Ålvik vekst Kvam KF. Ålvik vekst. Årsmelding Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ålvik vekst Kvam KF. Ålvik vekst. Årsmelding 2009. Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn."

Transkript

1 Kvam, 17. mars 2010 Årsmelding 2009 Ålvik vekst Kvam KF Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn. Mål Innan 2012 skal det vera minimum 200 lønsame arbeidsplassar Ålvik vekst i Ålvik. Det skal vera tre større industriverksemder med eit internasjonalt marknad. Verksemdene skal ha eit differensiert konjunkturbilete, vera moderne, framtidsretta og miljøvenlege. Ålvik vekst

2 Innhald side Innleiing side Aktivitetar 2009 side 4 Tilflytting av større industriell verksemd til Ålvik side 4 Etablering av mindre verksemd til Ålvik side 5 Støtte til eksisterande verksemd til Ålvik side 5 Etablering av industriareal i Ålvik side 6 Utvikling av bu- og arbeidsstaden Ålvik side 6 SMB-Utvikling i Kvam side 6 Søken etter gode prosjektidear side Organisering side 7 Eigarar og styret side 7 Administrasjon side 8 Drift omstillingsarbeidet side 8 Samhandling med andre side Økonomi side Andre forhold Side Driftsrekneskap inntektsåret 2009 Side Balanserekneskap Side Notar til årsrekneskap Side Status aktive og avslutta prosjekt Side Revisjonsmelding 2

3 1.0 Innleiing I 1976 var det 579 tilsette ved Bjølvefossen, og Ålvik hadde meir enn 1400 innbyggjarar. Fram til 2000 hadde Bjølvefossen gjennom omstillingar og meir spesialisert produksjon redusert talet på tilsette til ca 200. I 2001 slutta ein å produsere standard ferrosilisium og reduserte tilsette til ca 160. Innbyggartalet var då nærare halvert til 745. Fredag 13. oktober 2006 vedtok styret i Elkem å flytta ferrosilisiummanganproduksjonen til Island. Dette ville medføre eit tap på ca 160 arbeidsplassar. Samstundes vedtok dei å setja i gang eit prosjekt som kunne resultere i arbeidsplassar (SPL-prosjektet). Vedtaket medførte at Kvam herad etablerte Ålvik vekst Kvam KF som starta sitt virke i mars I løpet av 2007 gjekkk folketalet i Ålvik ned til 649. Overføring av produksjon til Island vart sterkt forseinka samstundes som prisane på verdsmarknaden var særs gode. Elkem Bjølvefossen produserte for fullt og hadde hausten 2008 nærare 180 personar i arbeid. Krisa kom difor ikkje før finanskrisa sette inn har vore eit turbulent år i Ålvik med permitteringar og oppseiingar. Arbeidsdelinga mellom Elkem Bjølvefossen og Ålvik vekst har vore klar: Elkem tek seg av alle prosjekt som høyrer inn under Elkem og Ålvik vekst skal søke etter alternativ verksemd for etablering i Ålvik. Ålvik vekst har arbeidd med næringsutvikling i Ålvik sida mars I løpet av denne tida har ein vurdert ei rekkje prosjektmoglegheiter og arbeidd med mange oppgåver. 3

4 2.0 Aktivitetar 2009 Tilflytting av større industriell verksemd til Ålvik Arbeidet var kome godt i gang då finanskrisa kom og ein var i gong med å starte søk etter industriell investor på eit større prosjekt. Dette arbeidet vart stogga, og er enno ikkje tatt opp att. Eit anna større prosjekt vart stogga/satt på vent av eigarane, men dette kan vere aktuelt i 2011/2012. Ein konklusjon var at eksisterande industriareal ikkje vart stort nok for større industriell verksemd som også kravde areal for seinare ekspansjon. Arbeidet med auka areal vart difor prioritert i 2009, sjå under. Etablering av mindre verksemd til Ålvik Sanninga om at ting tar tid har vist seg for fullt. Det har vore arbeidd med fleire moglegheiter for å etablere ei ny verksemd i Ålvik. Etablering av brannslukkemiddelverksemda vart noko uventa stogga av eigar. Her hadde Ålvik vekst arbeidd fram ein avtale mellom verksemda og Statkraft for å sikra vatn til produksjon og det var inngått intensjonsavtale med Elkem Bjølvefossen om etableringsstad og leveranse av tenester. Avtale er under utvikling med Hardangerfjord Water AS om produksjon av drikkevatn basert på vatn frå ei kjelde i Vikedal. Dette arbeidet er kome så langt at ein vil nytta tida fram til våren 2011 med sal og marknadsarbeid for så å etablere seg i Ålvik sumaren Avtale om vasskjelda er gjort med eigar og det forhandlast om lokaliseringsstad (6 12 tilsette) Ein har og under behandling: ei eigargruppe som vil etablere ei gjødselverksemd i Ålvik (3 4 tilsette) ein eigar som vil etablere ei mindre verksemd basert på trevirke (2 4 tilsette) For begge disse arbeidast det no med forretningsplanar. Det arbeidast også med ei rekkje prosjektidear som må utgreiast nærare. I tillegg støttar Ålvik vekst opp under den kulturbaserte næringsverksemda som har sitt utgangspunkt i Messa. 4

5 Støtte til eksisterande verksemd til Ålvik Ålvik vekst har i 2009 støtta ei konkret verksemd i Ålvik som i dag har 3 tilsette. I tillegg satsar Ålvik vekst på å byggja opp kompetanseverksemd i Ålvik. I den samanhang har ein engasjert ei verksemd i utvikling av eit nytt web-basert informasjonssystem. I samarbeid med Messa er det under etablering ei verksemd som treng breiband. Det er sett i verk tiltak for å realisere dette. Det er gjennomført ein analyse av kva verksemder som er etablert i Ålvik utanom Elkem Bjølvefossen. Ein har registrert nærare 30 ulike verksemder som i sum omfattar mellom årsverk. Det har vore eit felles møte med desse samstundes som ein no er i gang med individuelle intervju for å få fram behov og tankar om vidare vekst. Dette vil vere eit prioritert område i Etablering av industriareal i Ålvik Skal ein etablera større verksemd i Ålvik må ein ha tilfredsstillande areal med tilgang til naudsynt infrastruktur i form av transportvegar, energi, vatn, arbeidskraft og fellestenester som logistikk, laboratorietenester, mekanikk/elektronikk, osb. Det arealet Elkem har frigitt, er ikkje lokalisert slik at det tilfredsstiller ei større etablering. Kåskjær er difor einaste løysing dersom ein skal ha større industriell verksemd i Ålvik utanom Elkem Bjølvefossen. Ålvik vekst har sett i gang eit større arbeid med å sjekke ut botntilhøve rundt Kåskjær og moglegheit for vidare utfylling av arealet. Dette er mogleg vestover, men ikkje sørover. Basert på dette er det no under arbeid ein reguleringsplan som skal sikre at det vil vere tilstrekkeleg areal. Før ei endeleg godkjenning kan ikkje Ålvik vekst arbeide vidare med å trekkje større industriell verksemd til Ålvik. I tillegg til Kåskjær vil også den gamle kraftstasjonen og arealet rundt vere eit viktig element i samordninga av verksemder i Ålvik. Korridoren mellom Kåskjær og eksisterande industriareal med tilgang til lagringsplass og djupvasskai kan verta ein kritisk faktor. 5

6 Utvikling av bu- og arbeidsstaden Ålvik Ålvik er ein særs interessant stad med ei 100 årig industrihistorie. Det vil framleis vere trong for nye bustader og nye tenester. Ålvik vekst støttar difor opp under etablering av nye bustader i coop-bygget moglegheit for eldrebustader presentasjon av interessante bustadtomter regulering av sentrum (Torget) etablering av kafédrift etablering av drivstoffpumpe utvikling av stoppar for turistar på Torget Ålvik vekst har også teke tak i behovet for breiband til alle i Ålvik generelt, men i særskilt grad til dei verksemder som nyttar breiband i sin verksemd. Omdømebygging og rekruttering er eit spesifikt område som var ein av SIVAidéane (sjå under). Her er det under etablering eit internett-basert system som skal forsterke dette. Arbeidet skjer lokalt samstundes som det vert lagt stor vekt på lokal kompetanseutvikling. Drifta vil starte hausten SMB-Utvikling i Kvam Ålvik vekst har i nært samarbeid med næringssjefen i Kvam sett i verk programmet SMB-Utvikling. Programmet er utvikla av Innovasjon Norge og gjeld utvikling av potensialet til små og mellomstore verksemder. Meir enn 50 verksemder vart spurt om å delta. 19 har deltatt i forstudien. Av desse er 8 vidare med forprosjekt i samarbeid med 7 andre. I tillegg er det etablert eit hovudprosjekt. Søken etter gode prosjektidear Sidan 2007 har Ålvik vekst handsama meir enn 80 prosjektidear. I haust har SIVA i eit seminar for nærare 100 deltakarar tatt for seg Ålvik, og i ei idéutvikling framsett meir enn idear som så har vorte prioritert ned til 13 for vidareføring. Ålvik vekst har 7 av disse under vidare handsaming. 6

7 3.0 Organisering Eigarar og styret Ålvik vekst Kvam KF er eit kommunalt føretak eigd av Kvam herad. Styret har i 2009 bestått av fylgjande personar: Jon Klyve Styreleiar Statoil Tove Pedersen Berge Nestleiar Umoe Consulting AS Grete Rusten Medlem Institutt for geografi, Universitetet i Bergen Merethe Gauden Medlem Kvam heradstyre Harald Inge Anderssen Medlem Rådmann, Kvam herad Bjørn Helge Bergesen Medlem Teknisk sjef, Elkem Bjølvefossen Observatørar: Astrid Farestveit Selsvold, Ordførar Kvam herad Hilde Indresøvde, Hordaland fylkeskommune Rolf Middelthon-Moe, Innovasjon Norge Jan Iver Rødland, Granvin herad Styret har i 2009 gjennomført 7 styremøte og 2 telefonstyremøte og behandla 71 saker. Administrasjon Roald A Johansen er engasjert som dagleg leiar basert på 50% stilling. I januar/ april 2009 var Reidun Braut Kjosås utlånt frå Kvam herad som prosjektleiar i 50% stilling, medan Øystein Ådland vart utlånt i 80% stilling frå 1. mai Post, arkivog rekneskapstenester vert kjøpt av Kvam herad. 7

8 Drift omstillingsarbeidet Drifta i 2009 har vore retta mot å bidra til å skapa dei første arbeidsplassane i Ålvik. For ordens skuld er det viktig å understreke at Ålvik vekst Kvam KF skal ikkje etablera arbeidsplassar, men bidra til at arbeidsplassar vert etablert. I 2009 har Ålvik vekst løyvd nær 2,8 millionar til prosjektutvikling. I tillegg til eksterne ressursar har ein nytta eigne ressursar i prosjektvurderingar. Spesielt har dagleg leiar, prosjektleiar, styreleiar, nestleiar og styremedlem frå Elkem vore trekt inn i arbeidet med konkrete enkeltprosjekt. I prosjektutviklinga generelt har heile styret og observatørar vore proaktivt både i og utan for styremøta og gjennom sin kompetanse medverka til idéinnsamling, nettverksknyting og prosjektvurdering. Ålvik vekst vert fakturert månadleg for leige av dagleg leiar i samsvar med ført timeliste med oppdeling mellom utviklingsoppgåver/ prosjektoppgåver og administrative oppgåver. 49% av timane i 2009 har vorte utvikling/ prosjektoppgåver (ca ,-) og 51% (ca ,-) administrative oppgåver. Heradet har fakturert Ålvik vekst med til saman ,- for utleige av Reidun Kjosås og Øystein Ådland. Eit estimat er at ca 30% av dette er utviklings/ prosjektarbeid medan resten er administrativt arbeid. Samhandling med andre Det er viktig at Ålvik vekst samhandlar med andre aktørar. Dei viktigaste i 2009 har vore: - Kvam herad: dette er vår eigar. Det er eit tett og godt samarbeid med næringsavdelinga. - Kvam næringsråd for utveksling av idear og prioritering av tiltak. - Lokalt næringsliv gjennom arbeidet med SMB-programmet. - Ålvikutvalet og Kvam heradstyre: Det er viktig med god kontakt og at heradet visar forutsigbarheit og avgjerdseffektivitet. - Elkem. Det er eit særleg godt samarbeid i presentasjon og samordning av fristilt område. Det vert halde jamlege møter for gjensidig informasjon. - Statkraft. Det er viktig for Ålvik vekst å ha eit godt samarbeid med Statkraft både når det gjeld disponering og fristilling av areal og tilbod om kraft og vatn. - Tiltakskomiteen for Ålvik for å sikra lokal forankring. - Lokale kompetansemiljø - Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge - Kompetanseverksemder som CMR, Idevekst AS, Hartmark Consulting AS, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Playground AS, m.fl. 8

9 4.0 Økonomi Resultatet for 2009 er som fylgjer (NOK 1.000): Tilskot, momsrefusjon, renter Styrehonorar 327 Kontor, reiser og utstyr 484 Prosjektkostnad 832 Honorar dagleg leiar 720 Kjøp av tenester Kvam herad 595 Diverse 24 Meirverdiavgift Års/driftsresultat 569 Konto for prosjektkostnad omfattar berre det utbetalte tilskot til prosjekt. Tek ein med det som er forplikta, men ikkje utbetalt, må summen aukast med 1,868 millionar kroner. Det reelle resultat er soleis eit meirforbruk (underskot) på 1,3 millionar kroner. Dette vert belasta disposisjonsfondet som etter dette vil vere på 2,2 millionar kroner. 9

10 5.0 Andre forhold Ålvik vekst Kvam KF si verksemd ureinar ikkje det ytre miljø. Styresamansetjinga viser ei lik fordeling mellom menn og kvinner. Verksemda har ikkje eigne tilsette, men leiger ressursar frå private verksemder og Kvam herad har vore eit år som har kravd store ressursar utan at ein har oppnådd dei måla ein har sett seg. Samstundes er det naudsynt med vidare verksemd for å vidareføre prosjekta for å kunne bevare Ålvik som ein stad med gode bu- og arbeidsforhold. Styret har gjennom ein strategiprosess revidert sin plan på korleis ein skal oppnå dette. Kvam, 17. mars

11 6.0 Driftsrekneskap inntekståret 2009 Notar Inntekter Refusjoner (inntekter) Refusjon pål.moms drift , ,05 Sum refusjoner , ,05 Tilskot Offentleg tilskot/hdl.fylke , ,00 Innovasjon Norge ,00 Offentleg tilskot/kvam herad , ,00 Sum tilskot , ,00 Finansinntekter Renter bankinnskot , ,00 Sum finansinntekter , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,05 Driftsutgifter Løn Styrehonorar , ,00 Arbeidsgj.avgift og sosiale kostnader , ,00 Sum lønskostnader , ,00 Varer og tenester Kontor, reiser og utstyr , ,80 Prosjektkostnader Note , ,55 Honorar dagleg leiar , ,40 Kvam herad - prosjektleiing og rekneskap , ,52 Øvrige honorar , ,60 Sum varer og tenester , ,87 Refusjoner (utgifter) Refusjon pål.moms drift , ,05 Sum refusjoner , ,05 Finansutgifter Rentekostnad bank 163,06 867,40 Sum finansutgifter 163,06 867,40 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,32 ÅRS/DRIFTSRESULTAT (mindreforbruk) , ,73 Avsetningar Avsett til disposisjonsfond Note , ,73 Sum avsetningar , ,73 11

12 7.0 Balanserekneskap Omløpsmidlar Til gode moms-kompensasjon , ,55 Forskotsbetalte kostnader Note , ,00 Bankinnskudd Note , ,83 Sum omløpsmidlar , ,38 SUM EIGA , ,38 Eigenkapital Disposisjonsfond Note , ,32 Sum eigenkapital , ,32 Kortsiktig gjeld Skuldig offentlege avgifter , ,00 Anna kortsiktig gjeld 9 431, ,25 Leverandørgjeld , ,63 Påløpne, ikkje betalte kostnader , ,18 Sum kortsiktig gjeld , ,06 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,38 12

13 8.0 Notar til årsrekneskap perioden 01/01-31/ Innleiing Selskapet vart skipa 06/ og er eit kommunalt føretak med forretningskontor i Kvam herad. Selskapet arbeider med næringsmessig nyskapning- og omstilling og skal sikra, utvikla og skapa arbeidsplassar og trivsel i Kvam herad - i samarbeid med næringsliv, kommune, region og innbyggjarar. Rekneskapen er utarbeidd under føresetnaden fortsatt drift. Kommunale standarder er lagt til grunn. Selskapet har ikkje erverv til føremål. Selskapet er ikkje skattepliktig jf. skattelova 2-30, 1.ledd bokstav c og 2-5. Selskapet har ingen tilsett og leiger tenester hjå private og Kvam herad til å driva selskapet. Note 1 - disponering av årsresultat (mindreforbruk) Tidlegare års avsetning til disposisjonsfond ,32 Avsett til disposisjonsfond ,73 Sum avsetningar ,05 Note 2 - forskotsbetalte kostnader Depositum ,00 Datamaskin vidarefakturert IFO i ,40 Forskotsbetalt leasing SU ,92 Sum forskotsbetalte kostnader ,32 Note 3 - Bankinnskot Bundne bankinnskot (skattetrekkskonto) ,00 Bankinnskudd (driftskonto) ,64 Sum bankinnskot ,64 13

14 9.0 Status aktive og avslutta prosjekt Note Totale løyvingar fordelt på år Tekst Rekneskap 2009 Løyvingar 2009 Løyvingar 2010 Løyvingar 2011 Løyvingar 2012 Totale løyvingar Rest løyvingar P00001 Kåskjær , ,00 0,00 0,00 0, , ,40 P00039 Flaskevatn , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P00049 Klimasporing , ,00 0,00 0,00 0, , ,60 P00051 SMB-utvikling - forprosjekt , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P00052 Grindaverk 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P00054 Sponproduksjon 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P00059 Torget Ålvik AS 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P00060 Agromarin 6 900, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sum aktive prosjekt , ,00 0,00 0,00 0, , ,80 P00047 Reiselivsmoglegheiter i Ålvik , ,00 0,00 0,00 0, ,00 110,40 P00050 SMB-utvikling forstudie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 834,40 Sum avslutta prosjekt , ,00 0,00 0,00 0, ,00 944,80 Sum aktive prosjekt , ,00 0,00 0,00 0, , ,60 14

15 10.0 Revisjonsmelding 15

16 Ålvik Vekst KF, Kvam rådhus, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund T: F: E: Foretaksnr.: Formgjeving: riss-as.no Trykk: oystese-trykkeri.no

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 14.06.2012 Tid: 09.30 Stad: Heradshuset i Kinsarvik Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 10.11.2011, gjeld

Detaljer

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 Referent Underskrift Roald A Johansen Hensikt: Evaluere SMB-programmet hva er oppnådd Dokumentasjon:

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2007. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2007. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding www.kvam.no Innleiing Denne årsmeldinga tek for seg store og små hendingar i heradet i. Rådmannen har von om

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer