Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31"

Transkript

1 Side: 1/12 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk av stoffet/ tilberedning malingsmiddel Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet Produsent/leverandør: Vosschemie GmbH Esinger Steinweg 50 D Uetersen Phone: +49 (0) ; Fax: +49 (0) ; Avdeling for nærmere informasjoner: Abteilung Labor / +49 (0) ødnummer: Giftinformationszentrum (GIZ)-ord, Goettingen, Deutschland Phone: +49 (0) , +49 (0) Viktigste faremomenter Klassifisering av stoff eller stoffblanding Klassifisering iht. europeisk direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC Xi; Irriterende R38: Irriterer huden. F+; Ekstremt brannfarlig R12: Ekstremt brannfarlig. ; Miljøskadelig R51/53: Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. (fortsatt på side 2)

2 Side: 2/12 (fortsatt fra side 1) R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø: Har narkotiserende virkning. Hudkontakt og innånding av aerosoler/damper av denne tilberedning bør unngås. Advarsel! Beholderen er under trykk. Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almennr direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon. Klassifiseringssystem: Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner. Etikettelementer Merking i.h.t. E0S-direktiver: Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket. Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet: Xi Irriterende F+ Ekstremt brannfarlig Miljøskadelig R-setninger: 12 Ekstremt brannfarlig 38 Irriterer huden 51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet 67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet S-setninger: 2 Oppbevares utilgjengelig for barn 16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt 23 Unngå innånding av damp/aerosol 26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege 29/56 Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg 46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten 51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder Særlig markering av bestemte tilberedninger: Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Andre farer Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT: Ikke brukbar. vpvb: Ikke brukbar. * 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Kjemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger. (fortsatt på side 3)

3 Side: 3/12 Farlige innholdsstoffer: CAS: EIECS: Registreringsnummer: CAS: EIECS: Registreringsnummer: CAS: EIECS: Registreringsnummer: CAS: EIECS: Registreringsnummer: CAS: EIECS: Registreringsnummer: CAS: EIECS: Registreringsnummer: CAS: EIECS: Registreringsnummer: cykloheksan Xn R65; Xi R38; F R11; R50/53 R67 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 propan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett Xn R65; Xi R38; F R11; R51/53 R67 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 butan ( 0,1% Butadiene ( )) F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 isobutan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 butanon Xi R36; F R11 R66-67 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 solvent nafta (petroleum), lett aromatisk Xn R65; Xi R38; R51/53 R Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 (fortsatt fra side 2) 25-50% 12,5-20% 12,5-20% 10-12,5% 5-10% 5-10% 5-10% CAS: perhydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dio polymerisert 2,5-5% med formaldehyd, butylerad Xi R36 R52/53 Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412 Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel Førstehjelpstiltak Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelle informasjoner: Egen beskyttelse for den som yter førstehjelp. Angrepne personer fjernes fra fareområdet og legges ned. Kunstig åndedrett ved uregelmessig åndedrett eller åndedrettsstillstand. Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående. Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke. (fortsatt på side 4)

4 Side: 4/12 (fortsatt fra side 3) Etter innånding: Frisklufttilførsel, eventuelt kunstig åndedrett, varme. Ved fortsatt besvær må lege tilkalles. Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling. Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege. Etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege. Etter svelging: Drikk rikelig med vann og sørg for frisk luft. Tilkall lege omgående. Henvisninger for legen: De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. 5 Tiltak ved brannslukning Slokkemiddel Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol. Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger Kullmonoksyd og kulldioksyd Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig. Informasjon vedr. brannbekjempelse Spesielt verneutstyr: Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser. Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften. Ytterligere informasjoner Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle. Hvis mulig, fjern straks uskadde beholdere fra fareområdet. Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i.h.t. myndighetenes forskrifter. Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte. Bruk av åpen ild forbudt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes. Bruk åndedrettsbeskyttelse ved innvirkning av damper/støv/aerosol. Unngå berøring med øyne og hud. Miljøverntiltak: Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk. La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. Metoder og materiale for oppsamling og opprensing: Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Skyll ikke bort med vann eller med vannholdige rengjøringsmidler. Henvisning til andre avsnitt Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7. Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. (fortsatt på side 5)

5 Side: 5/12 Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13. (fortsatt fra side 4) 7 Håndtering og oppbevaring Håndtering: Forholdsregler for sikker håndtering Beholderne må åpnes og håndteres forsiktig. Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning. Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen. Sørg for god romventilasjon, også i gulvhøyde (damper er tyngre enn luft). Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes. Unngå berøring med øyne og hud. Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Dampene kan sammen med luft danne en eksplosjonsfarlig blanding. Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander. Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt. Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning. Merk: Beholderen står under trykk. Beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50 C. Må ikke åpnes med makt eller forbrennes, heller ikke etter bruken. Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter Lagring: Krav til lagerrom og beholdere: Lagres på et kjølig sted. Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgassemballasjer skal overholdes. Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra næringsmidler. Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere. Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderne tett tillukket. Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning. Spesiell sluttbruk Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. * 8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7. Kontrollparametere Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes: cykloheksan AG () Langtidsverdi: 525 mg/m³, 150 ppm IOELV (EU) Langtidsverdi: 700 mg/m³, 200 ppm propan AG () Langtidsverdi: 900 mg/m³, 500 ppm butan ( 0,1% Butadiene ( )) AG () Langtidsverdi: 600 mg/m³, 250 ppm butanon AG () Langtidsverdi: 220 mg/m³, 75 ppm IOELV (EU) Korttidsverdi: 900 mg/m³, 300 ppm Langtidsverdi: 600 mg/m³, 200 ppm (fortsatt på side 6)

6 Side: 6/12 DEL-verdier nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett Oral Long-term exposure - systemic effects 699 mg/kg bw/day (general population) Dermal Long-term exposure - systemic effects 699 mg/kg bw/day (general population) 773 mg/kg bw/day (worker) Inhalativ Long-term exposure - systemic effects 608 mg/m³ (general population) 2035 mg/m³ (worker) butanon Oral Long-term exposure - systemic effects 31 mg/kg bw/day (general population) Dermal Long-term exposure - systemic effects 412 mg/kg bw/day (general population) 1161 mg/kg bw/day (worker) Inhalativ Long-term exposure - systemic effects 106 mg/m³ (general population) 600 mg/m³ (worker) PEC-verdier butanon PEC STP 709 mg/l (-) PEC aqua 55,8 mg/l (freshwater) 55,8 mg/l (marine water) 55,8 mg/l (intermittent releases) PEC oral 1000 mg/kg (-) PEC sediment 284,74 mg/kg (freshwater) 284,7 mg/kg (marine water) PEC soil 22,5 mg/kg (-) Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen. Begrensning og kontroll av eksponering Personlig verneutstyr: Generelle verne- og hygienetiltak: Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet. Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes. Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer. Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær. Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt. Unngå berøring med øyne og hud. Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve. Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt. Åndedrettsvern: Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene. Vær oppmerksom på overholdelse av arbeidsplass-grenseverdiene og/eller andre grenseverdier. Håndvern: (fortsatt fra side 5) Beskyttelseshansker For å unngå hudproblemer må man redusere bruk av hansker til det høyst nødvendige. Før man bruker hansken på ny, må man teste om den er tett. Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen. På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet / tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen. (fortsatt på side 7)

7 Side: 7/12 (fortsatt fra side 6) Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering. Det anbefales forebyggende hudbeskyttelse gjennom bruk av hudbeskyttelsesmiddel. hanskemateriale Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk. gjennomtrengingstid for hanskemateriale Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes. Øyevern: Tettsittende vernebrille Kroppsvern: Arbeidsbeskyttelsesdrakt * 9 Fysiske og kjemiske egenskaper Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper alminnelige opplysninger Utseende: Form: Aerosol Farge: Svart Lukt: Karakteristisk Tilstandsendring Smeltepunkt/smelteområde: Kokepunkt/kokeområde: Ikke bestemt. Ikke brukbar, da aerosol. Flammepunkt: Ikke brukbar, da aerosol. Antennelsestemperatur: 200 C Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig. Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. Eksplosjonsgrenser: edre: 1,1 Vol % Øvre 10,9 Vol % Damptrykk ved 20 C: 3500 hpa Tetthet ved 20 C: ~0,78 g/cm³ damptetthet ikke bestemt Løslighet i / blandbarhet med vann: Ikke, hhv. lite blandbar. Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): ikke bestemt Viskositet: Dynamisk: ikke bestemt Kinematisk: ikke bestemt Annen informasjon Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. (fortsatt på side 8)

8 Side: 8/12 (fortsatt fra side 7) * 10 Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen spaltning ved formålsriktig bruk. Kjemisk stabilitet Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering. Mulighet for farlige reaksjoner Dannelse av eksplosive gassblandinger med luft. Fare for sprengning. Forhold som bør unngås Beskytt mot varme. Unngå åpne flammer, gnister, andre antennelseskilder og solpåvirkning. Inkompatible materialer: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen farlige spaltningsprodukter kjente. * 11 Opplysninger om helsefare Informasjon om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet: Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier: cykloheksan Oral LD 50 > 5000 mg/kg (rat) Dermal LD 50 > 2000 mg/kg (rabbit) (OECD 402, no mortality) Inhalativ LC50 /4h > mg/m³ (rat) (OECD 403, vapour) propan Inhalativ LC 50 / 4h > 31 mg/l (rat) (vapour) nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett Oral LD 50 > 5000 mg/kg (rat) Dermal LD 50 > 2800 mg/kg (rabbit) Inhalativ LC 50 / 4h > 23 mg/l (rat) butan ( 0,1% Butadiene ( )) Inhalativ LC 50 / 4h > 31 mg/l (rat) (vapour) LC50 /4h > ppm (rat) isobutan Inhalativ LC50 /4h > ppm (rat) (vapour) butanon Oral LD50 > 2193 mg/kg (rat) Dermal LD mg/kg (rabbit) Inhalativ LC50 /4h 34 mg/m³ (rat) solvent nafta (petroleum), lett aromatisk Oral LD 50 > 6800 mg/kg (rat) Dermal LD 50 > 3400 mg/kg (rabbit) Inhalativ LC 50 / 4h > 10,2 mg/l (rat) perhydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dio polymerisert med formaldehyd, butylerad Oral LD 50 > 2000 mg/kg (rat) Primær irritasjonsvirkning: på huden: Irriterer huden og slimhinnene. på øyet: Ingen irriterende virkning. (fortsatt på side 9)

9 Side: 9/12 (fortsatt fra side 8) Subakutt til kronisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Ytterligere toksikologiske henvisninger: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet På bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave oppviser produktet følgende farer: Irriterende Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger: Sensibilisering Ingen sensibiliserende virkning kjent CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. * 12 Miljøopplysninger Giftighet Akvatisk toksisitet: cykloheksan EC50/48h 0,9 mg/l (daphnia magna) (OECD 202, mobility) EC50/72h 9,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201, growth rate) LC50/96h 4,53 mg/l (pimephales promelas) (OECD 203) OEC 0,94 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201, growth rate) nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett EC50/48h 3 mg/l (daphnia magna) EC50/72h mg/l (oncorhynchus mykiss) LC50/96h > 13,4 mg/l (oncorhynchus mykiss) LOEC 0,32 mg/l (daphnia magna) (21 days) OEC 0,17 mg/l (daphnia magna) (21 days) OEL 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72 h) butanon EC50/48h 308 mg/l (daphnia magna) LC50/96h 3220 mg/l (Lepomis macrochirus) 2993 mg/l (pimephales promelas) solvent nafta (petroleum), lett aromatisk EC50/48h 7,4 mg/l (daphnia magna) EL50/72h 56 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) LC50/96h 3,77 mg/l (fish) LL50/96h 10 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD 203) OELR 2,6 mg/l (daphnia magna) (OECD 211, 21d) 2,6 mg/l (pimephales promelas) (OECD 204, 14d) perhydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dio polymerisert med formaldehyd, butylerad EC50/48h mg/l (daphnia magna) Persistens og nedbrytbarhet solvent nafta (petroleum), lett aromatisk Biodegradation 74,3 % (-) (ISO/DIS 14593, 28d) (fortsatt på side 10)

10 Side: 10/12 Virkning i miljøkompartimenter: Bioakkumulasjonspotensial butan ( 0,1% Butadiene ( )) log Pow 2,8 (-) butanon Kow 2 (-) log Kow 0,3 (-) Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Økotoksiske virkninger: Bemerkning: giftig for fisk Ytterligere økologiske informasjoner: Generelle informasjoner: I vassdrag også giftig for fisker og plankton. giftig for vannorganismer Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken. Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT: Ikke brukbar. vpvb: Ikke brukbar. Andre skadelige virkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. (fortsatt fra side 9) * 13 Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk. Avfallskodenummer: De nevnte avfallsnøklene er anbefalinger, på grunn av regionale og bransjespesifikke særegenheter er anvendelsen av andre avfallsnøkler absolutt mulig.. Europeiske avfallslisten * maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Ikke rengjort emballasje: Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter. 14 Opplysninger om transport U-nummer: ADR, IMDG, IATA 1950 Korrekt U-forsendelsesbetegnelse ADR 1950 AEROSOLBEHOLDERE IMDG AEROSOLS IATA AEROSOLS, flammable (fortsatt på side 11)

11 Side: 11/12 transport fareklasser ADR (fortsatt fra side 10) klasse 2 5F Gasser Fareseddel 2.1 IMDG, IATA Class 2.1 Label 2.1 Miljøfarer: Marine pollutant: Ja Spesielle merking (ADR): Symbol (fisk og treet) Særskilte forholdsregler for bruker Advarsel: Gasser EMS-nummer: F-D,S-U Transport i bulk iht. anneks II til MARPOL 73/78 og til IBC-koden Ikke brukbar. * 15 Opplysninger om lover og forskrifter Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen europeisk regelverk Directive 2004/42/EC 2004/42/IIB (e) (840) <840 asjonale forskrifter: Informasjoner om arbeidsinnskrenkning: Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer. Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for blivende mødre og slike som gir bryst. Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført. 16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold. Relevante satser H220 Ekstremt brannfarlig gass. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (fortsatt på side 12)

12 Side: 12/12 H400 H410 H411 H412 Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (fortsatt fra side 11) R10 Brannfarlig R11 Meget brannfarlig R12 Ekstremt brannfarlig R36 Irriterer øynene R38 Irriterer huden R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Avdeling som utsteder datablad: Abteilung Labor Kontaktperson: Frau S. Schaller Forkortelser og akronymer: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organization ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association EIECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELICS: European List of otified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DEL: Derived o-effect Level (REACH) PEC: Predicted o-effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent * Data forandret i forhold til forrige versjon

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 174438 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 871125276428 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/9 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 02233121, 02233122, 02233123, 02233124 REZ04 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 0682071 REZ199 1K Universal Fill in für Lsm-Lacke 100 ml Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke noe mer

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Side: 1/8 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk

Detaljer

DMG MORI SEIKI Spare Parts GmbH Lausitzer Str. 7 D - 82538 Geretsried

DMG MORI SEIKI Spare Parts GmbH Lausitzer Str. 7 D - 82538 Geretsried Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Bruk av produktet: Beskyttelsesmiddel for kjølere Artikkelnummer: 10409 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: SDP-ST Silver Digiplate Stabilizer 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 756818 Bruk av stoffet/ tilberedning korrosjonsbeskyttende middel Produsent/leverandør: MOTIP DUPLI

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Int. code: AE745.2Ind Bruk av stoffet/ tilberedning Universal primer for metall, tre og polymer. Produktets bruksområde:

Detaljer

Trykkdato: 10.01.2008 revidert den: 10.01.2008

Trykkdato: 10.01.2008 revidert den: 10.01.2008 Side: 1/8 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 10576 b Bruk av stoffet/ tilberedning epoxidharpiks herder Produsent/leverandør: AKEMI Chemisch

Detaljer

Kit Components. Acrylamide Molecular Grade, 100g

Kit Components. Acrylamide Molecular Grade, 100g 07/20/2014 Kit Components Product code V3111 Components: V311 Description Acrylamide Molecular Grade, 100g Acrylamide Side: 1/10 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 030.790 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 006.550 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 31000 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A0461 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 56L051040 CAS-nummer: 77-92-9 EC nummer: 201-069-1 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/8 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 830 407 084 4 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Trykkdato:.2014 revidert den: 30.05.2014 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Artikkelnummer: 290190 Relevante, identifiserte anvendelser

Detaljer

Kit Components. Sephacryl S-400, 10ml

Kit Components. Sephacryl S-400, 10ml 07/20/2014 Kit Components Product code V3181 Description Sephacryl S-400, 10ml Components: V318 Sephacryl S-400 Side: 1/7 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/11 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A9019 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A2490 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Osmo Hardvoks, Vedlikeholdsolje

Osmo Hardvoks, Vedlikeholdsolje Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Osmo Hardvoks, Vedlikeholdsolje Artikkelnummer: 3079; 3081 Bruk av stoffet/ tilberedning maling malingsmiddel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer