AVSNITT 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Versjon 1 Utstedelsesdato: 8. oktober 2012 i samsvar med EF-forordning nr. 453/2010 AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon: Flowseal PU Anti-Stain Base A 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruk: Base A-komponent av en 2-pk. polyuretanforsegling for gulv. Produktet blandes og brukes av leggere med egnet opplæring. Kun til profesjonell bruk. Anvendelser som frarådes: Ikke-profesjonell. 1.3 Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Flowcrete UK Ltd., The Flooring Technology Centre, Booth Lane, Moston, Sandbach, Cheshire. Storbritannia Tlf: +44 (0) Faks.: +44 (0) E-post: Nettsted: CW11 3QF 1.4 Telefonnummer i nødstilfeller +44 (0) Kontortid kl. 9 til 17, lokal tid, mandag til fredag. Kun engelsktalende. AVSNITT 2. Viktige faremomenter 2.1 Klassifisering av stoffet/blandingen Klassifisering i henhold til direktiv DPD 1994/45/EF - Preparatet er ikke klassifisert som farlig. 2.2 Merking Merking i samsvar med direktiv (EF) nr. 1907/2006 Farlig(e) komponent(er) som må føres opp i merkingen : Ingen. Merking: Ingen symboler. R-setninger : Ingen. S-setninger : Ingen. Spesielle bestemmelser : Ingen. 2.3 Andre farer Gjentatt og/eller langvarig kontakt med hud og øyne kan medføre noe irritasjon. AVSNITT 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning 3.2 Blandinger Beskrivelse av blandingen: Vandig dispersjon. Andre komponenter er ikke klassifisert som farlig eller finnes i en konsentrasjon under rapporteringskravet. Flowseal PU Anti-Stain Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 1 av 8 Ref: CHIP301015

2 Ingredienser med eksponeringsgrense for arbeidsplass: Navn CAS-nr. EF-nr. REACH-reg.nr % etter vekt Klassifisering iht. 67/548/EØF (DSD) Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1278/2008 (CLP) propan-1,2-diol 1-5 Ikke klassifisert Ikke klassifisert. - Hvis REACH-registreringsnummer ikke er angitt ovenfor, er stoffet enten unntatt fra registrering, oppfyller ikke minimum volumterskel for registrering, registreringsdato for leverandøren vår har ikke trådt i kraft eller vi har ennå ikke blitt informert. AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelle råd : Få medisinsk hjelp hvis det oppstår symptomer. Ta med dette dokumentet og vis det til legen. Innånding : Hvis personen viser symptomer, skal vedkommende tas med ut i frisk luft. Oppsøk lege dersom symptomene vedvarer. Hudkontakt : Etter hudkontakt, vask umiddelbart med rikelige mengder varmt såpevann. Ta av kontaminerte klær. Oppsøk lege dersom irritasjonen utvikler seg. Vask klærne før de tas i bruk igjen. Rengjør skoene grundig før de tas i bruk igjen. Kontakt med øyne : Hold øyelokkene åpne og skyll med store mengder vann i flere minutter. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Svelging : Ikke fremkall brekninger hvis du ikke har fått beskjed om det fra medisinsk personell. Forutsatt at pasienten er ved bevissthet, skyll munnen med vann, men ikke svelg dette vannet. Sørg for medisinsk pleie. Beskyttelse av førstehjelpspersonell : Ikke utfør arbeid som involverer personlig risiko uten adekvat opplæring. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Informasjon ikke tilgjengelig. 4.3 Indikasjon på behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling Informasjon ikke tilgjengelig. AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak 5.1 Slukkemedier Egnede brannslukkingsmedier: CO2, pulver eller vannsprut. For større branner skal det brukes vannsprut eller alkoholresistent skum. Uegnede brannslukkingsmedier: Vann med full styrke. 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Trykket i forseglede beholdere kan øke hvis det påvirkes av varme. Farlige forbrenningsprodukter Karbonmonoksid og karbondioksid i en brann. 5.3 Råd for brannmenn Spesielle forholdsregler for brannmenn Flowseal PU Anti-Stain Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 2 av 8 Ref: CHIP301015

3 Hvis det har oppstått brann: Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet. Ikke utfør arbeid som involverer personlig risiko uten adekvat opplæring. Spesielt beskyttelsesutstyr for brannfolk Brannmenn skal bruke verneutstyr som er egnet for omkringliggende materialer og miljø. Tilleggsopplysninger Forhindre at skyllevannet kommer inn i vannbaner, hold eksponerte beholdere avkjølt ved å dusje med vann. AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer. Personlige forholdsregler for ikke-profesjonelt personell: Ikke utfør arbeid som involverer personlig risiko uten adekvat opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Hindre at unødvendig og ubeskyttet personell kan komme inn. Ikke berør eller gå gjennom søl. Personlige forholdsregler for nødpersonell: Sikre adekvat ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt Miljømessige forholdsregler: Unngå spredning av søl og avtappet materiale, og unngå at materialet kommer i bakken, i vannveier, avløp og kloakk. Dem opp ved behov. 6.3 Metoder og materialer for oppdemming og opprensing Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det kan gjøres uten risiko. Sug opp med inert absorberende materiale (f.eks. sand, jord). Spa det oppi egnede beholdere og oppbevar på et sikkert og godt ventilert område. Deponer i samsvar med avsnitt Henvisninger til andre avsnitt. Bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Deponer i samsvar med avsnitt 13. AVSNITT 7. Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Håndter i samsvar med god industriell praksis for hygiene og sikkerhet. Bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Håndter og åpne beholderen forsiktig. Unngå kontakt med hud og øyne. Hold unna næringsmidler, drikkevarer og tobakk. Vask hender og annen eksponert hud før pauser og på slutten av arbeidsdagen. Ikke spis, drikk eller røyk i arbeidsområder. Fjern kontaminerte klær og verneutstyr før du går inn spiseområder. Oppbevar arbeidsklærne atskilt. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuell uforenlighet Oppbevares i originalbeholder, beskyttet mot direkte sollys i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se avsnitt 10) samt mat og drikke. Beholderen skal holdes tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Lagringstemperaturen skal holdes mellom 5-25 C. Beskyttes mot frost. Må ikke fryse. 7.3 Tiltenkt bruk Dette materialet blandes med herdekomponenten (farlig) som kreves for å oppnå Flowcrete-produktet. Sørg for at blandingen og påføringen er i samsvar med de relevante tekniske databladene. En kjemisk reaksjon starter når produktet blandes, og gir et inert gulvprodukt. Tiden avhenger av produktet og ulike andre faktorer, se tekniske data. Flowseal PU Anti-Stain Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 3 av 8 Ref: CHIP301015

4 AVSNITT 8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringsgrenser for arbeidsplassen (WEL) (UK Workplace Exposure Limits): 8 timers tidsvektet middel (TWA Time Weighted Average): propan-1,2-diol, total damp og partikler 150 ppm (474 mg/m 3 ) propan-1,2-diol, partikler 10 mg/m 3 Utledet "ingen effekt"-nivå (NDEL Derived No Effect Level) eller utledet minimal effekt-nivå (DMEL Derived Minimal Effect Level): Beregnet "ingen effekt"-konsentrasjon (PNEC Predicted No Effect Concentration ): 8.2. Eksponeringskontroller Tekniske tiltak: Vanligvis ikke nødvendig. Vurder innsetting av avtrekk om nødvendig på trange steder. Åndedrettsvern: Ikke nødvendig i godt ventilerte områder (typisk 3-5 luftutskiftinger per time). Håndvern: Nitrilhansker i samsvar med EN 374. Hansker må kastes og byttes hvis de viser tegn til nedbrytning eller kjemisk gjennomtrengning. Ytelsen til vernehansker av en bestemt type kan variere fra leverandør til leverandør. Vær oppmerksom på informasjon fra hanskeleverandøren om permeabilitet og gjennomtrengningstider, og om eventuelle spesielle forhold på arbeidsplassen (f.eks mekanisk belastning, varighet av kontakt). Kontroller regelmessig om hanskene er slitt eller har hull, bytt ved behov. Øyebeskyttelse: Sikkerhetsbriller eller vernebriller, iht. EN166, for personen(e) som blander produktet. Hud- og kroppsbeskyttelse:bruk egnede beskyttelsesklær. Vernetiltak Håndter i samsvar med god industriell praksis for hygiene og sikkerhet. Vask hendene før pauser og umiddelbart etter håndtering av produktet. Hold arbeidsklærne atskilt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende: Væske, vandig dispersjon Lukt: Svak. Farge: Hvit Duftterskel: Ikke etablert ph: 8 Frysepunkt: Ikke fastslått Kokepunkt: Ikke fastslått Eksplosive egenskaper: Ikke relevant Flammepunkt: > 61 C Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser: Ikke relevant Fordampingshastighet: Ikke etablert Antennelighet (fastformig, gass): Ikke fastslått Brenntall: Ikke relevant Damptetthet: Ikke etablert Dekomponeringstemperatur: Ikke etablert Damptrykk: 23 hpa ved 20 C Selvantenningstemperatur: Ikke relevant Antennelsestemperatur: Ikke etablert Relativ tetthet: 1,03 ved 20 C Overflatespenning: Ikke etablert Fordelingskoeffisient (n oktanol/vann): Ikke etablert Løselighet, vann: Helt oppløselig Viskositet, kinematisk: (DIN 53211/4). Oksiderende egenskaper: Ikke relevant Flowseal PU Anti-Stain Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 4 av 8 Ref: CHIP301015

5 Støveksplosjonsklasse: Ikke relevant 9.2 Andre opplysninger Organiske løsemidler 10,4 % w/w. AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander med normal bruk Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagringsforhold Mulighet for farlige reaksjoner Ingen kjente Forhold som skal unngås Beskyttes mot frost, ekstreme temperaturer og direkte sollys. Oppbevares ideelt ved 5-25 C Uforenlige materialer Ingen kjente Farlige nedbrytingsprodukter Danner karbonmonoksid og karbondioksid i en brann. AVSNITT 11. Opplysninger om helsefare 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger. Toksikologiske studier av produktet er ikke tilgjengelig. Materialet klassifiseres ikke som farlig i henhold til EUs lovgivning. Akutt toksisitet Hudkorrosjon/-irritasjon Alvorlig øyeskade/-irritasjon Sensibilisering Kimcellemutagenitet Karsinogenitet Reproduksjonstoksisitet STOT, engangseksponering STOT, gjentatt eksponering Innåndingsfare AVSNITT 12. Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksikologiske verdier: Spesifikke verdier for produktet er ikke tilgjengelig Likevektstilstand og nedbrytbarhet Løsemidlene er lett nedbrytbare Bioakkumulativt potensiale Mobilitet i jord Resultater av PBT og vpvb-vurdering Ikke identifisert som et PBT eller vpvb-materiale. Flowseal PU Anti-Stain Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 5 av 8 Ref: CHIP301015

6 12.6. Andre skadevirkninger Ingen spesifikke skadevirkninger er kjent. AVSNITT 13. Fjerning av avfall 13.1 Avfallsdeponering Deponeres i samsvar med lokale og nasjonale bestemmelser. Må ikke tømmes i avløp, kloakk eller vassdrag. Ubenyttet produkt/avfall fra rengjøring osv. Ikke-farlig avfall. I EU brukes Liste over avfall-koden (LoW): Kontaminert pakning Delvis fulle beholdere skal håndteres som for produktet over. Godt tømt, ubehandlet kontaminert beholder skal deponeres som ikke-farlig emballasjeavfall. I EU brukes Liste over avfall-koden (LoW): for plast, for metall. AVSNITT 14. Opplysninger om transport 14.1 UN-nummer Ikke relevant Forsendelsesnavn Ikke relevant Transportfareklasse(r) ADR: Ikke klassifisert. IMDG: Ikke klassifisert. ICAO/IATA: Ikke klassifisert. RID: Ikke klassifisert Emballasjegruppe Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant Spesielle forholdsregler for bruker Ikke relevant Transport i bulk iht. tillegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant. AVSNITT 15. Opplysninger om lover og forskrifter 15.1 Lover/forskrifter for helse, miljø og sikkerhet som er spesifikke for stoffet eller blandingen UK Guidance Notes Workplace Exposure Limits EH40. Des Blandet materiale, klart til bruk, oppfyller kravene i direktiv 2004/42/EF (direktivet om VOC (flyktige organiske forbindelser) i maling og lakk) - i Storbritannia "The Volatile Organic Compounds in Paints, Varnishes and Vehicle Refinishing Products Regulations 2005" EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/j), vannbasert: 140 g/l (2010) Kjemikaliesikkerhet Ikke relevant. AVSNITT 16. Annen informasjon Britiske brukere av våre produkter skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at arbeidet blir utført i samsvar med Forskriftene for kontroll av helsefarlige stoffer (COSHH). Dette databladet skal ikke erstatte brukerens ansvar for å foreta sin egen vurdering av farene på arbeidsplassen slik det kreves av annen lovgiving om helse og sikkerhet. Historikk: Nytt produkt, første utgave. I det nye formatet for sikkerhetsdatablad, forordning (EC) nr. 453/2010. Restriksjoner for bruk Dette materialet er beregnet for bruk av leggere som har fått opplæring. Blandet med herder B, et farlig stoff. Flowseal PU Anti-Stain Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 6 av 8 Ref: CHIP301015

7 Råd om opplæring Leggere må få opplæring i: Håndtering og hygiene forbundet med bruken av industrielle kjemikalier. Korrekt bruk av produktet Korrekte metoder for rengjøring og kassering. Flowseal PU Anti-Stain Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 7 av 8 Ref: CHIP301015

8 Akronymer ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route. (Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei). RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. (Forskrift om internasjonal transport av farlig gods på bane). IATA = International Air Transport Association. IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods. REACH = Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals. GHS = Globally Harmonised System (UN-klassifiseringssystemet som er vedtatt på verdensbasis). CLP = Classification, Labelling and Packaging (EUs implementering av GHS). CMR = Carcinogenic, Mutagenic, toxic for Reproduction. NOEL = No observed effect level. NOAEL = No observed adverse effect level. LOAEL = Lowest observed adverse effect level. DNEL = Derived No Effect Level. DMEL = Derived Minimal Effect Level. PNEC = Predicted No Effect Concentration. PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic. vpvb = very persistent, very bioaccumulative. Merk: Innen juni 2015 skal alle sikkerhetsdatablad og merking i EU kun være i GHS/CLP-format. Til informasjon: Klassifisering iht. forskrift (EF) nr. 1272/2008/CE [CLP] - blandingen er ikke klassifisert som farlig. Dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og er ment brukt som en rettledning for sikker håndtering av produktet med hensyn på helse og miljø. Flowseal PU Anti-Stain Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 8 av 8 Ref: CHIP301015

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer

HDEO. 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket. 2. Fareidentifisering

HDEO. 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket. 2. Fareidentifisering 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Brukes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 26.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer 2978

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018 Utarbeidet den: 14.02.2013, Revisjon 06.02.2013 Version 03. Erstatter versjon: 02 Siden 1 / 7 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator febi 22806

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 29.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer Registreringsnummer

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 20.07.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Chromate IC Standard

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto Side : 1 / 9 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode : : CRX4677 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 901 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

Date 09.10.2013, Revisjon 05.06.2013 Version 01 Siden 1 / 9

Date 09.10.2013, Revisjon 05.06.2013 Version 01 Siden 1 / 9 Date 09.10.2013, Revisjon 05.06.2013 Version 01 Siden 1 / 9 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator ITH-Wi vinter (ITH 300 Wi (72947), ITH

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge Sikaflex -Tank N AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

714000 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 14 Mai 2015 Redigert: 14 Mai 2015 Versjon: 1.0

714000 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 14 Mai 2015 Redigert: 14 Mai 2015 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 14 Mai 2015 Redigert: 14 Mai 2015 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad

Detaljer

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer