Behandle og vedta resolusjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandle og vedta resolusjoner"

Transkript

1 Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 11/15 Behandle og vedta resolusjoner Behandle og vedta resolusjoner Til grunn for behandling av resolusjoner ligger forretningsordens foreslåtte bestemmelser Om forslag Om uttalelser, resolusjoner og partiprogram Her fremkommer det blant annet følgende: 4.3 Forslag til resolusjoner skal være behandlet på landsstyrets møte 6. og 7. mars, og ha fått tilslutning av minst 1/3 av de stemmeberettigede der, slik at disse kan sendes til landsmøtedeltakerne på forhånd. Disse forslagene følger vedlagt. For øvrig har redaksjonskomiteen fått i mandat av landsstyret å fremme forslag om resolusjoner basert på landsstyrets behandling av følgende resolusjoner fra landsstyrets behandling: - Om kontantstøtten, fra Oslo FrP - Om bypakker, fra landsstyrets behandling - Om Lokalsykehus, fra Møre og Romsdal FrP - Om barnevern, fra Vest-Agder FrP Slike forslag fremlegges i løpet av redaksjonskomiteens prosess under landsmøtet, og i tråd med de frister som fremgår av det foreslåtte mandat for redaksjonskomiteen. 1

2 Landsstyrets resolusjonsforslag nr. 1 La ungdom komme inn på boligmarkedet Scheel-utvalget la for noen måneder siden frem sine forslag til nytt skattesystem for Norge. Flere av utvalgets forslag går hardt utover ungdom. Utvalget foreslår blant annet å legge ned BSU-ordningen som er svært viktig for at unge mennesker skal kunne spare til egenkapital for å kjøpe seg bolig. Utvalget foreslår også å skattlegge leieinntekter med 20 %. Dette vil føre til økte leiepriser, og kan også føre til at færre boliger leies ut. Dette vil skape ytterligere press i markedet og sørge for enda høyere leiepriser. Dette går utover unge og andre som ikke er rike nok til å komme seg inn i boligmarkedet. Landsmøtet mener forslaget om å fjerne BSU og å skattlegge leieinntekter er dårlige ideer som rammer ungdom feil. Landsmøtet ønsker derfor med dette å ta avstand fra utvalgets nevnte forslag. Forslaget vil dersom det gjennomføres gjøre det dyrere å være utenfor boligmarkedet, samtidig som det blir enda vanskeligere å komme seg inn i boligmarkedet. Behandlet av landsstyret basert på forslag fra Hedmark FrP 2

3 Landsstyrets resolusjonsforslag nr. 2 Boligpolitikk for fremtiden Egen bolig er den største investeringen mange av oss foretar. Landsmøtet til Fremskrittspartiet er opptatt av at det føres en politikk som sikrer at flest mulig får muligheten til å eie sin egen bolig og at byggeprisene blir holdt så lave som mulig. Regjeringen godt i gang Landsmøtet er positiv til at H/FrP-regjeringen allerede er godt i gang med å etablere en slik boligpolitikk. Byggekravene i teknisk forskrift er forenklet på mange felt som medfører rimeligere byggekostnader, spesielt for de minste leilighetene. Det er viktig slik at unge får en sjanse til å komme seg inn på boligmarkedet. Det bygges flere studentboliger - de rødgrønne bygde i snitt 975 pr. år. Regjeringen har satt av midler til 2000 studentboliger pr. år. Regjeringen har allerede avklart at egenkapitalkravet skal praktiseres mer fleksibelt og ikke minst har fylkesmennene fått melding fra regjeringen om å vektlegge sterk lokal selvstyre i arealsaker slik at kommunene får regulert flere tomter. Plan- og bygningsloven er endret og forenklet slik at planleggingstiden går ned og 5 års holdbarhetsregelen for reguleringsplaner som forrige regjering foreslå er opphevet. FrP vil mer Landsmøtet ber H/FrP-regjeringen og stortingsgruppen fortsette arbeidet med å forenkle, fornye og forbedre lover og forskrifter som berører boligpolitikken. Mange opplever useriøse aktører innenfor håndverk i forbindelse med nybygg / oppussing. Landsmøtet ønsker at det etableres gode kontrollrutiner fra det offentlige som beskytte innbyggerne mot useriøse aktører. FrP sitt landsmøte er bekymret over utviklingen i landet med at stadig flere kommuner innfører eller øker eiendomsskatten. Landsmøtet understreker at derfor blir kommunestyrevalget 2015 viktig et et sterkest mulig FrP vil være det beste for å motvirke denne utviklingen og heller ha fokus på effektiv drift i kommunene. FrPs Landsmøte ber derfor H/FrP-regjeringen og stortingsgruppen; Vurdere å øke standard møne- og gesimshøyde i plan- og bygningsloven. Vurdere å fjerne riksantikvarens mulighet til å bruke utsyn og siktlinjer som innsigelsesgrunn mot utbygginger. Fjerne all boplikt, både når det gjelder gårdsbruk og ordinære boliger. Fjerne forbudet mot nordvendte leiligheter. Ytterligere redusere fordyrende krav til tilgjengelighet av alle nye boliger. Sikre at kommunene kartlegger fare for flom og ras som del av sin planlegging. Kommunen må også ha fokus på radonforebyggende tiltak. Fjerne byggeforbudet i 100-meters beltet og la kommunen også planlegge disse areal til boog fritidsarena for folk flest. Vurdere å endre finansiering av kartlegging av kulturminner fra utbygger til det offentlige. Vurdere ytterligere forbedringer i boligspareordningen for ungdom. Innføre konkurranse på oppmåling av tomter. 3

4 Styrke ENOVA sine virkemidler for at folk flest kan gjennomføre smarte tiltak i egen bolig for å få en mer miljøvennlig bolig kombinert med lavere energikostnader. Prioritere de tiltak som gir størst effekt. Behandlet av landsstyret basert på forslag fra lokalpolitisk utvalg 4

5 Landsstyrets resolusjonsforslag nr. 3 FrP-kommunen for en enklere hverdag Fremskrittspartiets idealkommune er en effektiv tjenesteprodusent, en aktiv lokalsamfunnsutvikler og en serviceorganisasjon overfor innbyggerne. Vi vil skape en enklere hverdag for folk flest. Fellesskapets midler skal brukes optimalt, slik at skattebetalerne får flest og best mulig tjenester igjen for ressursbruken. De viktigste primærtjenestene barnehage, skole, helse og eldreomsorg skal prioriteres foran alt annet. Vi skal skape resultat. Kommunen bør i samarbeid med næringsliv og frivillig sektor legge til rette for små og store prosjekt som kan utvikle lokalsamfunnet. Spleiselag og ulike former for Offentlig-Privat-Samarbeid gir merverdi for innbyggerne. Vi skal skape livskvalitet for alle. Innbyggerne skal involveres i driften av kommunen gjennom aktiv innbyggerdialog. Ombudsrollen, tjenester på nett, servicetorg, folkemøter, innbyggerdialog i sosiale medier, innbyggerinitiativ og folkeavstemninger står sentralt i FrP-kommunen. Vi skal lytte med respekt. For perioden vil Fremskrittspartiet prioritere; Barnehage og skole Barn og unge er vår fremtid. Fremskrittspartiet ønsker en oppvekstsektor med fokus på kvalitet og læringsutbytte. Et mangfold av private og offentlige barnehager og skoler gir rom for utvikling og sunn konkurranse. Statlig og kommunal kontantstøtte gir også foreldrene valgfrihet. Uansett er det enkelte barn og den enkelte elev som skal sees. Tilpasset opplæring og tidlig inngripen når noen har spesielle behov er god forebygging. Skolen skal være en effektiv læringsarena, og skoleeier må sammen med statlige myndigheter redusere byråkrati og rapportering i skolehverdagen. Lærerne må få være lærere, og få nødvendig etter- og videreutdanning gjennom karrieren. Skal læringsutbytte øke må skoleeier etterspørre resultater. Fremskrittspartiet ønsker derfor økt åpenhet om læringsresultater i grunnskolen. Helse og eldreomsorg Våre eldre fortjener en verdig alderdom. Varslede tiltak fra Regjeringen med lovfestede rettigheter til omsorgstjenester og forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen vil sikre dette. De fleste eldre ønsker å bo hjemme i egen bolig lengst mulig, og Fremskrittspartiet vil legger til rette for valgfrihet også i eldreomsorgen. Kommunen må derfor selv eller i samarbeid med private bygge ut et variert tilbud med hjemmebaserte tjenester, tilrettelagte seniorboliger, omsorgsboliger, dagsentertilbud og sykehjemsplasser. Ny omsorgsteknologi må tas i bruk der dette gjør hverdagen enklere og tryggere for våre eldre. 5

6 Fremskrittspartiet vil også prioritere egne aktivitetskoordinatorer i alle kommuner. Koordinatorene skal være et bindeledd mot frivillig sektor, og legge til rette for kulturelle og sosiale tiltak, samt økt fysisk aktivitet for våre eldre. Fremskrittspartiet vil på tilsvarende måte utvikle både bo- og omsorgstilbudet for psykisk utviklingshemmede, psykiatriske pasienter og rusavhengige. Valgfrihet og differensierte tjenestetilbud er viktig også overfor disse innbyggerne. I større kommuner vil det være rom for egne aktivitetskoordinatorer innen disse spesialiserte tjenestene. Innen helsearbeidet vil Fremskrittspartiet fortsette utbyggingen av helsestasjoner, helsehus, legevakttilbud og forebyggende helsetilbud innen kols, diabetes, overvekt o.l. Ja-kommuner Den private eiendomsretten står sterkt i Fremskrittspartiet. Dersom vi ikke har god grunn til å si nei, skal vi si ja i plan- og byggesaker. Regjeringens forenkling av Plan- og bygningsloven gir gradvis større handlingsrom for grunneier, og økt delegert myndighet til den enkelte kommune. Fremskrittspartiet vil redusere innsigelsesretten lagt til Fylkesmennene og de andre regionale statsetatene. Forenkling og avbyråkratisering Det er fortsatt stort rom for effektivisering og avbyråkratisering i kommunal sektor. Regjeringen arbeider med å forenkle og avbyråkratisere lovverk, forskrifter, retningslinjer og tilsyn. Fremskrittspartiets lokalpolitikere vil arbeide målrettet for å redusere byråkrati i egen organisasjon gjennom bruk av moderne teknologi, organisasjonsutvikling, maksimal delegasjon og forenkling. Redusert byråkrati gir mer ressurser til direkte tjenesteproduksjon overfor innbyggerne. Konkurranseutsetting og fritt brukervalg Valgfrihet har en egenverdi ved at hvert enkelt menneske blir myndiggjort, får innflytelse over eget liv og økt selvrespekt. Konkurranse på leverandørsiden inspirerer til nyskaping, modernisering, teknologisk utvikling, spesialisering, kostnadsreduksjon og effektivisering. Dette ser vi i alle deler av privat sektor der det er etablert forbrukermakt og et velfungerende marked. Varer og tjenester utvikles og leveres basert på etterspørselen fra den enkelte forbruker. Tilsvarende ordninger kan etableres i produksjon av alle offentlig finansierte velferdsgoder. Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri etableringsrett og stykkprisfinansiering direkte til den tjenesteprodusent forbruker velger, vil sikre en slik utvikling. Fremskrittspartiet vil derfor bruke konkurranseutsetting og fritt brukervalg som effektive virkemiddel i den kommunale tjenesteproduksjonen. Vi ønsker å få flest og best mulig tjenester for innbyggerne basert på de ressursene kommunen har til rådighet. Der det er naturlig bør kommunene selv kunne delta i anbudskonkurranser. Det viktigste er konkurranse mellom flere tilbydere, ikke om tilbyderen er offentlig eller privat. Nei til eiendomsskatt Fremskrittspartiet mener eiendomsskatt er en usosial dobbeltbeskatning. Fremskrittspartiet er derfor i mot kommunal eiendomsskatt, og vil jobbe for å fjerne denne i alle kommuner gjennom valgperioden. Ved gradvis nedtrapping skal økt bunnfradrag og redusert eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger prioriteres. 6

7 Selvkost på kommunale gebyr Kommunene har en rekke tjenester som leveres etter selvkostprinsippet. Fremskrittspartiet er opptatt av at også disse tjenestene skal leveres så effektivt og rimelig som mulig. Kommunene må derfor årlig legge frem regnskap som viser at selvkostprinsippet er overholdt for gebyr knytt til plan- og byggesakstjenester, renovasjon, vann, avløp og andre selvkostbaserte tjenester. Vedlikehold Kommunesektoren har et stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg, veier og annen infrastruktur. Dette er dårlig samfunnsøkonomi og forvaltning av skattebetalernes verdier. Fremskrittspartiet vil derfor øke bevilgningene til vedlikehold gjennom valgperioden. Etablering av øremerkede vedlikeholdsfond, samt egne vedlikeholdsteam med ulike fagarbeidere, vil effektivisere arbeidet i den enkelte kommune. Kommune- og demokratireform Fremskrittspartiet søker en effektiv og robust kommunesektor. Spesialiserte tjenester krever større fagmiljøer, og effektiv ressursutnytting krever en viss størrelse på organisasjonen. Siden sist kommunereform på 1960-tallet er mye endret i forhold til infrastruktur, mobilitet og teknologi. Vi støtter derfor det pågående arbeidet med en ny kommunestruktur, og FrPs lokalpolitikere vil arbeide konstruktivt for å etablere en moderne kommunestruktur for fremtiden. Fremskrittspartiet mener primært at forvaltningen i Norge bør organiseres i en 2-nivåmodell med staten og kommunene. Fylkeskommunen bør avvikles som eget forvaltningsnivå, og de fylkeskommunale oppgavene fordeles på kommunene og staten. Samtidig registrerer vi at det for tiden ikke er flertall på Stortinget for en slik modell. Fremskrittspartiet vil derfor i kommende valgperiode jobbe for at fylkeskommunen avvikles og erstattes av færrest mulig landsdelsregioner. Behandlet av landsstyret basert på forslag fra lokalpolitisk utvalg 7

8 Landsstyrets resolusjonsforslag nr. 4 En verdig alderdom Nye sykehjemsplasser Landsmøtet viser til at kommunene i 2014 for første gang benyttet rammen for statlige tilskudd til bygging av nye sykehjemsplasser og plasser med heldøgns omsorg fullt ut. I alt ble det gitt tilskudd til plasser i Landsmøtet ser dette som et klart resultat av at FrP/H-regjeringen økte det statlige tilskuddsnivået fra 35 % til 50 % pr plass. Landsmøtet legger til grunn at tilskuddsnivået til investering i nye sykehjemsplasser blir videreført i perioden , og ber samtidig om at Regjeringen vurdere et statlig driftstilskudd til oppretting av nye plasser fra For kommunene er det i dag driftskostnader på kr pr plass som er den store utfordringen knytt til videre utbygging av eldreomsorgen. Regjeringens arbeid med å lovfeste retten til heldøgns omsorg vil aktualisere et slikt statlig driftstilskudd. Forsøk med statlig finansiering Landsmøtet ser frem H/FrP-regjeringens forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen. Statlig finansiering av eldreomsorgen vil gi alle eldre en trygg og verdig alderdom uavhengig av kommunegrensene. Det er avgjørende at innretningen og omfanget av forsøksordningen gir et tilstrekkelig grunnlag for å evaluere direkte statlig finansiering av eldreomsorgen. Mange nok kommuner må delta, herunder både små og store kommuner, og nivået på tilskuddene til de ulike omsorgstilbudene må samsvare med det reelle kostnadsnivået på tjenestene. Aktivitetskoordinatorer Landsmøtet ber også H/FrP-regjeringens vurdere et øremerket statlig tilskudd til etablering av egne aktivitetskoordinatorer for eldre i alle kommuner. Koordinatorene skal være et bindeledd mot frivillig sektor, og legge til rette for kulturelle og sosiale tiltak, samt økt fysisk aktivitet for våre eldre. Dette er forebyggende eldreomsorg. Frivillig sektor vil i fremtiden representere en stor ressurs i eldreomsorgen, og kommunene må ta ansvar for å organisere denne ressursen. Tiltaket bør prioriteres i statsbudsjettet for Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen er delvis reversert av H/FrP-regjeringen ved at kommunenes medfinansiering av sykehusbehandling er fjernet. Allikevel opplever vi ofte at spesielt eldre mennesker blir offer for et uverdig spill mellom sykehusene og kommunene. Trass i omfattende helse- og omsorgsbehov blir såkalte ferdigbehandlede pasienter for raskt sendt tilbake til kommunene, og må ofte sendes i retur til sykehusene etter kort tid. De blir kasteballer i systemet, og påkjenningen for pasient og pårørende blir uakseptabel. Hovedårsaken ligger i at finansieringen av helsetilbudet til den enkelte pasient er fordelt på to instanser, - helseforetakene og kommunene, alt etter hvor de til enhver tid oppholder seg. Enkelte kommuner har heller ikke bygget ut et godt nok helse- og omsorgstilbud til denne pasientgruppen. Dette er ikke velferdssamfunnet verdig, Fremskrittspartiet vil derfor be regjeringen vurdere finansieringsmodellen for denne pasientgruppen på nytt. 8

9 Pensjon I plattformen for H/FrP-regjeringen ligger det at avkortningen av pensjonen for gifte og samboende pensjonister skal reduseres fra 15 til 10 prosent. Dette har vært en viktig sak for Fremskrittspartiet, og landsmøtet ber om at tiltaket gjennomføres i Statsbudsjettet for FrPs Landsmøte ber derfor om at H/FrP-regjeringen; Vurderer et statlig øremerket driftstilskudd til nye omsorgsplasser med heldøgns pleie. Sørger for at forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen får en innretning og et omfang som sikrer at ordningen kan evalueres på en god måte, med sikte på permanent innføring i alle landets kommuner. Vurderer et øremerket statlig tilskudd til etablering av egne aktivitetskoordinatorer for eldre i alle kommuner. Vurderer finansieringsmodellen for ferdigbehandlede pasienter ved sykehusene på nytt. Reduserer avkortningen av pensjonen for gifte og samboende pensjonister fra 15 til 10 prosent i statsbudsjettet for Behandlet av landsstyret basert på forslag fra lokalpolitisk utvalg 9

10 Landsstyrets resolusjonsforslag nr. 5 Det vises til pågående debatt vedrørende innvandrings- og integreringssaker. Det gis herved fullmakt til Landsmøtets redaksjonskomité å utarbeide en resolusjon som tar opp i seg utfordringer og tiltak tilknyttet innvandrings- og integreringspolitikk med bakteppe i pågående debatt vedrørende ytringsfrihet opp mot terrorisme og fremmedkrigere. Behandlet av landsstyret basert blant annet på resolusjon(er) behandlet av landsstyret fra Akershus FrP, Østfold FrP, Telemark FrP, Oppland FrP. 10

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program 2015 2019 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED SENIORENE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED SENIORENE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED SENIORENE FOR 2011-2015 Årets "Trygdeoppgjør" er gjennomført, les s.2 1 Årets "Trygdeoppgjør" er gjennomført! Inger-Marie Ytterhorn, nestleder i Fremskrittspartiets

Detaljer

Pårørende og offeromsorg...31 Forebyggende arbeid...32 NORGE OG VERDEN...32 Nordområdene...33 Norge og Europa...34 Utviklingspolitikk...

Pårørende og offeromsorg...31 Forebyggende arbeid...32 NORGE OG VERDEN...32 Nordområdene...33 Norge og Europa...34 Utviklingspolitikk... Innholdsfortegnelse DEMOKRATI... 4 Valgordningen... 4 Folkeavstemninger... 4 Likestilling... 4 Valgfrihet... 5 Modernisering av offentlig sektor... 5 Statsforvaltningen... 6 Fylkeskommunen... 6 Fylkesmannsembetet...

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

STATSBUDSJETT 2015 KONSEKVENSER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

STATSBUDSJETT 2015 KONSEKVENSER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER STATSBUDSJETT 2015 KONSEKVENSER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER På påfølgende sider følger fagavdelingene i KS sin umiddelbare vurdering av konsekvenser av statsbudsjettet 2015 for kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer