Utgave 1. Revisjonsdato Utskriftsdato IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave 1. Revisjonsdato 15.11.2010 Utskriftsdato 17.11.2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Varemerke : Produktkode : Beskrivelse : Treimpregneringsmiddel for oppløsning I vann og anvendelse I trykkanlegg Produktspesifikk : registreringsnr. Foretaket : Arch Timber Protection Wheldon Road Castleford U.K. WF10 2JT Telefon : +44 (0) Telefaks : +44 (0) Nødnummer : +44 (0) Ansvarlig/utsteder E-post : adresse 2. FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) Helseskadelig Farlig for miljøet Farlig ved svelging. Fare for alvorlig øyeskade. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Farlige komponenter Kjemisk navn CAS-nr. EC-nr. Registrasjons nummer Klassifisering GHS klassifisering Konsentrasjon [%] 1 / 11

2 2-aminoethanol C; R34 Xn; R20/21/22 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 >= 10 - < 20 polyamine C; R34 Xn; R21/22 R43 N; R50-R53 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 >= 10 - < 20 Tebuconazole Repr.Cat.3; R63 Xn; R22 N; R51-R53 Repr. 2; H361d Acute Tox. 4; H302 Aquatic Chronic 2; H411 < 2.5 Propiconazole Xn; R22 R43 N; R50-R53 Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 >= < 0.25 Copper(II) carbonate-- copper(ii) hydroxide (1:1) Xn; R22 > 20 - < 25 Boric acid Repr.Cat.2; R60- R61 Repr. 1B; H360FD > 1 - < 5 For den fulle teksten til R setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon FØRSTEHJELPSTILTAK Generell anbefaling Innåndning Hudkontakt : Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp. : Flytt ut i frisk luft. Hold pasienten varm og la vedkommende hvile. Administrer oksygen eller annen kunstig åndedrett hvis nødvendig. Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege. : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Hvis en person føler seg uvel eller viser symptomer på 2 / 11

3 hudirritasjon, skal en konsultere lege. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. Øyekontakt Svelging : Skyll omgående med mye vann i minst 15 minutter. Hold øyet åpent under skyllingen. Øyeblikkelig legehjelp kreves. : Fremkall IKKE brekninger. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). Kommentar til lege Behandling : Behandles symptomatisk. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Egnede slokkingsmidler Upassende slokningsmidler Spesielle farer ved brannslukking Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. Utfyllende opplysninger : Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Karbondioksid (CO2) Vanntåke : IKKE bruk vannstråle. : Produktet er ikke brannfarlig. Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. Brenning frembringer illeluktende og giftig røyk. : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler Miljømessige forholdsregler Metoder til opprydding og rengjøring : Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Referer til vernetiltak som er oppført på liste i seksjoner 7 og 8. Bruk vernehansker/tøy / øyen/ansiktsvern. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. : La det suge opp i et inert absorberende materiale. Sand 3 / 11

4 Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann. : Plukk opp og overfør til beholdere som er skikkelig merket. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering. 7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering Råd om trygg behandling Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon Lagring Krav til lagringsområder og containere : Unngå aerosoldanning. Unngå kontakt med huden og øynene. For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Røyking, inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse. : Lagres i originalbeholder. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Lagringstemperatur : > 5 - < 25 C Andre opplysninger : Beskytt mot frost. : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Bestanddeler med arbeidsrelatert grenseverdi for overvåking Komponenter CAS-nr. Verdi Kontrollparam etere TWA 1 ppm aminoethanol 2.5 mg/m3 Oppdatere Grunnlag NO OEL Utfyllende opplysninger : H: En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er uskadet, og således tas opp i kroppen. 2- aminoethanol TWA 1 ppm 2.5 mg/m /15/EC Utfyllende opplysninger : Hud: Identifies the possibility of significant uptake through the skin rettleiande 2- aminoethanol STEL 3 ppm 7.6 mg/m /15/EC 4 / 11

5 Utfyllende opplysninger : Hud: Identifies the possibility of significant uptake through the skin rettleiande Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Hygienetiltak : I tilfelle dannelse av damp, bruk pusteapparat med godkjent filter. Pusteapparat med filter for organisk damp (EN 141) : De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Valg av en riktig hanske er ikke kun avhengig av hanskestoffet men også andre kvalitetsegenskaper og varierer fra en produsent til en annen. Gjennombruddstiden avhenger blant annet av hanskestoffet, hansketykkelsen og hansketypen og må derfor måles i hvert tilfelle. Hansker må inspiseres før bruk. Bytt ut når slitt. Ugjennomtrengelige hansker Nitrilgummi : Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. Tettsittende vernebriller : Velg kroppsvern i forhold til dens type, til konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer og til det spesielle arbeidsstedet. ugjennomtrengelige klær : Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Forholdsregler for beskyttelse Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. 5 / 11

6 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Utseende Form Farge Lukt : væske : blå : svak Sikkerhetsdata Flammepunkt : Nota: flammer ikke ph : 11.7 Tetthet Vannløselighet Viskositet, dynamisk : 1.3 g/cm3 : Nota: fullstendig oppløselig : 285 mpas ved 20 C 10. STABILITET OG REAKTIVITET Forhold som skal unngås Stoffer som skal unngås : Beskytt mot frost. : Syrer : Oksyderingsmidler Termisk nedbrytning Farlige reaksjoner : Nota: Ikke kjent. : Nota: Stabil under anbefalte lagringsforhold. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Akutt oral giftighet : LD50 Arter: rotte Dose: Ved analogi 740 mg/kg Metode: OECD TG 401 : Bemerkning: Farlig ved svelging. Akutt oral giftighet Komponenter Verdi Arter Dose Metode polyamine Akutt giftighetsbe 500 mg/kg Omdannet akutt 6 / 11

7 regning giftighetspunkt beregning Akutt giftighet på hud : LD50 Arter: rotte Dose: Ved analogi > 2,000 mg/kg Akutt giftighet på hud Komponenter Verdi Arter Dose Metode polyamine Akutt giftighetsb eregning 1,100 mg/kg Omdannet akutt giftighetspunk tberegning Hudirritasjon : Resultat: Ingen hudirritasjon Metode: Ved analogi Øyeirritasjon : Resultat: Fare for alvorlig øyeskade. Metode: Ved analogi : Bemerkning: Kan forårsake ubotelig øyeskade. Sensibilisering : Resultat: Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr. Metode: Ved analogi : Bemerkning: Antas å ikke være sensibiliserende for huden. CMR-virkninger : Arvestoffskadelighet: Ved analogi, Ikke mutagen i Ames-test. Toksikologibedømmelse Utfyllende opplysninger : ingen data tilgjengelig 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Økotoksiske effekter Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann. : EC50 Arter: Daphnia magna Dose: Ved analogi mg/l 7 / 11

8 Eksponeringstid: 48 h Metode: OECD TG 202 Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann. (Kronisk giftighet) : Arter: Daphnia magna Konsentrasjon: Ved analogi mg/l Eksponeringstid: 21 DAYS Metode: OECD TG 202 Ytterligere økologisk informasjon Økologisk tilleggsinformasjon : Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Produkt Forurenset emballasje : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Avhent i likhet med farlig avfall i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. : Vask tomme beholdere med vann og bruk vaskevannet til å fremstille arbeidsblandingen. Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent/importør/omsetter. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Farlig for transport ADR FN-nummer : 3082 Teknisk betegnelse : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Copper(II) carbonate--copper(ii) hydroxide (1:1)) Klasse : 9 Emballasjegruppe : III Klassifisering-kode : M6 Farenummer : 90 Etiketter : 9 IATA_C 8 / 11

9 FN-nummer : 3082 Teknisk betegnelse : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Copper(II) carbonate--copper(ii) hydroxide (1:1)) Klasse : 9 Emballasjegruppe : III Etiketter : 9 IMDG FN-nummer : 3082 Teknisk betegnelse : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Copper(II) carbonate--copper(ii) hydroxide (1:1)) Klasse : 9 Emballasjegruppe : III Etiketter : 9 EMS Nummer 1 : F-A EMS Nummer 2 : S-F Havforurensende stoff : ja Copper(II) carbonate--copper(ii) hydroxide (1:1) 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Merking i henhold til EF direktiver 1999/45/EF Symbol(er) : Xn Helseskadelig N Farlig for miljøet R-setning(er) : R22 Farlig ved svelging. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-setning(er) : S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. S35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S57 Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Nasjonale forskrifter 9 / 11

10 Alvorlig ulykke fare lovgivning Vannforurensningsklasse (Tyskland) : 96/82/EC Oppdatere: 2003 Farlig for miljøet 9a Kvantum 1: 100 t Kvantum 2: 200 t : WGK 2 vannforurensende 16. ANDRE OPPLYSNINGER Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3 R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging. R22 Farlig ved svelging. R34 Etsende. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51 Giftig for vannlevende organismer. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R60 Kan skade forplantningsevnen. R61 Kan gi fosterskader. R63 Mulig fare for fosterskade. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H332 Farlig ved innånding. H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Utfyllende opplysninger 10 / 11

11 Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. Tillegg 11 / 11

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: FLOOR CLEANER S WEST 1L

: FLOOR CLEANER S WEST 1L 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61103 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61548 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

FW167-K01 Pro-Tec B 361

FW167-K01 Pro-Tec B 361 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 : ANDEROL FGCS-2. Utgave 1.2 Revisjonsdato 07.01.2015 Utskriftsdato 23.06.

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 : ANDEROL FGCS-2. Utgave 1.2 Revisjonsdato 07.01.2015 Utskriftsdato 23.06. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. MA10000168/D Rev.nr. 1.7 Revidert den 11.03.2015 Trykkdato 22.03.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115374E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Rubcol B

H M S - D A T A B L A D. Rubcol B H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/20 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer Ingen. Ingen. 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato:

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 K-OTHRINE SC 25 1/9 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke K-OTHRINE SC 25 Produktkode (UVP) 79112947 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 901 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SilverXpress Sensitizer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 315155 Erstatter sikkerhetsdatablad fra 20.02.2015 Utgave nummer

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2 Trykkingsdato: 24.04.2014 Produktkode: LCW058-1 Side 1 av SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer