International Research Institute of Stavanger. Årsrapport Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Research Institute of Stavanger. Årsrapport 2014. Side 1"

Transkript

1 Side 1

2 Årsberetning 214 IRIS er et polyteknisk forskningsinstitutt som utfører forskning og utvikling som bidrar til at ny kunnskap og nye løsninger blir tatt i bruk til beste for samfunnet. Dette gjør vi ved å levere forskning av høy vitenskapelig kvalitet og relevans for brukerne. Vi bidrar så til at denne kunnskapen blir tatt i bruk gjennom aktiv kunnskapsformidling og kommersialisering av forskningsresultater. 214 hadde mange faglige høydepunkter. I mars åpnet olje- og energiminister Tord Lien det Nasjonale Senteret for Økt Utvinning hvor IRIS er forskningspartner sammen med Universitetet i Stavanger og Institutt for energiteknikk. I oktober arrangerte IRIS Biomiljø konferansen Norwegian Environmental Toxicology Symposium hvor 1 norske og internasjonale forskere innen miljøtoksikologi møttes til konferanse i Stavanger. I oktober startet også den første faste installasjonen av Drilltronics opp på Statfjord C. Dette er et system for å automatisere boreprosessen basert på teknologi utviklet ved IRIS over flere år. I desember mottok IRIS Samfunnsforskning Stavanger Næringsforenings Kompetansedelingspris for 214. Dette er alle ulike eksempler på hvordan forskning ved IRIS skaper verdier i ulike deler av samfunnet. Flere gode eksempler på hvordan IRIS skaper verdier er vist som høydepunkter og verdiskaping i årsrapporten. Også økonomisk er 214 er godt år for IRIS med gode overskudd fra boring og brønn- og energiforskning. Sammenlignet med andre norske forskningsinstitutter ligger fremdeles IRIS blant de med høyest lønnsomhet, selv om vi opplever at det private markedet for forskning ikke lenger vokser som tidligere. Operating income Driftsinntekter Operating income mill NOK 317 mill NOK 321 mill NOK IRIS Samfunnsforskning mottok Stavanger Næringsforenings Kompetansedelingspris for Profit before taxes Resultat før skatt mill NOK 317 mill NOK 321 mill NOK ,3 mill NOK 25,2 mill NOK 25,7 mill NOK Profit before taxes Side 2

3 Virksomhetens art og hvor den drives IRIS ble opprettet i 25 som en fortsettelse av tidligere Rogalandsforskning for å være et lønnsomt, ledende og kundeorientert forsknings- og innovasjonsselskap. Universitetet i Stavanger ble invitert inn på eiersiden. IRIS-konsernet består av IRIS og datterselskapene IRIS Forskningsinvest AS, IRIS Software AS, Akvamiljø AS (under avvikling). Morselskapet IRIS eies av Stiftelsen Rogalandsforskning (5 prosent) og Universitetet i Stavanger (5 prosent). Selskapet har et samfunnsnyttig formål og utfører oppdrag for privat og offentlig virksomhet. Gjennom sin evne til å bringe ideer og forskningsresultater frem til kommersielle produkter og industrielle løsninger skaper selskapet verdier for norske og internasjonale kunder, og for samfunnet. Den underliggende drift skal være sunn og gi positivt resultat, men forskning og teknologiutvikling av høy kvalitet har høyere prioritet enn å maksimere overskuddet. Styret legger stor vekt på at IRIS resultater publiseres og mener at instituttet skal ha ambisjoner på dette området. I 214 ble det publisert 98 (64) artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering og 1 artikler i internasjonal tidsskrifter uten fagfellevurdering. Det ble avholdt 122 (82) foredrag ved konferanser og lignende. IRIS har vært ene- eller medarrangør i 13 konferanser (6). Tallene i parentes angir antallet i 213. IRIS har oppdragsvirksomhet innen områdene energi, miljø og samfunn. På energiområdet står boring og brønn og økt oljeutvinning i sentrum. Miljøaktivitetene fokuserer på utvikling av verktøy for oljevernberedskap, (sanntid) overvåkning og risikovurdering av havforsuring, klimaendringer og regulære utslipp fra industrien. Innenfor området samfunnsforskning er forskningen knyttet til politikkutforming, utvikling i arbeidslivet, innovasjon og omstilling og utvikling av organisasjoner og bedrifter. Morselskapet IRIS er et forskningsinstitutt med basisbevilgninger fra Norges forskningsråd. Basisbevilgninger utgjør vel 2 mill. kroner eller om lag 6 prosent av salgsinntekter. Konsernet har internasjonal virksomhet, men denne kommer først og fremst til uttrykk gjennom prosjektaktiviteter i relasjon til internasjonale selskaper i Norge. Oppdrags- og bidragsfinansiert forskning fra nasjonale oppdragsgivere, herunder fra internasjonale selskaper i Norge utgjør 96 prosent av morselskapets og konsernets salgsinntekter (eksklusiv basisbevilgninger). Inntekter fra utenlandske oppdragsgivere utgjør om lag 4 prosent. Publikasjoner Med fagfellevurdering Uten fagfellevurdering Foredrag på konferanse Egne konferanser Oppdragsgivere 4% Nasjonale 122 Internasjonale 28 ansatte 96% 13 Stavanger, Bergen og Oslo. Hovedvirksomheten er lokalisert til Stavanger, Bergen og Oslo. Antall ansatte er 28. Side 3

4 Økonomiske resultater Styret er tilfreds med resultatene fra forskningsvirksomheten i 214. Aktiviteter innenfor Energi har også for 214 gitt et betydelig bidrag til årets økonomiske resultat. Etter flere år med driftsmessige/økonomiske utfordringer hadde aktiviteter innenfor Biomiljø vist en positiv økonomisk utvikling de siste to årene, men 214 ble på nytt et krevende år. Aktiviteter innenfor Samfunnsforskning viser svingninger over tid, hvor 214 i noen grad har vært et utfordrende år. Fortsatt økning av forskningskapasitet både innenfor miljø- og samfunnsforskning er en prioritert oppgave. Kommersialisering av forskningsresultater både fra IRIS og UiS er en viktig del av vår verdiskaping. Resultatene av kommersialiseringsvirksomheten vil naturlig nok variere noe mellom de enkelte år, men viser etter styrets vurdering en god utvikling over tid. Gevinst ved salg av aksjer mv. for 214 utgjør 35, mill. kroner (1,5 mill. kroner for 213). Driftsinntekter i IRIS-konsernet for 214 utgjør 36 mill. kroner, hvorav salgsinntekter utgjør 324 mill. kroner. Salgsinntekter har økt med 12 mill. kroner (4 prosent) i forhold til 213. Regnskapet i IRIS-konsernet viser et resultat før skattekostnad på 27,6 mill. kroner mot 15,5 mill. kroner i 213. Regnskapet for 214 for morselskapet IRIS viser driftsinntekter og resultat før skattekostnad med henholdsvis 331 mill. kroner (317 mill. kroner i 213) og 16,3 mill. kroner (25,2 mill. kroner i 213). Nedgang i resultat må blant annet ses i sammenheng med økte pensjonskostnader. Egenkapitalen i IRIS-konsernet utgjør 142 mill. kroner pr. 31. desember 214 som tilsvarer en egenkapitalgrad på 47 prosent. Egenkapital og egenkapitalgrad i morselskapet IRIS utgjør henholdsvis 134 mill. kroner og 45 prosent. Vurdering av risiko Markedet innen olje og gass viser en vesentlig nedgang, noe som utgjør en risiko for redusert prosjekttilgang fra denne sektoren. Markedet mot samfunnsforskning og biomiljø er mindre påvirket av denne endringen. For IRIS Forskningsinvest AS kan denne situasjonen føre til vanskeligere tilgang på midler til utvikling av kommersialiseringsaktiviteter. Kredittrisiko knyttet til kunders økonomiske evne til å oppfylle sine forpliktelser har historisk sett vært lav, og ved utgangen av 214 vurderes den som moderat. Arbeidskapitalen har vist en positiv utvikling i de siste årene, men er omtrent uforandret for siste år. Dette må blant annet ses i sammenheng med økte innbetalinger til pensjonsordninger på grunn av oppreservering for langt liv. Styret vil fortsette arbeidet for å øke kapitaltilførsel fra selskapets drift som grunnlag for investeringer i laboratorier og anlegg og for ytterligere å styrke selskapets soliditet. Disponering av resultat Styret foreslår at årets overskudd i morselskapet på kroner blir disponert på følgende måte: Overført til annen egenkapital kroner. Arbeidskapitalen for konsernet IRIS er redusert med 12,9 mill. kroner for 214 og utgjør 45,5 mill. kroner pr. 31. desember 214. Arbeidskapitalen for morselskapet IRIS utgjør 33,1 mill. kroner pr. 31. desember 214 mot 32,5 mill. kroner for 213. Mottatt aksjeutbytte fra datterselskaper utgjør 6,5 mill. kroner, samtidig som det er ytt konsernbidrag til datterselskaper med 5,2 mill. kroner. Samlede investeringer i utstyr, laboratorier og anlegg mv. for 214 utgjør 1,9 mill. kroner og er redusert med 16,9 mill. kroner i forhold til fjoråret. Av samlede investeringer er 6,3 mill. kroner egenfinansiert, 3,6 mill. kroner er finansiert ved infrastrukturbevilgning fra Forskningsrådet og 1, mill. kroner er prosjektfinansiert. Egenfinansierte investeringer er på nivå med 213. Styret mener at årsregn skapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Side 4

5 Styrets arbeid Styrearbeidet er utført i henhold til vedtatt styreinstruks med retningslinjer for styrets arbeid samt etiske retningslinjer. Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform og samarbeid mellom styret og ledelsen. Forutsetninger for fortsatt drift Antall ansatte 2 15 Styret er ikke kjent med forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning ved bedømmelse av regnskapet. Utsiktene til videre drift anses som tilfredsstillende. Dette er basert på kontraktreserve ved årets utgang, basisbevilgninger fra Forskningsrådet og en rimelig forventning om nye kontrakter i 215. Årsregnskapet er avlagt i tråd med forutsetning om fortsatt drift Personal Ved utgangen av 214 hadde IRIS 28 medarbeidere (194 årsverk). Andel utenlandske medarbeidere er på 25 prosent. Dette er en sammensatt gruppe som representerer 23 ulike nasjonaliteter. 4 ansatte har i løpet av året avlagt doktorgrad. Antall forskere med doktorgrad er nå 92 (84 i 213). Gjennomsnittsalderen var 45,3 år ved utgangen av 214. Likestilling Nasjonaliteter IRIS har som mål å være et attraktivt og anerkjent forskningskonsern med høy kvalitet, mangfold og likestilling. Det arbeides aktivt for at alle medarbeidere skal ha samme betingelser uansett kjønn, alder, funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion, livssyn eller seksuell orientering land 21 land 23 land IRIS ønsker derfor en rimelig lik fordeling mellom kjønnene både når det gjelder ansatte og sammensetning av styrende organer. IRIS ser verdien av at alle aldersgrupper er representert på arbeidsplassen. Livsfasepolitikk i IRIS er derfor en utviklingsstrategi med fokus på individet og utvikling i alle arbeidslivets faser. Bedriften har en rekrutterings- og personalpolitikk som skal sikre like muligheter og rettigheter for kvinner og menn, og som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn eller alder i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av 28 ansatte var det 71 kvinner ved utgangen av 214, noe som utgjør 34 prosent av de ansatte i IRIS. Blant styrets 7 medlemmer var 3 av 5 aksjonærvalgte medlemmer kvinner og ingen kvinner blant de 2 ansattvalgte styremedlemmene. Med doktorgrad Kvinneandelen er i dag 24 prosent innenfor forskningsområdet energi, mens den innenfor samfunnsforskning og biomiljø er 5 prosent. Av 19 ledere med personalansvar er 9 kvinner. Kun menn er forskningsledere. IRIS har også få kvinnelige seniorforskere; 23 prosent kvinner versus 77 prosent menn. Når det gjelder forskere er tilsvarende tall Side 5

6 55 prosent kvinner og 45 prosent menn. Av 15 medarbeidere som arbeider med doktorgrad er 9 kvinner. IRIS arbeider for å sikre at velkvalifiserte og relevante doktorgradskandidater blir værende i IRIS etter endt utdannelse. Fremover må IRIS ha et enda sterkere fokus på kvalifisering og rekruttering for å få flere kvinner i faglige toppstillinger, og flere kvinner i forskerstillinger innen energiområdet. Undersøkelse om jobbtilfredshet brukes aktivt til blant annet å kartlegge hvorvidt medarbeiderne selv opplever likestilling i IRIS. Resultater fra undersøkelsen ved årsskiftet 214/215 bekrefter som tidligere år, at medarbeiderne i stor grad opplever like muligheter mellom kvinner og menn. På samme måte opplever medarbeiderne likeverd uavhengig av etnisitet. Rapporter om uønsket hendelse (RUH) I samsvar med likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er det utarbeidet en mer detaljert redegjørelse knyttet til status, utfordringer og mål/tiltak. Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet IRIS ønsker å drive sin virksomhet på en ansvarsfull måte med respekt for mennesker, utstyr og ytre miljø. Skader på ansatte og materielle verdier skal forebygges, og kunnskap og arbeidsmetoder skal forhindre negativ innvirkning på det ytre miljøet. IRIS er gjennom sin forskning innen helse-, miljø- og sikkerhet også en samfunnsmessig bidragsyter til økt kunnskap på området. Konsernet driver ikke virksomhet som belaster det ytre miljø utover det som anses normalt for denne type virksomhet. Rutiner for håndtering av avfall og utslipp er implementert i henhold til gjeldende forskrifter og tillatelser. Kvalitetssikringssystemet som ligger til grunn for virksomhetens aktivitet er sertifisert etter NS-EN ISO 91:28. Miljøstyringssystemet er sertifisert etter NS-EN ISO 141:24. Gjennom sertifiseringene forplikter virksomheten seg til å ha fokus på kontinuerlig forbedring. Dette bidrar til å finne gode løsninger som verner om egne ansatte og ytre miljø, og til å sikre kvaliteten i arbeidet. 5 Sykefravær ,6 % 4,5 % 6,2 % Registrering og oppfølging av alle typer skader og uønskede hendelser er en viktig del av forbedringsarbeidet. I 214 kom det inn 245 Rapporter om Uønsket Hendelse (RUH) i IRIS. Over en tredel av disse er forbedringsforslag, og dermed viktige bidrag fra den enkelte medarbeider til hvordan man kan skape en god og sikker arbeidsplass. Det er ikke rapportert om fraværsskader eller andre alvorlige hendelser. Arbeid etter sentrale HMS-prinsipper som god orden og ryddighet, personlig engasjement, kompetanseheving og vilje til å lære av andre, skaper forbedringer. Vernetjenesten i IRIS er delt inn i seks verneområder med sine respektive verneombud. En synlig vernetjeneste og et velfungerende AMU er viktige faktorer for et godt arbeidsmiljø. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over sykefravær. Sykefraværet i 214 har vært på 4,6 prosent. Til sammenligning var tallene tidligere slik: I 213: 4,5 prosent. I 212: 6,2 prosent. I 211: 4,5 prosent. Menns sykefravær er på 3,9 prosent, mens kvinners sykefravær er på 6, prosent. Styret og ledelsen vil legge vekt på forebyggende tiltak for å redusere arbeidsrelatert sykefravær samt tilrettelegge arbeidet for medarbeidere med økt risiko for sykefravær, før de blir sykemeldt. IRIS har vært en IA-bedrift siden 23 og reduksjon av sykefraværet og aktiv livsfasepolitikk er prioriterte områder. Det er et godt og systematisk samarbeid med bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten, og det gjennomføres jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser og vernerunder. Side 6

7 Samfunnsansvar Forskning og forskningsbasert kunnskap er avgjørende for at Norge skal være et kunnskapsbasert og innovativt samfunn. Som forskningsinstitutt har IRIS et bredt samfunnsoppdrag. Kunnskapsspredning og forskningsformidling er en del av dette samfunnsansvaret. Forskningen ved IRIS formidles blant annet ved konferansedeltakelse og populærvitenskapelige foredrag, og publisering i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og bøker. For IRIS betyr samfunnsansvar at vi skal vise ansvarlighet og ta hensyn til omverdenen vi berører gjennom våre aktiviteter. Det er derfor viktig å integrere sosiale og miljømessige hensyn i den daglige driften. IRIS har utarbeidet etiske retningslinjer som tydeliggjør holdninger og adferd som er forventet av den enkelte medarbeider, herunder også god forretningspraksis. Utgangspunktet for retningslinjene er konsernets verdigrunnlag og verdiene «Innovasjon, Respekt, Integritet og Samhold IRIS», som skal følges av alle ansatte for å ivareta hensynet til sosiale forhold, samfunn og miljø. Fremtidsutsikter IRIS hadde i 214 gode faglige og økonomiske resultater fra sin virksomhet. Norske myndigheter satser aktivt på forskning og har lansert en langtidsplan for forskning som styrker flere av våre viktigste fagområder som f.eks. satsing innen marin forskning, energi og innovasjonsforskning. Imidlertid ser vi på kort sikt en nedgang i markedet for forskning innen olje og gass. Dette henger først og fremst sammen med innsparingstiltak i industrien pga lav oljepris og behovet for generell kostnadsreduksjon i bedriftene. IRIS møter denne endringen i markedet offensivt ved å søke nye kunder og nye markeder for sin kompetanse og teknologi. Eksempler på dette er nye satsinger mot helseforskning og anvendt IKT. I året som gikk ser vi også konturene av et nytt institusjonslandskap for universiteter og høgskoler. Dette vil i noen grad kunne påvirke instituttsektoren hvor det også forventes en prosess for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). IRIS vil være aktive i en slik prosess for å styrke vår faglige virksomhet og for å nå vår ambisjon om å bli et enda mer robust og toneangivende forskningsinstitutt innen våre prioriterte områder. Styret vil til slutt takke oppdragsgivere, samarbeidspartnere og andre støttespillere for godt samarbeid. Styret takker også medarbeiderne for god innsats og gode resultater i 214. Stavanger 8. april 215 Ole Ringdal Adm dir Side 7

8 Høydepunkter 214 Dette fôret er laget av naturgass Stavangerselskapet Bioprotein AS slår seg sammen med amerikanske Calysta Inc for å vokse internasjonalt innen produksjon av fôringredienser og kjemikalier. Kompetansedelingspris til IRIS Samfunnsforskning Vellykket DRILLTRONICS installasjon på Statfjord C Prisen ble delt ut under Næringsforeningens julemøte i Rogaland Teater. Hensikten med prisen er å stimulere til deling av kompetanse, læring både internt og eksternt, og å synliggjøre Næringsforeningens fokus på Stavangerregionen som en kompetanseregion. Systemet er utviklet av IRIS og kommersialisert av Sekal. Drilltronics er verdens første automatiske boresystem for konvensjonell boring som er installert permanent. Kronikk i VG om lobbymaktens grenser IRIS-forskning profilert i The New York Times IRIS-forsker Hilmar Rommetvedt: Hvordan kunne det bli et nei til OL til tross for organisasjonenes, lobbyistenes og PR-ekspertenes iherdige innsats for et ja? Forskningsleder Andrew Sweetman ved IRIS Biomiljø får mye internasjonal oppmerksomhet for å ha bidratt til å avdekke manetenes skjebne i Sognefjorden. Side 8

9 Ghanas president på besøk hos IRIS Lyses forskningspris til Rune Dahl Fitjar Ghanas president, H.E. John Dramani Mahama, var på offisielt Norgesbesøk oktober og en av dagene var viet til Stavanger i sin helhet, inkludert IRIS. Rune Dahl Fitjar har gjennom flere år vært en produktiv forsker og vært med på å bygge opp miljøet innen innovasjonsforskning både ved IRIS og UiS. Åpning av senter for økt oljeutvinning Hockeyspillere filmer på ULLRIGG Onsdag 26. mars åpnet statsråd Tord Lien det Nasjonale IOR-senteret på Universitetet i Stavanger. Forskningssenteret skal finne løsninger som vil gi mange tusen milliarder i ekstrainntekter for Norge. Stavanger Oilers besøkte IRIS og Ullrigg for å spille inn årets reklamefilm som vises før hver hjemmekamp på DNB Arena denne sesongen. Den siste dråpen verdt 5 milliarder Ny teknologi kan stoppe lakselus IRIS på ONS: For hver prosent økt utvinning av de kjente oljeforekomstene, øker verdien med 5 milliarder kroner. IRIS har fulgt produksjonen av laks gjennom tre videreutviklede versjoner av lukkede presenningsmerder. IRIS og UiS hadde felles stand på ONS214. Side 9

10 Verdiskaping Vår forskning skaper store verdier Året 214 var er godt år for IRIS med mye god forskning og mange innovasjoner som førte til verdiskaping for våre kunder. I løpet av året arbeidet vi frem en ny strategi med en visjon om at «Vår forskning skaper store verdier!». Dette er en kort og kraftfull visjon som sammen med virksomhetsidéen viser at vi har et ønske om at IRIS gjennom sin forsknings- og utviklingsaktivitet skal skape viktige verdier for brukerne, enten det er næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet for øvrig. Gjennom strategiprosessen etablerte vi også et sett med verdier. Disse skal inspirere våre ansatte samtidig som de skal bidra til at IRIS oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Våre verdier er noe vi har og noe som vi vil forsterke for å bygge vår kultur. De skal være våre kulturbærere og gjennomsyre organisasjonen. IRIS-verdiene er: Innovasjon vi verdsetter kreative medarbeidere som fremmer innovasjon og nye løsninger på komplekse utfordringer. Respekt vi viser respekt ved å være lyttende og mottagelige for ulike synspunkter, meninger og idéer. Integritet vi baserer vår forskning på objektivitet, vitenskapelige fakta og god forskningsetikk. Samhold vi holder sammen og støtter hverandre. IRIS og UiS deler ansvaret mellom seg i flere forskningssentra. Videre er samarbeidet med Universitetet i Stavanger (UiS) helt sentralt i vår faglige virksomhet og verdiskaping på IRIS. I 214 ble dette ytterligere understreket ved at det ble utarbeidet en handlingsplan for et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom IRIS og UiS. Dette er også understreket i IRIS sin nye strategi og i styrevedtak på UiS hvor en sterkere integrasjon mellom de to er vektlagt. IRIS og UiS deler ansvaret mellom seg i flere forskningssentra hvorav de viktigste er DrillWell (SFI), Nasjonalt senter for økt oljeutvinning, og Senter for Innovasjonsforskning. Et viktig mål for samarbeidet er å etablere flere nasjonale og internasjonale forskningssenter i Stavangerregionen. IRIS og UiS jobber også aktivt for å synliggjøre det totale kompetansemiljøet på Ullandhaug, bl.a. gjennom felles deltagelse på arrangementer som ONS 214, hvor vi igjen hadde en felles stand. Ole Ringdal, Adm. dir Side 1

11 IRIS Energi Energiavdelingen er den største avdelingen i IRIS og bestod i 214 av fem forskningsgrupper, Petroleumslaboratoriet og ledelsen med administrasjonen. Energiavdelingen forsker innen bore- og brønnteknologi, økt oljeutvinning, risikoanalyse og nye energiformer. Våre to hovedsatsingsområder er fremdeles økt utvinning og automatisert boring. Energi mer effektiv og sikker energiproduksjon Som tidligere år har mer enn 9 prosent av aktiviteten vært petroleumsrelatert. Kostnadsutfordringen på norsk sokkel og fallende oljepris preget olje- og gassmarkedet dette året. Vi merker økt fokus på kortsiktige leveranser og løsninger som kan implementeres raskt. Industrirelevans er en av styrkene ved vår anvendte forskning og vi vektlegger tett dialog med kundene våre. Nye og mer kostnadseffektive metoder for boring og brønn og økt utvinning for modne felt var en stor del av prosjektporteføljen, men avdelingen hadde også prosjekter for de nye store feltene på norsk sokkel. Prosjektporteføljen spenner fra små prosjekter med en enkelt kunde til store, langsiktige programmer med mange industripartnere, som DrillWell (Drilling and Well Centre for Improved Recovery), Det Nasjonale IOR Senteret og Center for oil recovery, (COREC). Gjennom Det Nasjonale IOR Senteret har IRIS Energi fått tettere relasjoner til flere industripartnere. Senteret har også gitt synlighet internasjonalt. Økt oljeutvinning Mye av aktiviteten foregikk innenfor rammene av de to forskningssentrene Nasjonalt Senter for Økt Oljeutvinning og COREC. Året 214 var det året Nasjonalt senter for økt oljeutvinning virkelig fikk i gang forskningsprosjekter og aktiviteter. Foran en fullsatt sal, klippet Olje- og energiministeren Tord Lien snoren og erklærte senteret for åpnet 26. mars 214. Senteret har tolv industripartnere; ti operatører og to serviceselskaper. Forskningen i senteret er konsentrert om to hovedtemaer: immobil olje og EOR-metoder og reservoarkarakterisering for bedre utvinning i modne felt. Forskningssenteret COREC er et samarbeidsprogram mellom IRIS, UiS og Ekofisklisensen der ConocoPhillips er operatør. Senteret startet i 23 og skal bidra til økt utvinning på Ekofisk. Forskningen i senteret har gått fra grunnforskning de første årene, til en bred portefølje med prosjekter innenfor teknologiutvikling, feltimplementering og kompetanseprosjekter støttet av Forskningsrådet. Side 11 Petroleumslaboratoriet For Petroleumslaboratoriet har 214 vært preget av en solid prosjektportefølje med eksisterende kunder men også prosjekter med nye kunder. Spesielt innenfor SCAL har det vært mange prosjekter og høy aktivitet. Laboratoriet har vært involvert i forskningen i de to forskningssentrene. Boring og brønn sikrere og mer effektive prosesser Automatisert boring Året 214 var et høydepunkt innenfor automatisert boring. I oktober 214 ble DrillTronics som IRIS har utviklet og som nå kommersialiseres gjennom datterselskapet Sekal, installert permanent offshore på Statfjord C. Dette er et gjennombrudd innen automatisering av boreprosessen. Automatisert boring har vært et satsingsområde innenfor boring og brønn siden 28. For industrien er kostnadsreduksjon og mer effektiv boring av nye brønner svært viktig for å øke produktivitet på norsk sokkel. Virtuell Rig IRIS har et avansert testlaboratorium for simulering av bore- og brønnoperasjoner; Virtuell Rigg. Virtuell Rigg har vært viktig i utviklingen av våre systemer for automatisering inkludert DrillTronics. Det planlegges nå en Virtuell Arena som vil gi enda mer avanserte koblinger mellom den fysiske riggen på Ullrigg og det virtuelle simuleringsmiljøet. DrillWell DrillWell går inn i en fase med fokus på leveranser, anvendelser og samarbeid med serviceselskapene for å gjøre teknologien tilgjengelig. Hovedinnsatsen er rettet mot kostnadsreduksjon, optimalisering av boreoperasjonen og effektiv plugging av brønner. Året 214 var et høydepunkt innenfor automatisert boring.

12 IRIS Biomiljø Ved IRIS Biomiljø utvikles kunnskap og innovative løsninger som bidrar til bedre miljøkontroll i industrien. Marint miljø og risikovurdering I fokus er marint miljø der vi gjennom feltarbeid, laboratorieforsøk og modellering undersøker effekter av kroniske og akutte utslipp fra oljeog gassaktiviteter, samt fra havbruksnæringen og gruveindustrien. I prosjektet «Fluclim» undersøker forskere hvilke konsekvenser økt bruk av lusemidler i kampen mot lakselus har på det naturlige miljøet i havet. I prosjektet «Oppdrett av Atlantisk laks i semi-lukket merd» er målet å utforske hvordan oppdrett i lukket merd i sjø påvirker vekst, kvalitet og fiskehelse hos laks. I prosjektet «Aquaccept» vil IRIS Biomiljø og IRIS Samfunnsforskning jobbe sammen med utenlandske samarbeidspartnere for å undersøke hva som er akseptable virkninger av havbruk på marine kystsystemer. Fremtidens teknologi for marin overvåking Industriell proteinproduksjon og produksjon av kjemikalier I 214 ble IRIS sitt datterselskap BioProtein AS fusjonert med amerikanske Calysta og den norske filialen Calysta Nutrition er basert i Stavanger. En sterk industriell relevans legges til grunn for IRIS Biomiljø sin satsing på gassfermentering som en aktivitet det er viktig å satse på både nasjonalt og internasjonalt. Vår kompetanse innen mikrobiologi, molekylærbiologi og analytisk kjemi bidrar til videreutvikling av Norges primærnæringer olje og gass samt fiskeri og havbruk. IRIS arbeider kontinuerlig med å utvikle ny teknologi for marin overvåking og har i 214 videreutviklet sitt arbeid innen miljøindikatorer og biosensorer. I INEXT prosjektet er det overordnete målet å utvikle nye indikatorer for PAH forurensning (relatert til oljeproduksjon) i fisk. Biosensorer er et utviklingsområde i IRIS Biomiljø, hvor en ser på endringer i forutsigbare atferdsmønstre i marine organismer. Disse sensorene skal brukes i laboratorium og felt. Næringsrettet bioteknologi Vår kompetanse innen mikrobiologi, molekylærbiologi og analytisk kjemi bidrar til videreutvikling av Norges primærnæringer olje og gass samt fiskeri og havbruk. Bioøkonomi, som defineres som utnyttelse av biologiske ressurser i produksjon av mat, energi og produkter i et bærekraftig kretsløp er et strategisk viktig område for IRIS. Samarbeid mellom et Brasiliansk universitet, et Brasiliansk teknologioverføringsselskap, IRIS og Biosentrum ble igangsatt i 214. Høsten 214 ble arbeid på arktisk oljevernberedskap bioteknologi igangsatt. Prosjektet er en del av en stor satsing innen arktisk oljevernberedskap fra IOGP, og omhandler biologisk nedbrytning av råolje i arktiske miljø. Side 12

13 IRIS Samfunnsforskning Vår flerfaglige forskning bidrar til kunnskap og forståelse av utfordringene innen sentrale samfunnsområder og også til kunnskap om tiltak og intervensjoner for å løse disse. Norges forskningsråd, nasjonale og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og næringslivet er våre viktigste oppdragsgivere. I avdelingen var det i 214 mellom 35 og 4 forskere hvorav halvparten har doktorgrad. Statsvitenskap, sosiologi og økonomi er sentrale fagdisipliner i forskerstaben, men det er også teknologer, pedagoger, organisasjonspsykologer og antropologer i avdelingen. Arbeidsorganisering Hvordan det fysiske og psykiske arbeidsmiljø og nye former for arbeidsorganisering påvirker hver enkeltes arbeidstakers trivsel og helse er en sentral problemstilling for vår forskning. Forskningsfunn: En doktorgradsstudie av arbeidsforhold i oljeserviceindustrien påviste at fordelingen av arbeidsgoder holder den bedriftsinterne klassestrukturen stabil. Deling av kunnskap internt i en organisasjon har betydning for sikker atferd, og deling av kunnskap mellom organisasjoner og oppfølging av leverandører er viktig for en organisasjons evne til å lære av feil. Sikkerhet og risiko Sentrale forskningstema på dette feltet er HMS-kultur, atferdsversus kulturbaserte perspektiver på sikkerhet, organisatorisk sikkerhet, opplevd risiko, tillitens betydning for sikkerhet, ivaretakelse av sikkerhet og pålitelighet i endringsprosesser, samt utvikling av gode og pålitelige måleverktøy på HMS. Forskningsresultater Utviklingen av risikonivået i oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Prosjektet «Sikkerhetskultur, arbeidshelse og ulykker i norsk landbruk» har bidratt til forbedret ulykkesregistrering blant gårdbrukere. Politikk Forskningen dreier seg særlig om politiske institusjoner og prosesser, organisering og styring av den offentlige forvaltningen, og iverksetting og evaluering av reformer i offentlig politikk. I 214 har vi studert: Hva som kjennetegner styring og ledelse av partnerskap i kommunal sektor. Hvordan kirkeloven medførte selvstendiggjøring av den lokale kirke Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie og omsorgstilbudet i kommunene. I 214 ble boken «Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk» gitt ut. Velferd Velferdsforskningen omfatter helsetjenester, velferdsteknologi, bedriftshelsetjenester, arbeidsinnvandring, rusomsorg og boligpolitikk, samt kulturelle og samfunnsmessige endringer i et langsiktig perspektiv. I 214 har vi forskningsfunn om: Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere. Hvordan tidlig samtale for gravide om alkohol og levevaner kan bidra til en sunn livsstil i svangerskapet. Hvordan rådgivningen til elevene i skolen fungerer og hvilken kompetanse rådgiverne har. Side 13

14 Næringsliv og arbeidsmarked Forskningen omfatter overvåkning av konjunkturutviklingen på Vestlandet, bransjerelaterte studier innenfor petroleum, landbruk og samferdsel og studier av koblingen mellom arbeidsmarked og kompetanse. I 214 har vi blant annet undersøkt: Offshoreansattes faglige kvalifikasjoner og andre arbeidsrelaterte kjennetegn, noe som har resultert både i nye anslag for rekrutteringsbehov og hvilke utdanninger det bør satses på. Den nåværende og framtidige økonomiske utviklingen i bedrifter og næringer på Vestlandet. Transport, logistikk og reisevaner i Rogaland og på Vestlandet. Innovasjon Innovasjonsforskningen har sitt fokus på studier av regionale innovasjonssystemer og innovasjonsprosesser mellom og i private og offentlige virksomheter. Medarbeiderdrevet innovasjon har vært et satsingsområde i 214. Vi har vi funnet ut at: Ledelsens satsing på entreprenørskap har stor betydning for oppstart av nye virksomheter. Bedriftene med de mest krevende kundene, leverandørene og konkurrentene og som arbeider internasjonalt har en høyere innovasjonskapasitet enn andre og videre at regionale klynger har begrenset betydning for innovasjon. Analyser viser at den geografiske skalering av samarbeid i nettverk og type partner har betydning for bedriftens evne til å innovere sine produkter eller oppnå høyere fortjeneste av sine produkter. Forskningskommunikasjon I 214 har forskningskommunikasjon og da populærvitenskapelig formidling vært en viktig satsing. Forskerne har skrevet 16 kronikker / innlegg i landsdels- og nasjonale aviser i 214. I tillegg kommer bokutgivelser, vitenskapelige artikler, konferansepaper, rapporter og mange foredrag. IRIS Samfunnsforskning ble tildelt næringsforeningens kompetansedelingspris. I juryens begrunnelse heter det at: IRIS Samfunnsforskning, gjennom formidling og kompetansedeling, bidrar kontinuerlig til den offentlige debatten om regional næringsutvikling, videreutvikling og fornyelse av regionale næringsklynger, samferdsel og innovasjon både i bedrifter og offentlig sektor. Side 14

15 Ullrigg Bore- og Brønnsenter (UBBS) Etter 3 år med en omfattende oppgradering av Ullrigg, fremstår nå infrastrukturen som et anlegg med fokus på HMS og operative krav tilsvarende de krav man finner offshore. Ullrigg er nå fullt ut mekanisert og er rustet til å fasilitere så godt som alle typer prosjekter innen boring og brønn. Tilsvarende fokus har vært på anlegget som håndterer testaktiviteter for nedihullsutstyr. HPHT-aktiviteten på Ullrigg Bore og Brønn Senter har gjennomgått en betydelig risikokartlegging med påfølgende oppgraderinger og oppdateringer av logge- og styresystemer, for å sikre at gjennomføring og resultat av testaktivitetene representerer den verdiskapningen våre kunder forventer av oss. Oppgraderingen representerte et vendepunkt i Ullriggs historie fra delvis mekanisk/manuelt arbeid til å kunne gjennomføre arbeid ved hjelp av fjernstyrte maskiner som kan utføre alle oppgaver. I tråd med våre kunders arbeidshverdag offshore skal det ikke være manuelle operasjoner på boredekk. Med mekaniserte (fjernstyrte maskiner) operasjoner, er denne delen av HMS-kravet etterlevd. Det neste store «synlige» prosjektet som er under forberedelse på området er oppføringen av prototyp-prosjektet til West Drilling Products; Continuous Motion Rig, CMR. Denne viser godt igjen i terrenget. CMR-konseptet representerer en helt ny metode å drive boring på, og vil trekke betydelig oppmerksomhet til Ullandhaug i forbindelse med visninger, demonstrasjoner og tester fremover. Gjennom JIP (Joint Industry Partners) partnerne i prosjektet vil disse selskapene få synliggjort den verdiskapning infrastrukturen representerer innen norsk teknologiutvikling. Denne belysning av verdiskapning vil være særdeles positiv i tiden fremover, da UBBS vil jobbe for å få aksept i bransjen for mer bruk av anlegget i retning pilotering av teknologi. Pilotering betyr den siste fasen et produkt, et system eller en komponent gjennomgår før det er å anse som kommersielt. I gjennomsnitt tar det 15+ år for et produkt å gå fra idé til marked i dag. En betydelig del av denne tiden er piloteringsfasen. Ved å kunne få dette gjennomført på land, vil en redusere både operasjonell og økonomisk risiko og således bidra til en betydelig verdiskapning. En slik solid oppgradering gjør at IRIS nå har et fullskala testanlegg i tråd med industriens krav til system, sikkerhet og arbeidsmiljø som de ellers møter i operasjoner. Flere forestående kvalifiseringsprosjekt vil trekke betydelig oppmerksomhet til anlegget i årene som kommer. Dette vil bidra til en omfattende markedseffekt som vi ønsker å dra nytte av gjennom å kunne tilby flere ulike tjenester for fremtiden. IRIS Forskningsinvest Det har vært en sterk verdivekst i porteføljen av kommersialiseringsselskaper de siste årene. Denne veksten fortsatte i 214. Balanseført verdi av tilknyttede selskaper økte fra 21 millioner kroner i 213 til 59 millioner i 214. Det var særlig sammenslåingen av Bioprotein AS med amerikanske Calysta Inc. som bidro til dette. Den helt vellykkede installasjonen av systemet for delvis automatisering av boreoperasjoner (DrillTronics) åpner nye muligheter for selskapet Sekal AS. Arbeidet med å kommersialisere en del av teknologien i Hole in One Producer AS sikret seg vesentlig støtte fra DEMO2-programmet i regi av Forskningsrådet. Side 15

16 Innovasjon IRIS Energi IRIS Energi har et stort og sterkt fagmiljø innenfor boring og brønn. Kommersialiseringen av IRIS sitt system for automatisert boring DrillTronics fortsatte i 214 via IRIS sitt datterselskap Sekal. DrillTronics ble permanent installert på Statfjord C i oktober 214. Forskerne i IRIS Energi arbeidet tett sammen med Sekal for å sikre en vellykket operasjon da den første brønnen ble boret med det nye systemet. I SFI-forskningssentret vårt DrillWell er flere av prosjektene nå kommet i en fase der prototyper er utviklet. Dialog med leverandørselskaper som kan bringe denne teknologien ut i markedet ble startet i 214. Dette gjelder spesielt en ny modell for korreksjon av målt vekt på borestrengen og en modell for kakstransport som begge har stort kommersielt potensial. Arbeidet med kommersialisering vil bli svært viktig for senteret framover. på arbeidsplassen, og et annet dreier seg om medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene med fokus på få til varige virkninger av konkrete innovasjonsprosjekter. IRIS Biomiljø Industriell proteinproduksjon og produksjon av kjemikalier I 214 ble IRIS sitt datterselskap BioProtein AS fusjonert med Calysta, den norske filialen Calysta Nutrition er basert i Stavanger. Vi forventer at denne fusjoneringen vil ha positive ringvirkninger på aktiviteter innen bioteknologi og videre fremtidig satsing innen gassbasert fermentering. En sterk industriell relevans legges til grunn for Biomiljø sin satsing på gas fermentering som en aktivitet det er viktig å satse på både nasjonalt og internasjonalt. ULLRIGG Innovasjon defineres ved å skape noe nytt, til det bedre. Dette erfares daglig rundt drift og vedlikehold av Ullrigg sitt anlegg og gjenspeiles i alle forbedringsforslag og løsninger som anlegget drar nytte av. Gjennom 3 år med støtte og tilrettelegging av innovative løsninger, besitter miljøet en betydelig kompetanse som kommer bransjen til gode. Faglig kompetanse, kunnskap om markedet og evnen å tilpasse seg ulike behov, setter Ullrigg i en særstilling innen testing, kvalifisering og opplæring. Eksempelvis er det gjort ulike modifikasjoner for tilpasning til de to store Step Change prosjektene CMR (Continous Motion Rig) og RDS ( Robotic Drilling Systems). Anlegget er tilpasset for at disse prosjektene skal kunne benytte seg av eksisterende infrastruktur, og på den måte unngå dyre investeringer på siden av det som er kjerneteknologien. Fremtiden vil vise om Ullrigg lykkes i arbeidet rundt tilpasning og tilrettelegging for pilotering av teknologi, som en videreføring av testing og kvalifisering. Det vil i så fall bidra til en betydelig styrking av muligheten for å få teknologi raskere fra idé til marked. IRIS Samfunnsforskning Innovasjonsforskerne ved IRIS og UiS samarbeider tett og godt gjennom vårt felles Innovasjonsssenter. Et av de viktigste resultatene fra innovasjonsforskningen ved IRIS Samfunnsforskning i 214 kommer fra NFR-prosjektet University-firm linkages as drivers of innovation som retter søkelyset på interaksjonen mellom universiteter og bedrifter. Studiene her viser at det er store variasjoner mellom den rollen universitetene i Tromsø, Nordland og Stavanger har for det regionale næringslivet, den gir også svar på hvorfor bedrifter samarbeider med lokale universitet og den gir råd om hvordan universitetsstrategier for regional næringsutvikling kan oppnå større effekt. IRIS Samfunnsforskning har i flere år satset på utvikling av forskning knyttet til Medarbeiderdrevet Innovasjon (MDI). Et av prosjektene i regi av LO/NHO dreier seg betydningen av mangfold for innovasjon Side 16

17 Hovedkontor, Stavanger Postboks Stavanger Besøksadresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 421 Stavanger Telefon: Fax: E-post: Kontor, Bergen Thormølensgate Bergen Telefon: Fax: Kontor, Mekjarvik Mekjarvik Randaberg Telefon: Fax: Kontor, Oslo Forskningsparken AS Gaustadalléen Oslo Telefon:

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet Tall og fakta Forskningsrådets virkemidler Åpne (tematisk

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/17 Årsrapporter 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-4 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

Nærings-ph.d.-ordningen/NAERINGSPHD

Nærings-ph.d.-ordningen/NAERINGSPHD Programrapport 2016 Nærings-ph.d.-ordningen/NAERINGSPHD Programmets overordnede mål og formål Nærings-ph.d.-ordningen er en tematisk åpen FoU-arena som gir støtte til mindre FoU-prosjekter i bedrifter

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle Adm.direktør Arvid Hallén Forskning og næring skjer innenfor politiske rammer Suksesshistorie både for verdiskaping og forskning I

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring

Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring Husøy 22. august 2014 Christina Abildgaard, Dr. scient, avdelingsdirektør Glipper det for forsknings- og virkemiddelaktørene

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen John-Arne Røttingen FNs 17 bærekraftmål Hvordan henger målene sammen? «Missions» Nåsituasjon Sosial endring FoU FoU

Detaljer

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Verdiskaping i blå-grønn sektor

Verdiskaping i blå-grønn sektor Verdiskaping i blå-grønn sektor Reid Hole, Prorektor Forskning og Utvikling 15. Mars 2017 «Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns- og arbeidslivet skaper vekst»

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

It takes two to tango Jesper W. Simonsen. Forskning og politikk bedre bruk av forskning Partnerforums høstkonferanse 2016 Oslo

It takes two to tango Jesper W. Simonsen. Forskning og politikk bedre bruk av forskning Partnerforums høstkonferanse 2016 Oslo It takes two to tango Jesper W. Simonsen Forskning og politikk bedre bruk av forskning Partnerforums høstkonferanse 2016 Oslo 18.11.2016 Store samfunnsutfordringer - og muligheter krever forskning og innovasjon

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Trond Knudsen Divisjon for Innovasjon Oslo, 9. mars 2004 Puls-programmet 1 Dagsorden Det nye Forskningsrådet Utfordringer for FoU for innovasjon

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

INNOVASJONSDAGEN Ptil Forskning og innovasjon for bedre sikkerhet. Siri Helle Friedemann, avdelingsdirektør

INNOVASJONSDAGEN Ptil Forskning og innovasjon for bedre sikkerhet. Siri Helle Friedemann, avdelingsdirektør INNOVASJONSDAGEN2017 - Ptil Forskning og innovasjon for bedre sikkerhet Siri Helle Friedemann, avdelingsdirektør Innhold Forskningsrådet Petroleum i Forskningsrådet Programmer Penger Portefølje & Tema

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Incubator TTO Active municipalities

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer