Grensen formidler transportør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grensen formidler transportør"

Transkript

1 1. Innledning Grensen formidler transportør Adv.fm. Anette Jahr Advokat Tom Rune Nilsen MNA/Norges Speditørforbund 1.1. Speditørens arbeidsoppgaver jfr NSAB Min begrepsbruk: Speditør dekker både Formidler og Transportør 1.3. Kort om formidleren og transportøren Formidleren: Mellommann uten transportansvar (ansvar for skade, tap og forsinkelse). Transportøren: Har transportansvar Kontraherende transportør eller formidler? Den faktiske situasjon: En eller flere speditører involvert som ikke selv deltar i utførelsen av transporten. Kunde (K) Kontraherende transportør (KT) Transportør (T) Kunde (K) Formidler (F) - Transportør (T) Det er her problemene oppstår; Er speditøren en kontraherende transportør (KT) eller er han en formidler (F)? 1.5. Tradisjonell beskrivelse av speditørens rolle som formidler og som transportør Felles: Begge forteller kunden at de skal ordne transporten Begge inngår alle avtaler i eget navn Avtaleinngåelse i fremmed navn = Som fullmektig. Både transportøren og formidleren blir selv part i de avtaler de slutter, både med kunder og med andre speditører. Forskjell: Egen vs. Fremmed regning Transportøren slutter avtale med kunden for egen regning. Har selv det økonomiske ansvaret forbundet med transporten. Transportøren har transportansvar, d.v.s. ansvar for skade, tap og forsinkelse. Transportøren har krav på frakt. Fraktkravet vil reflektere at transportøren har et transportansvar. Kontraherende transportører (KT) kan spekulere i ratene og beholde gevinsten. Hvis KT krever 500 kr. av kunden og bare må ut med 400 kr til transportøren kan differansen beholdes. Formidleren slutter avtale med kunden for fremmed regning. Kunden bærer den økonomiske risiko vis à vis transportøren. 1

2 Formidleren har ikke transportansvar. Selv om transportøren ikke kan eller vil dekke tap som følge av f.eks transportskade har ikke formidleren noe ansvar overfor kunden. Formidleren kan bare gjøres ansvarlig for uforsvarlig valg av transportør. Til gjengjeld betinger han seg ikke frakt av kunden, men et formidlingshonorar. Formidleren skal redegjøre overfor kunden hvilke frakter han har lagt ut. (Fraktutlegg) Eventuelle gunstige rater pgra volum og lignende tilfaller kunden. 2. Momentene i vurderingen av hvorvidt en speditør er formidler eller transportør 2.1. Innledende bemerkninger Tar utgangspunkt i NSAB Føyer til enkelte momenter innimellom (sjekklliste). Kort om NSAB Agreed document. Inneholder kriterier for grensedragningen. Stort sett i samsvar med den alminnelige bakgrunnsrett. Ingen komplett liste. Trolig kun ett eller to momenter som har en reell selvstendig betydning. NSAB 2 kan rent teoretisk komme i konflikt med preseptorisk transportlovgivning. Viker i så fall jfr bl.a. RG 1992 s. 932 (Frostating) Oksehuddommen 2.2. Utfører transporten med eget transportmiddel Det følger av transportlovgivningen at en speditør som påtar seg å ordne en transport for deretter selv å utføre den er transportør. NSAB her kun en påminnelse. Om speditøren eier transportmiddelet eller ikke har ingen betydning ellers. En speditør som ikke eier en eneste lastebil kan meget vel være transportør. (Det er ikke vanlig at speditører eier eller opererer fly og skip.) 2.3. Ved internasjonale landeveistransporter Er særpreget NSAB -moment. Slipper som den absolutte HR grensedragningen. Enhver landeveistransport (innenriks eller internasjonal) som en speditør skal ordne gjør han til transportør. Vedtagelsesspørsmål for speditører som ikke er medlem av NSF kan oppstå. 2

3 NSAB kan fravikes ved klar avtale i det individuelle tilfellet. Aktuelt for speditører som ikke selv deltar i den faktiske utførelse av transporter som er spesielt risikofylte Utgangspunktet forøvrig: Presumpsjon for status som transportør? Utgangspunktet i norsk rett generelt: Den som inngår en avtale med en kunde i eget navn gjør dette for egen regning, Tidligere: preumsjon for formidlerstatus Speditørene har i stadig større grad selv tatt på seg transportøransvar. Ikke lengre naturlig å legge til grunn at enhver speditør er formidler med mindre han uttrykkelig sier i fra at han er transportør. Konklusjon: Når speditøren kun sier at han skal ordne transporten innebærer transportøransvar inntil det motsatte er bevist. Jfr ND 1995 s. 394 Oslo Byrett. Retten fant at så lenge speditørens status ikke fremgikk uttrykkelig måtte kunden kunne forholde seg til speditøren som kontraherende transportør. Lignende gjennomskjæring også i Lys-Line dommen i Rt 1997 s Se også bl.a. Regnarsen s. 48 og 49, samt Rambergs kommentarer til NSAB og Ramberg s Uttrykkelig transportløfte NSABs bestemmelse også her kun en påminnelse. Avtalens innhold i det konkrete tilfellet er det sentrale. Speditøren kan si uttrykkelig at han har / har ikke transportøransvar når kunden kontakter han med et oppdrag. Det vanlige er at speditøren på en muntlig forespørsel kun sier at han skal ordne transporten. Sjekk i så fall at det ikke foreligger generelle rammeavtaler eller at partene ikke har tidligere forbindelser som kan få betydning: 2.6. Partenes tidligere forbindelser Vanlig med mer generelle avtaler forut for det konkrete oppdrag. (Kan forklare hvorfor det enkelte oppdrag skjer så uformelt) Det kan være sagt eller skrevet noe av betydning her Se Stavanger Byrett , ND 1980 s Partene kalte en generell avtale om spedisjonstjenester transportavtale. Innebar ikke transportørstatus for speditøren. Arten av tjenestene det sentrale. Hva partene kaller avtalen er kun et utgangspunkt. Speditøren kan tidligere hatt like/lignende oppdrag hvor han f.eks påtok seg transportansvar for småreklamasjoner og lignende. Tyder på transportørstatus. 3

4 2.7. Tilbud og markedsføring NSAB også her kun en påminnelse om de momenter som helt generelt kan være relevante avtaletolkningsmomenter. Hva speditøren kaller seg selv kan ha en viss betydning: Speditøren kaller seg selv transportør: Kan legge dette til grunn hvis den konkrete avtale ikke gir holdepunkter for annet. Speditøren kaller seg selv formidler: Ikke tilstrekkelig til å konstatere status som formidler. Speditøren kaller seg speditør og mener dette betyr formidler : Vil kun ha minimal betydning (om enn noen) i speditørens favør. Hva virksomhetens navn henspeiler på er uten betydning. Transportspesialisten, Norsk Transport og Spedisjon, Fraktmeglerene, m.v. Jfr Regnarsen s. 42. Speditørens beskrivelse av egen ytelse i tilbud eller markedsføring Typisk: Våre ruter, Våre transporttjenester Lang erfaring som transportør. Beskriver selve transporttjenesten som sin egen ytelse. Jfr Regnarsen a. 45, som mener dette er tilstrekkelig til å konstatere et transportøransvar i dansk rett. Motsatt: f.eks: Vi benytter/slutter avtaler kun med de beste transportører. Intetsigende: Har langt samarbeide med transportører X og Y 2.8. Utsteder transportdokument i eget navn CMR, Airwaybill, Seawaybill, Konnossementer eller FIATAS kombinerte transportdokument underskrevet med speditørens navn (uten as agent - tillegg.) Husfraktbrev/House-waybills: Speditøren bruker her eget formular med egne logos m.v. Kunden får dette. Indikerer transportøransvar. (Sjekk dog om det er skrevet under as agent eller ikke.) Hvilken betydning har det at speditøren utsteder transportdokument as agent? I utgangspunktet betyr det at det er en annen som er transportør (fullmaktsgiver). Ikke nødvendig i norsk rett å oppgi hvem dette er. Men: utstedelse as agent vil lett bære preg av ettertidsmoment. Særlig hvis transportdokumentet utstedes en stund etter at transporten er påbegynt. Gjennomskjæring aktuelt hvis kunden ellers er henvist til en ukjent/utenlandsk transportør som det vil være vanskelig å nå frem overfor. Utstedelse av formidlerdokumenter: FIATA FCT (Forwarders Certificate of Transport) og FIATA FCR (Forwarders Certificate of Reciept). Begge gir klart uttrykk for at usteder er formidler uten transportøransvar. 4

5 Er kvitteringer for mottatt gods som kan benyttes i forbindelse med remburs m.v. Se bla Skovby s. 12, Ramberg s Kan være ettertidsmoment Egen frakt, eller fraktutlegg og formidlerhonorar? Iht. NSAB er egen pris et eksempel på tilfelle hvor det neppe vil være tvilsomt at speditøren har transportøransvar. Nytt moment i forhold til NSAB 85. Allerde i RG 1992 s. 931 (Frostating) Oksehuddommen la imidlertid domstolen avgjørende vekt på at speditøren hadde tatt egen pris for oppdraget. Var da transportør. Jfr også Bull s. 18, Blaker s. 21. Det å operere for fremmed regning er tradisjonelt (jfr innledningen) det sentrale kjennetegn på en formidler. Fremmed regning er e.m.m. et nødvendig vilkår for å opptre som formidler. Regnarsen s. 46: Ikke automatisk transportør selv om speditøren operer for egen regning. Motsatt Skovby s. 15 under henvisning til UfR 1976 s. 337 H. Se ND 1995 s. 394 (Oslo Byrett) hvor domstolen fant det tilstrekkelig til å statuerere transportørstatus at speditøren muntlig hadde påtatt seg å ordne transporten og deretter hadde fakturert egen pris for tjenesten. En speditør som opererer med egne frakter og deretter fraskriver seg transportansvar forblir en transportør. Slik fraskrivelse tillates ikke ved landeveis- og flytransporter. Sjøloven tillater fraskrivelse (på nærmere bestemte vilkår). P.gr.a. manglende regulering av kombinerte transporter er fraskrivelse mulig også her. Hva ligger nærmere i kravet om fremmed regning? - Kan speditøren være formidler til tross for at han krever frakt uten å spesifisere at det er tale om fraktutlegg + formidlingshonorar? RG 1992 s. 931 (Frostating) Oksehud-dommen. Førstvoterende så her på differansen mellom den frakten den aktuelle speditøren hadde fakturert og den frakten han måtte ut med overfor neste speditør (transportør). Antyder at hvis differansen er liten tyder dette på at det er tale om et formidlingsoppdrag fordi speditøren ville betinge seg en høyere frakt hvis han hadde ment å påta seg et transportøransvar. Dette er skrivebordsjus. En speditør som tar egne frakter og uttrykkelig påtar seg transportøransvar overfor kunden tjener ikke stort mer enn 200 kr på en 40 fots container som sendes pr. sjø fra det Fjerne Østen til Norge. Det er m.a.o. helt vanlig at marginene er ytterst små, og at fortjenesten er liten pr. oppdrag. Når bransjen generelt opererer på volum og med liten fortjeneste pr oppdrag blir et slikt fortjenestekriterium både vanskelig å praktisere og urimelig for kundene. At spedisjon generelt sett ikke alltid er god butikk bør med andre ord ikke kunne gjøre speditøren til formidler i det 5

6 enkelte tilfelle. Forutberegnelighet svekkes for kunden. Tilfeldig fordel for speditøren. Skal det skilles mellom det å operere for fremmed regning i h.h.v. tilbud og i faktura? ND 1983 s. 172 (Eidsivating): Å oppgi pris og transportmåte pr. telefon innebærer ikke transportøransvar for transporten. Ramberg s. 62 går lengre: Det å oppgi en frakt i et tilbud er ikke det samme som å operere for egen regning. Først når det faktureres vil status fremgå. Et slikt skille har ingen betydning hvis speditøren tar egen frakt i fakturaen (i stedet for fraktutlegg og formidlingshonorar). Da er han transportør. Ved egen pris i tilbud og fraktutlegg + formidlingshonorar i faktura er fakturaen absolutt et ettertidsmoment. Speditøren bør ikke kunne vente og se om transporten har forløpt greit eller ikke, og så bestemme sin status og dermed sitt ansvar ved å fakturere på den ene eller annen måte. Tilbudet bør med andre ord tillegges vesentlig betydning i denne sammenheng. Hvis speditøren ikke har oppgitt den frakten transportøren tar og prisen på formidlingsoppdraget har han operert for egen regning. Motsatt: Har han i tilbudet presisert at det er tale om transportørens frakt + eget formidlingshonorar spiller det ingen rolle om fakturaen i ettertid kun går ut på frakt, jfr uttalelsene om faturaens bevisvirkning i RG 1992 s. 931 (Frostating) Oksehud. Presisert her at speditøren har bevisbyrden for at en faktura som tilsynelatende gir inntrykk av å gjelde fast pris i realiteten er et fraktutlegg + formidlingshonorar. Uten slikt motbevis vil speditøren være transportør. NB: Vanlig at speditørene uttrykkelig opptrer som agenter for flyselskapene vis à vis kundene. Fyller ut flyselskapets airwaybill as agent. Oppgir flyselskapets rater og mottar formidlingshonoraret i form av en kommisjon av flyselskapet som avregnes på månedlig basis. Slik kommisjon er ikke egen pris. Se Ramberg s Andre momenter Samlast Tidligere slo NSAB fast at speditøren hadde fraktføreransvar ved samlast. (Last fra flere avsendere lastes på samme pall/bil, kjøres samlet og splittes for distribusjon i nærheten av mottagerstedene). Ikke slik i dagens NSAB. Samlast bør ikke innebære status som fraktfører. Speditører som samlaster oppnår billige rater. Hvis de tillates å opptre som formidlere her kommer dette kundene til gode. Jfr Regnarsen s. 45 med henvisning også til Stenov s Se også Ramberg s. 61. Partenes etterfølgende forklaringer 6

7 Bør tillegges begrenset betydning. Særlig hvis det er objektive momenter å forankre konklusjonen i. Innrømmelser Dette er viktig. Kunnskapsnivået i bransjen m.h.t. sondringen formidlere/fraktførere er dessverre lavt. Selv om man i utgangspunktet kan finne mange tegn som trekker i retning av et formidleransvar så må man også sjekke at speditøren f.eks ikke har påberopt seg force majeure overfor kunden som forsvar mot kundens erstatningskrav etter skade eller forsinkelse. Jfr også over om partenes tidligere forbindelser. Hvis Speditøren ved tilsvarende oppdrag tidligere har innrømmet transportøransvar taler dette imot status som formidler. Mottagningsspedisjon jfr Ramberg i Kommentarer til NSAB En speditør som tar i mot og fortoller gods som kommer fra utlandet kan ikke gjøres ansvarlig for transportskade og lignende. Hvis han organiserer en lokaltransport kan han få transportøransvar for denne, men han blir fortsatt ikke transportør for strekningen utlandet Norge. Det er kun hvis han i første omgang sluttet en fraktavtale med den norske importøren og deretter ga oppdraget til en utenlandsk speditør/linje at han kan få et transportøransvar for strekningen utlandet - Norge. 3. Avsluttende bemerkninger Vurderingen av speditørens status som transportør eller formidler vil i praksis kun unntaksvis være tvilsom. Faktisk og rettslig utvikling siden den gang grensedragningen var regnet som særlig vanskelig. Speditørene har selv påtatt seg transportøransvar uttrykkelig i stadig større grad. Typisk ved å utstede transportdokumenter i eget navn. Rent juridisk er vurderingen strengere i dag i speditørens disfavør enn tidligere. Det er trolig først når speditøren i tilbudet tilsynelatende har oppgitt transportørens rater, og mer eller mindre klart oppgitt pris på eget formidlingshonorar at det er nødvendig med en nærmere vurdering. Som den praktiske hovedregel vil speditørens muntlige bekreftelse på at han skal ordne transporten etter at han har oppgitt egne rater innebære transportørstatus. Er formidleren en utdøende rase? Speditørenes kunnskapsnivå er generelt for lavt. Er ofte ikke klar over den økonomiske risiko ved å påta seg transportøransvar. Tror gjerne at de er formidlere mens de i realiteten er transportører Bevisstgjøring omkring problemstillingen er et satsningsområde for Norges Speditørforbund. 7

8 4. Utfyllende Litteratur BLAKER Erik Blaker, Sjø- og transportforsikring del II, Sentrale emner ved godstransport ved land og i luften s. 20, Forsikringsskolen BULL Hans Jacob Bull, Innføring i veifraktrett, Otta 1996 EKELUND Per Ekelund, Speditionsjura NSAB 1985, København 1987 JAHR Anette Jahr, MarIus nr. 241 s. 10. Nordisk Institutt for Sjørett RAFEN Jan Fredrik Rafen i Karnov norsk kommenterte lovsamling 1996 s note 14, 1533 note 19 RAMBERG Jan Ramberg, (Ramberg) Spedition och Fraktavtal, Stockholm 1983 RAMBERG KOMMENTARER TIL NSAB 2000 REGNARSEN Jan Ramberg och Tom Rune Nilsen, Kommentar til Nordisk Speditörforbunds allmäna bestämmelser NSAB 2000, Stockholm (Norsk oversettelse kommer) Kjeld Regnarsen, Lov om fragtaftaler ved international vejtransport, 2.utg, København SKOVBY Lise Skovby, Speditøren, København

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

Due diligence ved virksomhetskjøp

Due diligence ved virksomhetskjøp Mastergradsoppgave JUS399 Due diligence ved virksomhetskjøp - risikoplasseringen i etterkant av undersøkelsene Kandidatnr: 179064 Veileder: Filip Truyen Antall ord (inkludert fotnoter): 14 515 01.06.2011

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

Reisekostnader og fradrag for inngående avgift

Reisekostnader og fradrag for inngående avgift meldinger SKD 2/13, 24. januar 2013 Reisekostnader og fradrag for inngående avgift Meldingen omhandler fradrag for inngående merverdiavgift på arbeidstakers reisekostnader, betalt av virksomheten. Det

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper

Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper Mastergradsoppgave JUS399 Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper Aksjelovens 3-4 og 3-5 Kandidatnr: 165958 Veileder: Egil Horstad Antall ord 14369 29.05.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Et typetilfelle...

Detaljer

av skjulte handlingsklausuler

av skjulte handlingsklausuler NFT 3/1999 Det 6. nordiske AIDA-kollokviet Det 6. nordiske AIDA-kollokviet ble holdt på Soria Moria konferansesenter i Oslo den 14. og 15. september 1998. Arrangør var Norsk Forsikringsjuridisk Forening.

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer

Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer Kandidatnummer: 616 Leveringsfrist: 25.04.2008 Til sammen 15514 ord 24.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 FORORD 1 2 INNLEDNING 1 3 PROBLEMSTILLING 3 4 OMFANGET AV SELGERS

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør. Bjørg Ven. Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984

Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør. Bjørg Ven. Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør 425 Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 Bjørg Ven Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør 426 Bjørg Ven Innhold

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Eirik W. Raanes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Eirik W. Raanes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01521-A, (sak nr. 2008/4), sivil sak, anke, Norgesfôr AS (advokat Sven Eriksrud) mot Fjordkraft AS (advokat Eirik W. Raanes til prøve)

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer