Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt"

Transkript

1 Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot kravspesifikasjon av Helse og velferdsvaktas behov for systemløsninger Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling og Regionalt program for Leverandørutvikling Trøndelag (2012)

2 1. Bakgrunn Innen 2016 skal det være etablert en ny tjenestemodell for uplanlagte behov for helse og velferdstjenester i Trondheim kommune i ei Helse- og velferdsvakt (Helsevakt). Formålet med ny tjenestemodell er å samle alle henvendelser om uplanlagte behov i et mottak, en vaktsentral, hvor videre oppfølgingstiltak vurderes og besluttes. Vaktsentralen bygger videre på dagens legevaktsentral og alarmmottaket for trygghetsalarmer. Helsevakta skal gjøre det enkelt for befolkningen å finne frem for å få hjelp ved uplanlagte behov for helse og velferdstjenester 24/7. Helsevakta skal også bidra til økt sikkerhet og økt trygghet for etablerte brukere av helse og velferdstjenestene og deres pårørende ved at henvendelsene sikres videre oppfølging, samt inneha system for å håndtere velferdsteknologi som understøtter tjenesteytingen hjemme hos bruker. Prosjektet Helsevakt er forankret i Trondheim kommunes handlingsplan for Velferdsteknologi(2011)og i kommunedelplan for tjenester til eldre over 67 år (Eldreplanen). Ny tjenestemodell se nedenfor: Vaktsentralen er kontaktpunkt og formidler. Vaktsentralen skal kunne motta henvendelser via web, telefon- og velferdsteknologi(utløste alarmer og varsler fra tjenestemottaker), som etter en vurdering og en beslutning av personalet kan utløse oppfølging av ambulante tjenester, timer til legevakt og etter videre vurdering og ved behov, opphold i øyeblikkelig hjelpsenger. Trondheim kommunes mål med velferdsteknologisatsningen, er å utvikle en trygghetspakke med alternativ velferdsteknologi som fremmer mestring og trygghet slik at personer kan bo hjemme lenger. Dette prøves nå ut i samarbeid med Sintef. Trygghetspakken kan for eksempel omfatte GPS som i prosjektet Trygge spor og selvrapportering via ipad som i prosjektet Helsa mi. Se nærmere informasjon om velferdsteknologi på Sintef sine hjemmesider. 2

3 Helsevakt er en kommunal helsetjeneste, som vil samhandle med andre akutte tjenester som for eksempel politi, brann, AMK og sykehusets akuttmottak. De ambulerende tjenestene i Helsevakta vil bli utredet ytterligere av Trondheim kommune, og fremtidig 24/7 behov vil bli vurdert og beskrevet. Det vil være behov for flåtestyring ut fra behov som meldes og vurderes i vaktsentralen. De ambulerende tjenestene skal kunne rykke ut enten på alarm, leting av GPS bruker på vandring, legevaktsbesøk i hjemmet, eller oppfølging av den kompetansen som vurderes riktig enten mot helse, rus eller psykiatribehov. Les mer om Trondheim kommunes satsning på helse og velferdsteknologi her: Om Nasjonalt Program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling startet i I november 2012 startet et regionalt leverandørutviklingsprosjekt i Trøndelag med Trondheim kommune som partner, dvs. Trondheim kommunes prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt er valgt ut som et pilotprosjekt i NHO/KS program for leverandørutvikling. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og Kommunenes interesse - og arbeidsgiverorganisasjon (KS) er initiativtakere til programmet som gjennomføres med et partnerskap av nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, kommuner og næringsliv. Programmet gjennomføres i perioden Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. Det gjennomføres flere piloter på utvalgte områder på nasjonalt nivå, og to utvalgte fokusområder er innenfor helse, omsorg, velferd, og miljø / energi. Ovennevnte prosjekt i Trondheim kommune er innenfor et av de nasjonale satsingsområder. Det er ingen andre pilotprosjekter i Leverandørutviklingsprogrammet som omhandler de samme behovene for anskaffelse, men programmet har erfaring fra en rekke innovative anskaffelsesprosjekter som Trondheim kommune drar nytte av (erfaringsutveksling). Helsevaktprosjektet har fulgt "Prosjekt Velferdsteknologi" i Verdal kommune som i desember 2012 er midt i en dialogfase med potensielle leverandører. 2. Behov og funksjonskrav Anskaffelsen omfatter verktøy for sentralbordsløsning, registrering og beslutningsstøtte av henvendelser, samt flåtestyring og samhandlingsløsninger mellom tjenestene i modellen. Anskaffelsen vil også omfatte integrasjon mot blant annet eksisterende pasientjournalsystemer, gjeldende standarder for nødnettintegrasjon og eksterne beslutnings- støtteverktøy f.eks. Norsk Medisinsk Indeks, Telefonråd med flere. Trondheim kommune har i forbindelse med etableringen av vaktsentral i Helse- og velferdsvakt behov for en sentralbordsløsning som kan ivareta dagens legevaktstelefon og trygghetsalarmmottak. 3

4 Sentralbordsløsningen skal kunne integreres med et registrering og beslutningsstøttesystem som forener hendelse og aktiviteter ved vaktsentralen. Det er behov for at informasjon som registreres i registrering og beslutningstøttesystemet kan overføres til underliggende systemer som blant annet eksisterende pasientjournalsystemer (WinMed 2.x og Gerica). På sikt må det påregnes integrasjoner mot ytterligere underliggende systemer. Det vil også være behov for at registrering og beslutningsstøttesystemet kan integreres med nasjonale kartverksløsninger og inneholde funksjonalitet som gir mulighet til å styre tilgjengelige ressurser på en mer effektiv måte. Det er i kartløsningen behov for å kunne skille mellom de ulike ressursene som f.eks. legevaktsbiler, trygghetspatruljebiler, personer utstyrt med GPS ut i fra hvilket behov som er aktuelt. Det er også behov for oversikt og styring av ressurser, samt kommunikasjonsmuligheter, innad i og mellom tjenesteyterne. Vaktsentraltjenesten vil etter hvert utvides til å dekke alle uplanlagte behov relatert til helse og velferd i vid forstand, og vil kreve samhandling med andre kommunale aktører, som for eksempel hjemmetjenesten og andre ambulante tjenester, samt mottak av varsler/sensorer fra hjemmet. Det vil for eksempel være behov for å sende og motta meldinger til PDA/smarttelefon, mobiltelefon og andre digitale hjelpemidler, både internt i kommunen og ut mot mottagere av kommunale tjenester. Tjenestemodellen vil med stor sannsynlighet kunne gjenbrukes flere steder, evt. regionalt og på nasjonalt nivå. De elektroniske pasientjournalene vil i fremtiden være integrert mot nasjonal kjernejournal. Trondheim kommune skal fra høsten 2013 være pilotkommune for nasjonal kjernejournal. Se nærmere informasjon på Helsedirektoratet sine hjemmesider. Trondheim kommune kobles på nytt nødnett i Se nærmere informasjon på Helsedirektoratets sine hjemmesider. 3. Gjennomføring av prosessen Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling har valgt Trondheim kommunes prosjekt som et pilotprosjekt i deres program. Trondheim kommune ønsker ved samarbeidet å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser. Målsetningen er å gjennomføre effektive og formålstjenlige innkjøp/anbudsprosesser til det beste for brukere, og som behandler leverandørene objektivt og rettferdig. Prosessen som skal gjennomføres vil bestå av 3 deler. Del 1 omfatter avholdelse av en dialogkonferanse. Del 2 består av leverandørenes utarbeidelse og innsendelse av løsningsforslag. Del 3 er en til en møter hvor leverandøren vil få mulighet til å foreta en muntlig presentasjon av sin innsendte skriftlige beskrivelse. Formålet med dialogkonferansen er få innspill fra deltakerne på de foreløpige planene og hvordan behovet til kommunen kan nås på en best mulig måte. Kommunen ønsker også å presentere brukernes og kommunens behov på en god måte slik at det kan stimulere leverandører til innovasjon og eventuelt samarbeid. På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen vil vi invitere interesserte leverandører til å beskrive sine løsninger på kommunens beskrevne utfordringer. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en kravspesifikasjon som er fremtidsrettet. Gjennom at 4

5 leverandørene får presentert sine løsninger, planer og visjoner, så sikrer vi også at bransjen blir hørt. Tilbakemeldingene vil behandles som forretningshemmelighet. Det er ønskelig at de løsningsforslag som blir presentert er av beskjedent omfang og at forslagene er beskrevet på et overordnet og funksjonelt nivå. De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse (ikke mer enn 5 A4-sider) samt foreta en muntlig presentasjon i dialogkonferansens del 3 (en til en møter, se tidsplan nedenfor). Det er også mulig å sende inn svar på beskrevne utfordringer uten å delta i en til en - møtene. Ideer som kommer frem i denne prosessen vil bli kunne brukt i både utarbeidelse av kravspesifikasjonen og i senere anskaffelser. Disse anskaffelsene vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Tidsplan Vi forventer at prosessen vil bli gjennomført etter følgende tentative fremdriftsplan: Dato Aktivitet Onsdag 16. januar 2013 Dialogkonferanse (del 1) Onsdag 30. januar 2013 Frist for oversendelse av skriftlig løsningsforslag (del 2) Må være oss i hende senest kl Tirsdag 5. og onsdag 6. februar 2013 En til en møter (del 3) Mars 2013 Ferdigstillelse av kravspesifikasjon Dialogkonferanse onsdag 16. januar 2013 agenda Trondheim kommune inviterer i samarbeid med Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling til dialogkonferanse i bystyresalen 3 etg. i rådhuset Munkegata 1 i Trondheim. Dialogkonferansen vil ha følgende agenda: Tid Tema 10:30 11:00 Registrering og kaffe 11:00 11:10 Innledning velkommen v/ Klara Borgen 11:10 11:40 Om Helse- og velferdsvakt v/ Klara Borgen 11:40 11:55 Om NHO/KS Nasjonalt program for Leverandørutvikling v/ Hilde Sætertrø 11:55 12:05 Pause 12:05 12:30 Beskrivelse av behov og funksjonskrav v/ Dagrun Hindseth 12:30 12:50 Kort om IKT og annen infrastruktur v/ Thor Johannes Bragstad 12:50 13:00 Veien videre v/klara Borgen 13:00 13:30 Spørsmål og diskusjon Påmelding foretas ved å sende e-post til prosjektmedarbeider Kirsti Fossland Brørs: Vi ber om at man i påmeldinger opplyser navn, firma og kontaktinformasjon. Påmelding må skje innen fredag 11. januar Konferansen vil streames. Informasjon om link og eventuelle spørsmål fås ved å sende en e-post til: 5

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen 1. Bakgrunn I Bærum kommune er det flere og flere som

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF Invitasjon til dialogkonferanse Sikring og varsling 1 Bakgrunn og formål Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) ivaretar ansvaret og oppgavene knyttet til avfallshåndtering

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus 2.09.2015 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.:

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Saksbeh.: GS Kontroll:

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 Tromsø Kommune - Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 0 Sammendrag I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Strategi 2020 - endring av tjenesteprofil... 4 1.2 Forankring i kommunens styringssystem... 4 1.3 Hensikt...

Detaljer

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune - Åpen Rapport Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune Forfattere Mette Røhne, Ingrid Svagård, Dag Ausen, SINTEF IKT Anne Berit Fossberg, Irene Husebø,

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer