LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)"

Transkript

1 luftarts VERKET Hove d a dm í n is fr as i anen Avd. ror luflfartsinspeksjon Postboks Oslo iurihavn. Telefon, Oslo 02) AFTN,ENFBY A T1gr.,CIYllAIR osio Telex,1701 i 'dal n ~ LUFTDYKTIGHETSpABUD LDP) TilbehØr Collins-l Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember og 43 jfr. kgl. res av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift.om luftdyktighet. 34/75 MODIFIKASJON AV COLLINS API06 AUTOPILOT Påbudet gjelder: Fly utstyrt med Collins API06 autopilot. Collins API06 autopilot kan være installert i fly av følgende typer:, Aero Commander 500S og 690A, Beech 60, A60, B60, 95-C55, 95-C55A, D55, D55A, E55, E55A og A36, De Havilland DHC-6, Piper PA og PA , Swearingen SA 226-AT og SA 226-TC. Påbudet omfatter: på grunn av et tilfelle av feilfunksjonering i Collins AP 106 autopilot har undersøkelser klargjort at autopiloten kan gi fulle rorutslag samtidig til alle tre akser. Årsaken til slik feilfunksjonering er feil i den interne 13V strømforsyning til autopilotens l61h-l "programmer" P/N _ 001). For å hindre liknende tilfeller skal følgende utføres: 1. Kontroller infonnasjonsplakaten på l61h-l "programmer" P/N _ 001), for å klargjøre om denne enheten er blitt modifisert i samsvar med Collins Service Bulletin no. 6 eller med godkjente revisjoner av denne Service Bulletin. 2. Dersom autopilotens l61h-l "programer" ikke er modifisert i samsvar med Collins Service Bulletin 'no. 6, skal følgende utføres innen videre flyging: a. StrØmtilfØrselen til Roll- og Pi tch-servoene skal brytes ved enten a apne servoenes sikringsbrytere, når slike er montert, og å sikre bryterne i åpen posisjon med tape eller liknende, eller ved å demontere og sikre ledningene til servoenes strømtilkobling. b. på instrumentpanelet, lett synlig for flygeren, skal det plasseres et skilt med teksten "00 NOT ENGAGE AUTOPILOT - BRUK IKK AUTO- PILOTEN". flyet skal deretter brukes i samsvar med dette påbud. 3. Autopilotens l61h-l "programer" skal modifiseres i Samsvar med Collins Service Bulletin no. 6 innen dato som angitt nedenfor. Tid for utførelse: Pkt. l: Innen 10 flytimer regnet fra mottakelse av denne LDP. Pkt. 2: Innen l. desember 1975 dersom ikke modifisert. forts. r~!~ : ~ ~.~~ ~ F c r 2 t Q r S i C i :~ ~~ ~ fl f I y ;T èl t 2. :::.:-! \'~.~ 1;_r'~v~!:J. :...:. i J,

2 TilbehØr Collins-l 34/75 forts. Referanser: FAA EA av 15. 'mai 1975 og Collins Service Bul1eti~ no. 6 omhandler samme. sak.

3 LUFTFARTSVERKET H ovede d m in is t re s i o n en Avd. for luftfertsinspeksjon Postboks Oslo lufthevn Telefon: Oslo 02) AFTN : ENF8YE Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex : Idel n LUFTDYKTIGHETSPÂBUD LDP) COLLINS - 2 Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember og 43 jfr. kgl. res. av8. desember' 961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om h.rdyktighet. 142/85 KONTROLL OG MODIFIKAON AV FDI OG HSI Påbudet qielder: Følgende Collins Flight Director Indicators FDI) og Horizontal Situation Indicators HSI), produsert aellom og : Modell : 329B-7A 329B-7J ADI-HV ADI-84 ADI-84A 331A-8H HSI-45 HSI-70 Delnr. : Serienr. : t.o.li t.o t.o.a t.o.ii t.o.a t.o t.o t.o t.o.il t.o.il t.o t.o.m t.o.il t.o.il t.o ~ pl budet gjelder ikke instrumenter installert i luftfart.y fn Påbudet omfatter: For å unngå at FDI eller HSI gir feilaktige indikasjoner uten at dette fanges opp av instru.entets eget feilvarslingssystem skal følgende utføres: 1. Gjelder både FDI i luftfartøy i og instrumenter soa ennå ikke er installert. Kontroller i og om nødvendig aodifiser, i samsvar med respektive Collins Alert Service Bulletin nedenfor: Moell : Alert SB nr.: Datert: 329B-7A A J A ADI-44V A ADI-84 A ADI -84A A c fort.; E' S Irvkl-Os1o MERKI For at angjeldende flymateriell skal. være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notet om utførelsen ført inn i vedkommende journei med henvisning til denne ldp's nummer.

4 LUFTFARTSVERKET LDP 142/85 forts; 2. Gjelder HSI ennå ikke installert i luftfartøy, samt HSI-70 som er tatt i bruk. Kontroller, og om nødvendig modifiserr i samsvar Bed respektive Collins Alert Service Bulletin nedenfor: Modell : Alert SB nr.: Da tert : 331A-8H A HSI-45 A HSI-70 A Gjelder 331A-8H og HSI-45 installert i luftfartøy : a) Deaktiviser autopiloten ved å dra ut respektive elektriske sikringer. b) Laget skilt.ed følgende tekst.in. 2,5 am bokstavhøyde) : RAPIFD INOPERATIVE. COURSE AND HEADING INDEX NOT TO BE USED FOR NAVlGATlON" Fest skiltet i nærhet av HSI/ADI, godt synlig for flygeren. c) Kontroller, og om nødvendig modifiser i samsvar med respektive Collins Alert Service Bulletin nedenfor: Modell : Alert SB nr.: Datert: 331A-8H HSI-45 A7 A Rapporter evt. feil ved ovennevnte instrumenter til: Luftfartsverket Avd. for luftfartsinspeksjon Postboks OSLO LUFTHAVN Tid for utførelse: Pkt. 1: FØr første flyging, eller før installasjon i luftfartøy Pkt. 2: FØr første flyging, eller før installasjon i luftfart;y Pkt. 3a) o~ b): FØr første flyging Pkt. 3c): Innen 25 timers gangtid etter mottakelse av denne LDP Referanse: FM AD f. \ es trvkk-oslo

5 LUFARSVRKE Hoórujn Avd. for liaron Po Os luvn Telon : 0l 02) 59 3: 40 Tlgr. : CMR OSLO Telx : no, 1 ki n LUFTDYKTIGHETSP ASUD LDP) T ILBEHIBR COLLNS - 3 Me hjmel I lo om lufar1 8V 16. desember og 43 /lr. kgl. res. av B. deber 1961, Iltre K og Samferdselspaementets bemynigls av 23. mara 196 fasttter l.arrket følgend forskri om lufdyighei. 98/86 noifikasjon AV DME-SYSTEM Påbudet aielder: Collins DM-42, med delnr P!budet omfatter: For å sikre korrekt avstandsinformasjon fra DM-systemet skal følgende utføres: 1. Kontroller delnr. på alle DM-42 enheter installert i luftfartøyet for å fastslå om noen av disse instrumntene har delnr Alle DME-42 enheter med delnr skal fjernes før første flyging; og merkes ikke luftdyktige inntil pkt. 2 i denne LDP er utført. 2. utfør moifikasjon og endring av identifikasjon på berørte DM-42 enheter som er fjernet som følge av pkt. 1, og på lagrede enheter med delnr ; i henhold til Collins Service Bulletin DME-42 SB-6, datert , el ler senere revisjoner. Tid for utførelse: Pkt. 1: Innen 25 timers gangtid etter Pkt. 2: Før installasjon i luftfartøy. Referanse: FM AD e.i_lryk-qs MERK! For al angjeldende flymateriell skal være lufldyktig må påbudel være utii lil rett tid og notalom utførelsen fm inn i ved. kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

6 LUFTFARTSVERKET LDP b/88 MOIFIKASJON AV VOR/ILS MOTTAKE Påbudet aielder:. Collins 51RV-4 VOR/ILS Navigation Reçeiversi me delnr XX og ser ienr t. o. m Påbudet omfatter: For L ungå feilindikasjon i VOR/ILS mottakeren skal denne moifiseres i henhold til Collins Alert Service Bulletin ~2, datert ; eller senere revisjoner. Tid for utførelse: Før første flyging etter ; dersom ikke allerede utført. Referanse: FM AD l: S Ilvl:;.Osto

7 . ':"~~:)::):~Â~~Tl! wi~~~" ::luftfartslnipiikcjòniin.:..:.:... :.::rr.~ limj:mi~r :.~w:...~!~.. )//~itiiliif.k~i229" 23 81/;/'.. :://~J1~/ii:f.tIVILAIR OSlq/: T.~1IlM:.!iraa2iin~n:.):,. i LUFTDYKTIGHETSPABUD. LDP) o Med hjiimmel I lov om luftfart IV 16. diiiambiir 1860 'I 214 og 43, Jfr. kgl. ~'1. av 8. diiiamber lita K, og Samfiirdsiiiidapartiimiintllti bemyndigeliii iv 23. mars fiitiettar luftartiviirkiit følgende forikrift om luftdyktlghit UTSKIFTING AV TCAS Il PROSESSOR Påbudet gjelder: Følgende luftfar, men ikke begrenset ti disse, som har instaert Trafic Alert and Collsion A voidace System IT prosessorer: ' c Astra 1125; BAC 1-11; Bntish Aerospace ; Beh C90A, B2oo, 300, 350 og 4ooA; Canadair CL-60, CL-60-2B16, CL-601, CL-601-1A og CL-601-3A; Leet 31, 55 og 60; Falcon 20, 50, 200 og 900; Gulfstream G2 og G3; British Aerospace HS-125-7oo; Sabreliner 60; Aerospatiale ATR-42 og ATR-72; Airbus Industres A3OOB2, A-3OOB og A-320; British Aerospace ATP og 146; Boeing 707, 727, 737, 747, 757 og 767; Bntish Aerospacel Aerospatiale Concorde SST; de Haviland DHC-7 og DHC-8; McDonnel Douglas DC-8, DC-9, DC-10, MD-80 og MD-11; Ilyushin IL-86; Lohhee L- 1011; SAAB SF340A og SF340B; og Short SD3-603oo. Påbudet omfatter: For å hindre kollsjoner eller nesten-ulykker på grunn av uoverensstemmelse mellom TCAS Il prosessorer og det nåværende trkk kontroll systemet, ska følgende tilta utføres: 1. Gjennomfør "Change 6.04A Enhance" ved å utføre pkt. 1.1 eller pkt. 1.2 i denne LDP, det som gjelder. 1.1 Fjern ale TCAS IT prosessorer som har P/N Suffi som listet nedenfor og instaler ny TCAS Il prosessor med nytt P/N Suffix i henhold ti listen nedenfor:,,,. Eksisterende P/N Suffx: eller , -111 eller Nytt P/N Suffx: MERK! For at anjeldandii flymllterlll ikil va lufdyktig ml plbudet værii utført till'tt tid og notat om utøl'isiin fert Inn l vikommendii joumal med hinvlining til diinne ldpi nummer.

8 LUFTDYKTIGHETSPÂBUD Anm.: Collns SB No. 16, IT-92D-34-16, datert , spesifserer prosedyrene for d installere ny del med P/N suff som referert ovenfor.,~ 1.2 Endre delnr. på TCAS IT enheten ombord i luftfaret ved å omprogrammere "software" med en "data loader" for å få nytt P/N Suffix som spesifisert i tabellen nedenfor: Eksisterende P/N Suffix: Nytt P/N Suffx: Anm.: Enheter med P/N Suff -OD1, -OD2, -OIl, -102, -111 og -612 kan ikke omprogrameres ombord i luftartøyet. 2. Oppdater Airplane Flight Manual AFM) eller AFM Supplement. Colls TI- 920 TCAS Il Trasmitter Reciver Service Information Letter 2-93, "CAS Logic Change 6.04A", gir den nødvendige informasjon for oppdtering av manualene. Tid for utførelse: Dersom ikke allerede utfør: Innen Referans: FAA AD rj i,, \ MERK! For at angjeldende flymaterill.kal VIre luftdyktig ml pibudet v.re utørt til rett tid og notat om utørelsen ført inn i vedkommende journal med henvi.ning til denne ldps nummer.

LUFTDYKTIGHETSPÂBUO (LO P)

LUFTDYKTIGHETSPÂBUO (LO P) LUFTARTSVERKET Hovedadmi-nistr asjonen Avd. for Lultfarlsinspeksjon Postboks lb. 1330 Oslo Lufthavn Telelon, Oslo 02112 13 40 AFTN,ENFBY A Tlgr.,CIVILAIR OSLO Telex,17011 Ida I n, LUFTDYKTIGHETSPÂBUO LO

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) Goodyear "flexible fuel cell construction" type BTC-39 montert i, men ikke

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) Goodyear flexible fuel cell construction type BTC-39 montert i, men ikke LUFTFARTSVERKET Hovedadministras ionen Avd. for Lultfartsinspeksjon Postboks 18. 1330 Oslo Lufthavn Telefon : Oslo (02) 121340 MTN,ENFBY A Tlgr.,CIVILAIR OSLO Telex,17011 Idal n o LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

Detaljer

~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..:

~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..: ll ff :. o T ó.,:.: ET Hovedadmlí õ";;~:onen Avd fo' Luf!í2'"')'. ~P~ksIQ" ".'~I:'..") :. :c:. 1 ~'2 _ :. :. ~. '-'-1'.' ~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..: Ti~. ~:. :. OSLe; : 'í~.. ";i:)!

Detaljer

lir uit".1 nti uu , li" ",- "", 'of I... 'j, G' LI,- T 5 P A" l:! D IL h n \ i./~") på ovenstående modeller av Continental motorer er brukt én av tre

lir uit.1 nti uu , li ,- , 'of I... 'j, G' LI,- T 5 P A l:! D IL h n \ i./~) på ovenstående modeller av Continental motorer er brukt én av tre ,---, hii L '_~=7 =,t,rt S~!?E t~t ()F:f\iLT,L"I':'. ior LL:il;:irl;,ir-,sp(:k~,j:.\n Fo;)~~EBU-OSLO/DeD. Cc::,,,;~! J 2 i 3 "'".:'.,:~'.: ~.;:~;,':I/,,',,-. CL /!Lt..lk OSLO õ;.:~-, : j :~~2 0:;10 u~......-

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT KF Delegeringsreglement består av et verktøy til å legge inn delegeringer og en nettside hvor delegeringen vises. Dette er en brukerveiledning til verktøyet.

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Kontrollpanel type SCP for BioDisc minirenseanlegg type: BA, BB, BC BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Environmental Treatment Systems Ltd. BioDisc

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

RAPPORT SL 2013/25. English summary included. Avgitt november 2013

RAPPORT SL 2013/25. English summary included. Avgitt november 2013 Avgitt november 2013 RAPPORT SL 2013/25 RAPPORT OM ALVORLIG LUFTFARTSHENDELSE PÅ OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN 31. OKTOBER 2012, NÆRPASSERING MELLOM LN-DYC (NAX741) OG LN-NOM (NAX740), BEGGE OPERERT AV NORWEGIAN

Detaljer

TEKNISK RAPPORT KINGS BAY AS RISIKOANALYSE AV NY-ÅLESUND FLYPLASS HAMNERABBEN RAPPORT NR. 2005-0659 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT KINGS BAY AS RISIKOANALYSE AV NY-ÅLESUND FLYPLASS HAMNERABBEN RAPPORT NR. 2005-0659 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS TEKNISK RAPPORT KINGS BAY AS RISIKOANALYSE AV NY-ÅLESUND FLYPLASS HAMNERABBEN RAPPORT NR. 2005-0659 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS TEKNISK RAPPORT Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2005-06-07

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Flyplassbesøk i Latvia side 4 FLYGELEDEREN Nr. 1 mars/april 2004 Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering SBC NO 007 4. utgave februar 2015 erstatter 3. utgave av 2008 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18

SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18 RELEASE NOTES SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18 Versjon 6.2.0 tilbyr ny og viktig funksjonalitet. De viktigste endringene er ny etikett og verneblad modul, samt utvidelse av multidokument støtten. Nyheter

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer