen før testnivået. ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for nettledning ±1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±1 kv linje til linje ±2 kv linje(r) til jord <5 % U T (>95 % fall i U T ) for 0,5 syklus 40 % U T (60 % fall i U T ) for 5 sykluser 70 % U T (30 % fall i U T ) for 25 sykluser <5 % U T (>95 % fall i U T ) i 5 sek Gulvet bør være av tre, betong eller fliser. Dersom gulvet er dekket med et syntetisk materiale, bør den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Nettstrømkvaliteten må være som for vanlig hjemme- eller sykehusmiljø. Nettstrømkvaliteten må være som for vanlig hjemme- eller sykehusmiljø. Nettstrømkvaliteten må være som for vanlig hjemme- eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av enheten trenger kontinuerlig drift under strømavbrudd, anbefales det å drive enheten fra en uavbrutt strømtilførsel eller et batteri. 3 A/m 3 A/m Strømfrekvensens magnetiske felt bør ha samme nivå som en typisk plassering i et vanlig sykehus- eller hjemmemiljø. 12

14 Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Veiledning og produsentens deklarasjon elektromagnetisk immunitet: Denne enheten er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Brukeren av dette apparatet bør sørge for at det blir brukt under slike forhold. Immunitetstest IEC Testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr må ikke brukes nærmere noen del av enheten, inkludert kabler, enn det som er anbefalt avstand regnet ut med formelen for frekvensen til senderen. Ledende RF IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 3 Vrms Anbefalt avstand: d = 1,2 150 khz til 80 MHz Stråle-RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m d = 1,2 d = 2,3 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz Hvor P er maksimal utgangseffektklassifisering for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt separasjonsavstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastsatt etter en undersøkelse a av det elektromagnetiske området, må være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde b. Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr merket med følgende symbol: MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet. MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder muligens ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning er påvirket av absorbering og reflektering fra bygninger, gjenstander og mennesker. a: Feltstyrker fra faste sendere, slik som hovedstasjoner for radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-kringkasting kan ikke forutses nøyaktig teoretisk. For tilgang til det elektromagnetiske miljøet beroende på fastsatte RF-sendere, bør en elektromagnetisk feltundersøkelse vurderes. Hvis den målte feltstyrken i området hvor enheten brukes, overskrider gjeldende RF-samsvarsnivå ovenfor, må enheten observeres for å kontrollere at den fungerer normalt. Hvis unormal ytelse er observert, kan ekstra forholdsregler bli nødvendig, som endret orientering eller flytting av apparatet. b: Feltstyrken bør være mindre enn 3 V/m ved frekvensområder over 150 khz til 80 MHz. Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og denne enheten: Enheten skal brukes i elektromagnetiske miljøer hvor det kontrolleres for utstrålt RF-interferens. Kunden eller brukeren av dette apparatet kan bidra til å forebygge elektromagnetiske interferens ved å holde en minste avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og dette apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til utgangseffekten til kommunikasjonsutstyret. Klassifisert maksimal utgangseffekt for sender (W) 150 khz til 80 MHz d = 1,2 Avstand i henhold til senderens frekvens (m) 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,3 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, For sendere klassifisert for en maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt separasjonsavstand d i meter (m) regnes ut ved hjelp av ligningen som gjelder senderens frekvens, hvor P er maksimum utgangseffektklassifisering for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen. Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet. Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder muligens ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. 13

15 Brukerhåndbok for EverFlo Begrenset garanti Respironics, Inc. garanterer at EverFlo er fri for defekter i arbeid og materiale, og at den vil fungere i henhold til produktspesifikasjonene i en periode på tre (3) år fra datoen den selges fra Respironics, Inc. til forhandleren. Hvis produktet ikke yter i samsvar med produktspesifikasjonene, vil Respironics, Inc. etter eget forgodtbefinnende reparere eller erstatte det defekte materialet eller delen. Respironics, Inc. vil kun betale fraktkostnader fra Respironics, Inc. til forhandlerområdet. Denne garantien dekker ikke skade forårsaket av ulykke, feil bruk, misbruk, endring og andre defekter som ikke er relatert til materiale eller arbeid. RESPIRONICS, INC. FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR ØKONOMISK TAP, TAPT FORTJENESTE, UTGIFTER ELLER FØLGESKADER SOM KAN PÅSTÅS Å HA OPPSTÅTT ETTER SALG ELLER BRUK AV DETTE PRODUKTET. NOEN STATER TILLATER IKKE EKSKLUDERING ELLER BE- GRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN ELLER EKSKLUDERINGEN OVENFOR ANGÅR MULIGENS IKKE DEG. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE UTTRYKTE GARANTIER. I TILLEGG ER ALLE INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, BEGRENSET TIL TO ÅR. NOEN STATER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN INDIREKTE GARANTI VARER, SÅ BEGRENS- NINGENE OVENFOR ANGÅR MULIGENS IKKE DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE LAND TIL LAND OG FRA DELSTAT TIL DELSTAT. Vil du utøve dine rettigheter i henhold til denne garantien, kan du kontakte Respironics eller din lokale, autoriserte forhandler for Respironics, Inc. Respironics 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse Herrsching Tyskland

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

1083698 R00 CV 12/21/11 Norwegian SimplyGo BRUKERHÅNDBOK

1083698 R00 CV 12/21/11 Norwegian SimplyGo BRUKERHÅNDBOK Respironics Inc. 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668, USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse 17 82211 Herrsching, Tyskland 1083709 1083698 R00 CV 12/21/11 Norwegian SimplyGo BRUKERHÅNDBOK Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll

Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll 029-5644-10c_SC_Gd_NOR.indd 1 21.09.2012 12:07:02 Takk Takk for at du har valgt Unitron Smart Control fjernkontroll for Unitron høreapparater. Hos Unitron

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A HR-P 3. Edition / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7220433.04030 2015

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

For en enklere hverdag. Philips Respironics SimplyGo bærbar oksygenkonsentrator

For en enklere hverdag. Philips Respironics SimplyGo bærbar oksygenkonsentrator For en enklere hverdag Philips Respironics SimplyGo bærbar oksygenkonsentrator SimplyGo - friheten pasienten fortjener! En kort handletur, et museumsbesøk, en trivelig helg eller en velfortjent ferie -

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL

Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Nøyaktig temperatur med en skånsom panneskanning www.exergen.com/s Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Du finner flere spesifikasjoner i del 12 i bruksanvisningen til GE Health CARESCAPE

Detaljer

Kombinert oksygenregulator og besparer

Kombinert oksygenregulator og besparer Precision Medical 5 Bruksanvisning Artikkel nr. 195405NG -Norsk Kombinert oksygenregulator og besparer INNHOLD INSPEKSJON... 2 TILTENKT BRUK... 2 BESKRIVELSE AV SIKKERHETSSYMBOLER... 3 SPESIFIKASJONER,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUKSANVISNING OPPLÆRINGSENHET

BRUKSANVISNING OPPLÆRINGSENHET BRUKSANVISNING OPPLÆRINGSENHET Innhold Introduksjon......................................................... 1 Tiltenkt bruk......................................................... 1 Indikasjoner...............................................................

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

MatrixPRO -driver Bruksanvisning

MatrixPRO -driver Bruksanvisning BESKRIVELSE: MatrixPRO-driveren (05.000.020) er utformet for innsetting av DePuy Synthes MatrixNEURO TM selvborende skruer (3 4 mm lengder) og selvborende skruer med lav profil (3 4 mm lengder) og har

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING 1 TONOMETER Icare TA01i BRUKSANVISNING TA01i-001 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Liberator. Low Loss L I B E R A T O R L O W L O S S B R U K S A N V I S N I N G F O R PA S I E N T E R

Liberator. Low Loss L I B E R A T O R L O W L O S S B R U K S A N V I S N I N G F O R PA S I E N T E R Liberator L I B E R A T O R Low Loss B R U K S A N V I S N I N G F O R PA S I E N T E R L O W L O S S Liberator/Low Loss Advarselsopplysninger Les nøye gjennom denne siden før du tar apparatet i bruk.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK BRUKSANVISNING 1 Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING TA03-003 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon er det den engelske versjonen som gjelder.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1

BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1 10. Edition / 2013 11 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7008300.04100

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod

jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod Bruksanvisning Norsk iphone/ipod ikke inkludert jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod Viktige sikkerhetsanvisninger Vennligst les de følgende advarsler før bruk: 1. Les disse anvisningene.

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patent under behandling GENERELL INFORMASJON Takk for at du har kjøpt dette produktet.

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Art.: ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Innholdsfortegnelse NO 1. Om håndboken... 2 2. Sikkerhet og riktig bruk...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Steelmate Parkeringssystem med AWS-teknologi PTS800V3. Bruksanvisning

Steelmate Parkeringssystem med AWS-teknologi PTS800V3. Bruksanvisning Steelmate Parkeringssystem med AWS-teknologi PTS800V3 Bruksanvisning Grunner til å velge Steelmate 1. Profesjonell produsent av super kvalitet 2. Stort produktutvalg, du kan enkelt velge det du trenger.

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bruksanvisning 30MI Vaskulært behandlingssystem (Komprimerbart bentrekk) INNHOLD FORMÅL MED DENNE ENHETEN... 3 KONTRAINDIKASJONER... 3 ADVARSLER... 3 FORSIKTIGHETSREGLER...

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer