ÅRSBERETNING OG REGNSKAP REGNSKAPSÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2004 126. REGNSKAPSÅR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP REGNSKAPSÅR

2 Her blir jeg behandlet som en person, ikke bare som en kunde. I en tid hvor det aller meste kan ordnes over nettet, er det spesielt hyggelig å se ansiktene til kundene våre. Derfor har vi viet denne årsberetningen til kundene våre, slik de så ut en dag i mars på Lagunen, Nesttun og Torget

3 Innhold Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Generelle regnskaps- og vurderingsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Utviklingen av noen nøkkeltall de siste 5 år 30 Årsmelding fra Kontrollkomiteen, Revisjonsberetning 32 Medlemmer av forstanderskapet, medlemmer av styret, kontrollkomite og valgkomiteer, organisasjonsplan 33 Næring & Finans 34 Privatmarked 36 Fana Sparebank Eiendom AS/ Fana Sparebank Regnskap AS 38 3

4 4

5 Bankåret 2004 Fana Sparebank kan se tilbake på et godt år preget av stor aktivitet og store utfordringer. For første gang i historien passerer banken et resultat på 100 millioner kroner før skatt, noe vi selvsagt er svært godt fornøyd med. Resultatet er i tråd med styrets forventninger, og gjenspeiler god drift og tilfredsstillende vekst. Banken kan vise til en økning i forvaltningskapitalen med ca 1 milliard kroner. Veksten er i all hovedsak styrt av veksten i utlån. Andre inntekter har også hatt en god utvikling. Børsen utviklet seg positivt i 2004, og dette gjenspeiler seg også i gevinsten ved bankens verdipapirportefølje. To prosjekter har krevd spesielt mye tid og ressurser i året som har gått: Det ene hovedprosjektet i 2004 var bankens beslutning om å trekke seg ut av alliansen Terra-gruppen. Fana Sparebank var formelt utmeldt fra og med 1. januar 2005, men solgte Terra-aksjene på forsommeren Vi har brukt mye tid og krefter på reforhandling av avtaler vi tidligere inngikk gjennom Terra-gruppen. I motsetning til Terra-gruppen valgte vi å fortsette samarbeidet med EDB AS (tidligere Fellesdata). Avtalene med ulike produktselskaper, som forsikring og fondssalg, ble også forhandlet på nytt. Vi er stolte av å se at arbeidet er vel gjennomført, og at banken er godt rustet til å stå på egne ben i årene som kommer. Et annet stort og krevende prosjekt i 2004 var oppussingen av bankens hovedkontor på Nesttun. Østre Nesttunvei 1 fremstår nå lik Østre Nesttunvei 3, som ble renovert i 2002/2003. Sammen utgjør disse ett flott og moderne bygg sentralt på Nesttun. Andre etasje i bygget har også fått et ansiktsløft, det samme har vår filial på Torget i Bergen sentrum. Bankens verdier har i økende grad blitt synliggjort i Vi har gitt banken et menneskelig ansikt gjennom reklamekampanjer med fokus på dagligdagse situasjoner og nærhet i kundeforhold. Slik vil vi vise at Fana Sparebank står for personlig service, nærhet, trygghet og tillit. Disse verdiene ønsker vi å fremme ytterligere i Vi skal understreke vår posisjon som en moderne lokalbank. Resultatforventningene til 2005 ligger ca 12 millioner over fjorårets resultat, når vi korrigerer for Terra-gevinst. Banken har lagt opp til en ambisiøs markedsvekst på 20 % for privatsektor, og 13,9 % for næringssektorer. Totalt vil dette utgjøre en årsvekst på ca 18 %. Bankens utfordring er i første rekke å skape en lønnsom vekst, det vil si klare å opprettholde akseptable marginer og en lav kostnadsprosent, kombinert med et fortsatt moderat risikonivå. Tusen takk for innsatsen i 2004, og lykke til med utfordringene og målsettingene i 2005! NILS MARTIN AXE Adm. banksjef 5

6 Styrets årsberetning 2004 Jeg har vært kunde i fanabanken i alle år. Jeg fikk mannen min til å bli kunde også. 1. Den økonomiske bakgrunn for årets virksomhet Året 2004 videreførte den økonomiske veksten som startet for alvor i 2003, både i Norge og internasjonalt. Selv med en høy oljepris har veksten i den globale økonomien vært meget god, fremdrevet blant annet av Kina, India og de asiatiske landene forøvrig. Også lokomotivet USA hadde god vekst i fjor. Det er forventet at de store landene som Kina og USA vil bidra til en sterk vekst også neste år. Spesielt Kina har hatt en formidabel vekst de siste årene som forventes å fortsette inn i En usikkerhet er imidlertid en økende internasjonal bekymring over USA sitt stadig økende budsjettunderskudd, grunnet krigføring og skattelettelser, og hvilke konsekvenser dette vil få. I starten av dette årtusen ble den økonomiske stagnasjonen møtt med rentekutt i alle industriland. I USA ble renten satt ned til sitt laveste siden 1950-årene. De har imidlertid økt renten noe i 2004 for å møte tendensen til økt inflasjon, men renten er fortsatt veldig lav. De lange rentene er ikke påvirket av renteendringene til FED, noe som viser at det ikke er frykt for kraftig prisstigning etterfulgt av store renteøkninger. Dette kan imidlertid endre seg dersom det private forbruk fortsetter å øke, og man får en tiltagende inflasjon. Den sterke veksten i Kina og India, kombinert med veldig billig arbeidskraft, fører til at den store eksporten av varer bidrar til å holde prisene nede i mange vestlige industriland. Dette medfører blant annet at noen europeiske land, som Tyskland og Frankrike, sliter med å få fart på økonomien. Med relativt høy arbeidsledighet sliter de med innenlandsk etterspørsel, og avhengigheten til eksportindustrien blir sterk. Euroens styrking i forhold til dollaren har imidlertid forverret konkurranseevnen til eruolandene. Disse forhold, sammen med lav prisvekst, har medført at den europeiske sentralbank har holdt styringsrenten på et lavt nivå gjennom hele I Norge har økonomien utviklet seg positivt i Det har vært en liten nedgang i arbeidsledigheten, prisstigning nær null og stabilt lave renter. Etter et kraftig rentefall gjennom 2002 og 2003 satte Norges Bank ned styringsrenten ytterligere to ganger, siste gang i mars Etter dette har styringsrenten ligget på 1,75 % som er det laveste siden 1950-årene. Det lave rentenivået har ført til økt forbruk blant private husholdninger, men foreløpig har det ikke bidratt til noen kjøpefest. Med en vedvarende lav rente er det imidlertid ikke usannsynlig at prisene vil stige i en slik grad at også rentene må økes noe for å møte dette. Ikke siden 1998 har det vært vekst i bedriftenes investeringer, men etter flere år med fallende investeringer i bedriftsmarkedet snudde også dette i 2004 med en vekst på ca. 4 %. Det har også vært en markert økning i boliginvesteringene i Det lave rentenivået preger også bankene. Utlånsveksten er høy, men marginene og konkurransen er skjerpet. Positivt er det imidlertid at det lave rentenivået bidrar til økt inntjening i bedrifter. Dermed kan mange banker, også Fana Sparebank, vise til svært lave tap og generelt gode resultater. Strukturelt har det også skjedd en del i To sparebanker, Sparebanken Rana og Helgeland Sparebank, har valgt å fusjonere. Det samme har Holla Sparebank og Lunde Sparebank gjort. Kredittbanken i Ålesund er kjøpt av en islandsk bank, Islandsbanki. Islandsbanki er også på vei til å få kontrollen over BN-bank. Romsdal Fellesbank var i søkelyset for oppkjøp både fra Sparebanken Møre og Sparebanken Midt-Norge. Budrunden endte med at Sparebanken Midt-Norge fikk tilslaget. 2. Bankens virksomhet i Daglig drift Fana Sparebank har hatt et år preget av stor aktivitet og god vekst i utlånsvirksomheten. Veksten innenfor privat sektor er fortsatt størst, og er en naturlig følge av at boligprisene i Bergen har økt kraftig de siste år. I år som i fjor har veksten i Fana Sparebank vært større enn gjennomsnittet av norske sparebanker. Dette kan ha sammenheng med at prisveksten på boliger er større i Bergen enn i distriktene hvor flesteparten av sparebankene er lokalisert. Som følge av at Norges Bank satte ned sine styringsrenter tidlig i 2004, fulgte Fana Sparebank etter med å sette ned renten til publikum. Fana Sparebank valgte på eget initiativ å sette ned renten ytterligere på deler av porteføljen høsten Den lave renten har medført økt etterspørsel og bedre lønnsomhet for virksomhetene i Norge. Dette kombinert med høy oljepris har medført all time high på Oslo Børs. Hovedindeksen steg med nær 40 % i 2004, og spesielt på slutten av året var avkastningen på Oslo Børs betydelig høyere enn de store internasjonale børsene. Veksten på børsen preger også bankens resultat, i år som i fjor, i positiv retning. I Fana Sparebank er det spesielt to prosjekter som har krevd tid og ressurser. Det ene er bankens opprustning og vedlikehold av bankens hovedkontor på Nesttun, hvor hele den utvendige fasade i Østre Nesttunvei 1 er opprustet og fremstår lik Østre Nesttunvei 3, som banken opprustet i 2002/2003. Sammen fremstår disse byggene nå som ett moderne bygg sentralt på Nesttun. Også hele 2. etg. i Østre Nesttunvei 1 er pusset opp i sin helhet. I tillegg har bankens filial i Bergen sentrum fått en ansiktsløfting. Et annet ressurskrevende hovedprosjekt i 2004 har bakgrunn i bankens strategiske beslutning om å trekke seg ut av alliansen Terra-gruppen. Fana Sparebank er formelt utmeldt av gruppen fra og med 1. januar 2005, men solgte aksjene i gruppen på forsommeren Det har gått med mye tid til reforhandling av avtaler 6

7 som tidligere ble gjort gjennom Terra-gruppen. Fana Sparebank valgte, i motsetning til Terra-gruppen, å fortsette samarbeidet med EDB AS (tidligere Fellesdata). Avtalene med ulike produktselskap er også reforhandlet. (forsikring, fondssalg m.m.). Arbeidet er vel gjennomført, og banken er nå godt rustet til å stå på egne ben i årene som kommer. 2.2 Lokalisering Hovedkontoret til Fana Sparebank er plassert på Nesttun og banken er i dag representert i Arken Senter i Åsane, Torget i Bergen sentrum, Minde, Lagunen og Fanatorget i Fana. Vi er dermed lokalisert i nærområdene til en betydelig del av Bergens befolkning, enten der de bor eller der de har sine arbeidsplasser. I tillegg er det lett å nå banken via telefon, og mange banktjenester er tilgjengelige via automatiske tjenester og internett. Datterselskapene Fana Sparebank Regnskap AS og Fana Sparebank Eiendom AS er begge lokaliserte i bankens hovedkontor på Nesttun. 3. Resultatregnskapet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet og kjenner heller ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av bankens regnskap. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. Morbanken utgjør det vesentlige av konsernets resultat og balansetall, og det er morbanken sine regnskapstall som kommenteres i beretningen dersom annet ikke er angitt. 3.1 Bankens inntekter Fana Sparebank hadde et godt år i 2004, og kan føre 71,9 mill. kroner til sparebankenes fond. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,03 % RENTENETTO Bankens rentenetto utgjør 158,1 mill. kroner for Dette er en økning fra 149,2 mill. kroner i En positiv bidragsyter til økningen er at sparebankene slipper å betale sikringsfondsavgift for 2004, 2005 og I 2003 utgjorde denne avgiften 4,1 mill. kroner. Norge hadde tidligere to sikringsfond, Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond. Fra 1. juli 2004 ble disse sammenslått til Bankenes sikringsfond. På grunn av ulik kapitaliseringsgrad i de to fondene har medlemmene i Sparebankenes sikringsfond fått fritak for å betale avgift i en overgangsperiode på tre år fra og med Det lave rentenivået har medført en fallende rentenetto i prosent av GFK de siste årene, og for 2004 endte den på 2,27 % av GFK. Tilsvarende tall var 2,45 % i God utlånsvekst har likevel bidratt til økt rentenetto i nominelle kroner ANDRE DRIFTSINNTEKTER Totalt har Fana Sparebank 46,3 mill. kroner i andre driftsinntekter for Dette utgjør 0,67 % av GFK. Tilsvarende tall i fjor var 43,4 mill. kroner og 0,71 % av GFK. Bankens totale gebyr og provisjonsinntekter utgjør 40,2 mill. kroner og har hatt en økning på 4,3 mill. Jeg føler at jeg får sånn direkte kontakt med betjeningen. JAN ERIKSEN (63) MALVIN ASKELAND (84) CATHRINE STEINE (21) OG JAN FREDRIK MONSEN (26) GRETHE MARLEN MELSBØ (27) OG ANGELICA (5 1/2 UKE) Tilgjengeligheten er veldig viktig for meg. JIMBRA TOTLAND (60) 7

8 ALEXANDER SCHYTZ (37) Betjeningen i banken er alltid hyggelige. Jeg har selv stått i butikk i 40 år, så jeg vet hvor viktig det er å behandle kundene godt. INGRID LINDVIK (76) ATHMAR ALI (53) HELLE NERLI (18) Det er en mer personlig bank. De holder det de lover. 8 CAMILLA SIMONSEN (24) OG PHILLIP (5 UKER) kroner sammenlignet med Økningen er kommet både på rente transaksjonsgebyr og på provisjoner ved salg av forsikring og fondsprodukt. Provisjonskostnadene har økt fra 8,2 mill. kroner i 2003 til 8,5 mill. kroner i Det har vært en positiv utvikling både ved bankens salg av forsikringsprodukter og fondssalg. Økningen i forhold til 2003 har vært henholdsvis 36 % og 35 %. Børsen utviklet seg positivt i 2004 og dette gjenspeiler seg også i positive gevinster ved bankens verdipapirportefølje. Totalt har banken inntektsført 8,1 mill. kroner i gevinster på verdipapir og valuta. (2003: 11,3 mill. kroner). I tillegg kommer utbytte på omløps- og anleggsaksjer. Dette utgjør i ,7 mill. kroner mot 2,9 mill. kroner i Dette er inkludert utbytte fra datterselskapene. 3.2 Driftskostnader Totale driftskostnader for 2004 utgjør 107,3 mill. kroner eller 1,54 % av GFK. I 2003 hadde banken 102,4 mill. kroner i totale driftskostnader. Dette utgjorde 1,68 % av GFK. Lønn og sosiale utgifter utgjorde 51,8 mill. kroner i Dette er en økning på 2,2 mill. kroner i forhold til i fjor. I prosent av GFK utgjør lønn og sosiale utgifter 0,75 % (2003: 0,82 %) Administrasjonskostnadene gikk ned fra 28,1 mill. kroner i 2003 til 24,9 mill. kroner i Dette har sammenheng med at banken hadde en del ekstraordinære kostnader knyttet til bankens 125-årsjubileum i Vedlikehold og oppussing av egne bygg har belastet regnskapet med ca. 5 mill. kroner mer i 2004 enn året før. Dette forklarer bankens økning i andre driftskostnader. Utover dette er det små forandringer i bankens kostnadsprofil. Bankens kostnadsprosent eks. verdipapirgevinster har gått ned fra 57 % i 2003 til 55,7 % i Tap og tapsavsetninger Fana Sparebank hadde netto tapskostnad på 5,2 mill. kroner siste år. Dette inkluderer 1,5 mill. kroner i nye uspesifiserte tapsavsetninger. Netto tapskostnad i 2003 var 8,7 mill. kroner. Tapskostnaden for 2004 utgjør 0,08 % av brutto utlån pr (2003: 0,15 %). Bortsett fra 1994 er dette den laveste tapsprosenten banken har hatt siden Bankens tap er også under gjennomsnittet av norske sparebanker. Bankens totale tapsavsetninger på utlån og garantier utgjør 72,6 mill. kroner pr. utgangen av Dette er en økning på 1,8 mill. sammenlignet med utgangen av Styret vurderer dette som tilstrekkelig sett i forhold til bankens risiko i utlåns- og garantiportefølje. Det vises forøvrig til note Gevinst ved salg av anleggsmidler Bankens beslutning om å melde seg ut av Terra-gruppen AS medførte et salg av bankens aksjebeholdning i gruppen. Salget av bankens aksjer innbrakte en netto salgsgevinst på 8,0 mill. kroner. 4. Bankens balanse 4.1 Forvaltningskapital Banken hadde ved utgangen av 2004 en forvaltningskapital på 7,34 mrd. kroner. Dette er en økning i forhold til 2003 på 997,0 mill. kroner. I prosent utgjør denne årsveksten 15,7 %. Veksten er i all hovedsak styrt av veksten i utlån. 4.2 Finansinvesteringer Bankens rentebærende beholdning av obligasjoner er knyttet opp mot de likviditetsreservekrav banken til

9 enhver tid er underlagt. En betydelig del av porteføljen er plassert på en verdipapirkonto som ligger som grunnlag for sikring av bankens eventuelle lån i Norges Bank. Bankens aksjer knyttet til handelsporteføljen blir forvaltet av bankens egen finansavdeling. Av bankens totale beholdning på 47 mill. kroner i aksjer er 21,9 mill. kroner klassifisert som handelsportefølje. Denne porteføljen blir bokført til markedsverdi. Beholdningen av aksjer i handelsporteføljen er under rammen fastsatt av bankens styre, og langt under de lovmessige beskrankninger for finansplasseringer for banker av vår størrelse. Banken benytter fra tid til annen finansielle instrumenter som framtidige renteavtaler (FRA), renteswapper o.l. for å sikre/begrense renterisiko. Dessuten benyttes aksjeopsjoner for å sikre løpende avkastning på deler av bankens aksjeportefølje. Banken opererer kun med aksjeopsjoner hvor det foreligger en underliggende aksje. Resultatet av handel i omløpsaksjer blir kommentert til styret kvartalsvis. For nærmere spesifikasjon av verdipapirporteføljen viser vi til note Utlån 2004 har vært et år med god vekst i utlån. Ved utgangen av året er brutto utlån kommet opp i mill. kroner noe som utgjør en årsvekst på 14,2 % (2003: 15,3 %). Som i fjor er det fortsatt privatkundesektorer som har den største veksten. Av totale utlån utgjør mengden til privatkundesektorer mill kroner (2003: mill. kroner) Dette utgjør en årsvekst på 14,5 % (2003: 15,3 %). Innenfor næringssektorer hadde banken en noe sterkere vekst i 2004 enn i året før. Totale utlån til næringssektorer utgjør mill kroner ved utgangen av 2004 (2003: mill. kroner). Dette gir en årsvekst på 13,4 % (2003: 10,6 %). I bankens strategi fremgår det at bankens næringslån skal ligge i intervallet % av bankens totale utlån. Ved utgangen av 2004 utgjorde næringslån 32,1 % (2003: 32,4 %). 4.4 Innskudd Banken har fokus på at innskudd fra publikum skal være bankens viktigste finansieringskilde, men med dagens lave rentenivå er det en utfordring å holde på innskuddsmidlene i konkurranse med alternative spareprodukter. Innskudd fra publikum har økt med 345 mill. kroner siste år og er kommet opp i mill. kroner ved utgangen av I prosent utgjør dette en årsvekst på 7,8 % (10,4 %). Den skjeve veksten på utlån og innskudd medfører at innskuddsdekningen (innskudd i prosent av brutto utlån) faller fra 74,7 % ved utgangen av 2003 til 70,6 % ved utgangen av Øvrige innlån Med større utlånsvekst enn innskuddsvekst øker også behovet for eksterne innlån. Fana Sparebank har ved utgangen av 2004 totale innlån pål mill. kroner i form av sertifikater, obligasjonslån og innlån fra Kredittforeningen for Sparebanker. Ved utgangen av 2003 hadde banken mill kroner i ekstern finansiering. Tilgangen på ekstern finansiering har vært god og uproblematisk, og i henhold til interne retningslinjer søker banken å ha en rimelig fordeling på kortsiktige og langsiktige innlån for å begrense bankens likviditetsrisiko. Viser også til note nr. 17 som viser bankens forfallsstruktur på bankens funding. 4.6 Egenkapital/kapitaldekning Konsernets egenkapital utgjør 642,6 mill. kroner (2003: 571,92 mill. kroner). Morbanken har en egenkapital på 636,6 mill. kroner (2003: 565,8) I egenkapitalen inngår ca. 4,1 mill. kroner. (2003: 2,7 mill. kroner) som tilsvarer bankens overfinansiering av pensjonsforpliktelser med fradrag av utsatt skatt. Vi viser ellers til note 14 vedr. bankens pensjonsordning og til note 19 vedr. bankens fond. Morbankens vektede egenkapitaldekning utgjør pr ,60 %, mot 13,46 % pr Hele egenkapitalen er kjernekapital opparbeidet ved egne overskudd. Se ellers note Risiki knyttet til bankens virksomhet Fana Sparebank sin virksomhet medfører en rekke risiki. Styret er opptatt av at kontrollrutinene er under stadig utvikling, og at forbedringer er en løpende prosess. Som en konsekvens av dette har banken valgt å ansette en risk-manager (fra og med mars 2005), som vil ha bankens risikoområder som prioritert arbeidsfelt. Banken fokuserer på markedsrisiko (kredittrisiko, renterisiko og kursrisiko), likviditetsrisiko og operasjonell risiko. 5.1 Markedsrisiki KREDITTRISIKO Kredittrisikoen er knyttet til de deler av verdipapirene som ikke er garantert av Staten, og til bankens utlån og garantier. Styret anser risikoen knyttet til obligasjonsporteføljen som liten, siden den overveiende delen er plassert i verdipapirer garantert av Staten og i verdipapirer knyttet til finansnæringen. Innenfor utlån er derimot risikoen for tap større. Dette har banken tatt hensyn til ved at det i årets regnskap er satt av 1,5 millioner til uspesifiserte tap. Ved utgangen av året har banken satt av ca 24,0 mill. kroner knyttet til spesifiserte engasjement, og totalt 48,6 mill. Jeg har hatt Fana Sparebank siden jeg ble født. Eg kunne virkelig ikkje tenke meg nokke annet, altså. 9

10 Det er greit å snakke med folkene i denne banken. Det er jo næbanken min. kroner til uspesifiserte engasjement. Styret mener dette er tilstrekkelig for å møte latente tap som måtte ligge i utlåns- og garantiporteføljen ved årsskiftet. Banken har en uendret risikoprofil innenfor næringsmarkedet siste år, og det blir ikke lagt opp til at banken skal ta på seg økt kredittrisiko ved å ekspandere i spesielle bransjer eller blant spesielle kundegrupper. Ved vurdering av utlån til eiendomsmarkedet blir det lagt stor vekt på at majoriteten har sentral beliggenhet og at det foreligger langsiktige leiekontrakter med solide leietakere. Det blir også tatt høyde for at prosjekt skal tåle en betydelig renteøkning (4 % i 2003 og 5 % i 2004). Alle næringsengasjementer over en viss størrelse blir årlig klassifisert med hensyn til kredittrisiko. Her vektlegges forhold som inntjening, sikkerhet og ledelse. Det blir også tatt hensyn til lokal forankring og bankens kjennskap til den enkelte kunde. Banken har dessuten en vedtatt policy om ikke å involvere seg i, for oss, ukjente bransjer. Vi er derfor ekstra tilbakeholdne ved kredittforespørsler fra shipping/offshore og havbruk/ fiskeoppdrett. Styret anser risikoen for tap i næringsmarkedet som moderat, og risikoen for tap på utlån til privatkunder som liten. Ut fra historiske tall de siste år ser vi at tap på utlån har ligget på ca. 0,2 % - 0,4 % av samlet utlånsog garantiportefølje. Dette må vi anse som normale tap for vår bank. De senere år har de bokførte tapene ligget noe under denne rammen. Bankens resultatførte tap i 2004 utgjør ca 0,08 % av bankens samlede brutto utlån. (0,14 % i 2003) Bortsett fra 1994 er dette det laveste siden Vi viser til note 1b vedr. klassifisering av risikoporteføljer RENTERISIKO Renterisikoen oppstår dersom rentebindingstiden for bankens eiendelsside og gjeldsside ikke er sammenfallende. Bankens styre har fastsatt maksimumsrammer for bankens renterisiko. Den samlede rammen for renteeksponeringen gir et uttrykk i mill. kroner for hvor mye banken kan tape ved en økning i rentenivået på 1%. Bankens maksimale ramme er i løpet av året fastsatt til 9 mill. kroner. Høyeste utnyttelse av rammen i løpet av 2004 var ca 64 %. Ved utgangen av året var den ca 48 %. Vi viser for øvrig til note 15 som viser reprisningstidspunkt for bankens forvaltning KURSRISIKO Banken har også risiki knyttet til aksjer og grunnfondsbevis. Også for disse har styret fastlagt maksimalgrenser for beholdningene. Totalt kan banken investere 40 mill. kroner i omløpspapir handlet med tanke på trading. Dagens totalrammer for omløpsaksjer utgjør ca 0,54 % av total forvaltningskapital, og styret får hvert kvartal framlagt rapporter om resultatutviklingen. 5.2 Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er den risikoen banken har for ikke å kunne gjøre opp sine forpliktelser til rett tid. Innskudd fra vanlige kundegrupper er bankens viktigste likviditetskilde, og den utgjør ca 70,6 % av bankens utlån. Det resterende låner banken inn fra markedet i form av ulike pengemarkedslån. Bankens obligasjonsgjeld utgjør mill kroner, og forfaller i løpet av 0,5 til 4,9 år. Sertifikatgjeld pålydende 270 mill. kroner forfaller i løpet av 1. halvår Banken har også en trekkfasilitet pålydende 300 mill kroner i DnB NOR. Denne brukes ved flyktige lånebehov fra pengemarkedet. Bankens styre får hvert kvartal framlagt oversikter som viser bankens stilling i forhold til bankens egne definerte rammer, og til de krav som framkommer i lover og forskrifter. 5.3 Operasjonell risiko Operasjonell risiko er definert som potensielle tap banken kan påføres som en konsekvens av teknisk svikt, menneskelig svikt, manglende rutiner og kompetanse. Tapene kan påføres gjennom direkte kostnader, tap av renommé, som igjen medfører tap av inntekter. For å minimalisere operasjonell risiko gikk banken i 2003 til innkjøp av et internkontroll system som forbedrer bankens mulighet til å følge opp og klargjøre bankens risiko områder. Arbeidet er videreført i 2004 og det er innført nye rutiner som skal minimalisere den operasjonelle risikoen ytterligere. Risikovurderingen og gjennomføringen av iverksatte kontrolltiltak rapporteres til styret en gang i året, sammen med bekreftelse fra ekstern revisor. Styret vurderer den operasjonelle risikoen til å være på et tilfredsstillende nivå. 6. Organisasjon, opplæring og arbeidsmiljø Banken legger til rette for kompetanseutvikling på alle plan. Vi har startet tilrettelegging for å tilpasse oss krav som stilles til oss når det gjelder Finansiell rådgivning. Videre har vi hatt mange prosjekter vedrørende produktutvikling og arbeidsflyt. Dette er arbeidsformer som vi mener både er utviklende og effektive når det gjelder å få konkrete resultater. Alle avdelinger har faste rutiner for oppfølging av hver enkelt medarbeider både utviklingsmessig og resultatmessig. I løpet av året har vi hatt flere Spama-kurs, BI-kurs og konferanser for å styrke den enkeltes fagkompetanse. Det er også nedsatt faggrupper bestående av personer fra alle avdelinger som jevnlig møtes for å videreutvikle fagkompetansen. Flere ansatte har også tatt videreutdanning ved BI. 10

11 BORGFRID LARSEN (79) HENRIETTE BØNES (17) OG KRISTOFFER OLSEN (17) 6.1 Fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling Av bankens ansatte er 65,5 % kvinner og 34,5 % menn. På lederplan er det en overvekt av menn, og banken arbeider derfor for en jevnere fordeling mellom kjønnene. Banken arbeider for, og har fått, en større andel av kvinner i bankens styre. Dette er i tråd med signaler fra offentlige myndigheter, som er formidlet videre til bankene fra deres interesseorganisasjoner. Disse føringer er derfor kanalisert videre til bankens valgkomiteer som vurderer aktuelle personer til de forskjellige tillitsverv. 6.2 Sykefravær Totalt sykefravær for 2004 var dager, eller 5,5 %. Tilsvarende tall for 2003 var dager, eller 8,29 %. Banken har hatt en gledelig nedgang i sykefraværet fra 2003 til Kortidsfraværet er stabilt, mens langtidsfraværet er vesentlig redusert. Banken har hele tiden fokus på tiltak for å få ned sykefraværet. Fana Sparebank gjennomfører annenhvert år en tilfredshetsundersøkelse blant medarbeiderne, bygget på motivasjons- og stressteori, som måler nøkkelområder som påvirker arbeidsglede og trivsel. Undersøkelsen viser at arbeidsmiljøet er godt. Det foretas avdelingsvis oppfølging av forbedringsområder. Systemer og rutiner for sikkerhet er i samsvar med de krav som stilles i forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 7. Personal Antall ansatte i konsernet (eks. adm. banksjef) var per årsskiftet: ANSATTE I ET Bankvirksomhet, heltid Bankvirksomhet, deltid 4 3 Datterselskaper, heltid Datterselskaper, deltid 3 3 Ansatte i alt TERJE LØVSTAKKEN (32) BENTE FREDHEIM (51) Det ble gjennom året utført ca. 111,4 årsverk i bankvirksomheten, mot 109,5 i Det er noen ansatte på heltid som søker om redusert tid for 1 år av gangen. Denne reduksjonen er blitt fylt opp av vikarer. Samlede utgifter til lønn og andre godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte (ekskl. ansatte i datterselskaper) var 38,8 mill. kroner. (2003: 39,2 mill. kroner). Det eksisterer ingen spesielle avtaler om særskilt vederlag overfor adm. banksjef eller styrets leder dersom det inntreffer endringer i ansettelsesforholdet eller vervet. Adm. banksjef er tilsluttet bankens kollektive pensjonsordning i Storebrand. 8. Datterselskaper (se note 7) 8.1 Fana Sparedata A/S Selskapet er 100 % eid av Fana Sparebank. Selskapet har en aksjekapital på kroner og som formål å drive utleie av betalingsterminaler og kundeinstallerte terminaler tilknyttet banken. Selskapet har ingen ansatte. Årets resultat etter skattekostnader er kroner (2003: kroner). Fana Sparedata AS sin økonomi er solid og styret er godt fornøyd med resultatet. 8.2 Fana Sparebank Eiendom A/S Selskapet er 100 % eid av Fana Sparebank og har en aksjekapital på kroner. Selskapet driver megling av fast eiendom. Det er 12 ansatte i selskapet, 7 kvinner og 5 menn, som utfører 12 årsverk. Selskapet leier lokaler i hovedkontoret til banken i Østre LISE KNUDSEN (20) Kunden har alltid rett, vet du. Jeg har vært kunde noen år nå. 55, tror jeg. 11

12 Jeg bruker banken både privat og på jobb, og er veldig fornøyd med begge deler. Nesttunveg har vært et godt år for selskapet med en omsetningsøkning på ca. 14 %. Stadig økende antall aktører i markedet gir stor kamp om oppdragene, men selskapet kan likevel legge frem et godt resultat. Årets resultat etter skattekostnader er kroner (2003: kroner) 8.3 Fana Sparebank Regnskap A/S Selskapet er 100 % eid av Fana Sparebank og har en aksjekapital på kroner. Fana Sparebank Regnskap AS skiftet navn fra Fana Sparebank Regnskapsservice AS i nov./des Selskapet er regnskapsfører for en rekke små og mellomstore virksomheter. Det er 9 ansatte hvorav 7 er kvinner. Selskapet leier lokaler i bankens bygg i Østre Nesttunveg 3. Resultat etter skatt: kroner (2003: kroner) 8.4 Kinobygg A/S Aksjekapitalen er kroner. Fana Sparebank eier ca. 83 % av aksjene i selskapet. Kinobygg A/S står som eier/utleier av bankens lokaler i Fanatorget. Selskapet har ingen ansatte. Årets resultat etter skattekostnader er kroner (2003: kroner) 9. Alliansetilknytning Etter en lengre tids vurdering av bankens strategiske veivalg for å opprettholde bankens selvråderett og selvstendighet, valgte banken tidlig i 2004 å melde seg ut av Terra-gruppen AS med virkning fra Bankens aksjer i gruppen ble solgt til gruppens øvrige medlemmer. Fana Sparebank er fra ikke medlem av noen allianser. 10. Utsikter for 2005 Det er forventet en ytterligere vekst i økonomien fastlandsnorge fremover, og med et forventet lavt rentenivå også i 2005, bør dette bidra til økt inntjening i bedriftene som igjen fører til en fortsatt god betjeningsevne. Dette vil også gjelde for husholdningene. Sammen med god kredittvurdering skal dette bidra til at banken fortsatt skal levere resultat med lave tapskostnader. Det lave rentenivået gir Fana Sparebank en utfordring i å kompensere en lavere avkastning på egenkapitalen. Banken vil fortsatt søke å bli mer kostnadseffektiv og fortsatt ha gode kredittrutiner for å unngå unødige tap. På inntektssiden er det nødvendig å øke bankens andel av andre inntekter for å kompensere for redusert rentenetto. Det vil derfor bli lagt opp til ytterligere satsing på salg av forsikring, fond og andre inntektsbringende produkt. Målet for 2005 vil være å legge frem et resultat som er på nivå med Fana Sparebank sin uttreden av Terra-gruppen AS gjør også at 2005 blir det første året på lang tid hvor banken igjen står helt på egne ben. Det er styrets oppfatning at dette vil bli en positiv utfordring som skal brukes til å ytterligere styrke bankens utvikling som selvstendig og god aktør i finansmarkedet på kort og lang sikt. Det er en glede for styret å takke alle forbindelser for godt samarbeid siste år. En særlig takk til bankens dyktige medarbeidere for godt utført arbeid som har medvirket til å frembringe bankens gode resultat. Styret takker også den enkelte for positiv vilje til omstilling og utvikling. Nesttun 2. februar 2005 JOHN WIIK Styreformann EINAR KONGSBAKK Nestformann BENEDICTE SCHILBRED FASMER Styremedlem EINAR KAARBØ Styremedlem HILDE HVIDSTEN BRETVIN Styremedlem ARNT HUGO KNUDSEN Repr. for ansatte 12 NILS MARTIN AXE Adm. banksjef

13 Resultatregnskap pr Note RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renteinntekter mv. på utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renteinntekter mv. på utlån og fordringer på kunder Renteinntekter mv. på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER Rentekostnader mv. på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader mv. på innskudd fra og gjeld til kunder Rentekostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester NETTO GEVINST/TAP AV VALUTA OG VERDIPAPIRER Netto gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst/tap på valuta Netto gevinst/tap på finansielle derivater Sum netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer ANDRE DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Resultat før driftskostnader LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger mv. av varige driftsmidler ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap, nedskrivninger og skatt TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV Tap på utlån Tap på garantier Sum tap på utlån, garantier mv NEDSKRIVNINGER OG GEVINST/TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM HOLDES PÅ LANG SIKT Netto tap (+)/gevinst ( ) ved avgang Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret DISPONERING Gaver og/eller overført til gavefond Overført til sparebankens fond Overført til/fra annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum disponert

14 Eiendeler Note KONTANTER, FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån/fordringer kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid Utlån/fordringer kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER 2, 4, 11, Kasse-/drifts-/brukskreditt Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sum utlån til og fordringer på kunder SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER (MED FAST AVKASTNING) 5, 22 Utstedt av det offentlige: Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre: Sertifikater og obligasjoner Sum rentebærende verdipapirer AKSJER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Sum aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning EIERINTERESSER I SELSKAPER 7 VARIGE DRIFTSMIDLER 9, 10, Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER - 4 Finansielle derivater Andre eiendeler Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER Opptjente ikke betalte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER Nesttun, 31. desember februar 2005 I STYRET FOR FANA SPAREBANK JOHN WIIK Styreformann EINAR KONGSBAKK Nestformann EINAR KAARBØ Styremedlem ARNT HUGO KNUDSEN Repr. for ansatte 14

15 Gjeld og egenkapital Note GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER 15, Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner u/avtalt løpetideller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER 15, Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum innskudd fra og gjeld til kunder GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER 15, 16, Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ANNEN GJELD Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum annen gjeld PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBETALTE INNTEKTER AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER OG KOSTNADER Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Spesifiserte tapavsetn. garantier Sum avsetninger for forpliktelser og kostnader SUM GJELD MINIORITETSINTERESSER EGENKAPITAL 19, Sparebankens fond Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL UTENOM BALANSEN BETINGEDE FORPLIKTELSER 2, 3, Garantier Garanti overfor Sparebankenes Sikringsfond Eiendeler til en samlet bokført verdi av er stillet som sikkerhet for potensielle Dagslån i NB Rentebytteavtaler HILDE HVIDSTEN BRETVIN Styremedlem BENEDICTE SCHILBRED FASMER Styremedlem NILS MARTIN AXE Adm. banksjef ÅSMUND VINJE Regnskapssjef 15

16 Kontantstrømanalyse KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Regnskapsmessig årsresultat Ordinær avskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Avsetninger til utbytte og gaver Avsetninger til utbytte minoritetsinteresser Gevinst ved salg driftsmidler Endring pensjonsforpliktelse før mot EK Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Netto endring utlån til andre kredittinstitusjoner Netto endring nedbetalingslån til kunder Netto endring i benyttede rammekreditter Endring tapsavsetning Tap på utlån, garantier Netto endring aksjer og andeler i andre foretak Utbetaling ved kjøp andel i datter Netto endring andre rentebærende verdipapirer Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Endring andre eiendeler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring innskudd fra kunder Netto endring innskudd fra andre kredittinstitusjoner Netto endring obligasjonsgjeld Endring annen gjeld Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt

17 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet utarbeides i henhold til Lov om årsregnskap (regnskapsloven), Forskrift om årsregnskap for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, samt god regnskapsskikk. I forhold til 2003 er det ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene. KONSOLIDERING Konsernregnskapet omfatter morbanken og selskaper hvor morbanken eier mer enn 50 % av aksjene. Oversikt over de konsoliderte selskapene fremgår av note 7. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskaper følger de samme regnskapsprinsipper som morbanken. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. I konsernregnskapet er morbanken sin kostpris for aksjer i datterselskap eliminert mot egenkapitalen til datterselskapene. Minoritetsinteressene blir vist i balansen som egen post mellom annen gjeld og egenkapital. I resultatregnskapet vises minoritetsinteressenes andel av konsernets årsoverskudd som en resultatdisponering. I selskapsregnskapet vurderes datterselskapene etter kostmetoden. UTLÅN OG GARANTIER Utlån er vurdert til nominelle verdier med unntak for tapsutsatte og misligholdte lån. MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER Banken vurderer et engasjement som misligholdt når en termin ikke er betalt innen 90 dager, eller før dersom det mottas opplysninger som fører til at banken må iverksette tiltak (f.eks. tvangsauksjon begjært av andre, søknad om akkord/gjeldssanering). Inntektsføring av renter blir stoppet dersom ikke verdien av et eventuelt panteobjekt utvilsomt overstiger engasjementes størrelse. Renten blir tilbakeført til siste betalte termin, eller til årsskiftet. Sikkerheten blir vurdert ut fra markedsverdi (ny takst o.l salgsomkostninger), eller ut fra leieinntekter. Næringslån er klassifisert etter risiko. Klassifiseringen skjer løpende, eller minst en gang pr. år. TAP OG AVSETNING FOR TAP Banken foretar en kontinuerlig vurdering av utlåns- og garantiporteføljen med formål å synliggjøre tapsutsatte engasjement. Avsetninger til beregnet tap skjer månedlig. Debitors tilbakebetalingsevne og de registrerte sikkerheter avgjør hvorvidt banken må påregne tap. Sikkerhetene blir vurdert ut fra en forventet netto salgsverdi. Spesifiserte tapsavsetninger reduserer bankens utlånsportefølje ved at totalsaldo for tapsavsetninger blir trukket fra bankens brutto utlån. Konstaterte tap bokføres ved inntrådt konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretninger som ikke er ført fram, ved rettskraftig dom, eller der banken har innstilt inndrivelse, eller stilt denne i bero utfra kunnskap om debitors manglende betalingsevne. Konstatering av tidligere beregnede tap blir i balansen ført som en reduksjon av bankens utlånsportefølje og en reduksjon av avsetning til beregnet tap. Konstatering av tap der man tidligere ikke har foretatt beregnede tapsavsetninger blir ført som en reduksjon av utlånsporteføljen i balansen og som konstatering av tap uten tidligere avsetning i resultatregnskapet. Innbetalinger på tidligere avskrevne engasjementer blir ført til inntekt alt etter hvordan behandlingen har vært for det opprinnelige engasjement. Uspesifiserte tap vurderes i forhold til privatkundemarkedet og ut fra risikoklasser innenfor næringslivsmarkedet. Alle næringslivskunder med engasjement over er risikoklassifisert, og avsetning til uspesifiserte tap er lenket mot de enkelte risikoklasser og representerer en stipulert risiko for at tap vil kunne oppstå. Avsetningen er ment å dekke påregnelige tap innenfor disse segmentene som ikke kan identifiseres på balansedagen. OVERTATTE EIENDELER Overtatte eiendeler blir ført som egen post i balansen. De er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og forventet salgsverdi. Eventuell overdekning ved realisasjon blir ført som inngått på tidligere avskrevne tap, og en eventuell underdekning blir ført som tap på utlån. Det er ikke registrert overtatte eiendeler pr balansedato. VURDERINGSPRINSIPP FOR VERDIPAPIRER AKSJER Aksjer og andeler i aksjeselskaper, ansvarlig selskaper og kommandittselskap deles inn i: Handelsportefølje Øvrige omløpsaksjer Anleggsportefølje Aksjer og andeler som inngår i handelsporteføljen er kortsiktige plasseringer for trading formål. Aksjer og andeler i handelsporteføljen er vurdert til virkelig verdi etter porteføljeprinsippet (sluttkurser på balansedagen). Dette er aksjer som omsettes på børs eller i et regulert marked og har god eierspredning og likviditet. Beholdning av øvrige omløpsaksjer vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (sluttkurser på balansedagen). Aksjer og andeler som inngår i anleggsporteføljen er ment til varig/langsiktig eie. Anleggsporteføljen er vurdert til anskaffelseskost. Dersom den virkelige verdien er lavere enn anskaffelseskost og verdifallet ikke anses å være forbigående, skrives aksjen ned til virkelig verdi. SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER Sertifikater og obligasjoner deles inn i: Handelsportefølje Bankportefølje Anleggsportefølje Sertifikater og obligasjoner som inngår i handelsporteføljen er kortsiktige plasseringer for trading formål. I 2004 er det ikke registrert sertifikater eller obligasjoner innenfor handelsporteføljen. Verdipapir i bankporteføljen er vurdert etter porteføljeprinsippet til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Obligasjoner i anleggsporteføljen er langsiktige plasseringer som er anskaffet før og er ment å holdes til forfall. Pr har banken ingen obligasjoner i anleggsporteføljen. Obligasjonene er grunnlag for bankens likviditetsreservekrav og kan også benyttes til pantstillelse ved eventuelle opptak av D-lån i Norges Bank. 17

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR Vi opplever at privat- og næringslivskunder nå har bedre kjennskap til hva banken står for, og er tettere på våre kunders reelle behov. Gjennom Fana Sparebank

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK Årsberetning 212 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK 3 Årsberetning 212 1888 for Askim Sparebank RAMMEBETINGELSER INNHOLD Innledning Virksomhet, rammebetingelser m.v 35 Redegjørelse

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport. 134. regnskapsår

Årsrapport. 134. regnskapsår Årsrapport 2012 134. regnskapsår Innhold Adm.banksjef 4 Nøkkeltall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 17 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer i egenkapitalen

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Holla og Lunde Sparebank

Holla og Lunde Sparebank Holla og Lunde Sparebank Styrets årsberetning for 2010 Holla og Lunde Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank med forankring i Midt-Telemark. Banken er godt posisjonert for lønnsom vekst gjennom

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2.

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2. Årsrapport 2008 1 Årsrapport -08 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Kundevalgte: Ragna Kvendset 2008 Liv Ingjerd Holten 2005/08 Inger Skei

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 2009 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer