Ålvik vekst Kvam KF. Ålvik vekst. Årsmelding Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ålvik vekst Kvam KF. Ålvik vekst. Årsmelding 2009. Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn."

Transkript

1 Kvam, 17. mars 2010 Årsmelding 2009 Ålvik vekst Kvam KF Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn. Mål Innan 2012 skal det vera minimum 200 lønsame arbeidsplassar Ålvik vekst i Ålvik. Det skal vera tre større industriverksemder med eit internasjonalt marknad. Verksemdene skal ha eit differensiert konjunkturbilete, vera moderne, framtidsretta og miljøvenlege. Ålvik vekst

2 Innhald side Innleiing side Aktivitetar 2009 side 4 Tilflytting av større industriell verksemd til Ålvik side 4 Etablering av mindre verksemd til Ålvik side 5 Støtte til eksisterande verksemd til Ålvik side 5 Etablering av industriareal i Ålvik side 6 Utvikling av bu- og arbeidsstaden Ålvik side 6 SMB-Utvikling i Kvam side 6 Søken etter gode prosjektidear side Organisering side 7 Eigarar og styret side 7 Administrasjon side 8 Drift omstillingsarbeidet side 8 Samhandling med andre side Økonomi side Andre forhold Side Driftsrekneskap inntektsåret 2009 Side Balanserekneskap Side Notar til årsrekneskap Side Status aktive og avslutta prosjekt Side Revisjonsmelding 2

3 1.0 Innleiing I 1976 var det 579 tilsette ved Bjølvefossen, og Ålvik hadde meir enn 1400 innbyggjarar. Fram til 2000 hadde Bjølvefossen gjennom omstillingar og meir spesialisert produksjon redusert talet på tilsette til ca 200. I 2001 slutta ein å produsere standard ferrosilisium og reduserte tilsette til ca 160. Innbyggartalet var då nærare halvert til 745. Fredag 13. oktober 2006 vedtok styret i Elkem å flytta ferrosilisiummanganproduksjonen til Island. Dette ville medføre eit tap på ca 160 arbeidsplassar. Samstundes vedtok dei å setja i gang eit prosjekt som kunne resultere i arbeidsplassar (SPL-prosjektet). Vedtaket medførte at Kvam herad etablerte Ålvik vekst Kvam KF som starta sitt virke i mars I løpet av 2007 gjekkk folketalet i Ålvik ned til 649. Overføring av produksjon til Island vart sterkt forseinka samstundes som prisane på verdsmarknaden var særs gode. Elkem Bjølvefossen produserte for fullt og hadde hausten 2008 nærare 180 personar i arbeid. Krisa kom difor ikkje før finanskrisa sette inn har vore eit turbulent år i Ålvik med permitteringar og oppseiingar. Arbeidsdelinga mellom Elkem Bjølvefossen og Ålvik vekst har vore klar: Elkem tek seg av alle prosjekt som høyrer inn under Elkem og Ålvik vekst skal søke etter alternativ verksemd for etablering i Ålvik. Ålvik vekst har arbeidd med næringsutvikling i Ålvik sida mars I løpet av denne tida har ein vurdert ei rekkje prosjektmoglegheiter og arbeidd med mange oppgåver. 3

4 2.0 Aktivitetar 2009 Tilflytting av større industriell verksemd til Ålvik Arbeidet var kome godt i gang då finanskrisa kom og ein var i gong med å starte søk etter industriell investor på eit større prosjekt. Dette arbeidet vart stogga, og er enno ikkje tatt opp att. Eit anna større prosjekt vart stogga/satt på vent av eigarane, men dette kan vere aktuelt i 2011/2012. Ein konklusjon var at eksisterande industriareal ikkje vart stort nok for større industriell verksemd som også kravde areal for seinare ekspansjon. Arbeidet med auka areal vart difor prioritert i 2009, sjå under. Etablering av mindre verksemd til Ålvik Sanninga om at ting tar tid har vist seg for fullt. Det har vore arbeidd med fleire moglegheiter for å etablere ei ny verksemd i Ålvik. Etablering av brannslukkemiddelverksemda vart noko uventa stogga av eigar. Her hadde Ålvik vekst arbeidd fram ein avtale mellom verksemda og Statkraft for å sikra vatn til produksjon og det var inngått intensjonsavtale med Elkem Bjølvefossen om etableringsstad og leveranse av tenester. Avtale er under utvikling med Hardangerfjord Water AS om produksjon av drikkevatn basert på vatn frå ei kjelde i Vikedal. Dette arbeidet er kome så langt at ein vil nytta tida fram til våren 2011 med sal og marknadsarbeid for så å etablere seg i Ålvik sumaren Avtale om vasskjelda er gjort med eigar og det forhandlast om lokaliseringsstad (6 12 tilsette) Ein har og under behandling: ei eigargruppe som vil etablere ei gjødselverksemd i Ålvik (3 4 tilsette) ein eigar som vil etablere ei mindre verksemd basert på trevirke (2 4 tilsette) For begge disse arbeidast det no med forretningsplanar. Det arbeidast også med ei rekkje prosjektidear som må utgreiast nærare. I tillegg støttar Ålvik vekst opp under den kulturbaserte næringsverksemda som har sitt utgangspunkt i Messa. 4

5 Støtte til eksisterande verksemd til Ålvik Ålvik vekst har i 2009 støtta ei konkret verksemd i Ålvik som i dag har 3 tilsette. I tillegg satsar Ålvik vekst på å byggja opp kompetanseverksemd i Ålvik. I den samanhang har ein engasjert ei verksemd i utvikling av eit nytt web-basert informasjonssystem. I samarbeid med Messa er det under etablering ei verksemd som treng breiband. Det er sett i verk tiltak for å realisere dette. Det er gjennomført ein analyse av kva verksemder som er etablert i Ålvik utanom Elkem Bjølvefossen. Ein har registrert nærare 30 ulike verksemder som i sum omfattar mellom årsverk. Det har vore eit felles møte med desse samstundes som ein no er i gang med individuelle intervju for å få fram behov og tankar om vidare vekst. Dette vil vere eit prioritert område i Etablering av industriareal i Ålvik Skal ein etablera større verksemd i Ålvik må ein ha tilfredsstillande areal med tilgang til naudsynt infrastruktur i form av transportvegar, energi, vatn, arbeidskraft og fellestenester som logistikk, laboratorietenester, mekanikk/elektronikk, osb. Det arealet Elkem har frigitt, er ikkje lokalisert slik at det tilfredsstiller ei større etablering. Kåskjær er difor einaste løysing dersom ein skal ha større industriell verksemd i Ålvik utanom Elkem Bjølvefossen. Ålvik vekst har sett i gang eit større arbeid med å sjekke ut botntilhøve rundt Kåskjær og moglegheit for vidare utfylling av arealet. Dette er mogleg vestover, men ikkje sørover. Basert på dette er det no under arbeid ein reguleringsplan som skal sikre at det vil vere tilstrekkeleg areal. Før ei endeleg godkjenning kan ikkje Ålvik vekst arbeide vidare med å trekkje større industriell verksemd til Ålvik. I tillegg til Kåskjær vil også den gamle kraftstasjonen og arealet rundt vere eit viktig element i samordninga av verksemder i Ålvik. Korridoren mellom Kåskjær og eksisterande industriareal med tilgang til lagringsplass og djupvasskai kan verta ein kritisk faktor. 5

6 Utvikling av bu- og arbeidsstaden Ålvik Ålvik er ein særs interessant stad med ei 100 årig industrihistorie. Det vil framleis vere trong for nye bustader og nye tenester. Ålvik vekst støttar difor opp under etablering av nye bustader i coop-bygget moglegheit for eldrebustader presentasjon av interessante bustadtomter regulering av sentrum (Torget) etablering av kafédrift etablering av drivstoffpumpe utvikling av stoppar for turistar på Torget Ålvik vekst har også teke tak i behovet for breiband til alle i Ålvik generelt, men i særskilt grad til dei verksemder som nyttar breiband i sin verksemd. Omdømebygging og rekruttering er eit spesifikt område som var ein av SIVAidéane (sjå under). Her er det under etablering eit internett-basert system som skal forsterke dette. Arbeidet skjer lokalt samstundes som det vert lagt stor vekt på lokal kompetanseutvikling. Drifta vil starte hausten SMB-Utvikling i Kvam Ålvik vekst har i nært samarbeid med næringssjefen i Kvam sett i verk programmet SMB-Utvikling. Programmet er utvikla av Innovasjon Norge og gjeld utvikling av potensialet til små og mellomstore verksemder. Meir enn 50 verksemder vart spurt om å delta. 19 har deltatt i forstudien. Av desse er 8 vidare med forprosjekt i samarbeid med 7 andre. I tillegg er det etablert eit hovudprosjekt. Søken etter gode prosjektidear Sidan 2007 har Ålvik vekst handsama meir enn 80 prosjektidear. I haust har SIVA i eit seminar for nærare 100 deltakarar tatt for seg Ålvik, og i ei idéutvikling framsett meir enn idear som så har vorte prioritert ned til 13 for vidareføring. Ålvik vekst har 7 av disse under vidare handsaming. 6

7 3.0 Organisering Eigarar og styret Ålvik vekst Kvam KF er eit kommunalt føretak eigd av Kvam herad. Styret har i 2009 bestått av fylgjande personar: Jon Klyve Styreleiar Statoil Tove Pedersen Berge Nestleiar Umoe Consulting AS Grete Rusten Medlem Institutt for geografi, Universitetet i Bergen Merethe Gauden Medlem Kvam heradstyre Harald Inge Anderssen Medlem Rådmann, Kvam herad Bjørn Helge Bergesen Medlem Teknisk sjef, Elkem Bjølvefossen Observatørar: Astrid Farestveit Selsvold, Ordførar Kvam herad Hilde Indresøvde, Hordaland fylkeskommune Rolf Middelthon-Moe, Innovasjon Norge Jan Iver Rødland, Granvin herad Styret har i 2009 gjennomført 7 styremøte og 2 telefonstyremøte og behandla 71 saker. Administrasjon Roald A Johansen er engasjert som dagleg leiar basert på 50% stilling. I januar/ april 2009 var Reidun Braut Kjosås utlånt frå Kvam herad som prosjektleiar i 50% stilling, medan Øystein Ådland vart utlånt i 80% stilling frå 1. mai Post, arkivog rekneskapstenester vert kjøpt av Kvam herad. 7

8 Drift omstillingsarbeidet Drifta i 2009 har vore retta mot å bidra til å skapa dei første arbeidsplassane i Ålvik. For ordens skuld er det viktig å understreke at Ålvik vekst Kvam KF skal ikkje etablera arbeidsplassar, men bidra til at arbeidsplassar vert etablert. I 2009 har Ålvik vekst løyvd nær 2,8 millionar til prosjektutvikling. I tillegg til eksterne ressursar har ein nytta eigne ressursar i prosjektvurderingar. Spesielt har dagleg leiar, prosjektleiar, styreleiar, nestleiar og styremedlem frå Elkem vore trekt inn i arbeidet med konkrete enkeltprosjekt. I prosjektutviklinga generelt har heile styret og observatørar vore proaktivt både i og utan for styremøta og gjennom sin kompetanse medverka til idéinnsamling, nettverksknyting og prosjektvurdering. Ålvik vekst vert fakturert månadleg for leige av dagleg leiar i samsvar med ført timeliste med oppdeling mellom utviklingsoppgåver/ prosjektoppgåver og administrative oppgåver. 49% av timane i 2009 har vorte utvikling/ prosjektoppgåver (ca ,-) og 51% (ca ,-) administrative oppgåver. Heradet har fakturert Ålvik vekst med til saman ,- for utleige av Reidun Kjosås og Øystein Ådland. Eit estimat er at ca 30% av dette er utviklings/ prosjektarbeid medan resten er administrativt arbeid. Samhandling med andre Det er viktig at Ålvik vekst samhandlar med andre aktørar. Dei viktigaste i 2009 har vore: - Kvam herad: dette er vår eigar. Det er eit tett og godt samarbeid med næringsavdelinga. - Kvam næringsråd for utveksling av idear og prioritering av tiltak. - Lokalt næringsliv gjennom arbeidet med SMB-programmet. - Ålvikutvalet og Kvam heradstyre: Det er viktig med god kontakt og at heradet visar forutsigbarheit og avgjerdseffektivitet. - Elkem. Det er eit særleg godt samarbeid i presentasjon og samordning av fristilt område. Det vert halde jamlege møter for gjensidig informasjon. - Statkraft. Det er viktig for Ålvik vekst å ha eit godt samarbeid med Statkraft både når det gjeld disponering og fristilling av areal og tilbod om kraft og vatn. - Tiltakskomiteen for Ålvik for å sikra lokal forankring. - Lokale kompetansemiljø - Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge - Kompetanseverksemder som CMR, Idevekst AS, Hartmark Consulting AS, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Playground AS, m.fl. 8

9 4.0 Økonomi Resultatet for 2009 er som fylgjer (NOK 1.000): Tilskot, momsrefusjon, renter Styrehonorar 327 Kontor, reiser og utstyr 484 Prosjektkostnad 832 Honorar dagleg leiar 720 Kjøp av tenester Kvam herad 595 Diverse 24 Meirverdiavgift Års/driftsresultat 569 Konto for prosjektkostnad omfattar berre det utbetalte tilskot til prosjekt. Tek ein med det som er forplikta, men ikkje utbetalt, må summen aukast med 1,868 millionar kroner. Det reelle resultat er soleis eit meirforbruk (underskot) på 1,3 millionar kroner. Dette vert belasta disposisjonsfondet som etter dette vil vere på 2,2 millionar kroner. 9

10 5.0 Andre forhold Ålvik vekst Kvam KF si verksemd ureinar ikkje det ytre miljø. Styresamansetjinga viser ei lik fordeling mellom menn og kvinner. Verksemda har ikkje eigne tilsette, men leiger ressursar frå private verksemder og Kvam herad har vore eit år som har kravd store ressursar utan at ein har oppnådd dei måla ein har sett seg. Samstundes er det naudsynt med vidare verksemd for å vidareføre prosjekta for å kunne bevare Ålvik som ein stad med gode bu- og arbeidsforhold. Styret har gjennom ein strategiprosess revidert sin plan på korleis ein skal oppnå dette. Kvam, 17. mars

11 6.0 Driftsrekneskap inntekståret 2009 Notar Inntekter Refusjoner (inntekter) Refusjon pål.moms drift , ,05 Sum refusjoner , ,05 Tilskot Offentleg tilskot/hdl.fylke , ,00 Innovasjon Norge ,00 Offentleg tilskot/kvam herad , ,00 Sum tilskot , ,00 Finansinntekter Renter bankinnskot , ,00 Sum finansinntekter , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,05 Driftsutgifter Løn Styrehonorar , ,00 Arbeidsgj.avgift og sosiale kostnader , ,00 Sum lønskostnader , ,00 Varer og tenester Kontor, reiser og utstyr , ,80 Prosjektkostnader Note , ,55 Honorar dagleg leiar , ,40 Kvam herad - prosjektleiing og rekneskap , ,52 Øvrige honorar , ,60 Sum varer og tenester , ,87 Refusjoner (utgifter) Refusjon pål.moms drift , ,05 Sum refusjoner , ,05 Finansutgifter Rentekostnad bank 163,06 867,40 Sum finansutgifter 163,06 867,40 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,32 ÅRS/DRIFTSRESULTAT (mindreforbruk) , ,73 Avsetningar Avsett til disposisjonsfond Note , ,73 Sum avsetningar , ,73 11

12 7.0 Balanserekneskap Omløpsmidlar Til gode moms-kompensasjon , ,55 Forskotsbetalte kostnader Note , ,00 Bankinnskudd Note , ,83 Sum omløpsmidlar , ,38 SUM EIGA , ,38 Eigenkapital Disposisjonsfond Note , ,32 Sum eigenkapital , ,32 Kortsiktig gjeld Skuldig offentlege avgifter , ,00 Anna kortsiktig gjeld 9 431, ,25 Leverandørgjeld , ,63 Påløpne, ikkje betalte kostnader , ,18 Sum kortsiktig gjeld , ,06 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,38 12

13 8.0 Notar til årsrekneskap perioden 01/01-31/ Innleiing Selskapet vart skipa 06/ og er eit kommunalt føretak med forretningskontor i Kvam herad. Selskapet arbeider med næringsmessig nyskapning- og omstilling og skal sikra, utvikla og skapa arbeidsplassar og trivsel i Kvam herad - i samarbeid med næringsliv, kommune, region og innbyggjarar. Rekneskapen er utarbeidd under føresetnaden fortsatt drift. Kommunale standarder er lagt til grunn. Selskapet har ikkje erverv til føremål. Selskapet er ikkje skattepliktig jf. skattelova 2-30, 1.ledd bokstav c og 2-5. Selskapet har ingen tilsett og leiger tenester hjå private og Kvam herad til å driva selskapet. Note 1 - disponering av årsresultat (mindreforbruk) Tidlegare års avsetning til disposisjonsfond ,32 Avsett til disposisjonsfond ,73 Sum avsetningar ,05 Note 2 - forskotsbetalte kostnader Depositum ,00 Datamaskin vidarefakturert IFO i ,40 Forskotsbetalt leasing SU ,92 Sum forskotsbetalte kostnader ,32 Note 3 - Bankinnskot Bundne bankinnskot (skattetrekkskonto) ,00 Bankinnskudd (driftskonto) ,64 Sum bankinnskot ,64 13

14 9.0 Status aktive og avslutta prosjekt Note Totale løyvingar fordelt på år Tekst Rekneskap 2009 Løyvingar 2009 Løyvingar 2010 Løyvingar 2011 Løyvingar 2012 Totale løyvingar Rest løyvingar P00001 Kåskjær , ,00 0,00 0,00 0, , ,40 P00039 Flaskevatn , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P00049 Klimasporing , ,00 0,00 0,00 0, , ,60 P00051 SMB-utvikling - forprosjekt , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P00052 Grindaverk 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P00054 Sponproduksjon 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P00059 Torget Ålvik AS 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P00060 Agromarin 6 900, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 P , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Sum aktive prosjekt , ,00 0,00 0,00 0, , ,80 P00047 Reiselivsmoglegheiter i Ålvik , ,00 0,00 0,00 0, ,00 110,40 P00050 SMB-utvikling forstudie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 834,40 Sum avslutta prosjekt , ,00 0,00 0,00 0, ,00 944,80 Sum aktive prosjekt , ,00 0,00 0,00 0, , ,60 14

15 10.0 Revisjonsmelding 15

16 Ålvik Vekst KF, Kvam rådhus, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund T: F: E: Foretaksnr.: Formgjeving: riss-as.no Trykk: oystese-trykkeri.no

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE nr. 03/2010

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE nr. 03/2010 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE nr. 03/2010 den 10. juni 2010 kl 15.00 18.45 Ålvik Vekst, Kvam KF STAD : Hordaland fylkeskommune TILSTADES : Jon Klyve, styreleiar Tove Berge Grete Rusten Merethe Gauden (fram til

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Strategi- og handlingsplan 2010 2012. Ålvik vekst Kvam KF

Strategi- og handlingsplan 2010 2012. Ålvik vekst Kvam KF Strategi- og handlingsplan 2012 Ålvik vekst Kvam KF Heradsstyret i Kvam vedtok 12.12.2006 å oppretta eit kommunalt føretak til å stå for nyskapings- og omstillingsarbeidet i Ålvik og resten av Kvam. Ålvik,

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 Referent Underskrift Roald A Johansen Hensikt: Evaluere SMB-programmet hva er oppnådd Dokumentasjon:

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL Innhaldsliste 1 Bakgrunn...3 2 Rollar i omstillingsprogrammet...4 3 Strategisk næringsplan Lærdal...4 4 Strategisk næringsplan Årdal...5

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsmelding 2008 for. Ålvik vekst Kvam KF. Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn.

Årsmelding 2008 for. Ålvik vekst Kvam KF. Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn. Årsmelding 2008 for Ålvik vekst Kvam KF Visjon Ålvik Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn. Mål Innan 2012 skal det vera minimum 200 lønsame arbeidsplassar i Ålvik. Det skal

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 04.05.07 kl 12.00 Stad: Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621 KRISTIANSAND Ole P. Bruun 4755 HOVDEN

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, tlf. 32 08 50 00 eller postmottak@aal.kommune.no

Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, tlf. 32 08 50 00 eller postmottak@aal.kommune.no MØTEINNKALLING Næringstyret Dato: 16.10.2013 kl. 9:00 Stad: Ordføraren sitt kontor, Tingstugu Arkivsak: 13/00013 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, tlf. 32 08 50 00 eller

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN 1 INNHALD 1. INNLEIING 3 2. DET SOM ER MOGELEG OG DET SOM UTFORDRAR 5 3. FØREMÅLET MED REGIONRÅDET 6 4. STRATEGISKE VAL 7 4.1 MARKNADSFØRING AV REGIONEN....

Detaljer

Skyteanlegg i Vangdalsåsen

Skyteanlegg i Vangdalsåsen Skyteanlegg i Vangdalsåsen Presentasjon av det nye skyteanlegget som er eit samarbeid mellom; Norheimsund & Øystese skyttarlag Fyksesund skyttarlag Tørvikbygd skyttarlag Strandebarm skyttarlag Øystese

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer