LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)"

Transkript

1 luftarts VERKET Hove d a dm í n is fr as i anen Avd. ror luflfartsinspeksjon Postboks Oslo iurihavn. Telefon, Oslo 02) AFTN,ENFBY A T1gr.,CIYllAIR osio Telex,1701 i 'dal n ~ LUFTDYKTIGHETSpABUD LDP) TilbehØr Collins-l Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember og 43 jfr. kgl. res av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift.om luftdyktighet. 34/75 MODIFIKASJON AV COLLINS API06 AUTOPILOT Påbudet gjelder: Fly utstyrt med Collins API06 autopilot. Collins API06 autopilot kan være installert i fly av følgende typer:, Aero Commander 500S og 690A, Beech 60, A60, B60, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A og A36, De Havilland DHC-6, Piper PA og PA , Swearingen SA 226-AT og SA 226-TC. Påbudet omfatter: på grunn av et tilfelle av feilfunksjonering i Collins AP 106 autopilot har undersøkelser klargjort at autopiloten kan gi fulle rorutslag samtidig til alle tre akser. Årsaken til slik feilfunksjonering er feil i den interne 13V strømforsyning til autopilotens l61h-l "programmer" P/N _ 001). For å hindre liknende tilfeller skal følgende utføres: 1. Kontroller infonnasjonsplakaten på l61h-l "programmer" P/N _ 001), for å klargjøre om denne enheten er blitt modifisert i samsvar med Collins Service Bulletin no. 6 eller med godkjente revisjoner av denne Service Bulletin. 2. Dersom autopilotens l61h-l "programer" ikke er modifisert i samsvar med Collins Service Bulletin 'no. 6, skal følgende utføres innen videre flyging: a. StrØmtilfØrselen til Roll- og Pi tch-servoene skal brytes ved enten a apne servoenes sikringsbrytere, når slike er montert, og å sikre bryterne i åpen posisjon med tape eller liknende, eller ved å demontere og sikre ledningene til servoenes strømtilkobling. b. på instrumentpanelet, lett synlig for flygeren, skal det plasseres et skilt med teksten "00 NOT ENGAGE AUTOPILOT - BRUK IKK AUTO- PILOTEN". flyet skal deretter brukes i samsvar med dette påbud. 3. Autopilotens l61h-l "programer" skal modifiseres i Samsvar med Collins Service Bulletin no. 6 innen dato som angitt nedenfor. Tid for utførelse: Pkt. l: Innen 10 flytimer regnet fra mottakelse av denne LDP. Pkt. 2: Innen l. desember 1975 dersom ikke modifisert. forts. r~!~ : ~ ~.~~ ~ F c r 2 t Q r S i C i :~ ~~ ~ fl f I y ;T èl t 2. :::.:-! \'~.~ 1;_r'~v~!:J. :...:. i J,

2 TilbehØr Collins-l 34/75 forts. Referanser: FAA EA av 15. 'mai 1975 og Collins Service Bul1eti~ no. 6 omhandler samme. sak.

3 LUFTFARTSVERKET H ovede d m in is t re s i o n en Avd. for luftfertsinspeksjon Postboks Oslo lufthevn Telefon: Oslo 02) AFTN : ENF8YE Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex : Idel n LUFTDYKTIGHETSPÂBUD LDP) COLLINS - 2 Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember og 43 jfr. kgl. res. av8. desember' 961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om h.rdyktighet. 142/85 KONTROLL OG MODIFIKAON AV FDI OG HSI Påbudet qielder: Følgende Collins Flight Director Indicators FDI) og Horizontal Situation Indicators HSI), produsert aellom og : Modell : 329B-7A 329B-7J ADI-HV ADI-84 ADI-84A 331A-8H HSI-45 HSI-70 Delnr. : Serienr. : t.o.li t.o t.o.a t.o.ii t.o.a t.o t.o t.o t.o.il t.o.il t.o t.o.m t.o.il t.o.il t.o ~ pl budet gjelder ikke instrumenter installert i luftfart.y fn Påbudet omfatter: For å unngå at FDI eller HSI gir feilaktige indikasjoner uten at dette fanges opp av instru.entets eget feilvarslingssystem skal følgende utføres: 1. Gjelder både FDI i luftfartøy i og instrumenter soa ennå ikke er installert. Kontroller i og om nødvendig aodifiser, i samsvar med respektive Collins Alert Service Bulletin nedenfor: Moell : Alert SB nr.: Datert: 329B-7A A J A ADI-44V A ADI-84 A ADI -84A A c fort.; E' S Irvkl-Os1o MERKI For at angjeldende flymateriell skal. være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notet om utførelsen ført inn i vedkommende journei med henvisning til denne ldp's nummer.

4 LUFTFARTSVERKET LDP 142/85 forts; 2. Gjelder HSI ennå ikke installert i luftfartøy, samt HSI-70 som er tatt i bruk. Kontroller, og om nødvendig modifiserr i samsvar Bed respektive Collins Alert Service Bulletin nedenfor: Modell : Alert SB nr.: Da tert : 331A-8H A HSI-45 A HSI-70 A Gjelder 331A-8H og HSI-45 installert i luftfartøy : a) Deaktiviser autopiloten ved å dra ut respektive elektriske sikringer. b) Laget skilt.ed følgende tekst.in. 2,5 am bokstavhøyde) : RAPIFD INOPERATIVE. COURSE AND HEADING INDEX NOT TO BE USED FOR NAVlGATlON" Fest skiltet i nærhet av HSI/ADI, godt synlig for flygeren. c) Kontroller, og om nødvendig modifiser i samsvar med respektive Collins Alert Service Bulletin nedenfor: Modell : Alert SB nr.: Datert: 331A-8H HSI-45 A7 A Rapporter evt. feil ved ovennevnte instrumenter til: Luftfartsverket Avd. for luftfartsinspeksjon Postboks OSLO LUFTHAVN Tid for utførelse: Pkt. 1: FØr første flyging, eller før installasjon i luftfartøy Pkt. 2: FØr første flyging, eller før installasjon i luftfart;y Pkt. 3a) o~ b): FØr første flyging Pkt. 3c): Innen 25 timers gangtid etter mottakelse av denne LDP Referanse: FM AD f. \ es trvkk-oslo

5 LUFARSVRKE Hoórujn Avd. for liaron Po Os luvn Telon : 0l 02) 59 3: 40 Tlgr. : CMR OSLO Telx : no, 1 ki n LUFTDYKTIGHETSP ASUD LDP) T ILBEHIBR COLLNS - 3 Me hjmel I lo om lufar1 8V 16. desember og 43 /lr. kgl. res. av B. deber 1961, Iltre K og Samferdselspaementets bemynigls av 23. mara 196 fasttter l.arrket følgend forskri om lufdyighei. 98/86 noifikasjon AV DME-SYSTEM Påbudet aielder: Collins DM-42, med delnr P!budet omfatter: For å sikre korrekt avstandsinformasjon fra DM-systemet skal følgende utføres: 1. Kontroller delnr. på alle DM-42 enheter installert i luftfartøyet for å fastslå om noen av disse instrumntene har delnr Alle DME-42 enheter med delnr skal fjernes før første flyging; og merkes ikke luftdyktige inntil pkt. 2 i denne LDP er utført. 2. utfør moifikasjon og endring av identifikasjon på berørte DM-42 enheter som er fjernet som følge av pkt. 1, og på lagrede enheter med delnr ; i henhold til Collins Service Bulletin DME-42 SB-6, datert , el ler senere revisjoner. Tid for utførelse: Pkt. 1: Innen 25 timers gangtid etter Pkt. 2: Før installasjon i luftfartøy. Referanse: FM AD e.i_lryk-qs MERK! For al angjeldende flymateriell skal være lufldyktig må påbudel være utii lil rett tid og notalom utførelsen fm inn i ved. kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

6 LUFTFARTSVERKET LDP b/88 MOIFIKASJON AV VOR/ILS MOTTAKE Påbudet aielder:. Collins 51RV-4 VOR/ILS Navigation Reçeiversi me delnr XX og ser ienr t. o. m Påbudet omfatter: For L ungå feilindikasjon i VOR/ILS mottakeren skal denne moifiseres i henhold til Collins Alert Service Bulletin ~2, datert ; eller senere revisjoner. Tid for utførelse: Før første flyging etter ; dersom ikke allerede utført. Referanse: FM AD l: S Ilvl:;.Osto

7 . ':"~~:)::):~Â~~Tl! wi~~~" ::luftfartslnipiikcjòniin.:..:.:... :.::rr.~ limj:mi~r :.~w:...~!~.. )//~itiiliif.k~i229" 23 81/;/'.. :://~J1~/ii:f.tIVILAIR OSlq/: T.~1IlM:.!iraa2iin~n:.):,. i LUFTDYKTIGHETSPABUD. LDP) o Med hjiimmel I lov om luftfart IV 16. diiiambiir 1860 'I 214 og 43, Jfr. kgl. ~'1. av 8. diiiamber lita K, og Samfiirdsiiiidapartiimiintllti bemyndigeliii iv 23. mars fiitiettar luftartiviirkiit følgende forikrift om luftdyktlghit UTSKIFTING AV TCAS Il PROSESSOR Påbudet gjelder: Følgende luftfar, men ikke begrenset ti disse, som har instaert Trafic Alert and Collsion A voidace System IT prosessorer: ' c Astra 1125; BAC 1-11; Bntish Aerospace ; Beh C90A, B2oo, 300, 350 og 4ooA; Canadair CL-60, CL-60-2B16, CL-601, CL-601-1A og CL-601-3A; Leet 31, 55 og 60; Falcon 20, 50, 200 og 900; Gulfstream G2 og G3; British Aerospace HS-125-7oo; Sabreliner 60; Aerospatiale ATR-42 og ATR-72; Airbus Industres A3OOB2, A-3OOB og A-320; British Aerospace ATP og 146; Boeing 707, 727, 737, 747, 757 og 767; Bntish Aerospacel Aerospatiale Concorde SST; de Haviland DHC-7 og DHC-8; McDonnel Douglas DC-8, DC-9, DC-10, MD-80 og MD-11; Ilyushin IL-86; Lohhee L- 1011; SAAB SF340A og SF340B; og Short SD3-603oo. Påbudet omfatter: For å hindre kollsjoner eller nesten-ulykker på grunn av uoverensstemmelse mellom TCAS Il prosessorer og det nåværende trkk kontroll systemet, ska følgende tilta utføres: 1. Gjennomfør "Change 6.04A Enhance" ved å utføre pkt. 1.1 eller pkt. 1.2 i denne LDP, det som gjelder. 1.1 Fjern ale TCAS IT prosessorer som har P/N Suffi som listet nedenfor og instaler ny TCAS Il prosessor med nytt P/N Suffix i henhold ti listen nedenfor:,,,. Eksisterende P/N Suffx: eller , -111 eller Nytt P/N Suffx: MERK! For at anjeldandii flymllterlll ikil va lufdyktig ml plbudet værii utført till'tt tid og notat om utøl'isiin fert Inn l vikommendii joumal med hinvlining til diinne ldpi nummer.

8 LUFTDYKTIGHETSPÂBUD Anm.: Collns SB No. 16, IT-92D-34-16, datert , spesifserer prosedyrene for d installere ny del med P/N suff som referert ovenfor.,~ 1.2 Endre delnr. på TCAS IT enheten ombord i luftfaret ved å omprogrammere "software" med en "data loader" for å få nytt P/N Suffix som spesifisert i tabellen nedenfor: Eksisterende P/N Suffix: Nytt P/N Suffx: Anm.: Enheter med P/N Suff -OD1, -OD2, -OIl, -102, -111 og -612 kan ikke omprogrameres ombord i luftartøyet. 2. Oppdater Airplane Flight Manual AFM) eller AFM Supplement. Colls TI- 920 TCAS Il Trasmitter Reciver Service Information Letter 2-93, "CAS Logic Change 6.04A", gir den nødvendige informasjon for oppdtering av manualene. Tid for utførelse: Dersom ikke allerede utfør: Innen Referans: FAA AD rj i,, \ MERK! For at angjeldende flymaterill.kal VIre luftdyktig ml pibudet v.re utørt til rett tid og notat om utørelsen ført inn i vedkommende journal med henvi.ning til denne ldps nummer.

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD (LDP) LUFTFARTSVERKET Hovedadministrasjonen Avd. for lu!nartsinspeksjon Postboks 1 B. '330 Oslo lufthavn Teiefon : Oslo 02) 59 33 40 TI91. : CIVILAIR OSLO Telex. 77011 Idai n LUFTDYKTIGHETSPÂSUD LDP) DUNLOP-BEAUFORT

Detaljer

LUFTOYKTIGHETSpABUO (LO P) For å sikre korrekt montering av vingebol tena skal' følgende' utføres:

LUFTOYKTIGHETSpABUO (LO P) For å sikre korrekt montering av vingebol tena skal' følgende' utføres: LUfTFARrSVER~ET Hovedadmi ni ~ I r a ~ O ncn Avd for lulllèlrlslr,speblon Po,iboks iå. 1330 0,10 Lulihovn relefon Oslo '02; 121340 AfTN ENfBY A T1gr CIVILAIR OSLO elex 17011idain, LUFTOYKTIGHETSpABUO LO

Detaljer

luftdyktighetspabud (LDP)

luftdyktighetspabud (LDP) j LUFTFARTSVERKET Hovedadmin istrasjanen Avd. for luftfartsinspeksjon Postboks 18. 1330 Oslo lufth"vn Telefon 0.10 02) J21340 AFTN : ENFBYE Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex : 17011 Idal n ~ luftdyktighetspabud

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD (LDP) MERK! For at angjeldenoe flyrnateripi! Ska: 'lære luftov~tig må påbudet væ,e ~~ort III 'ett tid og notat om utfo'elsen fon inn;,eg. LUFTFARTSVERKET Hovedadmirustrasjonen Avd. for lufartsinspeksjon Pi)stboks

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpAsUD (LDP) bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

LUFTDYKTIGHETSpAsUD (LDP) bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet. Hovedadm inistrasjonen Avd. for luftfartsinspeksjon Postboks 1 B, 1330 Oslo lufthavn Telefon: Oslo (02) 121340 AFTN : ENFBYE Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex : 17011 Idal n LUFTDYKTIGHETSpAsUD (LDP) Motordrevne

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD. aop)

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD. aop) LUFTFARTSDIRE KTORA TET Ayd. for luftfartsinspeksjon FORNEBU-OSLO/Dep. Tlf. : Oslo 02) 121340 AFTN: ENFBYA Tlgr. : CIVllAIR osio Telex: 11032. Oslo,. LUFTDYKTIGHETSPÂBUD aop) r KING SAMENDRAG 1946-1970

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) Beagle B. 121 series l, med en total gangtid på 2200 timer eller mer.

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) Beagle B. 121 series l, med en total gangtid på 2200 timer eller mer. luftf AR TSVERKET H oved adm i n '151 ras jo nen Avd. for luflfa,i,in'pek'ion Po,lboks 18. 1330 0,10 lufihavn T elefoe, 0,10(02) 12 i 3 40 M.TN,'.jfBY A Tlg, CIVllAIR osio Tele. 17011ldain ~ LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ASUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSP ASUD (LDP) LUFTFARTSVERKET HovedadministrasJonen Avd lor ultlansinspeksion POStbOKS te. 1330 Oslo lufthavn Teiefon 'OSlO 02) 59 33 40 Tigr : CIVIlJIR OSLO Teiex : 7701' Idal n LUFTDYKTIGHETSP ASUD LDP) ROS- L Med

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) LUFTARTSVERKET Hovedadmi nisirasionen Avd. for Luftfartsinspeksion Postboks 18, 1330 Oslo Lulihavn Telefon, Oslo (02) 121340 AFTN,ENFBYA Tigr,CIVILAIR OSLO Telex,17011 Idal n i LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

Detaljer

PIK-l a LUFTDYKTIGHETSPÄBUD Erstatter -l. Luftfartsdirektoratet bestemmer herved at siderorswirene på fly av

PIK-l a LUFTDYKTIGHETSPÄBUD Erstatter -l. Luftfartsdirektoratet bestemmer herved at siderorswirene på fly av MERK! For at angieidende flymateriell skal være lultdyktig, må påbudet være uiført til rett lid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer. LUfn ARTSVERKET

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP) bemyndigelse av 23. mars i 964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP) bemyndigelse av 23. mars i 964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet. H o ved a d m i n i st ra 5 jo n e n Avd. for luftarts inspeksjon Postboks 18. 1330 Oslo lufthavn Telefon: Oslo 02) 12 13 40 AFTN : ENFBYE TIgr. : CIVILAIR OSLO Telex : 17011 Idel n LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) , ( LUFTFARTSVERKET Hoved arn in. s~ r a 5 J onen Avd for luftfartsinspeks~on Postboks 18, 1330 Oslo lufth.vn Telefon, Oslo (02) 1213.;0 AFTN. ENFBYE Tlgr.. CIVILAIR OSLO Telex. noil Idal n, LUFTDYKTIGHETSpABUD

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LO P) Narco modell ELT-la nødpeilesender med utskiftningsdato før november 1977.

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LO P) Narco modell ELT-la nødpeilesender med utskiftningsdato før november 1977. LUFTFARTSVERKET H oveda d m i n j s tr as j o ne n A vd. for Luftfartsinspeksjon Postbds 18. 1330 Oslo Lufthavn Telefon, Oslo 102) 121340,tiTN,ENFBY A TI;r,CIVILAIR OSLO Te'ex,17011Idaln i LUFTDYKTIGHETSpABUD

Detaljer

luftdyktighetspâbud (l D P) Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 47,2. ledd og 214, Kgl. res av 8. desember 1"61, litra K

luftdyktighetspâbud (l D P) Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 47,2. ledd og 214, Kgl. res av 8. desember 161, litra K LUFTFARTSDI RE KTORA TET Avd. for Lufifarlsinspeks on FORNEBU-OSLO/Dep. Tlf. : Oslo (02) 12 1340 AFTN: ENFBYA Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex:.1032 Oslo, ~_'9oc luftdyktighetspâbud (l D P) fl T 11 i MORANE

Detaljer

LUFTDVKTIGHETSpAsUD. utføres: Foreta forandri,-~:~ : strømtilførselen som angitt i Sperry Flight

LUFTDVKTIGHETSpAsUD. utføres: Foreta forandri,-~:~ : strømtilførselen som angitt i Sperry Flight Hovedidmin Sl ri i one n Avd. for luftiniinipeksjon Posiboki L B. L 330 Oslo lufthavn Talefon : 0110 021593340 AFTN : ENFBYE T1gr. : CIVILAIR OSLO Telex : 7701' Idal n LUFTDVKTIGHETSpAsUD LDP) Tilbehør

Detaljer

av motoren hv. skal samtlige Marvel-

av motoren hv. skal samtlige Marvel- LUFTFARTSDIRE KTORA TET Avd. for Luftfartsinspeksjon FORNEBU-OSLO/Dep. Tlf. : Oslo 02) 121340 AFTN: ENFBYA Tlgr. ; CIVILAIR OSLO Telex: L 1032 Oslo, LUFTDYKTIGHETSPÁBUD LDP) MAVEL-SCHEBLER SAMENDRAG 1946-1970

Detaljer

LU FTDYKTI G HETS?ÂB tj D. (l D P) Grob Flugzeugbau modell Astir es seih~y serienr. 1001 til og med 1234 og 1300 til og med 1315.

LU FTDYKTI G HETS?ÂB tj D. (l D P) Grob Flugzeugbau modell Astir es seih~y serienr. 1001 til og med 1234 og 1300 til og med 1315. ì r-,,.. 'l j.,~j!:'..: ""11:::-'.:'' LU FTDYKTI G HETS?ÂB tj D I,-".--------- J l D P) Seilfly Grob-l Med hjemmel i lov om lufdart av 16 desember 1960 8~ 214 og 43 jfr. kgl res av 8 desember 1961 lifra

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) For å oppdage mulige sprekker i motorbuken skal følgende kontroll

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) For å oppdage mulige sprekker i motorbuken skal følgende kontroll LUFTARTSVERKET Hovedadm i nislr as jo nen Avd. for Lufifarlsinspeksion Postboks 18. 1330 Oslo Lufihavn Telefon Oslo (02) 12 1340 AFTN ENFBY A Tigr CIVILAIR OSLO Telex iloi i Idal n ~ LUFTDYKTIGHETSpABUD

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP) bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP) bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet. LUFTFARTSVERKET Hovedadminislrasjo n en Avd. for luftfartsinspeksjon Posibok~ 18, 1330 Oslo lufthavn Telefon: Oslo 02) 12 1340 AFTN : ENFBYE Tlgr. : CIVILAIR osio Telex : 17011 Ida I n LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) Goodyear "flexible fuel cell construction" type BTC-39 montert i, men ikke

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) Goodyear flexible fuel cell construction type BTC-39 montert i, men ikke LUFTFARTSVERKET Hovedadministras ionen Avd. for Lultfartsinspeksjon Postboks 18. 1330 Oslo Lufthavn Telefon : Oslo (02) 121340 MTN,ENFBY A Tlgr.,CIVILAIR OSLO Telex,17011 Idal n o LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

Detaljer

LUFTDVKTIGHETSPÂSUD (LDP)

LUFTDVKTIGHETSPÂSUD (LDP) LUFTFARTSVERKET Hovedadministrasjonen Avd for luftfartsinspeksjon Postboks 18. 1330 Oslo lufthavn Telefon Oslo 02) 59 33 40 Tigr : CIVILAIR OSLO Telex. 77011 Idal n LUFTDVKTIGHETSPÂSUD LDP) LUCAS AIR EQUIP.

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

L U F T D Y K T I GH E T 5 P Â B U D (LDP) Beech 23, A23 og A23A med SIN. M-l t.o.m. M-l034. Beech A23-l9 med S/N. MB-l t. o.m.

L U F T D Y K T I GH E T 5 P Â B U D (LDP) Beech 23, A23 og A23A med SIN. M-l t.o.m. M-l034. Beech A23-l9 med S/N. MB-l t. o.m. ( LUFTFARTSDI RE KTORA TET Avd, for Luftfartsinspeksjan FORNEBU-OSLO/Dep, Tlf, : 0510(02)121340 AFTN: ENFBYA Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex: i 1032 Oslo, L U F T D Y K T I GH E T 5 P Â B U D (LDP) BEECH SAMNDRAG

Detaljer

luftdyktighetspasud (io P)

luftdyktighetspasud (io P) LUFTF I,RTSVERKET HO"'~~d~ml(1lstrasjonf:rl Avd for!lj!tfarlslnspeks on Poslbo~s 1~ 1330 Oslo lufth i'./r T.I.,o,. Oslo (02) 121340.l'-P ENFBYE. Tlg' CIVILAIR OSLO ho,,, 17011 Idal n ~ luftdyktighetspasud

Detaljer

luftdyktighetspabud (ldp) Drivstoffslangen er uidentifiserbar.

luftdyktighetspabud (ldp) Drivstoffslangen er uidentifiserbar. ...-0-.- _....., d... :.;.:.:.:.:.:-:::.;-:.:.:.;-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-;.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:-":.-.:.--..--....-....... - ',' --' ""';;;;;,.,;;.;.;;;;;;;;;i:ì;.; ;;::;;ya.,...t...s...v.,.e.r. 1.. TH'...

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) Lur JF li::' ~ it,,et Hoved.)dr:.i~ :",)SiO;1'1n Avd lor lu!' ::"~I~_r.peblon :'Jstboks 18. 13~: 'J~lo Lufthavn T elolor: O:: 02 12 I J 40 AfTI, "'.:, 'A. Tlgr ~'. _"IP. OSLO T.olo, i ~:.. Idal n, LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) ", -I...,

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) , -I..., LUFTFARTSDIRE KTORA TET Avd. for Luftfartsinspeksjon FORNEBU-OSLO/Dep. Tl. : Oslo 02) 121340 AFTN: ENFBYA Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex: i 1032 Oslo, LUFTDYKTIGHETSPÂBUD LDP) HUG HES SAMNDRAG 1946-1970 Med

Detaljer

~ ()l.u.) J~ OJ. i- D.p li)l/!-'( . 8~!eiier før første flyging. Deretter gjentatte

~ ()l.u.) J~ OJ. i- D.p li)l/!-'( . 8~!eiier før første flyging. Deretter gjentatte LUFTARTSVERKET liaaamlni$ltuioin Avd, for lufansinlpejon fllbks '8., 33 Os luvn Telefon : Os 02) Si 33 40 T1r. : ClVlLAR OSLO Telx : 770" ld n LUFTDYKTIGHETSP ASUD LDP) "OTOROREVNE LUFT- FARTIY FUJI -

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUO (LO P)

LUFTDYKTIGHETSPÂBUO (LO P) LUFTARTSVERKET Hovedadmi-nistr asjonen Avd. for Lultfarlsinspeksjon Postboks lb. 1330 Oslo Lufthavn Telelon, Oslo 02112 13 40 AFTN,ENFBY A Tlgr.,CIVILAIR OSLO Telex,17011 Ida I n, LUFTDYKTIGHETSPÂBUO LO

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) LUFTFARTSDIRE KTORA TET Avd, for Lufifortsinspeksjon FORNEBU-OSLO/Dep. TIr. = Oslo 02) 12 1340 AFTN: ENFBYA Tlgr, : CIVILAIR OSLO Telex: i 1032 Oslo, LUFTDYKTIGHETSPÂBUD LDP) GRUM SAMNDRAG 1946-1970 Med

Detaljer

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM).

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM). RAPPORT Postboks 213, 2001 LILLESTRØM Telefon: 64 84 57 60 RAP: 40/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 07.08.2000 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 177RG, LN-ALR -fabr. år: 1977 -motor: Textron Lycoming

Detaljer

luftdyktighetspabud (l D p)

luftdyktighetspabud (l D p) t om LUiTFAkiSúl n:u;jj,ti t~..id. ror Lufif~H,.,i l~tji~k..i.)r FORN EBU-OSLO/Dc,,: ilf. : Oslo 102.112 13 ~,,tifin : ENFB'A Tlgr. : CIVILAI2 OSLO Tel0x: L 1032 O:!".. -...n.. luftdyktighetspabud l D

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPABUD. (l D P)

LUFTDYKTIGHETSPABUD. (l D P) ,- i L.UFT F ~.RT SDI Kr ;~T o:) l, T et Avd. for Luftf(:rt~inspí~k:; on FORt'JEBU-OSLO /D~;). Tlf. Osk~j?ìi21:;~ ~ AFn : Et.! Fl!;'. T191". Cl/iL"'.I~ OSLO Tele)': 11(;32 O~!(i LUFTDYKTIGHETSPABUD (l

Detaljer

På anatte: Gr fu av' uttn i ''R To Tu", P IN

På anatte: Gr fu av' uttn i ''R To Tu, P IN ( / LUFTFARTSVERI(ET H ovedi dminis tra sionen Avd. for luftfarts inspeksjon Postboks ie. 1330 Oslo lufthavn Telelon Oslo 1021 59 33 40 AFTN : ENFeYE T1gr. CIVILAIR OSLO Telex. 77011 Idal n luftdyktighetspabud

Detaljer

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner Jf. høringsliste Vår saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 Vår dato: 13. mai 2015 Vår referanse: 15/01615-1 -3/505/AFV Deres dato: Deres referanse: Høring ny forskrift om validerings-

Detaljer

Påbudet omfatte" :; ~ 868,79-1 eller -3

Påbudet omfatte :; ~ 868,79-1 eller -3 LIJARTSYRKET ~dminisn Avd. toluar-lon PI '8., 33 Os Iuvn Telfon : Os (02) 59 33 40 ngr. : CIVILAR OSLO Telex : noi, icl n MOTORER LUFTDYKTIGHETPÂeUD (LDP) GAR - 12 I. Me hjmel i lo om Mtan av 16. desember

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) LUFTfART5V,','ET H Qved adm i n i $ 1r il ~!Olìen Avd for lliflfarl~li~peksic"1 Peslbl.,18 ì :JO 0,:0 Luft'".' T~I!"!or: 0;.10 GL l? i:1.::" Aqr.~ ~'IFB ~. Tlg,!VllA:' OSLO Tole,. 170: Ildal n ~ LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

Detaljer

~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..:

~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..: ll ff :. o T ó.,:.: ET Hovedadmlí õ";;~:onen Avd fo' Luf!í2'"')'. ~P~ksIQ" ".'~I:'..") :. :c:. 1 ~'2 _ :. :. ~. '-'-1'.' ~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..: Ti~. ~:. :. OSLe; : 'í~.. ";i:)!

Detaljer

J.UFTDYKTIGHETPÂBUD (LDP) GULSTR - 5

J.UFTDYKTIGHETPÂBUD (LDP) GULSTR - 5 LUFARTSRKE ~Avd. fo Juar Po 18, 133 0I Iuvr Tellon : 0I (02) 5Q 33 4Q T1r. : CMR OS T... : noll ldl n J.UFTDYKTIGHETPÂBUD MOTORDREVNE LUFT- FARTeY (LDP) GULSTR - 5 Me hjmmel I Io om luar av 16. Der 196

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) 7/52 GAFLBOLTER FOR VINGESTENDERE PIPER CUB MODELL J3 1/55 SPREKKER I STENDERBESLAGENE PA PIPER CUB

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) 7/52 GAFLBOLTER FOR VINGESTENDERE PIPER CUB MODELL J3 1/55 SPREKKER I STENDERBESLAGENE PA PIPER CUB ...--..-...--_...-..-......-......_... l i;iiiiiii:!it1ill!filiillil:: æ&iwkdl'~mp WØØ~~)J%l : :d.::n:ì~ì ; $KH::(it:~MiQmQ:nnn : :::::::J~'~~t:::ni:4lWfn:Mi:?n:: ::::':'ylgjt::n:?,g:tnn'ai!lé'y:'.d:d:.:::t!

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) LUFTFARTSTILYNET Postboks 8050 Dep., 00310s10 Besøksadresse: Rådusgata 2, Oslo Telefon : 23 3 L 78 00 Telefax: 23 31 79 95 E-post: postmottakêcaa.dep.no o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) MOTORDREVNE LUFFART0Y

Detaljer

LUFTDYKTrGHETSPÀBUD (LDP) bemyndigelse av 23. mars i 964 fbstset1er Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighel

LUFTDYKTrGHETSPÀBUD (LDP) bemyndigelse av 23. mars i 964 fbstset1er Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighel lljrh"rtsvep.~e1 ;"IiG 1:..; i..~::i;n.~lns ''!'~JO~ POS1bOk.S i fl. i 330 05:0 lutiha\'n Telefon. Oslo 1021 59 3340 t.r,tl E~fBYE Tlg'. CtViLt.IR OS~O Tele~ 77011 Ida! n LUFTDYKTrGHETSPÀBUD LDP) TI LBEHØR

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

BULLETIN FAKTISKE OPPLYSNINGER

BULLETIN FAKTISKE OPPLYSNINGER BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 20/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 19. august 1999 Luftfartøy -type og reg.: de Havilland DHC-8-103, LN-WIE -fabr. år: 1993 -motor: PW-121 Radiokallesignal:

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LO P) Alle Islander som har mer enn 1000 flytimer eller 2500 landinger, og som ikke har innført modifikasjon NB/M/ 455.

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LO P) Alle Islander som har mer enn 1000 flytimer eller 2500 landinger, og som ikke har innført modifikasjon NB/M/ 455. lufh PTSVERKfT, "1ovedac:l." ;~lra~jor.e:i ;. Id lor li.i!: lr!slmpct. on ~::':.:.~si8. 12~:: Oslo LJ~i--3'1I Telelo', 0,10 021 12 i J 40 :,ftn,'.'~ya Igr C.",'iLAIR OSLO. 0ic x ; 7 J 11 Idal :1 LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

.', lufidykt!ghetspabud. (L"-,D) Ln-.

.', lufidykt!ghetspabud. (L-,D) Ln-. .', l.ufírf-d'~1j~,~;/f~'t() -:/,i~ - Avd. for Luidc.i'i'))nspeksj:." FORi'!EBIJ-CSLO IDep, T I í. C)~;:.,~, í:!! J. 1': ;.:.;;:1 :,j:,.,..,. TI pi'. ei. 'i ~ L,i ;., ;~.~):)LC T C' 1 e;". : i l~, ~ '...

Detaljer

luftdyktighetspabud (ldp) og Samferdselsdepartementets brev datert 23. mors 19, fostse"'er Luf'tartsdireklorotet ",gene o",'..

luftdyktighetspabud (ldp) og Samferdselsdepartementets brev datert 23. mors 19, fostse'er Luf'tartsdireklorotet ,gene o,'.. LUFTF P,SDI RE KTORA TET Avd. r:-r Luiifart,inspek'jon FOPr,:3U-OSLO/Dep. T I f.,':,10 (02) i 2 i 3 40 AFH;: :NFBYA T19r. : C:IIILAIR OSLO Telex: 11032 Oslo, luftdyktighetspabud (ldp) L 1/' DE HAVILLA

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

NLF skolesjefsseminar 8. november 2014

NLF skolesjefsseminar 8. november 2014 NLF skolesjefsseminar 8. november 2014 Wiggo Nystuen Operativ utdanning FCL.740 Gyldighet og fornyelse av klasse- og typerettigheter (b) Fornyelse. Dersom en klasse- eller typerettighet er utløpt, skal

Detaljer

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8 Adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Christian Wadahl 200403471-4/505/CUH 30. september Uhlen 2004 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 23317867 Eksternhøring - Forskrift om

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) o Luftarstilsynet Postboks 8050 Dep., 00310sl0 Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Telefon : 23 31 78 00 Telefax: 23 31 79 95 -post: postmottaki8caa.dep.no o LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) OTORER SMA - 1 Med

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ÁBUD

LUFTDYKTIGHETSP ÁBUD LUFTDYKTIGHETSP ÁBUD LDP) Med hjemmel i lov av IL. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV 15-4 jf. kap. iv 4-1 og Samferdselsdeparementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende

Detaljer

luftdyktighetspâbud ( L D-P)

luftdyktighetspâbud ( L D-P) LUFTFARTSDIRE KTORA TET Avd. for Luftfartsinspeksjon FORN E BU- OS LO/Dep. Tlf. : Oslo 02) 12 1340 AFTN: ENFBYA Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex: i 1032 Oslo ~ luftdyktighetspâbud L D-P) I i I i GENERELT SAME:NDRAG

Detaljer

lir uit".1 nti uu , li" ",- "", 'of I... 'j, G' LI,- T 5 P A" l:! D IL h n \ i./~") på ovenstående modeller av Continental motorer er brukt én av tre

lir uit.1 nti uu , li ,- , 'of I... 'j, G' LI,- T 5 P A l:! D IL h n \ i./~) på ovenstående modeller av Continental motorer er brukt én av tre ,---, hii L '_~=7 =,t,rt S~!?E t~t ()F:f\iLT,L"I':'. ior LL:il;:irl;,ir-,sp(:k~,j:.\n Fo;)~~EBU-OSLO/DeD. Cc::,,,;~! J 2 i 3 "'".:'.,:~'.: ~.;:~;,':I/,,',,-. CL /!Lt..lk OSLO õ;.:~-, : j :~~2 0:;10 u~......-

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: SL RAP: 5/2004 URL: Avgitt: 9.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: Telefaks: SL RAP: 5/2004 URL:  Avgitt: 9. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 SL RAP: 5/2004 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 9. februar 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Utkast. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Utkast. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Utkast Brussel,... C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr..../... av [ ] med endring av kommisjonsforordning (EU) nr. / som fastslår tekniske krav og administrative prosedyrer

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1 INFORMASJON TIL OMBORDVÆRENDE PERSONER: Fartøysjefen skal sørge for at besetningsmedlemmer og passasjerer er gjort kjent med plassering og bruk av: Sikkerhetsbelter Nødutganger Redningsvester, hvis medføring

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../...

Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../... Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR..../... av [ ] om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING SAFERA Siro R komfyrvakt Strømstyringsenhet: PU.-P PU.-PP PU 08 V..0 NOR SIRO R INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon. Feilsøking. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

luftdyktighetspabud (ldp) l. Bell helikopter 47.G, 47.G-2, 47.H-l og 47.1

luftdyktighetspabud (ldp) l. Bell helikopter 47.G, 47.G-2, 47.H-l og 47.1 LUFTFARTSDI RE KTOR.l.TET Avd. for Lufifort,inspeks on FORNEBU-OSLO/Dep. Tlf. : 0510(02) 121340 AFTN: ENFBYA Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex: 11032 0,10, luftdyktighetspabud (ldp) BELL SAMNDRAG 1946-1950 Med

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012. av 5. juli 2012

Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012. av 5. juli 2012 Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012 2017/EØS/29/42 av 5. juli 2012 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - MAI-2005 (Amendments - May-2005) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-WFR Bombardier Capital

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) Med hjemml i lov av 11. jun 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV jf. ka. IV l 4-1 og SamferdaellCepartmenteb

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) Med hjemml i lov av 11. jun 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV jf. ka. IV l 4-1 og SamferdaellCepartmenteb ..,.. d_'.,...0....._... ttftealfsveäu:..hqv~~~ii~~:/\):: ::.:4!M~~~::)\id" r~økl'3t.i~~%wn~ ::::L.Tçi~tM'.":'Y~..94.ï9'll::::::'::.:.,., '.T~lçr-~:::m'~~~,t!ff,,::... ::i :!æ~~:/:! i:l~ii~.~::':'i: o

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - FEBRUAR-2013 (Amendments - February-2013) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-KKK Kato Airline

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Luftfartstilsynets Den første f 8 var skrevet for de første f mikroflyene på p 80 tallet. Side 2 av 12 FORSKRIFT OM FLYGING MED MIKROLETTE

Detaljer

VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 07/2013. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../.. av XXX

VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 07/2013. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../.. av XXX EUROPAKOMMISJONEN Brussel, XXX [...](2013) XXX utkast VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 07/2013 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr..../.. av XXX med endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2012 av 3. august 2012

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Bevisklasser...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Norske luftfartselskaper med lisens og/eller driftstillatelse

Norske luftfartselskaper med lisens og/eller driftstillatelse Side 1 av 6 / Airlift AS Førde Lufthamn 6977 BYGSTAD AS 332 C 5771 8100 5771 8101 Airwing AS Postboks 46 1471 LØRENSKOG A100 B200 B300 5445 kg 6804 kg 6482 0280 6482 0281 BenAir AS Postboks 64 208B 4110

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (ldp)

LUFTDYKTIGHETSpABUD (ldp) LUFTDYKTIGHETSpABUD ldp)! Med hjemmel i lov av Il. juni 1993 nr. L O 1 om luftfar, 15-4 jf 4-1 og det vedtak om delegering av myndighet til Luftfartstilsynet av LO. desember 1999 nr. 1273 2006-072 "ELECTRICAL

Detaljer

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Luftfartstilsynet Civil Aviation Authority - Norway Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Telefon: 23 31 78 00 Telefaks: 23 31 79 95 postmottak@caa.no www.luftfartstilsynet.no

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP) LUFTFARTSTILSYNET 1. TILSYNSAVDELING Postboks 8050 Dep., 00310slo Besøksadresse: Rådusgata 2, Oslo Telefon : 23 31 78 00 Telefax: 23 31 79 96 E-post: postmottakicaa.dep.no LUFTDYKTIGHETSPÅBUD LDP) TILBEHØR

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, XXX Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2010 av [ ] om fastsettelse av felles krav og operative prosedyrer for bruk av luftrommet (EØS-relevant

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - JUNI-2007 (Amendments - June-2007) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-FAH SG Finans AS Norge,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft registered in a third country 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 9/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 27. februar 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Søknad om bedriftssertifikat 303

Søknad om bedriftssertifikat 303 Sertifisering Versjon: 2.06 Gjelder fra: 04.09.2014 Skjema Skrevet av: va Godkjent av: ls Sidenr: 1 av 5 SØKNAD OM BEDRIFTSSERTIFISERING IFØLGE EU FORORDNING 842/2006 MED UNDERFORORDNING 303/2008 Søker

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSHENDELSE PÅ HANKØ, ØSTFOLD 27. OKTOBER 2009 MED EUROCOPTER AS 350 B3, LN-OZT

RAPPORT OM LUFTFARTSHENDELSE PÅ HANKØ, ØSTFOLD 27. OKTOBER 2009 MED EUROCOPTER AS 350 B3, LN-OZT Avgitt februar 2011 RAPPORT SL 2011/03 RAPPORT OM LUFTFARTSHENDELSE PÅ HANKØ, ØSTFOLD 27. OKTOBER 2009 MED EUROCOPTER AS 350 B3, LN-OZT This report is also avaliable in English Statens havarikommisjon

Detaljer

Installation av RR løftesystem. Installere RR løfteanker

Installation av RR løftesystem. Installere RR løfteanker Installere RR løfteanker RR løftesystems komponenter er installert enten på byggeplass eller i en elementfabrikk. RR løftetilbehør skal brukes til å forenkle installasjonsprosessen. Smøring på utsiden

Detaljer

BSL B. Flytekniske bestemmelser

BSL B. Flytekniske bestemmelser BSL B Flytekniske bestemmelser FARTØYDOKUMENTER Luftdyktighetsbevis Vedlikeholdsrapport Flygehåndbok Masse- og balanseunderlag Radiosertifikat fra Post- og teletilsynet Miljødyktighetsbevis Reisejournal

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. januar 2002 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer